Tillæg til Vejviser - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

Tillæg til Vejviser - Hovedbiblioteket.info

Tillæg til Vejviser

for

Kjøbenhavn og Frederiksberg

1880.

Ucj^ivet ,Qg forlagt

af

T. Krack,

Kapitajn og Stadskonduktør.

Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst. Nr. 1 i Stuen.

Kjøbenhavn. Jnni 1880.

Trykt hos J. H. Schultz.

er-

ftMmallé-

18 Ar


Federspiel M L Postexped. Nørrevoldg. 22«

Fellberg L T C M C&nd. polyt. Assist. polytekn.

Læreanst. Vendersg. 3«

Feile H F A Værtshush. Børsg. 42K

Feill J fh. Fabrikant Gartnerg. 108

Felnmb A F Enke e.Tandlæge st. Kongensgade

7 2

Ferrall J M Enkefrue Laxeg. 16 2

Ferslev C V Cand. jur. Sagførerfuldm. Nørrevoldg.

111

Fessel O H Manufaktbdl. Borgérg. 106

Fich H Hdlsrejsende Yiktoriag. 144

Fjeldstod A &B Mælkehdlsker Vimmelskaftet

48K

Filstrnp H Hdlskontorist Ravnsborgg. 19,

Filtenborg J C Gross. Kalkbrænderiv. 52

Fischer N T J Cigarhdl. Antoniest. 20s

— A G C Detajlhdl. Schacksg. 4S

— C Enkefrue Skinderg. 34

— P L U Kreaturkommissionær Yiktoriag.

24,

— JA Kunstmaler Griffenfeldtsg. 214

— MModebdlinde Frederiksbergg. 4,

— S L fh. Skibsf. Yodroffsv. 4 A,

— Chr. Snedkerm. st. Kongensg. 42Mb,

— H C Snedkerm. H C Ørsteds Y. 41 B3

— POL Snedkerm. Aabenraa 28,

— L C Pastor emer. Vesterbrog. 83

Fieron Vilh. Urtekr. Klosterst. 23K

Flindt CV J Kammerr. Ravnsborgg. 13,

— H V S Lærer Borgerg. 136 3

Flock S kgl. Fuldm. Herluf Trolles G. 154

Floor S V & L M Frøkner Solitudev. 1B,

— AF Tømmerm. Rosendalsv. 14g

FlorPF Skomager ni. Havneg. 43,

Fo«.?som H F Cand. pharm. Gotbersg. 151 s

Fog K Y R Bogholder Korsg. 624

— KEnke e. Præst Lykkesholmsv. 18,

— J H Frøken Amaliev. 10,

Fogh R Frøken GI. Kongev. 74,

Forchhammer E M Enke e. KonfYendersg.

10,

Forsman J Wh. Vaskeri st.Kongensg.l9Bbl

Foss H T Lieut. Nørreg. 41,

— W Pensionist Forhaabningsh. Alle 111

Framery H P de fh. fr. Officer Nørrevoldg.

22 3

Frankenstein Baron Toldbodr. 16s

Fredbg. Dampfarvemølle Falkoneralle 10

Frederiksen A P Arkitekt Lieut. GI. Kongevej

142,

— Carl& Ko. Børste- & Kostefabr.Nørreg.45

— CL Fabrikant (Carl Frederiksen & Ko.)

Linnésg. 18a

— J C Partikulier Aabenraa 313

— S Restauratør GL Mønt 25g

Freilév P A Ølhdl. Klareboderne 3K

Fremming ME Assist. v. Hofetat. Hauserpl.

20,

— J T Kapit. Lykkesholmsv. 33,

Friberg M Brødhdlske St. Hans T. 32s

Friderichsen A T H Isenkr. H C Ørsteds Y.

28 As

— P Pr.-Lieut. Forvalter Dannebrogsg. 37 4

10

Fr i dericia Harald Gross. (Fridericia & Koch)

•1 Torveg. 1,

Friedebeck N F Instrumentmg. Kristenbernikovstræde

5,

Friedlænder MWGross. Nørrefarimagsg.318

Fries J H Gross. Havneg. 19s

Frigast J fh. Manufakthdl. Nansensg. 52a

Friis Joh. Bog-&Papirhdl. Hovedvagtsg.4s,a

— B C Enke e. Ass. Havneg. 41,

— EJA Enkefrue Vesterbrog. 924

— AD Exam. polyt. Nørreg. 5,

— FA Fuldm. i Overr. Havneg. 41,

— H M Rentier Østerbrog. 43,

— F C O Skriver Studiest 16,

Frisch C C Slagterm. Adelg. 102s„

Frisenette J R S VE Gartner Østerbrog.92a

Fritsche L h. Vaskeri Borgerg. 62

Fritz J C V Fuldm. i Finm. Nordvestv. 4g

— P C B fh. Landmand Nordvestv. 4$

Frobosse C H Skomagerm. St. Hans G. 30a

From C M Jordemoder Blaagaardsg. 10,

Frost T E Toldassist. Nygaardsv. 22,

Fryd A M Enke e. Kapit. Absalonsg. 18a

Frydensberg AC Lærer Kalkbrænderiv. 21 „

— C J Universitetskasserer Rosendalsv. 34

Frølioh A P Pr.-Lieut. Nørreg 45s

Frølnnd L V Gross. (Reeh & Frølund) Prinsesses.

44

FnglN H Frøken Haveselsk. V. 3,

Fnglede C A Grundejer Istedg. 63

Fæster H J Telegrafist Brogade 113

Fønss LT Enkefrue Lorentzensg. 5,

— H H Lfh. Landmaaler Sølvg. 6,

— C P S Mægler Linnésg. 14«

— W Varemægler Schacksg. 6,

Føyn C Frøken Nyhavn 20,

Gad J T fh. Stiftsprovst R. DM. H C Andersens

G. 14,

Galle E Frøken Herluf Trolles G. 24

Gandil J C OberstR. DM. Nørrevoldg. 244

Gangsted N Cand. polit Fabr. (Frm. Aug.

Neubert) Kalkbrænderiv. 58

Garlin A fh. Konditor GI. Kongev. 9,

Gantesen JCAA Lyngbye-Kjøbmd. Frederiksborgg.

12,

Geber E Herredshøvding Nørrevoldg. 14,

Gedalia G A Baron Bankier &VexellererR.

Tordenskjoldsg. 18g

Geday T J Fuldm. Wiedeweltsg. 56s

Gedde O Postexpedit. Frederiksborgg. 44,

— C F v. Translatør Holbergsg. 16 4

Geermann A P Gross. st. Strandst. 6$ Bp.

Gothersg. 47 3

Gehrke GWSkræderm. Kristenbernikovst.l

Geisler J Sanglærerinde Vesterg. 9,

Geismar C F Gross. (C F Geismar & Ko.)

Fredericiag. 15$

Gemzøe C O Assist. i Finm. Herluf Trolles

G. 19,

— ML Cand.phil.Danmarksg. 1,

Genefke O Cand. polyt. Absalonsg. 294


1880. 59 Legater.

anvendes til Fordel for Legatet efter 2 Nulevendes

dødelige Afgang, og har 32 Legatpladser.

Bestyrelse: Etatsr. Yilh. Lindberg,

R.; Fabrikant CAWarburg; Etatsr.,

Livlæge A B Schy tz, R. DM.

— Diechmanns, Fru C M, Legat til Understøttelse

for Døtre af afdøde værdige

Embedsmænd. Oprettet ved Testament af

12. Jan. 1853. Betingelser: Faderen skal

bave været Embedsmand; dersom Moderen

er i Live, skal bun leve i trange Kaar; naar

Moderen lever som Enke, skal Vedkommende

have opnaaet en Alder af 6 Aar; flere

end 2 Døtre af en Embedsmand kunne ikke

nyde Legatet; Familien er nærmest berettiget.

Der vil med Tiden blive 10 Portioner

k 80 Kr. Bestyres af Magistraten.

— Dons's,S Pog Hustrus,Martha Clausdatters

Legat for fattige Skræderenker. 1

Portion paa 24 Kr. aarlig. Kapital 600 Kr.

Bestyres af Magistraten.

— Dons's, Sukkerrafinadør, D V, og Hustrus

Legat til Brændsel. Kapital 2000 Kr. i

Nationalbankaktier og desuden 19029 Kr.

33 0. Af Renten af denne Kapital efter Fradrag

af 50 Kr. tilfalder Halvdelen Grosserersocietetets

Komite til Uddeling blandt værdige

og trængende Enker og Mænd af Grossererstanden.

Familien har Fortrinet. Uddeles

i Decbr. Bestyres af Grosserersocietetets

Komite.

— Eibeschiitz's, Justitsraad, Legat giver

rentefri Laan, i Reglen paa 4-600 Kr., til

Enker og ugifte Kvinder af den mosaiske

Tro; efter disse kunne Mandfolk af den

mosaiske Tro, der ville etablere sig som

Haandværkere, komme i Betragtning. Legatet

har samme Bestyrelse som Præmie-

Selskabet.

— Enkens Legat, stiftet af Enkefru Rosa

Goldschmidt, født Gerson, ved Testament

af 25. April 1861 med en Kapital af c. 8000

Kr., hvis Rente tilfalder for Livstid til lige

Deling 4 trængende, ugifte, faderløse Piger,

hvis Opdragelse er tilendebragt, og hvis

Fædre have været Embedsmænd i Kbhvn. i

saadanne Embeder som Kontorchefer, Præster,

Raadmænd, Læger, Prokuratorer o.L

lign., der efter de almindelige Begreber staa

paa samme Dannelsestrin som disse. Bestyres

af Borgerrepræsentationen.

— Feilbergs Legat, stiftet af N P L Feilberg

for Enkemænd eller Pebersvende, der

ere 70 Aar gamle, fødte i Kbhvn. og have

boet der mindst de sidste Aar. Kapital 5200

Kr. 4 Port. Bestyres af Magistraten.

— Felberederlaugets Legat. Kapital

500 Ki*. Bestyres af Magistraten.

— Friestedts, Vilhelmine, Legat for værdige

og trængende Piger, som have kJ endt

bedre Kaar. Efter visse Legatnyderes Død

"bliver Legatet i Portioner paa 100 Kr. at

ilddele af Borgerrepræsentationen.

— F r i s é' s, Enkefru Christiane Marie, Le-

gat for „ældre ugifte Piger, Døtre af fattige

Haandværkere og i Særdeleshed af fattige

Skrædere her i Staden". 6 Port. å 100 Kr.

aarlig. De, som nedstamme fra StifterindenB

og hendeB Forældres Søskende have Fortrinsret.

Bestyres af Magistraten.

— F r i s e * s, Enkefru Christiane Marie, Legat

for „nogle unge Studerende i fattige

Kaar, for at de derved kunne fremhjælpes

til at tilendebringe deres Embedsstudier".

3 Port. å 200 Kr. for 1 Aar ad Gangen. De,

som nedstamme fra Stifterindens og hendes

Forældres Søskende have Fortrinsret. Bestyres

af Magistraten.

—- Getreuerske Stiftelser understøtte

blandt Andet Fattige, der opholde sig il

Kbhvn.; fortrinsvis Adgang til Understøttelse

have fattige Mestre af Malerlauget i

Kbhvn. og disses Enker. Oprettet af Hofmaler

og Forgylder C P Getreuer og Hustru

ved Testament, som erholdt allerhøjeste

Stadfæstelse 10. Marts 1786. Kuratorer er«

Kirkeinspektionen for Helligaands Kirk«

og Oldermanden for Malerlauget. Boghol

der: Kontorchef, Kammerass. Madsen

Kontor, Ny Vesterg. 1, aab. 4 , /«-5 l /».

— Gj el s trup s, Peder "Waagensen, Legat

Oprettet ved Testament af 7. August 184:

af Hørkr. og Rodemester Gj eistrup. Kapita

c. 47 700 Kr. Der uddeles 8 Portioner å 20<

Kr. til 8 „Personer af Mandkjønnet, de

have havt Borgerskab som Grosserere

Kjøbmænd eller Detailhandlere, dog ikk

Høkere, eller som saadanne, der sættes

Klasse med disse". Vedkommende ska

„være i' trange Kaar og disse være od

staaede uden hans egen Brøde, og han ska

derhos føre et ordentligt og kristeligt Le\

net". Bestyres af Magistraten.

— Grosserersocietetets Understøt

telsesfond dannet ved frivillige Gaver a

Grosserere i Kbhvn. Uddeler Huslejehjæl

hver Flyttedag i Portioner paa 50-150 Ki

til trængende Grosserere, disses Enker elle

Døtre samtfattigeKontorbetjente, som hav

tjent mindst 10 Aar hos herværende Gros

serere og saadannes Familie. 11878 udde

tes 19950 Kr. Kapitalformue 31. Decb

1878 var 216000 Kr. iOblig., 1100 £ og koi

tant 4362 Kr. 01 0., foruden den Rønnei

kampske Ejendom paa St. Annæ Plads c

Suhrs Friboliger (s. d. A.). Bestyres af i

Udvalg paa 3 Medlemmer af Grossere

societetets Komite.

— Gr øn, M E, og Hustrus Legat, stiftet vt

Testament af 17. Aug. 1869 med en Kapit

af 51000 Kr. a) Til Enker eller Døtre i

Handlende 5 Port a 80 Kr. aarlig. b) 1

Enker eller Døtre af Embedsmænd i Statei

eller Kbhvns Kommunes Tjeneste 5 Port.

80 Kr. c) Til Enker eller Døtre afKuns

nere. navnlig Kunstmalere, Billedhugget

og Arkitekter 5 Port. å 80 Kr. d) Res

terne af 10000 Kr. udbetales til Manufal


Legater. 60

turhandlerforeningen. Den Søgende skal

være mindst 50 Aar og skal i 5 Aar uden

Afbrydelse have havt og endnu have sit

Hjem i Kbhvn. Descendenterne af Legatstifteren

og hans Hustru ere fortrinsberettigede,

dog kun i et Tidsrum af 100 Aar fra

Fundatsens Dato. Bestyres af Borgerrepræsentationen.

— Grøns, ME, Skolelegat. 2Portioner å

120 Kr. aarl. til 2 Drenge, som have fyldt

det Ilte Aar, fortrinsvis til Sønner af Grosserere.

Bestyres af Grosserersocietetets

Formand og 2 Ældste.

— Hage's, Eleonora, for fattige ugifte Piger

af Handelsstanden i Kbhvn. Fundats

konfirmeret 3. Aug. 1866. Kapital: 11500

Kr. Port. a 80 Kr. Bestyres af Magistraten.

— Hals, J N, Legater Opretteren skal være

død 5. Aug. 1693. Der er følgende under

Kbhvns Bestyrelse henlagte Legater: 1ste:

til Hjælp for fattige Borgere i deres Indkvartering;

2det: til fattige Brygger-Enkers

eller Børns Ophold, 2 Portioner a 20 Kr.;

3die: til fattige Kjøbmænds Enker eller

Børn, 2 Portioner a 20 Kr.; 4de: til fattige

Koffardiskipperes Enker eller Børn, 4 Portioner

å 15 Kr. 50 0.; 5te: til fattige Koffardibaadsmænds

Enkers og Børns Ophold,

21 Portioner å 10 Kr.; maa navnlig ikke

komme Styrmandsenker tilgode.

— Hallanders, Beate Emilie,Legat til ubemidlede

eller trængende Enker eller ugifte

Fruentimmer uddeles i Portioner paa 40Kr.

aarlig. Kapitalen er 20400 Kr. Bestyres af

Magistraten.

— Hambro's, Baronesse C M, født Gustenhofer,

Brudeudstyrslegat til 2 uformuende

og værdige Piger af Handelsstanden, som

staa i Begreb med at indgaa Ægteskab, dog

at hverken deres Fader eller Forlovede har

hørt eller hører til noget Laug. 2 Port. å

c. 2500 Kr. Bestyrer af Borgerrepræsentat.

— Hambro's, Joseph, Legat. 14 Portioner

h 1000 Kr. til Enker eller forældreløse

Børn af Kjøbmandsstanden, dog maa

de ej have henhørt til nogetsombelst Laug.

Bestyres af Borgerrepræsentat.

— Hjelmstjerne-Rosenkroneske, den

grevelige, Stiftelse. Fundats af 12.

Jan. 1822 med kgl. Konfirmation 12. April

1822. Den er traadt i Virksomhed 1862. 1ste

Klasse understøtter gamle Tjenestefolk af

begge Kjøn, der formedelst Alder og Svaghed

ere uskikkede til Tjeneste. 2den Klasse

understøtter uformuende Piger, der gifte sig

i Næringsstanden. 3die Klasse hjælper

trængende Enker til at opdrage uforsørgede

Børn. 4de Klasse yder Understøttelse til videnskabelige

Oplysninger og Berigtigelser

i Fædrelandets Historie samt til unge talentfulde

Videnskabsmænds Dannelse og literære

Rejser. 5te Klasse virker til Videnskabeligheds

Fremme igjennem det kgl.

danske Videnskabernes Selskab og til Ta-

1880. 1

lenters Udvikling blandt Kunstnere og I

Haandværkere. Stiftelsens Kont.: Slotsholmsg.

10 i Stuen t. v. Direktører: Gehejmekonf.

C C Hall, RE. SK. DM. og

Konf., Prof. v. Univ., Dr. phil. J N Madvig,

RE. SK. DM.

— Hirschnacks, Oberst, ogFruMWandells

Legat til fattige Borgerenkers Husleje.

Testament af 16. Marts 1708. Kapital

c. 6000 Kr. 9 Portioner å 20 Kr. aarlig. Bestyres

af Magistraten.

— Hoffmanns, Jomfru Kirstine, Legater: I

1) for fattige Børn af honnette Borgerfolk,

indtil Børnenes 16de Aar, 4 Port. å 50 Kr.;

2) for fattige Enker af Garver- og Skomagerprofessionen,

er endnu ikke traadt i Virksomhed;

3) for gamle ugifte Fruentimmer

af Borgerstanden, 14 Port. k 80 Kr. Testament

af 27. Maj 1813. Kapital c. 45000 Kr.

Bestyres af Magistraten.

— Holbergs Under støtteise si eg at fordeles

i følgende Portioner: 1 å 300Kr.,la

200 Kr., 7 å 100 Kr., 8 å 50Kr., dels til træn- fl

gende Enker og aldrende Piger, hvis Mænd

eller Fædre have været ansatte som Embedsmænd

eller Betjente enten under Sorø

Akademi eller paa det Gods, som henhører

eller har henhørt til samme, eller ved det

kgl. Tbeater og Kapel, dels til saadanne

værdige og trængende Personer, som selv

have gjort Tjeneste ved det kgl. Theater,

men derfra ere afgaaede, uden at deres Stilling

ved samme har berettiget dem til Pension.

Bestyres af Kirke- og Undervisnings-, I

ministeriet.

— Hvalsøe, Pastor, og Hustru, Legat til

Minde om, til værdige og trængende Enker

og ugifte Fruentimmer. Kapital 24 300 Kr.

Testament af 12. Juli 1852. Træder først i

Virksomhed efter 5 i Testamentet nævnte

Personers Død. Bestyres af Magistraten. I

— Hvidts, L N, og Therese Lorcks Legat j

for værdige og trængende Enker og Piger,

som have kjendt bedre Kaar. Oprettet 1857

af Etatsr. L N Hvidts Børn og Svigerbørn.

Legatet uddeles for Tiden til en bestemt Legatarier

med 300 Kr. og iøvrigt i 3 Port. paa

200 Kr. og 6 Port. paa 100 Kr. aarlig. I Tiden

vil det blive at uddele med 4 Portioner

å 200 Kr. og 10 Portioner k 100 Kr., hvoraf

Halvdelen skal tilfalde Enker og Halvdelen

Piger, hvilke nyde Legatet, saalænge de dertil

anses værdige og ej forandre deres Stand.

Bestyres af Borgerrepræsentationen.

— Hvidts, LN, Legat, stiftet af hans Søn

d. 12. Aug. 1849, som er halvtredsindsty- :

vende Aarsdagen siden Etatsr. Hvidt vanat

Borgerskab som Grosserer her i Staden. 200 I

Kr. uddeles hvert Aar afBorgerrepræsenta- i

tionen til en forskjellig Person.

— Høckendorffs Legat for Mestre af Malerlauget

eller disses Enker, eller for Malere |

og disses Enker. Fundats konfirmeret 10.


1880. 61 Legater.

Septbr. 1867. Kapital c. 2200 Kr. 4 Port »

20 Kr. Bestyres af Magistraten.

— Hørkræmmerlaugets Svendelade.

Af den i det ophævede Hørkræmmerlangs

Svendelade tilstedeværende Beholdning, c.

2600 Kr., er stiftet en Fond, hvis Renter til

de halvaarlige Flyttetider nddeles til trængende

Hørkræmmer s vende, der have været

Interessenter i den tidligere SvendekaBse,

eller deres Enker.

— Jacobsens, Ane Margrethe, Legat til

ngifte, uforsørgede Fruentimmer og trængende

Enker, ejer en Kapital af 40000 Kr.J

hvis Renter uddeles i lOPortioner. Traadte

i Virksomhed 1865. Bestyres af Magistraten.

— Jacobsens, Ane Marie, Legat. 1 Port.

paa 80 Kr. aarlig til en Pige af Borgerstanden.

Bestyres af Borgerrepræsentationen.!

— Israel, JL,jun.s,Legat giverLaanpaa

lOOOKr. (4 pCt. Rente, 6 Aars Afbetaling)

til Handlende af den mosaiske og kristne

Religion. Legatet har samme Bestyrelse

som Præmie-Selskabet.

— Jubel-Legatet eller rettere „Legatet til I

Enevolds-Regjeringens Erindring" er stiftet

ved de af Frederik V. i Anledning af den i

1761 celebrerede Jubelfest til Erindring om

Enevolds-Regjeringens Indførelse til Stadens

Indvaanere skænkede 8000 Kr., som

efter Indstilling af den daværende Magistrat

henlagdes til et Legat, hvis Renter udbetales

til 10 fattige Indvaanere i Kbhvn. 10

Portioner a 32 Kr. Bestyres af Magistraten.

— J uels, FF, og Hustrus Legat tiluarbejds

dygtige eller gamle og svagelige Personer af

begge Kjøn i Kbhvn. Familien har Fortrinsret

33 Portioner å 100Kr. Bestyres afBorgerrepræsentationen.

— Jftrgensens,AC, født Grønberg, Legat]

med en Kapital af 3300Kr., uddeles i 3 Portioner

paa 40 Kr. til Huslejehjælp til værdige

og trængende Familier af Borgerstanden.

Bestyres af Magistraten.

— Jørgensens, Dorthea, Legat for fattige

Tjenestepiger i Kbhvn., som have tjent paa

samme Sted i mindst 10 Aar og endnu tjene

paa samme Sted. Portioner paa 20 Kr. aarl.

Kapital c. 1700Kr. Bestyres af Borgerrepræsentationen.

— Kaas's, JS, ©gHustrus, AMHansens,

Understøttelseslegat. Testam. af 6. Febr.

1860. Renterne af 200000 Kr. anvendes til

livsvarige Portioner a 100Kr. til trængende,

værdige Fruentimmer, der ere Døtre eller

Enker efter agtede Borgere og Indvaanere

her i Staden, fornemmelig al Handelsstanden,

hvortil ogsaa regnes Mæglere og DetajlUster.

Bestyres af Borgerrepræsent.

— Kaas's Overskudslegat Kapitalen er c.

330000 Kr.; *l» af Renterne anvendes i Portioner

paa 80 Kr. eller 40 Kr. til Huslejeeller

Brændehjælp til gamle eller svage Personer

af begge Kjøn, gifte eller ugifte af alle

Borgerklasser i Kbhvn., og 1 /s uddeles af

Pastor Fenger til Trængende af Frelsers

Menighed, og efter hans Død af Sognepræsten

ved Frelsers Kirke. — Paa denne sidste

Del nær uddeles Legatet iøvrigt af Borgerrepræsentationen.

Kalis, Sekretær J C, og Frøken JEC

Kalis Legat til Understøttelse for ugifte

Fruentimmer. Gavebrev af 4. April 1837.

Descendenterne efter nogle i Gavebrevet

nævnte Personer have Fortrin. Kapital c. I

15800 Kr. 5 Portioner å 120 Kr. aarlig. Bestyres

af Magistraten.

— Kalis, Johanne Elisabeth Christiane, I

Frk., Legat. Test. 16. Jan. 1845. Fundats

31. Marts 1845. Kapital 58900 Kr. Descendenterne

efter nogle bestemte Personer

have Fortrin; derefter uddeles Port. a 200

Kr. til 6 ugifte Fruentimmer. Bestyres af

Magist.

— Kandestøbersvendenes Legat til en

eller to trængende Enker efter Kandestøbersvende

i Kbhvn. Fundats 15. Marts 1877.

Kapital 800 Kr. Bestyres af Magistraten.

— Kellermanns, Tømmerhdl. J G V, Legat

tilPersoner af begge Kjøn af den kbhvnske

Borgerstand, som i enhver Henseende

ere værdige dertil, og som forhen have været

i bedre Kaar, men ved uforskyldt Ulykke

ere komne i Trang. Testamentet af 11. Juni

1854. Kapitalen udgjør c. 75800 Kr. Besty-I

I res af Magistraten.

P— Kierkegaards,Micha! Andreas,Legal

til Enker efter Menige eller Underoff., déi

ere faldne i sidste Krig, eller til Menige oj

Underoff., der ere blevne Invalider. Port. i

50 Kr. 25 Aar efter Testators Død skal del

uddeles i Port. paa 100 Kr. til trængende

kbhvnske Borgere eller disses Enker. Ka

pital 20000 Kr. Bestyres af Borgerrepræ

sentationen.

— Kiellerups, Konferentsr., og Hustrui

Legat, Fundats af 23. Oktbr. 1865. Kapita

30700 Kr. 6 Port. å 200 Kr. aarlig uddele

til trængende Enker efter de i sidste Krij

faldne danske Officerer. Naar Legatet c

længer kan finde saadan Anvendelse, ska

det uddeles i Portioner å 100 Kr. aarlig ti

trængende og værdige Enker eller faderløs

Pigebørn i Kbhvn.; dog har Familien Foi

trinsret. Bestyres af Magistraten,men bon

gives af Konferentsr. Kiellerups Hustn

saalænge hun er ilive.

— Klarupske Stiftelser understøtteEi

ker, ugifte Fruentimmer og Skolebøri

Slægtninge af Testator og hansHnstru ha>

fortrinsvis Adkomst. Oprettede af Justitsi

Postkasserer C J Klarup ved Testament:

12. Marts 1759. D. 1. Jan. 1879 varFo

muen nominelt 89000Kr. Direktører :Konl

Lunn, K. DM.; Højesteretsass. Obelit

R.; Gross. JWandel; Etatsr., Overret

assessor de Fine Skibsted,R. Revisore

Gross. R W Kirketerp; Forretningsføre


Legater. 62 1880.

CM Cold. Sekretær: Højesteretssagfører Fruentimmer, som tidligere have været i be-

M Lunn. Kont. Kjøbmagterg. 9.

dre Kaar og nu ere trængende, og som have

— Klo s s 's og Hustru Christiane, f. Aar- Bevisligheder for, at de stedse have ført en

hus's, Legat. Kapital c. 12000 Kr. Ud- kristelig Vandel, især saadanne, som ere

deler 4 Port. aarl. til trængende og værdige sygelige og svagelige. — Desuden under-

Guld- og Sølvarbejdere og Juvelerere, der støttes nogle velgjørende Stiftelser, og en

have Borgerskab i Kbhvn., samt deres En- Seng i Vartov belægges med en fattig Syg.

ker. Bestyres af Borgerrepræsentationen. Bestyres af Borgerrepræsentationen.

— Kofoeds, Etatsraadinde, Legat: 1) til — K5n nemanns, Skibskapit. og Brygger

Understøttelse for Enker efter Borgere og D E, Legat for trængende, gamle Skippere

Embedsmænd heri Staden, dog Sømands- eller Skipperenker. Testament af 17.Decbr.

Enker undtagne, for hvilke et andet Legat 1825. Familien har Fortrin. Kapital c.

er stiftet; 19 Portioner li 200Kr. og 36 å 100 25300 Kr. 12 Port å 40 Kr. halvaarlig. Be-

Kr. aarlig; Enker efter Præster og Betjente styres af Magistraten.

ved Frelsers Kirke skulle fortrinligen — Kønsbergs, GarverN, Legat til 6 Fat-

komme i Betragtning. 2) Til Understøttelse tige, hvorved Slægtninge af K&nsberg og

for ugifte Fruentimmer, hvis Kaar ikke svare hans Hustru E C Konsberg, født Haren,

til den Opdragelse, de efter deres Forældres { have Fortrin. Hver Portion paa c. 88 Kr.

Stilling have nydt; 19 Portioner å 200Kr. og Testament af 17. Marts 1780. Bestyres af

40 a 100 Kr. aarlig. 3) Til at udrede Skole- Borgerrepræsentationen.

løn for uformuende Pigebørn fra deres 9de — Langkjers, Svenné, Legat til mindst &

Aar indtil de ere blevne konfirmerede eller Fripladser i Langkjers Handelsakademi.

have fyldt deres 15de Aar: 10 Portioner å Kapital 20000 Kr. Bestyrelse: Handels-

100 Kr. og 12 i 50 Kr. Bestyres af Borgerakademiets Styrelse.

repræsentationen.

— Lassens, Justitsr. P, Legat til en fattig

— Kofoeds, Etatsraadinde, Legat til Under- Piges Udstyr, fornemmelig til den, som er

støttelse for trængende Sømænd af Koffar- baade fader- og moderløs. Fundats af 9.

di-Etaten, der have faret herfra Staden og Maj 1711. 1 Portion paa 120 Kr. Bestyrei

sammesteds ere bosiddende, naar Under- af Magistraten.

støttelsen til&taas, og saadannes Enker og — L as s en s, B orger og Hosekræmmer T C,

Børn under 15 Aar. Renten af 200000 Kr. Legat til 2 Enker eller fattige Familiefædre,

uddeles i livsvarige Portioner i Reglen paa 2 Portioner paa c. 20 Kr. Kapital c. 1200Kr.

100 Kr. Bestyrelsen: Formanden for Sø- og Bestyres af Magistraten.

Handelsretten NF Schlegel, R. DM., For- — Ledertugs, Hedevig Susanne, Legat til

mand; Mønstringsbestyrer C Børnsen; livsvarig Understøttelse for „2 Tjenestepi-

Skibsførerne D A Lund, H MAaris, DM., ger, som ere over 50 Aar og have tjent tro

H J Baagøe, J L Bar fred, Kasserer. og redeligt i en og samme Familie idetmind-

— Kollektfonden er den resterende Del ste i 20 Aar". Kapital 3600 Kr. 2 Port. k 72

af en i Anledning af den store Ildebrand i Kr. aarlig. Bestyres af Magistraten.

Kbhvn. é. 5.-7. Juni 1795 indsamlet Kapital — Levys, M M, Legat til Huslejeunder-

til Lindring af de Brandlidtes Nød, hvilken støttelse for 2 kbhvnske private Skolelære-

kan anvendes til Understøttelse for fattige res Enker, som ingen Pension have. Opret-

Familier, som ved Ildebrande maatte blive tet ved Testament af 26. Aug. 1859 med se-

berøvede det Fornødne „til at sidde og ligge nere Tillæg. Kapital 2300 Kr. Bestyres af

paa". Kapitalen er c. 15000 Kr. og bestyres Magistraten.

af Magistraten.

— Linaaes Legat for trængende Enker

— Kong Kristian den 9des og Dron- med Børn af Borgerklassen som Understøtning

Louises Sølvbryllups Legat. telse til disses Skolegang. Renten af 1

Kapital 50000 Kr. Renten anvendes til at 2000 Kr. tilflyder en Enke, som nyder

skaffe fri Kur og Pleje i Kommunehospitalet samme indtilBarnets 15de Aar. Bestyres af

for saadanne i Kbhvn. hjemmehørende Per- Magistraten.

soner, der ikke ere under Fattigforsørgelse — L u g g e s Legat for 4 fattige Fruentimmer,

eller under Forsorg af anerkjendte Syge- enten gamle ugifte Enker eller unge Piger.

kasser, men hvis Kaar ere saadanne, at de Kapital c. 9000 Kr. Testament 15. Septbr.

ikke selv kunne afholde Omkostningerne 1815. Testators Familie er fortrinsberetti-

uden at nedsynke i Gjæld eller Armod. Leget. Bestyres af Magistraten.

gatpladserne uddeles af Magistraten, und- — Lunds, PB, Legat for ugifte Døtre over

tagen i de Tilfælde, hvori Deres Majestæter 30 Aar af afdøde Embedsmænd eller Bor-

selv ville tage Bestemmelse.

gere her i Staden. Testam. 12. Juli 1865.

— Kr ud ener s, Baronesse, født Halling, Le- Kapital 2000 Kr. Legatrenten tildeles kun

gat er oprettet af kejserlig russisk Statsraad en Person, og Testators eller hans Hustrus

og Kmh. Gothard Ludvig v. Krtidener. Ka- Slægtninge ere fortrinsberettigede. Bestypitalen

er c. 25000 Kr., og der udbetales 2 res af Borgerrepræsentationen.

Port. k 100 Kr. aarlig til Enker og ugifte — Lunds, Silke-,Uld-ogLærredshdl. Jens


1880. 63 Legater.

Hansen, Legat til Understøttelse for træn- ' ligere Vedtægter kunne vente Pension af det

gende Enker og Enkemænd eller andre æl- Offentlige, men nu ere berøvede dette Haab,

dre og svage Personer af Kbhvns Indvaa- skulle komme i fortrinlig Betragtning. Fanere.

Test. af 16. April 1851. 16 Port. a 200 milien bar Forret og Testators Søskende,

Kr. og 16 Port. å 100 Kr. aarlig. Slægtninge saalænge nogen af dem leve, Forslagsret til

af Testator have Fortrin. Kapital c. 119 500 Legatet Testament af 29. Juli 1853. Kapi-

Kr. Bestyres af Magistraten og Borgerretalen c. 226000 Kr. Der uddeles for Tiden

præsentationen ved en Komite.

75 Legatportioner k 80 Kr. aarl. Desuden

— Lunds, Kommercrraadinde Marie So- ejer Legatet en Fribolig for 16 ugifte Fruenphie,

Legat for 2 trængende Enker, helst af timmer (ikke Enker) i Viktoriag. 20. Fribo-

borgerlig Stand, og som sidde med smaa lig og Pengelegatet kunne ikke tildeles

Børn. Testament af 22. Novbr. 1762. Kapi- samme Person. Bestyres af Magistraten.

talen er c. 2000Kr. Bestyres af Magistraten. — Neves, Klokker C F Neves Enkes, Gjer- I

— Lunds, Armgardt Kildal-, fødtPorths, trud Marie, Legat nydes af Familien, men

Legat for ugifte, værdige og trængende Pi-1 kan med Tiden tilfalde „Trængende af Bor-

ger i en Alder af 40 Aar eller derover. Kagerstanden i vor Frue Sogn i Kbhvn. og isærpital

c. 30100 Kr. 12 Port. k 100 Kr. Bestydeleshed dem, som have havt Borgerskab

res af Magistraten.

paa Brændevinsbrænderi".

— Mehls, BM, Legat til værdige og træn- ;— Nissenske Stiftelse til fattige Børnsgende

Mænd, helst af HaandværkBStanden, Underholdning og Understøttelse tilEnker,

og ugifte Fruentimmer (ogsaa Enker paa 50 hvortil er henlagt Glostrups og Vallensbæks

Aar og derover). Testament af 12. Aug. Kirkers overskydende Indkomster samt Ind-

1858. Kapitalen er c. 198000 Kr.; for Tiden tægterne af noget Jordegods, er oprettetved

uddeles dog kun 61 Portioner & 100 Kir.,idet Etatsr. Hans Nikolaj Nissens og Hustru Eva

den øvrige Rente medgaar til Udredelsen af Cathrine PechiilesFundats af 20. Jan. 1764,

en ved Testamentet bortgiven Livrente. Be-1 konfirmeret 11. Maj s. A., Testament af 6.

styres af Magistraten.

Oktbr. 1767 og Etatsr. Nissens senere Til-

— Mitchells, M R, Legat fortrængende lægsbestemmelse af 6. Febr. 1771. Der ud-

Lærerinder i Kbhvn. Testam. af 26. Febr. deles 12 Legatportioner paa 52 Kr. aarl. til

1850 med Kodicil af 31. Oktbr. 1856. Legat- fattige Børns Underholdning og Opdragelse

kapitalen, der skal bestyres under Ovenor- indtil deres 15. Aar, hvis Mødre dog skulle

mynderiet, udgjør nu c. 12000 Kr., men kan henhøre til eller have henhørt til Kbhvns Ju-

engang i visse Tilfælde voxe tildetDobbelte. risdiktion; fortrinsberettigede ere Børn af

Portionerne ere paa 100 Kr. aarlig. Besty- Testatorernes Familie samt af Præster og

relsen, der skal dannes af en Sognepræst, Degne i Glostrup og Vallensbæks Sogne. —

der vælges af Skoledirektionen, Skoledirek- Der uddeles 2 Legatportioner paa 100 Kr.

tøren og en Borgerrepræsentant, der vælges aarl. til trængende Enker af Testatorernes

af Borgerrepræsentanterne, bestaar af: Slægt, navnlig Testatrices Broder Henrik

Sognepræst, Dr. theol.Kolthoff, R.; Skole- Pechiiles og Testators Broder Klokker Haadirektør,

Prof. Holbech, R. DM.; Borgerbers Descendenter. — For tre Enker er der

repræsentant, Gross. M Melchior.

Fribolig i det Stiftelsen tilhørende HusNr. 3

— Mitchells, R & W, Legat til Understøttelse

dels for værdige og trængende Døtre af

afdøde Forældre af Handels-, Haandværksog

Embedsstanden i Kbhvn., som have fyldt

40 Aar, have stadigt Ophold i Kbhvn., ere

ugifte og uden Forsørger, og hvis Kaar ikke

svare til den Opdragelse, de have nydt, eller

til den Stilling, deres Forældre have indtaget

i Samfundet, dels for værdige og træn-

paa Nørregade, hvortil ligeledes Enker af

Testatorerne have fortrinlig Adgang. Endelig

er der i etStiftelsen tilhørende Hus i Vallensbæk

2 Friboliger for trængende Enker

efter fornævnte Henrik Pechiiles og Klokker

Haabers Descendenter, eller saafremt saadanne

ikke findes, for Præste- eller Degne-

Enker af Glostrup og Vallensbæk Sogne.

Bestyres af Magistraten.

gende Enker efter Mænd af Handels-, — Owes, Johanne Sophie, Legat for Enker

Haandværks- eller Embedsstanden i ellerDøtre efter Vinhandlere i Kbhvn. Fun-

Kbhvn., som ligeledes have fyldt 40 Aar, leve dats konfirmeret 16. Jan. 1867. Kapital

i trange Kaar og ere uden Forsørgere. Ka- 29600 Kr. Bestyres af Magistraten.

pital c. 410000 Kr. Den aarl. Rente skal — Pau li-Brunske, det, Legat for værdige

deles i Portioner paa 200 Kr. Bestyres af og trængende Enker efter Grosserere og an-

Borgerrepræsentationen.

dre Enker af Handelsstanden, opr. ved Te-

— Morescos, Adelaide, Legat. Test. 20. stam. af 27. Septbr. 1851. 12Portioner a 200

Febr. 1879. Kapital c. 10 400 Kr. Bestemt Kr., 6 k 100 Kr. Legatet træder først i fuld

til Fordel for Manufakturhandlerforenin- Kraft ved forskjellige Legatnyderes Død;

géns Stiftelse og Understøttelsesfond. for Tiden uddeles 4 Port. a 200 Kr. og 3 å

— M undt s, Konferentsr., Borgmester, Legat

til Understøttelse forugifte Fruentimmer

100 Kr. Kapital80000Kr. Bestyres af Grosserersocietetets

Komite.

eller Enker. Saadanne Piger, som efter tid- — Petersens, Søstrene Elisabeth, Mina og


Legater. 64 1880.

Abigail, Legat til 3 uformuende, ugifte og i Kraft'ske Familie under lige Forhold For-

enhver Henseende agtværdige Jomfruer, der trinsret. Bestyres af Grosserersocietetet!

ere Døtre af Mænd af Kbhvns Handelsstand Komite.

og i en Alder af 40 Aar, samt til 2 af de mest — Schack es, Frøken HA. Renten uddele«

trængende Damer i Ulrichsens Stiftelse* Te- til 8 værdige trængende Haandværksmestres

stam. af 24. Septbr. 1872. Kapital 8000 Kr. ugifte Døtre heraf Staden, der have fyldt de-

Bestyres af Magistraten.

res 55 Aar. Kapital 10000 Kr. Bestyres af

— Puggaardske Legater, etDrenge- og et Borgerrepræsentationen.

Pigelegat, hvert paa over200000Kr., stiftede — Schmidts, Barbara, Frøken, Legat for

af afdøde Etatsr., Gross. HansPuggaard, ere trængende og agtværdige ugifte Fruentim-

bestemte til Opdragelse af Drenge- og Pigemer af den dannede Klasse i en Alder af over

børn, som leve under fattige og ulykkelige 50 Aar og bosiddende i Kbhvn. Kapital 9

Forhold. Hine ere fornemmelig bestemte for 5000 Kr. Gamle Lærerinder samt Døtre 9

Haandværks-, disse for Tyendestapden og Raadmænd eller Højesteretsadvokater have

blive opdragne i det Puggaardske Pigehjem Fortrin. Foreløbig bortgives kun en Port

i den Legatet tilhørende Ejendom, Helenev. paa 132 Kr. Bestyres af Magistraten.

i. Legaterne have en fælles Bestyrelse: — Schous Enkes, Gross. Jochum, Legat

Gross. Rud.Puggaard, R.,Formand; Prof., for fattige Enker af Kjøbmands- eller åndes

Dr. Martin Hammerich, R.; Overrets- civil Stand, som dertil ere trængende og ført I

prok. Y Rode; Prof., Dr. med. H Leh- et bekjendt anstændigt Levnet. Testament

mann, R., Forretningsfører.

af 9. April 1807. Er underlagt Borger

— Rehlingske, det, Legat til Kjøbmands- repræsentationen. 16 Port. k 40 Kr. aarL .

Enker eller Døtre i Kbhvn. Oprettet 1789. — Schou, Etatsr. Jacob Henric ogHustrn

Kapital c. 1000 Kr. 1 Portion paa 40 Kr. Susanne Beckmans, Stiftelse, stor376516Kr

aarl; Bestyres af Magistraten.

71 0. Hoveddelen af Understøttelserne til-

— Rosteds, Justitsraadinde Cecilia, Legat falder alene Familien, men der tildeles også« I

tildels til Understøttelse af Fattige i forrige Understøttelser til Tjenestetyende, der have I

Nikolaj Sogn, c. 12000 Kr. Oprettet 1818. tjent i Familien i mindst 8 Aar. Direktio- |

Bestyres af Magistraten.

nen: Gross. R W Kirketerp; Gross. Ju-

— Rothenborgs, Peter, Guldsmedm., til lius Wandel; fh. Godsejer F Suhr.

Huslejehjælp for fattige Familier. Kapital

c. 12700 Kr. 3 Port. å 140 Kr. Bestyres af

Borgerrepræsentationen.

— Schriches, Sognedegn, Legat, som er

stiftet ved Testament af 21. Oktbr. 1783, uddeles

af begge Præsterne ved Helligaandt

—Rydendahlsk e Legat for aldrende, ugifte Kirke og 2 af Borgerrepræsentationen til 10

og trængende Fruentimmer, 20 Kr. aarl. gamle Folk af Mand- eller Kvindekjønne^

Slægtninge af Testatricen Birgitte Kirstine især Syge, Sengeliggende eller Enker, der

Rydendahl ere fortrinsherettigede. Kapital skulle være af Helligaands Menighed; 12 Kr.

2200 Kr.

halvaarl. til hver.

— Sabels, Madame Anne Marie, Legat, 1 — Schuttes, August Theodor, Kmh., Hof-

Port. paa c. 78 Kr. til Opdragelse af et fattigt jægermester, Legat. Test 29. Marts 1878.

Pigebarn, er oprettet ved Testament af 16. Kapital oprindelig stor 40000 Kr. Til Un-

Aug. 1868 og underlagt Borgerrepræsenderstøttelse og Fremme af almennyttige og

tationen.

veldædige Formaal i Danmark. Bestyres S

— Sandholts, Oberst, og Hustrus Legat for Magisk

værdige og trængende Enker eller ugifte — Schønbergs, AM, Justitsraadinde,Le-

Døtre efter Officianter i Artilleriet. Kapigat for ugifte trængende Døtre af afdøde

tal c. 18 300 Kr. Port. a 200 Kr. Fundats af Embedsmænd, oprettet vedTestam. af 22.

5. Septbr. 1878. Bestyres at Borgerrepræ- Oktbr. 1864, konf. 21. Oktbr. 1867. Kapital

sentationen.

c. 4800 Kr., hvis Renter bortgives i 2 lige-

— S as s's, Etatsr. M V, Legat til Enker eller store Port. Bestyres af Magistraten.

Døtre af Grosserere. Kapital 10000 Kr.

Portioner å 200 Kr. aarl. Bestyres af Gros-

— Schøtts, Christian Peter, Legat for verserersocietetets

Komite.

dige og trængende Enker og Børn eftef

— S a s s's, Mathias Vilhelm, Carl Adolph og

Mænd, der have været Grosserere i Kbhvn. |

Caroline Johanne, Legater, stiftede 29. Juni

Port. a 400 Kr. Stifterens Slægt er fortrins-

1866. 4 Port. a 100 Kr. aarl. til Skolelegaberettiget.

Bestyrere: Gross. A Gamél,

Overretsprok. Jacobsen.

ter for Børn af hæderlige trængende Grosserere,

islandske Kjøbmænd, Urtekræm- — Sejl-, Flag- og Kompasmagerlaamere,

Hørkræmmere eller andre disse Klasgets forenede Legat er ved Fundats af28ser

nærstaaende Næringsdrivende. 1 Port. Marts 1862 oprettet af den ved Laugets Op-

paa 200 Kr. aarl. til Enker efter Mænd i de hævelse i Mesterladen tilstedeværende Be-

nævnte Klasser. 3 Port. å 200 Kr. aarl. til

holdning paa 1000 Kr., hvis Renter uddele«

trængende Mænd i disse Klasser. — Indtil

i 2 ligestore Portioner til trængende og vs»dige

Enker eller Døtre efter forhenværende i

Videre have Beslægtede af den Sass'ske og


Gerhardt J MEnke e. Gross. Kalkbrænderivej

36s

— JDfh, Forpagter Kalkbrænderiv. 36s

Gericke AWHh. Broderimagasin Yesterg.

13,

Gérin E Kjøbmd. Gasværksv. 21«

Gerlach A W Oberst R. Frederiksbergg.23,

Gersdorff S B Lieut Halmt. 143

Gether J J fh. Byfoged R. DM. Frydendalsv.

56 x

— P C A Fuldm. Gothersg. 156«

Gjede S G A Inspektør Allegade 17

Gjelbye H K Vejerassist. St. Peder St. 26,

Gjellerup C A Cand. theol. Løngangst. 21,

— W Hdlsfuldm. Amaliev. 10 ,

Gjelsing M C Enkefrue Kronprinsesseg. 40«

Gjerdrum C H Bogholder Saxog. 11,

Gjersing NY Kancellisti Marinem. Skjoldsgade

5 4

Giese C Enkefrue Yesterbrog. 62,

Gjessing WEOHdlsagent Graabrødret. 182

Ginge J L Gross. Skibsprovianteringshdl.(H

S Hansen) Skjoldsg. 3S

Gissemann N P Isenkr. Østerbrog. 46 Bp.

Østerbrog. 49 Ag

Gjørup CF Vilh. Assist iKlasselotteriinsp ektoratet

Østerfarimagsg. 7«

— MC Enkefrue østerfarimagsg. 7«

Glahn HO Oberst i lug. K.DM. Pilealle 19s

— O V Præst Pilealle 19,

Gleernp O Cand. pharm. Absalonsg. 15 2

Glodkowski O Enkefrue Dosseringen 163

Glud Cbr. Prok. v. Overr. Skinderg. 27, Bp.

Yesterbrog. 83,

Gluud E A Garverm. Bakkegaardsv. 14g

Gliickstadt M J Kjøbmd. Gothersg. 147K

— Joseph & Ko. Vexellerere Holm.Kan. 22g

Glæsner C F. Civiling. Landmaaler Frederiksborggade

46,

Gnatt C R Enke e. Nagelsmed Strandg.42BbS

Goedecke E H Lottorikollektrice St. Peder

St. 17,

Goldberg J J Gross. (Goldberg


Gnstavnsen J Naalemager Lykkesholmsv.

32$

Gylche O C Gross. (Øllgaard & Gylche) Dosseringen

6,

Gyntelberg A Y Lieut. Havneg. 35,

Gynther G Blikkenslagerm. Gas- og Yandm.

Mønterg. 24

Gædecken Axel Hdlskontorist Brogade 5S

Gørner A Porcellænsmaler Prinsensg. 3S

Gøtske HYR Farmaceut Graabrødret. 15,

Gotzsche A M Enkefrue Translatrice Peder

Skrams G. 13

— K M h. Vaskeri Antoniest. 21,

flaagen P Kreaturhdl. Gasværksv. 19,

— C F H Sejlmager Wildérsg. 45,

Haagensen P Pianofortest. Klosterst. 23,

Haar J B Snedkerm. Ligkistefabr. Nørrebrogade

34,

Haarbye J H Skræderm. Østerfarimagsg.

3 & 5a

Haarlø v TJH Driftsinspektør Gl.Kongev.88,

Haas CJW Assist. v. Gasv. Absalonsg. 43s

Haastrnp P L F Blikkenslagerm. Borgerg.

34s>1

— JA FolkethingsmandHCAndersensG.143

Hadernp V Læge Tandlæge Tordenskjoldsgade

11 n4 Klinik 9-4

Haifner O E Enkefrue Saxog. 8,

Hage H F Cand. jur. Frederiksborgg. 13

— A A Enkefrue Frederiksborgg. 18

— J D Fuldm. st. Kongensg. 39 4

— CF Gross. Lieut. Kronprinsesseg. 6s

— DS Student Frederiksborgg 1 s

Hagedorn R C Frøken Frederiksborgg. 10,*

Hagelberg J Enkefrue Fiolst. 31,

— H V Gross. Skvalderg. 8,

Hagemann H Arkitekt Gothersg. 139s

— Ludvig Gross. Jernbaneg. 1,

Hagen O Assist. Fiolst. 18s

— C Forvalter st. Kongensg. 75,

— J J Partikulier Svanemosegaardsv. 21 §

— J Prok. v.Overr. Vesterg.18, Bp.Nytorv 5s

Hahn B Forstanderinde Nansensg. 46 As

Halberg C C Sadelmagerm. st. Strandst. 23s

Halberstadt Gustav Maskinfabr.(H Rudolph

Koefoed & Ko.) H C Andersens G. 2,

Halby K G Gross. Havneg. 43 i

Hald C A G Cand. jur. Skinderg. 9a

Halgreen W Enkefrue Rosengaarden 6,

— TN Guldsmed Dronn. Tverg. 26s

Hall L W Enke Linnésg. 31,

HallbergLTFormandKristenbernikovst.28,

Halvorsen F C Krigsr. Økonomibestyrer

Wildérsg. 453

Hamborg P E Skibsf. Dannebrogsg. 132

Hammeken J Bogholder Vesterbrog. 2 C4

Hammermttller J Skræderm. Dronn. Tverg.

16,

Hansen A Agent Knabrost. 30,

— F L & Ko. Agenturforretn. Søtorvet 2K

— AD Assist. GI. Kongev. 72,

— C A Assist. GI. Kongev. 72,

12

Hansen P U Assistent i Privatbanken Nyvej

1.7s

— HP Barbér Mønterg. 4 g

— E kgl. Biløber Larsbjørnst. 22,

— HA Cand. polyt. Ingeniør Østerfarimagsgade

9 4

C Dampskibsrestauratør Holbergsg. 30,

— C Detajlhdl. Frederiksborgg. 29s

— C Detajlhdl. Vendersg. 19K

— C W Detajlhdl. Lavendelst. 16,

— H Detajlhdl. Krystalg. 9K

— H C Detajlhdl. Todesg. 3S

— P V Detajlhdl. Vesterbrog. 13K

— C Docent v. Landbohøjsk. Niels Ebbesens

Vej21a

— P C Dr. phil. Væverg. 104

— AK Enke e. Kammerr. Nyvej l7g

— CM Enke e. Glarm. Adelg. 106s

— C N Enke e. Prof. st. Kongensg. 25,

— H S Enke e. Kornhdl. St. Peder St. 55a

— HT Enkefrue Sortedamsg. 13,

— LA Enke e. Kammerr. Kalkbrænderiv. 2g

— MH Enkefrue GI Kongev. 72 3

— T M Enke e. Fabr. Svanholmsv. 14

— C Exam. jur. Fiolst. 48g

— P C Z Exam. jur. Assist. Nyhavn 16g

— H E Fabrikbest. Cand. pharm. Frydsv.4j

— H V S Faktor Landemærket 33,

— L Forvalter Admfralg. 15g

— Georg E Hof-Fotograf Østerg. 54, Bp.

Østerbrog. 33

— A Fuldm.v.KbhvnsKvægt Gl.Kongev.96g

— N E Fuldm. Herluf Trolles G. 24,

— WFFuldm. Frederiksborgg. 174

— J Furagehdl. Vesterbrog. 41 BSbl

— MJ Gjæstgiver Herluf Trolles G. 21 Bb8

— C Gross. Nørrefarimagsg. 27 3

— Fr. Ludv. Gross. Kapit. (F L Hansen &

Ko.) Nørresøg. 174

— Vm. Gross. (Vm. Hansen & Ko.) Niels

Ebbesens V. 27s

— H Grønthdl. Fælledv. 17K

— J Guide Gartnerg. 6 B3

— C J Guldsmedm. Halmtorv 61Bhj

—• H S Hdlsagent Gothersg. 135s

— J M Hdlsagent Ole Suhrs G. ls

— C E H disbogholder Nyvej 17g

— H S Hdlsgartner Frederiksborgg. 42 A,

— C Høker Tjørneg. 8S

— O V Ingemør Viktoriag. 3 4

— N Journalist Svanholmsv. 12 B'4

— F H Kjøbmd. H C Andersens G. 10s

— P Kollekt-ør Grønneg. 38,

— AV Kontorist Ny østerg. 103

— C E Kontorist Nyvej 17g

— H J Kontorist Nørrefarimagsg. 56,

— J Kornhdl. Nørrefarimagsg. 33a

— R Kreaturhdl. Petersens Passage 9 Cs

— S A Kunstdrejer st. Helliggejstst. 30K

— A Landmand Petersens Passage 9 Ag

— S L Lieut. Laxeg. 113

— V Lieut. Smalleg. 12\

— H C V Litograf Borgerg. 1043

— Eiler Læge st. Kongensg. 25,


Hansen H F O homøop. Læge GI. Strand 52,

tr. 10-12

— CCNMagnetisørLaxeg. 8,

— P E Malerm. Knabrost. 9g

— J Marskandiser Nørrefarimagsg. 33 B,

— A Melhdlske Frederiksborgg. 12K,,

— Vald Melhdl. Lavendelst. ltiK

— S Modehdlinde Adelg. 20s

— CM Murm. Gartnerg. 3g

— E H Murm. Sølvg. 12BbS

— J N Musiker Ny Vesterg. 13

— V A Vexelmægler Klasselottokollekt.

Kronprinsensg 4, Bp. Nyvej 17s

— AT Papirbdl. Mønterg. 2S

— J Partikulier Skjoldsg. 3$

— N Y h. Pensionat Cort Adelers G. 4,

— O F Politibetj. Niels Ebbesens Y. 31,

— P J O Politibetj. Kjøbmpgerg. 243

— C A Politifuldm. Nørreg.

— R Postbud Aabenraa 23a

— NPPostexped. Lieut. Nørrefarimagsg. 53 3

— S Postpakm. H C Andersens G. 3.,

— C N Pr.-Lieut. Nansensg. 53 2

— V J A Præst Gothersg 143A4

— LP Reservelieut.Lods Toldbodbygningen

— O A Restauratør Linnésg. 20,

— S Restauratør Klosterst. 23g

— Karl Sagførerfuldm. Vesterbrog. 23,

— P Sandhdl. Absalonsg. 501

— A Skomagerm. 1. Helliggejstst. 18,

— 0 0 Skomagerm. Bagerg. Ils

— N P Skræderm. Frederiksbergg. 36Bb,

— P Skræderm. Holm. Kan. 30

— J T Skuespiller Frederiksborgg. 263

— HASmedem Kalkbrænderiv. 21sbi

— P Smedem. Kalkbrænderiv. 86,

— H Snedkerm. Rømersg. 3g

— C P Stenhugger Kapelv. 13,

— E Stud. med. Gothersg. 139,

— L M Tobakshdl. Brogade 10«

— P Tømmerm. Ny Kongensg. 15,

— C A T Urtekr. Korsg. 58,

— C H A Urtekr. (Axel Selmers Eftf.) GI.

Torv 16s

— P Urtekr. Emiliev. 8S

— J Værkmester Blaagaardsg. 3


( Henriksen W Bog- og Papirhdl. Adelg 65

— Jens Forvalter Absalonsg. 48,

I — L Gartner Olufsvi 40

— E Maskinm. Balsamg. 10,

I X — J T Prok. v. Overr. Vodroffsv. 50s

j — J C H Restauratør Yesterbrog. 10s

— L Tømmerm. Østerfarimagsg. 3 & 5,

r Henriques B Gross. GI. Strand 40,

(

— OR Kontorist GI. Torv 4,

I Heramb A Pastor emer. Gothersg. 693

( Herforth H L R Gross. (Schottlænder &

Goldschmidt) Yesterbrog 2 D,

Hermansen J C Tilskærer Sværteg. 2,

— J P Værtshush. Fiolst. 48s

Herreborg Otto Konserves- og Syltetøjsfabr.

| Nørreg. 40

_ H erskind A P Hdlsrejsende Yesterbrog. 71,

I — L Hdlsrejsende Lindevej 9

j — C PPolitibetj. Prinsesseg. 13&15,

Herta S Enke e. Garver Hyskenst. 3 ,

j — V A E Slagterm. Engbavev. 6a

— Jacob Sølvvarefabr. (S & J Hertz) Frede-

I riksborgg 37,

] Hesseldahl C D Hdlsrejsende Saxog. 22«

I Heyl A H Kontorist Asylg. 55

— OL Murm. Asylg. 5S

_ Hjelm M J Partikulier Tordenskjoldsg. 29,

] Hiilfsberg C F Enkefrue Bryggerlængen 4,

Hildebrandt L J A Enke e. Malerm. Frede-

I riksborgg. 353

] Hillebrandt A Enkefrue Peder Skrams G. 5,

J Hilmer E G Musiker Fiolst. 38,

_ — CWPr.-Lieut. Læssøesg.4S

. Hindenburg G T Ass. i Krimr. GL Kongevej

90s

j Hindsberg C W J Assist. Gothersg. 75,

i Hinrichsen SOP Arkitekt Kalkbrænderiv.

21«

j _ s J G Fuldm. Halmt. 145

_ Hiort li G Enkefrue Vesterbrog. 84,

f Hjort H Hdlsrejsende Todesg. 6 As

_ — AFPolitibetj Tjørneg. 11,

_ Hjorth H C F Postbud Skvalderg. 12,

_ — J C F Sadelm.& Tapets. Nørrebrog. 45Sjl

I — J H Student Thorupsg. 2-4,

] Hobolth L A Student Niels Ebbesens Y. 18,

] Hochfeldt C E J Krigsass. Revisor v. Matr.-

Kont. GI. Kongev. 177,

] Hoelstad F A Maler Mønterg. 13«

]• H ofl H R T Pladsagent Nørrefarimagsg. 64«

) — A Pr.-Lieut. Saxog. 92

. Hoifenblad C Skomagerm. Mønterg. 2,

] Hoffmann C N A K Assist. i Finm. Ravns-

1 borgg. 17,

1 —MB Enkefrue Vodroffsv. 7„

* — Gottfr. Gross. Børsen 1 & 13 Bp. Ahle-

] feldtsg. 16g

] — A Kapit. R. Vesterbrog. 76,

] — EC Pr.-Lieut. Rathsacksv. 12

Hoffmeyer K h. Pensionat Linnésg. 14«

] Hofman Boie Forvalter Holbergsg. 12,

. Holberg Ludvig Prok. v. Overr. Frederiksborgg.

38,

. Holck J G F Exam. polyt. Ryesg. 22

14

Holm Emil Th. Bogholder Rørholmsg. 3,

— J N Exam. pharm. Vesterg. 5,

— HA Fuldm. Aabenraa 31,

— CM Gross. Kronprinsensg. 4, Bp. Sortedamsdoss.

39,

— J G C Guldsmedm. Nørreg. 7gj,,

— ET Hdlsbogholder Rørholmsg. 3X

— Lauritz Handskemager Frm. Badstuest.

17,

— K Wald. Kancellist u. Hofmarsk. Kapelvej

58,

— L S kgl. Kapelmusikus Nordvestv. 1

— HH KontoristStormg. 2,

— J E Kunstmaler Nansensg. 17«

— SophusManufakthdl. Frederiksborgg.30g

— C F Pr -Lieut. Fredh. Kan. 26

— UP Skibsmægler (Holm & Wonsild) Vesterbrog.

20 Haveh.

— N P A Stud. theol. Ravnsborgg. 13,

Holmstrøm MC Lærerinde st. Strandst.25sb,

Holst A Bogbinder og Papirhdl. Vesterbrogade

75g

— Th. Gravør Østerg. 60,

Holstein CFF v. Cand. jur.st:Kongensg.60,

— F C C C Greve Landbrugskandidat Ole

Suhrs G. 4S

— A F v. Kammerr. Fuldm. H C Ørsteds V.

22 ag

Holten J Kmjkr. Fredbg. Alle 43,

Hoppe G Skibsmægler (Petersen, Møller &

Hoppe) Nørrefarimagsg. 40,

Hoppensach J H Frisør v. d. kgl. Theater

Havneg. 49,

— Jul. Kommis Havneg. 49,

Horneman P Enkefrue Holbergsg. 26,

— Wilken Konsul Gross. Holbergsg. 26gBp.

Oresundsdal, Skovshoved

Hornemann C P E Gravør Peder Skrams

G.ls

Horvitz S Bestyrer Frederiksborgg. 26,

HoskiærVOberst i Ing. R.DM. Holm.Kanl4s

Hougaard A C Kontorist Aabenraa 35,

— P M Togfører Tømrerg. 10,

Husmer F fh. Kjøbmand Helgesensg. 17,

Husted K A Snedkerm. Gothersg. 91,

Husum C S Kapit. Værnedamsv. 12,

Huth GOHRv. Tømmerm. Griffenfeldtsg. 38,

Hvalsøe A Godske Gross. Nyhavn 47,

Hveberg ASA Majorinde Gothersg. 145 Ag

Hvidberg F C Assist. Gothersg. 155 A«

Hvilsom C L S Dentist GI. Strand 32,

- C F Gross. GI. Kongev. 84,

Hyllested A Pr.-Lieut. R. Dannebrogsg. 19,

Hfittmann C A Tømmerm. Lieut. Nørrebrogade

151 A, Kont. Gothersg. 14«),, tr.

12-2

Hager R G Gross.Herreekviphdl. Frm. Hager

& Ko. østerg. 28s Bp. Havneg. 51 a

Høeberg C Værkf. Baggesensg. 31,

Høilander N P Postbud Bangertsg. 3Bb,

Hørlyk P N Lærer Ravnsb. Tverg. 3g

Høst J K Bogholder Steng. 24,

— D Gross. Herluf Trolles G. 4S

— D R H Gross. (DHøst&Ko.) Holbergsg.30,


Høst J C Kontorist Steng. 24,

Høy H A Cand. theol. Holbergsg. 28 3

— L R Tobaksfabr. Blegdamsv. 42s

Høyer H J Arkitekt Østerfarimagsg. 3,

— C Enke e. Høker Østerfarimagsg. 3,

— J G Kontorist Nørreg. 34 3

— NF Musiker Ny Gade v. Kommunehosp.l4

Høyrup V Assurance-Inspektør H C ørsteds

V. 39 A,

— MP Gross. Enighedsv. 10

15

Jacobi J H Cand. pharm. Pilealle 52

— HA Prok. v. Overr. Nørreg. 20, Kont.

Vesterbrog. 2 A, Konttid. 9-2

Jacobsen H Blikkenslagerm. Værnedamsvej

121

— HP Bogholder Nansensg. 47s

— Leopold Bogholder Saxog. 8,

— MB Kandidat H C ørsteds V. 38,

— Sophus L H P Cand. jur. Assist. i Finm.

Ny østerg. 10,

— C F Vfh. Drejerm. Saxog. 43

— CC Dyrlæge Lampev. 16 A

— A Ekviperingshdl. Nyhavn 382

— E Enke e. Præst Petersens Passage 8,

— J K Enke e. Præst Enghavev. 24,

— J F E Enke e.Skræderm. Nørrevoldg.264

— S Enke St. Peder St. 27,

— CF Gross. (Jacobsen 2

— JA Malerm. Lykkesholmsv. 34,

— CF Partikulier st. Kongensg. 17 „

— J Tobaksfabr. Gothersg. 87a

— N P Urtekr. Nansensg. 55s

Jacoby H R Stud. jur. Vesterbrog. 2 A3

Jahncke D Bagerm. Vendersg. 15K,S

Jahnsen N A Pantelaaner Saxog. 14s

Jakobsen J Frøken Landemærket 7a

Janett C Konditor st. Strandst. 17,

Janniche J Skomagerm. St. Hans G. 9K

Jans CC SkibsrhederHavneg.533

Jansen J M Assist. i Univ.-Kvæsturen Blegdamsv.

134,

— J Fabrikant Nørresøg. 40Sbs

— H C L Forretningsbest. østerbrog. 32,

— J J Skibsf. Toldbodg. 18,

Jantzen G V Urtekr. Valdemarsg. 2S

— H C Vejerassist. Nørrefarimagsg. 37,

Ibsen W h. kvindel. Arbejderkont. Hol- j

mensg. 37,

— Even Cand. pharm. Brygger GI. Kongevej

142,

— H C Forvalter Toldbodv. 2,

— E V Kontorist Landemærket 19,

— T S Musiklærer Sortedamsdoss. 63

Ibsen A J E Partikulier Vodroffsv. 4 a,

— CL Tømmerhdl. Strandv. 79 Frm. P C

Ibsens Sønner Ved Stranden 6,

Jensen A S Assist. Lieut. Nansensg. 34,

— Chr. P Assist. Wiedeweltsg. 42,

— W Assist. i Magistr. Vimmelskaftet 36«

— S R Bager Nørrefarimagsg. 37K

— AC Blikkenslagerm. Larsbjørnst. 21K

— AG Bogholder Dannebrogsg. 4,

— Herm. Bogholder Citadelsv. 14,

— P V Cand. polyt. Fiolst. 17 4

— AV Detajlhdl. Vesterbrog. 132s

— G Detajlhdl. Ny Adelg. 3e

— J Detajlhdl. Rosendalsv. 16

— L Detajlhdl. Knabrost. 10s

— J Dyrlæge Nørrebrog. 38,

— Eb. Engageringsbureau St. Peder St.

26Mbs Bp. Vesterg. 20

— C Enkefrue Holbergsg. 9a

— J C Fabrikant st. Torveg. 25,

— C Farver Nansensg. 55,

— J Farver Skinderg. 63

— J Forvalter Kbhvns Kvægtorv

— PC Fuldm. St. Peder St. 354

— AE Glarmester Prinsesseg. 16s

— J N Gross. Strandpromen. 3S

— M Gross. Peder Skrams G. 33

— S C Gross. (S C Jensen


16

Jensen N Restauratør Vesterbrog. 74s Johansen J B Bogholder Strandv. 49

— H Sennepsfabr. Knabrost. 15,

— F Cand. polyt. Dosseringen 16 s

— L C Skibsf. Overg. n. V. 17,

— M; Gaardbestyrer Godthaabsv. Lykkes-

— L H Skomagerm. st. Strandst. 5S

holm

— G Skræderm. Fredericiag. 59,

— N Gartner Nørrebrog. 90,

- H M Skræderm. GI. Mønt 4,

— & Storm Gross. Herluf Trolles G. 2,

— C E Snedkerm. Mejnungsg. 6,

— J P T Gymnast i kl. Pederhvidtfeldtst. 178

— HT Snedkerm. Fiskerg.8s

— J Kontorist Schacksg. 1,

— N Snedkerm. Gothersg. 12Mbs

— P J lit. Trykker Mejnungsg. 10,

— B Stud. polyt. St. Peder St 43,

— V A Modehdlinde Nikolajg. 3

— V L C Styrmand Overg. n. V. 17, — F Musiker Ny Vesterg. 12,

— A Togfører Ahlefeldtsg. 24

— R Porcellænshdlské Brolæggerst. 13J

— O Tømmerm. Holbergsg. 26«

— Oscar Stud. jur. GI. Kongev. 141,

— P A Uhrmager Herluf Trolles G. 22« — AM Sygeplejerske Nansensg. 503

— S R Uhrmager Frederiksbergg. 16, Johne E Gross. Østerg. 213

— N Uldhdl. Nørreg. 27Mbl

Johnsen S N Cand. mag. Vendersg. 24«

—• C Urtekr. Nansensg. 34,

-- A G Frue Vesterbrog. 113

— C N Urtekr. Slotsg. 31s

— Thorkiil J Gross. (Thorkill J Johnsen


17

Jøhncke F P £ Kjøbmd. (Carl W Jøhncke)

Frederiksbergg. 27,

— Carl W Kjøbmd. Frm.Frederiksbergg.27,

Jørgensen J C Assist. Blegdamsv. 50,

— RE Bager Danmarksg. 6«

— P Bødkerm. Nørrevoldg. 98,

— J S F Cand. theol. st Kannikest. 12,

— N Cand. phiL Lieut. Overg. o. V. 54 4

— C Dameskræderinde Tordenskjoldsg.28,

— M Enkefrue Fredbg. Alle 18 C

— E F C Fabrikbestyrer Bredg. 25sb3

— P G V Fotograf østerg. 38«

— C T S Fuldm. Gothersg. 156,

— MS Glarmester Laxeg. 14s

— A Gross. Fælledv. 10Bbi

— Carl Gross. (Skovgaard & Jørgensen)

Herluf Trolles G. 21,

— C E Gross. (Jørgensen & Wulff) Ny Gade

v. Kommunehosp. 18

— J D Gross. (J I) Jørgensen & Ko.) Gothersg.

150,

— KM GuldtrækkerskeGothersg. 19,

— O T Hdlsagent Saxog. 4,

— J Hestehdl. GI. Kongev. 172 B

— N Høker Gothersg. 59K

— NC Høker Absalonsg. 42s

— Chr. Kjøbmd. Dosseringen 26 A,

— A F Kontorist Adelg. 22,

— PC Kunstdrejer Frederiksb'orgg. 46s

— A W Lejetjener Nørrefarimagsg. 31s

— J Lærer GI. Kongev. 179!

— P E Murm. Nansensg. 53,

— C J E Pastor emer. Svanholmsv. 8,

|— C J Pr.-Lieut. Linnésg. 18,

— G Pr.-Lieut. Nørrevoldg. 143

— G W T W Skibsf. Toldbodg. 18 3

— C N Skomagerm. Skinderg. 42a

— J Stafet Ny Gade v. Kommunehosp. 9S

— J C Stud. med. Studiest. 13

— W A Toldassist. Østerfarimagsg. 7,

— T P V Translatør Ny Vesterg. 6a

— Carl Urtekr. St. Hans G. 13a

.— C K Vinbdl. Gothersg. 48K Bp. Grønnegade

43 2

Kaae J J Gross. Fredbg. Alle 47,

— JA Værtshush. Mejnungsg. ls

Kaarsberg J V Blikkenslagerm. Adelg. 16K

Kachlowsky Chr.W Tapetserer Danmarksgade

6,

Kaiser B Detajlhdl. H C ørsteds V. 43s

Kalisch


Knudsen P Detajlhdl. st. Brøndst. 5a

— J Detajlhdl. Schacksg. 6K

— LP Fuldm. Lieut. Holbergsg. 28Bb «

— KW Gross. Vinhdl. Fælledy. 10Bb»

— L Kapit. Lærer v. Officerssk. R. DM. GI.

Kongev. 804

— H P Politibetj. Korsg. 58s

— A Postexped. Vesterbrog. 9 A,

— L Regnskabsf. Tømrerg. 8a

— M Restauratør Nørreg. 5a

— CL Skibsf. Holm. Kan. 26,

— L C Slagterm. Viktoriag. 30,

— P Tapetserer St. Peder St. 26,

— WOT kgl. Translatør Tolk Aabenraa33a

— L Værtshush. Alleg. 7

— N P Værtshush. st. Torveg. 15a

Knuth J S Enkegrevinde Vesterbrog. 100,

Knutzen E Cand. pbil. Vesselsg. 13,

Koch P C Agent Dannebrogsg. 12a

— C J Cand. jur. Jagtv. 85a

— CD Enke sætter Blodkopper Ligtorneoperatrice

st. Helliggejstst. 11,

— P F Overretsass. R. Kronprinsesseg. 50,

Kock L F Prokurator Nørrevoldg. 11, Bp.

Vesterbrog. 53,

Koefod AM Enkefrue Ahlefeldtsg. 24,

Koefoed P C K Læge Vesterg. 24, tr. 12-1,

5-6 7t

Koehler L Bogholder Hauserpl. 10,

Kofod A Hdlsagent Dannebrogsg. 37a

— CC Toldassist. Dosseringen 20a

— J P Værtshush. Schouwsg. 2S

Kofoed E S Enkefrue Vesterbrog. 90s

Kohl M v. Enkefrue Nørrebrog. 166,

— AC Kapit. i Ing. Nørrefarimagsg. 404

Koble F v. Partikulier Linnésg. 20,

Kollat V Dyrlæge Kjøbmagerg. 6,

Kolvig L Hdlsagent Dannebrogs Tverg. 8,

Koppel Marx Gross. Tordenskjoldsg. 12,

Kornerup J E fh. Proprietær Alleg. 21

Koss S Enkefrue Slotsg. 4S

Kotzov L V Hdlsagent Korsg. 1,

Krack C T Kapit. StadskonduktørR. Slotsholmsg.

16,

Kraft F W Bogholder Rigensg. 21,

Kramp O Arkitekt Ny Gade v. Kommunehospitalet

1,

— F W ps. Lærer Istedg. 18,

Krasllnikoff N Tømmerm. Nørrebrog. 21a

Kranse E F Forvalter Dannebrogsg. 42,

— M H Træhdl. Haveselsk. V. 5 A„

Krebs C V N Assist.v. Birkekont. Smalleg.l,

— H Klingberg Gross. Vesterg. lg

— H J Konsul R. Dosseringen 38g

Krenchel E CEnkefrue Ravnsborg Tvérg.5,

— C G Exam. polyt. Ravnsborg Tverg. 5,

Kretz F E Cand. jur. Haveselsk. V. 5 A,

— M Enkefrue Haveselsk. V. 5 A,

Kretzmer F Fotograf Borgerg. 108 & 110«

KriegerSCFB v. OberstR. Fredbg.Alle2ls

Krog A E Arkitekt Halmt. 14«

— HJ Jernstøber Monradsv. 8,

Krogh J E Bogholder St. Knuds V. 10s

18

Krohn E Landmand GI. Kongev. 144

— P F Restauratør GI. Kongev. 41 Ag

Kronmann R C é Manufakthdl. Østerg. 15s

Kruse V O Bankassist. Nørrefarimagsg. 511

— V V C Frøken Linnésg. 31,

— C W Fuldm. Ostersøg. 104«

— L AMaskinm. Nansensg. 41 C,

Kryger C Bøssemager Klosterst. 3,

Krøger C H Dannebrogsg. 9,

Krøier M H Enkefrue Kalkbrænderiv. 36g

Krøncke J T Murm. Nørrebrog. 151 A«

Krøyer C H Partikulier Dannebrogsg. 9,

Kuhl E L Journalist Østerfarimagsg. 7g

Kullerup F T Lærer 1. Strandst. 26,

Kursch G fh. Kolonibest. Vesterbrog. 98 A,

i KiihlH CHandskemager Frederiksborgg.14,

— EF Manufakthdl. Smalleg. 29 Bs

i Kyhl O Cand. jur. Saxog. 25 As

— E E F Kontorist Klosterst. 4«

| Kuhn August Piskefabr. Raadhusst. 8g

Kyhn C R Snedkerm. st. Brøndst. 10s

Ktihnmnnch J R V Forpagter Aagade80,

Købke R C Enkefrue Haveselsk. V. 3,

Købler C Farveribest. Blegdamsv. 50,

Køhler W P Murm. Blegdamsv. 62s

Køle P Hdlsagent Tordenskjoldsg. 28s

Kølbye F Materialist Aagade 64s

Lachmann E G Fabrikant Frederiksborggade

24,

— Nicolai Gross. (Brødr. Lachmann) Nygade

3,

Lacoppidan H J G A fh. Overlærer Ri GI.

Kongev. 133s

| Lahrmann P C V Sadelmagerm. Gothersgade

41,

Lalstrup H Dyrlæge Johannev. 9

Lampe C C A Værtshush. 1. Kongensg. 33

Lanckow J Enkefrue Vesterbrog. 92,

Langberg M Student Studiest. 33«

Lange Poul D Furniturhdl. Ny Adelg. 4S

— F W Kontorchef i Finm. 1. Torveg. 19,

— F Lærer Vesterbrog. 96g

— J T Tømmerhdl. Borgerg. 122,

— C Urtekr. Borgerg. 22

Lange-MttllerE Cand.philol. Frdbg. Alle 24,

Langevad C E Enkefrue Dosseringen 46g

— P E Postfuldm. Dosseringen 46g

Langhoff E C Bagerm. Nygaardsv. 18g

— T N H Hdlsgartner Frøhdl. Tagensv. 19

Langkilde J Pakhusforv. Lykkesholmsv. 24

Langsted A V Gross. st. Kongensg. 46,

Lanzky A W kgl. Kapelmusikus FM. Holbergsgade

30«

Lapée J F Postbud 1. Helliggejstst. 36,

Larsen N Brændehdl. en gros Vesterbrogade

11A,

— J Detajlhdl. Dronn. Tverg. 56,c

— C Enkefrue Raadhusst. 7,

— O T Enkefrue Gothersg. 135s

— Aug. Fuldm. Tornebuskeg. 9,

— H L V Gross. Amagert. 25g

— L N W Gross. Rømersg. 19,


J

Larsen A T Guldsmed Kristenbernikovstræde

20g

— L P Hdlsagent Blaagaardsg. 57,

— F Handskefabr. Gothersg. 155 A,

— L Handskefabr. Niels Ebbesens V. 18a

— N P Hotelbestyrer Hredg. 37,

— N Husejer Niels Ebbesens V. 311

— S Husejer Tornebuskeg. 9,

— JHørkr. Studiest. 13Bbi

— V J Kapit. DM.R. Jagtv. 223a

— J F C Kontorist Frederiksbergg. 6 ,

— NM Kontorist Kompagnist. 24,

— AC Landmaaler Gammeltoftsg. 2,

— H C Læge Svanemosegaardsv. 17,

— Michael Læge Kommunelæge Dosseringen

32, tr. 11-12

— NS Lærer 1. Torveg. 26 4

— Y A Lærerinde Linnésg. 14*

— E fh. Manufakthdl. Ladegaardsv. 21,

— J C Maskinist Haveselsk. V. 5 A,

— H Politibetj. Læssøesg. 16s

— HP Politibetj. Rosenv. Alle 3S

— L Restauratør Gothersg. 160s

— J E Snedkerm. st. Kongensg. 86,

— C P G Student Kronprinsesseg. 48«

— Carl H E Student Tornebuskeg. 9,

— Bertram- Taarnuhrfabr. llømersg. 20

— PL Togfører Istedg. 51,

— H Yejmand Mølleg. 1 ls

— J Nikolaj Yognfabr. Studiest. 13,

— A Vognmand Roskildev. 44

— LP Værkfører Haveselsk. V. 5 A,

— J Værtshush. Kapelv. 5K

— N Værtshush. Jagtv. 217K

La s s E Kopist Frederiksborgg. 33 s

Lassen E Arkitekt GI. Kongev. 7,

— F J Assist. u. Indenrm. Brogade 5$

— J M Blomsterhdlske Frederiksborgg. 82g

— E V Cand. pharm. Ahlefeldtsg. 26,

— £i J Detajlhdl. Ravnsborg Tverg. 4g

— CV Enkefrue GI. Kongev. 105,

— J V Hdlsfuldm. Holmensg. 34,

— PCHusmægler Vendersg. 15,

— P Cfh. Kjøbmd. GI. Kongev. 176,

— H J Lærer Blegdamsv. 134,

— C Cfh. Proprietær Aagade 36,

Lanenberg C O Sekonddanser Kapelv. 25s

Lauritsen J C Cand. phil. Studiest. 4,

— EJ Elektriker Ingeniør Istedg. 12,

— T Fabrikbest. Havneg. 7g

— W Stud. med. Graabrødret. 14,

— EJ Telegrafing. Istedg. 12,

— L W Tømmerhdl. Nørrebrog. 206,

Lautrup C L A Auditør Citadelsv. 9S

Lawerentz Ad.Kjøbmd.(Lund & Lawerentz)

Pilest. 29,

Laybourn Wilh. Urtekr. Vesterg. 20,

Lazarus M Bogtrykker Nyvej 19

Leconte E de Souza brasil. Generalkonsul

R. Vesterbrog. 124s

Lederthoug D & J Frøkner Svanholmsv. 3«

Leerbech JEV Pr.-Lieut. i Generalstaben

Holm. Kan. 22,

Leerbeck D V Arkitekt GI. Kongev. 115«

19

Leeser C T Pianist Badstuest. 9,

Lehmann S Hdlsrejsende st. Kongensg 88,

— Ludv. Kunstmaler Nørre Alle 49

Lehn C L Student Larsbjørnst. 23,

Leiberg S Lund- Gartner Skinderg. 5,

— C P Lund- Gross. Skinderg. 5,

Lejmann W Kasserer •. Assistentsh. Viktoriagade

11,

I Leisner FGpens. Overserg. Ablefeldtsg.26,

I Lembcke J Chr. Kammerraad Thorvaldsensvej

2

— JAM Skræderm. Hummerg. 22,

Lempert A Agent Tordenskjoldsg. 25,

Leser C A C Murm. Lieut. 1. Strandst. 12

Bp. Rathsacksv. 16s

Leth F H T Prok. v. Overr. Fredh. Kan. 2,

tr. 10-3 Bp. Vesterbrog. 31,

Leudesdorff E F Gross. Vingaardst. 9,

Leuning M Enke e. Justitsmin. Frederiksborgg.

23,

• Levald P Fotograf & Retucbør st. Strandstræde

6

I Lewerk-Huusen K A V Cand. phil. Lærer

Nansensg. 44,

! Levin J Optikus Hestemøllest. 5,

— F Skolebestyrerinde Pilest. 48,

Levysohn J Hoibroderihdl. Østerg. 35a,,

Bp. Jagtv. 211,

I Levy M Direkt. i Hdlsbank. Statsrevisor* i

Gothersg. 160,

— N Hdlsagent KristianBborg Slot

— V Stud. philol. Gothersg. 160,

Lezow F F V Cand. phil. Translatør St.

• AnnæPl. 22,

I Licht G A Gymnastikl. Krigsass. Torden-

skjoldsg. 22Bb,

Liebe C J Enkefrue Ahlefeldtsg. 25,

Liebeck M Værkmester Citadelsv. 5x

Lihme H R Fabrikant Vesterbrog. 109,

— J P Glas- og Porcellænshdl. Gothersgade

139,

Lilienholm F Baronesse Badstuest. 2g

Lilliendahl JNPorcellænm. Nørrefarimagsgade

37Bb4

Linck J V Gross. Vesterbrog. 9 A«

Lind A W Frøken Valdemarsg. 3,

— FE Gross. Gammeltoftsg. 2,

— F Jomfru GI. Kongev. 141,

— HP Litograf Nørrevoldg. 14,

— J G Maskinin. Wildersg. 20,

— JA Skræderm. Ole Suhrs G. 4«

Lindberg O C fh. Kjøbmd. st Helliggejst

stræde 10,

— FC OvertUskærerm. v. Mnnderingsdep

DM. Sølvg. 6,

— HF Snedkerm. Bangertsg. 1,

Lindblad J M Værtshushske Havneg. 55*

Linde E A A de HestehdL Bjelkes Alle 9S

— C F de Kancellist Snareg. 10,

— S C A Pr.-Lieut. v. Fodf. Petersens Pas

sage 6,

— A de Stud. polyt. Bredg. 8,

I — T K Stud. jur. Kapelv. 5,


Konsulats-Kontorer:

*ika (de forenede Stater), Holbergsg. 26. Henry B Ryder, Konsul.

Børsgade 52. G E Fife, Yicekonsul. ^

Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd. Kontor:

Hiu

A

Holbergsg. 28.


_ Lindeburg H A Enkefrue Nygaardsv. 20,

— PAA Hdlsagent Nygaardsv. 20a

L Linder E W Hattefabr. Nørreg. 5Mbt

Lindevad K V Bogholder Gothersg. 157 B4

£ Lindholm V Lieut. Frydsv. 7,

jj Lindqvist L C Overserg. Sølvg. 403

E — J Restauratør Herluf Trolles G. 12s

— i Lindstrøm H V Murm. Ny Gade v. Kom-

— I munehosp. -32

— I — A P W Præst Aagade 72,

• Linnémann C F Hotelforp. Peder Skrams

Gade 1,

~ Linow C J V Gjæstgiver Hejbergsg. 14,

Linschou C P K Husejer Aagade 70s

Linstow EMC Enkefrue Dannebrogsg. 15,

Listov J VV Prof. Sproglærer Frederiks-

Kn borggade 34,

Kn Locher C L Marinemaler Østersøg. 1104

Ko.t Lock T Hdlsrejsendo Kapelv. 54,

— tr Lohmann C M Assist. Vesterbrog. 69,

— C Lohse F G C Kunstdrejer Frederiksborg-

0] gade 46$

— P Lokdam J C Husmægler Studiest. 108

Koel Lorck H C Cand. jur. Vicekonsul Frederiks-

"V gade 5g

Koef Lorentzen A M Kollektør Fiolst. 38,

Koel — E V Pr.-Lieut Lærer Hdlskorrespondent

5-6'/» Blaagaardsg. 22 4

Koehler tienzen M Cand. mag. Gothersg. 1413

Kofo* J B Manufakthdl. Børre Lorenzen & Ko.)

q Fredh. Kan. 18,

j Lucas W Agent Tordenskjoldsg. 28,

i, . Ludt A Gross. Alhambrav. 17c

KOIO^ar ^Ludvigsen - - Chr. — kem. Fabr. Kjøbmagerg.

Kohl M

•28 Bp. Gothersg. 155 B, |

— AC

— L Politibetj. Absalonsg. 50,

Kohle

— A Viktualiehdl. Gormsg. lg

Kolla Lumbye q Dameskræderinde Klareboderne

Kolvi '

5®P pt Lumholdt M Enkefrue Sofiev. 12s

K? 1 i Lund C A Børste-1 Penselfabr. Frederiks-

Star borggade 443

— O Cand. jur. Blaagaardsg. 44,

*rac, _ B Detajlhdl. (Lund & Lawerentz) Pile-

K . stræde 32s

Kra — & Lawerentz Detajlhdl. Pilest. 32s

, — JA Exam. jur. Frederiksbergg. 14a

V. — AV Farver Blaagaardsg. lg

- —AH Frøken Rosenv. Sidealle 1 ^^^^^

Kran

— H

Krel»

— R C Frøken Holbergsg. 6,

— S Frøken Vingaardst lig

— S Hjordemoder Toldbodg. 15,

_ j gf- R Kjøbmd. Holbergsg. 304

_ — Joli.s Klosetfabr. Baggesensg. 33

v — ET Lærerinde Nybrog. 8,

— C B T tekn. Materialhdl. Pilest. 32s

| — S L Overtelegrafist Kastaniev. 14

Krr

— Rosa h. Pensionat Dannebrogsg. 19,

— — PC Postexpedient Klasselottokollektør

Vesterbrog. 16s

i,* — JL Redaktør Østerfarimagsg. 9,

~ - T Sagførerfuldm. Klosterst. 22,

iroflh JEBoghold med - Rosenborgg.5

20

Lund H J Tobakshdl.-Enke Tordenskjolds

gade llBba

— FVTømmerm. Blegdamsv. 32

— M S C Vinhdl. Tordenskjoldsg. 14,

Lundberg C G Rodemester Vodroffsv. 6's

— N J Skræderm. Klosterst. 24,

Lunddahl E C Cand. theol. Admiralg. 24,

— J L Stud. med. Admiralg. 24,

Lundegaard A Hdlsfuldm. Saxog. 64

Lundstrøm C A Gas- & Vandm. Borgei

gade 142,

Lundwall M A Smedem. Østerfarimagsg. 7

Lundøe J H B Cand. polyt Ingeniør Havne

gade 34

Lusty J Varemægler Nybrog. 32,

Lybecker C A Hdlsbogholder Svanholmi

vej 1,

— W Hdlskontorist Svanholmsv. 1,

— IVI Mekaniker Svanholmsv. 1,

Ly diche P G Bogtrykker (Nielsen & Lydich«

Vendersg. 16*

Lykke J D Enkefrue Nørrevoldg. 23,

— J G Læge Dr med. Kommunelæge Nørri

voldg. 232 tr. 12-1

Lyng C V Bagerm. Smedeg. 212

Lyngbye C A Cand. philol. Lærer St.Knuc

Vej 13,

Lysholm C T fh. Overserg. GI. Kongev. 33

Lyster C L J Sagførerfuldm. Mikkelbryj

gersg. 3,

Lutken A Literat Translatør Nørrefarimagi

gade 404

Lytthans J W Partikulier Tordenskjold)

gade 30s

Liitzen C Cand. jur. Østerfarimagsg. 7,

Lutzhøfft C J Bogholder Nørrevoldg. 28,

Lutzhøft L Manufakthdl. st. Regneg. 42

Løber G V Tobaksfabr. st. Kongensg. 74,

Leffler C F fh. Landmand Nygaardsv. 16,

Lønborg A F E Frøken Ny Vesterg. 17S

— PS Lærerinde Viktoriag. 16,

— C J F Oberst i Art. Kmh. K.DM. N

Vesterg. 17s

Lønholdt C V Gross. Vendersg. 263

Lørup C F Nfh. Berider Tordenskjoldsg. 14

Løw BF J Klokkestøber Guldbergsg. 2,

Løwe C Cand. phil. Nørrebrog. 151 A3

— L L Slagter Prins Jørgens G. 78

Løvendal E A Kobberstikker Konservatc

Sofiev. 22,

Løvgreen C Gross. Nansensg. 48,

— H C Gross. Vendersg. 243

Løvgrén H Gross. Vendersg. 24,

Mac -Gregor A S Sproglærer Gothersg.154

Madsen C C F Agenturforr. Bianco Luno

Alle 12s

— C Assist Fredensg. 15s

— J E Cand. theol. Fredbg. Alle 20,

— Adolph & Ko. Detajlhdl. Skinderg. 47s

— NC Enkefrue Linnésg. 14,

— OAMAJAD Frøkner Nørreg. 23,


21

Madsen Carl Gross. Forhaabningsh. Alle 13

Kont. Nørreg. 23,

— MD Gross. Brolæggerst. 12s

— FM Guide Griffenfeldtsg. 50 B,

— PC Jernhdl. Landemærket 29K

— HAV Kjøbmand (Adolph Madsen & Ko.)

Skinderg. 47a

— HYKlædehdl. Yesterbrog. 112

— K Kunstmaler Gothersg. 133 4

— C h. Modemagasin Kjøbmagerg. 27,

— MAC Varemægler Nørreg. 39,

— Y C Overserg. Sølvg. 40 2

— MP Pladsforv. Asylg. 8,

— M C B Politiassist. Linnésg. 20,

— FW Pr.-Lieut. Ryesgade 124,

— H Smørhdl. Blaagaardsg. 4,

— VStiftsfuldm. Vendersg. 244

— A Student Absalonsg. 181

— Fr. Bernhard Uhrm. Tordenskjoldsg. 11B

— T Urtekr. Frederiksborgg. 26,

— J Værtshush. Klosterst. 22K

— P Værtshush. Raadmandsg. 37s

— P J Værtshush. st. Kongensg. 55jp

Magner Th. J Hdlsfuldm. Vesterbrog. 12^8 I

Magnus M H Præst H C Ørsted V. 13s

Magnussen M C Enke e. Præst Falkoneralle

8

— AC Skomagerm. Fiskerg. 3,

Malling N P Kreaturkomm. Vesterbrog. 10s

— J Musiker Vesterbrog. 136,

Malmqvist M T Bogholder H C Ørsteds V.

39 Ca

— L C Lærerinde Læssøesg. 16s

Mammen Niels Isenkr. Gothersg. 42a

Manberg C L Cand. jur. Sveasvej 4

Mangor P C V Etatsr. R. Nørrefarimagsgade

52,

Maniens B T Stud. med. Læssøesg. 4,

Mannheimer M V Varemægler (Martin

Hertz) Vesterbrog. 2 C,

Mantzius K Stud. mag. Dosseringen 8,

Marcher A H Arkitekt Amagert. 18,

Marcussen A Enkefrue St. Hans T. 32 2

— E Lieut. Cand. phil. Postexped. St. Hans

T. 32,

— E A A Pr.-Lieut. Lærer i Fransk Peder

Skrams G. 7, tr. 5'/«-6 Søndag 12-1

Marker J C C Lieut. Tordenskjoldsg. 30«

Markussen ME Enke e. Krigsr. Vendersgade

23,

— V J A Stud. theol. Vendersg. 23,

Marstrand T Fabrikant Nordvestv. 22,

— T Partikulier Forhaabningsh. Alle 20„

Martins F J Gross. ^Hansen & Martins)

Strandv. 30

Marx C J Enke e. Rodemester Gothersgade

157 Asbs

Mathiassen J R Fuldm. Nørre Alle 13s

Mathiesen R L Bygningsinspektør Arkitekt

Nørrevoldg. 29 4

Mathisen J Snedkerm. Smedeg. 12,

Matzen H Prof. v. Univ. Dr. jur. R. Kultorv

7 2

— M Skoleinspekt. DM. Sortedamsg. 11,

Matzon M E Snedkerm. Nørrebrog. 58Sbl

Mazen JH Slagterm. Dannebrogsg. 23,

May F C C Redaktør Ravnsborgg. 4,

Mayntzhnsen S D Enkefrue st. Helliggejststræde

38 2

— C C T Hdlskontorist Bt. Helliggejstst. 38,

Mazanti C A Civilingeniør Frydsv. 52

— AE Stud. med. GI. Kongev. 7,

Mazar de la Garde N A H Cand. phil.

Sortedamsdoss. 99$

Mehr C W h. Pensionat Nytorv 27,

Meidell N A Frøken Ahlefeldtsg. 18,

Meier P V Bogholder Saxog. 32 A,

— F J Dr. phil. st. Kongensg. 6,

— F V A Restauratør Kapelv. y3s

Mejer J Galanterihdl. Vingaardst. 21.,

Meincke J B Journalist Tømmerpladsv. 4«

Meinertz C Fabrikm. Ryesg. 124,

Melbye A V Manufakthdl. Kronprinsessegade

12,

— Joh. C \exelmægler st. Kannikest. 6a

Bp. Aabenraa 33,

Melcher H Hdlsagent Vendersg. 154

Melchior H P H Bestyrer Svendsg. 2,

— A Gross. (Frm. Ludvig Melchior) Amagertorv

17,

— Arnold Vexellerer (M L Melchiors Sønner)

Badstuest. 13,

— Moritz Vexellerer (M L Melchiors Sønner)

Badstuest. 13,

— 'g M L Sønner Vexellerer østerg. 58,

Mendel R Enkefrue Nytorv 21,

Mengel HEGlarm. Skinderg. 40Bbi

Mentzler J C E Litograf GI. Strand 30,

Merwede KSv.d. Detajlhdl. Nansensg. 17

Mes s J P Restauratør Strandpromenaden 1

Meyer C G E Assist. v. Assistentshuset Ny

brogade 64

— FE Cand.pharm. Fabrikant (Ernst Meye

& Mathiesen) H C Ørsteds V. 58,

— E Dekoratør Nørrefarimagsg. 53,

— B Detajlhdl. (J Offenburg & B Meyei

Læderst. 14,

— EL Detajlhdl. Rosendalsv. 14

— J J Dykkerentreprenør Østerbrog. 53 3

— EA Enke e. Læge Frederiksborgg. 35Bt

— Torben Fabrikant (Fritz Meyer) Søb

gade 22,

— CG Gross. (C G Meyer & Ko.) Sortedam:

gade 112

— F Gross. Alhambrav. 9

— Nicolaj Gross. Herreekviperingshdl. H<

vedvagtsg. ls Bp. Laxeg. 23 3

— J S Ingeniør Brogade 143

— C W Kjøbmd. st. Helliggejstst. 382

— J Kontorist Gothersg. 63 3

— E Manufakthdl. Gothersg. 42,

— HP Manufakthdl. Badstuest. 1,

— N A Pr.-Lieut. østerbrog. 42,

— MS Urtekr. Rosenborgg. 2

v. Meyeren E H W Kmjkr. Mynstersv. 10:

Meza V C J de Tandlæge Rosengaarden 9.

Michaelsen J Enkefrue Rosenborgg. 10,

— J fh. Postmester Enghavev. 10,


Knr

— L

— K

— I

B

— i

— /

— i

—»

Kn

Kn

Kot

— C

— C

r

— p

Koc)

V

Koef

Koef

5

Koel

Kofo>

— C

— J

Kofo

Kohl

— A

Kohl

Koll

Kolv

Kopi

Kori

Kos

Kotz

Krac

h.

Kraf

Kraj

h

— F

Kras 1

Kr?

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

I Miede APL Detajlhdl. Nansensg. 27KI

" Mikkelsen J P Bogholder Kronprinsensgade

11 5

— J C Exam. jur. Gothersg. 154a

/ — MMaskinm. Borgerg. 96,

— HF Værtshush. Strandg. 2iK

Mindermann H C J Manufakthdl. st. Kongensg.

33,

Minet J V Fabrikant Ny Østerg. 9k

Moe F E G Dr. phil. Manuduktør i Kemi St.

Annæ PI. 22a

— E Guldsmed Ravnsborgg. 21,

— O A Guldsmed Mikkelbryggersg. 18s

Mohr E Enkefrue Smalleg. 9a

— L kgl. Kapelmusikus R. Sølvg. 6,

— P C F Skomagerm. Smedeg. 5a

— G V Traktør Odinsv. 2

Mollerup W Dr. phil. Ravnsborg Tverg. 2,

— A Enkefrue Nyhavn 20,

Molsen H P Skibsf. R. Østersøg. 108,

Moltke Th. Komtesse Skolebestyrerinde

Nørrevoldg. 9a Skole Linnésg. 10 tr.

N Mandag Onsdag Fredag 11-12

Momme H M Frøken Linnésg. 31,

— L W Kjøbmd. Forhaabningsh. Alle 15

Monberg N G Arkitekt Gothersg. 1332

Monies & Bech Blikkenslagere Gas- og

Vandm. Klosterst. 6

Monrad K K J Cand. polyt. Ingeniør Frydsvej

12,

— A S J Hdlsagent Skinderg. 33,

Monrath L K Frøken Gothersg. 63a

Moritz A J Gross. Pilest. 21 Bp. Halmtorv

71,

Morsing C T Fuldm. Linnésg. 31 s

Mortensen H Chr. Bog-. Papir- ogKunsthdl.

Vimmelskaftet 28s Bp. Linnésg. 18s

— J C Boghdlmedhjælper st. Kongensg. 88,

— H Brøndborer Dybensg. 6,

— H C C Cand. phil. Lykkesholmsv. 33,

— AC Detajlhdl. Ravnsborgg. 12a

— LP Krigsr. Bygningsskr. v. Ing. Nørrefarimagsg.

40 4

— N Chr. Snedkerm. Adelg. 90,

— AK Soyafabr. 1. Brøndst. 3,

— O Stud. polyt. st. Kongensg. 88,

— Telegrafist Saxog. 108

— L Torvemester Halmt. 69a

— VM Vinkyper Ny Gade v. Kommunehospitalet

9,

— A Værtshush. Vesterbrog. 258.,

— L Værtshush. Herluf Trolles G. 15S

— O Værtshush. Springg. 15K

Morville P C Glarm. St. Nikolaj V. 8,

Mosolff T L Slagterm. Vesterbrog. 37,

Mossin C C Værtshush. Rolighedsv. 9„

de la Motte J L Blikkenslagerm. st. Strandstræde

27,

Mottlau A Finerskærer Nørrebrog. 94

Mouviélle F Svineslagter Enighedsv. 8

Mulvad W T Pakhusforv. Vesterbrog. 47 4

Mnnk L Sygeplejerske Hauserpl. a05

Mnnthe - Morgenstjerne F Enkefrue St.

Knuds V. 8,

22

Mnsikhandel kgl. Hof- Kjøbmagerg. 44g

Mnssmann A M J Enkefrue Nørrefarima

gade 58,

Mnns O B Gross. Østerbrog. 118,

— G C Pr.-Lieut. i -Husarreg. Toldbodv. \

Mygdal J Pastor emer. Fredbg. Bredg. 2<

Mygge L J Læge Dr. med. Kommunehosj

Mygind G F Præst Kateket v. Frelsere

Krsthvns Voldg. 25 a

Mullen J L Partikulier Landemærket 3,

Muller J Bogholder Naboløs 1,

— Joh's Cand. phil. H C Ørsteds V. 13,

— A D O Enkefrue H C Ørsteds V. 17,

— C Enke e. Præst Ny Gade v. Kommu

hospitalet 9,

— PCA Exam. jur. Bogholder Brolægg

strssdc 11

— C J Hdlsfuldm. Vesterbrog. 93s

— E Hdlsfuldm. Peder Skrams G. 5,

— O F Konferentsr. K.DM. Fredbg.Alle2

— G F Lieut. Vesterbrog. 113,

— CL Partikulier Sølvg. 24,

— J Pr.-Lieut. Nørresøg. 19,

— C F J Sproglærer Vendersg. 3a

— A A Maltha- Stud. jur. GI. Kongev. 14

— E Stud. med. Peder Skrams G. 5,

Miillertz A C Cand. phil. Lieut. Nørrefa

magsgade 33a

Miinchenberg R Kurvemager Lønganj

stræde 37sb2

Mynster T F Pr.-Lieut. Branddirekt. i

Knuds V. 36,

Munter A Konventualinde St. Annæ PL li

Møller C C M Assist. v. Assisth. Gasværk

vej 19,

— HP Assist. Haveselsk. V. 5 Bs

— Chr. Bagerm. Skvafderg. 8a

— C Blomstermaler St. Hans T. 26,

— N P Bogholder Ravnsborg Tverg. 6,

— P H P Bogholder Nørresøg. 29 4

— T Bogholder Børnehust. 1 C,

— TE Bødkerm. Larsbjørnst. 22,

— O C Cand. math. Haveselsk. V. 5 Aa

— C Detfylhdl. Brolæggerst. 16K

— F A C Dyrlæge v. Kbhvns Kvægtorv Vil

toriag. 5,

— EA Enkefrue Haveselsk. V. 5 Aa

— EM Enkefrue Nørrefarimagsg. 59,

— K Enkefrue Korsg. 62,

— MS Enkefrue Østerfarimagsg. 3 & 54

— J H Exam. jur. Dosseringen 14a

— O P B Fabrikant Vodroffsv. 7,

— PC Fiskehdl. Tjørneg. 6sb.

— E Fotograf Frederiksborgg. 33 a4

— H Fuldm. Nansensg. 46 a

— J B Fuldm. Fælledv. 22 B


i

Møller G J H Hattemager Kultorv 103

— E Jomfru Korsg. 20,

— ES Jordemoder Rosenborgg. 193

|| — G S Kammerass. Fuldm. Rørholmsg. 3,

i — JA Kjøbmd. Kronprinsensg. 14,

f — F fh. Konditor Adelg. 414

— AV Konsul R. Forst, for svensk-norsk

Bureau i Kbhvn. Ny østerg. 10, Konttid.

10-2

— Carl Kontorist Havneg. 513

— F F Krigsass. Bogholder Læderst. 32,

— W Læge Justitsr. fh. Distriktslæge R. St.

Knuds V. 18, tr. llx /»-127s

— O A Lærer v. Døvstummesk. Baggesensgade

44

— CF Malerm. Overg. o. V. 62,

— J S Manufakthdl. Østerbrog. 36s

— AM Modehdlinde Schacksg. 6,

— H C H Pastor emer. Skjoldsg. 4,

— CF Politibetj. Nordvestv. 303

— M Politibetj. Nyhavn 57,

— LP Porcellænshdl. Frederiksborgg. 468

— C V V Præst Kapellan v. St. Pauls K. Rigensg.

23, tr. 3-4

— F P Stahlfest- Præst v. d.civile Arresthus

Forhaabningsh. Alle 6,

— F F J Skomagerm. Gothersg. 157 As

— AF Slagterm. Borgerg. 69s

— AM Stud. jur. GI. Kongev. 141,

— J Tandlæge Herluf Trolles G. 12 tr. 10-3

— SJ Tandlæge Klosterst. 242

— É R Urtekr. Dronn. Tverg. 33K

— O E S Urtekr. Fred. d. 7. G. 12„

— W E Urtekr. Hummerg. 12s Bp. Hummerg.

13,

; — J T Værtshush. Fredensg. 20„

Mølmark C A Pastor emer. Frydsv. 2,

Mørck F T Prok. v. Overr. Nytorv 21,

Naabye P C R Bogbinderm. Havneg. 21,

Nagel C J Hdlsrejsende Naboløs 2a

Narfason S Bud i Landmandsbanken Vendersg.

10*

Nathan H P Vexellerer Vimmelskaftet30Bb,

Nanmann F T Handskefabrikant Løngangstræde

39 3

Naylors Eftf. Filefabr. St. Peder St. 45

Nebelong C H H Læge Hofmedikus R. Holbergsg.

26, tr. 8-9,12l /a-2

Neckelmann S F Kjøbmand Laxeg. 15,

Neergaard J CE Enke e.Præst Fælledv.10«

; — N C E Partikulier Fredbg. Alle 22,

Nees C Telegrafist Rømersg. 224

Nehm A B Assist. Mejnungsg. 1,

Neiiendam C J L Restauratør Østerg. 26,

I — J P Slagterm. Schouwsg. 2S

[ Nenhans P N Økonom Strandg. 44

Neumann H Enkefrue Tordenskjoldsg. 28,

— C P G Læge Blaagaardsg. 14,

— & Ko. Tøjfabr. Læssøesg. 23

NiedermannNCigarhdl.Nørrefarimagsg.40s

Niedlich V J Frøken Hauchsv. 13s

23

Nielsen W G Assist. Carlsberg Carlsbergv.

— J Assist. Blegdamsv. 134sb,

— P C T Bager Griffenfeldtsg. 248

— J J Bankassist. Bryggerlængen 6S

— C Barber Larsbjørnst. 19,

— A Aug. Billedskærer Billedhugger Gothersg.

22,

— H N Bogholder Mønterg. 31sbl

— L C M Bogholder Østerfarimagsg. 3 & 5,

— N Bogholder Gothersg. 157 A3

— E Cand. phil. Gothersg. 149s

— LV Cand. phil. St. Hans G. 21,

— P C F T Cand. polyt. Maskinkonstruktør

Herluf Trolles G. 283

— B Detajlhdl. Østerbrog. 438

— J Detajlhdl. Ryesg. 32K

— F Drejerm. Frederiksborgg. 18k

— A Enkefrue Herluf Trolles G. 26,

— AC Enkefrue Nørrefarimagsg. 59,

— AK Enkefrue Admiralg.243

— C Enkefrue Gothersg. 155 As

— H Enkefrue Gothersg. 145 A4

— HK Enke e. Stiftsprovst Fælledv. 92

— V H Enkefrue Kultorv 5a

— L B C Exam. polyt. Sølvg. 6,

— N Exam. jur. Nørrefarimagsg. 50 4

— OR Exam. jur. Istedg. 118

— C Fabrikant Citadelsv. 5S

— P Fiskehdl. Snareg. 5k

— N Forretningsbestyrer Vendersg. 15s

— H Furagehdl. Blaagaardsg. 8a

— NS Galanterihdl. Toldbodg. 144

— J Gas- & Vandmester Saxog. 4S

— O Gibser Kjøbmagerg. 22

— C Hdlsagent Frydsv. 5,

— N P Hdlsfuldm. Vesterbrog. 114

— R C Hdlsfuldm. Frederiksborgg. 27,

— A Herreekviperingshdl. Gothersg. 157 B,

— R Hestehdl. Frederiksborgg. 264

— A Høker Gothersg. 157 BK

— C Høker Nansensg. 4S

— H Jernbanebetj. Larsbjørnst. 22a

— A A Institutbest. 1. Kongensg. 37,

— A V O Instrumentmg. Nørre Alle 41 f

— L Jordemoder Bagerst. 8,

— R H Kasserer Rosengaarden 8,

— L Kjøbmand Laxeg. 32,

— HL Klejnsmedm. Laxeg. 103

— Carl A Klædehdl. Frm. Carl A Nielsen &

Ko. Amagert. l8s Bp. Vendersg. 223

— M Kontorist Brolæggerst. 11,

— M Lieut. Dannebrogsg. 19 3

— J F Læge Korpslæge Vesterbrog. 58,

— L Lærer Sølvg. 6a

— LE Lærer St. Hans G. 21,

— M Lærer Nørrefarimagsg. 51,

— M Manufakthdl. Nørrefarimagsg. 57,

— SM Manufakthdl. Tordenskjoldsg. 22Bb,

— H Marskandiser Vognmagerg. 14K

— J Melhdl. Vestervoldg. 338

— AC Modehdlinde Frederiksborgg. 488

— Hansine Musiklærerinde Nørrebrog. 38 3

— DK Musiklærerinde Dannebrogsg. 24,

— P Chr. Varemægler Ved Stranden 12,


Nielsen N Møllebygger (N Nielsen & Ko.)

Nørrebrog. 582

— G G Partikulier Nørrebrog. 38,

— E Pianoforte-Inttrumentmg. Pianofortestemmer

Peder Skrams G. 14

— HP Politibetj. Bangertsg. 12,

— RBL Politibetj. Smedeg. 21,

— P Pr.-Lieut. Schønbergsg. 3,

— C Prok. v. Overr. Nørrevoldg. 29,

— F fh. Provst Saxog. 6,

— J Præst Sognepræst v. St. Pauls K. st.

Kongensg. 93«

— N P Restauratør Østerg. 47 2

— P Røgmand Farverg. 21 s

— J G Sagførerfnldm. Gothersg. 155 B,

— P fh. Skibsf. Rømersg. 20,

— S Skolebestyrer Alleg. 18s

— S Skrivelærer st. Helliggejstst. 11,

— H J Skræderm. Blaagaardsg. 7„

— J Skræderm. Adelg. 23,

— F J Slagterm. Fælledv. 10,

— NC Slagter GI. Kongev. 41 Bs

— C W Smedem. Fredensg. 18,

— P Snedkerm. Pederhvidtfeldtst. 53

— J Stabsserg. Overg. o. V. 36s

— CF Stud. mag. Nansensg. 344

— H Stud. jur. St. Peder St. 14s

— K F Stud. theol. Frederiksbergg. 4,

— L R Stud. jur. Brolæggerst. 2,

— C P fh. Telegrafbestyrer Skjoldsg. 4S

— N & Ko. Tømrer Møllebygger Nørrebrog.

58

— Søren Tømmerm. Guldbergsg. 24

— A Urtekr. st. Kongensg. 93K

— HP Yinhdl. st. Strandst. 16,

— O Vognmand Nansensg. 41 B

— C Værtshush. Gothersg. 77K

— CF Værtshush. Nordvestv. 34s

— C J Værtshush. 1. Istedg. 7,

— F P Værtshush. Slotsg. 28K

— H Værtshush. Nørrevoldg. 100K

— HP Værtshush. Herluf Trolles G. 6|

— K Værtshush. Nytorv 178

— K Værtshush. Schouwsg. 10g

— LT Værtshush .Rosengaarden 4K

•— P Værtshush. Dybensg. 218

— P E O Værtshush. 1. Kongensg. 39a

Nimb W Ingeniør Hummerg. 10,

Nissen J F fh. Postmester Knabrost. 5,

Nissen-Sommersted J F C Gross. Vesterbrog.

13,

Niz E & J Frøkner Nørrevoldg. 21,

— L Kjøbmand Nørrevoldg. 21,

Noach R E Skuespiller st. Kongensg. 36a

Noah S Enkefrue Pilest. 20s

Nobel C P Tobaksfabr. (E Nobel) Nyvej 5S

— EF Tobaksfabrikant Ny Vesterg. 17,

Nonboe H L Lieut. Grundtvigsv. 20

Nordbeck G F Proprietær Brolæggerst. 16s

Nordskov C C J Restauratør Saxog. 8,

Norgreen J Skomagerm. Kompagnist. 59

Normann C & L Frøkner Kronprinsesseg. 4S

Normansen F Karetmager Farverg. 17sb2

Norrby L B Pakhusforv. Gartnerg. 10,

24

Norstrand Carl Gross. Assuranceagent Peder

Skrams G. 15,

Nnlly JD Enkefrue st. Kongensg. 85«

Nyborg J P Pr.-Lieut. Sølvg. 404

Nybølle M IT Enke Nørrefarimagsg. 54^s

Nyegaard J Nodehdlinde Holm. Kanal 38,

Nyeland C Gross. Nørreg. 338

Nyholm M Lærerinde Frederiksborgg. 24*

— O Proprietær H C Ørsteds V. 1,

— EA Viktualiehdl. L Torveg. 29,

Nærum ELG Restauratør Studiest. 5,

Nødskou V J O Agent Ryesg. 41,

Nørager M Enkefrue Vendersg. 3S

Nørlund F F Gross. Dronn. Tverg. 8,

Nørregaard P Kasserer GI. Kongev. 80 4

Nørring Joh. F Husmægler Bredg. 18, tr.

9-2, 4-7

— C A Lejetjener Slotsg. 315

Obel P B Civiling. Ahlefeldtsg. 18,

Obenhaupt L M Fuldm. Østerfarimagsg.

3 &52

Obermann F V Xylograf Nybrog. 10,

Odelstjerna D Assist. v. Gasv. Smalleg. 5,

Odewahn F h. Uds. med kin. Artikler Amagert.

9

— H C F Arkivassist. Østerg. 60,

Oettinger R Modehdlinde Nørrefarimagsgade

33

Ohlenbostel J T Snedkerm. Vodroffsv.33Bs

Ohlendorff M M A Enke Kjøbmagerg.l38b s

Olivarius H C Gross. Frm. Fiolst. 12,

— MF Gross. (Frm. H C Olivarius) Fiolstræde

12,

Olldag V Kontorist Olufsv. 31

Olrik P C S fh. Konsul Gothersg. 2

Olsen F A L Agent Rørholmsg. 3,

— J C fh.Brændevinsbr. KrsthvnsVoldg.25,

— F W Bud i Krigsmin. Fredh. Kan. 6Mb,

— AG Bøssemager Hallinsg. 13s

— O J E Cand. pharm. Hovedvagtsg. 6,

— H Detajlhdl. Havneg. 558

— M Enke e. Kapit. Nybrog. 6a

— CV Forvalter JA Schwartz G. 18a

— M Chr. Forvalter Herluf Trolles G. 10,

— C Fuldm. J A Schwartz G. 24,

— J C Gartner Haveselsk. V. 7

— P Gjørtlerm. Borgerg. 52Bba,,

— OP Glarm. Frederiksborgg. 23a

— Ivan Gross. Admiralg. 12,

— F Grundejer H C Ørsteds V. 39 C4

— A Høker Nytorv 3k

— L kir. Instrumentmg. Bandagist Borgergade

5,

— Charles Isenkr. (Hans W Hartvigs Eftf.)

Amagert. 4,

— LA Jægermesterinde Frederiksg. 3S

— J fh. Kaffevært Borgerg. 21,

— AV Kjøbmand 1. Torveg. 34,

— F B Kontorist Læderst. 7,

— HP Kontorist Frederiksborgg. 35Bbz

— P Lærerinde Fredericiag. 614

— H Marskandiser Vognmagerg. 21g


Olsen F Maskinm. Baadsmandsst. 103

i — K Møllerm. 1. Torveg. 2,

I — A Partikulier Svanholmsv. 12 A8

I ~~ CA Prok. v. Overr. Ny Østerg. 10,

tjkorstensfejerm. Grmenteiatsg. 2 / 4

— F V Smedem. Fred. d. 7. G. 3,

— HO Snedkerm. Bagerg. 11,

— C Toldassist. Holbergsg. 309

— J L Udvandringsagent Ahlefeldtsg. 29 <

— C E Urtekr. Ahlefeldtsg. 29

— C Th. Urtekr. Ahlefeldtsg. 29s

— J C Urtekr. Alhambrav. 20

— ALYinhdl.Strandg.12g

— H Værtshush. Fortunst. 4S

— H Værtshush. Fælledv. 14s

— J Værtshush. Skinderg. 22K

Omsted C M Asylbestinde Istedg. 3

Omøe A Manufakthdl. Vesterbrog. 73 B,

Oppenhejm G Prok. v. Overr. Nørreg. 24,

Bp. Nørrevoldg. 27,

Opperby S C Assist. Fredericiag. 10s

d'Origny F J Cand. phil. Oehlenschlægersgade

15s

Ortved J A Cand. philol. Lærer Laxeg. 25s

Ostermann V T Bankassist. Dronn. Tvergade52.

Otters trømMBogholderTordenskjoldsg.22,

Ottesen G Lieut. GI. Kongev. 33,

— M Skibsfører Fiskerg. ls

— O Snedkerm. Gothersg. 43

Otzen H M Frøken Kattesund 11,

Ovesen M Enkefrue GI. Kongev. 124,

Owesen C Oberst K.DM.Frederiksborgg.20,

25

Pade V O Gross. (Bay&Pade) Rosendalsv.3,

Pagh J E Justitsrinde Fredbg. Alle 7S

Pallesen M Enke e. Toldklarerer Peder

Skrams G. 7Bb ,

( — J Konventualinde Haveselsk. V. 33

Palm P K Bogbinder & Boghdl. Klosterst.

23B5,

Palndan J N fh. Inspektør Bangertsg. 14

— C Lieut. Østerfarimagsg. 7,

Pasberg F C Gross. Nørrefarimagsg. 334

Paulli Just Cand. theol. Bredg. 25sb2

— ME Enke e. Stiftsprost Bredg. 25sba

Paulsen H Assessor iKriminalr.Nørreg.333

— F G Assist. Griffenieldtsg. 50 B 4

— S A Assist. Nørrevoldg. 21Bb3

— A F W Cand. mag. Adjunkt Nørreg.10,

— O C J Cand. phil. Nørresøg. 274

— J C Detajlhdl. Korsg. 66,

— Bi Enke e. Lærer Viktoriag. 14,

— L M Farverm. Gothersg. 91,

j — L F Landskabsfotograf Todesg. 9,

I — L Politibetj. Vingaardst. 4Bb,

— A J Stud. jur. Nørresøg. 27 4

— N K A Stud. theol. St. Peder St. 14,

— C J Toldassist. Slotsg. 26,

— LO Værtshush. Nørrebrog. 157g

Pedersen C Assist. i Finm. Vesterbrog. 71,

— P Brændehdl. Pederhvidtfeldtst. 9„

— J P Detajlhdl. Kalkbrænderiv. 21K

Pedersen Vald. Gross. Petersens Passage-

18 A,

— J Grundejer Bille Brahes V. 1,

— CV Hdlsagent Skinderg. 33,

— JAH Handskefabr. Ravnsb. Tverg. 7a

— J Husmægler Skinderg. 33,

— C J Pakhusforv. Smedeg. 2,

— N Partikulier Gothersg. 145 A,

— A Pensionist Petersens Passage 18 A,

— N J Postexpedient Absalonsg. 3,

— P Snedkerm. Billedskærer st. Kongensg..

63sb, Bp. Dronn. Tverg. 20,

— JA Stud. theol. Borgerg. 136,

— P Viktualiehdl. Frederiksborgg. 31K

Pedrin V R Værkfører Blegdamsst. 3

Peelman Louis Frisør (Edv. A Gieses Eftf.)'

Vimmelskaftet 39,

Pens H Glarm. Østerfarimagsg. 3 & 58

Perrier Jules Sproglærer Raadhusst. 13,

Persson F V Barber Vesterbrog. 43a

Petersen C F C Arkitekt Stormg. 17,

— CM Assist. Smedeg. 4,

— FC Assist. Smedeg. 4,

— L C Barber Ravnsborgg. 21 s

— P Bogholder Nørrebrog. 10Bb 4

— P H Dampskibsf. Havneg. 43,

— P Detajlhdl. Olufsv. 43

— PC Detajlhdl. st. Torveg. 19a

H A F Enkefrue Stormg. 8,

AH Enkefrue Strandv. 27

• A S Enke e. Kapit. Stormg. 1

• M C Enkefrue Vendersg. 15 3

M E Enkefrue Gasværksv. 33

M S F Enke e. Justitsr. H C Ørsteds V.17 ,

F H Exam. jur. Dannebrogsg. 22,

• J T Fabrikant østerfarimagsg. 6 4

- L Fabrikant Peder Skrams G. 3S

- P J Fabrikant Tømmerpladsv. 4,

- P Formand Ryesg. 125s

- C K Forvalter Halmt. 79,

- T V, J S & M F Frøkner Frederiksborggade

36,

L CE Fuldin.iKbhvnsBrandass.Aagade58s

- C J Fuldm. u. Magist. Dosseringen 50,

- R Gartner Rosendalsv. 108

- R Gjæstgiver Vesterg. 18Sba

-AP Gross. Vesterbrog. 84,

- B & Ko. Gross Nybrog. 12,

- Carl Edv. svensk Trælastforr. Nørre

voldg. 19,

- C J Gross. (Carl J Petersen & Ko.) Svan

holmsv. 14

- J C Gross. Blegdamsv. 18a

- J C Gross. Strandv. 32 Aa

- L Gross. Peder Skrams G. 3a

- Niels Gross. Vimmelskaftet 30Bbs

- C V Guldsmed Lavendelst. 4,

- F V Guldsmed Kultorv 16 4

- G A E Hdlsagent Klosterst. 21,

- F C J Hdlsbogholder Kronprinsensg. 11

- CD F Hdlsfuldm. Nørrevoldg. 19,

- G P Hdlsgartner Jagtv. 35a

-NS Husejer GI. Kongev. 47,

- C Husejerinde Dannebrogsg. 20,


Petersen NHusmægler Larsbjørnst. 13,

— C Høker Ny Kongensg. 9K

— J Høker Skinderg. 2K

— O T Høker Frederiksbergg. 19K

— P Ingeniør Løngangst. 37«

— O Jnstrumentmg. Baggesensg. 10«

— R Inkassator østerfarimagsg. 3 & 5,

— A fh. Intendant Bredg. 32s

— CFIsenkr. st. Kongensg. 112

— S Karetmagerm. St. Annæ PI. 24a

— NB Kommissionær Vodroffsv. 6S

— P E Kontorist Blegdamsv. I348b,

— N C C Kreaturhdl. Istedg. 4S

— J P Kustode Thorvaldsens Museum

— C E Landmd. Vesterbrog. 118s

— A P C Lieut. Dannebrogsg. 19,

— HP Lieut. Niels Ebbesens V. 22a

— NM Lieut. Vesterbrog. 528

— NB LodsReservelieut. Toldbodbygning.

— Jul. Læge Dr. med. Nørrebrog. lls

— C E Lærerinde Nørrevoldg. 19«

— E E Manufakthdl. Holbergsg. 28s

— TAV Manufakthdl. Fiolst. 42,

— F V Manufakthdl. Kjøbmagerg. 35 Bp.

Klareboderne 10,

— K E Manufakthdl. Cort Adelers G. ls

— A Marskandiser GI. Mønt 20K

— JW Maskinin. Rørholmsg. 3,

— Marie Modehdlinde Østerg. 51,

— Elisabeth Musiklærerinde Viktoriag. 6,

— K H Møbelhdl. Vesterbrog. 118

— H W Overpolitibetj. Bagerg. 15,

— RE Overpolitibetj. Gothersg. 157 B«

— C O F Oversergent Strandg. 44

— F Partikulier Hauserpl. 26a

— E V Postexped. Danmarksg. 11,

— CF Pr.-Lieut. Bianco Lunos Alle 4,

— T Pr.-Lieut. Brogade 5,

P Restauratør Havneg. 21s

T J Restauratør 1. Kongensg. 12,

H P Sennepsfabr. Østerg. 32Bb8 Bp. Løvstræde

3

H V Skibsf. Herluf Trolles G. 26s

E E Skibshdl. Havneg. 47,

Jh. Skjortefabr. Klosterst. 14,

J P Skolebetjent Gasværksv. 228

A G Skomagerm. Kjøbmagerg. 9Bb,

C J Skomagerm. Ahlefeldtsg. 23s

C V Skomagerm. Nørreg. 49k

R Skomagerm. Dannebrogs Tverg. 2S

J Skræderm. Fiolst. 18,

H C Skræderm. Nordvestv. 9S

S kgl. Skuespiller Nansensg. 49«

A Snedkerm. Adelg. 90

J Snedkerm. Landemærket 19,

J C G Snedkerm. st. Helliggejstst. 16s

D A Snedkerm. Gothersg. 17«

P Snedkerm. Istedg. 35s

T Stabssergent Tømmerpladsv. 6,

A Stolemagerm. Adelg. 90Bb,

C R Stud. polyt. St. Peder St. 148

L C Student Evaldsg. 8,

N P H O Stud. theol. Rosenv. Alle 43,

HAL Sørgemagasin Herluf Trolles G.2S

26

Petersen C Trætøjhdl. Naboløs 1K

— W Uhrmager GI. Kongev. 338

— H J Urtekr. Adelg. 90k

— J A B Urtekr. Peder Skrams G. 18

— P E Urtekr. Todesg. 22s

— A D h. Vaskeri Grønneg. 33,

— S Viktualiehdl. Bredg. 10,

— Peter Vognmd. Ryesg. 125 Asbs

— A Værtshush. Kompagnist. 118

— A Værtshush. Laxeg. 28*

— A Værtshush. Nansensg. 34K,8

— A Værtshush. Sibbernsv. 28

— H Værtshush. GI. Strand 50k

— N Værtshush. Vinstrupsv. 4

— MP VærtshushskeNyhavn 7K

— N Ølhdl. Landemærket 49a

Petit Henriette Frøken Amalieg. 5,

Petræns W M Etatsr. østerbrog. 40s

Philip Joseph Gross. Mønterg. 7,

Philipsen Ferd. Bogtrykker (Ferd. Philipsen

& Ko.) Herluf Trolles G. 214

— Ferd. & Ko. Bogtrykker Nyhavn 42,

— H Frue Martinsv. 9

— M Kjøbmd. Gothersg. 151,

Philipson S Kontorist Kompagnist. 5,

Phister A F F Prok. v. Overr. Vestervoldg.

23, tr. 9-1, 5-7

Pihl E Kapit. Saxog. 9,

Piora E Bundtmager Nyhavn 203

v. Platen-Hallermund G W F Greve Forbaabningsh.

Alle 6S

Plato N P J Pensionist Frydsv. 5 B 28

Plenge C J Pr.-Lieut. Tordenskjoldsg. 30«

Plnm C W Skibsrheder Ryesg. 71,

Poetzold Axel Gross. Kompagnist. 6 Bp.

Fælledv. 1,

Polke E F F Skræderm.Tordenskjoldsg.29,

Pontoppidan F AV fh.Apotheker Amahev.3

— CM Konventualinde Vesterbrog. 74«

Poppe K V Assist. i Bikuben Østerfarimagsgade

7,

Porst J F Brandassist. Saxog. 9*

Posselt O M Frøken Haveselsk. V. 5 A,

Ponlsen J Boghdl. Aabenraa 9S

— JF Cand. jur. Tømmerpladsv. 4g

— Ludv. R Gross. Wiedeweltsg. 118

— JP Stud. jur. Ny Vesterg. 9,

— C L V Stiul.med. Vesterfarimagsg. Vandværk

Prahl C Tømmerm. Østerfarimagsg. 7,

Prange Ludv. Tandlæge Vimmelskaftet 48,

Prangen Joh. Cand. jur. Nørreg. 24,

Prehn H F Børstenbinderm. Gasværksv. 5«

Preisler C E Hdlsagent Bagerg. 9 A,

— J G Hdlsfuldm. Vesterg. 9,

Primon O W Frøken Vingaardst. 13,

—'s Georg Eftf. Isenkr. & GalanterihdI.

Østerg. 15s

Printzen C S A Enke e. Ritm. Vesterbrog. .74«

Prior M Enkefrue Rosenv. Alle 16,

Prægel J A Politibetj. Dannebrogsg. 40,

Prætorins M E Partikulier Bille Brahes V. 1,


Pdckel THE Musikdirekt. DM. Ryesg. 32s

I— V A Sproglærer St. Pauls Kirkeplads

118 & 1203

Qvist N J N P Bogholder Ravnsborgg. 19«

Qvistgaard M & M Frøkner Alleg. 35,

R aahau g eCarlSygeplejer st. Kongensg.143,

Raaschou P A Pastor emer. Rosenv. Sidealle

18

Rabild J V Høker Gothersg. 45K

Rademacher N G Landskabsmaler Lindegaarden

pr. Charlottenlund

Raedel H Enkefrue St. Knuds V. 39,

— S V J R Lieut. i Ing. St. Knuds V. 39,

Raffel E Bankkasserer Gothersg. 135,

— Herman Gross. Pilest. 18a

*P" Raffenberg J C Maskining. Vendersg. 6«

Ramsault R M C Frøken Holbergsg. 30,

Randrup S P Værtshush. Graabrødret. 5K

Randulff E B Enke e. Læge Tordenskjoldsgade

232

Rantzau F C Pr.-Lieut. Baadsmandsst. 43

lg. Rasmussen J C Arkivar v. de sjæll. Jernb.

Alleg. 22«

— F T Assist. Gasværksv. 33,

— H C V Bankassist. Pilest. 273

>r- — N R Bogbinder Wiedeweltsg. 56,

— K Detajlhdl. Læssøesg. 16K

— AC Enkefrue Gothersg. 155 A2

, — J C Enkefrue Lampev. 22 A,

— J C E Enke e. Præst Læssøesg. 3d

;p. — M R Enkefrue Ahlefeldtsg. 24,

— H Fabrikant 1. Helliggejstst. 21,

9, I— L Frøken GI. Kongev. 58,

.3 i— A C F V Gross. Vendersg. 123

— C Sandøe- fh. Kjøbmd. St. Annæ PI. 20a

g_ — N Kulhdl. Jagtv. 45

— CL Manufakthdl. Frederiksborgg. 11,

— C V Maskinm. Krsthvns Voldg. 9S

— AC Murm. Gothersg. 157 Bs

— H Murm. Todesg. 10,

— C J Overserg. Sølvg. 40«

— P Politibetj. st Kannikest. 63bi

— E C Pr.-Lieut. Sølvg. 40«

» — F Restauratør Nørreg. 39K

— L Chr. Sadelm. & Tapetserer Kattesundet

14Bb8,,

— H C Skræderm. Martinsv. 6,

'» — H Smedem. Nørrevoldg. 106,

— N fh. Smørhdl. Ny Gade ved Kommunet

hospitalet 92

— P Snedkerm. Herluf Trolles G. 6«

— A Værtshush. Dannebrogsg. 47s

— H Værtshush. Griffenfeldtsg. 24s

1. —HP Værtshush. Fredensg. 8S

— P Værtshush. Mølleg. 13a

j, Rath J H A Gross. Nyhavn 13s Bp. Nørresøgade

17,

iRathsack J H T Kapit. i Art. R. Nørresø-

, 1 gade 27«

27

Rauch J M f. Døcker Enkefrue Tornebuskegade


— F M F A E Gross. Tornebuskeg. 14

Råven C Cand. phil. Væverg. 6,

— L C Exam. jur. Vesterbrog. 139,

Ravn C M Frøken Ryesg. 120,,,

— J C N fh. Fuldm. i Kbhvns Toldkammer

Holm. Kan. 34,

— H V Lieut. Ryesg. 120, „

— N F Marineminister K.DM. Ryesg.120,,,

— S F O Pr.-Lieut. Østersøg. 108«

Ravnkilde H W Gross. (Gerstenberg Rosted

& Ko.) Hovedvagtsg. 6,

Recke A v. d. fh. Institutbestyrerinde Virginiav.

12,

Reé C P Vexelmægler Direktør Tordenskjoldsg.

27s

Reeh & Frølund Gross. Nyhavn 31

Reese C J Kvartermester Enighedsværn

Reffling E P Enkefrue Vesterbrog. 98sb4

Reffs N P A L Pr.-Lient. v. Fodf. Cit. Artilleristok

10

Rehling C Enkefrue Fredbg. Alle 7,

Rehm CVS Tobaksfabr. Wiedeweltsg. 12

Reichenbach J A Værtshush. Ole Suhrs G. ls

Reimann C F H E Direktør v. Laanebanken

GI. Kongev. 90,

Reimer E F Boghdlmedhj. St. Peder St. 34«

Reinbothe A F Værktøj sing. Helsingersg.l6s

Reinholdtzen H Lokomotivf. H C ørsteds

Vej 57,

Reinwaldt C Skibsprovianthdl. Amalieg. 33,

Reiss C H Manufakthdl. Østerbrog. 43s

Reitzel G T Billedskær erm. Sølvg. 34Mb,

RentzmannPN Cand. jur. Assist.i Justitsm.

Østerbrog. 23,

— AC Enkefrue Østerbrog. 23,

Reusch A F Toldassist Slotsg. 20,

Reventlow B Lehnsgrevinde Amalieg. 5,

Reverony R A Detajlhdl. Saxog. 20s

Reymann L fh. Porcellænhdl. Frederiksborgg.

27,

— F Possementmg. Frederiksborgg. 27,

Riber V LTdvandringsagent Nyhavn 44g

Rich WH Manufakthdl. HerlufTrollesG.25,

Richard E Enkefrue Vesterbrog. 2 B3

Richardt A J Rebslagerm. Strandg. 48,

Richter C L Rodemester Gross. Nørregade

25Mbs

Riemenschneider A C D Bog- & Papirhdl.

Holm. Kan. 368

Riese M J D Pr.-Lieut. Blegdamsv. 24«

Ring C A Fuldm. i Finm. Griffenfeldtsg. 54,

— V J M Gross. (V ]$ing & Ko.) Sortedamsgade

15«

Ringhejm FV Assist.i Finm. Gothersg. 157 As

Ritschel R R Lærer i Fransk Linnésg. 20«

tr. 1-2

Ritter Sophus Fuldm. Cort Adelers G. 12,

Rittmeyer E S M Frøken Nørre Alle 3«

Rochlitz C F A Detajlhdl. 1. Kongensg. 41K

Rohde J M Enkefrue Stormg. lls

— J G Gross. (Baadh& Winthers Eftf.) Frederiksborgg.

26,


Rohde A Konditor Thorupsg. 20s

— H Musiklærer Thorupsg. 20,

Rommerdahl J E Bogholder Petersens Passage

10s

Rosenberg 6 Stud. tbeol. Thorupsg. 2-4,

— G M P Stud. theol. Gothersg. 154a

Rosenbom H P T fh. Gjæstgiver Blegdamsvej

134,

— HM Revisionsassist. Blegdamsv. 134s

— HP Toldassist. Blegdamsv. 134?

Rosendahl VA Gross. Expresexpedit. østergade

24Sbs Bp. GI. Kongev. 133«

Rosenhoif Orla Musiker Frederiksborgg.234

Rosenkrantz H Baron Studiest. 14,

Rosenstand V J Cand. jur. Fuldm. i Sparekassen

Vesterbrog. 57 4

— L Enkefrue Holbergsg. 12«

— K D Papirhdl. Kjøbmagerg. 15s Bp. Vesterbrog.

57«

Rossing C Enke e.Kjøbmd. Fredbg.Alle36,

Rosted K M Enkefrue Ahlefeldtsg. 214

Charles Gross. Kjøbmagerg. 62Bb Bp. Gothersg.

135«

— WC Postbud Bryggerlængen4k

Rosvall J Skræderm. Vognmagerg. 28,

Rothe C A Kammerjunker Kronprinsessegade

26,

— WCPr.-Lieut.v.Husarreg.Fredericiag.l8s

Rothenborg C Bogholder Øresundsg. Slagteriet

Rottbøll A S Urtekr. Overg. o. V. 34 A3

Rotzo v L V Hdlsrejsende Korsg. 1,

Rubin Gottfred Vexellerer (Rubin & Bing)

Ryesg. 117

Rubow H Brygger Lyngbyv. 30

Rudbeck C Lærerinde Østerfarimagsg. 6,

Rugaard P H Manufakthdl. Ny Østerg. 9,

Rugh H B Forretningsf. Vesterbrog. 33«

Rung A A M V Enkefrue Østerbrog. 36s

Ruschke T Cand. theol. Sølvg. 6,

Rust V E Værtshush. Alleg. 12

Ryberg C T Kapit. R. Rosenv. Alle 3,

Rygaard F C T Hdlsrejsende Valdemarsg.2s

— O F Møllerm. 1. Torveg. 2,

Riis s el LAG Detajlhdl. Dannebrogsg. 12,

Riitzou S M Cand. pharm. Nørreg. 20Mb«

Røder P S Toldassist. Mønterg. 2,

Røgind Enke e. Præst Griffenfeldtsg. 21,

Rølamb Grevinde Skinderg. 38,

Rømer C H Assist. Aabenraa 313

— C A Cand. theol. Citadelsv. 24

— T A Enkefrue Nørrefarimagsg. 53,

Rønne J C Postbud St. Peder St. 18,

Rørbye H A Skolebestyrerinde Nørreg. 31,

Rørdam E H Enke e. Præst Rosenv. Alle 7,

— T Skat Dr. phil. Sognepræst v. Helligaands

K. Vimmelskaftet 30, tr. 9-10, 3-4

Rørstrøm P Postpakm. Ahlefeldtsg. 2ps

Såby V Literat Lampev 8,

Saabye H Bandagist Sortedamsg. 7,

— O A F Fuldm. Vesterbrog. 136g

Sachmann S F Enkefrue Alleg. 6,

28

I Sachs M J Cand. phil. Graabrødret. 16,

Sadolin J Drejer Lavendelst. 17,

Sahlertz R L Fuldm. Lorentzensg. 8,

de Saint-Aubaln E Fuldm. i Finm. Snaregade

10,

Salicath P F C E Læge Overlæge Uraniav.18

tr. il-12, 5-6

Sally A F Viktualiehdl. (T & A Sally) Vimmelskaftet

39sbs

— T C W Viktualiehdl. Vimmelskaftet39Sb,

Salomon A M Fuldm. Vimmelskaftet 34,

— M V L Gross. Nyvej lOg,,

— W Gross. Havneg. 19s

— Eskild Hdlsfuldm. Amagertorv 272

— H J Manufakthdl. Platanv. 10s

— J H Stenograf Assist. Valdemarsg. 2«

Salomonsen J Gross. Silkeg.l3s Bp. Frederiksborgg.

19,

— AL Prok. v. Overr. Fredbg. Alle 13 As

Kont. Nørreg. 7S aab. 10-3

Salto A V Pr.-Lieut. Baadsmandsst. 43

Samson W Fuldm. Studiest. 4,

Samuel Betty Modeforretning Dannebrogsgade

28,

— J S fh. Vinhdl. Vesterbrog. 45,

Sand C V Bødkerm. st. Kongensg. 99,

— MJ Lieut. Vesterbrog. 52 5

Sander W M Enkefrue Nørrefarimagsg.33 A4

— Vilhelm Gross. Kjøbmagergade 16s Bp.

Strandv. 16 A,

— M Instrumentmg. Nørrefarimagsg. 33 A«

Sandfus L F A Maskinist Haveselsk.V.5 A,|

Satterup B H Fabrikbest. H C Andersens

G.4Sb«

Saurbrey A M Ob er stinde Nørreg. 18,

Saxild H V Stud. med. Gartnerg. 18

— J Stud. jur. Gartnerg. 18

Schacht C Skuespillerinde Linnésg. 20,

Schack A C Enkefrue Kjøbmagerg. 62,

— N Gross. Bulowsv. 36 Bg

Schade J C S Læge Overlæge R. Nørresøgade

17,1

Schaldemose F V Stud. jur. Studiest. 1,

Schaltz A J Enkefrue Fredbg. Alle 36,

— ABP&VOM Frøkner Nørresøg. 17,

— HE Hdlsfuldm. Nørresøg. 17,

Scharling C L fh. Fuldm Dannebrogsg. 7S

— OK ps. Overserg. Dannebrogsg. 32a

Scharnweber F C H Høker Dannebrogsgade

49 Bs

Scheelund C C T Literat St. Peder St. 24,

Scheiding C F Theaterdirektør Falkoneralle

46

Scheller J C Pensionist Vesterbrog. 102,

Schellerup C L Gjørtler Nansensg. 32s

Scheving Ad. Fuldm. 1. Torveg. 3,

Schierf J J P Partikulier Viktoriag. 16,

Schierenbeck Heinr. Tobakshdl. Gothersgade

46s

Schinckel O E C Telegrafist Ahlefeldtsg. 213

Schiodte A F Pastor emer. Toldbodg. 16,

Schjodte M Pastor emer. Fredbg. AUe l8Ct

Schionning Willi. fh. Malerm. Webersg. 58


Schjtirring M Enke e. Præst Istedg. 4,

— J S Stud. jur. Børsg. 42,

, Schiott R Bankassist. Studiest. 13x

Schiotz H F Hotelvært Vesterg. 20s

L|o Schj ti tz O L C Pr.-Lieut. Stormg. 82

[" Schlegel S Kontorist Admiralg. 24,

- Sehleisner F 6 Farver Kattesund 14s

— V Gross. Lieut. Amalieg. 33,

i Schleyer J Bogholder Vesterbrog. 23,

Sbs Schlichtkrull D K Enke e. Kontorchef Ven-

' dersg. 27,

Schlttter G R Fuldm. Nørresøg. 17,

Schmidt F Agent Studies^. 13s

— L C W Assist. v. Jernb. Frederiksborgg.

17,

— A J Bager Herluf Trolles V. 11

3 dé- — SJ Bagerm Raadmandsg. 11 s

— A F F Bandagist Landemærket 6,

1 As _ j m Cand jur. Poul Møllers V. 3S

— C Detajlhdl. Toldbodg. 6 ,

— C T Detajlhdl. Linnésg. 18s

— F Enke e. Major Østersøg. 84

ogsr- — F J Enkefrue Dosseringen 46s

— L Frøken Dronn. Tverg. 49§

— H C Gjæstgiver Nyhavn i>7s,,

— W Gross. Peder Skrams G. 3,

— J P Gymnastiklærer Gothersg. 151,

— T Hdlsagent Smedeg. 2,

jg 4 — O J C Hdlsrejsende Borgerg. 4,

— E W Kammerass. Fuldm. i Finm. Klassej

lottokollekt. Frederiksborgg. 17,

• / — C V M Kontorist st. Kongensg. 914

Bensi i J G fh. Landmand Strandg. 12sbs

— R Lieut. Vendersg. 214

— Viggo Lieut. Ingeniør Translatør og Tolk

i Nederlandsk Fredbg. Bredg. 3,

— H Manufakthdl. Frederiksborgg. 21

— NH Reservelieut.LodsToldbodbygningen

— G F Restauratør Tordenskjoldsg. 32$

— V fh. Skolelærer GI. Kongev. 176s

— F V Skuespiller Gammeltoftsg. 2,

— F H B Telegrafist Raadhusst. 11,

— HP Toldassist. Voldmesterg. 23

— M Urtekr. Havneg. 45Bb3

Schmidt - Phiseldeok Legationsraadinde

2 Frdbg. Alle 15S

rr Schmidth R H Lærerinde Kjøbmagerg. 602

1 Schmiegelow E C A Malerm. Nørreg. 18,

„. Schmith J & H Frøkner Frederiksborgg. 10,

Schmitto F C W Lieut. Prok. Stormg. 16,

, Konttid. 9-4

!, Schneekloth KA Skoleinsp. Forhaabningsh.

aei " Alle 6,

Schneider J L Possementmagerm. Mønterg.

2B,

— AC Sygeplejerske Raadhusst. 13,

Schnell H M Auktionsh. Pilealle 7S

— B S Pr.-Lieut. v. Fodf. Bredg. 16«

e Schorn C T Lærer Aagade 10,

01 Schou KS Enkefrue Forhaabningsh. Alle 6,

|j 3 — JP Gross. Knabrost 3K Bp. Nørresøg. 49s

hVj — V C G Inspektør Kbhvns Kvægtorv

gg — H K F Læge Kommunelæge Brogade 1,

Schouboe A Frøken St. Knuds V. 8,

29

Schougaard B M Frøken Nygaardsv. 14s

Schousboe V C Præst Sognepræst v. Garnisons

K. Bredg. 29s,, tr 9-10, 3'/»-i l /»

Schovelin A T Landskabsmaler Saxog. 9,

Schrader R H E F Assist. Fredericiag. 14s

Schroll J Z Oberst i Generalst. R. DM.

Nørresøg. 2."»4

Schrøder C A J Fuldm. H C Ørsteds V. 39 B,

— F G Overpolitibetj. Fiolst. 11,

— P Partikulier Dannebrogsg. 9,

Schultz HH Sagførerfuldm.Ravnsb.Tverg.6 ,

Schwalbe V J Bagerm. Nørrebrog. l55s

Schwanentliigel Wilhelm Gross. Mynstersvej

11

— W Manufakthdl. Vimmelskaftet 30s Bp.

Østerg. 52Mbl

i Schvaner C AFabrikbest. Herluf TrollesV 6

I Schwartz F L C Institutbestyrerinde 1.

Strandst. 24 3

— H S Pr.-Lieut. Løvst. 12s

Schultheiz P W Lærerinde Jægerg. 12,

Schyth L C Gross. (Gulbrandsen, Andersen

& Ko.) Nørrefarimagsg. 59,

Schiitte C L Cand. polit. Herluf TrollesG. 1,

Schytte J Exam. jur. Skinderg. 4g

Schytz A Kapit. Lorentzensg 94

I Schæbel F P Cand. pharm. & Stud. med.

Nybrog. 26 4

Schafer C G Formskærer Schouwsg. 3,

Schønberg J Frøken Nørresøg. 27s

— J K Vinhdl. (Schønberg&Ko.) Ryesg. 125,

— & Ko. Vinhdl. Østerg. 15K

Schønheyder C E Pr.-Lieut Toldbodv. 1

Scudy A M Enkefrue Ny østerg. 10 e

Secher NA Cand. polyt. Ingeniør Ravnsborg

Tverg. 9,

Seedorf H Cand. pharm Sortedamsg. ls

Seemann NH Gross.(Wandahl&Ko.)Nørrevoldg.

3,

Seernp R Partikulier St. Annæ PI. 18,

— AV Politibeln. Viktoriag. 23,

Segebaden H v. Pr.-Lieut. Skytteg. 9,

Sehausen S Assist. Frydsv. 5 B 2,

Sehested H Stud. jur. Vendersg. 284

Sehestedt E B Stiftsdame Brolæggerst. 14a

Seiersen R Gross. Fredh. Kan.4s Bp. Nørrefarimagsg.

27,

Seistrup J C T Skarpretter Enghavev. 26,

Selmer J H Læge Reservelæge Bredg. 27,

— Frederikke Skjorteudsalg Badstuest 8,

— 's Axel Eftf. Urtekr. GI. Torv 16K

SerupLDHovedmaterialforv.Haveselsk.V.3,

Sibbern H L Fabrikdirekt Bredg. 73

— J P Guldsmedm. Amagert. 12Bb,

Sidenius L Prok. Vendersg. 24s

Siewecke C C Skræderm. Cort Adelers G. 3$

Sigersted V Manufakthdl. Vendersg 22s

Simesen C fh. Fotograf Absalonsg. 16,

Simmelkjær W G Skriftstøber Frdbg. A Ile 9S

Simmonsen K M Enke Wiedeweltsg. 38,

— L Hdlskommis Wiedeweltsg. 38,

Simonsen J G A Assist. Landemærket 7«

— T Enkefrue GI. Torv 262


Aabye T Lærer Fiolst. 193

Aagaard J Y G Bogholder Nybrog. 8,

— CM Cand. phil. Kronprinsesseg. 50 4

— T E Fabrikant Strandg. 36,

— K D V Hdlsfuldm. Gasværksv. 15s

— FA Murm. Strandg. 36,

— Th. Vexelmægler Lieut. Fiolst. 36, tr.

9-11,5-6

— S Uhr- og Furniturhdl. Gross. Kjøbmagerg.

3S Bp. Gothersg. 141,

Aagesen L V G Isenkr. (Aagesen & Olsen)

Nørrefarimagsg. 39,

Akerblom C Y Tobaksfabr. Slotsg. 20.4

Aarestrup CW Translatør Sproglærer Havnegade

13Sbs

Aastrup A J Forvalter Brogade 2,

Abben C C F Tømmerm. Gothersg. 156 3

Abrahamsen J Manufakturhdl. Gross. Ny

Adelg. 5,

— H Student GI. Torv 10„

Adeler C S T Baron Svanholmsv. 34

Adolph F T Gross. (F T Adolps Enke) Kristiansgade

2St,

— C W Kjøbm. Stormg. 7,

Aggerup J F Etatsraadinde Linnésg. 203

Ahlefeldt-Laurvigen A AM Komtesse Holmens

Kan. 63

Ahlgrensson F Maler Havneg. 274

Ahlmann HAM Oberst R. Yesterbrog. 682

Ahlstrøm G L Hdlsagent Frederiksborggade

35 4

Ahrenkiel A Partikulier Svanholmsv. 12 As

Albech A M h. Pensionat Gothersg. 143 B,

Albeck J S Enkefrue Yesterbrog. 93 Haveh.

— Carl Gross. St. Annæ PI. 3,

— Emil Yaremægler (Emil Albeck & Berg)

Cort Adelers G. 103

Alberti P A Prok. v. Overr. Nørreg. 7, Bp.

Frederiksbergg. 22,

Alm L Literat Dybensg. 164

Aisløv H A Forvalter Peder Skrams G. 13

Alstrup S T Forretningsf. Bille Brahes V.2,

Ammentorp A Ingeniør Sortedamsdoss. 85a

Ammitzbøll C M Enkefrue Dosseringen322

Anchersen M Justitsr. Prokurator Østerbrogade

23,

Andersen S J A Assist. i Hdlsbank. Smallegade

29 B,

— Axel Bog- og Papirhdl. Nørrebrog. 18 Af

Bp. St. Hans G. 17,

— J fh. Boghdl. Sølvg. 6S

— A Bogholder Læssøesg. 16,

— F F Bogholder Halmt. 14 4

— C Bogtrykker Ravnsborgg. 21Bb,

— L Brændevinsbr. Dybensg. 68„

— Andrea Dameskræderinde Sølvg. 6S

— F Detajlhdl. Dannebrogsg. 198

— H J Detajlhdl. Kronprinsensg. 9k

— H fh. Direktør R. Nørreg. 51,

— N Ekviperingshdl. Frederiksborgg. 16,

— Lars Fabrikant Frederikssundsv. 22

— OL Forretningsf. Jernbaneg. 54

— F Frøken Nørrefarimagsg. 29$

— C Møller-Gross.&Detajlhdl. Fasanv. 36m

— Carl R Gross. Holbergsg. 30,

— J C Gross. Dannebrogsg. 48,

— L C Gross. Holbergsg. 26 2

— L F Hdlsagent Nørreg. 16,

— P A Hdlsbetj. H C Andersens G. 10,

— A Høker Fælledv. 7K

— A Høker Nansensg. 25K

— AE Ingeniør Ny Østerg. 54

— F Inspektionsbetj. Rigensg. 18,

— T B C Jordemoder Frederiksborgg. 9a

— ML Lottokollektrice Dybensg. 24s

— A Manufakthdl. Vesterbrog. 16,

— S Murm. Nørrebrog. 90a

— AP Overserg. Schacksg. 1S

— C Partikulier Thorupsg. 2-4,

— N Partikulier Fredbg. Alle 7,

— R Partikulier Gammeltoftsg. 2S

— C Politibetj. Rosenv. Alle 3S

— H C Politibetj. Ahlefeldtsg. 21K

— AF Pr.-Lieut Tordenskjoldsg. 26,

— C Prokurator Vendersg. 16s

— C P Restauratør Ravnsborgg. 21,

— T Restauratør Kbhvns Kvægtorv

— A Skomagerm. Landemærket 23,

F F Skræderm. Skinderg. 13,

1*


Simonsen Georg H Hørkr. Nørrevoldg. 21 Steffensen H C Auditør Citadelsv. 9,

Bp. Tornebuskeg. 7s

— P C F Hovmester Gasværksv. 83,

— PC Lieut. Alleg. 22,

I — AKS Lærerinde Larslejst. 1$

— A Porcellænmaler Dronn. Tverg. 42s I Steglick J C Telegrafassist. Nørrebrog.

Simonsgaard TN Enkefrue Frederiksborg- Steiner JJ Blikkenslagerm: Gl.Kongev. 1

gade 24 3

Steiness H M fh. Urtekr. Hindeg. 11,

Sinjen A Maskinbygger Nyhavn 6,

Stendrnp E T Mægler Nansensg. 48«

Sivertsen SLA Enkefrue Lykkesholmsv 15s Stephensen J H Assist. Rosenv. Hovedr.

— Enkefrue Mejnungsg 1,

Sternp F H Gross. Lykkesholmsv. 17s

— Thora Frøken Nørrebrog. 59,

Stibolt H P Cand. phil. Assist. v. d. 1

— J T Skomagerm. Studiest. 4S

grønl. Hdl. Sofiev. 24,

Skånstrøm J Skræderm. Meriansg. 10s Stilling A Stud. jur. Gothersg. 58,

Skaarnp A Skomagerm. Hallinsg. 17s — F F Uhrmager h Kongensg. 34g

Skouboe S H Farmaceut Larslejst. 1, Storck H B Prof. Arkitekt Dosseringen

Skov N H Cand. jur. Kopist Vendersg. 21s Storm J J Kommissionær GI. Strand 42,

Skovgaard M P Forpagter Lyngbyv. 67 Strandberg J Bogtr. & Boghdl. Vingaards

— Georg Gross. (Skovgaard & Jørgensen) 18,

Svendsg. 2,

Strange T T Partikulier Vesterbrog. 9 A,

— & Jørgensen Gross. Tordenskjoldsg. 30, Striegler JM Enkefrue Frederiksborgg.46

S kram A O E Stenograf Lieut. Nansensg. 34 4 StrnerC F Husejer Niels Ebbesens V.V9,

Slager A P Kjøbmand Overg. o. V. 34SbS Bp. Strømboe C Guldsmedm Pederhvidtfeldts!

Amagerbro 21

4sbi

— J P Gross. Overg. o. V. 34Sb8 Bp. Amager- ! Strøyer T Detajlhdl. Blaagaardsg. 28,

bro 21

I Stub C J Dyrlæge Platanv. 14

Smedley J Kartemester Blaagaardsg. 23, Stnmmann P W kgl. Berider Fiolst. 24,

Smith H P Arkitekt Mikkelbryggersg. 18, — J F Kollektør Fiolst. 24,

— O Arkitekt Gothersg. 1474

| Snenson H Cand. polit. Hyskenst. 2,

— S Birket-Bibliothekarv.Universitetsbibl., I — A Enke e. Kommandør st. Kongensg. 77 3

Universitetsarkivar R. Dosseringen 483 — Otto Gross. st. Kongensg. 77a

— CM Enke e. Proprietær Nørrebrog. 82, — E Kontreadmiral Overlods SK.DM. Sorte-

— N H H Frøken Frederiksborgg. ls

damsdoss. 99g

— 's Prof. Etabl. Instrumentmg. Springg 15, — A Læge Bredg. 66

— JK Læge Tandlæge Herluf Trolles G. lo Sulzberger H Gross. Sølvg. 36,

tr: 12-3

! Sundberg C F Skræderm. Ved Stranden 6,

— NC Lærerinde Gothersg,' 39,

Snndstrnp L Skræderm. Springg. lls

— N L M Maskinfabr. (Smith & Mygind) | Snndt A Vaagekone Adelg. 91Bb,

Nørrebrog. 68Mbl

Suxdorff F V Overserg. Sølvg. 40,

— E A K Politibetj. Baggesensg. 21, Svanberg C M Barber Fælledv. 5S

— N C C Tømmerm. Vinkelv. 14

I Svane V F Gas- & Vandm. Adelg. 46Bbs

Sommer C V Ritmester R. St Knuds V. 25, — P V Husejer GI Kongev. 92,

Sonne E fh. Fabrikant Halmt. 14$

— L C Kapit. R. Hovedvagtsg. 8,

— CC Fotograf Østerfarimagsg. 9g

— E V Pr.-Lieut. Værnedamsv. 8,

Sorgenfrey J Frøken østerfarimagsg. 74 Svedstrnp A Kontorist Fiolst. 17,

Spee R Greve Badstuest. 2,

S veinsson J A fh. Adjunkt Krystalg. 2,

Spiers C LF Theaterdirekt. Ny Vesterg.12, Svendsen S F Bogbinderm. Nørreg. 24^,

Spies G L Cand pharm. Dannebrogsg. 20,

Sporsén SNE Cand. jur st. Kannikest. 9

Springer AJL Overserg. Cit Elefantstok 4

— Rudolf Bogtrykker Silkeg. lBb

— V J Gartner Olufsv. 14

— T H M Lærerinde Grønneg. 33,

Stage J A G Læge Kommunelæge Nørreg. 13g — P V Pr. - Lieut. Viceinspektør Østerfari-

Stahl J Kjøbmand Sølvg. 28s

magsg. 7S

Stampe T N fh. Fuldm. Vesterbrog. 20 — C J Smedem. Mikkelbryggersg. 8,

Haveh.s

Sylow NC H Cand. jur. Kopist Frederiks-

Stange L E Kontorist Laxeg. 22s

borgg. 44,

Stanislaus G M Assist. Prins Jørgens G. Syndergaard G T Smørhdl. Frederiksborg-

14 B4

gade llK,i

Starck A V Urtekr. Schacksg. ls

Synnestved O V Kammerr. Ejendomsmæg-

Starup N K Manufakthdl. Lavendelst. 4, ler Mynstersv. 10a

Steen MCA Bestyrer st. Kongensg. 19s Sy ri g A C Skræderm. Springg. 7s

— C Skorstensfejerne Grundtvigsv. 14 Særsløw HOP Sygeplejerske Frederiks-

— P W Skorstensfejerm. Dosseringen 30s borgg. 32s

Steenberg MMD Enkefrue Nørresøg. 17, Søballø C M Manufakthdl. (Søballe & Low-

Steendorff P Bogbinderm. Klosterst. 21, sen) Dronn. Tverg. 42,

Steenholdt P E Høker st. Kongensg. 41s,, — & Lowsen Manufakthdl. Kjøbmagerg. 29&

— L C L Gross. Blaagaardsg. 51,

Søeborg C L Jordemoder Gothersg. 77, ,

30


Sølling C Urtekr. Nørrefarimagsg. 40s

Sønnichsen S J Gjæstgiver Nyhavn 65,

Sørensen E L Blytækkerm. Gas- & Vandm.

Fælledv. 9,

— H C Cand. phil. Lærer Haveselsk. V. 5 A,

— E Detajlhdl. Ahlefeldtsg. 22K

— JO Detajlhdl. Gothersg. 79 3

— NC Detajlhdl. Havneg. 15s

— S Detajlhdl. Landemærket 43,

— T Detajlhdl. Herluf Trolles G. 12 2

— FCEkviperingshdl. Frederiksborgg.29s

— AT Exam. jur. Skinderg. 40,

— S Fabrikant Blaagaardsg. 45 3

— C W Guldsmed Ravnsb. Tverg. 9S

— SF Husejer Holmensg. 38,

— P Høker Nørrebrog. 32K

— H V Kontorist Admiralg. 24,

— Peter Læstefabr. 1. Kongensg. 17K Bp.

Svanholmsv. 10g

— C w Manufakthdl. Sværteg. 63

— C A Porcellænhdl. Østerbrog. 40s

— C S Præst resid. Kapellan v. Garn. K.

Toldbodg. 7, tr. 87J-9VS, 3-4

— Jacob Tandlæge Amagert. 25,

— C A Bøgh- TOgfører Istedg. 29,

— N Tømmerm. H C Ørsteds V. 20Sb

- C Urtekr. Hauserpl. 22s

— A Værtshush. Fortunst. 4S

— J C Værtshush. Viktoriag. 28s

— N P Ølhdl. Aabenraa 9K

Taagerup J Tømmerm. Danmarksg.23

Tabel H C Murm. Hallinsg. 20s

Tang N Cand. phil. Blaagaardsg. 153

Tanber Chr. J Bogtrykker Litograf Raadhusstræde

lls

TaTerne-InternationalRestauration. Vesterbrog.

2 A,

Tegner GV Prok. v. Overr. Vendersg. 3,

Kont. Ahlefeldtsg. 16, aab. 9-2

TeigelkampffLASnedkerm.Lykkesholmsv.

33,

Teisen J Cand. phil. Fredericiag. 4,

— C Enkefrue Rosenv. Alle 163

— J Kontorist Klosterst. 13

— HF Tømmerm. Absalonsg. 14

Teisner C Proprietær Rosendalsv. 22, Kont.

Cort Adelers G. 12« tr. 12-1

Tekter S H Assist. Teglgaardst. 3S

Teller C P Exam. polyt. st. Kongensg. 38s

Terp Olaf Brøndmester og Brøndborer Vesterbrog.

47,

Tersling H C G pens. Oberst R. DM. Vesterbrog.

9 A3

Tesch C A Arkitekt Skinderg. 36,

Testrnp F V Fabrikmester Blegdamsv.94sbs

Tetzlaff C R Forretningsf. Fiolst. 33,

Texiere L J Instrumentmg. Klarebodernelg

Thaarup ASA Lærerinde Vesterbrog. 256s

— L M Postbud Wildersg. 29,

Thaning T P J L fh. Landmd. Haveselsk.V.

5 B,

ThanningH J L Lieut. Værnedamsv. 2,

31

Thayssen LPG C Gross. Frederiksbergg.24,

Theilgaard C S Lieut. Vesterbrog. 115,

Thinesen F H Restauratør Vesterbrog. 2DK

Thomsen C Bogholder Holbergsg. 15Bb,

— EF Bogholder Nørrefarimagsg. 33, -

«— A J Cand. phil. Lærer Véstervoldg. 131,

— B Enkefrue Vendersg. 24,

— NL Fuldm. Herluf Trolles G. 15,

— T Gross. Vendersg. 24,

— Viggo Gross. Frederiksbergg. 103 Bp. H

C Ørsteds V. 39 B,

— M Hattemager Studiest. 13Bb,

— H S Lieut. Lærer Wiedeweltsg. 27g

— H Mejeriforpagter Godtbaabsv. Lykkesholm

— E Sadelmagerm. Viktoriag. 11,

— C K Slagterm. Korsg. 9g

— V F H Styrmand Overg. o. V. 62,

— JA Tobakshdl. Klerkeg. 17 aK

— Th. Tømmerhdl. Østerbrog. 1

— L Vognmand Raadmandsg. 28

Thorarensen S Kasserer Fredericiag. 153

Thorberg N F V Fuldm. Blaagaardsg. 13«

Thorsen T F Arkitekt Vingaardst. 22,

— P G Dr. phil. Etatsr. R. Holbergsg. 22«

Thorson A pens.Driftsinspekt. Svanholmsv.

12 B,

Thorsøe S C J Bogholder Gothersg. 41,

Thrane Oscar Gross. Kompagnist. 10, Bp.

Vesterbrog. 11,

O A J Lieut. Frydsv. 2,

| Thykeen MAO Skomagerm. Blaagaardsg.

36 Bs

Thøiring H C Kontorist Nørrevoldg. 443

Thøl J D Gross. Nørrevoldg. 10s

Ti e d e mannErnstKjøbmd.Tordenskj oldsg.5a

Tljn P J Skibsrheder Toldbodv. 12s

Tobiesen F Frøken st. Kongensg. 77,

Tofte p H Assist. i Finm. Ole Suhrs G. 4S

— K F Stud. med. Vesterbrog. 2683

— P O V Urtekr. (Tofte & Michelsen) Tordenskjoldsgade

22 3

Top E J W Styrmand Hallinsg. 15,

Topp J Vilh. Snedkerm. Møbelfabr. Holbergsgade

15s

Torgins L S Assist. Frederiksborgg. 18,

— LF Enke Nyhavn 83

Tornved C O Detajlhdl. Frederiksbergg. 5,

Torp A C Hdlsfuldm. Herluf Trolles G. 18,

— P C O Restauratør Gothersg. 458

Torst C F Læderhdl. Dannebrogsg. 4S

Trabolt Elina Jordemoder Adelg. 10,

Trampe C A Enkegrevinde Niels Ebbesens

V. 24,

— F C Greve Niels Ebbesens V. 243

Traulsen M D Modehdlinde Asylg. ls

Trébbien C T V Kreaturkomm. Vesterbrog..

11.

Treschow CE


Tromborg C J Vognm. Batteriv. 9S

Tullin L Husejerinde Adelg. 96«

Tuxen L R Kunstmaler Overg. o. V. 58,

Tvede A Hovmester Adelg. 1«

Tvermoes Otto 6 ross. Peder Skrams G. 7a

— FET Prok. v. Overr. Translatør st.

Strandst. 18,

Tychsen N G C Dr. phil. Svanholmsv. 1,

— VE Kapit. i Ing. Kronpriusesseg. 8|

— Anna Solodanserinde v. d. kgl. Theater

Kronprinsesseg. 8,

Uggla J A Kammerherreinde Skjoldsg. 3a

Uldall G W Ejendomsbesidd. Gothersg. 135,

— F Pr.-Lieut. i Sø-Etat. Fredericiag. 8,

UllstadJob.RestauratørMikkelbryggersg.3a

Ulmer M P Fabrikm. 1. Torveg. 24,

Ulrich F O Hvidgarver Blaagaardsg. 51a

— J S S B Stud. jur. st. Kannikest. 9

Undall J M & D Frøkner Ahlefeldtsg. 18,

Ursin J Sygeplejerske Dannebrogsg. 13,

Ussing WJA Direkt. iNationalb. extraord.

Assessor i Højesteret Dr. jur. R. DM.

Fredbg. Alle 51 B

— EGE Hdlsagent Kultorv 16,

Waagepetersen C H G Kmjkr. Pr.-Lieut. i

Livg. Frederiksborgg. 23 3

Wachtelbrenner F O Fabrikant Nørrebrog.

104,

Wadum M K Frue Kultorv 10,

Wael J W Kjøbmd. Ryesg. 41,

Wagner Rosette Enkefrue h. Shavlsvaskeri

Herluf Trolles G. 214

— MKammeijægerFrm.Tordenskjoldsg. 14,

— C A Pr.-Lieut. Baadsmandsst. 43

Wahl ATV Præst Kateket v. Trin. K. Nørregade

25Bb4

Valentiner H Cand. mag. St. Peder St. 102

Walléntin W H C Exam. jur. Assist Griffenfeldtsgade

31,

Tfalstrøm B N Forgylder Ravnsborgg. 21«

Walther V Gross. (Brønniche & Walther)

Herluf Trolles G.24s

— E A C Musiker Assist. v. Statstelegraf en

Vesterg. 2,

Waltz AFC Landinspektør Petersens Passage

9 C,

Wandall J L C Enkefrue Nansensg. 55,

— SK Enkefrue Vodroffsv. 18s

— J Gross. Skvalderg. 1, Bp. 1. Strandst. 6,

— 's Poul Eftf. Kunst- og Bogtrykkeri Admiralgade

10a

— CF VSkibsf.Korsg.37,

Wandel H P N Urtekr. GI. Kongev. U3a

Wanscher ADP C Enkefrue Gl.Kongev.144

Warburg J Agent Herluf Trolles G. 22«

— J G Exam. jur. Løngangst. 37,

— Hans F & Ko.Gross.PetersensPassage8,

Wardenburg A B C D v. Landmaaler Niels

Ebbesens V. 29s

Wassmann G C Pr.-Lieut. Vendersg. 15,

32

Weber F E Kontorist St. Annæ PI. 22,

Weberg C Assist. Klosterst. 16,

Vedel M Læge Nørrefarimagsg. 624

Wedel Otto Tømmerm. Gyldenløvesg. 163

Wedelfeldt H F Oberst R.Gyldenløvesg. 16,

Wedén T F C Bygningskondukt. Brogade 5a

— A P fh. kgl. Maskinm. Brogade 5«

Wederklnch-Madsen J Dr. phil .Insti tutbest.

Rosengaarden 9,

Vedersøe J fh. Institutbestinde Vingaardst.

20,

Weel E Manufakthdl. Amagert. 27,

W eib elF M Assist .i Finm.Kronprinsesseg.40,

Weidich J Galanterihdl. Kjøbmagerg. 18

Weihe L E Lieut. Assist Vesterbrog. 67

— W Student Regentsen

Weilby H PA Restauratør Nyhavn 38s

Weilløf P C Civiling. Dosseringen 18«

Weimann P M S Lærerinde Sortedamsg.13,

•eincke M S Enkefrue Fiolst 11,

Weis E Stud. jur. Dronn. Tverg. 54«

Veistrnp N Enke e. Kjøbmd. Thorvaldsens

Museum

WellO C P Vognmd. Gjæstg. Blegdamsv. 90,

Velschow K PHdlsbogholder st Kongensg.

44,

Wendelboe H E C Detajlhdl. 1. Kirkest. 5a

— HA Murm. Ravnsborgg. 21,

— A A T Snedkerm. Studiest. 21,

Wendell M N Enkefrue Sortedamsg. 11,

Wendrich A A Bogbinder st. Strandst. 6,

Wendt E L N Gross. Svanholmsv. 10,

— IIF Overserg.DM.Herluf TrollesG.S&LO,

Wengel Henriette Frøken Nørreg. 20s

V er dierN CjEnke e. Handskefabr. Amagert.9,

Werlin E Musiklærerinde Korsg. 31,

Werner M Restauratrice Gernersg. 3,

— H C F Telegrafist Lieut Gothersg. 54,

Wessel J H Arkitekt Gothersg. 143 A,

— J Enke e. Arkitekt Gothersg. 143 A,

Vest J M &T Frøkner Linnésg. 31,

Westberg C CR Brygger (Bryggeriet i Ryesgade)

Ryesg. 27,

Westerberg C G Bogbinderm. Ryesg. 41 s

VesterbergJ Skræderm.Østerfarimagsg.18,

Westerbom F C Restauratør Hallinsg. 29$

Vestergaard P J Redaktør Kattesundl4Mb^

Westergaard H Assist. i Marinem. Nørrefarimagsgade

40,

— C Justitsr. Sekr. h. Krigsmin. R DM.

Nørrefarimagsg. 40,

— T Landskabsmaler Vendersg. 15a

Westerholtz S Skræder Kultorv 14,

Westerlnnd E V Skræderm. østerg. 62,

Westermann C H Partikulier Scbønbergsg.

20 3

Westphall FV Bogholder Lieut. Sortedamsgade

13«

Westrnp J M H C Assist. Vesterbrog. 110s

Vey vadt C F M Hdlsbogholder Vesterbrog.

66Mbi

Whitte SPA Scheel Cand. phil. Havneg. 28,

Wiberg W E T Bogholder Vodroffsv. 18a

1 .— A C E Fabrikant Vodroffsv. 18a


Wichmann H H Bogbinderm.Nørrebrog.13,

Wieck J Enkefrue Gothersg. 154,

Wiedemann J P Høker Gothersg. 125K

' Wiehe J E Assist. •. Jernb. Yesterbrog. 23,

s Wienberg C P Murm. Stormg. 103

t Wieneke HEE Fotograf Istedg. 28a

Vigh C L A Enkefrue Skinderg. 5,

t Wigh J L Overpolitibetj. Krystalg. 28Bb i

Wilde A E Lærerinde Kamelg. 27,

Wilhelmsen JL Partikulier Nørrefarimagsgade

53 2

1 — N H fh. Toldkontroll. Ravnsborgg. 13a

Wilhjelm FA Exam. jur. Assist. iPolitikont.

Nørrevoldg. 20,

— H T K f h. Landmd. St. Knuds V. 29

Wilian A Gross. Mønterg. 213

Wilkens H G Hdlsagent Nyhavn 5,

3 Wlllemann T N Enkefrue St. Hans G. 16s

Willernp C Pastor emer.H C Ørsteds V. 17,

8 Willumsen H Enkefrue 1. Helliggejstst. 4a

— A A Lærerinde Rømersg. 20 ,

Villumsen P Værtshush. Fælledv. 3K

L' Vilsoét J L Professorinde Vesterbrog. 25s

r Vilstrup H S Cand. jur. Fiolst. 15,

Wimmelmann L N Kroejer Absalonsg. 13g

Wimmer L F A Dr.phil. Doc. v. Univ. Nørrebrogade

9a

Winchell H M V Gross. H C Ørsteds V. 8a

Winckler J C F.Bagerm. Rørholmsg. 3a

Winding


BRAND- OG LIVSFORSIKRINGS-AKTIE

med en Grundfond al' 10 lillioner Kroner

tegner Brandforsikring paa Huse, Fabriker, Løsøre, Varelagere,

Fartøjer i Fart, i Havn og under Bygning. Damptmrskevxrker m.

M. til faste og billige Præmier, uden Policepenge, Indskud eller

Efterskud.

Femaarige Præmier betale kun fire Aars Præmie.

Selskabet godtgjer paa en liberal Maade al Skade, som vederfares

det Forsikrede ved lldsvaade, Slukning, nødvendig Bjergning,

Lynild og Explosion af Gas og Damp

„ S ^ E J - A . "

overtager ogsaa Livsforsikring, Livrente og Pensionsforsikring

til billige Præmier.

Som Exempler anføres:

1) Den, der gaar i sit 28de Aar og ønsker en Kapital paa Kr.

10,000 udbetalt, enten naar han bliver 60 Aar eller ved sin

Død, hvis denne indtræder forinden, vil derfor i aarlig

Præmie have at erlægge Kr. 275.

2) Naar en gift Mand i sit 30te Aar vil sikre sin 25aarige

Hustru, hvis hun bliver Enke, en Kapital af Kr. 20,000 har

han derfor i aarlig Præmie at betale Kr. 350.

3) For i sit 65de Aar at faa en Kapital udbetalt paa Kr. 10,000,

har den, der gaar i sit 27de Aar, i aarlig Præmie at erlægge

Kr. 75. Hvis Vedkommende, dør forinden, forblive de indbetalte

Præmier hos Selskabet.

4) Den, der i sit 34te Aar vil sikre sig en aarlig Livrente paa

Kr. 1000 fra sit 60de Aar, har derfor i aarlig Præmie at

betale Kr. 187, og hvis Livrenten først skal indtræde med

det det 65de Aar, da kun Kr. 102.

I de to sidstnævnte Tilfælde fordres ingen Lægeundersøgelse.

Naar Forsikringssummen er mindst Kr. 1000, betaler Selskabet

Lægeundersøgelsen. I Modsætning til flere fremmede Selskader,

have de Forsikrede ingensomhelst Udgift til Stempel eller Policepenge.

Kjøbenhavn i November 1879.

Forretningsfører for Selskabet« danske Afdeling

R. Seiersen,

Frederiksholms Kanal Ni. 4.


T. BAAGøE 8 Efterfølgere,

Mels Juels G-ade Ur. 6, 1ste Sal.

Ny sølv-forsølve de

og andre

Electro-Sølv-Plet-Varer

til videre Forhandling

samt

Nysølv-Artikler og Plade-Metal

for

E l e o t r o - ^ l e t t e i r e i r e

Spiseskeer, Taffelgafler,

Desertskeer og Gafler,

The- og Kaffeskeer,

Flødeskeer og Thesier,

Sukkertænger, Strøskeer,

Potage- og Kalotskeer,

Ragoutskeer, Sauceskeer,

Kage- og Fiskeskeer,

Ring-, Knap- og Figurpropper,

Flaskeskilte, Servietringe,

Østersgafler, Knivbukke,

Smer- og Osteknive,

Toddy- og Æggeekeer,

Frugtknive, o. s. •.

Og

Nysølv-Arbeidere.

Kaffekander, Thepotter,

Flødekander, Sukkerskaale,

Frugtkurve, Thebakker,

Presenterbakker, Brødbakker,

Theskekurve, Smørkander,

Kagekurve, Flaskebakker,

Plat de Menager, Saltkar,

Lyseplader, Spille-,

Taffel- og Armstager,

Bord-Opsatser, Svingkjedler,

Etagerer o. 8. v.

Kirke- Rekvisiter,

Ride- og Kjøreteis-Besætninger,

o, s. v.


Filialer:

Stockholm,

Kristiænia,

Paris.

c Raadhusstræde c

" oprettet lBTO, "

DirekteuT: cand. Pr. Wolff,

Filialer:

Stockholm,

Kristiania,

Paris.

under Medvirkning af Videnskabsmænd, Teknikere, Over- og Underretssagførere,

Handlende og Industridrivende.

Departement I. Oversættelse- og Korrespondance-Bureauet.

Denne Afdeling paatager sig Ovorsattelser fra og til alle levende Sprog og Korre- 1

spondaneer.

Departement II. Forespørgsels-Bureauet.

har til Formaal at forskaffe alle Slags Oplysninger saavel i Ind- som Udlandet i

t. Ex. om Firmaer og Personers Kredit- og Forretningsforhold, Firma-Adresser, om 1

Kilden, hvorfra Varer forskrives, Anvisning paa dygtige Agenter, Udarbejdelse af |

Stamtavler, Eftersøgelse af borteblevne Personer, Tilvejebringelse af Data til Bevis- I

førelser, Forskaffelse af Attester, kort sagt om Alt, der er af en saadan Natur, at i

det egner sig til Oplysning, desuden indiorskrives Varer fra Ind- og Udlandet for j

Handlende og Industridrivende^ Spedition og Inkassi.

NB. Abonnement paa Forespørgsler 1 modtages "efter en Priskurant, der udleveres i

Bureauet.

Departement in. Sagfører-Bureauet.

Denne Afdeling af InBtitutets Virksomhed, der forestaas af Overretssagfører Villiam

Lund, omfatter alle Forretninger, der henhøre undergSagførervirksomheden, saavel i

Ind- og Udlandet, særlig:

1) Kjøb og Salg af Ejendomme. 2) Arrangement af Prioritets-, Drifts- og Byggeiaan.

3) Overdragelser af Forretningen. Ordning af Interessentskaber. 4) Inkassationer

saavel i Ind- som Udlandet. 5) Varetagelse af Kreditorers eller Arvingers

Interesser i Konkurs-, Døds- og andre Boer. 6) Betænkninger og Meddelelser

saavel om dansk som om fremmed Ret. 7) Løsning af Bevillinger og Affattelse

af Kontrakter.

Departement IV. Patent-Bureauet.

Formaalet for denne Afdeling er at ijerne alle saadanne Hindringer for den industridrivende

og Teknikeren, der maatte kræve Midler, som ligge udenfor Vedkommendes

daglige Praxis, særlig:

1) ved Udtagelse af Patenter; saavel i Ind- som Udlandet samt ved Udnyttelsen

af et tilstaaet Patent; 2) ved Indkjøb af Maskiner, Værktøj, og Raamaterialier i

Ind- og Udlandet, og 3) ved dets Virksomhed som alment teknisk Kontor. Herunder

henhører:

a) Udførelsen af Udkast og Tegninger af Maskiner og industrielle Anlæg, b) Opmaaling

og Tegning af Maskiner og Anlæg, c) Kalkering og Kopiering af Tegninger,

d) Beregning af Arealer, Voluminer Spændinger og Hastigheder m. m. e) Udførelsen

af Overslag over projekterede Arbejder, f) Kemisk Analyse af organiske og uorganiske

Stoffer, g) Undersøgelse af Varer og Raamaterialier, samt h) Forskaffelsen af Oplysninger

om Fabrikationsdetailler.


-BRODERIHANDL.BR. EGNER. T

F r a n t z J n n g w i r t l i .

Tegnekontoret, J f T . 9 A m a g e r t o r v .

Mærkeplader.

Navnesyning

Xjing-erisager

Tegning paa Tai.

13

j Hi

S

f=q i

CO i

.S

O l

2; |

Mærkeblæk.

IKIalltér-IPapir

Monogrammer

Stempling paa Tai.

tst

sz

o

O

JO

S Si

Slyngede Bogstaver i alle Størrelser.

Slyngede Bogstaver i alle Størrelser.

Slyngede Bogstaver og Mærkeplader i alle Størrelser.


2 c

S ®

r

Vimmelskaftet 43.

KIØBENHAVN *]

Stort Udvalg af elegant og solidt

Herre-, Dame- & Børnefodtøi,

saavel af eget Fabrikat som

f a n m - ^ ø d t f l i ,

samt ægte amerikanske (Newarkske), engelske og franBke

Gummi-Støvler & Galoscher.

J. R. LUND 5

Pariser-Etablissement.

(&\t%a#t Udsalg af madame §|m«WæiUr.

N=24 N=24

Kongens Nytorv,

Bestillinger udføres neiagtigt

Hjørnet at Store, Kongensgade.

Bestilling af flere Klædninger expederes i kort Tid.

J. R. Lund,

T a i l l e u u ? ,

se recommande avec tont ce qui concerne son état.

S 5:

* p.


J. G. LUND 8

MEUBELMAGASIN: KONGENS NYTORV Nr. 6,

Værksteder: Gamle Kongevei Nr. 11.

v >

Tilkjendt Medailler fra ^J^

1 s t o c k h o l « .


4

Andersen T H Smedem. st. Kongensg. 85s

— D P B Snedkerm. Adelg. 82,

— N Snedkerm. Aabenraa 23,

— F V Telegrafist Borgerg. 914

— R Tømmerm. Rosendalsv. 8

— O Urtekr. Bianco Lunos Alle 2 As

— H Vinhdl. Krystalg. 52

— N Værtshush. st. Kongensg. 95k

— N Yærtshusb. Yed Stranden 4K

Anderson O Yærtshusb. Nordvestv. 17s

Andréa J F Bogholder Vimmelskaftet 36,

Andreasen A P Lærerinde Viktoriag. 162

— P K Murm. Gothersg. 157 A,

Andresen M Enke e. Justitsr. Petersens

Passage 9 B t

— J Exam. jur. Bagerst. 8,

— L B Fuldm Ingemannsv. 5

— HH Lakfabrikør Brolæggerst. 3,

— J Politibetj. Klosterst. 118

Angelo N A Kjøbmand H C Ørsteds V. 12

Appel Sophus Fuldm. Frederiksbergg. 10,

— J C C Lærer y. Petri Realsk. kgl. Translatør

Frederiksbergg 103

Appelt A S Frøken Overg. o. V. 44,

Arentsen E W Fabrikant Klosterst. 1,

Arentz H J Hdlsagent Rømersg. 203

Argentina Fabr. af Argentina og Elektroplet

Falkoneralle 4 Udsalg Vimmelskaftet

42

Arntz W Cand. pharm. Nansensg. 51,

Arntzen C A Arkitekt Ahlefeldtsg 24

— F K A Hdlsfuldm. St. Knuds V. 14a

— L Hdlsrejsende Gasværksv. 21,

Asmnssen G C Bogholder Bryggerlængen 8,

Angnstinns JDC Enkefrue Absalonsg. 1,

Axelsen C H Overserg. Baadsmandsst. 43

Baadsgaard H K Lieut. Vesterbrog. 100,

Baagø K C Assist. Nørreg. 433

Baagøe P A Enkefrue Vendersg. 23,

Baand- og Modevareforr. Lager, de foren.,

Th. Andersen & Ko. Amagert. 20,

Bach C Manufakthdl. Mønterg. 8i

Bache L E Enkefrue GI. Kongev. 131,

— J V A Stud. jur. GI. Kongev. 131 a

Bache vold L C M Overkontrollør Stormg.9,

Bachhansen C L V Guldsmed Raadmandsgade

29,

Bachmann W C A Assist. v. d. sjæll. Jernb.

Larslejst. 8S

Back N M Enke e. Læge Ahlefeldtsg. 26s

Baden N J Kontorist Gothersg. 83,

Bager s Gustav Eftf. Urtekr. Løvst. 14*

Bagger O Assist. Vesterbrog. 4

— V Ingeniør Vesterbrog. 4

— CL Pastor emer. Absalonsg. 3S

— C E Snedkerm. Kapelv. 25,

Baggesen C H Gross. Gothersg. 155 A,

Bahnsen L V Stabsserg. østerfarimagsgade

3 & 54

Baier N Bogholder Nansensg. 25,

Balchen L R Malerm. Forgylder Gothersg.

21, Bp. st. Kongensg. 57Mb*

Baller S A Enke e. Kmh. Rømersg. 19,

— V Stud. jur. Rømersg. 19,

Ballin D Enkefrue Nørrevoldg. 25,

— J Malerm. Olieklædefabr. Halmt. 16«

Baltzer C H Ingeniør Fiolst. 28,

Bang F C A Arkitekt Jernbaneg. 7

— A C J S Bundtmager Østerg. 17 Bp. Hovedvagtsgade

82

— V M B Cand. jur. Assist. i Revisionsdep.

Amaliev o

— H N Enkefrue Østervoldg. 10,

— L Enkefrue Alleg. 35,

— E Frisør L Kirkest. 5,

-AK Justitsr. Kontorchef i Finm. R.DM.

Amaliev. 5,

— Sophus Vexelmægler Højbropl. 12s Bp.

Ingemannsv. 3 B

— M Snedkerm. Dronn. Tverg. 28,

— S Stud. pharm. Kronprinsensg. 12,

— J Toldassist. Lieut. R. H C Andersens

Gade 7,

Bardenfleth C E Pr.-Lieut. i Generalstaben

Kmjkr. Toldbodg. 16,

Barfod K Stud. theol. Frederiksborgg. 19,

— C R S Værtshush. Amagert. 13k

Barfoed S H E Enkefrue Niels Juels G. 14«

Barg J H Bager Ryesg. 37s

Barnewitz W J Partikulier Gothersg. 159a

Barsøe D J Stud. theol. Frederiksborgg. 5,

Barteis D M Viktualiehdl. Landemærket 1K

Barth A A B Cand. phil. Fuldm. i Sparek.

GI. Kongev. 140,

Bartholdy M M Enke e. Apothek. Skindergade

36 2

— G A Gross. Nørrebrog. 102,

Bartholin C T Cand. mag. st. Kannikest.12,

Bastian M A Lærerinde Blegdamsv. 138,

Bauditz J T W Kmh. R.DM. Rosenv. Alle 7,

S M Majorinde Platanv. ;18a

Baner C H Barber Nordvestv. 13a

— V L Skibsfører Vesterbrog. 86a

Banmgarten A J Hdlsfuldm. Boldhusg. 4,

— S F M Musiklærerinde Antoniest. 15,

Bay T J Assist. GI. Kongev. 107a

— M Dampmøller Nansensg. 50,

— R C Enkefrue Nørrevoldg. 16s

— H R Gross. Havneg. 47,

— H A A F H C Hdlsagent Landemærket 1,

— Monrad Hdlsfuldm. Nørrevoldg. 16a

Bayer J T fh. Toldkontrollør GI. Kongev. 7,

Beber R Trylleapparatfabr. Gothersg. 9S Bp.

Thorupsg. 10,

Bech N H Danselærer Herluf Trolles G. 16,

— HM Fuldm. Amagert. 25s

— J P Hdlsagent Tømrere. 12a

— FC Kontorist Dronn. Tverg. 23,

— J Tobaksfabr. Jernbaneg. 13

— L C P Urtekr. Tømrerg. 11,

Bechgaard Jul. Musiker Hejbergsg. 14,

Bechmann A M N Enke e. Major Sortedamsgade

11,

Beck A C H Lærerinde Østerfarimagsgade

3 & 5,


itøb

f Vejviser I

for

Kj øbenhavn og Frederiksberg I

for

1880. I

Udgivet og forlagt

af

T. Krack,

Kapitajn og Stadskonduktør.

Rjøbenhavn.

Trykt hos J. H. Schultz.

Trykningen begyndt 5te Decbr., slnttet 19de Deebr.


Indhold.

itøb

A. Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjebenha?i

og Omegn værende Indretninger, der have almindelig Interesse, saason

offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc.

B. Hus-Registser, eller en efter Gaderne og Gadenumerne ordnet Fortegnetal

over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet:-

I Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Rode, Sogn, Valgkred^ |

Politikreds, Fattig- og Oppéberselsdistrikt, hvortil den herer. 1

2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer.

3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, nm

Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navi

anført i Parenthes under Numeret. I j

C. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes:

1. Efternavnene ere ordnede strængt alfabetisk, og Personerne af samm

Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstav

orden.

2. I de Tilfælde, hvori 2 eller fiere Efternavne, der lyde omtrent em

men bogstaveres forskelligt, ere adskilte af andre Navne, er entei

ved Slutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn,

hvis Skrivemaade er den almindeligste, anført i Klammer de andn

Skrivemaader.

3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved Foden 8

Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol«.

1ste Sal „ 2den a, 3die 3, 4de 4, 5te ,; og til Betegnelse |

Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning $J

Mellembygning Mb, Bagbygning Bb.

D. Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt!

endel andre, saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse

over Udøverne.

E. Firma-Register, nemlig de i Henhold til Lov af 23de Januar 1862 om

Benyttelsen af Firmaer samt af Fuldmagter til at underskrive per procuii

m. m. til Øvrigheden indmeldte Firmaer og Prokurister.

F. Adressebog.

Oplysninger og Meddelelser angaaende Vejviseren modtages Læderstræde Nr. 1 i Stuen.


Real-Register.

Åandssvage Børn, Anstalter for,

Meinungsg. 6, Baggesensg. 38, Slotsg. 7,

| Griffenfeldtsg. 56, optage aandssvage Børn

(ikke epileptiske).

4 Direktør: Prof. Johan Keller, R. Kont.

ø Baggesensg. 4.

Overlærer: Alex Prytz.

Abel Cathrines Boder i Dronn. Tverg. 39

er stiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke

efter Hans Hansen Osten, Proviantskriyer

paa Kjøbenhavns Slot, og Inspektør over

Dronningens Gods paa Lolland og Falster,

•ed Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet

1726 og 1742. 24 fattige og sygelige

Fruentimmer have hver 2 Værelser og

et Kjøkken samt 2 Kr. ugentlig og Tillæg af

særskilte Legatmidler. Den 31. Decbr.

1878 ejede Stiftelsen i faste Ejendomme

62800 Kr., i Obligationer og andre Effekter

88298 Kr. 77 0. Stiftelsen hører under

Magistratens 1ste Afdeling.

Præst: C F Sommerfeldt.

Inspektør: Kancellir. M Koch.

Akademi, det Kgl., for de skjønne Kunster,

paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts

| 1754.

Biblioteket er aabent Tirsdag og Fredag

12-2 og 4-6.

Afstøbningssamlingen forevises, naar man

derom henvender sig til Portneren paa

Charlottenborg.

Akademiets Kontor er aabent om Vinteren

11-2 og 6-8, om Sommeren 11-2. Breve til

Skoleraadet afgives til Forvalteren.

Direktør: Etatsr., Prof. F Meldahll

K. DM.

Vicedirektør: Etatsr., Arkitekturmaler

Heinr. Hansen, R. DM.

Sekretær og Bibliotekar: Docent J Lange

R.

Formand for Akademiets Skoleraad

Etatsr., Prof. F Meldahl, K. DM.

Kasserer: Prof. C F Christen sen, R.

Forvalter: Kammerr.P Truelsen,R.

Albertina, Legat, stiftet af Brygger C Ja

c ob s en jun., stort 100000 Kr, hvis Renter

sknlle anvendes til Anskaffelse af Billed

huggerværker til Pryd for off. Pladser og

Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Stifteren, et

af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem (—

) og et af Kunstakademiet valgt Medlem

( ).

Alderdoms-Friboliger, Foreningen for,

opfører Boliger, passende for Arbejderklassen,

og udlejer dem for en Leje, der efterhaanden

synker, saa at Lejeren senest efter

20 Aars Forløb bor frit. Dør Lejeren, beholder

Enken Boligen, bortflytter han efter

mindst 5 Aars Forløb, udbetales der ham

en aarlig Livrente. Indtægtsoverskudet og

Gaver anvendes til nye Boliger. Foreningen

har opført dels i Kbhvn., dels i Provindserne

15 Huse med l'*4 Lejligheder, og

den ejede den 1ste Jan. 1879: 130412 Kr.

Bestyrelse: Formand for Sø- og Handelsretten

N F Schlegel, Formand; Overretsprok.

G Berggreen, Kasserer; Etatsr.

H A Clausen; Forretningsfører Cold;

Lehnsgreve Danneskjold - Samsøe;

Murm. JW Frohne; Etatsr. LP Holmblad;

Major C F Holstein; Konsul E

Hvidt; Generaldecisor Jetsmark;Kapit.

Ravn; Kmh.E Emil Rosenørn; Udenrigsminister,

Lehnsbaron Rosenørn-

Lehn; Prof. W Scharling.

Aldershaab, en Stiftelse for Høkere, Peder

Skrams G. 16 A, B og C; 80 Lejligheder.

Alders-Trøst, en Stiftelse for gamleHaandværkere

og deres Enker, Nørrebrog. 17,

grundlagt og bestyret af HaandværkerforeningeniKbhvn.

Denbestaar af 4 Bygninger

med 195 Lejligheder og ejer desuden et

Understøttelsesfond, stort 87000 Kr. Af

Stiftelsens Lejligheder ere 153 Friboliger.

Almindelig (katholsk)-apostolisk Kirke,

Gyldenløvesgade, opført efter Tegning af

den engelske Arkitekt John Belcher.

Grundstenen blev lagt 12. Oktb. 1870, indviet

1. August 1871.

Menighedens Forstander: A F HFleischer.

Evangelist: J O Thomsen.

Almindeligt Hospital, Amalieg. 26, er dels

Lemmestiftelse, dels Sygehospital, hvorunder

Holmens Arbejdshus, Bredg. 55, er henlagt,

for deri at optage de Mandfolke-

1


lemmer, til hvilke der ikke er Plads i Hospitalet.

I samme er desuden en Skole for

Drenge og Piger, der paa Grund af en eller

anden Svaghed ere indlagte iLemmeafdelingen,

samt en Optagelsesanstalt for de

under Fattigvæsenets Tilsyn hørende konfirmerede

Børn, nemlig for Piger, der ikke

ere i Kondition, i selve Hospitalet, og for

Drenge, der ikke ere i Lære eller Tjeneste,

i Holmens Arbejdshus. Yed Udgangen af

1878 vare som Lemmer i selve Hospitalet

411 Mandfolk og 631 Fruentimmer og i

Holmens Arbejdshus 222 Mandfolk samt

paa Fattiggaarden 73 Fruentimmer og 12

Mandfolk og 119 Fruentimmer permitterede

eller udeblevne.

Præst: JHPetersen.

Overlæger: Professor, Dr. med. L I Brandes,

R., ogDr. med. R Bergh.

Assisterende Læger: F Grtlnfeld ogV

Bremer.

Inspektør: Krigsr. E Y Keilgaard.

Fuldm.: HYKruse.

Almueskolelæreres og Lærerinders Byggeforening.

Formand: Inspektør V F

Hassager.

Almueskolelærernes Forening. Formand:

Viceinspektør L C J Brøchner-Larsen.

Antager Birk, se Birkedommere.

Amtets Forligskommission holdes paa

Thinghuset, Blegdamsvej 6, hver Lørdag

10; dens Kontor paa Amtskontoret

Frederiksg. 1, aab. 1—4.

Amtets Syge-, Daare- og Tvangsarbejdsanstalt,

Ryesg. 3, har Plads til 65 Syge foruden

Daare- og Tvangsafdelingen.

Direktion: Kmh., Stiftsamtmand, Baron

Bille-Brahe, K. DM.; fh. RaadmandBfllow,

R. (adm.); Landvæsenskommissær H

PLarsen, R.

Forvalter: LHein.

Læge: E O de Fontenay.

Amtets Thing- og Arresthus, Blegdamsvej

6.

Amtmand over Kbhvns Amt: Stiftamtmand,

Kmh., Baron J C Bille-Brahe, K. DM.

Kontor i Frederiksg. 1, Amtskontoret aab.

10—2, Stiftskontoret 10—1.

Amtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor

Frederiksg. 1. Kontortid 12—3.

Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt.

Medlemmer: Gehejmekonf. Greve W C E

Sponneck, SK. DM., til Hesselgaard

Landvæsenskommissær H P Larsen

R., Frederiksberg; Kmh. S A G C v. Rosen,

K. DM., til Henriksholm; Proprietær

AC Andersen, Vadgaard; Proprietær B C

Møller, Vallensbæk; Landvæsenskommissær

J C Sørensen, Kirkebjerggaard i

Brøndbyvester; Gaardejer N Larsen

Taarnby.

Sekretær og Bogholder: Cand. jur. J E

Køster.

Amtstue, Kbhvns, (Slotsholmsg. 6, Stuen),

^ 9

Kontortid 9—2; Stempelpapir-Udsa'

sammesteds aabent 9—3. Amtsfort

Justitsr. NL C Jensen,R.

AnthropologiskMuseum, eller detnormi [(

anatomiske Museum i Kirurgisk Akadei e

Bredg. 62, er aabent fra 1. Maj til I (

Septbr. hver Lørdag 9—11.

Antik-Samlingen, den kgl., paa Prinse S

Palais, Frederiksholms Kanal 12, indeb L,

der ægyptiske, assyriske, føniciske, græd L

etruriske og romerske Oldsager. Aaben j pv

Publikum om Tirsdagen 12—2.

Direktør: Etatsr., Dr. phil. L Mulle:..

R. DM. 1 |0

Assistent: Justitsr. A Strunk, R.

Antikvarisk-topografisk Arkiv, se Noi'

diske Oldsager.

Apotheker, se Fag-Registret.

Arhejderbank,dansk,Spare-^Laane-ogFo "'

sørgelseskasse, Hovedkontor i dens EJjei

dom, 1. Helliggejstst. 7, aab. 9—3,7—• I

Banken er stiftet 12. April1872 og begynd tsin

Virksomhed 18. Oktbr. s. A. med

Aktiekapital af c. 64000 Kr., der tjener li

teressenterne til Sikkerhed. Den 31. Decb ?

1878 indestod paa Sparekasse- og Fors« 1

gelseskassebøger 2176259 Kr. 52 0., "

Præmie til Forsørgelseskassen 9128 Si

82 0. og i Forsørgelsesfonden 5823 i I

58 0., samt som henlagt til Reservefon 8

103249 Kr. 69 0., foruden 6300 Kr. i Bad

kens Aktier skænket til den. I Regnskabs

aaret blev Sparekassens Interessenter til u

skrevne en Rente af 74970 Kr. 23 0.


1880. 3 Arbejdsstiler for Børn.

lørgelsen i simpel Livrente fra det 60de

iar udgjør den for 1 Mand mindst"/io, foren

Cvinde Via af det indbetalte Beløb, med

Kenter og Præmie. Dør et Medlem, tilbagebetales

bans Indskud med Renter, eller overfores

paa hans Ægtefælle. Den, der har opiparet

200Kr., kan fordre dem udbetalte med

Renter og Rentesrenter; den, der i 15 Aar

lar betalt mindst 50 0. ugentlig eller har

>psparet 500 Kr., kan ophøre uden at tabe

)in Medlemsret eller Andel i Præmierne,

>g den, der har været Medlem i 2 Aar, kan

jrholde Driftslaan. Ethvert Medlem kan

fordre */t af det Indestaaende som Laan.

-Børneforsørgelse. Her optages Børn

under 16 Aar med det Forbehold, at Kapital,

Renter og Præmier skal udbetales til

en bestemt Tid eller ved en bestemt Begivenheds

Indtræden, f. Ex. Konfirmation,

Brudeudstyr o. desl. Ved Barnets Død tilbagebetales

det Indskudte med Renter og

Bentesrenter.

Bankraad: Gross. H Fritsche, R.,Formand;

Skolebestyrer S G Møller, Næstformand;

Gross. Harry Levin, Sekretær;

Direktør iLivsforsikringsanstalten FBing;

Prof. J H Deuntzer; Oliemøller, Cand.

polit. Alfr. Olsen og Tandlæge VNielsen,

DM.

Forretningsfører: AHarpøth.

Retskonsulent: Overretssagfører A Hein.

arbejderforeningen af 1860, Nørrevoldg.

92 (ForeningensEjendom), søger at fremme

den arbejdende Klasses Oplysning og Dannelse,

i hvilket Øjemed, den holder Konversationsværelser,

Læseværelse, et Bibliotek,

udgiver et Ugeblad, sørger for, at Foredrag

pg Oplæsninger blive afholdte og foranstalter

Undervisning i flere Fag. For at

blive Medlem maa man melde sig hos Bestyrelsen

eller ved et Medlem lade sig indtegne

i Indmeldelsesprotokollen. Bogsamlingen

er paa 11,000 Bind. Formand:

Prof. CV Holten, K. DM.

Lrbejdernes Byggeforening, Kontor: 1.

Helliggejstst. 24, 1. Sal, aab. 9-2, samt for

Indbetaling Mand., Torsd. og Lørd. 6-8.,

stiftet 1865 af Burmeister & Wains Arbejdere.

Dens Formaal er at opføre Huse

for 1 eller 2 Familier. Ethvert Medlem heltaler

2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at

svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Paa Grund

af virkelige Forhindringer kan et Medlem

fordre, at hans Rettigheder og Pligter midlertidig

hvile. Hvert Aars Rentegevinst

'godskrives Medlemmerne for hver fuldt indbetalte

20 Kr. Ved Dødsfald eller naar et

;Medlem har været 10 Aar i Foreningen kan

>hele Tilgodehavendet fordres udbetalt, men

'udslettes han forinden, fradrages 1 /a, ved

^Bortrejse l /a. Enhver, der har indbetalt 20

•Kr. og været '/« Aar i Foreningen, deltager

*i Lodtrækning om nyopførte Huse, som han

erhverver til Ejendom ved maanedlige Afdrag.

Bestyrelse: Overværkfører Jensen, R.,

Formand; Kommunelæge Ulrik, R. DM.,

Næstformand; Maskinarbejder Holm;

Værkfører Rasmussen; Gross. Moses

Melchior; Murm. Beckmann, DM.; Malerm.

Severin Jensen.

Bogholder: N C Wiborg, DM.

Kasserer: E B an g.

Arkitekt: F C Bøttger.

Tilsynsførende ved Foreningens Huse:

Harald Olsen.

Arbejdersamfund, Bansk, stiftet den 15.

Novbr. 1871 og bestaaende af Kredse omkring

ihele Landet, har tilFormaal „paa enhver

lovlig og hæderlig Maade at fremme

Arbejdernes, saavel Kjøbstad- som Land-

Arbejdernes personlige og borgerlige Vel

ved at virke for en tidssvarede, omfattende

Forbedring af deres Kaar og Samfundsstilling".

I Spidsen for 1ste Kreds (Kbhvn. og

Omegn) staar en „Styrelse" paa 5 Medlemmer,

nemlig Kapit. Lucianus Kofod, Formand;

Folketingsmand Lars Dinesen,

Næstformand;Skomager R Rasmussen;

Arbejder A Jen s en,Regnskabsfører; Marskandiser

Hansen og Tømrer Frederiksen

som Erstatningsmand. Som Medlemmer

optages enhver Arbejder og Arbejderven,

der har fyldt sit 18de Aar. Indmeldelser

modtages af Styrelsens Medlemmer.

Arbejdshuse: Frelserens, Frue, Holmens

og Nikolaj Arbejdshuse samt Kbhvns.

Tvangs- og Arbejdsanstalt paa Ladegaarden

(se disse Artikler).

Arbejdsinspektører (Lov 23. Maj 1873):

Dr. phil. H Topsøe, 1ste Inspektorat

(Kbhvns. 2., 3. og 4. Politikreds samt Sjælland,

Lolland, Falster og Bornholm med tilhørende

Øer) og Cand. polyt., Bernh.

Jensen, 2det Inspektorat (Kbhvns. 1., 5.

og 6. Politikreds samt Fyen og Jylland med

tilhørende Øer).

Arbejdsstuer for Børn paaKrsthvn. giver

Drenge og Piger fra 7—14 Aar i den Tid, de

ikke ere i Skole, nyttig Beskjæftigelse i et

Lokale i Søkvæsthuset.

Bestyrelse: Etatsr. H A Clausen,R.DM.;

Brændevinsbr. C Eberth; Generalkonsul

Johan Hansen; Pastor J C Holck, R.;

Gross. Valdemar Holm, Viceformand;

GroBS. Julius Holmblad; Fabrikant V

Løwener; Tobaksfabr. E Nobel; Kapit.

iFlaaden JPaulsen, Formand; Dampmøller

O Prior; Oversergent V G Sichlau,

DM.

Arbejdsstuer for Børn med tilhørendeAsyl

og Vuggestue i St.Stefans Sogn, Nørrebrog.

215. I Arbejdsstuerne optages uden Betaling

Børn fra 7—14 Aar; de oplæres i forskjellig

Slags Haandgjeming; idet man søger

at modarbejde den skadelige Indflydelse,

som Mangel paa passende Sysselsæt-

1*


Arbejdastuer for Børn. 4 1880.

telse udenfor Skoletiden udøver paa fattige

Børn. I Asylet optages Børn fra 3—7 Aar

og i Vuggestuen Børn under 3 Aar.

Bestyrelse: Frk. T Diderichsen, Forstanderinde;

Generalkonsul, Gross. Joh.

Hansen, R., Formand; Intendant TDiderichsen,

Kasserer; Kapit. B Bærentzen,

R.; Cand. jur. A Schønberg;

Pastor, Li c/ theol. R V o 1 f.

Arkivvæsen, se Gehejmearkivet, Kongerigets

Arkiv, Universitetets Arkiv.

Arsenalet, se Tøjhuset.

Artilleriet.

Generalinspektør for Artilleri-Regimenterne

og Bataillonerne samt Chef for Artilleriets

øvrige Afdelinger: General E V

Schreiber,K. DM.

Staben: Oberst J Linnemann, R.DM.,

Stabschef; Oberst F W F Messerschmidt,

R.; Oberst A J C E Madsen,

R.; Kapitajnerne TBSick, R.; CT

Mullertz, R. DM.; J L CPedersen,R.;

LA Ipsen, Adjutant; H P Caspersen;

Pr.-Lieut. J F M Lei sner.

Artillerichefens Kont. er paa Tøjhuset.

— 1. Artilleriregiment. Kont. Ny Artillerikas.

Chef: Kmh., Oberst C JF Lønborg, K.

DM.

Batterichefer: Kapitajnerne C T Nielsen,

R.; J MLassen, R.; MFLBentzon,

R.; G W E Crone, R.; V F G

Witzke, R.; T Bræstrup, R.; JF G

Schnack; WHOMadsen,R.

Chef for 1. Trainkompagni: Kapit. V F

Bang, R.

— 2. Artilleriregiment. Kont. Fredh.

Kan. 26.

Chef: Oberst O Moltke, R.

Batterichefer: Kapitajnerne F Bartholin,R.;

A Grove, R.; JHansen, R.; F

A H Wagner.

— 1. Artilleribataillon. Kont. Citadellet,

Elefantstok 4,2. Etage.

Chef: Oberst C A A F Brun, R. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne O E

Blom,R.DM.; CCVRingsted, R.;PC

Bang, R.; P N Nieuwenhuis.

— 2. Artilleribataillon. Kont. Strandg.

44.

Chef: Oberst H C Hertel, R. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne T V

Schou, R.; P G Ramm, R.

— Tøjhusafdelingen. Kont. paa Tøjhuset.

Chef: OberstNP CTBruus,R. DM.

Kapitajnerne: PJ Ringsted; HPEdsberg,R.;

F E Grttner, R.; J H T Rathsach,

R.

— Laboratorieafdelingen. Kont. paa

Ny Laboratorium.

Chef: Oberst C T Schlegel, R. DM.

Kapitajn: A C ATillge,R.

Assignationskontoret, se Finantsm.

Assistentshuset, Nybrog. 2, anlagt I I

April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Ji i

1699, aabent fra 1. Marts til 30. Septb

for Pantsætning 8-5, for Indløsning 8-4' •

om Onsdagen 8-3, fra 1. Oktbr. til j i

Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsni f

9-2»/».

Det udlaaner paa næsten alle Gjenstani

der have nogen Værdi, mod en Rente f

12 pCt. af Summer fra 50 0. til 100 i i

9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 2001 p

og derover, hvori alle Omkostninger! [l

indbefattede. De indsatte Panter sta«

Reglen til Indløsning i et Aar; men for g

faa et højere Laan, kunne Laan af Sumd -

fra 100 Kr. og derover akkorderes paa j

Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. I 1

Til Assistentshuset hører der 4 Indlev I

rings-Kontorer: i Nybrog. 6, Sølvg. I

Wildérsg. 37 og Nørrebrog. 24, aabne 8 i

3-7'/s. Alle Forretninger ved disse udi L

res uden Udgift for Vedkommende. g

Forvalter: Justitsr. O G V Mul ler.

Kontrollør og Auktionsinkassator: C, I

Meye r,R.

Kasserér: WLejmann.

Fuldmægtig: FA Kjærulff.

Assistents Kirkegaard udenfor Nørrep«

indrettet 1760.

1ste Distrikt, Trinitatis og St. Pauls: Gi

verHatting, konst.,borpaa Kirkegaard!

tr. 8-11,3-5.

2det Distrikt, Frue og Katbolsk: Grat

J Hallager, konst., Nørrebrog. 57,1

8-11,3-5. m

3die og 4de Distrikt, Vartov, Petri, FN

sers, Frederiks, Reformert, St. Johann

St. Stefans, St. Jakobs, Helligaands: Sekl

tær H M F L i n d, Nørrebrog. 63, tr. 9-12jg

Betalingen for Gravsteder er: For et L

niegravsted til en Voxen 4 Kr., til Børn

Kr., men naar der benyttes Ligvogn til 1

Kr. og derover eller det største Rum i B

gravelseskapellet resp. 8 Kr. og 4 Kr.; j

et Familiegravsted 2 Kr. pr. • Alen; n

Muren 4 Kr. pr. Q Alen, og deri er indb

fattet Ret til Monument og Ligsten; for R

til Metalindhegning og Ligsten for h?

Rettighed 8 Kr.;. for Ret til Monument! 1

Kr. Disse Betalinger for Ejendomsgra

steder og Rettigheder omfatte et Tidsro

af 20 Aar, og for et længere Tidsrum fa

højes Betalingen forholdsvis efter Aaren

100 Aar er det længste Tidsrum, hvori i

Familiegravsted kan kjøbes. Nummerpi

til et Gravsted betales med 75 0. Vedktø

mende maa selv iagttage at forny Famili J

gravsted m. m., i modsat Fald hjemfaldi

det til vedkommende Kirke. Naar Gra

stedet ikke vedligeholdes, vil Vedkoi

mende have at tilsvare den Udgift, som fo

voldes ved at rense Pladsen. Se Raadstu

Plakat af 27. Decbr. 1871.

— Begravelseskapellet, Kapelvej,moi


1880. 5 Badeanstalter.

tager Lig til følgende Tider: fr al. Oktbr.-31.

Marts 8-9, 2-8, fra 1. April—30. Septbr. 6-9,

>-8, om Søndagen kun til 9 Fm. Til samme

rid kan Paaklædning af Ligene og Besøg

inde Sted. Ligene kunne nenstaa i Kapellet

i 7 Dage, Dødsdagen iberegnet.

— Begravelsesceremonierne foretages fra

)-2. Betalingen er følgende: For at hensætte

et Lig i Opbevaringslokalet, hvor ogsåa

Ceremonierne kunne finde Sted, 4 Kr.,

aaar Ceremonierne foregaa i et særeget

mindre Lokale 8 Kr., og naar de foretages i

let store Lokale 12 Kr. For særlig Observation

i det i Assistentboligen dertil bejtemte

Rum betales desuden 2 Kr. for hvert

Døgn. Observationen kan i det Længste

rare 3 Døgn, hvorefter Liget flyttes til selve

Kapellet.

Assistent Møller, som har Tilsyn med^

Kapellet, bor ved samme,

.ssoclatlonen er en Forening, hvis ForJ

maal er at søge at fremme Husholdnings!

foreninger, Syge- og Alderdomsforen., Be-1

gravel seskasser, Kreditforeninger, Spare

og Laanekasser, Arbejder-Dannelsesfore-|

ninger, Raastof- og Produktionsforen. og

lignende kooperative Foreninger, og at

virke hen til en rigtig Opfattelse af den

gjensidige og samvirkende Hjælps Betydning.

Kontor : Rigensg. 23,3. Sal.

Lssuranceselskaber, indenlandske, se

Brandassurance, Brandforsikring, Søassurance

og Søfor sikring; udenlandske, s el

Fag-Registret under Assurance-Selskaber.

Lstronomisk Observatorium, Østervoldgade

udfor Rosenborg Slot, er opført af

Etatsr., Prof. Chr. Hansen og toges i Brug

(i 1861.

Bestyrer: Prof.,Dr. phil. N Thiele.

Observator: Prof.,Dr. phil. H C F C S chj el-1

lerup, R.

Lsyler for Børn: Rigensg. 34, 1. Istedg. 3,

Amagerg. 2, Asylg. 11, Blegdamsvej 30,

Jagtvejen tæt ved Runddelen, Falkoneralleen,

Gothersg. 107, st. Kongensg. 90, Larslejst.

11, (Frederik VI.), Nyboder, Sølvg. 32

(det kvindelige velgjørende Selskabs), j

Lægeforeningens Bygninger, Nordvestvej.

ksyl, Enkedronning Caroline Amalies,

Rigensg. 34. Bestyrelse under Hds. Majestæt

Enkedronningens Forsæde: Konventualinde

Frk. Fisker, Kammerfrøken Rosen,

Justitsraadinde Jacobsen, Stiftsprovstinde

Paulli, Etatsraadinde Saxtorp

h, Konventualinde Frk. CMuntheJ

Morgenstjerne.

Isyl for uhelbredelige Aandssvage, Karensminde

ved Kbhvn., optager uhelbredelige

aandsvage og epileptiske Mænd, Kvin-

. der og Børn. Direktør: Prof. Johan K e 1ler,R.

Inspektør: HO Andersen.

Asyl i Sundbyøster paa Amager. Bestyrelse

Pastor OBertelsen, Formand; Rebsla

germ. W Ravn, Kasserer; C Berthel

sen, Sekretær; Varemægler Hans Holst;

Kapit. F Henrichsen; Læge Krarup);

Gaardejer L Jansen;. Smedem. V Dollerup.

Asyl, Kronprinsesse Louises, i Lægeforeningens

Bygninger, opført af disses Bestyrelse.

Kommunelæge Ulrik tager Del i

Bestyrelsen, som bestaar af: Oberstinde

Bracht ogAssessorinde Glahn; densidste

er Kassererske og Forstanderinde og bor

Kalkbrænderivej 86.

Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestvej 48.

Asylselskabernes Bestyrelser:

For Kbhvn. ogKrsthvn.: Pastor D C Pr i or,

Formand; Intendant C C L Claussen;

Etatsr., Tømmerm. J A Bl om, R.; Gross.,

Læge A L Gamél, Kasserer.

For Frederiksberg, Vesterbro og Omegn:

Forretningsfører MCoid, Kasserer-, Generaldecisor

Jetsmark, K. DM., Formand;

ProvstHall, R.;Cand. jur. A Hall, Sekretær;

Overretssagfører H F Larsen;

Gross., Tømmerhandler FC Trier; Cand.

pharm., Brygger A Vogelius.

For Nørre- og Østerbro: Pastor A Rindom,

Formand; Læge Hahn, R.; Skoleinspekt.

Brøndsted; Distriktslæge Bentsen;

Kapitajn Skeel, R.; Gross. H Frimod

t; Kammerassessor C L E ver s, Kasserer;

Bryggeriejer Madsen.

Athenæum, Østergade 24, et Læseselskab,

stiftet 1825, yder literær Underholdning

ved Læsning i dets Lokale samt Udlaan

fra Biblioteket. Medlemsbidraget er 36 Kr.

aarlig. Rejsende kunne indføres ved et

Medlem. Adgangskort for Rejsende paa

8 Dage er gratis, Maanedskort betales med

3 Kr. Bestyrelsen bestaar af et Repræsentantskab

paa 32 Medlemmer, som af deres

egen Midte vælger en Formand, der er

Justitsminister JMVNellemann, SK.DM.

Auktionskontor, se Landsover- samt Hofog

Stadsret.

Aviser, se Fag-Registret.

Badeanstalter.

Bech, Strandpromenaden. Et enkelt Bad

20 0., Styrtebad 25 0., Abonnement for

Sommeren 10 Kr., med Styrtebad 12 Kr.

Engelbrecht, Strandpromenaden. De

samme Priser som hos Bech.

Frederiks Hospital. Betalingen for

et russisk Dampbad er lKr.200., for varme

og andre Bade 35 0.; tages 6 Billetter da

resp. 1 Kr. og 25 0. pr. Stk. Billetterne faas

i Inspektionskontoret. De russiske Dampbade

kunne benyttes af Herrer Mandag,

Onsdag og Fredag 6-8 Eft., af Damer 9-1

Fm.; de øvrige Bade af Herrer Mandag,

Onsdag og Fredag 9-1 Fm., af Damer Tirsdag,

Torsdag og Lørdag 9-1 Fm.

Hambros Bade- og Vaskeanstalt,

se denne Art.

Kommunehospitalet. Et Dampbad

IKr. 35 0.; et Svedebad 70 0.; et varmt,


Badeanstalter. 6 1880.

koldt Sæde-, Styrte- eller Regnbad 35 0.;

tages 12 Billetter resp. 12 Kr., 7 Kr. og3Kr.

Billetterne faas iHospitalskontoret. Aabent

bver Søgned. 3-7.

Kommunens Søbadeanstalt for

Kvinder, beliggende ved Kigkurven, er

til fri Afbenyttelse for Kvinder hver Dag

fra 1, Juni til ult. Septbr. Hver Kvinde faar

frit udleveret til Brug ved Badningen et

Haandklæde og en Kam. Badedragter og

Hætter kunne faas til Leje for resp. 4 og 2

0. pr. Stk.

Kommunens Søbadeanstalt for

Mænd, beliggende ved Kigkurven, er til

fri Afbenyttelse for Mandfolk hver Dag fra

1. Juni til ult. Septbr.

Romerske Badeanstalt, Vesterbros,

Absalonsg. 5. Romersk og Dampsvedebad

1: 1 Kr. 35 0., 12: 12 Kr., 6: 6 Kr. 60 0;

Halv romersk Bad 1: 1 Kr., 12: 10 Kr., 6:

5 Kr. 50 0., Styrtebade 1: 35 0., 12: 3 Kr.,

6: 1 Kr. 75 0., Maanedskort 6 Kr.; Varme

Kaibade 1: 70 0., 12: 6 Kr., 6: 3 Kr. 60 0.;

Russisk Bad 1: 1 Kr. 35 0., 12: 12 Kr.,

6: 6Kr. 60 0. Badetiderne: For Herrer:

Tirsd-, Torsd. ogLørd. 8-7 l /a, Mand.,Onsd.

og Fred. 2-7 l /s; for Damer: Mand.,Onsd. og

Fred. 8-1. Varme Karbade daglig 8 Fm.-

7 1 /«Eft. Paa Helligdage lukkes 2 Eft.

Romerske Bade, Tordenskjoldsg.

10. Et romersk Bad 1 Kr. 80 0., pr. 5 Abonnement

1 Kr. 60 0., pr. 10 Abonnement 1

Kr. 40 0., pr. Kuponkort 1 Kr. 10 0. —

Dampsvedebad pr. enkelt Billet eller Kuponkort

1 Kr. 10 0. — Et halvt Rom. B.

80 0., pr. 10 Abonnement 80 0., pr. 20.

Abonnement 70 0., pr. Kuponkort 55 0. —

Billet til Rom., halvt Rom. og Dampsvedebad

giver Adgang til Bassinet. — 1. Klasse

Styrte-.- og Bassin-Bade resp. 45,40,35 0.,

pr. Maanedskort c. 35 0., pr. V« Aarskort c.

33 0., pr. 'It Aarskort c. 31 0. — Til 1ste

Klasse Styrte- og Bassin-Bad kan benyttes

alle Slags Abonnementskort, til 2denKlasse

Styrtebad med Tillæg af en Extrabillet til

Bassin & 15 0. eller Abonnements-dito £ 10

0. — Til halvt Rom. Bad og 1ste Klasse

Styrte- og Bassin - Bad kan afbenyttes

Dampskab i 4 Minuter mod Løsning af en

Extrabillet å 150. eller Abonnements-dito å

10 0. — Varmt Bad, enkelt Billet for Herrer

75 0., for Damer 65 0., pr. 5 Abonnement-

og Kuponkort 60 0., pr. 10 Abonnement

50 0. — Temp. Bad 45 0. — 2den

Klasse Styrtebad 35 0., pr. 10 Abonnementog

Kuponkort 30 0., pr. 20 Abonnement 25

0., Maanedskort 6 Kr., '/« Aarskort 16 Kr.,

Va Aarskort 28 Kr. — Et Kuponkort har 60

Kupons å 27.-/20., koster 16 Kr. 500., lyder

ikke paa Navn og kan benyttes til alle Bade.

— Badetiderne: ForHerrer: Rom.B. Sønog

Helligdage 8-2 l /a, Mand., Onsd., Fred.

8-8, Tirsd., Torsd. 2-8, Lørd.2-8 l /a. — Halvt

Rom. B., 1. Klasse Bassin- og Styrteb. Søn-

og Helligd. 8-2'/», Mand.,Onsd.,Fred. 8-8 1

Tirsd., Torsd., Lørd. 2-8'/a. — Varmt]

tempereret B. Søn- og Helligd. 8-3, Mani

Tirsd., Onsd., Torsd., Fred. 8-S, Lørd. g

— 2. Klasse Styrteb. Søn- og Helligd. Si

Søgned. 1. Marts—15. Apr. aabnes 7V» Fa

16. April—14. Maj 7 Fm., 15. Maj—15. Se

tember 6 1 a Fm., 16. Septbr.—31. Oktbr. T\

Fm., 1. Novbr.—28. Febr. 8 Fm.; lukk|

7 Eft. —ForDamer og Børn: Rom. i \

Tirsd., TorBd., Lørd. 8-12; Halvt Ro| j

B., Temp. Styrteb., 1. Klasse Basra

og Styrteb., Tirsd., Torsd.,Lørd. 8-1; Vam

og tempererede Karb. og kolde Styrteb. Sfj

og Helligd. 8-10, Søgned. 8-6. Fra 15. Mi

—15. Septbr. aabnes alle Bade (Hern

styrtebadene undtagne) 7 Fm., og Anstd

ten lukkes 7 Eft. >

Adm. Direktør: Overretssagfører 011

Jensen. Bogholder og Kasserer: K01

mandør H Rambusch, R.

Rysenstens Søbadeanstalt. I |

varmt Bad 70 0., 5 Bill. 3 Kr., 10 Bill. 5 ]

1 Barn under 10 Aar, der benytter samn

Kar som en Voxen, gaar frit. 2 Børn bad«

1 Kar paa 1 Billet. Et koldt Bad i Karl |

0., 10 Bill. 4 Kr. I Betalingen er medregn

2 Haandkl. paa 1 Billet. Et Styrtebad m.i

35 0., 10 Bill. 3 Kr., 20 Bill. 5 Kr., et Mai

nedskort 6 Kr., V« Aarskort 16 Kr., Aaii

kort 28 Kr. I Betalingen er medregne! |

Haandkl. Et Dampbad 1 Kr. 35 0., 5 Bl

5 Kr. 50 0., 10 Bill. 10 Kr. Et halvt Dan<

bad 75 0. I Betalingen er medregnet

fornødne Haandkl. Badetiderne: DaiB

badet for Herrer Mand., Onsd., Fred. 8X

Tirsd., Torsd., Lørd.2-7, Søn-ogHelligdaj

8-3 Eftm.; for Damer Tirsd., Torsd., Lør

8-12. De øvrige Bade ere aabne: 1. Maj t

15. Septbr. 6 Fm.-8 Eftm., Søn- og Hellif

dage 6-4. Fra 1. Febr. til 30. April og |

15. Septbr. til 31. Oktbr. 7-7, Søn- ogHellij

dage 7-4. Fra 1. Novbr. til 31. Jan. 84

Søn- og Helligdage 8-4.

Badene paa Søen. Et Kassebad 35 0., 1

Bill. 3 Kr., 20 Bill. 5 Kr., etBarn over 10Ai

20 0., under 10 Aar 10 0. Et Maanedskd

for en Voxen 5 Kr., for et Barn 4 Kr. E I

Svømmebad 25 0., 10 Bill. 1 Kr. 70 0., I

Maanedskort 4 Kr., et Sommerkort 10 Kr

Børn over 10 Aar 15 0., under 10 Aar 10 0

Haandklæder betales særskilt. Transpor B

table Bade: Et varmtBad leveret iHjemmtil I

4 Kr. Familiekort med 60 Kupons 15 Kr« 1

Selskabets Bestyrelse: Dr. med. Edm

Hansen, R.; Kultusminister F C §

Fischer, SK;,Gross. J Holmblad, R;

Overmaskinmester OFABusse, R.DM:

Kapit F Bech.

Inspektør: Koffardikapit. C Dalberg. I

Schønberg's, Kapit.,Kigkurven.

Venedig. Et enkelt Bad 20 0., Styrtø

bad 25 0., Abonnement for Sommeren 1( 1

Kr., med Styrtebad 12 Kr.


1880. 7 Biblioteker.

>'« Winther', Strandvejen, GI. Vartov. | — • Begravelseskontoret. Studiest. 1,2.

Ballets, den danske, private Pensionsfond, [ Sal, aab. 9-11, 4-6. Den, som besørger et

1 stiftet efter Hofballetmester A Bournonvil- I Ligs Begravelse, har mindst anden Dagen

' les Initiativ. Bestyrelse: Dampmøller J H '• før den Dag, Begravelsen ønskes foretagen,

' Bing, R.; Balletdanser C Carpentier; at henvende sig med Dødsattesten og At-

1 Balletdirigent L Gade; Højesteretsadvo- testen fra Skifteretten til den Præst, af hvem

1 katCHenrichsen, R.DM.; Ordenscere- Begravelsesceremonierne attraas forret-

I monimester,Kmh.,Hofmarskal CLLøventede, for med ham at træffe Aftale om Tiden

skiold, SK. DM. FM.

for Begravelsens Afholdelse og derefter til

bedemænd, se Begravelsesvæsenet og Fag- Begravelseskontoret, som besørger Ligvogn

* Registret.

og Ligbærere tilsagte til at møde paa den

iegravelseskasser. Foruden de nedenfor aftalte Tid; det besørger ogsaa Tilsigelse

II nævnte, maa dertil endnu henregnes Bro- til Graveren om Gravens Gravning, Anmel-

1 derlige Arbejdsklasses Hjælpeforening, delse til Klokkeren og til vedkommende

' Folkevennernes Syge- og Begravelsesfor- Kirkebetjent, naar Liget skal henbringes i

r ening, Skomagermestrenes Syge- og Begra- et Kapel, eller Ceremonierne foretages der

a velseskasse, Syge- og Understøttelsesfor- eller i Kirken. Andre Foranstaltninger,

eningen af1853, Syge- ogBegravelseskassen saasom Klokkeringning, Orgelspil, Sang m.

' af 1872 (se disse Artikler). Paa samme m. kunne arrangeres, men uden Begravelses-

1 Maade kunne ogsaa de forskjellige Livsforkontorets Mellemkomst. Ordningen af Besikringsselskaber

benyttes.

gravelsesvæsenet og Betalingen ere be-

Begravelsesselskabet af 2.Jan.1771 (Dagkjendtgjorte ved Raadstue-Plak. 27. Decbr.

vagternes Ligkasse). Kontor :Nyb.Elefantg. 1871.

! 5. Kasserer: Skriver i Marinen E F P e t e r- Bestyrer af Kontoret: E Holmblad.

< sen, DM.

— Begravelseskapellet, se Assistents

Begravelsesselskabet, det borgerlige Kirkegaard.

• Enigheds og Kjærligheds Societet, stiftet — Bedemænd, Bedemændene ere enebe-

[19. Jan. 1765. Kontor: 1. Helliggejstst. 13, rettigede, men det er overladt Enhver, om

- aab. 10-12, 3-5. Bogholder og Kasserer: R han vil betjene sig af Bedemænd, og Hono-

' Muller, konst.

raret beror paa fælles Overenskomst. Se

Begravelsesselskab, det borgerlige frigi- Fag-Registret.

vende Ligsocietet, stiftet 1794. Kontor:

] Lavendelst. 11, Stuen, aab. 10-11 '/«• Bogi

holder og Kasserer: Protokolsekretær C

1 Borgen.

Bestyrelsen for Pensioneringen af Hilitæretaternes

Underklasser samt Invalideforsørgelsen.

Slotsholmsg. 10 over

Gaarden, Stuen tilvenstre. Kl. 11-4.

Begravelsesselskab, det forenede andet Administrerende Direktør: Konf. K

; og tredie borgerlige og samdrægtige, opret- Christensen, R. DM.

i tet 1765. Kontor: Borgerg. 11, aab. 9-12,

t 3-6. Bogholder og Kasserer: H J Wan-

; drup.

Lægekyndig Konsulent: Etatsr. A B

Schytz, R. DM., Nørrevoldg. 32, tr.

2

Begravelsesselskab, det forenede danske.

£ Kontor: Ryesg. 37,2 Sal, aab. 4-7. Direki

tør: Peter W Tegner.

Begravelsesselskab, det tredobbelt forl

enede, stiftet 11. Aug. 1760, Kont. i Tordens

Bkjoldsg. 20,2Sal; aab. 10-3. Bogholder og

i Kasserer: CNMadsen.

^Begravelsesselskab, den under 29. Maj

e 1769 oprettede borgerlige Ligkasse. Kontor:

j Amalienborg, aab. 9-1. Bogholder og Kast

serer: Palaisforvalter Kammerr. Kretz.

Begravelsesselskabet Bania. Kontor:

e Skinderg. 3, 1 Sal, aab. 10-3. Bestyrer:

Gross. Ferd. Heimann.

^Begravelsesvæsenet paa Frdbg. Man hen-

I vender sig paa Præstekontoret, Pilealle 1,

L med Døds- og Skifteretsattest, og naar der

[. paa Dødsattesten er anmærket Tiden, da

Begravelsen kan finde Sted, paa Klokkerog

Begravelseskontoret, Pilealle 3, hvor alt

øvrigt, Begravelsen vedkommende, besøre

ges: Kont. er aab. 9-12,5-7.

[(Begravelsesvæsenet i Kbhvn.

l /j-3'/».

Kontorchef og Bogholder: Justitsr. C J J

Bonfils, R.

Kasserer: Kapit. P M Zimmermann, R.

Bibelselskab, det Britiske, (Depot og Udsalg

Frederiksbergg. 22, Stuen), sælger den

hellige Skrift i alle Sprog, danske Nye Testamenter

50 0. og 75 Øl, Bibler 2 Kr. 50

' 0.—5 Kr. Agent for samme er Pastor J C

L Plenge.

Bibelselskabet, stiftet 22. Maj 1814, har

til Formaal at udbrede den hellige Skrift.

Medlemsbidraget er 4Kr. aarlig. Sekretær:

Pastor Joh. Kok, R.

Biblioteker.

— Det store Kgl. Bibliotek, som er

stiftet af Frederik HI., der ogsaa lod Bygningen

opføre i Aarene 1665-1672, indeholder

c. 500,000Bind, hvoraf20,000 Manuskripter.

Det er aabent til Udlaan 11-2 og

for de Læsende 10-3. Indgangen er i Tøjhusgaden.

Bibliotekar:

Bruun, R.

Justitsr., Dr. phil. C W


Biblioteker. 8 1880.

Underbibliotekarer: E M Thorson og

Joh.Yahl.

Inspektør ved Udlaanet: JCCBrosbøll.

Assistenter: F H C "Weeke, C A Elberling,

A C Larsen, C F Bricka, J

Martensen.

— Universitetsbiblioteket ogdetdermed

forenede Classenske Bibliotek,

Fiolst. 1. Det indeholder omtr. 270,000

Bind og c. 4,000 Haandskrifter. Den nuværende

Biblioteksbygning er opført af Prof.

Herholdt og tagen i Brug 1861. Biblioteket

er aabent til Udlaan og Tilbagelevering af

Bøger 11-2 og for de Læsende fra 11-3.

Bibliotekar: Prof., Dr. pbil. P G Thorsen,

R.

Underbibliotekar: J Hannover.

Assistenter: S B Smith, Dr. phil. J A

Fridericia og SMGjellerup.

— Folkebibliotek, s. d. Art.

— Garnison sbiblioteket, Fredericiag.

24, aab. 11 V»-27».

Biknben har Kontor i sin Ejendom i Silkeg.

8, aab. 11-3 og Lørdag Eftm. 5-8.

Forsørgelsesforeningen Bikuben er stiftet

den 3. Marts 1857 efter dertil udarbejdet

Forslag af Direktør J Hellmann, med det

tredobbelte Formaal at tjene til Sparekasse,

tilBørneforsørgelseskasse og til Alderdomsforsørgelseskasse.

I alle tre Kasser kunne Indskudene ske i

større eller mindre Summer efter Behag, og

Indskudskapitalen sikres i alle tre Kasser

Indskyderen tilbagebetalt: i 1 s t e Afdeling

til enhver Tid med Tillæg af Renter, i 2 den

Afdeling i Tilfælde af Barnets Død eller Udvandring

uden Renter — naar Indskyderen

ikke strax vedindtegningen har foretrukket

at forøge Udsigten til et forhøjet Udbytte

ved Arv efter afdøde Interessenter og til den

Ende i de nævnte Tilfælde gjort Atkald paa

Kapitalen —, i 3die Afdeling ligeledes i

Tilfælde af den Indtegnedes Død eller Udvandring,

da til hans Arvinger, kun med

Fradrag af de som Pension oppebaarne

Renter.

— Sparekassen giver Lejlighed til at

henlægge selv et Beløb som 25 0. Saasnart

Kapitalen udgjør 10 Kr., trækker denRente,

som er 1 0. daglig af 100 Kr. Interessentantallet

den 31. Decbr. 1878 var 95 232 med

en Kapital af 19 311870 Kr. 40 0.

— Børneforsørgelseskassen aabner

Adgang til at afhjælpe den Trang, en ung

Mand eller Pige i Alderen fra 18-25 Aar ofte

føler til en lille Pengesum (saasom til Uddannelse,

Udstyr m. m.). Det sandsynlige

. Udbytte af hver Portion paa200Kr. vil være

c. 600 eller 800 Kr., eftersom Tilbagebetaling

i Tilfælde af Barnets Død er betinget

eller ikke. Kassen er ogsaa indrettet paa at

modtage aarlige Afdrag indtil 22 Aars Alderen.

Indtegningen kan ske ligefraBarnets

Fødsel indtil dets 9de Aar inkl., og alle i

samme Aar fødte Børn udgjøre et afslntt

Aarsselskab, hvis Medlemmer arve hvø

andre. Den31.Decbr.1878 ejede de tilbagj

værende 44 Aarsselskaber en" Kapital {

676195 Kr 16 0., fordelt paa 3,728 pj

tioner. For de 10 første AarsselskabersVej

kommende har Opgj øreise fundet Sted mi

højeste Udbytte af 1460Kr. 68 0. og ri

geste 537 Kr. 85 0.

— Alderdomsforsørgelseskassen.

denne deles Medlemmerne i 6 Klasser, I

at 1ste Klasses ikke ere over 10 Aar, 2dt

Klasses 10-20 Aar, 3dies 20-30, 4des 304

5tes 40-50 og 6tes over 50 Aar. Den Bogrl

delsesrente, der er fastsat, kaldes 9

mindste Rente og er saaledes bestemt, I

1ste Klasse faar 6 Kr., 2den 6 Kr. 66 0., 31

7 Kr., 4de 7Kr.50 0., 5te 8 Kr., 6te 8 S

66 0., hvilken Rente forholdsvis stig«

efterhaanden som dødelig Afgang injffl

Sted. Den højeste aarlige Rente, derki

opnaas paa en Portion å 200 Kr. er 120 9

Den er for 1878 26 Kr. 97 0. pr. PortiS

Dør nogen Deltager, skulle hans Arving

have hans Indskud tilbage, dog med 9

drag af de derpaa hævede Renter, hvilkt

Tilbagebetaling nu udredes af Reserv

fonden, medens de efterlevende Inteij

senter i samme Aarsselskab arve hele d<

indskudte Kapital. Den, som ikke ser g

istand til paa en Gang at udrede saameø

som han anser for nødvendigt for at lel

sin Alderdomsforsørgelse, kan gjøre lul

skud i forskjellige Aar, og saaledes ini

træde i forskjellige Aarsselskaber. Der kl

ogsaa gjøres ufuldstændige Indskud fral

Kr., som senere kunne forøges med Tilskj

af et hvilketsomhelst Antal lige Kroner. J

disse Summer bliver dog Renten ikke udlM

talt, men lægges aarlig til Kapitalen, indti

denne er bleven 200 Kr. Den 31. Decbi

1878 var der stiftet 21 Aarsselskaber mc

en Kapital af 757377 Kr. 13 0., fordelt pi

5,922 Portioner.

Foreningens Formue ult. 1878 : 950 2]

Kr. 50 0., foruden en indskudt Garantifad

paa 2000000 Kr.

Foreningen bestyres af et Repræsentari

skab og en Direktion.

Direktion: Jul. Hellmann, adm. Direk

tør; Prof., Dr. phil. A Steen, R. DM.; Ko»

sul Ferd. Wolff.

Repræsentantskabet: Valgte af General

fors.: Overretsprok. Vilh. Rode, Formand

Redaktionssekretær P V Grove; Obersi

Stabsintendant Schnitter, R. DM»; Mur

mester CREtte; Boghandlere WReitzel

Etatsr. Heinr. Hansen, R. DM. Valgb

af Garantifondens Ejere: Etatsraad H i

Clausen, R.DM.; Geh.-Etatsr. CE Fen

ger, SK. DM., Viceformand; Etatsr. L 1

Holmblad, K. DM.; Højesteretsadvoka

C Liebe, K. DM.; Grosserer GD A Peter

sen og VexelmæglerH C Agger sborg,K


Becker E S Etatsraad E. Kronprinsessegade

38«

— R Hdlsrejsende Forhaabningsh. Alle 6S

— AC Skibsf. Steen Blichers V. 15

— C A Skomagerm. Nørreg. 49,

— A A V Skriver Smedeg. 2,

Beeken C U Malerm. Emilieg. 2

— CM Yiceinspektrice Læssøesg. 19 B,

Been L C A Hdlsfuldm. Graabrødret. 18,

Beengaard£ Frøken Landemærket 7,

Begtrup G Farmaceut Ravnsborgg. 10,

Behrensen N Enke Falkoneralle 40 B

Beitzel P C Hattemager Landemærket 19,

— S C H Urtekr. Nordvestv. 28 A,

Beldring J Fyrmester Strandpromen.2

Bélon M C de Frøken Ny Østerg. lOe

Bencke P Telegrafist Falkoneralle 46

Bendixen N Restauratør Vingaardst. 19,

Bendizsen A C Gross. (Bendixsen & Ko.)

Nørrevoldg. 25

Bendtsen S P C Arkitekt H C ørsteds Vej

49 A,

Bennike H F Pr.-Lieut Gothersg. 183,

Benthien Emil & Ko. Gross. Nyhavn 42s

— C Husejer Blegdamsv. 68s

Bentzen CVA Cand. theol. Gothersg. 145 A«

— S A Enke e. Præst Ryesg. 57,

— F J Gas- & Van dm. Kapelv. 23s

— LCTHdlsbogholderKompagnist. 5S

— J W Hdlsfuldm. Overg. o. V. 2Sbl

— C J Røgmand Lykkesholmsv. 23,

— P Uhrmager Nørreg. 41,

Benzon LACKancelliraadinde Aabenraa321

— V Læge Lampev. 16 A

Berbom T Z C Skriver u. Mag. Svanemosegaardsvej

6,

Berendsen F. Enke e. Malerm. Skinderg. 9,

Berg C O V Assist v. Jer nb. Korsg. 33 3

— B M Enkefrue Østerbrog. 51 ,

— F Kjøbmd. Vesterbrog. 29,

— J A A Kommis Kristenbernikovst. 20,

— A Kontorist Kjøbmagerg. 47,

— A C J Varemægler (Emil Albeck & Berg)

Havneg. 35,

— N Stabsserg. Blaagaardsg. 18,

Berggreen Hfh. Bibliothekar Blaagaardsgade

3,

Bergh A J Lieut. Vesterbrog. 44Mb4

— Vilhelm Vinhdl. Vesterbrog. 25K

Bergman FVfh. Lodsoldermand GI.Kongevej

124,

Bernhardt C E h. Pensionat Herluf Trolles

Gade ls

Bernsteen S K G Fabrikm. Griffenfeldtsgade

41,

Bertelsen M M Enkefrue Cort Adelers G. 10,

— C J G Garver Steng. 26,

— Fr. L Gross. Holbergsg. 15, Kont Hovedvagts?.

6

— CET Manufakthdl. Frederiksborgg. 17,

Berthelsen C T Høker Krystalg. 7K

Betz A Bogholder østersøg. 112,

Bévérs H M Lærerinde GI. Kongev. 74,

Beyer H Enkefrue St. Peder St 12,

5

Beyer AFC Telegrafist st Kannikest 8, ~

Biehl P C Partikulier Dannebrogsg. 28,

Bierfrennd C E Gross. Havneg. 9S

— Lor. Gross. Frm. Havneg. 9,

Bjergaard J Pedersen Kontorist Bryggerlængen

6'4

Blering F F Læge Frederiksborgg. 30,

Bjering D Enkefrue Lykkesholmsv. 37,

— P F Th. Gross. (Th. Bjering & Ko.) Lykkesholmsv.

37,

Bjerka N O Skomagerm. Pilest. 18,

Bjerre S M Kjøbmd. Vesterbrog. 9 A,

— A M K Modehdlinde Ahlefeldtsg. 23,

— J Partikulier Dannebrogsg. 20,

Bjerring A C Forstanderinde Folkonergaardsv.

4

Bille C L Marinemaler Korsg. 62,

Bille-Brahe P V Baron Cand. agric. Fredenksffsid©

1 j

Bilsted C A Bogholder Skjoldsg. 3,

Bindesbøll T S Lærerinde 1. Torveg. 19,

Bink D N Gross. Hovedvagtsg. 4e

Birch C F Cand. phil. St. Annæ PI. 22,

— CFH Dameskræderinde Vingaardst. 20,

— M E Enkefrue 1. Torveg. 11,

— Vilh. Urtekr. Vesterg. 4 Bp. Nørrevoldgade

6,

Birck T Kjøbmd. Vendersg. 24,

— L N Manufakthdl. Vesterg. 27,

— & Seligmann Manufakthdl. en gros Hovedvagtsgade

4e

Birk APMLærerinde st Kongensg. 97,

Bisgaard S Gross. (S Bisgaard & Ko.) Vendersgade

15,

Bissernp L Bankassist Vesterbrog. 98 A,

— V Cand. pbarm. Vesterbrog. 98 A,

Bistrup C P Pr.-Lieut. Brogade 11,

Bjørn J P C Toldassist Lorentzensg. 5,

Bjorneboe P H Værtshush. Overg. n. V. 31K

Bjørnelund C J Urtekr. Todesg. 1K

Black T B Kontorist Frederiksborgg. 42,

Blangstrup J C Cand. phil. Holbergsg. 174

Blankensteiner S Enkefrue Engbavev. 12

— LE Politibetj. Rosenv. Alle 3*

Blauenfeldt J E Postexpedient Fiolst 27,

— EC Stud. med. Cort Adelers G. 4,

Blem C P Blikkenslager Gas- og Vandm.

Ravnsborgg. 5K Bp. Nansensg. 44,

Blicher A Frøken Amagertorv 29

Blichfeld A Enkefrue Nørrebrog. 59,

Blichfeldt K J A Billardfabr. st Kongensgade

65,

— E H Værtshush. Tordenskjoldsg. 30,

Bloch H kem. Fabrikant Valdemarsgade 14

Frm. Heyman Bloch & Ko. Havnegade 7

— N J Restauratør Nørrefarimagsg. 31,

— O J F Skovtaxator Bernstorffsv. 9,

— E H S V Stud. jur. Løngangst. 21,

— H Tandlæge Rømersg. 19,

— H fh. Urtekr. Rosenv. Alle 2,

Blomsterberg C A Slagtermester Nansensgade

46 B,

Bluhme E Frøken Amalieg. 11,

Blædel V D Cand. theol. st. Kannikest. 12,


1880. 9 Bombebøssen.

tti ReviBorer: Direktør G Ulrich og Amt-

'ø. Medlemsbidraget

er enten 200 Kr. paa engang eller aarlig 10

Kr. for en Principal og 4 Kr. for en Medhjælper.

Kassen ejede 1. Oktbr. 1879:

42796 Kr. 85 0. Bestyrelse: Justitsr.,

Universitetsboghdl. A F Høst, R., Direktør;

Boghdl. O H Delbanco, Sekretær;

Boghdl. Th. Reitzel, Kasserer; Justitsr.,

Universitetsboghdl. F VHegel, R.; Boghdl.-Medbjælper

Th. Bonnesen.

Boldtklub, Kbhvns., stiftedes 26. Apr. 1876,

med det Formaal at fremme Boldtspil. Der

drives Langboldt, Cricket og Fodboldt,

og afholdes aarlig Præmieboldtspil og

saavidt mulig Konkurrencespil med udenbys

Foreninger af samme Art. Nye

Medlemmer optages ved Ballotation efter

forudgaaende personlig Henvendelse til

Formanden, Holbergsg. 2. Bestyrelse:

Gross. E Berendt, Formand; Bogholder,.

F Andrea, Viceformand; Cand. polyt.

R Wirén,Kasserer; Assistent W Jensen,.

Sekretær.

Bombebøssen, Brogade 8, er stiftet d. 11.

Aug. 1819 derved, at Kommandør og Vaterskout

Peter Norden Sølling fik Tilladelse

til paa Vaterskoutens Kontor at indrette

en Bøsse til deri at samle Bidrag til i

Tiden at anskaffe et Hus for værdige, gamle

ugifte Søfolk i Koffardifarten fra Kbhvn.

Ved Gaver af Søfolk, ved aarlige Bidrag af

Marinens Officerer og ved testamentariske

Gaver lykkedes det Stifteren at anskaffe

Huset og benytte det efter sin Bestemmelse.


@ , . sen.

Bombebøs 10 1880.

p5, og senere er Hjælpen udvidet til

siden 18S

i imireraiiT-i• ys, r"t Beklædning, --••- — Forplejning, * »»JWJ—mo, Læ-

Varme, Ifljælp for gifte Sømænd til Husleje

gebjælp, ,5 Formuen er inkl. Ejendommen i

og Varm c 333000 Kr. Af det af Etatsr.

Brogade uU8tru oprettede Legat for Enker

Wolffog Døtre af Sømænd udredes aarlig

og ugifte t 40 Kr. og af Kmh. Rønnenkamp

23 Port. ,us Legat for trængende Fiskere

og Hustrand, gom ved storm og Uvejr have

paa Sjæli paaBaade ogRedskaber, udredes

lidtSkad^riig. Det Spannjerske Legat 500

400 Kr. aldeles til Enker og Børn. Direk-

Kr. aarl. |og8kapit. O H Llitken, K. DM.,

tion: Orl. Mønstringsbestyrer C Børn-

Formanif j p Holm, R. DM.;.Formand

s en; Ko]perforen j l Barfred; Komfor

Skitf c K r a f t, R. DM.; Skibsfører C C

mandør \egelow; Gross. P N Heering,

E Schmf. Kmjkr.,Pr.-Lieut. H Tegner, R.;

Kasserer i sø-Etat. J N Sølling.

Pr.-Lieul0negium (Collegium mediceum),

Borchs Kkegt. 12, er oprettet 29. Juli 1689

st. Kannirømte Lærde Ole Borch til Fribolig

af den bf derende, der desuden nyde 80 Kr.

for 16 StL inspektør et Tillæg af 28 Kr.

aarlig, ofre, se Kommunalbestyrelse.

Borgmeslprøgeiitanter, 8e Kommunalbest.

Borgerrfl Forening i Kbhvn., stiftet 1840,

Botaniske j sjn nuværende Skikkelse siden

bestaaeik til Formaal at fremme Botanikens

1865, hal, 0g være Foreningspunkt for de

Dyrkningotamk:ere. Den virker ved ataf "

danske lelmæssige Møder om Vinteren med

holde re^ 0gDiskussion, ved at foretage bo-

Foredrat^ursiouer om Sommeren, ved

taniske jgin Bestyrelse at modtage og udgjennem

ater mellem Foreningens Medlemvexle

Plfcyrdes og mellem disse og andre

mer indl,otanikere, ved Udgivelsen af „Bo-

LandesJdsskrift", der optager originale vitanisk

Ti jjge Arbejder fra danske eller nordenskaWtanijjere.

Aarsbidraget er 6 Kr. for

diske Bf ^ 5 j£r for udenbys Medlemmer.

indenbytL'eme faa Tidsskriftet frit. Med-

Medlemi|leti86 (59 indenbys, 88 udenbys,

lemsantaan(j8ke, 5 Æresmedl.). Ind- og Ud-

34 udenCr 8ke ved Kassereren, i alle andre

betalingt^anliggender henvenderman sig til

Foreningien

Formanipgigg. prof.,Dr. phil. Joh. Lange,

BestCjand; Dr. phil., Docent E War-

R., Fori rkivar. Cand. pharm. JH HBoyming^ggererj

Cand. mag. O G Peters en,

sen, m.. Cand. mag., Bibliotekar H CF

Sekrets Q Redaktør af Tidsskriftet.

Kiærskgave (Hj af Gothersg. ogØster-

Botanisrr for Publikum hver Dag fra

voldg.) Solnedgang. Palmehuset kan besø-

Kl. 1 til h April til 31. Oktbr. hver Dag 3-6

ges fra Jg øvrige Væxthuse Onsdag, Fredag

Eftm.Æg3_6. DeStuderende have desuden

og SøndJÅdgang tilKvarteret forLægeplansærskilytii

Adgangskort, der udleveres grater,

hvoi

tis af Bibliotekaren, give Adgang dagl. fra

8 til Solnedgang. De, som ønske Adgang til

Haven hele Dagen, kunne bestille Adgangskort

a 8 Kr. aarlig hos den bot. Gartner, som

bor i Haven (Bygn. ligefor Kommunehosp.)

eller i hans Fraværelse hos Portneren. Familiekort,

gj ældende for indtil 4 Personer,

betales med 16 Kr. Biblioteket er aabent

til Udlaan hver Mandag, Onsdag og Fredag

12-3.

Direktør: Prof. DFDidrichsen,R.

Botanisk Gartner: Th. Friedrichsen.

Bibliotekar og Assistent: Cand. mag. Hj.

Kiærskou.

Brandassnrance-Kompagni, det Kgl. oktrojerede

almindelige, for Varer og Effekter,

har Kont. paa Børsen (ved Siden af

Grosserersocietetets Lokale), aab. 10-5.

Kompagniet, der er stiftet 1798 og ejer

2600000 Kr. i offentlige og gode private

Obligationer, forsikrer overalt i Riget, mod

faste Præmier uden Efter skud, Indbo, Varer

og alt andet rørligt Gods (med nogle enkelte

Undtagelser), saa og Skibe i Havn og paa

Stabel samt Damp- eller Fabriksmaskiner

og andre mur- og nagelfaste Gjenstande.

For Forsikringer i Kbhvn. med Forstæder

og nærmeste Omegn er Præmien: l)for alm.

Bohave 1 deller 1 /s Kr. aarlig pr. 100 Kr. af

Helaarsforsikring, eftersom det Forsikrede

beror i grundmurede Bygninger, hvori intet

brandfarligt Næringsbrug øves, eller i Bygninger,

hvor disse Betingelser ikke ere tilstede.

Tegnes Bohaveforsikring paa kortere

Tid end 1 Aar, er Præmien '/» Kr. aarl. pr.

100 Kr.; 2) for Varer, Materialier, Inventatarier

og Redskaber S's Kr. aarl. i Bygninger,

hvori der ikke drives Fabrik eller Næringsvej

af sær brandfarlig Art, dog for '/•

Kr., naar disse Gjenstande forsikres i Forbindelse

med det øvrige Indbo paa et helt

Aar, og deres Forsikring hverken overstiger

lOOOKr. eller Indboets Forsikring; forøvrigt

medfører Forsikring ikke nogen anden

Udgift for de Forsikrede. Forsikringer

kunne tegnes dels for bestemte Tidsrum,

dels paa ubestemt Tid, saaledes at Forsikringen

vedbliver at løbe, indtil den fra en

af Siderne opsiges. Tegnes Forsikring paa

2 Aar, godtgjøres denForsikrede5pCt., paa

3 Aar 10 pCt., paa 4 Aar 15 pCt., paa 5 Aar

20 pCt. og 10 Aar 30 pCt. af den hele Præmie.

Udenfor Kbhvn. h ar Kompagniet Agenter

i de forskjellige Kjøbstæder.

Direktører: Højesteretsjustitiarius, Dr.

jur. C F L Mourier, SK. DM., og Direktør

ved Orlogsværftet N E T u x e n, KDM. FM.

Sekretær og Kasserer: Cand. polit. CF

Tiem roth.

Bogholder: H J E Bøggild.

Brandassnrance-Kompagni, det Kjøbenhavnske,

paa Varer og Effekter, stiftet

ved kgl. Oktroj af 11. Maj 1778, Kont. paa

Børsen, aab. 9-4, Grundfond 2 Mill.Kr., tég-


1880. 11 Brandvæsen i Kbhvn.

ner Assurance for Ildsvaade paa alle Slags

Varer og Bohave i Kbhvn. og sammes

{Omegn mod faste Præmier. Policepenge og

Stempelafgift erlægges ikke.NaarForsikring

tegnes paaflere Aar,ogPræmienbetales forud,

gives forholdsmæssig Rabat. Forsikring

kan tegnes enten løbende indtil Opsigelse

med 14 Dages Varsel eller paa bestemt Tid.

I sidste Tilfælde meddeles Underretning om

Forsikringens Udløb.

Direktører: HøjesteretsadvokatHB Halkier

og Gehejmelegationsr. A Skrike,

SK. DM.

Bogholder og Kasserer: J J Bruun.

Branddirektører,se Brandforsikring,Landbygningernes.

Brandforsikring, Købstædernes almindelige,

oprettet ved Anordn. 13. Jan. 1761,

senere ordnet ved Lov 14. Maj 1870 og Vedtægt

18. Juli 1874.

Kont.: st. Kannikest. 16, aab. 10-4.

Adm. Direktør:' Justitsr. J Goldschmidt.

Underdirektør og Kasserer: C F Høegh-

Guldberg.

Brandforsikring, Landbygningernes almindelige,

Kontor: Stormg. 10, 1 Sal,

aab- 10-4, er oprettet ved Anordning 29.

Febr. 1792 og senere ordnet ved Lov af 23.

April 1870 og Vedtægt af 10. Juni 1871. De

Forsikrede erstatte hverandre de indtræffende

Brandskader. Præmien beregnes efter

den mindre eller større Risiko, der løbes ved

hver Art af Forsikring, og opkræves tilligemed

Skatterne med Halvdelen hver 1. April

og 1. Oktbr. I Foreningen var d. 1. Oktbr.

1879 indtegnet 1140 Mill. Kr.

Direktører: GTTvermoes, GHJUlrich,

M A Petersen.

Fuldmægtige: Dr. phil. PMJBrockog

VB&rthelson.

Begjæring om Forsikring afgives til

Branddirektørerne, som ere:

for Kbhvns Forstæder: Kmjkr. Linde,

Vesterbrog. 56; Konttid 10-1 1 /».

for GI. Kbhvns Amt (med Undtagelse af

L

Amager): Pr.-Lieut.T F Mynster, Alham-

brav. 17, Konttid. 10-3.

for Amager og Amagerbro: Kancellir.

Marcussen, Wildérsg. 32; Konttid 10-2.

r Brandforsikringsselskabet Dadmark, se

[ Danmark.

Brandforsikringsselskab, Nye danske,

Kont.: Stormg. 2, aab. 9-6. Stiftet 11. Jan.

1864, begyndte sin Virksomhed i April

' s. A. Det tegner Forsikring mod Skade og

Tab ved Ildsvaade og Explosion paa fast og

' rørlig Ejendom i Hovedstaden og hele Landet

til bestemte Præmier, uden Gj ensidighed

og beregner ingen Policepenge. Større

Beløb gjenforsikres. Aktiekapitalen er

2500000 Kr., den kan forhøjes til 4 Mill. Kr.

Efterat Reservefonden i 1878 har naaet 10

pCt. af Aktiekapitalen, bliver der aarl. til-

skrevet den 4 pCt. af dens Beløb samt

10 pCt. af Aarets Overskud. — I Tilfælde,

hvori den Forsikredes Ret til Erstatning

for en afbrændtBygning forbrydes,

forbeholdes dog Panthaverne fuld Erstatning,

ligesom der ogsaa, naar Selskabet er

sat i Kundskab om Panthavernes Interesse

i Forsikringen, gives disse betimelig Meddelelse

om Debitors mulige Forsømmelighed

i Henseende tilForsikringens Opretholdelse.

Indtægterne vare i 1878:425142 Kr.,

Udgifterne 337124 Kr. Den løbende Risiko

d. 81. Decbr. 1878 var 94490070 Kr.,hvoraf

var gjenforsikret 31698325 Kr. Den samlede

Reserve ult. 1878 var 348813 Kr.

Kontrolkomite: Etatsr., Bankdirektør S

Linnemann, R. DM., Formand; Prof. A

Steen, R.DM., Viceformand; Etatsr.,Tømmerm.

JA Blom, R.; KonsulE J Hvidt,

R. DM.; Tømmerm. H Kays er, R. DM.;

Gross. R Puggaard, R.

Direktør: Gross.,KonsulLBramsen.

Sekretær: Ludvig Bramsen.

Kasserer: Chr. Franck.

Brandforsikrings-Societet forEjendomme

i Kbhvn. har Kont. paa Raad- og Domhuset,

1. Sal, aab. 10-2.

Direktører: Overretsprokurator C L A

Herforth; Etatsr., Tømmerm. J A Blom,

R.; Kapit., Dr. phil. og Brygger J C Jacobsen,

R. DM.

Revisor: Kontorchef G Niél sen.

Kontorchef og Bogholder: C F Ungersen;

Kasserer: Cand. jur. E Hall; Fuldmægtig:

Lieut. C H Eversen.

Ejendommenes Vurdering: Regjeringens

Tilsynshavende ved Vurderingerne: Oberst

LAPetersen, K. DM. FM.; Vurderingsmænd:

Murmestrene C R Ette, Arkitekt

VKlein, R., C A C Leser, Tømmermestrene

A Alpers, H C Breede, Chr.

Rothe.

Brandvæsen i Kbhvn. Kbhvns Brandvæsen

er ordnet ved Lov af 15. Maj 1868 og Regulativ

af 21. Juni 1870. Den nye Ordning

traadte i Kraft 1. Aug. 1870. Kommunens

Udgift til Brandvæsenet udgjorde i 1878:

137893 Kr. 110., i 1878 ere Brandstationerne

blevne allarmerede 134 Gange, deraf

var 85 Tilfælde Husild, 38 Skorstensild og

11 blind Aliarm.

Slukningsmandskabet bestaar af: en

Brandinspektør (Højstkommanderende), en

Vicebrandinspektør(Næstkommanderende),

3 Assistenter som Befalingsmænd for det faste

Mandskab, 2 Assistenter som Befalingsmænd

for Reservemandskabet, 14 Sprøjteførere,

90 Brandfolk, det fornødne Antal

Folk til Pumpning samt et Reservemandskab

paa c. 400 Mand; endvidere en Læge,

en Sprøjtemester og de fornødne Maskinfolk

til Dampsprøjterne.

Der er 10 faste Brandvagter. De ere indbyrdes

forbundne ved Telegrafledninger, og


Brandvæsen i Kbhvn. 12 1880.

paa hver er altid tilstede en Sprøjtefører og

6 Mand tilBetjening af Sprøjten, paa Hovedbrandvagten,

Nikolaj Taarn, tillige 1 Assistent,

6 Mand til at betjene Redningsstigen

og om Natten 24 Mand til Pumpning. Brandvagterne

ere om Natten betegnede ved en

rød Lygte.

De faste Brandvagter ere: Nikolaj Taarn;

Langebrog. 10; st. Kannikest. 18; Gothersg.

62; ved Nyboders Vagt; Dronn. Tverg. 1;

Absalonsg. 25; Fælledv. 22 A; Lægeforeningens

Boliger ved Østerbrog.; Ladegaarden.

Desuden findes en AllarmeringsstationNørrebrog.

162.

Ejere eller Lejere af det Sted, hvori Ild

opkommer, ere pligtige til at gjøre Anmeldelse

paa den nærmeste Brandvagt. Anmelderen

af en Ildebrand faar en Dusør af

4 Kr.

Brandinspektørens Kont. er i Raadhusst.

3, aab. 8-11 Form.

Brandinspektør: J C E H Schønheyder.

Vicebrandinspektør: CHACarlsen, R

Assistenter ved det faste Mandskab:

Lieut. E L Bentzon, H C F Hyller og

RC Møller.

Assistenter ved Reservemandskabet:

Lieut. F Denker, ESLippert.

Læge: CA Jessen.

Sprøjtemester: CLSchiermer, DM.

Brandvæsen paa Fredbg. En Brandstation

findes i Pilealleen ved Runddelen og en Allarmeringsstation

paa Fuglevangsv. 6.

Brandinspektør -.ESPHersom.

Overassistent: J E L a m p e.

Brevskriverkontor, se Landsover- samt

Hof- og Stadsretten.

Broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforening

(Syge-, Begravelses-, Medicinal- og

Understøttelseskasse). Kont.: Mønterg. 19,

1. Sal, aab. 10-2,6-9. Den 1. Oktbr. 1879 var

der2,550 Medl. med en Kapital af 28855Kr.

09 0.

Formand: Tandlæge V Nielsen, DM.

Kasseudvalg: Gross. H Fritsche, Bogtrykker

Sally B Salomon, P Lauritzen.

Forretningsfører: FSchæffer.

Brolægnings- og Vejvæsenet,Kontorerne,

Overg. o. V. 48 og Guldbergsg. 22, ere

aabne hele Dagen, undtagen 12-1. Kommunens

Udgift til Brolægnings- og Vejvæsenet

i 1878 var 451265 Kr. 30 0.

Brolægningsinspektør: PM Lindberg,

træffes hjemme, Nørresøg. 49, 2. Sal fra

8-10 Fm.

Vicebrolægningsinspektør: G C C Ambt.

Brudesengsmarken kaldtes forhen det

Areal, der ligger langs Jagtvejen imellem

Tagensvej og Aldersro.

Bryggervangen er beliggende imellem

Strandvejen, Jagtvejen, Lyngbyvejen og

Vognmandsmarken.

Brænderiafgiftskontor, se Toldvæsen. S

Bræstrnps Stiftelse, Nørrealle 17, grundlagt

den 17. Decbr. 1860, opført 1863 af

Kbhvns Politibetjente til Fribolig for gamle

Politibetjente og deres Enker, 32 Boliger.

Brødremenighedens Forsamlingssal,

Stormg. 21, H H Wolter.

Brøndanstalt, Maglekilde og Frdbg., har

Kuranstalt paa Frdbg., se iøvrigt Firma-

Registret.

Brøndanstalt, Rosenborg, Gothersg. 64.

Brøndsalen er aaben fra 1. Juni til 15. Aug.

hver Morgen fra 5-9; Fabrikudsalget og

Kont. aab. 7-7.

Bestyrelsen: Overretsprok.VDelbancoj

Assessor pharm. A Pi per, R.; Overlæge

JF CSttitzer, R. DM.; Konsul Ch.E de

Coninck,R.; Dr. phil., Lektor SM Jørgensen.

Forstander: Inspekt. E A Nørgaard,

FM.

Bndolphi Stiftelse, St. Peder St. 12, er

oprettet af Student Morten Nielsen Budolph^

ved Testament 16. Marts 1725. I Stiftelsesbygningens

4 Etager findes 10 Pladser, hver

paa 2 Værelser, Kjøkken og 1 Kammer.

Ifølge Fundats af 2. Novbr. 1836 bør Inges

uden uformuende og skikkelige Enker eller

ugifte Fruentimmer optages i Stiftelsen, og

blandt disse foretrækkes de, som ere svage,

og gamle samt høre til Kbhvns Borgerstand!

eller ere fødte i Kbhvn. Ifølge kgl. ResoLj

af 2. Juni 1877 bliver for hver Lejlighed ai

den Tiltrædende at betale 1200 Kr., der tiH

falde Stiftelsen, og af hvilke ingen Renten

svares; indtil videre udlejes dog 2 af disse;

Lejligheder. Konventualindernes Efterla-j

denskaber tilfalder i Reglen Stiftelsen, dog]

kan Undtagelser herfra af Magistraten ind-«

rømmes. Bestyres af Magistraten.

Forstander: Overretsprok. Vilh. Rode.

Bybude. Antallet af Bvbude udgjorde d. 31.

Decbr. 1878: 243. — Uddrag af Taxten:

For et simpelt Ærinde, Udbringen

af et Brev eller for at bære en Pakkeg

af indtil 5 Pds. Vægt: 20 0. (30 0.), 40j

0. (50 0.). For at bære en Pakke af

5—50 Pds. Vægt: 40 0. (50 0.), 50 Ø.J

(70 0.), af 50—100 Pds. Vægt, naar den

besørges af een Mand: 50 0. og 70 Ø.r

naar der bruges 2 Mand: 1 Kr. og 1 Kr.

30 0. Benyttelse af Trækvogn betales særskilt.

For hver yderligere 50 Pd. tillægges

20 0. Af disse Taxter gj ælder den laveste

for Byen indenfor Linien Enighedsværn, gi.

Farimagsvej (herunder hele Jernvejsterrænet)

Nørre- og Øster-Søgade, Citadelsv. og

for Krsthvn.; den højeste for Terrænet mellem

ovennævnte Grænser og Linien Valdemarsg.,

Vesterbrog., Værnedamsv., Gl.Kongev.,

H C Ørsteds V., Parcelv., Nørrebrog.,

Mølleg., Guldbergsg., Blegdamsv., Kalkbrænderiv.

og Rosenvængets Parallelv., samt

Amagerbro indtil Bommen. For fjernere


1880. 13 Bygningsvæsen for Kbhvn.

Afstande maa slattes særlig Akkord. Dei

Klammer anførte Tal ere Betalingen, naar

der fordres Svar tilbage uden længere Ophold

end 15 Minutter.

For at ledsage paa Spadsereture: 500.pr.

Time. Ligeledes for Ledsagelse til og fra

Komedie og Selskab, naar der ikke bruges

over 1 Time, men efter Kl. 11 Aften betales

dobbelt.

For Flytning af Møbler samt for haardt

og renligt Arbejde betales for hver Mand 70

0. for en enkelt Time, men 50 0. pr. Time

for flere Timer. En hel Dags Arbejde betales

efter Akkord.

For Ombæring af Cirkulærer osv. betales

2 Kr. for de første 100 og 1 Kr. 30 0. for

hvert følgende 100. Udenfor Byen dobbelt.

Bybudeforretninger, se Fag-Registret.

Byggeforening, Arbejdernes, se d. A.

Byggeselskab, det Kbhvnske, stiftet2.Nov.

1872. Aktiekapitalen 2 Mill. Kr. Kont:

Ny Adelg. 3, aab. 10-4.

Bestyrelsesraad: Etatsr. LPHolmblad,

K.DM.; Kapit., Dr. phil. og Brygger J C J acobsen,

R.DM.; Høj ester etsadvokat C C

"W Liebe, K. DM.; Lehnsbaron, Kmh.

Reedtz-Thott til Gaunø, R., og Etatsr.

CF Tietgen, K. DM. FM.,Formand.

KonstitueretDirektør og bygningskyndig

Konsulent: Etatsr. FM el dahl,K. DM.

Bygningsinspektører, Kgl.: Etatsr., Prof.,

Dr. phil. H C Hansen, K. DM.; Etatsr.,

Prof. Meldahl, K. DM.;

Bygningsvæsen for en Del afBrønshøj

Sogn, nemlig Utterslev Bys Jorder. Bygningsreglement

af 27. Septbr. 1876.

— Bygningskommissionen bestaar af:

Birkedommeren som Formand; et Medlem

udnævnt afAmtet(Gaardbestyrer Ol s enUtterslev

Mark), 2 af Sogneraadet udnævnte

Medlemmer (Orlogskapit. Ltttken,K.DM.J

til Bellehøj og Sadelmager Hansen af Utterslev

Mark) samt Bygningsinspektøren.

— Bygningsinspektør: A Thejll. Kont.

GI. Kongev. 85.

Bygningsvæsen for en Del af Hvidovre

Sogn, nemlig V alby Bys Jorder med Undtagelse

af den Del, som ifølge Lov afl2. Jan.

1858 er indbefattet i Frdbgs. Bydistrikt,

samt for Kongens Enghave.

— By gningskommissionen bestaar af

Sogneraadets Formand som Formand for

Kommissionen, 2 af Amtet valgte Medlemmer

(Bestyrer Kogsbølle paa Carlsberg

og Læge Købke af Valby) samt Bygningsinspektøren.

— Bygningsinspektør:AThejll. Kont.

GI. Kongev. 85.

Bygningsvæsen for en Delaf Taarnby

Sogn paa Amager, nemlig Sundbyerne.

Bygningsreglement af 28. Febr. 1877.

— By gning s kommissionen bestaar af

Birkedommeren som Formand, Bygningsinspektøren,

2 af Amtet valgte Medlemmet

(Distriktsl. Wolters og Gaardejer Bergmann

af Sundbyøster), 3 af Sogneraadet

valgte Medlemmer (Varemæeler Holst af

Sundbyøster, Tømmerm. Mikkelsen og

Gaardejer Jan Olsen af Sundbyvester).

— Bygningsinspektør: Arkitekt Andr.

Jensen. Kont.: Amagervej 6, aab. Tirsd.,

Torsd., Lørd. 2-4.

Bygningsvæsen for Frdbg.

— Bygningslov af 17. Marts 1856, jfr. Lov

af 12. Jan. 1858, ordner Bygningsvæsenet for

en Del af Frdbg. og Hvidovre Sogne.

— Bygningskommissionen bestaar af:

Birkedommeren som Formand; Bygningsinspektøren;

et Medlem af Kommunalbestyrelsen,

Gross. AL Topp,R.; en Lægekyndig,

Justitsr. C L Prieme; en Tekniker,

Cand. polyt. Fabrikant C Feilberg, og

Branddirektøren.

— Bygningsinspektør: C L Thuren,

Kont. GI. Kongev. 115, aab. 9-11.

Bygningsvæsen for Kbhvn.

— Bygningslov for Staden Kbhvn. af 21.

Novbr. 1871 samt Lov af 15. Maj 1875 ordner

det hele Bygningsvæsen for Kbhvn.,

med Undtagelse af Citadellet og Nyholm.

— Bygningskommissionen, der bestaar

af 2 af Justitsministeriet paa 4 Aar valgte

Medlemmer (Tømmerm. H H Kayser, R.

DM. og konst. Vicepolitidirektør Eugen

Petersen), 2 af Kommunalbestyrelsen paa

4 Aar valgte Medlemmer (Konf., Borgmester

Ehlers, R. DM. og Mekanikus JH Hellerung),

Stadsbygmesteren, Stadslægen og

Brandinspektøren, har Overbestyrelsen af

det hele Bygningsvæsen.

Kont. i Raadliuset, aab. 10-4.

Sekretær og Kasserer: F CCEriksen.

— Stadsbygmesteren er Bygningskommissionens

forretningsfor ende Medlem, han

er Bygningsinspektørernes nærmeste Foresatte.

Stadsbygmester: Arkitekt H C Stilling,

R., som træffes i Bygningskommissionens

Kontor 12-2.

-Bygningsinspektørerne have hver i

sit Distrikt Tilsyn med de nye Byggeforetagender.

Til dem meldes ethvert paatænkt

Byggeforetagende, og intet Arbejde maa

paabegyndes, før de have approberet det.

Bygningsinspektørerne ere:

lste Distrikt: Vestervold, udenb. Vester-,

Nørre-, Snarens-, Strand-, Frimands- og

Klædebo-Kv.: Arkitekt Vilh. Friedrichsen,

Jernban eg. 5. Konttid 9-11.

2det Distrikt: Nørrevold-,Østervold-,Rosenborg-,

Kjøbmager-Kv.: Arkitekt R L

Mathiesen, Nansensg.44. Konttid9-11.

3die Distrikt: Øster-Kv., Krsthvn. med

Amagerbro, St. Annæ Øster- og St. Annæ

Vester-Kv.: Arkitekt HBønecke, Peder

Skrams G. 8, Stuen. Konttid 11-1.

4de Distrikt: udenb. Klædebo-Kv.: Arkitekt

L Knudsen, Nørrefarimagsg. 59,2.

Sal. Konttid 9-11.


Bygningsvæsen. 14 1880.

Bygningsvæsen for Lyngby Sogn. Bygningsreglement

af 15. Aug. 1878.

— Bygningskommi ssionen bestaar af:

et Medlem udnævnt af Amtet (Arkit. Hellb

o r n i Lyngby), 2 af Sogneraadet udnævnte

Medlemmer (Tømmerm. EBFagerlundi

Taarbæk og Gaardejer C Luna af Carlsbøj),

Politiassistenten i Nordre Birk samt

Bygningsinspektøren.

— Bygningsinspektør: A Thejll,kst.,

Kont. GI. Kongev. 85.

By- og Hnstelegraf, Kbhvns. Kontor Ved

Stranden 18. Telegrafstationer: Ved Stranden

18, st. Helliggejstst. 3, Vesterbrog. 50,

Nørrebrog. 26, Ryesg. 127, aabne 9-7, Sønog

Helligdage 10-12, 4-7. Telegramtaxten

er: til Byen og Forstæder 1 0. pr. Ord,

mindste Gebyr 10 0. (til de fjernere Dele

noget forøget Gebyr) til Indlandet 60 0. for

20 Ord, derefter 30 0: for hver 10 Ord, til

Udlandet de alm. Telegramtaxter med et

Tillæg af 10 0. for 20 Ord, og derefter 5 0.

for hver 10 Ord. Direktører :SLauritzen

ogTb.Thaulow. Bestyrer: Pr.-Lieut. G

Wassmann.

Børnehjemmet, Godthaab, Dronningensv.

3, optager ulykkeligt stillede Drengebørn.

Bestyrerinde: Sophie Petersen. Formana:

Gross. P Martinsen. Kasserer:

Gross. CM Andersen.

Børnehjemmet, Ilias Minde, GI. Kalkbrænderiv.

1. Ulykkeligt stillede Pigebørn opdrages

i Hjemmet indtil Konfirmationsalderen,

og Børn af begge Kjøn optages midlertidig

i Pleje, naar Mødrene vedSygdom eller

andreGrunde ere forhindrede fra at yde dem

det nødvendige Tilsyn. Bestyrelse: Professorinde

Aagesen, Enkefru Schønheyder,

Gross. Nobel, Gross. Rønne og Pastor

Schepelern, R. Angaaende Optagelse

af Børn henvender man sig til Forstanderinden,

Frøken HBaggesen.

Børnehjemmet af 1870, Ryesg. 80. Der

optages indtil 32 fattige, hjemløse Smaabørn

af begge Kjøn, som kunne blive der

hidtil deres fyldte 7de Aar, og der sørges da

for deres Anbringelse under gode Plejeforhold,

forsaavidt de ikke forinden maatte

blive godt forsørgede. Bestyrelse: Frk. R

Petersen (tr. 12-3, Mandag undtagen),

til hvem man henvender sig angaaende Optagelse;

Pastor LAWarburg, R., Formand;

Gross. Joh. Holm, Kasserer; Prof.,

Dr. med. Brfinniche, R.; Etatsr., Borgmester

Knudsen, R. DM.; Tømmerm.

Kdhler.

Børnehjemmet paa Vodroffsvej 20, optager

Børn, der enten ere hjemløse, eller i

hvis Hjem Forholdene ere saadanne, som

maa virke til Barnets Fordærvelse, men Bestyrelsen

er iøvrigt ikke bunden til bestemte

Regler for Optagelsen. F. T. er der 52

Børn. Forstanderinde: Frk. J. Schneider;

Kasserer: Justitsr. Sihm, R.

Børnehospitalerne, det ældre i Rigensg.

og Dronning Louises Hospital ved

Østerfarimagsg. Det første opførtes i 1849

ved frivillige Bidrag; det har Plads til 20

Børn. For dets iAarenesLøb opsparede

Kapital, ved Legater og en Andel i Haandværkerlotteriets

Overskud er det andet opført;

dette toges i Brug 16. Juni 1879, det

bar Plads til 70 Senge. Begge Hosp. virke i

Forening, de optage Børn af alle Aldre og

fra hele Landet Polyklinik begge Steder

Kl. 9, hvorved gives gratis Konsultation og

tildels fri Medicin og Bandager til syge

Børn.

Bestyrelse: Etatsr. E Collin, K. DM.;

Dr. med. E Hornemann, R. DM.; BoghdL

O B Wroblewsky; Prof., Dr. med. A

Brunniche, R.; Gehejmeetatsr. CEFenger,

SK. DM.

Overlæge: Prof., Dr. med. H Hirschsprung.

Klinik en ved Hosp. i Rigensg. ledes af Dr.

med. G G Stage.

Forstanderinde for Dronning Louises

Hosp.: Fru J Drewsen.

Regnskabsfører: Skoleinspektør L F

Stiirup.

Oldfrue ved Hosp. i Rigensg.: Jomfru S

Koefod.

Børne- og Tjenestepigehjem, Kbhvns

forenede, Ryesg. 28. Børnehjemmet optager

midlertidigt Børn, som paa Grund af

Sygdom i deres eget Hj em (fornemmeligModerens

Sygdom) ikke kunne faa den fornødne

Pleje, og Børn, som staa hjælpeløse eller

uden Forsørgere. Tjenestepigehjemmet har

til Formaal at optage tjenstledig kvindeligt

Tyende og skænke dem Ophold ogBeskjæfg

tigelse indtil de kunne anbringes i ny Tjea

neste, og at samle kvindeligt Tyende Sønog

Helligdage om Eftermiddagen, for at de

her paa en passende Maade kunne tilbringederes

Fritid. En Udvidelse af Hjemmet er'

foretaget i 1877. I Vaskeriet udføres Vask

for Fremmede. \

Bestyrelsens Formand erPastor Rindom.

Ang. Optagelse af Børn henvender man sig

til Fru Kragh, Adelg. 31, Mb. 3. Sal, ang.

Optagelse af Tjenestepiger til Hjemmets

Forstanderinde,Frk. Beckmann, tr. 2-4. I

Børneplejeforeningen understøtter Enker

med smaa Børn ved Uddeling af Mad, Brændsel

osv. Foreningen ejer enkelte Legater

og udgiver aarlig c. 2500 Kr. Den bestyres

af: en Damekomite, Konf. JP Holm, R.

DM., Kasserer, og Prof., Dr.med. Brandes,

R.

Børsbygningen, opført af Kong Kristian IV, I

blev paabegyndt 1619, var for Størstedelen

færdig 1621 og aldeles færdig 1640. Et nyt

Taarn opførtes 1777 istedetfor det i 1775

nedtagne. Den blev i 1855 overdraget

Kbhyhs Grosserersocietet til Ejendom med

Forpligtelse til bestandig at vedligeholde


1880. 15 Centralkomiteen..

f. || dens Ydre uforandret. I Efteraaret 1856—

1 | 58 udførtes under Ledelse af Bygningsin-

9 | spektør Stilling en fuldstændig Ombygning

) M udet Indre.

e ® — Børskontoret er i Hovedetagen vedEn-

| \m den af Hovedtrappen i Midten af Bygnin-

• i® gen med Indgang i Nr. 21 mod Slotsholmsg.

t ' og 22 mod Børsg. Det er aabent 9-5.

i : Børsinspektør: ACM Andersen,

jf i•/ Børsforvalter: F S Danielsen,

r — Børsens Læseværelse er aabent 9-5.

£ Adgangskort faas i Kontoret mod 12 Kr.

e aarlig.

— Auktions salen kan i Børstiden lejes

til Auktioner over Handelsvarer, ligesom

L Læseværelset om Aftenen erholdes til For-

L samlinger i merkantilt Øjemed.

— Børstiden erfrall /:»-3. Efter2,5 Min.

erlægges et Indgangsgebyr til Grosserersocietetets

Understøttelsesfond.

Porten mod Slotspladsen aabnes hver

k Søgnedag IVa og lukkes for Indgang 3 og

for Udgang senest 3,15 Min.

s Carlsbergfonden, grundlagtafKapit., Dr.

phil., Brygger JCJacobsen, R. DM., ved

f Fundats af 25. Septbr. 1876, stadf. 18. Okt.

B. A. Formaalet er at fortsætte og udvide

5 Virksomheden ved det kemiske og fysiologiske

„Carlsberg Laboratorium", som lige-

8 ledes er stiftet af Kapit. Jacobsen, og at

fremme de forskjellige Naturvidenskaber

| samt Mathematik, Filosofi, Historie og

L Sprogvidenskab. Kapital 1 Mill. Kr. Fon-

| dens Direktion og Laboratoriets Bestyrelse

r vælges af Videnskabernes Selskab. Se na-

r

tio nal-historisk Museum,

t Fondens Direktion: Prof., Dr. med. &

L phil. CT Barfoed, R. DM.;Prof.,Dr. phil.

1. » PEHolm,R.; Gehejmekonfr., Dr. phil.&

L jur. Madvig, RE. SK DM., Formand;

e Prof., Dr. med. Panum, R.DM.; Etatsr.,

e

Dr. med. & phil. Steens tr_up, K. DM.

|r Laboratoriets Bestyrelse: Prof., Dr. med.

IJ & phil. C Barfoed, R. DM., Formand;

Kapit., Dr. phil., Brygger J C Jacobi

sen, R. DM.; Brygger Kogsbølle; Prof.,

_ Dr. med. P L Panum, R. DM.; Etatsr.

Dr. med. & phil. S teens trup, K. DM.

g Fondens kemiske Afd. Forstander: Cand.

polyt. J Kjeldahl. Assistent: Cand. po-

,r lyt. A Weiss.

Fondens fysiologiske Afd. Forstander:

>r

'

Dr. phil. E Hansen.

pharm. Rosing.

Assistent: Cand.

j Regnskabsfører: Cand. mag. C B a n g.

g"

T

L

Centralkomiteen i Kbhvn. til Understøttelse

af udkommanderede Land-og Søkrigeres

Familier, de Saarede, Kvæstede og Faldnes

Efterladte, gjenoptog sin Virksomhed den

8. Decbr. 1863. Den har understøttet 1) de

Familier af Land- og Søværnet, der ved

Forsørgernes Indkaldelse til Tjenesten under

sidste Krig havde Ophold i Hovedstaden;

2) de som Følge af Krigens Udfald re-

ducerede Embeds- ogBestillingsmænd; den

understøtter fremdeles 3) Saarede, Kvæstede

og Faldnes Efterladte fra sidste Krig

uden Hensyn til Hjemsted eller Opholdssted

ved Indkaldelsen.

Endvidere har Centralkomiteen indsamlet

og uddelt Understøttelser til de Skadelidte

ved Stormfloden den 13. Novbr. 1872

og de Vandlidte fra Vinteren 1873—74. Det

til dette Øjemed indkomne Beløb har ialt

udgjort 2056295 Kr. 12 0., der er forbrugt

med Undtagelse af 26886 Kr. 12 0., som anvendes

til aarl. og temporære Understøttelser

for de fra Stormfloden hidrørende Enker

og Børn og 62 436 Kr. 86 0., hvoraf 55973

Kr. 36 0. er tilbagebetalt af Indenrigsministeriet

og bestemt til at udgjøre en Fond

til Alhjælpning af fremtidige Nationalulykker,

fornemmelig saadanne, som ere en

Følge af Stormflod.

Indtil den 31. Decbr. 1878 var ialt indkommen

til de under 1 og 3 anførte Øjemed

2230053 Kr., deraf modtaget fra Fonden til

„de Faldnes Minde" 559600 Kr. — Totaludgiften

til samme Tid 1467 557 Kr.,Beholdningen

762496 Kr. I Decbr. 1864 begyndtes

Indsamlingen til „den almindelige Hjælpefond"

til Understøttelse af Embeds- og Bestillingsmændene,

og dens indbetalte Beløb

androg den 31. Decbr. 1870 inkl. indvunden

Rente 254195 Kr., som fuldstændig er forbrugt.

Ifølge truffen Overenskomst disponerer

Komiteen desuden over Fonden til „de Faldnes

Minde" efter de af Komiteen vedtagne

Regler for Faldnes Enker og Børn. Denne

Fond udgjør 562000 Kr., hvoraf som anført

modtaget 559600 Kr. Endelig fordeles ligeledes

ifølge Overenskomst den af Lehns-,

Stamhus- og Fidejkommisgodsbesiddere

stiftede Pensionsfond for faldne Officerers

Enker og Børn efter Samvirken med Centralkomiteen,

og Pensionerne udbetales af

denne. Fonden udgjør 5800Kr. i vedvarende

aarlige Bidrag.

Ved Lov af 20. Novbr. 1876 er Resten af

de Midler, som Centralkomiteen af 1848-50

afgav til Finantsministeriet i 1852, atter tilbageleverede

for at forbruges efter de for

deres Anvendelse engang vedtagne Regler.

Disse Midler udgjorde 31. Decbr. 1878

306726 Kr. 27 0., hvoraf Høstfest-Komiteens

Andel udgjorde 49800 Kr. 08 0.

Expeditions- og Bogholderkontor i Kancellibygn.,

2 Sal, aab. 2-4. Kassererkontor

i Slotsholmsg. 10, Sidebygn. Stue, aab.

Tirsd. og Torsd. 10 1 /s-12 l /a.

Bestyrelse: Prof. Bagge, R. DM., Formand;

—, Viceformand; Justitsr.

Hegel,R.; Justitsr. F S Bang, R.DM.;.

Oberst H F M Olufsen, R. DM.

Medlemmer: Bogholder E Bartsch, R.,

Justitsr. Bonfils, R., Gross. W P Borgen,

R.DM.,Etatsr. HAClausen,R. DM.,


-Centralkomiteen. 16 1880.

Overretsprokurator Delbanco, Etatsr.,

Dr. med. Gøricke, R., Prof., Dr. med.

Hannover, R., Borgmester, Etatsr. Hansen,

R., Ass. pharm. Hauberg, Kammerr.

B N Heiberg, Vexelmægler MR Henriques,

Kommerceraad Heyman, R. DM.,

Gross. Hirschsprung, Etatsr. Hofman

(Bang), R.,Prof., Skoledirektør Holbech,

R. DM., Overkmh., Lehnsgreve Holstein-

Holsteinborg,RE. SK. DM.FM.,Kapit.,

Stadskonduktør Krack, R., Bogbdl. Th.

Lind, Havnekapitajn Luders, R. DM.,

Gross. M Melchior jun., Kontrollør C A

Meyer, R., Bogholder J L Mullen,

Agent, Baandhandler CPetersen, Marineminister

N F Ravn, K. DM., Kmb., Overpræsident

Rosenørn,SK.DM., Gehejmeetatsr.

Schlegel, K. DM., Prof. F L

Schmidt, R., Oberst Schøller, R. DM.,

General Thomsen, K. DM, Proprietær

Tutein, Læge Ulrik, R. DM., Pastor

"Warburg, R., Direktør Wolfhagen,

General W olie, K DM., Læge HP Ørum.

Bogholder og Expeditionssekretær: Pr.-

Lieut. Top, R.

Kasserer: Cand. jur. R u n g.

Charlottenborg Slot, Kongens Nytorv 1,

er opført 1672 af Grev Ulrik Fr. Gyldenløve,

som afstod det til Charlotte Amalie, Enkedronning

efter Kristian V, der gav Slottet

sit Navn. Frederik V skænkede det til

Kunstakademiet (se Akademi for deskjønne

Kunster).

Christiansdal, Christianshavn o. s. v.

se Kr.

Citadellet Frederikshavn. Kjøretegn a 9

Kr., Ridetegn a 6 Kr. og SpadSeretegn å 2

Kr. faas i Svanestok 2,1. Sal.

Citadellet Frederikshavns Kirke er opført

af Frederik IV, indviet 26. Novbr. 1704.

Sognet bestaar af Citadellets Garnison uden

Hensyn til deres Bopæl samt dets øvrige

Beboere.

Præst: Joh. Kok, R., konst.

Klokker og Kantor :'HPHansen.

Organist: P L H o ffm a n n.

Civillisten, se Decisoratet for Civillistens

Regnskaber og Intendanturen for den Kgl.

Civilliste.

Classenske Boliger ved Godthaabsv. bestaa

af en Hovedbygning, indeholdende Vaskeri,

Bolig for Inspektøren og Butiker,

24 Beboelseshuse, en Asylbygning og en

Kirke. Opførte 1868—79.' Beboernes Ant.

c. 1200.

Inspektør: T Borck,DM.

Classenske Fidejkommis, Kontor i Amalieg.

32, aabent 11—1, er stiftet af Generalmajor

Johan Frederik v. Classen ved Testament

af 28. Jan. 1789 og Kodicil af 23. Marts

1792. Foruden Udredelse af endel Legater

til off. Stiftelser og Private, ere Fidejkommissets

Midler bestemte til at danne nyttige

Mennesker til Statens Bedste, til at under-

støtte og befordre Vindskibelighed og Arbejdsomhed

i de nødvendigste Dele for Landets

Vel og til at hjælpe og lindre Fattigdom

og Elendighed. Foruden ^Godserne

Corselitze og Carlsfeldt paa Falster, 3

Gaarde i Amaliegade, en Ejendom i Ny

Toldbodgade og de Classenske Boliger ved

Godthaabsvejen ejede Fidejkommisset den

31. Marts 1878 en rentebærende Kapital af

2 269 703 Kr. 31 0. foruden en Reservefond

af 161663 Kr. 59 0., i kontant Beholdning

30757 Kr. 35 0. foruden 37720 Kr. 86 Ø.i

Korn, Brænde og Bygningsmaterialier; - indestaaende

i Banker 70 213 Kr. 06 ø.

Direktører: Gehejmekonf. Classen, SK;

Kmh., Staldmester Haxthausen, SK. DM.I

Gehejmekonf. Tillisch, RE. SK DM;

Udenrigsminister, Kmh., Baron Rosenørn-Lehn,

SK. DM.

Sekretær og Kasserer: Cand. jur. L

Fønss.

Bogholder og Revisor: Exam. jur. 8

Hartmann.

Assistent: CF Møller.

Cæciliaforeningen, et musikalsk Selskab,

hvis Formaal er at udbrede Kjendskab til

den klassiske Musik, især af den ældre italienske

Skole, er stiftet den 29. Oktbr. 1851

af afd. Prof., Syngemester H Rung. Foreningen

giver aarligt 3 Koncerter for et

Kontingent af 5 Kr., Indtegning af Medlemmer

finder Sted hos Musikhdl. Wilh. Hansen.

Dirigent: Operarepetitør Fr. Rung.

Bestyrelse: Overretsprokurator NC Nis-'

sen, Formand; Cand theol. N J Bindes-*

bøll; Universitetskasserer CJ Frydens-,

berg; Overintendant W Lindeburg ogj

Fabrikant W Winther.

Bagblade, se Fag-Registret under Aviser

m. m.

Dampfartøjer (Lov af 24. Marts 1875, Bekjendtgj

af 28. Juni 1875). Synsmænd erea

Maskinmester i Marinen L H Ursin, R

DM.; Mekanikus H Caspersen; Skibsfører

N C Cru se.

Bampkjedler paa Landjorden (Lov af 21

Marts 1875, Bekjendtgj. af 28de Junil875)j

Synsmænd i Kbhvn. ere: Mekanikus H

Caspersen og Cand. polyt. FMathies

e n; i søndre, nordre og Amager Birk: Mekanikus

N Lundberg og Cand. polyt.F

Ma thiesen.

Danmark, det gjensidige Brand- og Livsforsikringsselskab,

Hovedkont. Stormg. 10, er

aab. 10—4. Lægen træffes Kl. I 1 /«. •

Brandforsikringsafdelingen og Livsforsikringsafdelingen

har hver sin egen Fond,

sit eget Ansvar og Regnskab.

— Brandforsikringsafdelingen begyndte

sin Virksomhed 1. Oktbr. 1861, og

30. Septbr. 1879 var indtegnet Forsikringer

paa 226 Mill. Kr. Reservefonden er

350000 Kr.


1880. 17 Diakonisse-Stiftelsen.

Der tegnes: a) Forsikringer med Gjensidighed

(lange) som vedblive at løbe, indtil

de hæves fra en af Siderne. De saaledes

Forsikrede ere virkelige Medlemmer og

•som saadanne indbyrdes ansvarlige for de

Afdelingen paahvilende Forpligtelser i Forhold

til den Præmie, Enhver svarer, men de

nyde ogsaa alene Fordel af det i Afdelingen

faldende Overskud. Præmierne erlægges

halvaarsvis, 2. Jan. og 1. Juli og ere for

hvert 100 Kr. under brandfrit Tag for 1. Kl.

(Indbo og desl.) 4 0., for 2. Kl. (Handels-I

varer m. m. i Ej øbstæder) 6 0. For Fabrikgjenstande

ansættes Præmien efterForhold

og Omstændigheder. —- b) Forsikringer

uden Gjensidighed (korte) med fast

Præmie. De Forsikrede ere fri for Efterskud,

men deltage heller ikke i det mulige

Overskud. Det tor saadanne Forsikringer

tegnede Beløb maa ikke overstige 1 /s af det

Beløb, der er tegnet med gj ensidigt Ansvar.

Præmien er under brandfrit Tag i Byerne

af 1. Kl. 5 a 6 0. pr. 100 Kr. halvaarlig,

paa Landet 6 å 8 0., af 2. Kl. 8 0. og 10 0.

og højere.

— Livsforsikring s afdeling en tegner

alle Arter af Livsforsikringer.

Selskabets Anliggender varetages af et

Repræsentantskab paa 26 Medlemmer, et

Bestyrelsesraad og en Direktion.

Repræsentant for Kbhvn. er Kmh., Overpræsident

EE Rosenørn, SK. DM.; for

Kbhvns Forstæder Vandinspektør V E

Poulsen.

Bestyrelsesraad: Gehejmekonf., Kmh.,

»Grev W C E Sponneck, SK. DM., Formand;

Kmh. S A G C Rosen, K. DM.,

Viceformand; Kmh. C G V Johannsen,

K. DM.; Konsul CP A Koch; Oberst T A

SHøhling,R. DM.; Etatsr., Bankdirekt.

MLevy, K. DM.; Prof. S HO Bagge, R.

DM.; Justitsr. H P Bårthelson; Kmh.,

Stiftamtmand J C Baron Bille-Brahe, K.

DM.

Direktion: Cand polyt. G Tvermoei

og Cand. jur. Ad. F Hauch.

Læge: Dr. med. L W Salomonsen.

Dannebrogsmændenes Forening optage?

som Medlemmer kun Mænd, der ere benaadede

med Dannebrogsmændenes Hæderstegn,

og som overordentlige Medlemmer

saadanne Mænd og Kvinder, der have vist

Foreningen Velvillie. Dens Formaal er at

yde Hjælp til ethvert Medlems Enke og Understøttelse

til trængende Medlemmer og

afdøde Medlemmers trængende Børn. Forlangende

om Hjælp og Understøttelse ind-l

sendes til Bestyrelsen mellem 1. Jan. og 1

Marts. Udbetalingen sker paa Hs. Maj

Kongens Fødselsdag.

Formand: Overkmh., Lehnsgreve L H C

II Holstein til Holsteinborg, RE. SK

DM. FM.

Bestyrelsesmedlemmer: Maskinmester

Søetaten PF Kiadler, DM., Bogholder;

Assistent i Rigsdagen JPSemberg, DM.;

Kammerr., Kantor N Lund, DM.; Arrestforvarer

J S Høfler, DM., Kasserer.

Dannebrogsmændenes Pensionsfond hører

under Ordenskapitlets Forvaltning. Understøttelserne

bevilges af Hs. Maj. Kongen.

Dansk Samfnnd har til Formaal ved Foredrag

og Sang at udbrede dansk folkelig Oplysning.

Mødestedet er Nørrevoldg. 92, Arbejderforeningens

Sal, i Vinterhalvaaret

hver Tirsdag 7 '/»•

Bestyrelse: PastorO Hohlenberg; Skolebestyrer

H Gregersen; Klokker C Ket

el s en; Handskemagerm. CF Spangenberg;

ForstanderP Mouritsen.

Decisoratet for Civillistens samtlige

Regnskaber.

Decisor: Konf., Departementschef A C P

Linde, K. DM.

Kasserer: Justitsr. F M A Sihm, R.

Bogholder: Justitsr.V T E Keller.

Revisor: Kammerr. C T Wandl er, R.

Bureau paa Kristiansborg Slot, Indgang

ad Porten nærmest Slotskirken.

Desinficering af Seng- og Gangklæder, se

Kommunehosp.

Diakonisse-Stiftelsen, oprettet i 1863 ved

frivillige Bidrag ifølge Foranstaltning af

Hds. Maj. Dronningen, under hvis Protektorat

den nustaar, uddanner Søstre til Sygepleje

og anden Barmhjertighedsgjerning.

Moderhuset er Peter Bangs V. 35, hvor

der er Plads til mindst 60 Patienter og

de fornødne Søstre, hvis Antal i Oktb.

1879 var 70. Betalingen er daglig for Indlændinge:

Enestue 4Kr., Fællesstue 2Kr.

For Udlændinge: Enestue 5Kr., Fællesstue

3 Kr. Foruden 2 Fripladser er der 2 Legatpladser

for 2 kvindelige kirurgiske Syge, og

en 3die Legatplads for Mænd. — Stiftelsens

Læge er Overlæge Holstein, Reservelæge

er Læge PNielsen. Hospitalet modtager

baade mandlige og kvindelige Patienter.

Anmeldelser, ledsagede af skriftlig Sygdomsbestemmelse

fra en Læge, modtages af

Forstanderinden; forsaavidt saadanne afleveres

inden Kl. 10 Fm., vil Patienten i Reglen

kunne modtages samme Dag. Det tidligere

Moderhus i Smalleg. 50 er omdannet

til et af Diakonisser betjent Pensionat

for ældre, svagelige Damer; angaaende

Optagelse i dette henvender man

sig til Forstanderinden.

Bestyrelse: Biskop Martensen, Frøken

Rosenørn, Frøken Barner, Frøken

Vold, Etatsr. Gøricke, Gross. Nobel,

Justitsr. Meidell, Etatsr. Blom, Mægler

Aggersborg som Kasserer, FrøkenConring

som Forstanderinde, Pastor Stein

som Præst og Bestyrelsens Formand.

Siden 19. Juli 1873erLouisestiftelsen

ved Sorø henlagt under Diakonisse-Stiftelsens

Bestyrelse. 2 Søstre betjene dette

2


Diakonisse-Stiftelsen. 18 1880.

Børnehjem. Vexelmægler U G Jantzen,

Sognepræst Tryde i Liunge og Kordegn

Kay s en i Sorø ere i alle Louisestiftelsen

angaaende Sager Medlemmer af Bestyrelsen.

Hver af de forenede Stiftelser beholder

sin Selvstændighed og forfølger sit særlige

Formaal. Hver af Stiftelsernes Pengevæsen

bestyres for sig. IAarenes Løb have Diakonisser

endvidere overtaget Gjerning paa

Frdbg.Kommunehosp., Sygehusene iAarhus,

Randers, Viborg, Horsens, Frederiksborg,

Fattiggaardene i Aarhus og Randers, Børnehjemmene

i Karleby og Hjorteberg paa

Falster. I Kbhvn., Aarhus, Viborg, Horsens,

Aalborg, Kolding ogfcKarrebæk virke

stadig Diakonisser blandt fattige Syge; ogsaa

til at betjene Syge i private Huse rundt

om i Landet udsendes Søstre. Om Søndagen

medvirke Søstre ved Afholdelsen af Søndagsskoler

og ved Aftensammenkomster for

Tjenestepiger.

Angaaende Diakonissestiftelsens Kirke,

Emmaus-Kirken, s. d. A.

Dispachører, se Fag-Registret.

Dlstriktssygeplejeforeningen har tilFormaal

at uddanne Sygeplejersker og at sysselsætte

disse navnlig til at pleje fattige Syge.

Den har 2 Distrikter, Krsthvns og Amagers.

Dens Hjem er Prinsesseg. 47 A, hvor Forstanderinden,

Frk. EPovelsen og Sygeplejerskerne

bo.

Bestyrelse: Pastor O Bertelsen; Dr.

med. GFBorch; Pastor J C Holck, R.,

Formand; Gross. Vald. Holm; Etatsr.

LP Holmblad, K. DM.; Overretssagfører

OKrarup; Fabrikant V Løvener;

Prof., Dr. theol. Fr. Nielsen; Skoleinspektør

Petersen, Sekretær; Gross.

Vilh. S chmidt, Kasserer.

Domstole, se Højesteret, Landsover- samt

Hof- og Stadsretten, Sø- og Handelsretten,

Kriminal- og Politiretten.

Domæne-Expeditionskontoret, se Finantsministeriet.

Dronning Louises Hosp., se Børnehosp.

Drosker. Den 31. Decbr. 1878 udgjorde Antallet

af Droskeejere 189, Drosker med hvidt

Nr. (der have offentlig Holdeplads) 204,

Drosker med gult Nr. (der ikke have offentlig

Holdeplads) 87, Droskeheste520, Droskekuske

387, offentlige Holdepladse 64, private

Holdepladse 9.

Betalingen for Droskekjørsel bestemmes

efter følgende Linier og de ved samme fremkommende

Kredse:

Første Kreds bestaar af denDel af Staden,

som ligger indenfor en Linie, dragen fra

Sundet ad Classensvej, Øster- og Nørresøgade,

Gyldenløvesgade, Vesterfarimagsgade

over Tivolis Grund til Kallebostrand,

medindbefattende Citadellet Frederikshavn

ogKrsthvn. indenfor Voldene og den saakaldte

Trankanal.

Den Strækning, som ligger imellem for-

nævnte Linie og en Linie dragen fra Sundet

ad Øresundsgade, Jagtvejen, Falkoneralleen,

Allegade, Runddelen, PilealleenJ

Bakkegaardsvej til KommuneskjeSet, langs

dette til den gamle Jernbanelinie, ad denne

til Belvedére og Kallebostrand, deles i tre

Kredse, saaledes at: anden Kreds begrænses

af Sundet paa den ene Side og af

Østerbrogade, Trianglen, Østeralle paa den

anden Side; tr e die Kr eds strækker sig fra

sidstnævnte Linie indtil Ladegaardsaaen, og

fjerde Kreds fra Ladegaardsaaen tn

Kallebostrand.

ForTurkjørsel indenfor hver enkelt at

de nævnte Kredse betales 70 Øre; for Kjørsel

ind i hver ny Kreds tillægges 30 Ørei

For Kjørsel udover ovennævnte yderste Linie

til eller fra følgende Steder tillægges til

den efter detForegaaende fastsatte Taxt 30

Øre forfølgende Steder,nemlig: a)Frederiksberg

Byes Bredgade, Smallegade og

Lampevej indtil Fasanvej; b) Amagerbro

indtil Stadens Grænse; og 50 Øre for følgende

Steder, nemlig: a) ad Strandvejen indtil

Svanemøllen; og fremdeles 30 Øre for

Kjørsel videre ad Strandvejen indtil Bommen;

b) ad Lyngbyvejen til Stadens Grænser

c) ad Nørrebrogade til „Lygten"; d) ad

Roskilde Landevej til Frederiksberg Slot,

Søndermarken, zoologisk Have; e) Vestre

Kirkegaard og Vesterfælled; f) Kristians]

holm og Nyholm.

Timekjørsel, somholder sigindenfor

en enkelt Kreds, betales med 1 Krone 5(1

Øre for den første Time eller Del af en Time

og med 40 Øre for hvert Kvarter eller Del af

et Kvarter udover en Time. Betaling fordenj

Tid, Drosken vil bruge for at naa tilbage ti9

Afgangsstedet, kan ej forlanges. Timekjør-1

sel, som gaar udenfor en enkelt Kreds,

betales med 2 Kroner for den første Time

eller Del af en Time og med 40 Øre for hvert

Kvarter eller Del af et Kvarter udover en

Time, hvortil kommer Betaling for den Tid,

Drosken vil bruge for at vende tilbage til

Afgangsstedet, beregnet efter Reglerne for

Returkjørsel.

Nattekjørsel imellem Kl. 12 Midnat og

Kl. 6 Morgen betales meddetDobbelte af de

foran fastsatte Taxter. Enhver Kjørsel, der

ender efter Kl. 12 Nat eller begynder før Kl.

6 Morgen, regnes for Nattekjørsel.

Returkjørsel betales med halv Pris;

Ventetid over 1 Kvarter betales med 30 0.

for hvert Kvarter.

For Haandpakker, Rejsesække,Rejsetøj

o.desl. betales Intet, men forKufferter

og Kasser 15 0. for Stykket.

Følgende Bestemmelser blive derhos at

iagttage: a) Samtlige de til en Grænse-Vet

eller Gade stødende Ejendomme regnes mea

til Grænselinien, og denne anses ikke overskreden

ved Kjørsel til nogen af dem; som

Følge deraf anses den sjællandske Jern-


Blæsberg H J P Fuldm. Korsg. 70t

Boas J E V Cand. mag. Larsléjst 1,

Bock Emil Gross. Kong. Nyt. 18SY,3

Boesen N S Cand. jur. St. Knuds V. 16s

— SJ Cand. theol. St. Knuds Y. 16S

— H J Enke e. Præst Gartnerg. 18

— M h. Middagsab onnement H C Andersens

Gade 5

— EF fh. 8 Stiftsprovst R. St. Knuds V. 16s

Bohn H P Klasselottokollekt. Farvehdl. 1.

Torveg. 361 Bp. Amagerbro 26

Bohr C H L P E Cand. med. Assist. Bredgade

62sbl

— G Cand. philol. Lærer GI. Kongev. 80s

— H G C Lieut. Ingeniør St. Annæ PI. 242

Boje L T J Hdlsagent Ravnsborgg. 163

— HF Stud. polyt. St. Peder St. 14/

Bojesen M C Forfatterinde Alhambrav. 17,

— J C Jordemoder 1. Strandst. 6»

— OR Kopist i Kultusm. St. Knuds V. 10,

Boisen Gottfr. Gross. Cort Adelers G. 12

Bokkenhenser C H F Cand. theol. Amagertorv

10,

Boldsen C A & Ko. Gross. Manufakturhdl.

Knabrost. 3S

Boldt H Y Cand. jur. Assist. i Finm. Translatør

i Tydsk Sproglærer Hejbergsg. 16 3

J tr. 8-9,4-5

— FA Mekaniker Gartnerg. 52

Bondesen P J Reservelæge Nyhavn 43,

Bondrop H J Overtelegrafist Amagert. 183

6

Bramsen E C Enke e. Læge Larslejst. 10,

— ES Enke Vesterbrog. 102,

Brandt B & L Frøkner Landemærket 3,

— P M Lærer Østerfarimagsg. 7,

— C J J Politibetj. Laxeg. 20t

— AV Vinhdl. Gothersg. 871

| Branner T Læge Vendersg. 20,

Brasch T Manufakturhdl. Borgerg. 108 &

1108

Brasen C E Intendant Vesterbrog. 73 A,

— OFC konst. Kontchef Tømmerpladsv. 41

— H V Student Regentsen

Brannstein J F Musiker Saxog. 22Bba

Bredenbeck F Malerm. Løngangst. 20,

Breinholt N Partikulier Haveselsk. V. 3S

Breining P T Frisør Ny Østerg. 4

Brendstrup E Pr.-Lieut. v. Fodf. Fasanv.37d

Brenner O Docent Yesterbrog. 85,

Bressendorf C T Sadelmager & Tapetserer

GI. Kongev. 176s

Bretteville R D le Normand de Enkefrue

Nørresøg. 27,

Breuning F J J Musiker Rosenv. Alle 21,

— CF Tømmerm. Aagade 72g

Brewad P O Møllerm. 1. Torveg. 24s

Brinck C Kapit. Kasserer Ahlefeldtsg. 26s

Brinckmann ASmør-ÆOstehdl. Borgerg.4a

Brinker J F Skræderm. Ny østerg. 9,

I Brix A Asylbestyrerinde Sølvg. 6,

— AM Enke e. Præst H C Andersens G. 74

Broberg S C O F fh. Adjunkt Lærer i Fransk

Bonne H E Fabrikejer Nørrefarimagsg. 31x |

I Studiest. 5,

Borch M Arkitekt Linnésg.

|— S C fh. Adjunkt Frydsv. 12 4

314

— RL Lieut. Nørrefarimagsg. 42

— LP Landmand Vesterbrog. 17a

A3

— B Lærerinde Frederiksborgg.

Broch C J Enkefrue St. Peder St. 41,

214

— EM Overlærerinde Gasværksv.

Brockdorff G J L Musiklærer Pianoforte-

22s

stemmer Dosseringen 50,

— C Postbud Skinderg. 40flb s

Brock-Hansen Pr.-Lieut. fh. Branddirekt.

Borchsenius HP Proprietær Gothersg. 156s Dannebrogsg. 15a

Borgen C Enkefrue Yodroffsv. 7j

Brockmeyer F P Forvalter Amalieg. 43*

— AP W Gross. Tordenskjoldsg. 3« Brodtkorb J M Frøken Vesterbrog. 98 A3

— C A J Gross. (Aug. Borgen) st. Hellig- Brosbøll C C M Skibsinspektør Dronn.

gejststræde 20 s

Tverg. 14,

— A Kjøbmd. Peder Skrams G. 34

Brown V Gross. Lærer i Handelsvidenskab

— C E Protokolsekr. i Krimr. Nørreg. 45 „ Vendersg. 24,

Borregaard J C Pensionist Falkoneralle 6 Bruhn E D Husmægler GI. Strand 50,

Borring H Gross. Herluf Trolles G. 17 — S Snedkerm. Hdl. in. Tegne- og Male-

— E Hdlsfuldm. Herluf Trolles G. 16 5

rekvisiter Ny Adelg. 5 Bp. Danmarks-

— Mélanie Lærerinde Yesterbrog. 831

gade 19,

Borum Charles Gross. Dampmøller Vester- Brusendorff CC G Pr.-Lieut Holbergsg.30,

brogade 9 Bs

Brusenius JOPostpakmesterNansensg.17,

Boutard C H Vinhdl. (C Boutard & Ko.) Bruun J P K Cand. jur. Kjøbmagerg. 63,

Gothersgade 45,

— H C Frue Amalieg. llm>3

Boye C Assist. i Sparek. Cort Adelers G. 10« — C A Kapit. i Søet. R. Gl.Kalkbrænderiv.7

— A Lieut. Vesterbrog. 115,

— W E Kapit. R. Klerkeg. 1,

— E Sproglærerinde 1. Istedg. 5t

— HG Lieut. Mynster sv. 12,

Boysen M A Student st. Kongensg. 59 B2 — L M Maskinm. Blaagaardsg. 32a

Braband J P Restauratør Østerbrog. 11 — P J Præst Frederiksborgg. 33 A,

Bradsted N Modehdlinde Østerg. 14, — E R Stud. med. Ryesg 57s

Brahde T F F Cand. phil. H C Andersens G. — B W Tandlæge Børnehust. 1 Ax

14,

Bryde A C Konditor Schønbergsg. 20s

— OL Enkefrue H C Andersens G. 14, Bryggeriet i Ryesgade Ryesg. 27

van Brakle G W O R Cand. polit. Assist. Bryning FPianofortefabr. Nørrevoldg.25Bbs

st. Kongensg. 25,

Bræmer L E Toldassist Svanholmsv. 5«


1880. 19 Ehlers's Kollegium.

banes Ankomst-, Afgangs-og Klampenborg-

Stationer som børende baade til 1ste og 4de

Kreds. Dette gjælder derimod ikke med

Hensyn til Ejendommene paa begge Sider af

Ladegaardsaaen, der alene benregnes henholdsvis

tål 3die eller4de Kreds. Kjørsel langs

en Grænselinie regnes som Kjørsel i en enkelt

Kreds, indtil en Overskæringslinie

naas. b) Turkjørsel skal altid gaa for sig

ad den korteste Vej fra Sted til Sted. Betaling

for Kjørsel fra en Kreds til en umiddelbart

tilstødende Kreds maa ikke fordyres

ved at kjøre igjennem en anden Kreds, c)

Opholdes en Droske, der skal afhente Passagerer,

over et Kvarter, kan derfor fordres

Betaling af 30 Øre for hvert Kvarter, d) Optagningeller

Afsætning af Passagerer undervejs

uden Afvigelse fra Buten, berettiger

ikke til forhøjet Betaling, e) Det staar den,

som har bestilt Turkjørsel, frit for til enhver

Tid under Kjørslen at lade denne gaa over

til Timekjørsel'; der betales da for den tilbagelagte

Tur, og Timekjørslen begynder

fra Tiden for den forandrede Bestilling.

Forlanger den, der har bestilt Turkjørsel,

undervejs Afvigelse fra Ruten, anseg han at

have bestilt Timekjørsel og betaler for saadan.

f) Bestilles Drosken til at møde, kan

der ikke kræves Betaling for Kjørslen til

Mødestedet, naar denne Kjørsel ej overskrider

nogen Grænselinie.

Druknedes og andre Skindødes Redning.

Selskabet, oprettet i dette Øjemed 1796, har

Redningsstationer paa følgende Steder:

Barberens Bolig, 1. Torveg. 23, Kigkurvens

Vagtbygning, Kommunens Badeanstalt for

Kvinder, RysenstenB Lynettes Vagtbygning,

Politiets Vagtlokale paa Kvæsthusbroen,

Fattiggaarden, Toldbodvagten, Engelbrechts

Badeanstalt, Barberens Bolig Østerbrog.

19, Havneg. bos Portneren ved Navigationsskolen,

Hovedvagten i Citadellet,

Badeanstalten Venedig i Kallebostrand.

Desuden findes Redningsredskaber paa forskjellige

Steder langs Søerne, Stadsgraven

og Kanalerne.

Direktionen: Etatsr., Borgmester H N

Hansen, R., Stadslæge, Etatsr., Dr.med.

Schleisner, R., Dr. med. M Salomonsen,

R., og Kommunelæge NC Borberg.

Sekretær: Læge G E V Schleisner.

Dyrehaven. Jægersborg Dyrehave, Elmelunden,

Ordrups Krat og Charlottenlund udgjøre

et egetLystskovdistrikt, som bestyres

af Overførsteren for 2den Inspektion. Distriktet

er delt i 2 Grupper, den ene omfatter

Jægersborg Dyrehave, Ermelunden og Or-1

drups Krat, den anden alene Charlottenlund

Skov. 11ste Gruppe er ansat en Skovfoged,

1 Vildtfoged, 1 Skytte og 7 Skovløbere og

Ledevogtere samt 1 Portner ved Fortunporten;

i 2den Gruppe en Opsynsmand, som

bor i Opsynsmandshuset ved Jernbanelinien.

Lystskovdistriktet omfatter i det Hele

1,998 Tdr. Land, deraf paa Jægersborg

Dyrehave 1,661 (hvoraf ca. 900 Tdr. Land

Slette), Ermelunden 150, OrdrupsKrat35og

Charlottenlund 152 Tdr. Land. I den egentlige

Dyrehave, som er indhegnet med et

Rækværk afEnebærstager, findes gjennemsnitlig

800 Stkr. Daavildt og 100 Stkr. Kronvildt,

hvoraf skydes og sælges 2 a 300 Stkr.

om Aaret.

Mærkepunkter i Dyrehaven ere: Eremitagen,

som er opført 1736 af Kristian VI,

Kapellet, indviet 1864, Kirsten Piils Kilde,

Dyrehavsbakken, Mindestenen om de nordiske

Studenters og om Slesvigernes Besøg,

de 2- & 300aarige Hvidtjørn. I Charlottenlund

er et lille Lystslot med Parkanlæg, som

er Kronprinsens Sommerresidents.

Overførøtér for 2den Inspektion: Kammerh.,

Hofjægermester F CEide, K. DM.,

har Kontor Slotsholmsg. 6 i Stuen over

Gaarden.

Skovfoged: Skovrider E N J R atj en, ved

Klampenborg.

Vildtfoged: Jagtjunker Petersen,

Lyngby Enghave (ved Ordrups Krat), konst.

Dyrenes Beskyttelse, se Foreningen til og

Kvindeforeningen til.

Døvstnmmeanstalten, grundet paa Talemethoden

og Anstalten for døvstumme

aandssvage Børn, Baggesensg. 4, med

Filialer, optage Elever fra 7 Aars Alderen.

Direktør: Prof. Johan Keller, R. Forstander

: Cand. jur. E K e 11 e r.

Døvstummeinstitut, det Kgl., Citadelsv.

22, stiftet 17. April 1807. Den aarl. Betaling

for et Barns Kost, Klædning, Pleje og

Renlighed er 280 Kr., som i Tilfælde af

Uformuenhed udredes af vedkommende

Amts eller Kjøbstads Fattigkasse.

Direktør: Gehejmeetatsr., Dr. jur. Trap,

SK. DM.

Forstander og Præst: RMalling-Hans

en, FM.

Døvstumme Piger, Arbejdshjemmet for,

Havneg. 37, optager konfirmerede døvstumme

Piger, der ikke kunne ernære sig,

for at uddanne dem og skaffe dem Virksom-

: hed. Efter 2 Læreaars Forløb forsørges de

døvstumme Piger af Anstalten. 13 Fripladser

ere oprettede af Amtgraad og offentlige

Institutioner.

Direktion: Gehejmeetatsr., Dr. jur. Tr ap,

SK. DM., Formand; Fru S ø d r i n g; Frk. v.

Lytzow; Frk. Warburg; Pastor R Mal-

ling-Hansen, FM.; Overretsprok. Tvermoes;

Forstander Cand. jur. E Keller;

Prof. J Keller, R., administrerende Direktør.

Bestyrerinde -.FruMAndersen.

Ehlers's Kollegium, st. Kannikest. 9, er oprettet

af Etatsr. Jørgen Ehlers ved Fundats

af 29. Novbr. 1691 og udvidet 18. Novbr.

1705 til Fribolig for 16 Studenter, der hver

nyde 60 Kr. aarlig og Inspektor desuden 20

2*


Ehlers's Kollegium. 20 1880.

Kr. I 1837 er indrettet endnu 8 Pladser,

men uden Stipendium.

Eforus: Prof., Dr. phil. J L Ussing,

R. DM.

Eibeschfitz's Stiftelse, Trøstens Bolig,

Kompagnist. 12, for 14 jødiske Familier.

Elevskole, Hærens, Frederiksberg Slot.

Chef: Kapit. P St. Bj erring, R.

Emmaus-Kirken, den Diakonissestiftelsen

tilhørende Kirke, blev indviet 3.1. Decbr.

1876, og er en Gave af afd. Etatsr. Stoltenberg.

Gudstjenesten er offentlig.

Præst:H AE Stein, R.

Kirkebetjent: Just Th. Hansen (bor paa

Diakonissestiftelsen).

Engelske Kirke, den biskoppelige,

Stormg. 21, Rev. R S Ellis, M. A.

Enkekassen, den almindelige, Havneg.

23, aaben 10-2. Direktør: Etatsr. C N Lautrup,

R. DM.

Enkekasser, Sjællands Stifts gejstlige,

Nørreg. 11, Bispekont.; Bogholder og Kasserer

:Kgl. FuldmægtigEFLarsen.

Enkekasse af 1847, den militære. Adgang

som ordentlig Medlem har enhver under

Hæren i Tjeneste staaende gift Officer,

Officiant og Underofficer under 40 Aar. Lovene

have under 30. Oktbr. 1847 erholdt kgl.

Konfirmation. Overordentligt Medlem

(Æresmedlem) bliver Enhver, aer tilskyder

en Gave eller Kontingentets Beløb 8 Kr.

aarlig.

Direktion: Kapit., Kasserer ved Invalideforsørgelsen

Zimmermann, R.,Formand;

Overgraver Tronier, DM.; Graver Bechmann,

DM.

Kasserer og Bogholder: Krigsass. Atterup,DM.

Entomologisk Forening i Kjøbenhavn,

stiftet 1868, virker for Entomologiens

Fremme og som Foreningspunkt fordanske

Entomologer. Yed fælles Exkursioner, ved

ugentlige Møder om Vinteren, ved sine

Mønstersamlinger og ved Udgivelse af

mindre entomologiske Skrifter søger den at

fremme sit Formaal. Formand: Kand. V

Schlick.

Etnografisk Museum, Prinsens Palais,

Fredh. Kan. 12, aaben for Publikum fra 1.

Oktbr. til 30. April, Sønd. 12-2 og Onsd.

10-12; fra 1. Maj til 30.Septbr. Mand. 10-12,

Onsd. 5-7 (i Septbr. 3-5) og Fred. 10-12,

for Studerende fra 1. Maj til 1. Oktbr.

Tirsd. og Lørd. 1-3. Museet har til Opgave

i almindeligere Træk at anskueliggjøre

Menneskeslægtens første og i

det Hele forberedende Udviklingstrin

indtil den gamle orientalsk-klassiske eller

den paafølgende europæiske Kulturs overvejende

Indvirkning. Det er delt i 2

Hovedafdelinger: 1. Fortiden, indeholdende

(ikke-nordiske) Oldsager og overhovedet

ældre primitive Gj ens tande af

Sten, Ben og Træ, af Bronce eller Kobber,

og desuden tildels af Jern, hidrørende fra

uddøde eller nu ulige mere civiliserede

Folkefærd, i alle Verdensdele, ordnede geografisk

og, saavidt muligt, kron9logisk; 2.

Nutiden, indeholdende Sager, som ere be«

tegnende for de vigtigste ikke-europæiskeFolks

nuværende primitive eller mere

stillestaaende Kultur, ordnede efter Racer

og disses geografiske Udbredelse.

Direktør: Kammerh. J J A Worsaae,

K. DM.

Inspektør: Justitsr. CLSteinhauer, R.

Assistent: Cand. mag. B K Bahnson. '>.

Farmaceutisk Medhjælperforening. Bestyrelse:

Cand. pharm. EPetersen, Formand;

Cand. pharm. G Funder; Cand.

pharm. C A Jordening.

Farmaceutisk Understøttelsesselskal.

Stiftet 1830. Ejede den 31te Decbr. 1878

98354 Kr. 36 0. Uddeler dels Alderdonu-,

pensioner å 200 Kr., dels extraordinære Understøttelser

samt Enkepensioner å 100 og

50 Kr. til dets Medlemmer og Enker eftaf?

samme. Bestyrelse: Aspessor pharm. A 9

per, R., Form.; Gross. O C Gren; ApothekerVHorn;

Assessor pharm. Heiberg,

Kasserer.

Fattiges Juleglæde, et Selskab, der ved

Juletid uddeler Gaver paa 10 Kr. til værdige

Trængende efter forudgaaet Undersø«

gelse. Omtr. 300 Medl. Kontingent 500.

maanedl. Formand: Th. T h a u 1 o w.

Fattigvæsenet bestyres af Magistraten

3die Afdeling (se Kommunalbestyrelsen).

Bestyrelsens Kontorer ere i Hestemøllesfi

4 og ere aabne: Sekretariaterne 9-3, Bogjj

holder- og Kassererkontoret 10-3.

Kbhvn. er delt i 12 Hoveddistrikter, og

hvert Hoveddistrikt atter i2Lægedistrikter.

I Hus-Registret kan ses, til hvilket Distrikt

hver Gade hører.

— Distriktsforstanderne. I hvert Hoveddistrikt

er ansat en Distriktsforstander,

til hvem Enhver, som begjærer Fattighjælp,

vil have direkte at henvende sig. Deres Kontorer

ere aabne hver Søgnedag 9-1 og Mandag,

Onsdag, Torsdag og Lørdag 5-6, samt

Søn- og Helligdage 8-9.

Distriktsforstanderne ere følgende, og de

have Kontorer paa de hosføjede Steder: I

1. Hoveddistrikt C L B Launy, Nørrevoldg.

21.

2. — P J Mouritzen, Laxeg. 12.

3. — Pastor S B Lundt, Adelg. 31.

4. — J E H Storm, Thorupsg. 13.

5. — C Overlade, st. Kongensg. 59 EJ. -

6. — R Malling, Ny Kongensg. 17.

7. — H Sørensen, Strandg. 46.

8. — C A J Hansen, kst., Vesterbrdg. 25.

9. — G Sibbern, Tulipang. 1.

10. — C Hoffgaard, Ryesg. 124.

11. — J P Wilnau, Fred. d. 7. G. 20.

12. — F H S Stuckenberg, Steng. 8.


1880. 21 Finantsministeriet.

— Kommunelægerne. I hvert Lægedistrikt

er ansat en Kommunelæge, som vil

have atydeLægehjælptildem, som henvises

til ham af Distriktsforstanderen, dels paa

den bestemte Konsultationstid i Distriktsforstanderens

Bolig, dels, hvor Omstændighederne

kræve det, i sit eget Hjem eller ved

Besøg hos den Syge, ligesom ogsaa Henvisning

til Indlæggelse i et Hospital af fritliggende

Patienter sker ved Kommunelægerne.

Konsultationstiden er hver Søn- og Helligdag

Kl. 8 Fm. og paa de Søgnedage til den

ved hver Læge anførte Tid i den følgende

Fortegnelse.

Kommunelægerne ere:

1. A, Dr. med. P A Th. Iversen, Kl. 9.

B, Dr. med. A D Muller, Kl. 10.

2. A, Dr. med. L F Toft, Kl. 10.

B, Dr. med. L Y Salomonsen, Kl. 9.

3. A, Dr. med. KAP Philipsen, Kl. 9.

B, C L T Hauschultz, R., Kl. 10.

4. A, O M Larsen, Kl. 9.

B, N B Hemme, Kl. 10.

5. A, Dr. med. F Chr. Lehmann, Kl. 10.

B, F F Ulrik, R., Kl. 9.

6. A, J A G Stage, Kl. 9.

B, J P Weywadt, Kl. 10.

7. A, E Berendt, Kl. 9.

B, H C F Schou, Kl. 10.

8. A, Dr. med. J J Y Bokkenheuser, Kl. 9.

B, P B W Sandholdt, Kl. 10.

9. A, J J Wroblewsky, R.

B, Dr. med. W Wiinstedt, Kl. 10.

10. A, W P T Stochfleth, Kl. 9.

B, C V Driebein, Kl. 10.

11. A, P F J C Eberlin, Kl. 9.

B, Dr. med. J G Lykke, Kl. 10.

12. A, ANTHertel,Kl. 10.

B, O E G Ingerslev, Kl. 9.

Favnsætternes Taxt er efterRaadstue-Plakat

af 14. Decbr. 1874: for Sætning af de to

første Favne enkelt Brænde under 5 Kvarter

langt fra samme Skib til samme Kjøber: 40

0. pr. Favn; for de paafølgende Favne: 30

0. pr. Favn. For saakaldet dobbelt Brænde,

5 Kvarter langt og derover, Gang mere.

For Læsning: det Halve af Betalingen for

Favnsætning. Favnsætterne have ifølge Indenrigsministeriets

Skrivelse af 2. Novbr.

1876 Ret til at opkræve 5 0. for hver Favn

Brænde, Bom sættes i deres Maal.

Fechtels Hospital eller de Hamborger

Sjæleboder, Mønterg. 28, er stiftet i 1570 af

Møntmester Poul Fechtel til Fribolig for 14

fattige Tjenestetyende.

Filadelfia, et af akademiske Borgere bestaaende

Selskab, stiftet 28. Febr. 1836, hvis

Formaal er ved passende Understøttelse at

sætte værdige og trængende Studenter

istand til at fuldende deres Studier her i

Byen.

Bestyrelse: Intendant TDiderichsen;

Overretssagfører H Stephensen; Nationalbankassistent,

Cand. jur. Y Gredsted;

Pastor, Lic. theol. HM Fenger; Læge F

Grfinfeld; Cand. polit. Chr. Heering;

Cand. theol. H P U s s i n g.

Filologisk-historiske Samfund, det, er

stiftet 10. Oktbr. 1854 og virker dels ved Møder,

i hvilke videnskabelige Emner afFilologien

(tagen i videste Omfang) behandles

gjennemForedrag eller Diskussion, dels ved

Udlaan til Medlemmerne afskrifter og Tidsskrifter

af det nævnte Indhold, dels ved at

udsætte Prisopgaver. Medlemsantallet i

Oktbr. 1879 var 110 (deraf 24 udenbys og 3

udenlandske). Filologer af de forskjellige

Retninger optages som Medlemmer ved

skriftlig Melding til Formanden, Andre

maa foreslaas af et Medlem. Det maanedlige

Bidrag er 50 0. Udenbys Medlemmer

betale 1 Kr. aarl. Formand: Cand.

philol. C P J Jørgensen.

Finants-Hovedkassen (Slotsholmsg. 4),

Exptid. 10-2.

Kasserer: GPT Glad,R.

Kontrollør: C J an s en.

Finantsministeriet.

Minister: J B S Estrup, RE. SK.

DM. (Zahlkammerbygn. Stuen).

— 1ste Departement: Fordeling af de

indkomne Sager, Registrering af Ministeriets

allerunderdanigste Forestillinger og de

• derpaa afgivne Resolutioner, Udfærdigelse

af Bestallinger og af Bevillinger. Sager vedkommende

Finantsministeriets Organisation,

Indstillinger og Expeditioner angaaende

Naadésbevisninger, Personalia, Bestyrelsen

af Ministeriets Understøttelseskasse

samt af Budgetsummen til almindelige,

Ministeriet vedkommende Udgifter. Almindelige

Finantssager samt Sager vedkommende

Budgettet. Møntvæsenet. Den endelige

Bearbejdelse af Love og disses Udfærdigelser.

Behandlingen af Sager angaaende

Skattevæsenet, Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten

af 1871 samt den almindelige

Enkekasse og det statistiske Bureau,

forsaavidt det afgjøresafFinantsministeren.

— Pensionsvæsenet og det fradetophævede

Statssekretariat for Naadessager overtagne

Understøttelsesvæsen; Behandlingen af Sager

om Pensionering af de militære Underklasser

og Invalideforsørgelsen, forsaavidt

de afgjøres af Finantsministeren. — Bestyrelsen

af og Bogføringen over Statsaktiverne,

Udfærdigelsen af de samme vedkommende

Expeditioner og Anvisninger. Sager, der

vedrøre Indløsning afByggefrihed paa Grundene

indenfor Demarkationslinien om

Kbhvn. paa Sjællands Side, saavelsom den

øvrige endnu ikke tilendebragte Gjennemførelse

af Bestemmelserne i Lov af 6. Juli

1867. — Domæne-, Skov- og Jagtvæsen.

Departementschef: CACaroc,K. DM.

Sekretariat:' Chef C E T Hansen, R.

Kontor for Pensionssager (Slotsholmsg.

10,1. Sal), Chef: C Y Bojesen.


Finantsministeriet. 22 1880.

Kontor for Statsaktiverne (Zahlkammerbygn

, Mezaninet.), Chef: A 06

Tuxværd.

Expeditionskontor forDomænesa- i

ger (Slotsholmsg^ 6, Stuen over Gaarden),

Chef: C Lund,R.

— 2,dét Departement: Alle almindelige

Finantsanvisninger saavel paa Finantshovedkassen

som paa Lokalkasserne. — Bogholderi

over Statens Indtægter og Udgifter;

Affattelse af Statsregnskabet og Behandlingen

af de samme vedrørendeSager.—Bestyrelsen

af og Bogføringen over Statsaj

ælden og Udfærdigelsen af de samme vedkommende

Expeditioner og Anvisninger;

Udstedelsen af Obligationer fer nye Laan

eller for ældre Statsforskrivninger, der indleveres

til Ombytning. Notering af Obligations-Transporter

og hvad der vedkommer

Indskrivningsbøgerne. — Samtlige

Staten vedkommende udenlandske Betalinger

og Omsætninger i fremmed Valuta; Bestyrelsen

af Reservefondet; Opbevaring af

Deposita for Embeds-Kautioner, vedkommende

de civile Ministerier.

Departementschef ogStatsgjældsdirektør:

RJAndersen, R.DM.

Kontor for Anvisningsvæsenet

(Kancellibygn. Indg. fra Slotspladsen, 1.

Sal, aabent 10—4), Chef: Kammerr. T J

Svanekjær.

Statsbogholderikontor. (Kancellibygn.

Indg. fra Slotspladsen, 1. Sal.) Chef:

Justitsr. P A Olesen, R.

Statsgjældskontor. (Zahlkammerbygn.

Mezaninet. Exped. 10—2.) Chef:

Justitsr. J A Hasselberg, R.

Kontor for udenland skeB etalin ger.

(Zahlkammerbygn., Mezaninet.) Chef: F

V Lange.

— Statistisk Bureau. (Slotsholmsg. 10,2.

Sal.) Chef: Pr.-Lieut. Marius Gad.

Flaadeinspektør: Admiral G F W Wrisberg,

K. DM.

Flaaden.

Skrue skibe medPandser:

Kano- Heste- Sat i

Fregatter: ner. kraft. Vandet.

Peder Skram 18. indic. 1,680. 1864.

Danmark... 26. — 1,007. 1864.

Flydende Batterier:

RolfKrake . 4. indic. 750. 1863.

Lindormen . 6. — 1,560. 1868.

Gorm 6. — 1,670. 1870.

Odin 10. — 2,260. 1872.

Helgoland .. 12. beregn. 3,700. 1878.

Torpedoskib:

Tordenskjold 8. — 2,500. under Bygn.

Skrue skibe uden P ands er:

Fregatter:

Jylland 27. indic. 1,350. 1860.

Sjælland... 27. — 1,000. 1858.

Korvetter:

Dagmar ... 15. indic. 800. 1861.

Kano- Heste- Sat i

ner. kraft. Vaadet.

Hejmdal ... 17. indic. 750. 1856. M

Skonnerter:

Fylla 3. indic. 500. 1862. I

Diana 3. — 500. 1863.

Absalon 3. — 500. 1862. I

Esbern Snare 2. — 500. 1862. I

St. Thomas.. 6. — 1,870. 1871.

Ingolf....... 3. bereg. 670. 1870.

Kanonbaade (alle af Jern):

Thura, Schrøderse, Willemoes, Krieger I

Marstrand, hver 2 Kanoner! Hauch, Droj

den, Falster, Øresund, Møen, Store Belt 1

Lille Belt, hver 1 Kanon.

Hjulskibe: Kano- Heste- Sat i

ner. kraft. Vandet

Slesvig (Jern) . 12. indic. 570. 1845.

Dannebrog til Hs. M. Kongens

Brug, beregn 1200. 1879.

Sejlskibe:

Fregatten Dronning Marie (Logisskib)...

1824.

Fregatten Dannebrog (Exercer- H

og Kaserneskib).

Kutteren Agnete 1868.]

— Varsko (tilh. Søofficersskolen).

Ro-Flotillen:

Kanonjoller 8 Stir

Transportfartøjer:

Transportbaade (Jern) 20 —J

D amptransp ortj olien Fremad.

Flaadens Kompasvæsen. Bestyrer Pr.

Lieut. J P Mynster-Fischer,R.

Flakkebjerg Opdragelsesanstalt m«

dens Filial paa Landerupgaard. Bestyre!

sen: Kmh., Overpræsident E Emil Roseni

ørn, SK. DM.; Stiftsprovst, Dr. theg

Rothe, R. DM.; Ed. J Hvidt, R.DM

Bestyrelsens Regnskabsfører; Formand!

Sø- og Handelsretten NFSchlegel, I

DM.; Høj e ster etsadvokat CSHenrichsen

R. DM.

Fodfolket, der har Garnison i Kjøbenhavn

— Generalinspektør: General W Cl

Stricker, K. DM.

Stabschef: Kapit. NCEsmann, R.

Adjutant: Pr.-Lieut. S A S ø r e n s e n, R

— 1. sjællandske Brigade. Kont. i Cit*

dellet, Fortunstok 12, 2. Etage.

Brigadechef: General LA Bie, K. DM.

Stabschef: Kapit. HHolbøl, R.

Depotkommandør: Kapit. C S Norup, i

Adjutant: Pr.-Lieut. L Lassen, R.

— 1. Bataillon. Kont. i Citadellet, S^jer

nestok 9, 2. Etage.

Chef: Oberst LJ Olsen, R.

Kompagnichefer: Kapitajnerne R |

Møller, R.; F Graae, R.; C L F Berg

R.; H L O Dreyer.

-15. Bataillon. Kont. i Citadellet, E

neralstok 6,2. Etage.

Chef: Oberst C M W Tvermoes, K. DM

Kompagnichefer: Kapitajnerne H C Baron


1880. 23 Folketheatret.

Haxthausen,R;HP Petersen, R.;HE

Borch,R.; LGerlach,R.

— 21. Bataillon. Kont. i Fredericiag.

Kas. Chef: Oberst C V Frost, R. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne E Neergaard,

E.;CGF Rønnow, R.; C Galster,

R.; L Severin.

— 31. Bataillon (Forstærkningsbataillon).

Chef: Oberst HT VHeckscher, R.

Kompagnichefer: Kapitajnerne P C Cramer,

R.; V C K Christensen; J M

Høst; FHBerggreen.

— 2. sjællandske Brigade. Kont. i

Sølvg. Kas., Fløj mod Volden, 1. Etage XV.

Brigadechef: General JDHøst, K. DM.

Stabschef: Kapit. J G F Colding, R.

Depotkommandør: Kapit. C L E Andersen,

R.

Adjutant: Pr.-Lieut. OFAlbeck.

— 2. Bataillon. Kont. i Sølvg. Kas., Fløj

mod Volden, 2. Etage X.

Chef: OberstF C G Schøller, R. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne N P J e n -

s en, R. DM.;N H Hjort,R.; Kmjkr. C J F

T Wørishøffér, R.; C EP T Fischer, R.

— 4. Bataillon. Kont. i Sølvg. Kas., Fløj

-mod Sølvg., 3. Etage XV.

Chef: Oberst H Glahn, R. DM.

Komp agnichefer: Kapitajnerne H F S k e e 1,

R.; F N Pingel, R.; A P Christensen,

R.; Kmjkr. F N G F L erche.

— 13. Bataillon. Kont. i Sølvg. Kas.,

Voldfløj, 3. Etage XV.

Chef: Oberst J C Gandil, R. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne F C B Pi o,

R.; C O C Engelhardt,R.;LV Duus,DM.

R.; CHL Giese,R.

—17. B ataillon. Kont. i Sølvg. Kas., Fløj

mod Sølvg., 2. Etage XI.

Chef: Oberst J E Beissenherz, R. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne CF C ar 1-1

sen, R.; A F H Balsløv,R.; L F E A

BaronBretton,R.; FHolst,R.

— 23. Bataillon. Kont. i Fredericiag.Kas.

Chef: OberstOF Vaupell, R. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne CL B Petersen,

R.; F C Worm, R.; JPThun;

JGRHertzog.

— 24. Bataillon. Kont. i Fredericiag.

Kas.

Chef: Oberst EAS Stricker, R. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne O M G

Meyer,R.; BCMAarøe, R. DM.; A CH

Pætges; F C O R Kragh.

— Livgarden. Liniebataillonen, Kont. i

Livg. Kas. i Officerspavillonen.

Chef: Oberst AS Nickolin, K. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne Kiqjkr. J

MHKirchhoff, R; MSFHedemann,

R. DM.; Kmjkr. S H O Bauditz, R.;

Kmjkr. J H C Tobiesen, R.

Livgardens Forstærkningsbataillon:

Chef: Oberst,Kmh.FHBerregaard,R.

Kompagnichefer: Kapitajnerne Kmjkr. C

M Wildenradt,R.; Kmjkr. J CRøgind;

Pr.-Lieut., Kmjkr. VELemvigh; Kmjkr.

B Boeck.

Folkebibliotek, Amagerlands, i Sundbyvester,

aab. Mandag, Torsdag og Lørdagaften.

Det tæller c. 2,200 Bind. For Benyttelsen

betales 20 0. maanedl., f/a Kr. for

et Kvartal, IVa Kr. for et Aar.

Bestyrelse: Etatsr. L P Holmblad, K.

DM., Formand; Sogneraadsmedlemmerne

O Jansen og E M Kragh; Sognefoged

Jan Peitersen; Gross. C E Petersen,

Kasserer; Skoleinspektør Vilh. Petersen;

Kapit. Ludv. Scheel, R.

Folkebibliotek, „Brodersamfundets", Søetatens

Drengeskole i Krokodilleg., aab.

Onsdag og Lørdag Aften 7—9. Det tæller

1,800 Bind, og der betales for Benyttelsen

20 0. maanedl., 1 /$ Kr. for et Kvartal og l'/»

Kr. for et Aar.

Bestyrelse: Pastor D C Prior, Formand

og Kasserer; Lærer Esskildsen, Bibliotekar.

Folkebibliotek, Frdbg. Sogns, Gasværksv.

1, aab. 5—8 Eft., tilhørende Sognets Understøttelsesforen.

Det tæller 3,000 Bind.

For Benyttelsen betales 20 0. maanedl., '/»

Kr. 3 Maaneder, l'/a Kr. for et Aar.

Bestyrelse: Justitsr., Bibliotekar, Dr. phil.

Bruun; Gross. Børre; Forretningsfører

Cold; Redaktør Møller-Holst; Fuldm.

A Johansen; Dr. phil. J Paludan;

Gross. F C Trier.

Folkebibliotek, Krsthvns, St. Annæ Gade

39, aab. Mandag, Onsdag og Lørdag Aften

6—8. Det blev aabnet 12. Marts 1873,

tæller 2,200 Bd. og er bestemt for Kristianshavns

uformuende Befolkning. For

Benyttelsen betales 20 0. maanedlig, 50 0.

for et Kvartal og 1 Kr. 50 0. for et Aar.

Be styrelse: Pastor JCHolck,R.; Skole -

bestyrer J Jlelms, DM. R; Vinhandler C

Bagger; Overretssagfører O Krarup.

Folketheatret, Nørreg. 39, var oprindelig

en Hippodrom, som opførtes 1846 og i

1857 omdannedes til Theater. Der er c.

1,500 Pladser, hvoraf 100 Staapladser. Direktører

for Aktieselskabet: Overretssagfører

FLarsen; Partikulier Chr. Brøndum;

Overintendant EFAncker. Kasserer

for Aktieselsk.: Exam. jur., Assist. i

Politikontoret F A Wilhjelm. Censor:

Overretsprokurator H HNyegaard. Se

Theatre.

Theaterdirektør: Robert Watt.

Musikdirektør: C C Møller.

Skuespillere: J H S Abrahams, J F S

Dorph-Petersen, Helleman, Jansen,

HKolling, Lehrmann, Nathansen,

Benj.Pedersen, V Pio, A Price,

L Stigaard, C Wulff, O Zinck.

Skuespillerinder: Fru B Borchsenius,

Frk. A Bjerregaard, Fru J Hansen,

Fru L Holst, Fru B Rosenb aum, Frk.


Folketheatret. 24 1880.

A Rosenstand, Frk. C Schacht,

Fru B Smidth, Fru JB Wulff.

Regissør: Gornitzka.

Garderobeforvalter: Jansen

Billetkasserer: Nielsen.

Billetpriserne ere: Logepladserne 2 Kr.

(2 Kr. 60 0.). De første 12 Rækker paa

Gulvet 1 Kr. 500. (2Kr.); de næste lORækker

paa Gulvet 1 Kr. 25 0. (1 Kr. 50 0.); de

sidste 9 Rækker paa Gulvet 1 Kr. (1 Kr. 25

0.); de to første Rækker paa BalkonenIKr.

(1 Kr. 25 0.); Unumereret Balkon samt

Børnebilletter 50 0.

Billetter til forhøjet Pris faas frai&li-lVh

og til ordinær Pris fra 12 hele Dagen.

Folkethinget, se Rigsdagen.

Folkevennernes Syge- og Begravelses-Forening,

stiftet 1853, optager Personer

af begge Kjøn, som ikke ere over 45

Aar. Indskud 1 Kr. Kontingent 20 0.

ugentlig. Sygehjælpen er i Hospitalet 1 Kr.

dagl., naar et Medlem indlægges uden Foreningens

Medvirkning; indlægges det for

Foreningens Regning, da foruden fri Kur

og Pleje 20 0. dagl. i Frederikshosp., 40 0.

dagl. i Kommunehosp.; i Hjemmet 5 Kr. om

Ugen, naar Medlemmet har egen Huslæge,

ellers fri Lægehjælp og Medicin samt 3 Kr.

ugenlig. Ægtefolk, af hvilke baade Mand

og Kone ere Medlemmer, erholde fri Lægehjælp

og Medicin til deres ukonfirmerede

Børn. Begravelseshjælpen er 50 Kr. Ifølge

Magistratens Anerkjendelse af 29. August

1876, har ethvert Medlem, der i 3 paa hinanden

følgende Aar har svaret Kontingent

tilForeningen, friKur og Pleje i Kommunehosp.

for Kone og ukonfirmerede Børn. Indmeldelser

modtages af Formanden, Skibsbygger

HYMathiesen, Sølvg. 34.

Fonden for Oprettelsen ai Sømandsboliger,

se Sømandsforeningen.

Forbedringshuset, se Tugt- og Forbedringshuset.

Forening, den danske, til Evangeliets

Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i

fremmede Havne har 4 Stationer for Søfolk

(Hamborg, Hull, London, Newcastle). Bestyrelse:

Pastor, Dr. theol. & phil. Kalk ar,

R. DM., Formand; Grosserer J Adolph,

R.DM., Kasserer; GrossererP Bech, R.;

Kmh.,Kommandør RCMBruun,K. DM.;

Mønstringsbest. C Børnsen; Konsul Edv.

Hvidt; Stiftsprovst, Dr. theol. C Rothe,

R. DM.; Grosserer HJ Rønne; Prof.HY

Sthyr; PastorL A Warburg,R.; Pastor

D C Prior, Sekretær.

Foreningen af 1837 til forsømte Børns

Frelse. Bidrag modtages af Overretsass.

P L Behrend, R.; Overretsass.

E Bøggild; Konferentsr. A L Drewsen,

SK. DM.; Overretsass. Madvig, R.; Kriminalretsass.

Julius Thiele.

Foreningen af 1837 til Konfirmationsudstyr

for Døtre af værdige trængende Fa-

milier paa Vesterbro og Frdbg. Ansøgninger

indgives 3 Maaneder før Konfirmationen.

Bestyrelse: Etatsraadinderne Raffenberg

og Thaysen, Oberstinde Høhling,

Justitsraadinde Dahlerup, Fn

Feilberg, Frk. Jørgensen og Kammerjunkerinde

Serene d'Aquéria.

Foreningen af 1843, som understøtter fat

tige, men skikkelige og uberygtede unge

Tjenestepiger med Bidrag til deres Udstyr

som Tyende. Bestyrelse: Frøknerm

Kongslev; L Zahlmann; L Krieger;

RRothe; FruHKalko; Læge DjøTup;

Præsterne Warburg og V Schousboe,

Formand; Musikhdl., Kancellir. Schytte,

Kasserer.

Foreningen af 5te Juni 1864 for Handelsbetjente

giver i Understøttelsesafdelingen

Hjælp paa forskjelligMaade og Laan til

Medlemmerne; i Sygekasseafd. fri Læge*

hjælp og Medicin eller Behandling paa ét

Hospital; i Konversationsafd. Adgang I

selskabelige Sammenkomster, Foredrag

Bibliotek m. m. Kontingentet er for MeJ

lemmer 75 0. maanedl., for BidragydendJ

til Understøttelsesformaalet 35 0. maanedl

for hver Portion. Bestyrelse: Chr. JA n«

der sen, Sekretær; Cord. Hansen;

Joh. Jansen; Carl Krumbak, Næstformand;

Valdemar Lassen, Kasserer; Cari

L J Nonnegaard, Formand; H JuL

Petersen; P L Petersen; Oskar

Winckler.

Foreningen af 8de April 1873 forTilvejebringelsen

af en Alderdomsbolig for/Søvært

nets Underklasser har til Formaal at fon

skaffe Orlogsfiaadens Arbejdere frit Hul

naar de paa Grund af Alder eller Svaghef

afskediges af Statens Tjeneste. En Bygniaj

med 23 Lejligheder er opført i Rosenvængets

Alle. Bestyrelsen bestaar af en

Direktør, Kommandør C Schønheyder,

K. DM., og 6 Styrere.

Foreningen af 10de Oktober 1874 til

Konfirmationsudstyr for værdige og træn«;

gende Forældres Børn af begge Kjøn, SOD

have Ophold i Kjøbenhavn, Frederiksberg

eller Valby. Kontingentet er 33 0. maanedl.

eller 50 Kr. en Gang for alle. Ansøgninger

indgives til Formanden eller et Bestyrelsesmedlem

inden 15. Jan. eller 15.

Juli.

Bestyrelse: Grosserer D Th. Gottliebsen,Formand

; Gross. Heyman Bloch, Kasser

er; Økonom P C Garmann; Handskefabr.

E M o d e 11; Bogholder N C Wiborg.

Foreningen af danske Bogtrykkere, stif<

tet 18. Febr. 1875 med detFonnaal: at varetage

Bogtrykkerstandens Interesser, samt

at repræsentere den ligeoverfor Staten og

Publikum. Enhver Principal saavel i Kbhvn.

som i Provinserne kan blive Medlem.

Bestyrelse: Uniyersitetsbogtrykker Fr,


1880. 25 Foreningen til Lærlinges Uddannelse.

Hostrup Schultz,Formand; O C Olsen,

Viceformand; F Dreyer, Kasserer; J

O ræbe, Sekretær.

Foreningen af danske Handelsrejsende,

stiftet 1866, har til Formaal at Bikre dens

Medlemmer en dels vedvarende, dels midlertidig

Understøttelse, naar de ere satte

ude af Stand til at ernære sig, samt at understøtte

deres Enker og Børn.

Bestyrelse: J Fred. Jacob, Formand;

E Heggum, Viceformand; J J Lachmann,

Kasserer; N Kalckar, Sekretær;

ETReehof, Kassekrontrollør; J A P r i o r;

Wilh. Petersen.

Foreningen for Abnormskolens Venner

virker for Døvstumme-, Blinde- og Aandsvagesagen.

Bestyrelse: Prof. HPDuurloo; Pastor

R Malling-H a n s e n, FM.; Forstander Cand.

juris. E Keller; Prof. J Keller, R,

administrerende; Forstander J Mol den- I

hawer, R.; Gehejmeetatsr., Dr. jur. J P

Trap, SK. DM., Formand; Kammerherre

FH Wolfhagen, SK. DM.

Foreningen for berejste Skandinaver,

stiftet 18de Febr. 1874, (Vinterlokale:

Østerg. 26,1. Sal, Møde Mand. Aft. Kl. 8)

har til Formaal ved ugentlige Sammenkomster

at samle alle i Kbhvn. værende

Skandinaver, som have opholdt sig i

Udlandet, samt at meddele Oplysninger om

Forholdene i Udlandet og Adresser paa

derværende skandinaviske Foreninger.

Indskud 1 Kr.; maanedl.Kontingent75Ø.J

for udenbys Medlemmer 3 Kr. aarlig.

Formand: HVMansfeld-Bullner.

Forening for indenlandsk Frøavl stif- I

tedes i 1876 med det Formaal at støtte og I

fremme den indenlandske Frøavl. Den vil

i dette Øjemed indsamle Erfaringer om

Hjemmeavlen og være Frøavlerne behjælpelig

baade med Anskaffelsen af gode Sædevarer

og Afhændelsen af det avlede Frø

og medvirke til, at virkelig gode Varer blive

vurderede efter Fortjeneste. Medlemsbidrag

3 Kr. aarl.

Bestyrelse :Kmh.B er ner-Schilden,R.,

Formand; Prof. B S Jørgensen,R., Næstformand;

Redaktør Chr. P Jacobsen,

Kasserer; Seminarielærer E Rostrup,

Skaarup pr. Nyborg, Sekretær; Kammerr.

J B H Andersen; Inspektør Buus;

Gartner G J Bøgh; Jægermester Joh.

Friis; Proprietær H Heide; Etatsr.

N E Hofman (Bang), R.; Prof. Joh.

Lange, R.; Redaktør E Møller-Holst;

Lærer P Nielsen; Etatsr. E Tesdorpf,

K. DM.; GartnerFr.Wendt.

Poreningen for Post- og Telegrafvæsenets

Embeds- og Bestillingsmænd af

22de Febr. 1872 har til Formaal at yde

Understøttelse til trængende Medlemmer

og deres Efterladte, samt at forskaffe Med-

lemmerne billige Laan af Foreningens

Midler.

Bestyrelse: Justitsr., Kontchef C T

Bruun,R., Formand; Fuldm. i Indenrigsm.

C C Lund, Næstformand; Postexpedient

Faber; Justitsr. Postinsp. Th. Schultz,

R.DM.; Postkontrollør,Lieut. Michelsen,

Sekretær og Kasserer.

Foreningen til den ædle Hesteavls

Fremme i Danmark. 225 Medlemmer i

Juni 1879. Kontingentet er 20 Kr. aarl.

Enhver, der proponeres af 5 Medlemmer,

kan blive Medlem af Foreningen.

Bestyrelse: Kmh., Lehnsbaron Ree dtz-

Thott, R., Formand; Hofjægermester,

Greve CCS Danneskjold-Samsøe,K.;

Oberst, Adjutant hos Hs. Maj. Kongen v. d.

Maase, R.DM.

Sekretær og Kasserer: Fuldmægtig i

Landbygningernes Brandforsikring V B ærthelson.

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i

Danmark, Kont.: Vesterbrog. 2 B, aab.

1-3, stiftet 20 Novbr. 1875 i det Øjemed

at modvirke Mishandling af Dyr af enhver

Slags samt ved Belønninger at søge at bidrage

til en god Behandling af Dyrene.

Kontingentet er mindst 1 Kr. aarl.

Protektor Hs. Maj. Kongen.

Bestyrelse: Kmh., Staldmester H ax th au-

. sen, SK. DM.,Formand; Overretssagfører

W Schytte, R., Næstformand; Kammerr.

L e mb c k e, Sekretær ogFormand i Forretningsudvalget

; Kreaturhandler Buchardt;

LehnsgreveDannemand til Aastrup, K.;

Distriksforstander Hoffgaard, Formand

for Vognmandsforeningen H Jørgensen;

Professor Pio; Redaktør Rom; Civilingeniør

Schmidt; Pr.-Lieut. Weiss,R.

Foreningen til forvildede nnge Pigers

Frelse har til Formaal at søge at frelse

unge Piger, der ere faldne som Offer for

Forførelse eller ere bragte ind paa Afveje,

som maa føre til Løsagtigbed, samt at have

sin Opmærksomhed henvendt paa Forhold,

som udvikle Løsagtighed blandt unge Piger

og søge saavidt muligt at udfinde Midler til

at modarbejde disse.

Bestyrelse: Overlæge, Dr. med. S Engelsted,

R. DM.,Formand; Reservelæge,

Dr. med. N Holm; Etatsr., Borgmester

Knudsen, R. DM.; Politiinspekt. C Petersen;

PastorWarburg,R.; Hdlsfuldm.

Vollmond, Kasserer.

Foreningen til Konfirmanders Opklædning

af 9de Decbr. 1859.

Bestyrelse: Generalinde E Rye; FruM

Levinsen; Frk. C Petersen; Kammerr.

J Petersen , Formand; Kammerr. C Harboe,

R., Sekretær; Gross. Th. Rahlff,

Kasserer; Mægler S Rasmussen.

Foreningen til Lærlinges Uddannelse i

Haandværk og Industri for hele Landet,

Kont.: Nørrevoldg. 19, St., aab. 9-3,5-7, stif-


Foreningen til Lærlinges Uddannelse. 26 1880.

tet 17. Novbr. 1874. DensFormaal ere: at

fremkalde en bedre Uddannelse for Lærlinge

i Haandværk og Industri; at støtte de

Udlærte i deres videre Uddannelse; at samle

Oplysninger om Arbejdsforholdene i Indog

Udlandet til Vejledning for Arbejdsgiverne

og Arbejderne og at tilvejebringe en

nærmere Sammenslutning mellem Arbejdsgiverne

og Foreningens Lærlinge. I Læretiden

nyder Lærlingen foruden Kost og

Logis eller en ugentlig Løn: fri Sygepleje,

ugentlig Opsparing i Arbejderbanken, som

med Benter ogPræmie udbetales ham, naar

han bliver Svend, og fri teknisk Undervisning.

For dygtige Svendeprøver uddeles

Belønninger, og Rejseunderstøttelse gives

til videre Uddannelse i Udlandet. Foreningen

yder endvidere Understøttelser til

forældreløse og fattige Lærlinge. Foren,

ejer etBibliothek(c. 1,500Bind), som udlaanes

til Medlemmerne og disses Lærlinge. Til

Oprettelsen af et Lærlingepleje-og etArbejderhjem

har Foreningen i Følge Koncession

sat et Varelotteri i Drift. Kontingentet er for

indenbys Medlemmer 1 Kr., for udenbys 50

0. Kvartalet; Indskud 1 Kr.

Bestyrelse: Tømmerm. P H a n s e n; Kommercer.

J WHeyman, R.DM., Generalkasserer

; Skomagerm. S N K n a p p, Næstformand

; Kapit. Hofmøbelfabr. L L ar se n,

Formand; Snedkerm. CENielsen; Bogtrykker

O C Olsen; Skorstensfejerm. O C

Petersen; Zinkstøber L Rasmussen;

Skræderm. CPSørensen; Fabrikant W

Winther.

Repræsentantskabets Formand: Bogtrykker

O C Olsen. Forretningsfører for Foreningen

er Exam. jur. CFScherwin, for

Lotteriet Examjur.LRasbech.

Foreningen til Syges og Saaredes Pleje

nnder Krigsforhold. (Foreningen under

„det røde Kors u .) Stiftet 1875, anerkjendt

af Regjeringen 1876. Formaalet er paa

Grundlag af Beslutningerne paaGenferkonferencen

af 1868 at supplere den Virksomhed,

der fra Statens Side udfoldes til Syges

og Saaredes Pleje under Krigsforhold, med

en organiseret Privathjælp. Foreningen lader

dertil egnede Kvinder uddanne som Sygeplejersker,

som ere stillede til Raadighed

for Publikums private Sygepleje; for ubemidlede

Folks Vedkommende enten mod

nedsat Betaling eller gratis i den Udstrækning,

som Foreningens Midler tillade. Sygeplejeafdelingens

Kont. er i Stormg. 1,1. Sal.

Medlemskontingentet er mindst 5 Kr. aarl.

eller 100 Kr. engang for alle.

Protektor: Hs. Maj. Kongen.

Ærespræsident: Hs. Kgl. Højhed

Kronprins en.

Bestyrelse: General C A F Thomsen,K.

DM., Formand; Lieut.,Raadmand APC

Abrahams, R., Sekretær; Prof. S H O

Bagge, R.DM.; Kmh. EJA Carsten-

sen, R. DM.; Dr. med. S Engelst«

R. DM.; Gross. L J Grøn, R.DM., Ki

serer; Dr. med. V Holm er, R.; Overlojj

Lehnsgreve Holstein-Holsteinboi

RE. SK. DM. FM.; Pr.-Lieut. EAÅMi

cussen ; Oberst HF M Olufsen, R. Dl

Viceformand; General V C B S trick«

K. DM.

Foreningen tilUdstyrelse af fattigeK«

fir mand er paa Krsthvn. Bestyrelse: Br*

devinsbr. C Eberth; Pastor JCHolci

R.; Overretssagfører O K r a r u p; Prol, I

theol. F Nie 1 s en.

Forhyringskontor, se Sømandsforeningi

Forligskommissionen, seLandsover-un

Hof- og Stadsretten og Amtets Forligskta

mission.

Forplejningskorpset. Udbetaling afLa

ning m. m. til Hærens Personel, forsaan

saadanne Udbetalinger kunne betragt

som Anvendelse af gjældende Love, rejj

mentariske Bestemmelser eller af sænj

af Krigsministeriet givne Resolutioner.!

Anskaffelse af Brød, Furage og andre Na

ralforplejningsgjenstande samt Afdeling

nes Forsyning med disse Gjenstande.

Anskaffelse af Beklædningsgjenstande

Hæren samt af Sygehus- og Kasernesagi

— Afdelingernes Forsyning med Bekn

ningsgjenstande, Sygehus- og Kaseri

sager. — Sygehusforvaltningen. — Enkel

hederne af Indkvarteringsvæsenet, heri I

lige indbefattet de Sager, som tidligere H

været behandlede af KasernedirektM

— Befordrings- og Transportvæsen, 1

Spørgsmaal angaaende Hærens faste TIL

herunder ikke indbefattede. — Sager i

gaaende Fyldestgørelsen af den gifte Oj

cerer og andre militære Embedsmænd pi

hvilende Enkeforsørgelsespligt Korpset

Kontor: Fredh. Kan. 30.

Chef: Generalintendant, Oberst J I

Købke,K. DM.

Stabschef: Stabsintendant, Etatsr. LJ

Bonsach, R. DM.

— 1ste Generalkommandointendalf

tur (Citadellet, Fortunstok 2):

Generalkommandointendant: Stabsuua

dant C M Gorm, R. DM.

Brødbagningsetablisementet: i Citadell«

Frederikshavn.

— Materielintendantur en (Rigensg.ll 1

Chef: Stabsintendant, Oberst F W S

Schnitter, R. DM.

Munderingsdepotet (Rigensg. 11): Inten

dant CCJ B Lund, R.

Inventariedepotet (Overg.n.V. 49): InttndantR

WN Aabye.

Forsvarsbrødre, de danske, i Kbhvn. Kont

, Nørrebrog. 10. Stiftet 29. Jan. 1879. Offi»

4,000 Medl. Selskabet bestaar af Mænd.

som have tjent eller tjene i Hæren (hvortil

de ophævede Borgerkorpser i Kbhvn. ret

nes) eller Flaaden, og mindst have gjennem-


1880. 27 FrederikBb. Sogns kommun. Myndigh.

gaaet en 6 Ugers Rekrutskole eller en dertil

svarende Uddannelse. Dets Formaal er

at virke hen til, at enhver dansk Mand anser

det for en Hæder at bære Vaaben for sit

Fædreland, at støtte enhver Bestræbelse for

at styrke Hærens og Flaadens Kampdygtighed,

at tilvejebringe Midler til at oprette en

Sygekasse, en Understøttelseskasse, en Begravelseskasse

og en Alderdomsforsørgelseskasse,

at understøtte de under en Krig

udkommanderede Forsvarsbrødres Familier.

Selskabets Midler kunne kun komme

Medl. af det kbhvnske Selskab til Gode.

Bestyrelsen bestaar af 9 Medl.

Formand: Kapit. M G j ø r u p.

Kasserer: Kunstdrejer Lohse.

Fotografisk Forening. Formand: Hoffotograf

JPetersen. Næstformand: HoffotografB

CBudtz-Miiller.

Frederik den 7des Stiftelse, se Kong Frederik

den 7des Stiftelser.

Frederiksberg Arbejderhjem. Selskabets

Formaal er at give Friboliger og i Forbindelse

dermed Hjælp til Underhold for trængende

gamle Arbejdere eller deres Enker,

der ikke længer kunne ernære sig selv.

Medlemsbidrag er enten 40 Kr. en Gang for

alle, eller 4 Kr. aarlig i 10 Aar. Selskabets

Ejendom, Godthaabsv. 32, indeholder

14 Lejligheder, foruden 2 Butiker. Bestyrelsens

Formand er Kammerr. J C

Lembcke.

Frederiksberg Hospital, Lampev. 16.

Frederiksberg Kirke, opført af Kristian YI.

Kirkeværge: Oberst A Fibiger, R.,kst.

Sognepræst: C Ewaldsen, R.

1ste Kapellan: J J Mohr,kst.

2denKapellan: FAO Rugaard.

Ordineret Medhjælper: O VGlahn.

Klokker: Kapit. R SFeveile, R.

Kantor: P M Meyer.

Organist: R J Maale.

Kirkebetjent: A Andersen.

Graver ved Assistentskirkeg.: J P Johansen.

Graver ved den gi. Kirkegaard: P Chr.

Møller.

Frederiksberg Landskabsgartneri. Frederiksberg

Have og Søndermarken aabnes

ved Solopgang og lukkes omtr. 1 Time efter

Solnedgang. Aabning og Lukning, hvorom

Bekjendtgjørelse findes ved Indgangen,

tilkjendegives ved Ringning. Tilladelse til

at samle tørre, nedfaldne Grene, hvilket kun !

maa finde Sted Tirsdag og Fredag fra 1.

Oktbr.—1. April, ligesom til at samle Planter,

aftage Prospekter m. m. erholdes ved

Henvendelse til Inspektøren (se Statshaverne).

Til Ordens Overholdelse er ansat

en Opsynsmand med Bolig i Schweitzerhuset

samt patrouillerendeBetjente tilligemed

en Assistent ved Landskabsgartneriet.

Frederiksberg Slot er opført af Frederik

IV og benyttes siden 1869 til Hære ns Officerskole

og Elevskole.

Frederiksberg Sogn omfatter i gejstlig

Henseende foruden det egentlige Frederiksberg

ogsaa Kbhvns Vesterbro.

Frederiksberg Sogneskoler. Drengesk.,

Falkoneralle 5; Overlærer T Jessen.

Pigeskolen, Lampev. 6; Overl ær er F D o r p h.

Heldagskolen, Niels Ebbesens V. 10; Overlærer

J Larsen.

Frederiksberg Sogns Grundejerforening,

oprettet med Love af 8. Septbr. 1876. Den6

Formaal er i det Hele henvendt paa kommunale

Anliggender; enhver Grundejer kan

optages som Medlem. Det aarlige Medlemsbidrag

er 4 Kr. Formand: Højesteretssagfører

VF Asmussen.

Frederiksberg Sogns kommunale Myndigheder.

— Kommunalbestyr elsenbestaar afBirkedommeren

for Kbhvns Amts søndre Birk,

A Eberlin,R., Formand, og enKommunalrepræsentation,bestaaende

af: Formand for

Sø- og Handelsretten NFSchlegel, R.DM.,

Formand; Kommandør J.C Tuxen, K.DM.,

Viceformand; Handelsgartner F J Koch;

Kapitajn G Ramm, R.; Landinspektør L

MLauritzen; VognfabrikantNLarsen;

Teglværksejer RKoch; Brygger P A Vogelius

; Proprietær J N FHasselbalch.

Sekretær-, Bogholder- og Kassererkontor

findes Lampevej 6.

Sekretær og Bogholder: Cand. jur. V C

Hattensen.

Kasserer: P F Ring.

Ingeniør, Vand- og Brandinspektør: Cand.

polyt. ESP Hersom.

— Fattigkommissionen: Sognepræsten,

Pastor E w a 1 d s e n, R.; Overretsassessor

Linde, R, fung. Formand; Oberst S J

Wedege, R.; Vognfabrikant N Larsen;

Proprietær JNFHasselbalch.

Fattigvæsenets Kontor er Lampev. 16,

aab. 8-3, for Udfærdigelse af Sygesedler

hele Dagen.

Inspektør ved Fattigv.: Kancellir. W

H e nriques.

Fuldmægtig: Exam. jur. J Nielsen.

Overlæge ved Frdbg. Kommunes Hospital:

J A Holstein, R.

Reservelæge: Dr. med. E Jacoby.

Fattiglæge i Distriktet Øst for Biilowsv.,

Nyvej ogPlatanv. er Læge Benj. Olsen; i

Distriktet Vest for samme Linie er Læge

Otto Petersen.

Økonom ved Hospitalet og Fattighuset:

E Jacobsen.

Opsynsmand ved Fattighuset: J Rasmussen.

— Skolekommissionen: Pastor Ewaldsen,

R., Formand; Docent R J Fjord,

R. DM.; Dr. phil. M G G Steenstrup, R.;

Kapit. G Ramm, R.; Teglværksejer

Koch.


Frederiksb. Sogns kommun. Myndigh. 28 1880.

— Sundhedskommissionen: Politimesteren,

som Formand; Bygningsinspektøren;

Læge, Justitsr. C C L Prieme;

LandinspektørLMLauritzen; HdlsgartnerF

JKoch.

— Bygningskommissionen, se Bygningsvæsen.

— Grundtaxtkommissionen: Birkedommer

Eb er lin, R., Formand; Gross.

AL Topp,R.; Kapit. Ramm, R.; Kapit.

T Schou, R.; Landinspektør L M Lauritzen.

— Ligningskommissionen: Proprietær

JNF Hasselbalch, Formand; Overretsprokurator

Engberg, Viceformand; Prok.

Hartnack; Gross. JSA Bør re; Oberst

HCHertel, R. DM.; Blikkenslagerm.

Sack; Gross. AL Topp, R.

— Vejudvalget: Formand for Sø-og Handelsretten

N F Schlegel, R. DM., Formand;

Kapitajn G Ramm, R.; Kommandør

J C Tuxen, K. DM.

— Kirkeudvalge't: Kommandør J C

Tuxen,K. DM., Formand; Landinspektør

L M Lauritzen; Sognepræst Ewaldsen,

R.

— Brandkommissionen: Birkedommer

Eberlin, R., Formand; Handelsgartner

F JKoch; Kapitajn G Ramm, R.; Branddirektør,

Pr.-Lieut. Mynster; Brandinspektør

Hersom.

— Bestyrelsen for de Fattiges Kasse:

Provst P E Hall; Kammerraad J C

Lembcke; Proprietær A L Schoustrup.

— Forligsmægler i Tyendesager:

Proprietær Schoustrup; Suppleant: Politiassistent

Holck.

— Vandsynsmænd: Ingeniør E S P

Hersom; Handelsgartner F J Koch;

Teglværksejer R Koch; HavebrugskandidatDT

Poulsen.

— Hegnsynsmænd: Højesteretssagfører M

Lunn, Formand; Gartner J Cv Bartrumsen;

Partikulier E H Beyer. Suppleant:

Gartner Julius Petersen.

— Jordboniteringsmænd: Lektor P

Freuchen og Proprietær C T Hansen.

— Revisorer: Skifteskriver F C Falckenthal

og .

— Lægdsmandens Kontor er paa

Lampev. 16 i Hospitalsbygn., aab. 8-2.

Frederiks Hospital, Bredg. 66 og Amalieg.

27, stiftet ved Fundats af 6. August 1756,

indviet 30. Marts 1757, har Plads til omtr.

400 Syge.

Enhver Syg, der ikke henhører under

Kbhvns Fattigvæsens Forsørgelse, og som

ikke lider af Børnekopper,Kolera,Dysenteri,

Exanthematisk Tyfus, gi. Benskade, Fnat,

Skurv samt kronisk Hudsygdom, Sindssvaghed,

Syfilis, naar Sygdommen bar overskredet

det primære Stadium, Kræft, kroniske

Sygdomme og Alderdomssvagheder,

kan blive indlagt paa Hospitalet, enten for

Betaling eller som Fritliggende, naar |

Paagjældende er forsørgelsesberettiget |

i Landet og bar fast Ophold i KBBI

Børn under 7 Aar modlages kun, naar

trænge til kirurgisk Hjælp.

Betalingen for Kur og Pleje er daglig i

Indlændinge: for en Lejlighed paa 2 0

reiser med bedste Pleje 5 Kr., for Enen

relse med bedste Pleje 3 Kr., paa enFællt

stue 1 Kr. 20 0., og for Udlændinge he

holdsvis 7 Kr., 5 Kr. og 2 Kr. 20 0.

Ubemidlede Syge fra Landet, der ikke ri

berettigede til Hjælp af det Offentlige,!

som lide af Sygdomme, der trænge til I

videnskabelig Hospitalsbehandling, km

tilstaas fri Kur og Pleje. Ansøgning*

derom, forsynede med de fornødne Bed

ligheder, indgives til Direktionen.

De indenbys Syge, der ønske fri Kor«

Pleje, skulle tilvejebringe Attest for, &W

have fast Ophold i Kbhvn., ikke nyde FIL

tighjælp og ikke have Midler til at udn|

Omkostningerne for Kur og Pleje, hvilte

Attest, naar de høre under en off. AutoriH

udstedes af den øverste Foresatte, mend

lers af Understøttelsesforeningens Krel

bestyrer eller af Kommunelægen og Fattu

forstanderen.

Besøg paa Sygestuerne er tilladt I

10-12 og 3-6.

Badene, se Badeanstalter.

Direktionen: Overpræsidenten; EtatÉ

Borgmester HAV Knudsen, R. DÉ

Tømmermester H H Kayser, R. DI

Konf., Dr. med. EA Dahlerup, K. DM

Departementsdirektør C P M Bach!

K. DM.; Prof., Dr. med. PLPanum,!

DM.

Afdeling A. Overmedikus:Prof.,Dr, mil

CMReisz, R.

Afd. B. Overmedikus: Prof.,Dr. med. C l

With, R.

Afd. C. Overkirurg: Prof., Dr. med. M |

Saxtorph,K. DM.

Afd. D. Overkirurg: Lektor, Dr. med. Pi

Plum, R.

Præst: J H Petersen.

Inspektionskontor (aab. fra 8 Fi

til 8 Aft.). Inspektør: E Lautrup, n

Fuldmægtig: J E A T Aschlund. I

Bogholder- ogKassererkont. (aabj

10-2 Fm.), Bogholder og Kassekontrollør.

E D Bech; Kasserer: J E A T Ascklund,

kst. f9

Frederiks tydske Kirke, hvortil Gmsistenen

lagdes den 22. Juni 1755 afKotg

Frederik V, indviedes 26. Novbr. 1759. I

Patron: General J AP F Wørishøffer,

SK. DM.

Ældste: Direktør i Livsforsikringssum

stalten S C L Hertzsprung, R., og Oliemøller

J Henningsen.

Kirkeforstander: Edv. J Hvidt, R. DM

Sognepræst: T H Hamburger; komst-


Brøndum A Frøken Citadelsv. 9|

Brønniche J Oross. (Brønniche & Walther)

Peder Skrams G. 3,

— & Walther Gross. Peder Skrams G. 3,

Brønnicke P Hdlsagent Frydsv. 5a

Buck J N Bogholder Dannebrogsg. 268

— Caroline P Detajlhdlske Toldbodg. 2K

— Martin C Kontorist Toldbodg. 2K

— AT Lærerinde Kapelv. 2S

Buchwald F V Cand. phiL GI. Strand 50,

— J W Enke e. Justitsr. GI. Strand 50a

Budde-Lund GFabrikant Tømmerpladsv. i,

Budtz T E Student Regentsen

Bugge F Skuespiller østervold Voldh.

Buhl J Bogholder Tordenskjoldsg. 30«

Buhring F Inspektionsbetjent Schønbergsgade

16 B,

Bull G L Cand. jur. Kronprinsesseg. 403

— E Frøken Toldbodg. 21,

— FC Manufakthdl. Holbergsg. 6«

Buncke W M Assist. i Finm. Holm. Kan. 4,

Bunkeflod K J S Lærerinde Gothersg. 141«

Bnnken H P Smedem. Rosenborgg. 17,

Buntzen E Etatsr. Højesteretsadv. R.DM.

Vestervoldg. 109,

— A Stud. jur. Vestervoldg. 109,

Burla Th. Guide Viktoriag. 184

— C Tøjsmedm. st. Kongensg. 38sbi

Busch H A E O Cand. theol. st. Kannikestræde

126

— J P Uhrmager Bagerg. 9 A,

Busck A Gross. Amalieg. 43s

Busse R A Fotograf i Generalst. østerfarimagsgade

3 & 5 i

Byberg L M C R Fuldm. iNationalb. Herluf

Trolles G. 26 4

Biichner E C B Balletdanser Østerg. 51

— H V Pedel v. Borgerdydsk. Bredg. 32Bb

Bfllow L M E v. Enkefrue Svanholmsv. 42

— C Fabrikant Vendersg. 22,

—• F C v. Handelsagent Svanholmsv. 4a

— F C fh. Raadmand R. Helleruplund pr.

Hellerup

Byrsting E W Konstruktør Strandv. 121

Biittner J A Bud i Justitsmin. DM. Slotsholmsgade

10

Bærthelson H P Justitsr. Linnésg. 303

Boeg L E Enke e. Postm. Badstuest. 15s

Bøgh M P Detajlhdl. & Gross. st. Strandstræde

33s

Bøg vad P Detajlhdl. Nørrebrog. 49,

Bøhme A G fh. Skipper J A Schwartz G. 4,

Bønecke P C Arkitekt Bygningsinspektør

Peder Skrams G. 8S Bp. Nygaardsv. 14,

Bønnelycke L Telegrafist Vendersg. 6a

Børgesen C Hdlsfuldm. Lampev. 22 As

Børresen W Lieut. Forretningsf. Havneg.74

Bøtker J Translatør Alleg. 20s

Bøttger Signe Skolebestyrerinde Nørreg. 9,

Battiger CHM Gross. st. Kongensg. 17,

Bøving J Frøken Gothersg. 135,

— P N C fh. Isenkr. Gothersg. 135,

Caiberg G N Bogtrykker Blaagaardsg. 31a

Cantor A B Prok. v. Overr. Havneg. 49,

Cappelen C J Pianist Nybrog. 208

Carey G Balletmester Skinderg. 38'*

Carlsen J Bogholder Admiralg. 24,

— C F A Gross. Østerfarimagsg. 3,

— C C E O Kunstmaler Nyvej 17,

— AF Lærerinde Gasværksv. 21 ,

— S Malerm. Balsamg. 10a

— J C Skibsbygm. Strandv. 141

Carré J E Cand. philol. Gothersg. 155 Aa

Carstens H Bagerm. Frederiksborgg. 33K

— J Glarm. Ravnsborgg. 21Bbs

Carstensen H Detajlhdl. Raadhusst. 3S

— R Kapit. forhv. Digeinspektør R. DM.

Gothersg. 103s

— H C E Redaktør Nørresøg. 27 3

— C Værtshush. st. Kongensg. 80s

— AC Økonom Fredericiag. 24

Carøe C Lærerinde Nansensg. 528

Caspersen C Cand. pharm. Cort Adelers G.4,

— Th. Gross. Bredg. 35Sb, Bp. St. Pauls

Kirkepl. 116 3

Caspersohn F C C Intendant Wildérsg. 32,

Cederqvist M J E Detajlhdl. Børsg. 48K

Cederstrøm N B Kapit. Vodroffsv. 4 As

Cetti S F Enke e. Oberst Ole Buhrs G. 44

Christensen K C Assist. Blaagaardsg. 10,

— T T Assist. v. Gasv. Dannebrogsg. 26,

— F C C Bogholder Rørholmsg. 3a

— F G Bogholder Vognmagerg. 1,

— NM Bogholder Fælledv. 11,

— L Cand. theol. St. Hans G. 19,

— C E Detajlhdl. Kapelv. 53K

— K Detajlhdl. Nordvestv. 22s

— E C E Enkefrue Blaagaardsg. 12,

— SE Enke e. Præst St. Hans G. 19,

— V Exam. polyt. Bogholder Holm. Kan. 30,

— C F J Fabrikant st. Kongensg. 76 3

— FC Farmaceut Slotsg. 103

— O C F Forvalter Frederiksborgg. 27«

— C Fuldm. i Finm. Nansensg. 51,

— L Glarm. GI. Kongev. 968

— BO Gross. (Frm. Chr. Christensen) Ahlefeldtsg.

16 4

— C A Gross. Holbergsg. 108

— J C Gross. Nytorv 29,

— S Grønthdl. Nansensg. 46 AK

— P Andr. Hdlsagent Skinderg. 27 a

— C Karetmg. Ryesg. 114K

— J A C Kass. v. Malerforen. Ny Adelg. 5Bb,

— ET Kommissionær Nørrefarimagsg. 63,

— C C Konditor Pilest. 47s

— C W Kontrolbetj.v. Jernb. Lavendelst.44

— S B fh. Kornhdl. Schacksg. 2S

— J A L Lieut. Nørrefarimagsg. 42 A,

— J Marskandiser Vognmagerg. 118

— NC Husmægler Lavendelst. 4,

— W Mægler Nybrog. 10,

— LP Partikulier Korsg. 37,

— R Partikulier Vesterg. 1,

— Ah. Pensionat Ny østerg. 10,


1880. 29 Frue Kirke, Vor.

[lokker, Kantor, Organist og Graver: N

Hillebrandt, FM.

aiserens Arbejdshus, Hj. af Dronninensg.

og Sofieg. Der er omtr. 200 Lemmer

fruentimmer) og interimistisk 40 Plejeørn.

Inspektør: A N Bulow.

eisers Kirke, Vor. Grundstenen lagdes

en 19. Oktbr. 1682 af Kong Kristian V, og

[irken indviedes den 19. April 1696. Arkiekten

var Lambert van Haven. Spiret bygedes

først i 1749-52 efter Tegning af

?hurah. Alteret, som er af Marmor, fuldørtes

i 1732. Prædikestolen er udført efter

larsdorffs Tegning. Orgelet er opsat 1698.

)øbefonden er skænket af Grevinde

Tieregg, som ligger begravet under Orgelet,

(irken og Taarnet forevises daglig, naar

let forud bestilles hos Overgraver Østergaard,

St. Annæ G. 19, mod en Betaling af

l Kr. for et Selskab paa 12 Personer.

Patronat: Kbhvns Magistrat.

Kirkeinspektion: Sognepræsten; Gross.

H L Stæhr; Etatsr. H A Clausen, R.

DM.

Sognepræst:

Resid. Kapellan: J C Holck, R.

Ord. Kateket: G F Mygind.

Klokker: .

Kantor: PL Wamberg.

Organist: C Attrup.

1ste Graver: J L Østergaard.

2den Graver: A C Petersen,

frelsers Sogn indbefatter Kristianshavn

og Amagerbro samt Børsg., Slotsholmsg.

og Kristiansg.

Fremtiden, Forsørgelsesforening for Mænd

og Kvinder, hvis Hovedbeskjæftigelse er

Literatur, Undervisning, KunBt og Polyteknik,

er stiftet den 11. Marts 1865, efter

dertil udarbejdet Forslag af Direktør J

Hellmann. Foreningens Formaal ere: 1)

at gjøre Udlaan paa et Aar til dens Medlemmer

mod en fast Rente å 6 0. af hver

Kr. aarlig og mod Sikkerhed; 2) at tjene til

Alderdomsforsørgelse for disse ved

fra 55 Aars Alderen at uddele aarlig, naar

Kontingent af 20 Kr. hvert Aar er betalt

mindst i 15 Aar, Vi» af deres opsparede Kapital

indtil Dødsdagen; 3) at være Enkepensionskasse

for de gifte Medlemmers

eventuelle Enker, der da erholde '/*« aarlig

af den for dem opsparede Kapital; og 4) at

yde ethvert Medlem ved Døden en Begravelseshjælp

aflOOKr. Foreningen har

ordentlige Medlemmer, der svare etlndskud

engang for alle af 40 Kr. og et aarligt Kontingent

af 20 Kr., og overordentlige Medlemmer,

der ikke ere delagtige i Foreningens

Goder, men af Interesse for Sagen tiltræde

med et Kontingent af mindst 200 Kr.

eller betænke Foreningen ved Legat eller

testamentariske Bestemmelser. Foreningens

Anliggender bestyres af et Raad paa

12 Medlemmer, valgte af Generalforsamlingen,

og bestaar dette af: Direktør Jul.

Hellmann, Formand; Prof. Holten, K.

DM., Viceformand; Inspektør Carl Andersen,

R.; Etatsr. Heinr. Hansen, R.

DM.; Cand.phil. Otto Malling; Landskabsmalerne

Aagaard,R., ogLibert,R.; Beregner

Alb. Andresen; Overlærer Henr.

Smith; Professor Stein; Fabrikanterne

C Sødring og Conr. C Møller. Grundtanken

i denne Forening er den, at enhver

Deltager ved Produktet af sin vante Virksomhed

skal sættes istand til at erhverve en

opsparet Kapital for sin og eventulle Enkes

Alderdom, og at disse Bidrag realiseres

samlede paa den for Foreningen fordelagtigste

Maade, Kunstsagerne ved en aarlig

Bortlodning, hvortil Bevilling haves, de literære

Ydelser ved Udgivelse af passende

Bøger og Afholdelse af populære Foredrag,

de dramatiske og musikalske Kræfter ved

Arrangement af offentlige Koncerter og Aftenunderholdninger.

Medlemsantallet var

den 31. Decbr. 1878 af ordentlige 286,

hvoraf 30 pensionsnydende og af 51 eventuelle

og 4 aktuelle Enker, samt af overorordentlige

56 med en opsparet Kapital af

omtrent 248300 Kr., hvoraf Reservefonden

ejede 23000 Kr.

Frimurerlogen, Klerkeg. 2.

Frue Arbejdshus, Nørrevoldg. 30, en

Lemmestiftelse for 20 Fruentimmer og en

Optagelsesanstalt for 40 ukonfirmerede

Børn. Inspektør: Fuldm. H V Kruse, kst.

En Del af Forhuset er f. T. overladt til Nørrevolds

Friskole.

Frue Kirke, Vor. Af hvem den er grundlagt

vides ikke, men den maa allerede have

været til paa Biskop Absalons Tid. Bygningen

har mange Gange været underkastet

Hdsvaade og Ødelæggelser; den afbrændte

saaledes under den store Ildebrand 1728,

hvorpaa den opbyggedes paany og indviedes

den 30. April 1738. Denne Kirke, hvis 382

Fod høje Taarn navnlig var mærkeligt, reddedes

under Hdebranden 1795, men blev

atter 1807 under Bombardementet et Rov

for Luerne. Derpaa opførtes den nuværende

Bygning af Konferentsraad Hansen

og indviedes den 7. Juni 1829 paa 1ste

Pintsedag. Kirken staar daglig aaben fra

1. Maj til 31. Oktbr. 9-11, fra 1. Novbr. til

30. April 10-11 Fm. og forevises forøvrigt,

naar man desangaaende henvender sig til

Kirkebetjentene (Nørreg. 4). Den øverste

Del af Taarnet er aaben hver Dag, naar man

henvender sig til Ringer Larsen, Studiest. 5.

Patronat: Universitetet.

Kirkeinspektion: Sognepræsten; Professor

Goos, R. DM. og Justitsr., Bankkasserer

F S Bang, R. DM.

Sognepræst: Stiftsprovst, Dr. theol. P

C Rothe, R. DM.


Frue Kirke, Vo*. 30

lste residerende Kapellan: D C Prior.

2den residerende Kapellan: J P M

Paulli, R.

Ord. Kateket: L J F Bostrup.

Klokker: Cand. theol. J Erlandsen.

Kantor: V A H Sanne.

Organist: Prof., Dr. phil. J PE Hartmann,

K. DM.

Gravere: J P Traustedt og AP

Klindt, DM.

Frne Sogn begrænses af Gammeltorv,

Klædeboderne , Skinderg., Kjøbmagerg.,

Hauserpl., Rosengaarden, Fiolst., Nørreog

Vestervoldg, Fredh. Kan., Raadhusst.

og Nytorv.

Frænkel's, Lene, Stiftelse, Rosengaarden

3. Bestyrer: Gross. Ph. WHeyman.

Frøavl, se Forening for.

Frøkontrollen (Dansk Markfrø - Kontrol),

E Møller-Holst, Frdbg. Alle 15.

Fyr- og Vagervæsenet.

Fyr- og Vagerinspektør: Kapit. F P A

Uldall, R.

Fyringeniør: CF Grove, R. DM., har

Kontor Slotsholmsg. 10.

Fællederne. Betalingen for at græsse Kreaturer

paa Fællederne bestemmes for hvert

Aar afKommunalbestyrelsen. Anmeldelser

ske hos Økonomiforvalteren (Raad- og

Domhuset).

Ridetegn å, 4 Kr. til Fællederne faas hos

Økonomiforvalteren.

Fængselsselskabet i Kbhvn. har et dobbelt

Øjemed, nemlig at virke til idømte Forbryderes

religiøse og moralske Forbedring

og ved passende Midler at beskytte dem,

om hvis Forbedring, der kan haves grundet

Haab, for Tilbagefald efter Løsladelsen.

Bestyrelse: Overpræsident, Kmh. E Emil

Rosenørn, SK. DM., Præsident; Frk.

Emilie Hammerich; Gross. JH Mannheimer,

Kasserer; Direktør F Bruun,

R.DM.; PastorF Stahlfest-M&ller;Pastor

AEEDahlberg.

Sekretær: Assistent L (id er s.

Fængselsselskab, Vridsløselille, har til

Formaal at lette og fremme den løsladte

Forbryders Gjenoptagelse i Samfundet.

Bestyrelse: Pastor H M N Wamberg,

Formand; Snedkermester J Cortsen,

DM. R.; Politiinspektør C Petersen;

Overlærer H V Kaalund; Justitsr. V

Muller; Murm.LPetersen, FM.; Bogholder

L V Ziebe, DM.; Boghdl. Th.

Reitzel, Kasserer.

Færgevæsenet er ved Lov 14. Decbr. 1857

henlagt under Havnebestyrelsen. Enhver

Færgebaad skal være forsynet med Nr. og

Færgemanden saavel med Nummer som

med et af Havnekapitajnen udfærdiget Certifikat,

samt, forsaavidt Færgebaaden har

Anlæg ved et offentligt Landingssted, med

en Taxt. Færgning finder i Reglen kun

Sted om Dagen og fra følgende Steder: fra

Toldboden, Havnekont. ved Kvæsthngg.

Wildersbro ved Enden af Strandg., Landings

trapperne for Enden af Niels Juels

1. Torveg. og Børsg. (offentlige Landings?

steder).

Fæstemænd. Taxten er følgende: For Indskrivning

i Protokollen 35 0. For at skafie

en Husbonde et Tyende eller et Tyende ea

Tjeneste betales af den betingede Løn, beregnet

for etHalvaar, uanset om Tyendeforholdet

stiftes maaneds- eller ugevig, I

0. pr. Kr.; dog atBetalingen i intet Tilfælde

overstiger 2 Kr. For at anbringe Lsaredrenge

eller andre, som ingen Løn erholde,

70 0. For at skaffe Dag- eller andet bestemt

Arbejde eller Folk dertil, 15 0. For

Udfærdigelse af skriftlig Overenskomst

mellem Husbonde og Tyende, naar samat

forlanges, 15 0. For Udskrift af Fægteprotokollen,

naar den forlanges af Private,

35 0. Disse Godtgjørelser blive, forsaavidt

begge Parter have forlangt Fæstemandens

Hjælp, at erlægge af hver især med ovena*

førte Beløb, men i andet Fald kun af det,

der har henvendt sig til ham. Naar Fæstemanden

skaffer Nogen Tyende eller Tje-i

neste paa et Sted udenfor Kbhvn., er det

ham tilladt foruden de ommeldte Godtgørelser

at lade sig særskilt dække de dervM

havte rede Udlæg.

Fæstemænd, se Fag-Registret.

Fødsels-og Plejestiftelse, den Kgl., Am»liegade

23-25, oprettet 1788 af Dronning Ju*

liane Marie. IFødselsstiftelsen (Amalieg.25)

modtages Barselkvinder baade Dag og Naf

Den foreløbige Indskrivning af de Fru«

sommelige, som ville indlægges frit, findV

Sted Mandag, Onsdag og Lørdag 10-11FJ

Kont. Nr. 23 i Stuen; det er aab. 9-4, frø

Ind- og Udbetalinger 10-2; i samme udbH

tales Plejehjælpen Lørdag Fm. 9-11. Matdag

og Fredag 11-5 kunne Ammerne faas i

Tale paa Plejestiftelsen, naar man deroa

henvender sig til Portneren i Nr. 23. Plejeforældrene,

som ville søge Underakkouchørens

Hjælp, træffe denne i Reglen 9 , /a-101å !

Fm. Poliklinik til gratis Behandling H

Sygdomme i de kvindelige Kjønsorganer

1-2. Indgang i Amalieg. 23.

Direktionen: Overpræsidenten; Konferentsr.,

Dr. med. Dahlerup, K. DM.; Jnstitsr.,

Universitetskvæstor L V G ede,

Gehejmeetatsr., Borgmester, Dr. med. C S • op

Fenger, SK. DM.

I II]

Overakkuchør og Læge: Prof., Dr.med.I

S Stadfeldt, R.

Underakkouchør og Reservelæge: Dr..

med. R A S Paulli.

Klinisk Assistent: S A Fløystrup.

Fast Lægekandidat: Chr. Weis.

Overjordemoder: Fru JWegener.

Præst: JH Petersen. ii:«!

Inspektør og Kasserer: Pr.-Lieut. J F |i

Wessel.


1880. 31 Generalkommando.

Bogholder og Kontrollør: P J Weis trup,

M.

Assistent: O C £ Neergaard.

Økonoma og Oldfrue ved Fødselsstiftel-

!n: HM Weistrup.

Inspektrice ogOldfrue vedPlejestiftelsen:

raE Canton.

Inspektrice ved Plejebørn i Byen: Frk.

arboe.

rnisons Kirke eller den Herre Zebaoths

irke er opført under Frederik IV i 1703-6

i Stenene fra det nedbrændte Amalienborg

lot; den indviedes den 24. Marts 1706.

Patron: General G J V Nielsen,

K. DM.

Kirkeinspektion: Sognepræsten; Oberst

FM Olufsen, R. DM.; Malermester C

AWeber, R.

Sognepræst: V C Schousboe.

Resid.Kapellan: SGSørensen.

lste ord. Kateket: V A E V Andresen.

2denord. Kateket: E C N Barfoed.

Klokker: Cand. phil. HBSoetmann.

Organist: E Ipsen.

Kantor: P Frederiksen,

lste Graver: H Tronier, DM.

2denGraver: SBBechmann,DM.

Lrnisons Sogn indbefatter foruden alle til

arnisonen henhørende Personer, uden

[ensyn til deres Bopæl, desuden den Del af

yen, som indesluttes af Nyhavn, st. Konensg.,

Toldbodv. og Havnen,

trnisonssygehuset, Rigensg. 9,blev taget

Brug som Sygehus 4. Novbr. 1818.

Bestyrelse: Overintendant,Kapit.HVF

[artmann, R.; Overlæge J C S Schade,

rtnernes Hjælpeforening er stiftet 1859

cider Beskyttelse af Hds. Maj. Enkedroning

Caroline Amalie. Dens Formaal er at

jælpe trængende Gartnere og deres Enker

ler Børn. Foren, tæller 239 Medlemmer;

ensFormue var l.Oktbr. 1879 c. 22215Kr.,

erunder detWeilbachske, det Hintzeske og

et Blingerske Legat paa 1256,2040 og 612

r. Medlemmernes Indskud er 6Kr. og aarge

Bidrag 4 Kr. Anmeldelse om Optagelse

Foreningen tilstilles Formanden.

Bestyrelse: Kgl. Slotsgartner Tyge

, o th e, R, Formand; Handelsgartner C F

Eintze; Handelsgartner C L Hansen,

rvermestrenes Stiftelse, Løngangst. 31,

pført 1854 for 4 Familier,

rversvendenes Stiftelse, St. Hans G.

I, opført 1853 for 14 Familier,

skompagni, det danske, Hovedkont. H C

rsteds V., Gasværket,

sværker. Gasværket paa Vesterbro er

nlagt 1856-57, Gasværket paa Østerbro

377-78. 11878 afsattes af Gas, som blev

jdledet gjennem Maaler, 322,152,600 Kuikfod,

og af Gas til Lygter antages Forbruet

at være 42,016,000Kubikfod. De offent-

lige Lygters Antal var 2,816 og 16 Kandelabrer.

DriftsoverBkudet, som tilkommer

Kommunen, udgjorde i samme Aar c.

443,700 Kr.

Gasværksbestyrer: J C G Howitz, tr.

paa vestre Gasværk 9V»-U.

Driftsinspektør for vestre Gasværk: N O

Petersen.

Driftsinspektør for østre Gasværk: J O V

Irminger.

Gasværkernes samtlige Kontor er

findespaavestre Gasværk.

Kasserer- og Bogholderkontoret, aab. 10-

3. Kasserer:E A Jørgensen. Bogholder:

G Møller.

Kokes-Kontoret er aab. 9-2.

Meter-Kontoret, aab. 9-7, modtager Anmeldelser

om Bopælsforandringer, Til- og

Fratrædelse afKonsumenter samt Alt, hvad

angaar Maalere og Gasforbruget paa disse.

Nye Maalere opsættes uden Udgift for Konsumenten,

naar Ledningen af en autoriseret

Gasmester er anmeldt færdig og prøvet af

Værket, og Konsumenten ved skriftlig Rekvisition,

hvortil trykte Blanketter udleveres,

forlanger Opsætningen udført. Ligeledes

modtager Meterkontoret Anmeldelser

om Alt, Lygtevæsenet vedkommende.

Om opstaaede Fejl og Utætheder ved

Gasledninger med Tilbehør har Konsumenten

at henvende sig til en autoriseret Gasmester.

Findes Fejlen i Maaleren eller paa

de Ledninger, der vedligeholdes af Gasværket,

skal Gasmesteren skriftlig anmelde det

til Meterkontoret. Enhver af Magistraten

autoriseret Gasmester er forpligtet til paa

Anfordring at møde og foretage det øjeblikkelig

Nødvendige, indtil Foranstaltninger

fra Gasværkets Side kunne blive trufne.

Gasmestre, se Fag-Registret.

Gehejme-Arkiv, det Kgl., iKavalergaarden

indenfor Zahlkammerporten mellem Ministeriebygn.

og det store kgl. Bibliotek, stiftet

af Kong Frederik ni paa Kbhvns Slot.

Nuværende Bygning af Kong Frederik IV.

Adgang til Kontoret for Fremmede (Kl.11-1)

tilstaas af Kirkeministeriet.

Gehejmearkivar: Konf., Kgl. Historiograf

og Ordenshistoriograf, Dr. phil. C F We g ener,

SK. DM.

Arkivsekretærer: Lieut. CUAPlesner,

første Arkivsekretær og Registrator; C M A

Matthiessen, anden Arkivsekretær og Inspektør.

Assistent: JFKrarup.

Gejstlighed, se de forskjellige Kirker.

Generalauditør: Etatsr.GB Bornemann,

K. DM.

Generalkommando, lste,Kont. iCitadellet

Frederikshavn, Kommandantboligen.

Kommanderende General: General G W

JNielsen, SK. DM.

Stabschef: Oberst GMHolbek,R. DM.


Generalkommando. 32 1880.

Sonschef: Kapit. G C C Zachariae, R.

Adjutanter: Premierlieutnanterne F D

Suell og J VCGortz.

Generalstaben: Kont. i Proviantgaarden.

Chef: General L E F o g, K. DM.

Obersterne J Z Schroll, R. DM.; J F

Lorenzen, R.DM.; Kapitajnerne A Lle

Maire, R.; CAS Dalberg, R.DM.; F

J Buchwaldt, R.; T G Rohde, R.;

PH WLange,R.; C F F E Tuxen, R.

Geografiske Selskab, det kgl. danske.

Protektor: Hs. Maj. Kongen.

Præsident: Hs. kgl. Højhed Kronprinsen.

Bestyrelse: Overkmh., Lehnsgreve Holstein-Holsteinborg,

RE. SK. DM. FM.

og Gehejmeetatsr., Kabinetssekretær, Dr.

jur. Trap, SK DM., Vicepræsidenter;

Prof. Ed. Er slev, R. FM., Sekretær; Kmh.,

Stiftamtmand, Baron Bill e-B r a h e, OM.;

Kapit. NHC Hoffmeyer, R.; Kapit. V

Hoskjær, R.DM.; Kmh., Kontreadmiral

Irminger, SK DM.; Kapit. C O E Normann;

Kommandør J C Tuxen, K. DM.

Gesandtskaber, fremmede Magters.

— Amerika (de forenede Stater): Dr. phil.

& theol. MJ Cramer, Chargé d'Affaires,

Amaliegade 22.

—Belgien: de Bo under de Melsbroeck,

Ministerresident, f. T. i Stockholm.

— Frankrig: Vicomte de Croy, overordentl.

Gesandt og befuldmægt. Minister,

Bredg. 68. Legationskont.: Herluf Trolles

G. 26.

Baylin de Monbel, Legationssekretær.

Kapit., Greve d' Ormesson, Militærattaché.

Emile de Serre, Chancelier ved Gesandtskabet,

Kont.: Herluf Trolles G. 26.

C A Tronier, Attaché.

— Italien: Greve Della Croce* overordentl.

Gesandt og befuldmægtiget Minister,

Holm. Kan. 16.

— Nederlandene: Greve Fr. de Bylandt,

Ministerresident, f. T. i Stockholm.

— Portugal: Vicomte A da Cunha de Soto

Maior, overordentL Gesandt og befuldmægtiget

Minister, f. T. i Stockholm.

— Rusland: Baron A v. Mohrenheim,

SK, overordentl. Gesandt og befuldmægtiget

Minister, Kong. Nyt. 4.

Fyrst B ar ato w, 1ste Legationssekretær.

NWolobuiew, Gesandtskabspræst.

— Spanien: Don Lorenzo de Castellan

o s, Chargé d'Affaires, f. T. i Stockholm.

Luis delaBarrera,Legationssekretær,

f. T. i Stockholm.

— Storbritannien: Sir Charles Lennox

Wyke, overordentl. Gesandt ogbefuldmægtiget

Minister, Bredg. 26.

Mr. Brook Taylor, Legationssekret.

Rev. R S Ellis, Legationspræst.

— Sverrig og Norge: Baron Lave Beck-

Friis, SK, overordentl. Gesandt og be-

fuldmægtiget Minister, Kronprinsesseg.

20, 1. Sal.

Greve de la G ar die, Legationssekretær.

Greve Rosen, Attaché.

— Det tydske Rige: Friherre A v. Magnus,

overordentL Gesandt og befuldm. Minister.

Greve v. d. Goltz,Legationssekretær.

WA L Hawer s aat,Legationskancellist.

— Østerrig-Ungarn: Greve Kålnoky,

overordentl. Gesandt og befuldmægtigetMinister,

Amalieg. 8.

Greve L i p p e -We issenfeld, Legationssekretær.

Gjældskommissionen og Gjæsterettea,

se Lands-Over- samt Hof- ogStadsretten.

Glasforsikringsselskab, Dansk, Tordenskjoldsg.

13,1. Sal.

Godgjørenhed, en Stiftelse for 31 jødiske

Familier, Borgerg. 41.

Gratistskolen, Springg. 7, er oprettet

1776 af Agent Hans Holck.

Direktører: Pastor G SF Schepelera

og Overretsassessor JN A Madvig, R. I

Inspektør: Cand. phil. NHancke.

Grosserer-Societetets Komite: Etatsr.

Moritz G Melchior, R. DM., Formand;

E.le Maire, R., Viceformand; J Adolph,

R.DM.; Etatsr. J F Carøe, R.; Georg

Petersen; Konsul Ch.E de Coninck, R;

Edward Thune, R.; L JGrøn, R.DM.;

B Wm. Sass; H Fritsche; Konsul Alfr.

P Hansen; Rudolph Puggaard, R.; AG

Hiort

Sekretær: Overretsprok. Vilh. Rode. 1

Grundejerforeningen for Kbhvn. erstiftfl

15. Maj 1860 med det Formaal at vække og

vedligeholde Interessen for kommunale Anliggender

og at belyse og fremme Alt, hvad

der angaar Grundejernes Interesser. Enhver

Grundejer i Kbhvn. eller Forstæder

kan tegne sig som Medlem paaForeningeM

Kont Kontingent 4 Kr. aarlig. BestyrelsM

Kapit. A F Jørgensen, R., Formand;

Kommercer. JWHeyman, R. DM., Viceformand;

Partik. N Holtum, Kasserer;

Gross. C J Meyer; Tømmerhdl. A Mottlau;

Kancellir. O Thorup og Fyringeniør

CF Grove, R. DM.

Grundejerforeningens Kont., 1.Kongensg.

12 i Stuen, befatter sig med: 1) Udlejning

for Ejere og Paavisning for Lejere af ledigblevne

Lejligheder. 2) Administration af

Ejendomme, hvis Ejere ikke selv kunne eller

ville bestyre dem. 3) Anvisning og Vejledning

med Hensyn til Arbejde og Reparation

ved Bygninger og Kontrollering af

Arbejdet < * •

Grundejerforeningens Laanefond yder

Laan til 5 pCt. mod Sikkerhed i Lejekontrakter

og andre gode Værdier til Medlemmer,

som have været det i mindst 1 Aar.

Fondens Bestyrelse: Overretsprok. L H e ck-


1880. 33 Haandværkeratifteisen.

scher,Overkrigskomm.L T Foss og Snedkerm.

J Gortsen,DM. R.

Grensen for Kbhvns Kommune. Øst for

Strandvejen ligger Grænsen i Gammel "Vartovs

sydlige Skæl. Vest for Strandvejen

ligger den længere Nord paa, nemlig ved den

nordlige Side af Slukefter, og derfra gaar

den i omtrent lige vestlig Retning, skærer

Hellerup Banegaard,hvis Hovedbygning ligger

paa Byens Grund, indtil omtrent 1,400

Alens Afstand fra Strandvejen,hvorpaa den

drejer lige mod Syd og naaer i en uregelmæssig

Linie til Lersøen,som den gjennemskærer

paa langs ad Midtlinien. I den

nævnte Del findes dog en Enklave, som hører

til Gjentofte Sogn, nemlig Lille Tuborg

og Norgesminde. Fra den sydlige Ende af

Lersøen dannes Grænsen af Aaløbet, som

forbinder Lersøen med Ladegaardsaaen, og

dernæst af denne og af St. Jørgens Søs vestlige

Kant, fortsættes derefter adGl.Kongev.,

Værnedamsv., Frdbg. Alles Sydside til den

første Runddel. Herfra følger Grænselinien

langs Skællet, som adskiller Ejendommene

ved Frdbg. Alles Sydside fra Ejendommene

ved Vesterbrog. Nordside, skærer sidstnævnte

Gade omtrent ved Sammenstødet

med Rahbeks Alle, følger langs dennes Sydside

til et Stykke udenfor Bryggeriet, drejer

derpaa lige mod Syd og omslutter Vesterfælled.

Nogle smaa Enklaver, som høre til

Frdbg. Sogn, ligge ved GI. Kongev.

Paa Amager ligger Byens Grænse lige

Syd for Frelserens Kirkegaard, og gaar herfra

i en Linie mod Øst til Øresund, men mod

Vest hører kun de private Ejendomme, der

have Gade-Nr. 2-16 til Byen, hvorimod Fælleden

og de øvrige af Militæretaten benyttede

Arealer høre til Amtet. Til dette hører

ogsaa flere smaa Enklaver, der indesluttes

af Kbhvns Grund.

Grønlandske Handel, Kgl. Handelens

Plads er for Enden af Strandg. indenfor forrige

Wilders og forrige Krøyers Pladser.

Med Undtagelse af Pakhuskont., der er

paa Pladsen, ere Kontorerne Slotsholmsg.

10, Stuen. Kontorerne ere aabne 10-3, dog

for Indbetalinger kun 10-2'/s.

Direktør: Dr. phil., Justitsr.H J Rink,R.

Chef for Bogholder- og Korrespondance-

Kontoret: Kancellir. LCNyholm,R.

Revisor: LFDraskau.

Kasserer: Kammerr. C G Harboe, R.

Pakhusforv.: Krigsr. J A Hjort.

Handelen besørger Breve til Grønland

uden Porto, forsaavidt de befordres direkte

med Handelens egne Skibe, og nogle Dage

før Skibenes Afgang udgaar offentlig Bekjendtgjørelse

om Indleveringstiden.

Grøns, M E og Hustrus Friboliger, Nr. 1 og

. 2, Solitudev. 5 og 7 og Slotsg. 22, ere oprettede

1860 og 1861. Nr. 1 giver Fribolig til

14 og Nr. 2 til 20 værdige og trængende Familier

af Middelstanden (derunder indbefat-

tet Embedsstanden). Opretterens Hustru

har Bestyrelsen, saalænge hun er ilive, og

efter hendes Død Magistraten.

Gymnastikforening, Kbhvns. Kontor: Holmens

Kan. 18, hvor Indmeldelser ske Tirsd.,

Torsd. og Lørd. 7—9 Eft. Foreningens

Formaal er at udbrede Færdighed i Legemsøvelser

og Vaabenbrug. Medlemsbidraget

for aktive Medlemmer er 1 Kr. maanedlig

og et Indskud af 1 Kr., hvorfor haves

Adgang til Øvelser i Gymnastik og Vaabenbrug

2 Gange ugentlig i 1 l /» Time, om

Sommeren øves tillige Roning. Enhver,

der yder 5 Kr. aarl. eller 50 Kr. engang for

alle, optages som passivt Medlem.

Præsident: Kmh. Overpræsident E E Rosenørn,

SK. DM.

Bestyrelse: Kapit. JAmsinck, R.; Skuespiller

J F S Dorph-Petersen; Vexellerer

L V Hansen, R.; Højesteretsadvokat

C S Henrichsen, R. DM.; Prof. J A C

Holbech, R. DM.; Kapit. V Hoskiær,

R. DM.; Tømmerm. H H Kayser, R.

DM.; Pr.-Lieut. L V Schleppegrell;

Kmh., Oberst JTWegener,R. DM.

Gymnastikskolen, i StokhuBg. Chef: Kapit.

J Amsinck, R.

Haandværkerforeninyen, Kronprinsensg.

7, stiftet den 20. Novbr. 1840, har til Formaal

at fremme Haandværksstandens Tarv

ved de Midler, der staa til dens Raadighed.

Den ejer et Bibliotek paa c. 4,000 Bind, som

udlaanes til Medlemmerne. MedForeningen

er forbundet en Understøttelses- og Laane-

Kasse, hvoraf Laan tilstedes Medlemmer og

aarlig Understøttelse ydes til Enker. Den

ejer en Kapital af 24000Kr. Af det Rønnenkampske

Legat, stort 8000 Kr., anvendes

Renten aarlig til Anskaffelsen af Instrumenter

ogVærktøj somPræmier til dygtige unge

Haandværkere. Foreningen belønner ligeledes

fortrinligt udførte Svendeprøver med

sin Medaille i Sølv og Bronce. Endvidere

driver den en Varelotteriforretning til Fordel

for Stiftelsen „Alders Trøst", det tekniske

Selskabs Skole, Børnehospitalet og

Kysthospitalet.

Bestyrelse: Snedkerm. J Cort s en, DM.

R., Formand; Tømmerm. Chr. Rothe, Viceformand;

Uhrmagerm. J A Øberg, FM.;

Tøjfabrikant N P Christensen; Karetmagerm.

H C V Bødker; Murm. Carl R

Ette; Malerm. AFHammer;Murm.NMathiesen;

Cand. polyt. Bagerm. CFLichtenberg.

Sekretær: Lieut. CFJøhncke.

Haandværkerstiftelsen eller rettere Stiftelsen

for gamle Haandværksmestre og deres

Enker i trange Kaar, Vestervoldg. 113.

Stiftet 28. Jan. 1835 og taget i Brug 24. April

1837. 64 Friboliger, som besættes af forskjellige

Laug.

Bestyrelse: Etatsr., Tømmerm. J ABlom,

Formand; Naalemager C Hjorth, R.; Hof-

3


Haandværkerstiftelsen. 34 1880.

Snedkerm. JGLund, FM.; Finerskærer O N

Thorsen, FM.; Handskemagerm .NFLarsen;

Murm. N Mathiesen; Sadelmagerm.

C FiHj ar up; Bogbinderm. C JF Rasch.

Hafnia, danskLivsforsikringsselskab,Kont.:

Amagert. 6,1 Sal, aab. 10-3, er oprettet 21.

April 1872. Garantikapital af 1 Mill. Er.,

der kan forøges til 2 Mill.

Selskabet tegner Livsforsikringer, Kapitalforsikringer,

Livrenter m. m. baade paa

en enkelt og flere Personers Liv, derunder

en særlig Afdeling for Begravelsesforsikringer.

Præmierne ere faste og billige,

Efterskud tages ikke, og Forsikringssummerne

udbetales idetmindste med deres

fulde Beløb, men desuden deltage de Forsikrede

med mindst 40 pCt. i Udby ttefordelingen.

Fortegnelse over Selskabets Garanter

udleveres paa Forlangende.

Direktion: Generalmajor, Kmh. HAT

Kauffmann, SK. DM..;Prof., Dr.phil. T N

Thiele; Overretssagfører C de Fine Skibsted.

Kontrolkomite: Højesteretsass. R C

With,R.; KommandørJCTuxen,K.DM.;

Gross. A J Halberg; Raadmand NCSyndergaard;

Gross. Andr. L Topp, R.

Forretningsfør ende Direktør: C JRamm.

Kasserer: Cand.phil. M az ar de la G ar d e.

Beregner: Dr. phil. J P Gram.

Sekretær: Cand.jur. C T Bang.

Læge: Polijtilæge,Dr. med. C Tryde, R.

Juridisk Konsulent: Højesteretsadvokat

C S Henrichsen, R.DM.

TekniskKonsulent: Prof. LOppermann,

R.

Hambro's Bade-o g Vaskeanstalter, Hjørnet

af Borgerg. og Hindeg., og Springg. 17

(Indgang til Vaskeriet kun fra Springg.,

men til Badene fra Landemærket og Kjøbmagerg).

Betalingen er for et varmt Bad

med Haandklæde 25 0.; for et koldt Bad

eller et Styrtebad med do. 15 0.; for et

Vaskerum med Tilbehør i den første Time

12 0., i hver følgende '/« Timer 8 0.; for

et Tørrekammer en Nat 15 0. Inspektør

ved Anstalten i Borgerg. er PFV Henrichsen,

i Springg. H H Klarr, DM.

Handelsakademier, se Fag-Registret.

Handelsbank, Kbhvns. Kont.: Østerg. 54,

aab. d-3 Fm., og for Folio, Ind- og Udbetalinger

5-7 Eft. Stiftet Marts 1873, aab. 18.

April 1873, har til Formaal yderligere at

lette og befordre Landets Pengeomsætning,

Handelens, Industriens og Agerbrugets Udvikling.

Statuterne nævne som Hovedbrancher

af Forretninger: Modtagelse af Penge

paa Folio, som Indlaan og i Konto-Kurant,

Laan paa solide Papirer, Forskud paa Varer,

Kjøb og Salg af Vexl er, ædle Metaller,

Obligationer og Aktier, Emission af Laan

og Anskaffelse af Kapitaler til Jernbaner og

andre Foretagender samtKrediter mod eller

nden Pant eller Kaution.—Bankens Grund-

fond er en Aktiekapital paa 12 Mill. Kr.;

dens Anliggender varetages af Bestyrelsesraadet,

Direktionen og Aktionærerne paa

Generalforsamlingen.

Bestyrelsesraad• Justitsm. J M V Nellemann,

SK. DM., Formand; Gross. E le

Maire, R., Næstformand; Etatsr., Gross.

J FCarøe,R.; Gross. LJT Grøn, R.DM.;

Vexellerer CCHansen; Hofjægerm. CCS

GreveDanneskjold-Samsøe,K.; Tømmerm.

H H Kayser, R. DM.; Gross. M

Goldschmidt; Godsejer J F Scavenius

til Gjorsløv, DM.; Kmh., Stiftamtmand

J C Baron Bill e-B r a h e til S vanholm,

K. DM.: Hofjægerm. C D Luttichau til

Tjele, R.; Gross. F Owen.

Direktører: Gehejmekonf., Kmh. WCE

Grev Sponneck, SK. DM.; M Levy, K;

Etatsr. A E Reimann.

Bogholder: H Abrahamsen.

Kasserer: Ch. Buchter.

Chef for Laanefaget og Sekretariatet: L

Bentzen.

Handels- og Kontoristforeningen. Lokale

St. Annæ PI. 13. 420Medl. Bestyrelse: I si.

Kjøbmand J P Bryde, Gross. Sophus Jensen,

Mægler J A Nissen. Kasserer:

Gross. HA Møller.

Foreningens Understøttelsesfond

for Personer, der ere eller have været MedL

af Foreningen, deres Enker eller Børn. Bestyrelse:

Gross. H Fritsche, Formand;

Gross. E B Rée; Gross. Vilh. Tielsen;

Gross: E Friis, Kasserer; Skibsmægler

FB Willer.

Handelsskole for Kvinder, Halmt. 14.

F or s tander ske: Frk. C T e s t m a n, tr. 1-2. *

Hans, St., Hospital for Sindssyge paa Bistrupgaard

ved Roskilde er nærmest bestemt,

til Behandling afSindssyge,derere hjemme-'

hørende i Kbhvns Kommune; dog ville, forsaavidt

Pladsen tillader det,ogsaaSindssyge

fra andre Dele af Riget saavelsom fra Udlandet

kunne indlægges. Patienterne inddeles

med Hensyn til Bespisning og øvrige 1

Forplejning i 3 Klasser, som ere beregnede

paa saavidt muligt at stille dem under saadanne

Vilkaar med Hensyn til Levemaade

og Bekvemmeligheder, som kunne svare til

deres Stand og Stilling.

Betalingen, for hvis Erlæggelse antagelig

Sikkerhed maa stilles, er daglig i respektive

1., 2. og 3. Forplejningsklasse: 1)

for Patienter, som høre hjemme i Kbhvn. i

2 Kr. 75 0., 1 Kr. 70 0. og 1 Kr.; 2) for udenbys

Patienter: 6 Kr. 25 0., 5 Kr. og 3 Kr.

For udenrigske Patienter, som kun modtages

paa 1. eller 2. Pleje, resp. 8 og 6 Kr.

Betalingen for særligt Opsyn er for Mænd 1

Kr. 35 0. daglig, for Kvinder IKr. 150. daglig.

For Interessenter i de her i Staden oprettede

Sygekasser, som af Magistraten ere

anerkjendte, er Betalingen 60 0. daglig paa

3. Forplejningsklasse med samme Ret og


1880. 35 Havnebestyrelsen-

under samme Betingelser som paa Kommunehospitalet.

For denne Betaling afholdes samtlige Udgifter

ved den Syges Behandling og Underholdning

; dog har enhver betalende Patient

at medbringe Gangklæder ogLinned, soml.

og 2. Klasses Patienter selv maa bekoste

vedligeholdte, ligesom ogsaa extraordinære

Forplejningsgjenstande, særlig Opvartning

eller andre Bekvemmeligheder, der, uden at

kunne betragtes som nødvendige Rekvisiter

for Behandlingen, maatte ydes den Syge,betales

særskilt. Moderation iBetalingen indrømmes

i særegne Tilfælde efterBegjæring,

indgiven til Kbhvns Magistrat, uformuende

kjøbenhavnske Patienter, men kun paa 3.

Forplejningsklasse.

Ingen Patient maa i Reglen optages, førend

hans Tilstand er undersøgt og hans

Sindssygdom attesteret af en ved Hospitalet

ikke ansat Læge ved Udfyldning af en

Blanket, som tilligemed en trykt Underretning

om de øvrige Bestemmelser ved Indlæggelsen,

samt hvad der ellers er at iagttage

ved Overbringelsen af en Patient til

Anstalten saavelsom under hans Ophold

der, erholdes i Magistratens 2. Afdeling og

hos Stiftelsens Inspektør, samt paa Kommunehosp.

Forsaavidt Patienten begjæres indlagt

uden Betaling, hvilket kun kan ske, naar

Patienten er forsørgelsesberettiget i Kbhvn.,

har man at henvende sig med Begjæring

derom til Magistratens 3. Afdeling, Hestemøllest.

4.

11878 er behandlet 901 Patienter. Udgiften

var ialt 331883 Kr. 26 0. I Betaling

for Private indkom 114 290 Kr. 79 0.

Borgmesteren for Magistratens 2. Afdel.

har den øverste Ledelse af Hospitalets Anliggender.

Overlæge: Prof.,Dr. med. V Steenberg,

R. Inspektør: Kapit. G S Sahlertz.

1. Reservelæge: ORohmell.

2. Reservelæge: J J F Meyer.

Økonomi- og Inventarieskriver: L Steiness.

Præst: NK Dahlhof.

Harboeske Enkef rnekloster, Stormg.14,er

stiftet 23. Novbr. 1735 af Gehejmeraadinde

Christiane Harboe, født Baronesse Fiuren,

(som ogsaa har oprettet Støvringgaards adelige

Jomfrukloster) til Bolig for 13 Fruer af

de 5 første Rangklasser.

Direktion: Magistraten.

Klosterforstander: Justitsr. J C Holm.

Priorinde: Kammerjunkerinde E O V

Jessen.

Præst: Kateket W F Ltitken.

Haveselskabet, se Selskabet til Havedyrkningens

Fremme.

Havnebestyrelsen bestaar efter Lov af 30.

December 1858 af et Havneraad og en i

Havneforvaltning.

Havneraadet bestaar af Overpræsiden- |

ten som Formand, 2 efter Indenrigsministe- ;

riets Indstilling af Kongen beskikkede Medlemmer

(Overtoldinsp., Kmh. Kv.Barner g

og Kommandør O A K Wilde, R.) og af 6

Medlemmer, som vælges afBorgerrepræsen- |

tantskabet i eller udenfor dets egen Midte

(Gehejmeetatsr., Borgmester Fenger, SK. I

DM.; Kommandør J C Tuxen, K. DM.; j

Prof. LF Holmberg,R.; Etatsr., Gross.

MGMelchior,R.DM.; Prof.,Stadsingeniør

Colding, R.; Gross. Edv. Thune, R.). j

Yalgene ere paa 6 Aar. Havneraadet skal

afgive Betænkning over alle deHavnen vedkommende

Sager, der forelægges samme,

og dets Erklæring skal indhentes om ethvert

Spørgsmaal, vedkommende Ordningen af

Havnevæsenets Forhold til Marinen eller

til Kommunen og om alle reglementariske

Bestemmelser for Havnens Forvaltning og

Bestyrelse; Havneraadet er berettiget til at

gjøre Andragender om ethvert Havnevæsenet

vedkommende Anliggende, og hvert af

sammes Medlemmer har Ret til at fremsætte

Forslag eller Anker i saa Henseende.

Sekretær: Justitsr., Kontorchef Th.Thygesen.

Havneforvaltningen føres af en Havnekapitajn,

som udnævnes af Indenrigsministeren

efter Havneraadets Forslag, og

som under sit Ansvar bestyrer alle Havnens

Anliggender overensstemmende med

de gjældende Bestemmelser, samt i Henhold

til Budgettet; han forestaar Havnevæsenets

Korrespondance og Regnskabsvæsen

samt fører Overtilsynet med Havnepolitiet

og Havnearbejderne.

Havnekapitajnens Kont. er paa Toldboden

og er aab. 10-3. Havnekapitajnen tr.

der sikrest 11-12. I Havnekapitajnens Fraværelse

fungerer Havnemesteren.

Under Havnebestyrelsen er henlagt Stadens

indre Havn og dens Broer samt

Kbhvns Rhed.

Havnen er delt i 4 Distrikter, og ved hvert

af disse er der ansat en Havnefoged for at

paase Ordenens Overholdelse i Havnen og

ved Bolværkerne. De 4 Distrikter ere: Nyhavns

Distrikt, hvis Havnefoged har Kont. i

Kvæsthusg. 7,1 Sal; GammelstrandsiBørsg.

54, Stuen; Krsthvns i Brogade 7 og Kallebods

i Langebrog. 53.

Knippelsbro og Langebro aabnes i Reglen

kun for Skibe de Søgnedage, saalænge der

er Dagslys, med Undtagelse af 12-2 og fral.

Febr. til 31. Oktbr. tillige 2 ! /J-3.

Havnekapitajnen: Kapitajn FWWLflders,

R. DM.

Havnemester: C C F Lund, DM.

Havnebygmester: CKØllgaard.

Bogholder og Sekretær: Hd'Auchamp.

3*


aebestyrelsen. 36 1880.

Assistent: J F S i m o n y.

Kasserer: ALBlaamann.

rnekontorer, se Toldvæsen,

leselskab , det danske , oprettet 28.

irts 1866. — Selskabet virker for Plantig

og Engvanding af de jydske Heder;

suden stræber det at fremme Vejspørgslalet

og i det Hele at tilvejebringe Oplyslger

af enhver Art, der kunne fremhjælpe

»dens Opdyrkning. Selskabet virker kun

indirekte Vej ved at fremkaldeAssociatior

for Engvanding og for Plantning og giver

, disse den fornødne Vejledning til Arbejts

Udførelse samt understøtter dem under

nskelige Forhold med Pengebidrag. Indigterne

ere frivillige Bidrag. Enhver, der

rer 100 Kr. engang for alle eller 4Kr. aarjj,

bliver Medlem og faar Selskabets Tidsrift.

Saavel Mænd som Kvinder kunne

sre Medlemmer.'

Bestyrelse: HofjægermesterFMourier-

; t e r s e n, R.DM.; Lngeniørkapit. Dalgas,

DM. FM.; Overretsprok. Morville R.

le i Jylland.

Forretningsfører for Kbhvn. og Omegn:

ipit. Collin Lundh, R.

jnsynsmænd for Kbhvn. (Lov 27. Jan.

172, Raadstue-Plakat 26. Marts 1872) ere:

incellir., Inspektør MKoch, Formand;

antør J P Olsen; Kapit., Tømmerm. F E

errn; Murm. C R Ette; Vognmand J

eier. Suppleant: Tømmerm. H J

obel. Om Oversynskommissærer s. d. A.

Uigaands Kirke skal være opført 1469

ider Kristian I. og var oprindelig en Kloerkirke,

der tilhørte Duebrødrene. Efter

eformationen blev den Sognekirke i 1537;

;n afbrændte 1728, men istandsattes og

ev atter indviet 30. Novbr. 1732. En fuldændig

Ombygning er begyndt i 1878.

Patronat: Kbhvns Magistrat.

Kirkeinspektion: Sognepræsten; Vinhdl.

WFBestie; Oberst L APetersen,K.

>M. FM.

Sognepræst: Dr.theol. EWKolthoff,R.

Resid. Kapellan: L H Schmidt.

Ord. Kateket: CF Sommerfeldt.

Klokker: Cand. theol. 6 Lindemanniansen.

Kantor: Kammerr. N Lun d, DM.

Organist: Prof. JCGebauer.

Graver:E Thomsen, DM.

»Uigaands Sogn begrænses af GI. Strand,

Jybrog., Raadhusst., Ny- og GI. Torv,

»kinderg., Kjøbmagerg., Kronprinsensg.,

iværteg., st. Regneg.,Gothersg., Kong.Nyt.,

)sterg. og Højbropl.

endriksens, J., og Hustrus Skole, Baldersg.

.0, stiftet af Oliemøller J Hendriksen og

lustru. Bestyrelse: Stifteren, J Hendrikten;

Pastor CJ Brandt,R.; Overretsprok.

Et A Jacobi; Lærer JMadsen; Distriktsforstander

PJ Mouritsen; Handskemager

C F Spangenberg.

Herlovianersamfundet er stiftet1850efter

Forslag af Prof. KCNielsen, daværende

Rektor ved Aarhus Realskole. Det staar

aabent for alle dem, der som Disciple, Lærere

eller Embedsmænd ere eller have været

knyttede til Herlufsholm. Dets Formaal er

at understøtte trængende Herlovianere,

dels ved Gaver, dels ved rentefri Laan. Medlemsbidraget

er mindst 2 Kr. om Aaret.

Medlemsantallet er 288.

Formand er Etatsr., Politidirektør C r o n e,

K. DM.; Sekretær: Kmh. Overtoldinspektør

K Barner, R ; Kasserer: Kancellir., Skolebestyrer

H E Mel chior.

Heymans, J V, og Hustrus Stiftelse for Officers-Enker,

Viktoriag. 19.

Heymans, J V, og Hustrus Sølvbryllupsstiftelse

for ugifte og enlige Personer uden

Hensyn til Trosbekjendelse, Pederhvidtfeldtst.

8. 16 Friboliger. Bestyres af Overpræsidenten.

Hjorths Stiftelse, Vesselsg. 12, oprettet

1857 for ugifte Døtre af Embedsmænd og

Borgere, har Boliger til en halvaarlig Leje

af 56 Kr. og 36 Kr. samt en Fribolig. Stiftelsen

har en betydelig Prioritetsgjæld,

hvorfor der ved ledige Boligers Bortgivelse

tages Hensyn til, om der kan udredes

et Indskud af nogle hundrede Kroner. Bestyres

af Krigsr., Klasselottokollektør Juul,

Etatsr. Korn, R. DM., Tobaksfabrikant

Nobel, Overretsprokurator Maag, og

Kammerassessor E ver s, Kasserer og adm.

Bestyrer.

Historiske Forening, den danske. Bestyrelse:

Prof., Dr. F Schiern, R. DM.,

Formand; Bibliotekassistent C F Bricka,

Sekretær; Prof., Dr. E Holm, R.;

Bibliotekassistent S M Gjellerup; Kontorchef

Joh. Grundtvig, R. Den udgiver

„Historisk Tidsskrift". Kontingent 4Kr.

aarlig.

Hjælpeforening, den gj ensidige, for kvindelige

Haandarbejdere, se Sygekasse for

Kvinder.

Hjælpeforening, den gjensidige, for Stuekoner

ved Hospitalerne i og udenfor Kbhvn.,

understøtter Stuekoner, aer paa Grund af

Alder eller Svagelighed have maattet forlade

deres Tjeneste. Oprettet 1872. 260

Mdl. Ejer c. 7500 Kr. Bestyrelse: Etatsraadinde

Knudsen, Frk. Garlieb, Overlæge,

Prof.,Dr. med. Brandes, R.

Hofmarskallatet. Bureauerne ere paa Kristiansborg

Slot ved Hoftheatret.

Hofmarskal og Chef for Hofmarskallatet:

Kmh., Ordensceremonimester C L Løvenskjold,

SK. DM. FM.

1ste Expeditionskont. Expeditionssekretær

og Arkivar: Justitsr. C L Steinhauer,

R.

2det Expeditionskont. Expeditionssekretær:

Kmjkr. C Amsinck, R. DM,


1880. 37 Hotellet

Revisionskont. Revisor: Kammerr. C T

Wandler, R.

Hoffurerkontor, Amalienborg, Kristian

Vil'sPalais, Opgangi Kolonnaden. Kammerfurer:

Kammerr. C H Jørgensen, DM. R.

Hofstaterne.

— Hs. Majestæt Kongens Hofstat:

Overkammerherre: Hofjægermester L H

C H Greve Holstein til Holsteinborg, RE.

SK. DM. FM.

Hofmarskal: Kammerherre C L Løvenskjold,

SK. DM. FM.

Staldmestre: Kmh. FWA Haxthausen,

SK. DM.; Kmh.LF AScheele,R.

Hs. Majestæts tjenstgjørende Jagtkapitajn:

Kmh., Kommandør AR Hedemann,

K. DM.

Adjutanter: Oberst, Kmh. J C Dahl, K.

DM., Chef for AdjutantBtaben; Oberst C F

Holten, K. DM.; Kommandør J S Meldal,

K. DM.; Oberst af Rytteriet C R v. d.

Maase, R. DM; Kapitajn i Art. C Baron

Gtildencrone, R.DM.

Konfessionarius og Hofprædikant: Biskop,

OrdenB-Biskop, Dr. theol. HL Martensen,

SK. DM.

Hofmedikus: CNebelong,R.

Bibliotekar for Hs. Majestæts Haandbibliotek:

S Birket Smith, kst.

Biblioteksekretær: Justitsr. C GB Meideli;

Se: Hofmarskallatet, Kabinetssekretariatet,

Decisoratet for Civillistens Regnskaber,

Intendanturen for den Kgl. Civilliste og

Staldskriverkontoret.

—Hds. Majestæt Dronningens Hofstat:

Overhofmesterinde: Gehejmekonferentsraadinde

JAH Raben-Levetzau.

Hofdamer: Komtesse H Reventlow,

Frøken G E A Oxholm.

Hofchef: Kmh., Ritmester L Castenskiold,K.

DM.

Sekretær: Justitsr. W F S MB Hennings,

R.

— Hds. Majestæt Enkedronningens

Hofstat:

Kammerfrøken: Frøken DH C Rosen.

Hofdame: Frøken JPaulsen.

Hofchef: Kmh. J C F Wedel-Heinen,

SK. DM.

Kavaler: Kmh. V F Greve Ahlefeldt-

Laurvigen, R. DM.

Sekretær og Bibliotekar: Justitsr. C G

B Meidell.

— Hs. Kgl. Højhed Kronprinsens

Hofstat:

Hofchef: Kmh., Oberst M B Næ gi er,

K. DM.

Adjutant: Kapitajn AF VHonn en s.

Hofmedikus: EIpsen,R.

— Hds. Kgl. Højhed Kronprinsessens

Hofstat:

Hofdamer: FrøkenKEMCWichfeld;

Frøken M L H K a uf f m an n.

— Hds. Kgl. Højhed Arveprinsessen

Hofstat:

Hofmesterinde: Fru Gehejmekonferenti

raadinde A Baronesse Pechlin, f. Kon

tesse Eyben.

Hofdame: Frøken Ebba Bluhme-

Intendant: Etatsr. AVLindberg, R.

Livlæge: Etatsr. ABSchtttz,R. DM.

Holmens Arbejdshus, Bredg. 55, er et F

lial af Almindeligt Hospital, s. d. A.

Holmens Kirke er opført ved Ombygnir

af et Hus, som brugtes til Ankersmedie, in<

viet 5. Septbr. 1619, men blev 1639-41 ui

videt ved Tilbygninger; restaureret 1872-

73. I Ligkapellet, opført 1705, hvile Nie

Juel og Tordenskjold.

Kirkeinspektion: Sognepræsten, Depa

tementsdirektør LCTuxen, R. DM., <

Kommandør, Departementsdirektør .J

Schultz, K. DM.

Sognepræst: Provst, Dr. phil. & thei

Fog, RDM.

lste resid. Kapellan: L A Warburg,

2denresid.Kapellan: OHohlenberg

Kateketer: W F Lutken; F L J{

gensen.

Klokker: Kammerr. C R a v e n.

Kantor: CFJæhnigen.

Organist: Prof., Dr. phil. N V Gad

K. DM.

Gravere: C Nielsen og E Y E Cas

berg.

Holmens Sogn indbefatter, foruden alle

Marinen henhørende Personer, uden Hi

syn til deres Bopæl, desuden den Del

Byen, der indesluttes af Østerg., Højb

plads, Yed Stranden, Havneg.,. Nyhavn

Kong. Nyt.

Homøopatisk Forening har til Form

at virke til Udbredelse af Homøopatie

Danmark, hvilket Maal søges naaet ved

pulære Foredrag, Udgivelsen af letfattel

Skrifter samt eventuelt ved Oprettelsen

et homøopatisk Hospital. Bestyrelse: St

huggerm. A A Scheller, Formand; H<

Læge Oscar Hansen; Dr. med. RMiill

Gross. H Kil hl, Kasserer; Guide

Schmidt, Sekretær.

Hortulania, Gartnerforening. Hdlsgart

Hauschild, Formand; Blomsterhand

Darré, Bibliotekar.

Hospitaler for Syge: FrederiksH.,K<

muneh., Almindeligt H., Øresundsh., Bl

damsh., Fødsels- og Plejestiftelsen, Gai

sonsH., Søetatens H., Børneh., St. Hans

Frederiksberg H., Diakonisse-Stifteli

St. Josephs H., Kysth. (se disse Artikle

Hoteller. 11878 er til Politiet anmeldt

Hotellerne og Gjæstgivergaardene 74

ankomne Rejsende; 78885 ere igjen

meldte.

Aalborg, Nyhavn 19.

Alexandra, Havneg. 49.

d*Angleterre, Kong. Nyt. 34.


atelier. 38 1880.

Bellevue, Vestervoldg. 39.

Boulevard, Vestervoldg. 25.

Carl den 15de, Nyhavn 9.

Christensens, Vesterg. 4.

Clausens Hotel, Hovedvagtsg. 6.

Dania, Vesterg. 37.

Danmark, st. Kongensg. 3.

Dannevirke, Nørrevoldg. 12.

Elefanten, st. Torveg. 20.

l'Europe, Holbergsg. 2.

Fanø, Nyhavn 65.

Falster, Vestervoldg. 15.

61. Avlsgaard, Suhmsg. 5.

Gardergaard, Vesterg. 18.

Garvergaard, Vesterg. 10.

Grand Hotel, Peder Skrams. G. 13.

Gøteborg, St. Annæ PI. 12.

Hedlunds, Herluf Trolles G. 26.

Helsingborg, Toldbodg. 9.

3 Hjorte, Vesterg. 12.

Hovedvagtsgades, Hovedvagtsg. 6.

Industrihotellet, Vestervoldg. 23.

Jacobsens Gjæstgiveri, Vestervoldg. 31.

Jernbanehotel, Halmt. 43.

Kalmar, Nyhavn 27.

Kjøbenhavn, Jernbaneg. 7.

Knapstedsgaard, Halmt. 59.

Kongen af Danmark, Holm. Kan. 15.

Kong Karl, Havneg. 55.

Kongen af Sverrig, Havneg. 53.

Kronprinsen, Nyhavn 21.

Kronprinsesse Louise, 1. Strandst. 8.

3 Kroner, Tornebuskeg. 4.

Larsens, Vesterg. 20.

Limfjorden, Nyhavn 59.

Lund, Havneg. 53.

Lunds, H C, Skinderg. 38.

Malmø, 1. Strandst. 5.

Marstal, Nyhavn 37.

Nordstjernen, Tornebuskeg. 4.

Nyhavn 23.

Oscar den 2den, Nyhavn 9.

Phønix, Bredg. 37.

Prins Oscar, st. Kongensg. 13.

Prins Gustav, st. Kongensg. 28.

Prinsen, Vesterg. 30.

Ritters Hotel, Vesterbrog. 2 A.

Rosen, Vesterg. 4.

Rossing, Hotel garni, Tordenskjoldsg. 17.

Royal, Studiest. 18.

Schæfers, Halmt. 14.

Sjælland, Vesterg. 2.

Skåne, st. Kongensg. 9.

Skandia, Nyhavn 40.

Skandinavisk Hotel, Gothersg. 4.

Solen, Pustervig 8.

Stadt Aalborg, Nyhavn 19.

— Flensborg, Nyhavn 27.

Stockholm, 1. Strandst. 22.

Svea, Nyhavn 61.

Toldbodvinhus, Toldbodvej 40.

Tottenberg, Vingaardst. 1.

Tvedegaard, St. Gjertrud St. 5.

Tvermoesgaard, Rosengaarden 12.

Union, St. Annæ PI. 22.

Uttenreitter, Gothersg. 9.

Uttenreitter, Hovedvagtsg. 2.

Valdemar, Vestervoldg. 21.

Vestervoldg. 31.

Viktoria, st. Strandst. 20.

Weitemeyer, Cort Adelers G. 10.

Ærø, Nyhavn 29.

Øresund, Nyhavn 3.

Husflidsforening for Frdbg. og Vesterbro,

stiftet 15. Febr. 1873, har til Formaal

at fremkalde Sans for Husfliden og

at udbrede Øvelse i saadan mindre Haandgjerning,

som maatte egne sig saavel til underholdende

Selvbeskjæftigelse i Hjemmet

som til at kunne yde en mer eller mindre

indbringende Bisyssel i Fritiden. Medlemmernes

Antal er 150. Medlemsbidraget er

10 Kr. en Gang for alle eller 2 Kr. aarhg.

Styrelse: Pastor J A Bache; Gross. J

S A Børre; Oberst H C Hertel, R.DM.;

Pastor JCLPlenge, Kasserer; Redaktør

NC Rom, R., Formand.

Husflidsselskab, Dansk, stiftet 18. Febr.

1873. Kontor: Tordenskjoldsg. 14. Dets

Formaal er at fremme den danske Husflid

ved at støtte mindre lokale Foreninger og

enkelte for Sagen virksomme Personer, vea

at foranstalte Afholdelsen af Foredrag, ved

Oprettelsen af en Mønstersamling af Husflidsarbejder

og en Skole til Uddannelsen af

Lærerkræfter, ved Udlaan eller Salg af Modeller,

ved at lede og lette Indkjøb af Raastoffer

og ved Afholdelse af Husflidsudstillinger.

Styrelse: Kmh., Hofjægermester P F Baron

Bille-Brahe, K. DM.,Formand; Forretningsfører

M Cold, Kasserer; Cand.

polyt. AHage; OberstHC Hertel,R.DM.;

Højesteretsadvokat, Dr. jur. A L Hin denburg,

Næstformand; Gaardejer VHolm;

Kapit. Lucianus Kofo d; Skolebestyrer Th.

Nielsen; Justitsr., Fabrikentreprenør O

F Olsen; Gross. Th. V Wessel.

Sekretær: Ritmester A Clauson-

Kaas, R.

Husholdningsforeninger, Fællesforeningen

for Danmark. Kontor: Rigensg. 23, 3

Sal. Bestyrelse: Pastor H C Sonne, R.,

Formand; Bogholder WS W Faber; Overretssagfører

C de Fine Skibsted. Indkjøber

for Danmarks Husholdningsforeninger:

Gross. Henrik Levinsen, Kontor: Kvæsthusg.

5.

Husjomfruernes Understøttelsesforening.

Medlem er Enhver, som betaler et

aarl. Bidrag af mindst 4 Kr. For at kunne

faa midlertidig Understøttelse fordres, at

den Søgende har været Husjomfru, beviser

Trang og Værdighed og har betalt 60 Kr.

Den Husjomfru, der i 15 Aar har betalt 4

Kr. aarl. og har fyldt 50 Aar, kan søge livsvarig

Hjælp; naar 60 Kr. ere indbetalte i

kortere Tid, maa der hengaa 5 Aar før livs-


Christensen M D h. Pensionat Holbergsgade

303

— P C A Pr.-Lieut. Nyhavn 44,

— L M Skomagerm. Springg. 30s

— C Skræderm. Læderst. 36, Bp. Laxeg.33s

— P Skræderm. Adelg. 182

— J Snedkerm. Dannebrogsg. 483

— J Gothersg. 65Bba

— C P fh. Strømpefabr. Frederiksborgg. 283

— P A Jerichau Stud. polit. Skinderg. 27,

— T Stud. theol. Brolæggerst. 16s

— J Tilskærer Ahlefeldtsg. 27,

— N P Tømmerm. Frederiksborgg. 33 4

— EP Uhrmager Kompagni st. 10,

— E T Urtekr. Saxog. 33t

— V J E Urtekr. Danmarksg. 118

Christian! F C Oberst RDM. Rahbeks Alle

Valby Bakke

Christiansen H P Detajlhdl. Ahlefeldts-

•gade 22k

— PC Gross. Udvandringsagent Toldbodgade

8S

— J Høker Nansensg. 27K

— V J Inspektionsbetj. Frederiksborgg.14,

— N Landmand Nørreg. 22s

— A Murm. Tordenskjoldsg. 26Bbs

— Chr. Snedkerm. Adelg. 77iub t

— E C Værtshush. Nørrebrog. 163s

— H Værtshush. Smedeg. 14s

— J P Værtshush. 1. Kongensg. 19K

Christoffersen J Betj. v. Overr. Vendersgade

19 3

— F F Hdlskommis Dosseringen 4,

— J Værtshush. GI. Torv 10K

Clasen H G J Forretningsf. Studiest. 4,

Clansen D V Assist. u. Magist. Vesterbrogade

40Bb,

— AM Enkefrue Nansensg. 46 As

— B D M Enkefrue Emiliev. 8,

— W C A Enke e. Major Falkoneralle 11 B

— F Høker Ravnsb. Tverg. 7S

— J V R Kasernesergent Cit. Generalstok 4

— M Lærer Frederiksborgg. 243

— HT ØkonomBaadsmandsst.43

Cohen N Bogtrykker GI. Kongev. 93,

— M Cand. phil. Lærer i Fransk Nørreg.

20Mb2 tr. 5-6

— H Detajlhdl. Frederiksborgg. 36 2

— N Gross. Raadhusst. 6gb Bp- Lykkesholms

Alle 71

Cohn FA Bankassist. Krystalg. 24,

E Schechter Vandkunsten 13 ,

Colding A F C H Arkitekt Civiling. Badstuestræde

92

— EG Handskefabr. Ravnsb. Tverg. 7S

Collard F H fh. Brigade-Musikdirekt. Halmtorv

75 s

Collin J S Cand. mag. Rosendalsv. 34

— H Cand. phil. Herluf Trolles G. 12,

— W Frøken Højbropl. 12,

Colsmann&WarburgvexellerereØsterg.37,

Conradi Sophie Mode- og Industrimagasin

Brolæggerst. lls

Conradsen L V Boghdl. Nørrevoldg. 92,

84

Conradsen HInstrumentm. Pianofortestem'

mer Lykkesholmsv. 21

— T Lærerinde Overg. o. V. 26g

— KB Prokurator Studiest. 24,

— A Stud. polyt. st. Kannikest. 9

Cordosa C E Enke Løvst. 6,

— Max Fuldm. Cort Adelers G. 4S

Cortsen R C Prok. v. Overr. Nørreg. 452

Conlthardt F H Hdlsagent Fælledv. 16s

Cron H G Partikulier Alleg. 35,

Dahl J F Cand. phil. Postexpedient Frederiksborgg.

44,

— A C & A M A Frøkner Enghavev. 14,

— AV G Murm. Schouwsg. 2S

— Henning Skomagerm. Frederiksbergg.28s

— R A Student Regentsen

Dahlberg NTS Assist. i Hdlsbanken Pr.-

Lieut. GI. Kongev. 98a

— CF Cand. pharm. Ahlefeldtsg. 29,

— A E E Præst v. Straffeanst. p. Krsthvn.

Viktoriag. 16,

Dahlbom V Snedkerm. Lykkesholmsv. 20

Dahlerup J V B Lieut. Vesterbrog. 1303

Dahlgren A F Tandlægemedhj. Blaagaardsgade

6 2

Dalberg Thor Gross. Tordenskjoldsg. 3sbs

Bp. Tordenskjoldsg. 31,

Dall F A A Skuespillerinde Slotsg. 14,

— J P Stud. theol. Nørrefarimagsg. 52,

Dam L P Bogholder Vesterbrog. 98gb*

Damkier Oskar Cand. jur. Sekr. h. Udenrm.

Cort Adelers G. §|

Daniel C A Enkefrue Smedeg. 6,

Danielsen E M Manufakthdl. Toldbodg.ll,

— F F Postbud Kalkbrænderiv. 80,

Dannemand F Lehnsgreve Kmh. R. Toldbodv.

26g

D ar lin g J E Exam. polyt. Viktoriag. 13 4

Darre J Oberst R. Nørrebrog. 16 3

Darville L Hdlsrejsende st. Strandst. 191

Dan V T Overserg. Amagerbro Ravelinbygn.

Daugaard E Pr.-Lieut. Brogade 15$

Dauter A h. Pensionat Kompagnist. 29,

Dauv C C L fh. Urtekr. Tulipang. 5S

Davidsen M J Exam. polyt. Østerg. 49,

— N P Z Smedem. Smedeg. 15,

Debois A Enkefrue Nørreg. 16s

Deleuran A C E Traadhdl. Borgerg. 80$

Dernehl C Bagerm. Østerbrog. 44$

Detlef sen O F Urtekr. Rosendalsv. 8s

Diderichsen T E Toldassist. Frederiksborggade

35 4

Didrichsen J J Enkefrue Absalonsg. 21 B,

Dietrichsen H C Assist. u. Magist. Nørrefarimagsg.

61Bb2

Dinesen EH J Farmaceut Vodroffsv. 17B4

— R C Modehdlinde Frederiksbergg. 10,

Dipo A L fh. Urtekr. Dannebrogsg. 48«

Dirckinck-Holmfeld E A T Baron Assist.

Vestervoldg. 23,

Dittmann F V Krigsasses. DM. Lorentzensgade

6,


1880. 39 Jernbaner, Sjællandske.

varig Understøttelse kan gives, hvorimod

midlertidig Hjælp tilstaas.

Bestyrelse: Fru E Tryde, Liunge pr.

Sorø; Fru F Hellmer s, Ringsted Kloster;

Frk. E Kæhler, Harsdorffsv. 3; Pas tor inde

SLinnemann, Rakløv pr. Kallundborg;

Overretsassessor P C M fil ler, juridisk

Konsulent; Major CF Holstein, Sekretær

og Kasserer.

Hvervingskontor, Søetatens, se Orlogsværftet.

Hvilehjem for Lærerinder, Yirginiav. 12,

se Lærerindernes Forsørgelsesforening.

Hygæa er en Sygeforening, hvis Øjemed er

at yde fri Medicinal- og Lægehjælp til værdige

Trængende, der staa paa et saadant

Dannelsestrin, at det vilde falde dem tungt

at søge det Offentliges, navnlig Fattigvæsenets

Hjælp. For at modtage Understøttelse

maa Ansøgning (hvortil Schema afhentes hos

Formanden, Østerg.l) indgives til Bestyrelsen.

Ansøgningen skal give nøjagtig Oplysning

omVedkommendes Stilling og skal være

paategnet af et af Selskabets Medlemmer

samt af den hidtil havte Læge, hvis denne

ønsker at fortsætte Behandlingen af den

Syge. Som Medlem betragtes Enhver, der

erlægger et aarligt Kontingent af 4 Kr. eller

engang for alle 100 Kr. Selskabet er stiftet

28. Jan. 1835 af Bataillonskirurg Schiibeler

og har i de senere Aar aarlig hjulpet 7 til

800 Familier.

Bestyrelse: Yinhandler Mønster, R.J

Formand; Gehejmelegationsraad Skrike,

SK DM.; Dr. med. S Trier, R.; Assessor

pharm. Piper, R.; Jægermester J Dinesen,

Kasserer.

Højesteret holdes paa Kristiansborg Slot

(Indgang i Kolonaden tilvenstre) i de 3

Hovedsessioner hver Søgnedag 9-2, undtagen

Lørdag.

Justitiarius: Hs. Excell. Dr. jur. C F L

Mourier, SK. DM.

Assessorer: Konf. H A Mollerup, SK.

DM.; P C NBuch, K. DM.; F Meyer,R.

DM.; GrCB Obelitz, R. DM.; C S Klein,

SK. DM.; Dr. jur. VLFinsen, R.DM.;

H Smith, R.; HLund, R.; Chr. Rimestad,RDM.;

P AM Lillienskjold, R.;

M 6 P Repholtz, R.; RCWith,R.

Protokolsekretærer: Kmjkr. Y H Meyer

ogTV Mollerup.

Justitskontoret, paa Kristiansborg,

aab., naar Retten holdes, fra 9-2, ellers 11-2.

Justitssekretær: WCCBTbrane.

Højskoleforening, Kbhvns, Samlingssted

for Yenner af Høj skoletanken. Lokale Fiolst.

17]fb i> aa h- hele Dagen. Indmeldelse

sker ved et Medlem. Bestyrelse: Cand. theol.

Harald Holm, Formand; fh. Højskoleforstander,

Forvalter Joh. Skrøder; Stud.

jur. V Møller; Privatlærer Jensen-

Lyngby; Cand. jur. Svend Høgsbro,

Kasserer.

lakobs, St., Kirke med tilhørende Præstebolig

er opført væsenlig ved frivillige Bidrag,

hvis Indsamling begyndte i Decbr.

1875; Grunden er skænket af Kbhvns Kommune.

Grundstenen blev lagt 4. Séptbr.

1876, Kirken indviedes 23. Juni 1878.

Patronat: Magistraten.

Kirkeinspektion: Sognepræsten; Gross.

H J Hvalsøe , R.; Ritmester H C W F

Deichmann, R.

Sognepræst: C P S Krag.

Kantor: T Madsen.

Organist: O H an s e n.

Klokker og Graver: V H B ar th.

Jakobs, St., Sogn indbefatter den Del af

Byens Grund, som ligger mellem Øresundet

og Lyngbyv., Øster Alle, Østerbrog., Sølvgades

Forlængelse og Østervoldg.

Idiotanstalten, Rahbeks Alle 21, stiftet 1855

ved frivillige Gaver efter Impuls af afdøde

Dr. med. JRHfibertz, bestaar af en Opdragelsesanstalt,

en Plejeafdeling, samt et

Asyl for ældre aandssvage Personer af velstaaende

Familier. Betalingen er for de 2

førstnævnte Afd. 600 Kr. aarl. foruden Beklædningsgodtgjørelse

(20-80 Kr. efter Alderen),

for den sidstnævnte Afd. 800Kr. foruden

Beklædning, 100 Kr. Anstalten optager

idiotiske og aandssvage Børn, som have

fyldt 5 Aar. I de sidste Aar har Kirke- og

Undervisningsministeriet betingelsesvis

ydet Kommuner Tilskud til Betalingen for

uformuende Børn. Anstalten ejede 31. Marts

1879 616520 Kr. 13 0., hvoraf 337 600 Kr.

92 0. i faste Ejendomme.

Bestyrelse: Etatsr. VA Borgen,R., Formand;

Overretsprok. G Berggreen;

fh. RaadmandF C Btilow,R.; Konf., Departementschef

A C P Linde, K. DM.;

Prof.,Dr. med. CE With, R.

Forstander og Førstelærer: Professor H

P Duurloo.

Andenlærer: fh. Adjunkt, Cand. theol. C

C Mønster.

Lærer og Inspektor: Cand. theol. Y C

Hansen.

Plejemoder: Frk. E Hoffmann.

Regnskabsfører og Kasserer: Universitetskasserer

C J Frydensberg.

Læge: JF Nielsen.

Jernbaner, Sjællandske. Direktionen:

Etatsr. V Rothe, K. DM.; adm. Direkt.,

tr.paaHovedkont. 127a—1'/»; Oberst HT

Wenck, K. DM.; Vandinspektør V

Poulsen.

Hovedkont. er paa Banegaarden, aab 10-2.

Bogholder: Kammerr. Looft; Kasserer: A

V Eylardi; Expeditionssekr.: F E Petersen;

Hovedrevisor: Kancellir. C P Petersen;

Chef for det statistiske Kont.: L

Kragballe.

Overmaskinmester: O Bus se, R. DM.

(Kont. ved Maskinværkstedet paa Bane-


Jernbaner, Sjællandske. 40 1880.

gaarden); Maskinmester: E Weien; Lokomotivmester:

BSJobnsen.

Overingeniør: Kapit. H Elben, R. (Kont.

paa Banegaarden); Ingeniører: WMFridericia,

F V Seemann ogH Fife.

Overdriftsinspektør: Kapit. F Dorph,

R. (Kont. paa Banegaarden); Driftsinspektører:

Lieut. T J HHaarløv, R., og

Kmjkr. Pr.-Lieut. Th. Westergaard, R.

Læge: GFeddersen.

Kbhvns Station. Inspektør: Krigsass. H

TTSchoug, DM. R.; Kasserer ved Vareexp

editionen: ATRPalludan;Godsforv.:

VMMNielsen; Forstander for Vareexpeditionens

Kontor: Godsexspeditør A P C

Løvgreen; Forstander for Ilgodsexpeditionen:

Godsexpeditør HRLundbye.

Kbhvns Bystation. Forstander: JBødtcher.

Nørrebros Station. Forstander: C C S ø nderup.

Stationsforstandere ved andre Stationer:

Taastrup: P C Andersen.

Roskilde: Lieut. JFCappelen.

Ringsted: Lieut. PSørensen.

Sorø: Lieut. Chr. Kr abb e.

Slagelse: J YL Jensen.

Korsør: Kapit. Y Saurbrey.

Lyngby: H A C F Nielsen.

Hillerød: PK Mortensen.

Helsingør: Lieut. E C L u n d, R.

Klampenborg:Lieut. CLLissner.

Charlottenlund :NHGrosche.

Kjøge: Kmjkr., Pr.-Lieut. C T F O M Schttbeler.

Næstved: C E Stub.

Vordingborg: H J Mør ck.

Masnedsund:Pr.-Lieut. AHarttung,R.

Holbæk: Lieut. CJMartensen.

Kallundborg: JF Schottmann.

Frederikssund: F C CHøgermann.

Godsexpeditionerne paa Kbhvns Station

ere paa Søgnedage aabne fra 6 Fm.-7 Eft.

(undt. i Decbr.—Febr. fra 7 Fm.) og Søn- og

Helligdage indtil 9Fm. og4-7Eft. (undtagen

de 5 store Helligdage, da slet ingen Godsexpedition

finder Sted). Bystationerne ere

aab. 7-7, Søn- og Helligdage 4-7 Eft. med

den ovenangivne Undtagelse..

Befordrings- og Taxtreglementer kunne

faas tilkjøbs i Godsexpeditionerne og hos

Garderobebetjenten paa Kbhvns Station.

Smaa Pakker af indtil 10 Pd. kunne forsynes

med Jernbane-Frimærke og skulle

ikke have Fragtbrev; de afleveres i Ilgodsexpeditionen.

Andet Gods indleveres enten

i Yarehuset eller illgodsexpeditionen, eftersom

det ønskes forsendt henholdsvis som

Fragtgods eller som Ilgods. Ilgodset skal

ledsages af Fragtbrev paa rødt Papir. Blanketter

til Fragtbreve faas i Godsexpeditionerne.

Kbhvns Bystation I., Yed Stranden 16,

Wenck &SaJicaths Universal Express

Kontor (Kbhvns Bystation H.), Ny Adelg. 5r

ogNørrebrosStation, Dossering 2, expedere

det dertil indleverede Gods og beBørge

Gods afhentet hos Afsendere, der bo i

Kbhvn. eller Forstæder, efter forudgaaei

Anmeldelse derom. For Expeditionen af

Gods gjennem disse Kontorer betales et TH-]

læg til Fragten.

Jernbanepostkontor, se Postvæsen.

Jerusalems Kirke, den nye, Dronn. Tverg.

28. Gudstjeneste Søndage Kl. 5 og Torsd. 8

Aft. Forstander: W Winsløw.

Indbyggerantal den 1. Febr. 1870.

Kbhvn.: 181,291 Indb., 39,240Familier,

84,326 Mandf., 96,965 Kvinder.

Frdbg.: 16,878 Indb.,3,236 Familier, 7,937

Mandf., 8,941 Kvinder.

Indenrigsministeriet.

Minister: Kmh. E V R Skeel, SK. DM.;

— lste Departement. Sager vedkom-;

mende Yalgene til Rigsdagen; Sager om

Meddelelse af Indfødsret og Løsning af

det undersaatligeBaand; Kommunalforholdene,

Indkvarteringsvæsenet, Frikjørseler,

Fattigvæsen; Handelsnæring; Eneret paa

Opfindelser; Haandværks-, Mølle- og Fabrikdrift;

Gjæstgiveri og Krohold; Bogtrykkeriers

Anlæg; Understøttelser til Industriens

Fremme og overhovedet alle under Ministeriet

hørende Sager vedkommende borgerlig

Næring, Industri og Omsætningsforhold;

Sager vedkommende Grønland; alle

Ministeriet i Almindelighed vedkommende

Sekretariatssager. — Landvæsens-, Fiskeri-,

private Forst- og Jagt-Sager,

Overbestyrelsen af Landstutterivæsenet,

Veterinær- og Landbohøjskolen, samt af

Redningsvæsenet; Sager angaaende Syg*

domme mellem Heste og Kreaturer. — Ma-i

trikulsager.

Departements direktør: C P M Bache,]

K. DM.

Kont. for Kommune- og Nærings-I

sager m. m. (Ministeriebygn. Indg. fra

Slotspl. 1. Sal). Kontchef: Kancellir. P F

Schou, R.

Landvæsenskont. (Slotsholmsg. 8,,

Sidefløj, 1. Sal). Kontchef: EF Larsen,

kst.

Matrikulkont. (Slotsholmsg. 10 over

Gaarden i Stuen t. v.) Kontchef: Kammerr.]

P G T Birk, R.

— 2det Departement. Alle Sager an-j

gaaende de under Indenrigsministeriet hø-j

rende offentlige Arbejder,' altsaa Bygningssager,

Sager vedkommende de under Mini- ,i

steriet henlagte kgl. Haver, Vej-, Havne- og I

Kanalsager; Sager angaaende Civillistens I

Mellemværende med Statskassen; Sager]

vedkommende det Offentliges Tilsyn med

Fabriker og fabrikmæssig drevne Værksteder;

Sager vedkommende Jernbaners An«

læg og Statsjernbaners Drift. — Sager ved- I

kommende Post- og Telegrafvæsenet.


1880. 41 Internationalt Bureau.

Departementschef og Generaldirektør: J

LSchon,K. DM.

Kont. for offentlige Arbejder

(Slotsholmsg. 4,lsteSidebygning, 2den Sal).

Kontchef: PCNørgaard.

Kont. for Post- og Telegrafvæsenets

Overbestyrelse, se Post-og Telegrafvæsen.

Industribanken. Kont. Havneg. 3, er aab.

for Udlaan og Indbetalinger 10-3 og for Indskud

desuden Lørdagaft. 6-7. Banken gjør

Udlaan mod Sikkerhed, diskonterer Vexler,

kjøber og sælger Yexler paa Udlandet

samt Statspapirer, Mønt og Banknoter, besørger

Inkassationer og modtager Penge

paaSparekassevilkaar,hvilke forrentes med

4 pCt., eller som Indlaan.

Direktør: Julius Israel s en.

Industriforeningen, Holm. Kan. 12, stiftedes

i Juli 1838; den tæller nu c. 5,200 Medlemmer,

hvoraf c. 280 udenbys. Medlemsbidraget

er for indenbys Medlemmer 6 Kr.

aarlig og for udenbys 4 Kr. (deri indbefattet

Betaling for Maanedsskriftets Forsendelse).

Selskabet arbejder for sit Formaal, den

danske Industris Fremme, ved større Industriudstillinger;

ved Forevisninger af nye

Industrifrembringelser Fredag Aften samt

Lørdag og Søndag Middag i Vinterhalvaaret;

ved populære Foredrag; ved en

Læsestue, der er aaben fra 9 Fm. til 11 Aften;

ved Udlaan fra enBogsamling, som fornemmelig

indeholder tekniskeVærker, hvoriblandt

især de dekorative Fag ere stærkt

repræsenterede; ved et. teknisk Maanedsskrift,

som Medlemmerne erholde uden

yderligere Betaling; ved en aarlig Præmie

paa 200 Kr. af H C Ørsteds Legat til den

Haandværker eller Industridrivende, som i

det sidste Aar i en fremtrædende Grad har

udført noget Nyt eller Godt i sit Fag; ved|

Rejseunderstøttelser paa mindst 800 Kr. af

CABrunns Legat; ved Bidrag til det tekniske

Instituts Skoler; ved Anskaffelsen af

Prøver og Modeller m. m. og endelig ved

at afgive Betænkning over tekniske Gjenstande,

naar Saadant ønskes. Alle Postkontorer

modtage Abonnement paa „Industriforeningens

Maanedsskrift", men Postabonnenter

betragtes ikke som Medlemmer

af Foreningen. I Spidsen for Foreningen er

stillet en Bestyrelse paa 5 Medlemmer og

et Repræsentantskab paa 20 Medlemmer.

Bestyrelse: Krigsr., Rustmester G Christensen,

R.DM. FM.,Formand;Kommandør

J C T ux en, K. DM., Næstformand; Maskinfabrikant

P H a n s e n; Kapit., Hofmøbelfabr.

L Larsen; Malerm. E C A Schmiegelow.

Repræsentantskabet: Fabr. S Fraenckel,

R., Formand; Gross., Fabr. G A

Falck, Næstformand; Kobbersmedem. H

H Adrian; Journalist A Bauer; Gross. W

P B o r g e n, R.DM;; Dekor ation stegne r H W

Brinkopff;HP Frederiksen, R.; Gross.

Th. Green; Arkitekturmaler Chr. H e t s ch;

Gross., Fabrikant Jacob Holmblad, R.;

Malerm. SF Holmer; Maskinfabrikant P

Th. Htittemeier; Arkitekt Y Klein, R.;

Symaskinehdl. NNørholm; Ass. pharm.,

ApothekerH A Pip er, R.; Metalstøber L

Rasmussen; Farver,Fabrikant CSchleisner;

ArkitektFWTvede; Bankkasserer

OBKWestengaard; Murm. C P Wienberg.

Sekretær og Bogholder: Cand. jur. C

Nyrop. Redaktør : Justermester E Bruun.

Forvalter: C Jensen.

Industriselskabet af 1877. Bestyrelse:

Ritmester Clauson-Kaas, R., Formand;

Møbelfabr. PA Ørnberg, Næstformand;

Lærer Fr. W Hansen, Sekretær; Gross.

H Samson, Kasserer; Snedkerm. A C

Bjørn, Inspektør. Alle Henvendelser til

Bestyrelsen maa ske skriftlig og indsendes

til Formanden.

Ingeniørkorpset.

Chef: General JFMErnst,K. DM.

Staben: Kapit. A J CKeyper,R.DM.;

Kapit. D F S Meyer, R.; Kapit. T S

Grttner, Stabschef; Pr.-Lieut. C H Rørdam,

Adjutant.

Korpsets Kont. er Fredh. Kan. 30.

— lste Ingeniørdirektion. Kont.Fredh.

i'Kan. 30.

Chef: Oberst CF N Schrøder, K. DM.

Kapit.O W Hoskiær,R. DM. (lste Bygningsdistrikt,

Kont. i Fredericiag.Kaserne);

Kapit. L F J Key per, R. (2det Bygningsdistrikt,

Kont.: Vestervoldg. 8);WKolder

up-Ro sen vinge, R. (3die Bygningsdistrikt,

Kont.: Kvintus).

— 2den Ingeniørdirektion. Kont.:

Fredh. Kan. 30.

Chef: Oberst E C L Ko efo e d, R. DM.

— lste Ingeniørbataillon. Kont. iKronprinsesseg.

46.

Chef: Oberst C T Jørgensen,K. DM.

Kompagnichefer: Kapitajnerne CM Muller,

R.;V E Tychsen; A C C Kohl; J P A

Brennecke; for Sømineafdelingen: H G

Arendrup, R.

— 2den Ingeniørbataillon. Kont.Fredh.

Kan. 30.

Chef: OberstE CL Koefoed,R. DM.

Inspektion og Examenskontrol af de lærde

Skoler samt de højere Realskoler udøves af

Professorerne Dr. phil. A Steen, R. DM.

(Formand), Dr.phil. EHolm, R., ogDocent,

Dr. phil. V Thomsen, R.

Intendanturen for den Kongelige Civilliste.

Intendant: Etatsr. E W Struckmann,R.

Intendanturens Bureau er paa

Kristiansborg Slot, Indgang ad Porten nærmest

Slotskirken.

Internationalt Bureau for merkantile, tekniske

og andre Oplysninger, Udtagelse af

Patenter, Anlæg al Fabriker, internationale


Internationalt Bureau. 42 1880.

Sagførerforretninger, Oversættelser i alle

Sprog. Raadhusst. 5,1. Sal, aab. 9-2,5-7. Filialer:

Stockholm, Kristiania, Paris. Direktør:

Eand. Fr. Wolff. Overretssagfører:

Villiam Lund. Ingeniør: Pr.-Lieut. Harboe.

Translatør: fh. Adjunkt, Translatør Carøe,

R. SeAvert issem en t3die Side foran

Titlen.

Invalideforsørgelsen, seBestyrels. foretc.

Johannes, St., Kirke er opbygget ved frivillige

Gaver, hvis Indsamling begyndte 1852.

Grundstenen lagdes af Frederik VH. d. 20.

Juni 1856, og Kirkenindviedes 25. Aug. 1861.

Patronat: Biskoppen og Overpræsidenten.

Kirkeinspektion: Sognepræsten; Stadsrevisor

JL Petersen ogKapit.B Bærentzen,

R.

Sognepræst: A F L Rindom.

Res.Kapellan: VLLarsen.

Kateket: AV Diderichsen.

Hjælpepræst: C Bruun.

Klokker og Kantor: PKMøller.

Organist: J G Matthison-Hansen.

Graver: C HTofft.

Johannes, St., Sogn begrænses af Øster

Alle, Østerbrog., Sortedamssø, Sølvgades

Forlængelse, Østervoldg., Nørrevoldg.,

Gyldenløvesg., Ladegaardsaaen, Griffenfeldtsg.,

Nørrebrog., Meinungsg. og Jagtv.

J. 0. 0. F. (Independent order of odd fellows).

Danmark-Loge Nr. 1 af Danmark.

Møde Onsd. 8 l l* Eft. st. Kongensg. 55.

Josephs, St., Hospital, Griffenfeldtsg. 44,

aabnet 1. Juli 1875, er opført af St. Josephs-Søstrene

ved Hjælp af frivillige Bidrag

og bestyres af de nævnte katholske

Ordenssøstre. Det optager Syge af enhver

Trosbekjendelsé. Betalingen for Kur

og Pleje er for indenbys og udenbys Patienter

daglig: paa en Fællesstue i alm.

Pleje 1 Kr. 50 0., paa en Enestue i

alm. Pleje 2 Kr. 20 0., paa en Enestue i

bedste Pleje 3Kr. Angaaende Optagelsen

henvender man sig til Forstanderinden.

Forstanderinde: Søster Placide (bor i

Hosp.).

Hospitalspræst: V Ten ten.

Irvlngiauernes Kirke, se Almindelig (katholsk)-apostolisk

Kirke.

Islandske literære Selskab, det, (Afdelingen

i Kbhvn.) har Bibliotek og Kontor paa

Amalienborg.

Bestyrelse: Jon Sigurdsson, R., Formand

; Departementschef Oddg. Stephensen,

K. DM., Kasserer; Assistent S Hansen,

Sekretær; Stud. philol. Sigurdur Sigurdarson,

Bibliotekar.

Islandsk Ministerlnm.

— Minister: J M VNellemann, SK. DM.

— Det islandske Departement. Samtlige

Island vedkommende Sager.

Konttid: sædvanlig 12-4.

Departementschef: O Stephensen, K.

DM.

Expeditionskont. (Slotsholmsg. 10,2

Sal). Kontorchef: C E F Reinhardt,R.

Jnsterkammeret i Raad- og Domhugi

(Nedgang i Politiporten), er aabent 9-5

April-Septbr. og 10-4 i Oktbr.-Marts. De,

der ønske at tale med Justermesteren,

helst komme imellem 1 og 3. Træer ogF»

stager, der ønskes justerede, maa anmeld«

skriftlig ved Indleveringen; Attest om der«

Størrelse udstedes paa Forlangende. Vflpj

lodder, Bismere ogMaal prøves, og naar dat

forlanges, udstedes Attest over dem. Sktdfe

de omjusteres, vil dette i Reglen besørge

færdigt i Løbet af 2-4 Dage. Decimal- QÉ

Centesimalvægte prøves, og Attest om ders

Nøjagtighed udstedes imod en Betaling af 1

Kr. med Tillæg af 10 0. for hvert Centner i

deres Bærekraft. De, der ønske Justerm^

sterens Attest paa en Vejning, maa g

levere de nødvendige Vejeredskaber, u|i

fremt Justerkammerets Balancer ikke ej

tjenlige. De dertil saavelsom tilDecimi

vægtes Prøvning nødvendige Vægtlod

faas tillaans fra Justerkammeret. Prii

kuranter over justerede Veje- og Maalei

skaber, Taxter for Justering ogOmjusteriq|

samt Blanketter til Anmeldelse af Træet,

der skulle justeres, udleveres gratis. I

Med Justerkammeret er forenet Magitf

tens Vejerbod (Indgang fra Torvet), ni

mest bestemt for de Torvesøgende; men

saa al anden Vejning indtil 2,000 Pd.

Gangen udføres. Attest for Vejningen udstedes

af Justermesteren eller afAssilf

ten ved Justerkammeret.

Justermesteren fører Tilsyn med den

fentlige Korn-, Kul-, Salt-ogBrændemai |

(se Maaling), samt med den offentlige Ki

vejning (s. d. A.).

Justermester: E M Bruun.

Assistent: P H O Reinecke.

Justitskontor, se Retterne.

Justitsministeriet.

— Minister: JM VNellemann,SK.Dit

— lste Departement. Justits- og PoM

væsenet, derunder indbefattet Fængsl!

væsenet og Straffeanstalterne; Medicin«

Karantæne-, Jordemoder- og Stranding

væsenet; Bevillinger til at opføre Skuesfil

m. m., Sager vedkommende Ægteskaber.

Hj emmevi el s er, Arv og Bestyrelsen afUmjfr

diges Midler, Brandforsikrings- og BrawL

fe

væsenet; Overtilsynet med Udgivelsen • J

y

Lov- og Ministerialtidenden; Sagervedko*

mende Ministeriets Organisation og EMI

fi

|

nåle samt dets Budget-og Regnskabs vsesei

Konttid: sædvanlig 12-4; for Fremmedø i i

der ønske Besked, dog i Reglen kun 1-lL i

Departementschef: C F Ricard,K.W i'

Expeditionskont. (Ministeriebygo^'

Indg. fra Slotspl. 1. Sal). Kontorchef:! P

N F Trolle. .

Kont. for Fængselsvæsenet. Besty-i

rer: Inspektør F B r u u n, R. DM. I


1880. 43 Katholsk ell. St. Anegarii Kirke.

- 2det Departement. Udskrivningsvæ- j

senet saavel til Land- som til Søkrigs tjenesten;

offentlige Stiftelser, lorsaavidt de ikke

henhøre under det alm. Fattigvæsen eller l

Undervisnings- og Skolevæsenet; Lehn og I

Fidejkommisser; Sager angaaende Marschpenge;

færøiske Sager med Undtagelse af

dem, som angaa Kirke- og Skolevæsenet.

Konttid: sædvanlig 12-4; for Fremmede,

ler ønske Besked, dog i Reglen kun 1-4.

Departementschef: O Stephensen, K.

DM.

Expeditionskon t. (Mini steriebygn. mod

Hotspl., 1. Sal). Kontorchef: Kmjkr. O Aljreen-Ussing,

R.

Udskrivningsvæsenets Revisionskontor

(Slotsholmsg. 10,2. Sal). Kontor-

;hef: VEMPeterson, R. DM.

abinetssekretariatet. Kabinetssekr.: Geiejme-Etatsr.,

Dr. jur. J P Trap, SK. DM.;

Sxpeditionssekr.: Justitsr. F VF Rosenitand,

R.;Kancellist: F L Bang; Expediionssekr.

for de Krigsministeriet vedkomnende

Sager: Kmjkr. R F Krag, R.

jammeradvokat. Etatsr., Højesteretsadv.

uCEBuntzen,R. DM.

immermnsikforeningen. Lokale Kronrinsensg.

7. Dens Formaal er at udbrede

fjendskab til ældre og nyere Kammermusik,

hvilket søges opnaaet ved Afholdelen

af ugentlige Soireer for Foreningens

iedlemmer.

Bestyrelse: kgl. KapelmesterHSPaulli,

L DM., Formand; Repetitør V Holm; kgl.

[apelmusikus C F Hiltoer; S yngelærer

'harles Schorn, Kasserer; kgl. Kapelmusikus

A Svendsen; Toldklarerer A

iøsekraut, Sekretær,

incellibygningen eller Ministeriebygningen

er opført af Frederik IV. I Forbindelse

ned samme er senere sat Lerches Palais

Slotsholmsg. 10) og de 2 mellemliggende

tygninger. I disse Bygninger findes samtlige

Ministerier med Undtagelse af Udenigfministeriet.

iperkjorslen er ordnet ved Reglement af

8. Jan. 1869. Holdepladsene ere: den

brolagte Plads indenfor forrige Østerport,

'rianglen ved Østerbrog. og en Plads i

rærheden af Klampenborgbanens Station.

1878 anmeldtes til Politiet 152 Kaper-

9gne af 105 Ejere.

irantæne-Kommission i Kbhvn.: Over-

)ldinspektør,Kmh.B ar n er,R.;Borgmester,

lehejmeetatsr. Fenger, SK. DM.; Stadsege,

Etatsr. SchleiBner, R.; Karantæneege

J G Zachariæ.

|ser ner:

For Artilleri: Baadsmandsst. (ny),

trandg. 44 (gammel) og Fredb. Kan. 26;

iivgarden: Østervoldg.; Husarregimentet:

'oldbodv. 6 og 1; Fodfolk: Sølvg. 40, Freericiag.

24, Wildérsg. 60, Citadellet; Inge-

niørtropper: Kronprinsesseg. 46; Søetaten:

Nyboder og Søkvæsthuset.

Lasino, Amalieg. 10, opførtl846 af Arkitekt

Stilling efter G Carstensens Plan; i 1848

omdannet til Theater. Kasino rummer i

den store Sal til en alm. Forestilling 1,857

Personer, til en Forsamling, naar Bænkene

paa Gulvet borttages, 2,500; i den lille

Sal til en Koncert 600, til en Forsamling,

naar Bænkene paa Gulvet borttages, 900

Personer og til et Bal 200 Par. Kassedirektør:

Vexelmægler F A L c r ck; Økonomidirektør

: Kammerr., Bogholder G T e t zlaff;

Insp.: Kammerass. J Johansen;

Censor: Overretsprok. C Schack. Se

Theatre.

Skuespildirektør: T V A n d e r s e n.

Theatrets Inspektør: S c h i ø 11.

Regissør: H Jeppesen.

Skuespillere: F F Knobelauch, A F

Helsengreen, H Albrecht, S E Neumann,

Hyltoft, Zangenberg, V Neumann,

Madsen, Aagaard, Nielsen,

Knudsen, Ztlberlein, J Jacobsen,

Olaf Nielsen, J N Brun, Larsen, M

Andersen.

Skuespillerinder: Frk. C Lerche, Fru

Møller, Frk. S Lange, Fru Zangenberg,

Fru Recke-Madsen, Frk. Holter,

Frk. Betzonich, Frk. Olsen, Fru

Krum, Fru Fanny Dall, Frk. Andersen,

Frk. Ludvigsen, Frk. Soph.Frederiksen,

Frk. Olga Frederiksen.

Sufflør: FTeilgaard.

Billetkassererske: Fru Christensen.

Billetpriserne ere: lste Parket og lste og

2den Parketloge: 1 Kr. 50 0. (2 Kr.); 2det

Parket, 3die og 4de Parketloge, Staapladserne

ved Orkestret, paa Gulvet til Parterret

og i lste og anden Parketloge, samt

Pladserne paa lste Etages lste Række: 1

Kr. 25 0. (1 Kr. 50 0.); Parterret, 5te

og 6te Parketloge, Staapladserne paa Gulvet

ved Parterret og i 3die, 4de og

5te Parketloge, samt Pladserne paa lste

Etages 2den Række: 1 Kr. (1 Kr. 25 0.);

3-8 Række i lste Etage og 4-7

Række i 6te Parketloge: 750. (850.); Staapladserne

bag Rækkerne paa Gulvet 75 0.,

Børnebilletter 35 0.

Billetter til forhøjet Pris paa Ikke-Spilledage

til Forestillingen den næste Dag faas

fra 12-3 og paa Spilledage fra 9 l /s-ll l /»

og til ordinær Pris fra 12 hele Dagen. Billetter

til bestemte Dage kunne forudbestilles

til forhøjet Pris.

Katholsk eller St. Ansgarii Kirke iBredgade

er opført af Prof. Hetsch. Den

indviedes 1. Novbr. 1842 og er dekoreret

med Freskomalerier af Kunstmaler Se ttegast,

nemlig: Kristus med de 12 Apostle;

derunder Maria med St. Ansgar; Hertug

Knud og St. Kjeld tilhøjre, Kong Knud,


Katkolsk ell. St. Ansgarii Kirke. 44

Abbed Vilhelm af Eskildsø og St. Birgitte

tilyenstre.

lste Præst: PrælatHGrttder, apostolisk

Præfekt.

2denPræst: Pastor C Freund.

3die Præst: Pastor H B ø h m e r.

Kirkeforstandere: Fotograf A J Stratbøcker,

Paraplyfabr. Joh. Hoffmann,

Naalemagerm. Jak. Hoffmann.

Organist: Chr. Ertner.

Katholsk.St. Knuds, Kapel i Ny Kongensg.

17. Indviet 1. Novbr. 1867.

Præst: Vikar Ferd. H e i d e n.

Kemisk Laboratorium, Universitetets,

Ny Vesterg. 11, indviedes 16. Febr. 1859.

Bestyrer: Prof. J Thomsen, R.

Kirkegaarde.

Assistents K, s. d. A.

Vestre K., s. d. A.

Garnisons K., Østerbrog. lige Side.

Holmens K., Østerbrog. ulige Side.

Mosaisk K, i Mølleg. paa Nørrebro.

Kirkelig Forening for den indre Mission

i Danmark. Kontor:Landemærket 11.

Bestyrelse: Pastor emer. C F Rønne,

Slagelse, Formand; Pastor V Beck, Ørsløv

v. Slagelse; Pastor Fr. Zeuthen, Everdrup

ved Rønnede; Gaardmand Anders

Stub kj æ r, Fausing v. Holstebro.

Kasserer og Forretningsfører: Boghandler

Fr. Bertelsen.

Kirkelig Forening for den indre Mission i

Kbhvn. Forsamlingslokale Østerg. 38.

Pastor H Stein, R., Formand; Bogholder

E Bartsch, R., Kasserer; Frk. Th.

E s c h e; Fru Th. K e y p e r; Ingeniørkapit.

C Keyper, R. DM.; Vinhandler T S Petersen;

Kunstmaler L T Restorff; Pastor

Schousboe; Pastor, Lic. theol. R

Volf. (Se Magdalenehjem).

Kirkelig Forening for unge Mænd, som

er et Led af den Virksomhed, der udtoldes

af Kirkelig Foren. f. den indre Mission i

Kbhvn., holder Møde Tirsd. 7 1 /« Aft.Østerg.

38. Unge Mennesker (over 17 Aar) have Adgang

som Gjæster, naar de henvende sig til

Bestyrelsen, af hvis Medl. mindst 1 er til

Stede paa den nævnte Tid. Bestyrelse:

Fuldm. Bangert; Snedker Henriksen;

Kurvemager Naumann; Billedskærer H

Smith; Pastor V Schousboe.

Kirker og Forsamlingssteder, i hvilke

afholdes Gudstjeneste.

Den lutherske Kirke: Vor Frue Kirke,

Helligaands K., Trinitatis K., St. Petri KL,

Vor Frelsers K., Holmens K., Garnisons K.,

St. Johannes K., St. Pauls K., St. StefansK.,

St. Jakobs K., Frederiks K.,' Citadellet

Frederikshavns K., Kristiansborg Slots-K.,

Vartov K., Emmaus K., Almindeligt Hospitals

K., Abel Cathrines Stiftelse, Frdbg.

K., Lutherske Missionsforenings-Bygning i

Nanseng. Endvidere følgende, i hvilke

Gudstjenesten ikke er offentlig: Harboeske

I

Fruekloster, Domhuskapellet, Thing-

Arresthuset paa Blegdamsvejen, Straf _

stalten, Kbhvns Tvangs- og Arbejdsaoitiit

Frederiks Hospital, Kommunehospitalet

Andre Trossamfund: Reformert Kfeb,

Methodistkirken, Almindelig (kathoijk

apostolisk Kirke, Martins K., KatbolikSt,

Ansgarii K., Katholsk St. Knuds Kai

Mosaiske Trossamfunds Synagoge, ml

uden holdes Gudstjeneste: Brødré-MH

heden i Stormg. 21, den evangeUsk-biabf

pelige Kirke, den græsk-katholske Meta

hed st. Kongensg. 45, Baptist-MenigteS

i Kristuskapellet, den nye Jerusalert

Kirke.

Kirke- og Undervisningsministeriet

— Minister: J C HFischer, SK.

Sekretær hos Ministeren: Justitsr.,B

torchef C F Schwartzkopf, R. DM.9

— Departementschef: Konf. A B

Linde, K. DM.

lste Expeditionskont. (Slotbofc

10, St. t. v.). Sager vedkommende Kntn

væsenet, altsaa Sager, der angaa den kub

lige Forfatning, de fra Landets almindelig

Kirke afvigende Konfessioners og Sekte^

Stilling, Rettigheder og Forpligtelser; 1

ger angaaende Gejstligheden, saavel H

evangelisk-lutherske Kirkes, som de Hi

kj endte Religioners og Konfessionen; I

Gejstliges Embeder, Pligter, Retti^Huii

og Indtægter; Sager betræffende oneøt

Gudsdyrkelse og Religionsøvelse;'Sagff

som angaa Kirkerne og disses IndtfegNt;

Konfirmation paa Foreninger angafij

Tiender, der tilhøre Kirken eller Gqjjsti*

heden; Begravelsesvæsenet; Mission*!*

senet. Kontorchef: Justitsr. J A F de fl

quiéres, K. DM.

2det Expeditionskont. (Slotholwf|

10, St. t. v.). Borger- og Almueskole«!

net, Skolelærer-Seminarierne, DøvstuM

og Blindeinstitutet. Kontorchef: Justits

FC Bruun, R. DM.

3die Expeditionskont. (Slotholanf

10, St. t. v.). Hele det højere Undervisiuiø

væsen, Universitetet, den polytekniske g

reanstalt, Sorø Akademi, samtlige

Skoler, dog Herlufsholms Skole og

gelsesanstalt undtagne, de videnskal

Realskoler iRønne, Helsingør, Vor dingtwi

og Slagelse; de videnskabelige SamliMtj

det store kongelige Bibliotek og GebejiÉ

arkivet; Kunstanstalterne: det Kgl.TbaW

og Kapel, det Kgl. Akademi for de slgrøjj

Kunster og Kunstsamlingerne; Bestyret

af det aarlige Bidrag fra Finantseroe

Videnskaber og Kunster i Almindelig^

derunder ogsaa Rejsestipendier; Gradnrø

lingen; alle Ministeriet i Almindelig«

vedkommende Sekretariatssager. KOBW -

chef: Justitsr. C F Schwartzkopf;"

DM. S K

— Ar kivvæsen, se Kongerigets ArkiT.


1880. 45 Kommunalbestyrelsen,

Klrarf lak Akademi, Breds. 62. Her findes

Universitetets zootomisk-iysiologiske Muteuoa,

det fysiologiske Laboratorium, det

røm&l-anatomiske Museum, den patholo-

'ik-anatomiske Samling, den kirurgiske

E »tromentsamling, den farmakologiske

femling.

Kiden, Selskabet, en velgjørende Forening,

iokale i Klerkeg. 10, se Blinde.

Dkrns Amt, se Amt.

Bpras Tvangs- og Arbejdsanstalt paa

Ladegaarden.

I 11878 udgjorde Belægningens GjennempiitBantal

820. Kommunens Tilskud ud-1

gjorde 83 589 Kr. 20 0., saa at hvert Indi-1

nd har kostet 101 Kr. 94 0.

Under Tvangs- og Arbejdsanstaltens Adw

i miniatration er tillige henlagt en Husvilde-

1 Afdeling og en Filial af Almindelig Hospitals

LemmeBtiftelse, i hvilken sidste Lemvernes

Gjennemsnitsantal udgjør c. 70.

Besøgtiden er til Arbejdsafdelingens Beicgning

ll'/s-l'/i, til Lemmeafdelingen 2-4.

inspektør: JBiilow.

Fabrikskriver: Lieut. AFKønicke.

j Præst: C Bruun,

i Læge: Dr. med. OPS Storch.

Baretegn, se Citadellet

Klampenborg. Forpagter: Kammerr. C

Kind er up. I Henseende til Selskabets

Bestyrelse, se Firma-Registret.

pUkker-Kontorer:

i Citadellets Kirke, Artilleristok 15, aab.

6-7.

Frederiksberg K., Pilealle 3, aab. 9-12,

6-7.

Frederiks tydske K.,Strandg. 2, aab. 9-11.

Frelsers K, Wildérsg. 22, aab. 9-12,3-5.

Frue K., Lavendelst 1, aab. 9-12,4-6.

( Garnisons K., st. Kongensg. 76, aab. 9-4.

Kmh. O D Baron Rosenørn-Lehn, SK.

DM.

Inspektør: Justitsr. A S tr u n k, R.

Adjungeret: Inspektør ved Billedgalleriet

E Bloch.

Assistenter: JThiele og C Brøndsted.

Kokoppeindp o dning foretages uden Betaling

i st. Helliggejstst. 13, Tirsdag 10-12.

Forstander: Etatsr., Dr. med. P A

Schleisner, R.

Koloniernes Centralbestyrelse hører under

Finantsministeriet

Chef: Departementschef E A C ar o c,

K. DM.

— Kolonialkontor, Ministeriebygn.(Indgang

fra Slotspladsen, 2. Sal).

Kontorchef: Kiqjkr. PE Rosenørn, R.

Kommandantskabet.

Kommandant: General G W JNielsen,

SK. DM.

Souskommandant: Oberst F W Lund,

K. DM.

Til Tjeneste hos Souskommandanten: Kapitajn

F B Hoppe, R.

Souskommandantens Kontor er i Sølvg.

Kaserne.

Garnisonsauditør: Overauditør C L L evinsen.R.

Intendant: Kammeijkr. WC Oehlenschl&ger.

Kommunalbestyrelsen.

Ved Anordn. 1. Jan. 1840, Lov4. Marts

1857, Vedtægt 30. Decbr. 1857 er Kbhvns

. Kommunalbestyrelse ordnet paa følgende

Maade:

Kbhvn. er en fra den i Danmark sædvanlige

Inddeling i Amter og al deraf flydende

Forbindelse med de øvrige købstæder og

sammes Overøvrighed aldeles undtagen

Kommune, der bestyres af dens Magistrat i

Helligaands K, st Helliggejstst 26, Forbindelse med dens Borgerrepræsen-

aab. 9-12,3-5.

tanter under Tilsyn af Regjeringen. Inden-

Holmens K., Havneg. 3, aab. 9-1,8-6. rigsministeriet afgjør enhver Uenighed

St. JakobsK., Blegdamsv. 134, aab. 9-11, mellem Magistraten og Borgerrepræsen-

>5.

tantskabet.

r Johannes K., Læssøesg. 24, aab. 9-11, —Overpræsidenten, som udnævnes af


Kommunalbestyrelsen. 46 1880;

vedkommende Sag under Forhandling; men

særligen paaligger det ham atvaretage alle

almindelige, den hele Kommune vedkommende,

Anliggender, som ikke ere tildelte

nogen af sammes enkelte Afdelinger.

— Magistraten bestaar af Overpræsidenten,

4 Borgmestre og 4 Raadmænd.

Den bestyrer alle Kommunens Anliggender,

dels i Forening, dels igjennen sine Afdelinger,

som forestaas hver af sin Borgmester.

Foruden de enkelte Sager, der

kun kunne afgjøres af den samlede Magistrat,

skulle i samme forhandles de Sager,

som angaa Kommunen i Almindelighed,

saasom Vedtægten og det aarlige Budget,

eller dog omfatte flere Bestyrelsesgrene,

eller som ere af sær indgribende Vigtighed

for dens Forvaltning og Økonomi, ligesom

og enhver af Borgmestrene der kan foredrage

Sager, der henhøre under deres særlige

Bestyrelse. Magistratens Medlemmer

ere berettigede til at overvære alle Borgerrepræsentationens

Møder; de skulle være

tilstede ved alle Bevillingssager for at meddele

Oplysninger.

— Borgmestrene bestyre forøvrigt selvstændigt

og paa eget Ansvar de til deres

resp. Afdelinger hørende Sager. Ingen af

en Borgmester afgjort Sag kan indankes

for den samlede Magistrat, men kun for

vedkommende Ministerium. Borgmestrene

vælges af Borgerrepræsentantskabet under

Forbehold af kgl. Stadfæstelse.

— Raadmændene. Magistratens Afdelinger

tilforordnes hver en. Den Myndighed

og de Forretninger, der skulle tildeles disse

Tilforordnede, beror paa Overenskomst

imellem dem og vedkommende Borgmestre,

men den i saa Henseende tagne Bestemmelse

skal dog, forsaavidt den gaar ud paa

at overdrage Raadmændene bestemte

Hverv, som ej ere blot temporære, stadfæstes

af den samlede Magistrat. Raadmændene

kunne bemyndiges til paa Magistratens

Vegne at møde i forskjellige

Kommissioner, og de skulle deltage i Bestyrelsen

af Valgene til Borgerrepræsentationen

og Rigsdagen. De vælges af

Borgerrepræsentantskabet paa 6 Aar og

ere ulønnede.

— Borgerrepræsentantskabet har i

Forening med Magistraten den besluttende

Myndighed i Kommunens Anliggender.

Budgetforslagetforelægger Magistraten for

Borgerrepræsentationen inden Udgangen af

hvert Aars November Maaned, hvorpaa de

enkelte Poster gjøres til Gjenstand for Forhandling

og Beslutning; Tillægsbevilling

udkræves for enhver Udgift, hvorom der

bliver Spørgsmaal i Aarets Løb, og som

ikke er hjemlet i Budgettet. Ingen Raadighedsudøvelse

over de til Stadens Kapitalformue

henhørende Pengeeffekter og Ejendomme

eller Optagelse af noget Laan kan

ske uden Borgerrepræsentantskabets 8«*

tykke. Alle Stadens Regnskaber skoDt

indsendes til Borgerrepræsentantskabet

der, efter at have revideret dem, afgiver!

Decision og Kvittering. Borgerrepræse*.;

tantskabet er berettiget til at sætte SfmN

Kommunens Tarv vedkommende GjenBtagJ I

under Forhandling og derom at tage Bel

slutning. Det er ogsaa beføjet til af Map- i

straten at begjære sig meddelt alle de Optø. '

ninger vedkommende Kommunens Kil

gender, som denne maatte være istand tji

at give.

Borgerrepræsentantskabet bestaar af 1

Medlemmer, af hvilke 6 afgaa aarlig. 11

Valgberettiget og valgbar er enhver Bebo«

af Staden, som er i Besiddelse af de fe)

Valgbarhed til Rigsdagens Folkething forskrevne

Betingelser, naar ban ved sidiki

Ansættelse til Indkomstskat bar havtetj

Skatteindtægt af mindst 400 Kr. Valglirii^

ne foreligge til Eftersyn fra 1.-8. Marts, 9

inden 3 Dage efter den Tid skulle Indsigel- {

ser mod samme være indgivne. Valghandlingen

foregaar hvert Aar i Marts Maanedi

de samme Valgkredse, som ere foreskreTwJ

for Valg til Rigsdagens Folkething. I

— Overpræsidenten. Forretningerne^

som ere henlagte under Overpræsident««

særlige Bestyrelse, og som behandles igja-J

nem hans Sekretariat, ere hovedsagelig H

ger om Underholdningsbidrag til Børn «ff

til forladte, fraseparerede og fraskilte Hi

Struer; om Forældres og Børns gjensidifl*

Forpligtelser i Afsindighedstilfælde; I

utilladeligt Samliv mellem Personer B

forskjelligt Kjøn; IndstiUinger til ogMedÉj

lelser fra vedkommende Regjeringsmynflfi

hed i Sager, hvor der handles om Dispenfr,

tioner fra den alm. Lovgivning, og som ild*]

vedrøre de kommunale Forhold eller Nfr^

rings væsenet; Sager om Anvendelse af eSf

kutiv Tvang til at bevirke Overholdelse g

Lovbud, som vedkomme de alm. Statsinttfrj

esser; Sager om Udfærdigelse ogUdleWring

af de i Frd. 23. Maj 1800 og 23. Martt

1827 med senere Bestemmelser omhandlet

Bevillinger, forsaavidt de endnu have Bf

tydning (derunder: Separations- og Skibmissebevillinger,

Bevillinger for du

Længstlevende af 2 Ægtefæller tilathea-j

sidde i uskiftet Bo, Fuldmyndighedsbeifllinger,Bevillinger

tilUdbetalinger af UmJt"

diges Midler, Oprejsningsbevillinger p*»

Domme, Proklamabevillinger, Bevilling

til at føre nye Vidner og fremlægge nye Dokumenter

i Sager, som indankes for OvefrS

retten; til som executor testamenti atbe-1

handle Dødsboer, naar Indsættelsen er skel I

i lovformeligt Testament; til at erhverve I

MortifikationsdompaaPanteobligationer og I

Ejendomsdom paa faste Ejendomme; tilrtj

indgaa Ægteskab med Broders, Farbrodert 1

og Morbroders Enke eller med afdøde Ko- j


111

18? 1880. 47 Kommunalbestyrelsen.

ie;

rbro

nes Faster eller Moster^ forsaavidt ingen af

Ansøgerne bekjende sig til den mosaiske

Tro; Meddelelse af fri Proces ved Retterne

i 1. Instants, samt de herhenhørende Sagers

Behandling i det Hele; Meddelelse af Bevillinger

til at svare højere Rente end den

lovbestemte af Laan i faste Ejendomme

samt det Overøvrigheden i Lovgivningen

overdragne Tilsyn med Pupilvæsenet). —

Som Magistratens før ste Medlem endvidere:

Affattelse af Kommunens almindelige Budget;

Affattelse og Offentliggjørelse af den

iFrdn. 1. Jan. 1840 § 40 ommeldte Regnskab

sover sigt, Generalbalance og aarlige

Beretning om Kommunens Anliggender;

Besættelse af de kommunale Embeder, som

ej overlades de enkelte Borgmestre ;Spørgs-J

maal om Forandringer i og Tillæg til Ved

tægten, saavelsom eventuelle Forslag om

Kommunalbestyrelsen i Almindelighed og

overhovedet alle Kommunens almindelige

Anliggender, som ej ere tildelte nogen]

af Magistratens Afdelinger.

Overpræsident: Kmh. E Emil Rosen

ørn, SK. DM.

Sekretariatet (Raad- og Domhusets

Stueetage, aab. 10-4). Chef: Justitsr. ThJ

Thygesen.

— Magistratens lste Afdeling. D&

alm. Underøvrighedsforretninger, derunder

Sager vedkommende Nærings- og Laugsvæsenet,

Udmeldelse af Vurderings-, Synsog

Skjønsmænd og Afhjemling af disses

Forretninger, Affattelse afValglister, saavel

Staten som Kommunen vedkommende, og de

i Forbindelse hermed staaende Sager, Beskikkelse

af Værger og Kuratorer, myndige

Personers Umyndiggj øreise og borgerlige

Vielser; fremdeles: Sager vedkommende

Begravelses-, Kirke- og Skolevæsenet; Be-J

styrelsen af Vartov Hospital og Stiftelse

Abel Cathrines Stiftelse og Opfostrings]

huset med tilhørende Ejendomme, Kapita

ler og Legater; Bestyrelsen af det Harboe

ske Frue-Kloster, Budolphi Kloster, den

Nissenske Stiftelse,Raadstuens Fattigbøsse

og samtlige under Magistraten henlagte

Legater, der ikke fundatsmæssigen ere

knyttede til det alm. Fattigvæsen eller dets

Stiftelser og Indretninger; Magistratens

Arkiv og Bibliotek, og overhovedet alle

Sager af specieller e Natur, som ikke ere

henlagte til andre af Magistratens Afdelinger.

Borgmester: Etatsr.HNHansen,R.

Raadmand: N C Syndergaard.

Sekretariatet (Raad- og Domhusets

Stueetage, aab. 10-4). Kontorchef: Justitsr.

H LDahlerup; Fuldmægtige: J S Berthelsen

ogVALassen.

Arkiv (Raad- og Domhusets Kjælderetage,

aab. 11-3). Arkivar: Dr. phil. O

Nielsen.

— Magistratens 2den Afdeling. Bestyrelsen

af Kommunens almindelige, økonomiske

Anliggender, saasom: Beskatningsog

Afgiftsvæsenet, saavel Staten som Kommunen

vedkommende, derunder den udenbys

Brandforsikring, Indkvarteringsvæsenet,

Sager angaaende Folketællinger, Indstillinger

til og Meddelelser fra vedkommende

Regjeringsmyndighed i Sager angaaende

de alm. Statsinatægter, Sager om

Lønninger, Pensioner og Gratialer, Bestyrelsen

af Kommunens Formue og Gjæld,

samt Kasse- og Regnskabsvæsenet, Sager

angaaende Bistrup Gods og andre Kommunen

tilhørende faste Ejendomme, forsaavidt

de ej vedkomme de underMagistratens andre

Afdelinger henlagte Brancher, Sager angaaende

Kommunens Forpligtelse i Henseende

til Distriks- og Foderhestehold, Bestyrelsen

af Kommunehospitalet og St. Hans

Hospital.

Borgmester: Gehejmeetatsr., Dr. med. C

E Fenger, SK. DM.

Raadmand: AHHWorsaae.

Sekretariatet (Raad- og Domhusets

Stueetage, aab. 10-4). Kontorchef: Kancellir.

J Mel sin g; Fuldm.: Kammerass.

L C Engel.

Skattekontoret (Raad-og Domhusets

øverste Etage, aab. 10-4). Kontorchef:

Kancellir. P C F Bech; Fuldmægtige: W A

Raun og CV Raun.

Bogholderkontoret (Raad- og Domhusets

Stueetage, aab. 10-2). Kontorchef:

M G Nits che; Fuldmægtige: Lieut. TC

WJessenogACV Andersen.

Hovedkassererkontoret (sammeLokale

som Bogholderkont., aab.10-2). Hoved-

kass.: A S A Kragh; Fuldmægtig: N F L

Petersen.

Økonomiforvalterkontoret (Raadog

Domhusets Kjælderetage, aab. 10-4).

Økonomiforvalter: Lieut. V A P Chris tensen.

— Magistratens 3die Afdeling. Bestyrelsen

af det almindelige Fattigvæsen

med de dertil fundatsmæssig knyttede Legater

og Kapitaler samt tilhørende Indretninger

og Stiftelser.

Borgmester: Etatsr. H A VKnudsen,

R. DM.

Raadmand: Lieut. A P C Abrahams, R.

lste Sekretariat (Hestemøllest. 4,

aab. 9-3). Kontorchef: Justitsr. LJ Bruun;

Fuldm.: S C Sørensen.

2det Sekretariat (Hestemøllest. 4,

aab. 9-3). Kontorchef: Kancellir. J L C

Christensen; Fuldm.: JGFRæderog

FP C Mathiesen.

Bogholderkontoret (Hestemøllest. 4,

aab. 10-3). Kontorchef: A J Dein; Fuldm.:

C J Petersen og Pr.-Lieut. J T Hindsberg.


Kommunalbestyrelsen. 48 1880.

Kassererkontoret (Hestemøllest. 4,

aab. 10-3). Kasserer: P P C Eagelstrup;

Fuldm.: H C F Holm.

— Magistratens 4de Afdeling. Bestyrelsen

af de Kommunen vedkommende tekniske

Anliggender, saasom: Vandforsyningen,

skadeligt Vands Afledning^Belysnmgsvæsenet,

Brolægnings- og Vejvæsenet, derunder

Spørgsmaal om Anlæg eller Overtagelse

af nye Gader og Veje, samt Sager vedkommende

Bygningsvæsenet; fremdeles:

Brandvæsenet, Sundhedsvæsenet og den offentlige

Renlighed, derunder Dag- og Natterenovationsvæsenet,

Justervæsenet samt

den offentlige Vejning og Maaling.

Borgmester: Konf. EDEhlers,R.DM.

Raadmand: Oberst F H Abrahamson,

R. DM.

Sekretariatet (Raad- og Domhusets

Stueetage, aab. 10-4). Kontorchef: H F

Plesner; Fuldm.: Fr. Den ker.

— Bor gerrepræsentantskab et bestaar

af følgende Medlemmer, der indtraadte i

Borgerrepræsentationen i det Aar, der er

anført i Parentes efter Navnene.

Formand: Højesteretsadvokat C S Henrichsen,

R. DM.

Viceformand: Tømmerm. HH Kayser,

R. DM.

Prof., Skoleinspektør C C Brix, R.DM.

(1858); OberstLAPetersen,R.DM.FM.

(1875); DirektørCWWolfhagen(1868);

Kommercer. JVHeyman,R. DM. (1871);

Prof., Dr. med. C G Gædeken, R. (1874);

Skibsrheder J Strandgaard (1874);

Gross. E Thune, R. (1863); Tapetfabrikant

S Fraenckel, R. (1868); Prof. LF

Holmberg, R. (1868); Skolebestyrer LL

Hommel(1869); Mekanikus J H Hellerung

(1873); Gehejmeetatsr. J F Schlegel,

SK DM. (1875);

Højesteretsadvokat C S Henrichsen,

R. DM. (1864); Prof., Dr. phil. & med.

H P J J Thomsen, R. DM. (1861);

Hofsnedkerm. J G Lund, FM. (1859);

Oberst W O W Lehmann, R. DM.

(18 70); Kapit. i Flaaden PFGiødesen, R.

(1876); Hofmøbelfabr., Kapit. L Larsen


Djurhuus J Assist. v. d. kgl. grønl. Handel

Vesterg. 62

Dodt M C Skolebestyrerinde Studiest. 5,

Dohm A F Enke Cort Adelers G. 4S

Dolcke A M Frue Nørresøg. 19,

— FL Kunstmaler Nørreg. 20jynj3

— C C M Skuespillerinde Nørreseg. 19,

Dominique A J Hdlsrejsende Prins Jørgens

G. 14 A,

Dons J F Sproglærer Frederiksborgg. 44Bb«

Dorph H C Lieut. Skinderg. 36,

— NV Lieut. Skinderg. 36 2

— P J Pr.-Lieut. Sølvg. 40,

Dorscheus ACand. pharm. Materialist Nansensgade

51 j

Draskau H C V Proviantforv. Dannebrogsgade

171

Drejer M A Enkefrue Amagerbro 25

Drewes F M Musiklærerinde Todesg. 10t

— J Slagterm. Fiskerg. 3,

Dreyer C V J Fuldm. i Indenrm. Cort Adelers

G. 5>

— HL C Kapit. v. Fodf.Ny Toldbodg. 35

Dunker JH Overpolitibetj. Translatør Blaagaardsgade

46,

Dutriez H Hattemager Frederiksborgg. 33s

Dyhre C H Uhrmager Blaagaardsg. 24,

Dyrhauge C F Hdlsagent Gammeltoftsg. 23

van Døhren G Gjæstgiver Halmt. 41 & 43

— G Gross. Gothersg. 156,

Døllner E D C Lærerinde GI. Kongev. 1403

Dømler E M Enkefrue Nørrefarimagsg. 33,

Eber H W J Kjøbmand st. Kongensg. 32,

Egge H G L Prok. v. Overr. Sortedamsg.Ila

Ehlern J C Enke e. Kapit. Toldbodg. 16Mb3

— V T Overpolitibetj. DM. Vendersg. 22j

Eiby C Rorsbetj. Balsamg. 12 4

Eichel C B fh. Forpagter Blegdamsv. 102

— J Gross. (Sillo & Eichel) Kjøbmagerg.48,

Eickhoff A C J Mekanikus Vesterbrog. 97,

Eigtved C A Gross. Overg. n. V. 15,

Eixmann F L A ps. Overserg. DM. Ingemannsvej

13

Ekeroth Th. Blikkenslager Gas- og Vandm.

Vandkunsten 7

— AC Exam. jur. Oehlenschlægersg. 3„

— T M D Kobbersmedm. Løngangst. 25,

Elben HAR Kapit. Overing. v. de sjæll.

Jernb. R. Vesselsg. 6S

Elberg H fb. Kolonibest. Wiedeweltsg. 50

Ellermann G P B Gross. Hejbergsg. 14s Bp.

Holbergsg. 9,

Ellinger H O G Stud. polyt. Vendersg. 29 i

Ellis R S eng.Legationspræst Holbergsg.17,

Endresen C Krigsass.DM.Østerfarimagsg.9,

Enemark P M Kommissionær Badstuest. 8S

— C J C Manufakthdl. Nørrefarimagsg. 52«

Enevoldsen C F Handskefabr. Mejnungsg.

5s,i

Engberg J T Cand. theol. Nørrebrog. 213,

Engel HT V Cand. pharm. Fabr. GI. Strand

30, Frm. Engel & Kisky Østerg. 38

9

Engel CFE Pastor emer. Uraniav. 11,

— C Skibsfører Sølvg. 11,

Engelbreth H M Enke e. Præst Smalleg. 5S

Engelsen E Læge Blegdamshosp.

En g els toft L T Prok. v. Overr. Skinderg.38,

Bp. Haveselsk. V. 3,

— L C Stud. jur. Haveselsk. V. 3»

Engmann CCBlikkenslagerm.Gas- ogVandmester

Frydsv. 3Bb t

Engstrøm C GE Gross. Frederiksborgg.27,

— AB Snedkerm. Borgerg. 14g

Erecius F G Toldassist. Webersg. 62

Erichsen M C K Cand phil. Jernbaneassist.

Vendersg. 29s

— CF Blikkenslagerm. Grønneg. 8S

Erichson H C J Lieut. Vesterbrog. 553

Ericksen P E Gjæstgiver Herluf Trolles G.

21Bb8

Ernst G L Fuldm. Teglgaardst. 32

— T W Hdlsagent Badstuest. 131

Erritsøe M J Enkefrue Fredbg. Bredg. 18 L

Erslev Jacob Boghdl. Kjøbmagerg.44Bb8 Bp.

Vendersg. 24 3

— Kr. Dr. phil. Tømmerpladsv. 24

Esbensen FET Maler Fiolst. 422

Eskildsen W Enkefrue Amalieg. 332

— MV Modehdlinde Dronn. Tverg. 14 2

— J C Varemægler (Eskildsen & Søn) Admiralg.

24,

Esskildsen E F Partikulier Lyngbyv. 9e

Espensen SAS Forvalter Blaagaardsg. 122

Ettrup H N J Gross. (H Ettrup & Ko.)Vesterbrogade

I18s

Evald C Cand.phil.Lærer Lykkesholmsv.331

Evers C F Snedkerm. Kapit. Solitudev. 1 C,

• Ewert F W K Vognmand Olufsv. 12

Eyben C E h. Hoveddepot f. fr. Brystsirup

Frm. Chr. Eyben &Ko. Dannebrogsg. 9a

Eyber G A Proprietær GI. Kongev. 109„

— NS Student GI. Kongev. 109a

Eybye J Hdlsrejsende Holbergsg. 11,

Faber E W Enkefrue Admiralg. 242

— V A Frøken Frederiksborgg. 18

— L N Gross. Holbergsg. 183

— PC Murm. Aabenraa 20 2

Fagerstrøm S M Skræder Nansensg. 53s

Falck J F Bogholder Nørrevoldg. 27Bbs

— Chr. Urtekr. Vesterbrog. 93K Bp. Vesterbrog.

102 4

I Falk F H Høker Gothersg. 145 AK

Falkenberg F H Assist. Vodroffsv. 5S

— C Frøken Tordenskjoldsg. 13jSb2

Falkenskjold O S Lieut. Krystalg. 2«

Falkenstjerne F F Cand. theol. Fiolst. 17«

—! F Varemægler Ahlefeldtsg. 29a

Falkman-Petersen Ax. Enkefrue Stormg.8,

Fangel S B Læge Rosengaarden 5,

Fanøe H B C Enke e. Læge Vodroffsv. 17x

I — K J Enke e. Justitsr. Vodroffsv. 17s

Farsøe O M M Cand. phil. Assist. i Finm.

Vesterbrog. 55 3

Fauerby M Forvalter Nyhavn 14,

l '


1880. 49 Kong Frederik den 7des Stiftelse.

den fornødne Sikkerhed for Betalingen er Overlæge: Dr.med. VHolmer,R.; Reserve-

stillet ved et skriftligt Bevis, hvortil Blanlæge: J W Hornemann.

ketter kunne erholdes dels paa Hospitalets 2den Afd., for medicinske Patienter.

Kontor, dels i Magistratens 2den Afdelings Overlæge: Prof., Dr. med. A L P Brdn-I

Sekretariat paa Raad- og Domhuset, og de niche,R.; Reservelæge: JSA Borch.

vedVisitationen befindes at egne sig til Ind- 3die Afd., for medicinske Patienter. Overlæggelse

i Hospitalet. Denne Visitation kan læge: Dr. med. F Trier; Reservelæge: B L

ske paa Hospitalet, men saafremt Indlæg- F Bang.

gelsesbegjæringen , forsynet med Kaution 4de Afd., for hudsyge Patienter. Over-

for Betalingen har Paategning af en autorilæge: Dr. med. SEngelsted,R.DM.;Reseret

Læge om, at den Syge egner sig til Opservelæge: N Holm.

tagelse i Hospitalet, behøver ingen Visita- 5te Afd., for kirurgiske Patienter. Overtion

at foregaa. For Sindssyge, som indlæge: Dr. med. C L Studsgaarå; Relægges

imod Betaling, maa Sikkerhed tilservelæge : Oscar Secher.

lige stilles for eventuelt Ophold i St. Hans 6te Afd., for nervelidende og sindssyge

Hosp.

Patienter. Overlæge: Dr. med. C G Gæ-

De Syge, som ere Interessenter i deken, R.; Reservelæge: A Frieden-I

en af Magistraten anerkjendt her i reich.

Staden oprettet Sygekasse, kunne Prosektor: Dr. med. O Bloch.

for deres eget og for deres Koners og ukon- Forvalter: OCStøiholm, DM.

firmerede Børns Vedkommende, forsaavidt Bogholder: F Th. R Bentzon.

som disse ere berettigede til fri Kur og Præst: C F Sommerfeldt.

Pleje, indlægges, naar de paa Hospitalets Kencert-Foreningen, stiftet i Maj 1874

Kont. have afgivet de fornødne Bevisligheder med det Formaal at opføre hovedsagelig

fra Sygekassens Bestyrelse, og de ved Visi- nyere Musikværker. Der gives aarl. 3 Kon

tationen ere befundne at egne sig til Opta- certer med Kor og Orkester i Kasinos

gelse i Hospitalet

store Sal. Omtr. 1,000 Medl. Nær-I

De Syge, som begjære fri Kur og mere Underretning faas i Vilh. Hansene

Pleje, have at henvende sig til~Distriks- Musikhdl.. Det aarl. Kontingent er 6 Kr

1 opstanderen i det Distrikt, hvori de have Bestyrelse: Overretssagfører E Dahl

Bopæl (se Fattigvæsenet).

Fukfm. i Nationalbanken Jakob Fabri

De Syge, hvis øjeblikkelige Indlæggelse i cius, Formand; Gross. Joh.Frimodt; Fa

Hosp. maa anses paatrængende, kunne brikant V Ludvigsen, Kasserer; Musi

indlægges strax, naar de bringes til Hospi- kerne PELange-Miiller og Otto Mal

talet, eller af en autoriseret Læge begjæres ling, Dirigenter.

afhentede med Hospitalets Befordring. Den Repræsentantskabets Formand: Gene

"fornødne Berigtigelse med Hensyn til Beta- ralkonsul, Gross. Joh. Hansen, R.

lings Erlæggelse eller Magistratens Aner- Konfirmationshjælp. Se: Foreningen ti

kjendelse af den Syges Trang og Kvalifika- Konfirmanders Opklædning, Foreningei

tion til fri Kur og Pleje maa da uopholdelig af 10. Oktbr. 1874, Holbergs Minde, Sel

tilvejebringes af de Paagjældende.

skabet af 30. Juni 1865, Understøttelsesfor

Besøg hos Patienterne er tilladt paa eningen for trængende Konfirmander i Hel

Enestuerne 10-7, paa Fællesstuerne 10-12 ligaands Sogn, Foreningen til Udstyrels

og 4-6 Eft., paa Fællesstuerne for syfilitiske af fattige Konfirmander paa Krsthvn.

Patienter 4-6 Eft

Kongens Foged, se Landsover- samt Hof

Bade, se Badeanstalter.

og Stad6ret.

Desinficering af Seng- og Gangklæder, Kongens Have, se Rosenborg.

som modtages hver Søgnedag Kl. 9-1, udfø- Kongerigets Arkiv. Kontor i Kancelli

res mod en Betaling at 85 0. for en enkelt bygningen, 2. Sal Nr. 1, Fløjen mod Slots

Sengs Klæder og af 50 0. for et Sæt Gang- pladsen. Samling af de civile Ministerier

klssdfir

(undtagen Udenrigsministeriets) samt d

11878 er behandlet 8,093 Patienter. ældre Regjeringskollegiers Arkiver, dansk

Det største Antal, som var samlet paa en Kancelli dog kun tilbage til 1750. Tilli

Dag, var 756, det laveste 632. Den hele del se til at benytte det meddeles af Kultui

Udgift i det samme Aar udgjorde 524840 ministeriet; dog kunne foreløbige Unders«

Kr. 17 0. Indtægten var 154586 Kr. 65 gelser i Reglen anstilles strax. Aabei

0., hvoraf indkom 119514 Kr. 61 0. ved Be- IIV2-3V2.

taling af Private. Kommunens Tilskud ud- Kontorchef: Joh. Grundtvig, R.

gjorde 370253 Kr. 52 0.

Fuldmægtige: C Calundan, AD Jø

Borgmesteren for Magistratens 2den Af- gensen.

deling har den øverste afgjørende Ledelse Assistenter: G Kringelbach, H Od

•af Hospitalets Anliggender.

wahn, J Bloch, V Ferslev.

Forstander: Kmrr. F J Andersen,R. Kong Frederik den 7des Stiftelse f

lste Afdelin , for kirurgiske Patienter. fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen, o

4


Kong Frederik {Lien 7dés Stiftelse. 50 1880;

rettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af

Danner. 52 fattige Fruentimmer, som ere

forsørgelsesberettigede i Kbhvns ogFrdbgs

Kommuner, navnlig saadanne, der ernære

sig eller have ernæret sig ved deresHænders

Gjerning, have frit Husly. Stiftelsens Kont.

er Fredh. Kan. 20, Stuen, aab. 1-4.

Bestyrere: Højesteretsadvokat S S Nellemann,

R., Formand ; Pastor L H

Schmidt; Formand i Sø- og Handelsretten

NF Schlegel, R. DM.

Kong Frederik den 7des Stiftelse for

hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af

Almuen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde

af Danner. Stiftelsens Formaal er

uden Vederlag at give fattige og ulykkeligt

stillede Pigebørn Ophold, Undervisning,

Opdragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger.

Stiftelsen, hvis Sæde er Jægerspris,

optager Pigebørn fra hele Landet og

fra Nordslesvig i Reglen i en Alder mellem

2 og 4 Aar. For Øjeblikket har Stiftelsen

255 Børn under sin Forsørgelse.

Stiftelsens Kont. i Kbhvn. er Fredh.

Kan. 20, Stuen, aab. 1-4.'

Bestyrere: Højesteretsadvokat S S Nellemann,

R.; Pastor LH Schmidt; Kriminalretsassessor

V Ingerslev.

Konsejlspræsidiet (Ministeriebygningen).

Konsejlspræsident: Finantsminister JB

S Estrup, RE. SK. DM:

Sekretær hos Konsejlspræsidenten: Legationssekretær,

Kancellist iUdenrigsm. J

L R Koefoed, R.

Konsulats-Kontorer og Konsuler, fremmede

Magters.

— Amerika (de forenede Stater), Toldbodv.

5, aab. hele Døgnet. Henry B Ryder,