vinyler - Frederikshavn Boligforening

frederikshavnboligforening.dk

vinyler - Frederikshavn Boligforening

TAFETTEN

GlædEliG jul oG

GodT NyTÅR

411. ÅRGANG

NovEmbER 2012


REdAkTioNENS AdRESSE

Thora Brogaard

Vitus Berings Vej 93

Telefon 28 49 09 40

Mail: stafetten@fbmail.dk

REdAkTioN

Ansvarshavende

Thora Brogaard

Telefon 28 49 09 40

Afd. 7 - »Råholt«

E-mail:

ThoraBrogaard@oncable.dk

Else Ottesen

Telefon 81 61 34 31

Afd. 15 - Gartnerbo

Rita Frantsen

Telefon 27 97 61 24

Afd. 39 - Sæby Bypark

Arne Blankensteiner

Telefon 98 42 85 27

Afd. 12 - Hånbæk

Knud Erik Pedersen

Telefon 21 62 80 92

Afd. 15 - Gartnerbo

Forside billed:

Thora Brogaard

2

Bladet omdeles gratis i ca. 3700 ek sem plarer

til alle husstande i bo lig for eningen.

Navngivne artikler dækker nød ven digvis

ikke redaktionens synspunkter.

Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages

kun, når navn og adresse er re daktionen bekendt.

GRAFiSk pRodukTioN

SAL TRYK A/S

Jernbanevej 22 - 28

9970 Strandby

Telefon 98 48 28 88

www.sal.dk

Mail: sal@sal.dk

Dette blad udkommer uge 47 - 2012

Næste blad udkommer uge 8 - 2013

Stof til dette blad afleveres til

Thora Brogaard senest den

10. januar 2013


AdmiNiSTRATioNEN

Ny udlEjNiNGSbRochuRE

Vi har fået trykt en ny udlejningsbrochure,

som viser et overblik over alle vores boligafdelinger

i Frederikshavn Boligforening.

Alle interesserede er meget velkommen til

at afhente brochuren på vores kontor i Frederikshavn

eller Sæby.

Helle Dam Jensen

udlejningschef

viNTERplAN FoR AllE AFdEliNGER

Ved snerydning i afdelingerne arbejdes

der i henhold til “Lov om vintervedligeholdelse

og renholdelse af veje”. Det betyder

at arbejdet skal være påbegyndt

kl. 07.00. Sne der kommer efter kl. 22.00

fjernes først næste morgen. Uden for normal

arbejdstid er det kun områder med 1.

prioritet der vinterbekæmpes. Det er dog

op til den enkelte ejendomsfunktionær at

vurdere, om der med fordel skal køres uden

for de fastsatte tidspunkter.

1. pRioRiTERiNG

Adgangsveje til opgange/indgange og til

nærmeste offentlige fortov samt dette fortov.

2. pRioRiTERiNG

Adgangsveje til bebyggelsen herunder

indkørsler, ind/udkørsel fra P-kældre og

garager.

3. pRioRiTERiNG

Parkeringspladser, køreveje og resterende

sti- og gangareal.

3


AdmiNiSTRATioN

FREdERikShAvN

Harald Lunds Gade 15

9900 Frederikshavn

Sæby

Aalborgvej 95

9300 Sæby

TElEFoN: 9620 1940

TElEFAx: 9843 8642

Mail: info@fbmail.dk

www.frederikshavnboligforening.dk

koNToRTid

Fr-havn Sæby

Mandag 10-15 10-14

Tirsdag 10-15 10-14

Onsdag 10-15 10-14

Torsdag 10-17 12-17

Fredag 10-12 Lukket

hovEdbESTyRElSEN

Bestyrelsesformand

Bjarne Walentin

Næstformand

Jens Erik Kristensen

Thora Brogaard

Fie Mølholt

Henrik Larsen

Erik Strøm

Per Sørensen

4

Direktør

Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef

Claus Thomsen

Økonomi

Lene Rhiger

Ann la Cour

Rita Vestergaard

Anette Jensen

Marie Møller Jensen

Udlejning

Udlejningschef Helle Dam Jensen

Aase Reichstein

Laila Nielsen

Mette Kristensen

Beboerservice

Sekretariatchef, Finn Lefevre Olsen

Sekretær, Ulla Pedersen

Beboervejleder, Kalle Olsen

Teknisk afdeling

Driftschef, Jesper Nymark

Christian Sørensen

Karl Falden

Ann-Karina Lundgren Niemann

vAGToRdNiNG

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Ring til G4S på telefon 70 22 45 15

Efter velkomsthilsen skal boligforeningens

abonnementsnr. 265 254 trykkes,

efterfulgt af #

Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening,

oplys afdeling, navn og adresse.


AdmiNiSTRATioNEN

bRANd i ETAGEEjENdom

TæNk hviS dET SkETE

FoR diG!

En af de mange overskrifter i Nordjyske

fortæller at 11 af de i alt 50 beboere, som

måtte evakueres,efter voldsom storbrand i

Ålborg, ikke har indboforsikring og står derfor

uden økonomisk sikkerhedsnet.

Indboforsikring sikrer en husstands værdier

ved brand, indbrud og hærværk. De fleste

indboforsikringer inkluderer desuden en

personansvarsforsikring på alle i husstanden.

Husstande, der vælger en indboforsikring

fra, vil stå uden erstatning ved brand

og lignende eller få et stort personligt erstatningskrav,

hvis de forårsager skader på

andre personer eller værdier.

kombiNERET iNdboFoR-

SikRiNG – hvAd dækkER

dEN?

En kombineret indboforsikring dækker husstanden,

fastboende medhjælp samt udeboende

børn under 21 år, som bor alene

uden børn.

Forsikringen dækker almindeligt indbo med

separate regler for særligt indbo, værdigenstande,

penge og cykler.

Forsikringen dækker i tilfælde af brand,

storm, færdselsuheld, væskeskader, køleog

dybfrostskader, indbrudstyveri, simpelt

tyveri, tyveri fra bil mv., røveri, ran og over-

fald, hærværk samt tyveri af og fra bagage

ved rejser.

Mange selskaber giver desuden mulighed

for flere tilvalg til forsikringen.

Ansvarsforsikringen dækker ved de tilfælde,

hvor en person i husstanden har forvoldt

skade på personer eller ting, som medfører

et erstatningsansvar.

Hos Forsikringsoplysningen fortæller konsulent

Allan Bo Christensen at det desværre

ikke er så ualmindeligt at indboforsikringen

vælges fra.

»Vi skønner, at cirka 10 pct. af de danske

husstande ikke har en indboforsikring, og

der er således mange, der hver dag løber en

betydelig risiko. Oftest er det unge mennesker,

der er flyttet hjemmefra, og som måske

ikke har så mange penge, der vælger at spare

et par tusinde. Men det er ikke kun unge.

Der er også mange voksne mennesker, især

folk der bor til leje, og som måske er lidt

økonomisk trængte, der tager chancen. For

de fleste sker der ikke noget, men for de,

hvor uheldet er ude, er det en slem bet,« siger

Allan Bo Christensen, der opfordrer folk

til at tegne en forsikring.

Det lyder slet ikke rart, nej det lyder som en

uoverskuelig katastrofe og vi skal derfor, på

det kraftigste, opfordre alle beboere til at

tegne en indbo- og ansvarsforsikring.

Af beboervejleder Kalle Olsen

5


AdmiNiSTRATioNEN

bESiGTiGElSESTuR Til SkAGEN

Tirsdag den 24. juni var repræsentantskabet

inviteret på tur til Skagen, for at se

vores nye afdeling 44, Bofællesskabet Kirkevej.

Det er 24 handicapboliger for udviklingshæmmede.

Vi blev vist rundt af Poul

Arendrup fra Niras og Karl Falden fra Frederikshavn

Boligforening. Fie Mølholt havde

sørget for dejlige sandwich og Kim Madsen

havde taget vin med, som vi nød på Grenen.

Derefter kørte vi forbi Ankermedet

Ældrecenter og Skagen Kollegium som vi

administrerer, før turen atter gik hjemad.

Thora Brogaard.

6


8

BYGGERI • ANLÆG • TOTALENTREPRISER

A/S TRIGON . Toftegårdsvej 32 . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 66 77 . Fax 98 43 81 77 . trigon@trigon.dk . www.trigon.dk

• Glarmesterarbejde

• Vinduer & Døre

DØGNSKADESERVICE

v/Lars Bo Sørensen

Flade Engvej 3 • 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88 • Fax 98 42 08 88 • Mobil 40 44 72 88

E-mail: lbs@glaseksperten.dk • www.glaseksperten.dk


Personlig Service...

En tillidssag når der skal vælges ……….

Lad os male!

Aut.El.installatør

Tlf. 98.43 39 22

9900 Frederikshavn

www.larshostrup.dk

Malermester

Erland Vejby Olesen

Tlf. 98 47 30 25 · Mobil 20 16 42 26

Suderbovej 11 · 9900 Frederikshavn · Telefon 98 42 12 11

Melchior’s Polering

40 46 61 10 - 98 46 38 31

Ring for uforpligtende tilbud på vinduespolering

9


AFdEliNG 14 – liNdEbo

NyT FRA AFdEliNGSbESTyRElSEN

Den 12. september 2012 blev der afholdt

det ordinære afdelingsmøde, fremmødet

var rigtig godt, gildesalen var næsten fyldt

til sidste stol.

På mødet var der blandt andet valg til bestyrelsen:

To bestyrelsesmedlemmer og formanden

var på valg.

Afdelingsformanden Eva Sørensen ønskede

ikke genvalg, mens de to bestyrelsesmedlemmer

Margrethe Aarøe og Preben

Olesen var villige til at tage en periode

mere.

Margrethe og Preben blev genvalgt.

Eva Sørensen ønskede at fratræde sit mangeårige

bestyrelses arbejde, Eva har været

bestyrelsesmedlem i 25 år, hvoraf 19 år

som formand.

Eva Sørensen har gennem årene, sammen

med skiftende bestyrelsesmedlemmer,

udført et rigtig godt stykke arbejde. Vi er

mange i Lindebo, som er dig taknemmelig

10

for det store arbejde du har bidraget med.

Tak skal du have.

Som ny formand blev Henning Gerner

valgt.

ØvRiGT NyT FRA liNdEbo

AFd. 14

Der har været afholdt kursus i Parat til

Hjertestart, kurset blev afholdt i Siloen på

havnen i Frederikshavn.

På dette kursus deltog nogle fra bestyrelsen

og vores to Ejendomsfunktionærer,

desuden var ægtefællerne inviteret med.

Der vil blive tilbudt et nyt kursus i Parat til

Hjertestart i løbet af november og først i

det nye år.

Er der interesse for et kursus i din afdeling

afholdes det gerne efter nærmere aftale.

Kurset er gratis, henvend dig blot til: Henning

Gerner tlf. 60 72 69 07

Henning Gerner


AdmiNiSTRATioNEN

byFoNdENS FoRNEmmESTE pRiS

Tirsdag den 25. september var Bjarne Walentin

og Kim Madsen fra Frederikshavn

Boligforening og Carsten From fra ArkiNord

inviteret i Krudttårnet for at modtage

Byfondens fornemmeste pris Plaketten. De

modtog den for renoveringen af, afdeling

12 Hånbæk . Præmiebeskrivelsen sagde

blandt andet, at hvor Hånbæk i en periode

har været præget af fraflytninger og uden

en modsvarende interesse for tilflytninger,

er bebyggelsen i dag blevet et særdeles eftertragtet

sted at bo.

Ved en gennemtænkt og idérig indsats er

blokkerne med de oprindelige ensformige

facader og gavle, blevet transformeret til

huse, der med variation i materialer og

farver ikke alene har forbedret bygningerne

teknisk, men også løftet dem op på et

plan, hvor de er på niveau med de bedste

etageejendomme, der opføres i vore dage.

12

Arkitekturen er afklaret, rolig og smuk,- og

man har med stor dygtighed undgået at give

det hele så meget ”spræl” at det ville blive

Tivoli-agtigt.

Thora Brogaard


AFdEliNGSovERSiGT

FREdERikShAvN

Afdeling 1 - Vinkelgården

AFdEliNGSFoRmANd

Erland Andersen

Vinkelvej 5, 1. th., 9900 Frederikshavn

Telefon 61 69 99 53

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Buchhave

Telefon 98 43 50 01

Mail: afd.1@fbmail.dk

AFdEliNG 2

hØjbo/bAkkEbo/bØGEbo

AFdEliNGSFoRmANd

Anne Mette Tellefsen

B. Hassingsvej 3, st. tv., 9900 Frederikshavn

Telefon 25 14 21 83

EjENdomSFuNkTioNæR

Søren Emil Jensen

Telefon 98 43 50 02

Mail: afd.2@fbmail.dk

Afdeling 3 - BAkkegården

AFdEliNGSFoRmANd

Brian Nielsen

Kalkværksvej 9 G, 3. tv., 9900 Frederikshavn

Telefon 20 61 27 64

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Buchhave

Telefon 98 43 50 01

Mail: afd.3@fbmail.dk

Afdeling 4 - CloospArken

AFdEliNGSFoRmANd

Leo Rasch

Konsul Cloos Vej 5, 9900 Frederikshavn

Telefon 20 65 06 33

EjENdomSFuNkTioNæR

Carsten Thomsen

Telefon 98 43 50 17

Mail: afd.4@fbmail.dk

13


AFdEliNGSovERSiGT

FREdERikShAvN

Afdeling 6 - koktVed

AFdEliNGSFoRmANd

Bent Jensen

Plantagevej 30, st. th., 9900 Frederikshavn

Telefon 98 43 53 56, Mobil 20 93 65 27

EjENdomSFuNkTioNæR

Kristian Stenberg Nielsen

Telefon 98 43 39 19

Mail: afd.6@fbmail.dk

Afdeling 7 - råholt

AFdEliNGSFoRmANd

Thora Brogaard

Vitus Berings Vej 93, st., 9900 Frederikshavn

Telefon 28 49 09 40

EjENdomSFuNkTioNæR

Søren Robenhagen

Telefon 98 43 50 07

Mail: afd.7@fbmail.dk

Afdeling 8 - MunkepArken

AFdEliNGSFoRmANd

Bent Jensen

Rimmens Alle 97, 2. tv., 9900 Frederikshavn

Telefon 98 43 07 82

EjENdomSFuNkTioNæR

Frank Schalz Pedersen

Telefon 98 43 50 08

Mail: afd.8@fbmail.dk

Afdeling 9 - VestergAde

AFdEliNGSFoRmANd

Annette Dam-Hansen

Vestergade 31C, 2. th., 9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 10 98

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Thomsen

Telefon 14 98 43 50 15

Mail: afd.9@fbmail.dk


AFdEliNGSovERSiGT

FREdERikShAvN

Afdeling 11 - hørkærpArken

AFdEliNGSFoRmANd

Lea Jensen

Suensonsvej 23, st., 9900 Frederikshavn

Telefon 98 43 82 39, Mobil 60 24 69 06

EjENdomSFuNkTioNæR

Per Sørensen

Telefon 98 43 50 11

Mail: afd.11@fbmail.dk

Afdeling 12 - hånBæk

AFdEliNGSFoRmANd

Aksel Jensen

Højrupsvej 74, 3. tv., 9900 Frederikshavn

Telefon 29 67 94 78

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Hugo Larsen

Telefon 98 43 26 92

Mail: afd.12@fbmail.dk

Afdeling 13 - rosenhAVen

AFdEliNGSFoRmANd

Jørgen Raabjerg

Hånbækvej 16, 9900 Frederikshavn

Telefon 20 81 60 31

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Hugo Larsen

Telefon 98 43 26 92

Mail: afd.12@fbmail.dk

Afdeling 14 - lindeBo

AFdEliNGSFoRmANd

Henning Gerner

Kertemindegade 41, 9900 Frederikshavn

Telefon 60 72 69 07

EjENdomSFuNkTioNæR

Peter Christensen & René Larsen

Telefon 98 42 19 14

Mail: afd.14@fbmail.dk

15


AFdEliNGSovERSiGT

FREdERikShAvN

Afdeling 15 - gArtnerBo

AFdEliNGSFoRmANd

Else Ottesen

Vestergade 9 B, 2., 9900 Frederikshavn

Telefon 81 61 34 31

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Thomsen

Telefon 98 43 50 15

Mail: afd.15@fbmail.dk

Afdeling 16 - rønnepArken

AFdEliNGSFoRmANd

Fie Mølholt

Fælledvej 33, 9900 Frederikshavn

Telefon 26 27 51 03

EjENdomSFuNkTioNæR

Svend Erik Frandsen

Telefon 98 43 15 46

Mail: afd.16@fbmail.dk

Afdeling 17 - teglgårdsVej

AFdEliNGSFoRmANd

Torben Hou Axelsen

Teglgårdsvej 16, 2. tv., 9900 Frederikshavn

Telefon 20 26 78 22

EjENdomSFuNkTioNæR

Carsten Thomsen

Telefon 98 43 50 17

Mail: afd.17@fbmail.dk

Afdeling 18 - gæruM

AFdEliNGSFoRmANd

Mogens Uggerhøj

Askevej 22, Gærum, 9900 Frederikshavn

Telefon 21 44 89 24

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Hugo Larsen

Telefon 16 98 43 26 92

Mail: afd.12@fbmail.dk


AFdEliNGSovERSiGT

FREdERikShAvN

Afdeling 19 - stjernen

AFdEliNGSFoRmANd

Thomas Simonsen

Markedsvej 4D, 1. tv., 9900 Frederikshavn

Telefon 98 48 22 20

EjENdomSFuNkTioNæR

Ole Helsinghoff

Telefon 98 43 50 19

Mail: afd.19@fbmail.dk

Afdeling 20 - suderBo

AFdEliNGSFoRmANd

Elsebeth Thomsen

Odinsvej 153, 9900 Frederikshavn

Telefon 30 26 71 24

EjENdomSFuNkTioNæR

Jesper Nielsen

Telefon 98 43 50 20

Mail: afd.20@fbmail.dk

AFdEliNG 22 - Midtpunkt

skAnsen - grøntorVet

AFdEliNGSFoRmANd

Bent Licht

Midtpunkt 56, 4, 3, 9900 Frederikshavn

Telefon 30 54 92 73

EjENdomSFuNkTioNæR

Lars Pedersen

Telefon 98 43 51 22

Mail: afd.22@fbmail.dk

AFdEliNG 25

boFællESSkAbET ASGAARd

AFdEliNGSFoRmANd

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EjENdomSFuNkTioNæR

Jesper Nielsen

Telefon 98 43 50 20

Mail: afd.20@fbmail.dk

17


AFdEliNGSovERSiGT

FREdERikShAvN

Afdeling 26 - ABildpArken

AFdEliNGSFoRmANd

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Christensen

Telefon 98 43 14 26

Mail: afd.26@fbmail.dk

AFdEliNG 43

SENhjERNESkAdE cENTER NoRd

AFdEliNGSFoRmANd

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EjENdomSFuNkTioNæR

Henrik Hugo Larsen

Telefon 98 43 26 92

Mail: afd.12@fbmail.dk

Afdeling 44 - kirkeVej

9990 SkAGEN

AFdEliNGSFoRmANd

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EjENdomSFuNkTioNæR

Thomas Dannerlev

Telefon 40 23 78 49

Mail: afd.44@fbmail.dk

koNToRTid i FREdERikShAvN

AllE EjENdomSFuNkTioNæRER i FREdERikShAvN

hAr træffetid frA 8.30-9.00

Afd. 12 tillige 11.30-12.00

koNToRTid i Sæby

AllE EjENdomSFuNkTioNæRER i Sæby

hAr telefontid 18

7.00-7.15 og 12.30-12.45


AFdEliNGSovERSiGT

Sæby

AFdEliNG 28

grønneVænget - Chr. pedersensVej

AlgAde - ringpArken - sønderMArksVej

AFdEliNGSFoRmANd

Lillian Andreasen, Grønnevænget 23, 9300 Sæby

Telefon 98 40 12 48, Mobil 30 42 25 08

EjENdomSFuNkTioNæR

Frank Thygesen

Telefon 20 90 64 46, Mail: frank.t@fbmail.dk

AFdEliNG 29

solsBækVej - rosenVænget

AFdEliNGSFoRmANd

Finn Nielsen, Rosenvænget 13, 9300 Sæby

Telefon 98 46 45 27, Mobil 40 56 14 80

EjENdomSFuNkTioNæR

Peter Fuglsang

Telefon 29 48 65 47

Mail: fuglsang@fbmail.dk

AFdEliNG 30

rosenVænget - solsBækVej

AFdEliNGSFoRmANd

Kalle Olsen, Rosenvænget 6, 9300 Sæby

Telefon 98 46 41 43

EjENdomSFuNkTioNæR

Peter Fuglsang

Telefon 29 48 65 47

Mail: fuglsang@fbmail.dk

AFdEliNG 31

rosenVænget - grønneVænget

AFdEliNGSFoRmANd

Kirsten Christensen, Rosenvej 20, 9300 Sæby

Telefon 98 46 35 93, Mobil 23 25 41 98

EjENdomSFuNkTioNæR

Frank Thygesen

Telefon 20 90 64 46

Mail: frank.t@fbmail.dk

19


AFdEliNGSovERSiGT

Sæby

Afdeling 32 - fArVerVej

AFdEliNGSFoRmANd

Anette Larsen

Farvervej 73, 9300 Sæby

Telefon 41 83 16 42

EjENdomSFuNkTioNæR

Charly Gotfredsen

Telefon 20 90 64 43

Mail: charly@fbmail.dk

AFdEliNG 33

SæbyGÅRdpARkEN

stygge kruMpensVej - drAChMAndsVej

pileVej - herMAnd BAngsVej

AFdEliNGSFoRmANd

Erik Strøm, Sæbygårdparken 19, 9300 Sæby

Telefon 98 46 41 62, Mobil 60 65 40 83

EjENdomSFuNkTioNæR

Peter Fuglsang, Telefon 29 48 65 47, Mail: fuglsang@fbmail.dk

Afdeling 34 - oplAnd

sVAneVej - BogfinkeVej - huMleVej

kAntArelVej - højlundsVej - ålBorgVej

AFdEliNGSFoRmANd

Jonna Johansen, Bogfinkevej 38, 9352 Dybvad

Telefon 98 86 44 67

EjENdomSFuNkTioNæR

Frank Thygesen

Telefon 20 90 64 46, Mail: frank.t@fbmail.dk

Afdeling 35 - RoSENGÅRdEN

sæBy ældreCenter - kronen 22

STyGGE kRumpENSvEj 52

AFdEliNGSFoRmANd

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EjENdomSFuNkTioNæR

Morten Sørensen, 20

Tlf. 20 90 64 44, morten@fbmail.dk


AFdEliNGSovERSiGT

Sæby

AFdEliNG 36

NiElS juElS vEj

AFdEliNGSFoRmANd

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EjENdomSFuNkTioNæR

Frank Thygesen

Telefon 20 90 64 46

Mail: frank.t@fbmail.dk

AFdEliNG 37

chR. pEdERSENSvEj

lAuRiTS chRiSTENSENS vEj

gl. stAdion - gl. ålBorgVej

AFdEliNGSFoRmANd

Annie Kørvel, Kronen 20, 9300 Sæby

Telefon 28 30 33 67

EjENdomSFuNkTioNæR

Charly Gotfredsen, Telefon 20 90 64 43, Mail: charly@fbmail.dk

Afdeling 38 - hAVneBo

AFdEliNGSFoRmANd

Peter Jacobsen

Havnebo 16, 9300 Sæby

Telefon 98 46 74 44, Mobil 21 49 82 25

EjENdomSFuNkTioNæR

Morten Sørensen,

Tlf. 20 90 64 44,

morten@fbmail.dk

Afdeling 39 - sæBy BypArk

AFdEliNGSFoRmANd

Rita Frantsen

Chr. Pedersensvej 1, lejl. 24, 9300 Sæby

Telefon 27 97 61 24

EjENdomSFuNkTioNæR

Flemming Larsen, Telefon 20 90 64 41, Mail: flemming@fbmail.dk

21


AFdEliNGSovERSiGT

Sæby

Afdeling 40 - hoBitten

AFdEliNGSFoRmANd

Anni Smedegård Nielsen

Sofie Brahesvej 4, 9300 Sæby

EjENdomSFuNkTioNæR

Morten Sørensen,

Tlf. 20 90 64 44,

morten@fbmail.dk

Afdeling 42 - MAriested

AFdEliNGSFoRmANd

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EjENdomSFuNkTioNæR

Hardy Christensen

Telefon 40 23 78 48

Mail: afd.42@fbmail.dk

Afdeling 45 - sæBy strAnd

AFdEliNGSFoRmANd

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EjENdomSFuNkTioNæR

Flemming Larsen,

Tlf. 20 90 64 41,

flemming@fbmail.dk

22


AFdEliNG 35 – RoSENGÅRdEN

buSSToppESTEd pÅ RoSENGÅRdEN

Vi er i Malerafdelingen nogle gange heldige

at få et afbræk fra vores ellers

rutineprægede hverdag: således har vi haft

et par spændende opgaver:

Et busstoppested på Afd. 35 Rosengården,

hvor nogle af beboerne har været ivrige

efter at tage med bussen. Der er derfor blevet

opsat et originalt NT-stoppestedsskilt

og en original kørselsplan og Char-

Jonna sliber gelænderne

lotte fra malerafdelingen har så dekoreret

væggene, således at beboerne ikke behøver

at forlade bygningen for at ”komme

med bussen”.

Peter Christensen

Malermester

23


AFdEliNG 32 – FARvERvEj

GAdEFEST pÅ FARvERvEj

lØRdAG dEN 7. juli 2012

Vi havde en rigtig god dag hvor både børn

og voksne hyggede sig, med loppemarked,

konkurrencer, grill og hygge. Det var en

dejlig måde at lære sine naboer at kende

på. Der var 38 tilmeldte, og vi håber på

mindst lige så stor opbakning næste år

24


AFdEliNG 3 – bAkkEGÅRdEN

EkSTRAoRdiNæRT AFdEliNGSmØdE

Bestyrelsesformand Bjarne Walentin bød

velkommen til mødet, og orienterede om

årsagen til indkaldelse til ekstraordinært

afdelingsmøde. Indkaldelsen er sket på

grund af længerevarende uoverensstemmelser

mellem afdelingsbestyrelsen i

Bakkegården og organisationsbestyrelsen

samt administrationen, som har resulteret

i, at afdelingsbestyrelsen den 27. juni

2012 orienterede Frederikshavn Kommune

om at sit virke er ophørt med omgående

virkning. Organisationsbestyrelsen indtræder

herefter som afdelingsbestyrelse,

og indkalder derfor til dette møde for valg

af ny afdelingsbestyrelse.

Bjarne Walentin foreslog næstformand

Jens Erik Kristensen som dirigent. Der var

ikke andre forslag, så Jens Erik Kristensen

blev valgt. Jens Erik Kristensen konstaterede

at mødeindkaldelsen var omdelt den

18. juli 2012 mellem kl. 7 og kl. 7.30, så

mødet var lovligt indvarslet. Forretningsorden

for mødet blev godkendt, dog med den

korrektion, at der var besluttet på seneste

ordinære afdelingsmøde, at afdelingsbestyrelsen

består af 5 medlemmer. Dagsorden

for mødet blev godkendt, dog med

ønske fra en beboer om et yderligere punkt

på dagsorden om orientering om de uoverensstemmelser

der har præget afdelingen.

Dette blev afvist, da punktet ikke har været

med på dagsorden på mødeindkaldelsen.

Emnet skal i givet fald behandles på

nyt ekstraordinært afdelingsmøde eller på

det kommende ordinære afdelingsmøde.

Regnskabschef Claus Thomsen blev valgt

som referent, og bestyrelsesmedlem Thora

Brogaard og direktør Kim Madsen blev

valgt som stemmetællere.

Brian T. Nielsen blev enstemmigt valgt som

formand for afdelingsbestyrelsen.

Else Thordal Jensen, Annette Gant, Poul R.

Nielsen samt Jette F. Toft blev valgt som

afdelingsbestyrelsesmedlemmer. André

Tang Kramme blev valgt som 1. spuppleant

og Kaj L. Rasmussen som 2. suppleant.

Mødet blev hævet kl. 17.45

25


skal du flytte eller skal du bruge kasser til opbevaring?

Book TÆPPEBUSSEN

- og få et godt tilbud!

Vi kommer, opmåler og fremviser

prøver uden beregning.

Vi flytter dine møbler med et smil.

ALLERGIVENLIGE TÆPPER

26

i silvan kan du låne en trailer - gratis

mod et depositum på 1000.- kr

se mere og book på silvan.dk/trailer

SILVAN Frederikshavn

toftegårdsvej 14B, 9900 Frederikshavn

se åbningstider på silvan.dk

10781 Frederikshavn_U_2.indd 1 10-01-2012 13:15:15

Tryksager, profilbeklædning

og reklameartikler

Jernbanevej 22-28 . DK-9970 Strandby . Telefon 98 48 28 88 . www.sal.dk

VENDSYSSEL

TÆPPER - VINYL

TLF. 30 7

STRANDBY - E-mail


Afdeling 12 - hånBæk

0 86 68

taeppebus@live.dk

Vi er tæt på

– og nemme at få fat i

Advokat

John Henrik Andersen

TÆPPEBUS

ER - TRÆGULVE

Advokat

Jens Chr. Christensen

Møderet for Højesteret og aut. bobestyrer

Frederikshavnsvej 2 · 9300 Sæby · Tlf. 98 46 44 00

Fax 98 40 11 40 · info@advokaternepaatorvet.dk

www.advokaternepaatorvet.dk

n Udlejning af tæpperensere

n Pålægning af tæpper og gulve

n Vi sliber og efterbehandler også n

gerne dine gulve

n

MILJØGODKENDTE TÆPPER

27


AdmiNiSTRATioNEN

mESTERSkAbER FoR

hÅNdvæRkERlæRliNGE

Vores lærling Karina Kristensen og vores

praktikant Ann Østergård har deltaget i

Lokale mesterskaber for håndværkerlærlinge

på EUC-Nord i Hjørring d. 20-21.09.2012

og har begge kvalificeret sig til Regionsmesterskaberne

d. 30-31.10.2012 - også på

EUC-Nord i Hjørring. Her skal de dyste mod

6 andre malerlærlinge fra fagskoler i

h.h.v. Ålborg, Randers og Holstebro. De 2

bedste fra disse mesterskaber går videre

til DM, der afholdes i Århus d. 24-

26.01.2013.

Peter Christensen

Malermester

Ann

28

Karina


lice

Alice

VVS LYKKE ApS

Esbjerggade 12 . 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 01 29 . Fax 98 42 20 29 . Mobil 30 98 92 29

Vaskemidler med

omtanke for miljøet

� Svanemærkede tøjvaskemidler til fællesvaskeriet

� Svanemærkede rengøringsmidler til fælleshuset

� Støvsugere og rekvisitter til rengøringen

Qvick

FARVEBØTTEN

Koktvedvej 35 · 9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 47 00 · E-mail:qvickfarver@hotmail.com

12401 Branding Advert da-DK.indd 1 24/01/2012 09:14

Trekløver

Visbergsgade 9 . 9900 Frederikshavn Visbergsgade . Tlf. 30 29 98 9 . 51 9900 . www.treklover-rengoring.dk

Frederikshavn . Tlf. 30 29 98 51

www.treklover-rengoring.dk

meserviceordning

erviceordning

Rengøring,

rivat & erhverv

ergsgade 9 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 30 29 98 51

Alice

Hjemmeserviceordning

Rengøring,

privat & erhverv

Malermester Niels Erik Johansen

gøring,

& erhverv v/Peter Schjunk

Bækmojenvej 31 · Frederikshavn

rgsgade 9 . 9900 Frederikshavn . Tlf. 30 29 98 51

www.treklover-rengoring.dk

24 40 71 43 · Fax 9848 4820

29


AdmiNiSTRATioNEN

Vores energi-freMtid

Lørdag den 8. september 2012 tog repræsentantskabet

hul på vores energi-fremtid.

Det skete med en besigtigelsestur, hvor repræsentantskabet

så energirigtige nybyggerier

og renoveringer.

Naturligvis skulle vore egne projekter også

besigtiges, så vi startede med Sæby Strand,

der næsten overholder de energikrav, der

stilles om 8 år. Lidt solceller, - og det er et

2020 bygge-ri. Det vil sige et byggeri, der

overholder de krav, der stilles i år 2020.

Sæby Strand er unik, fordi der er monteret

solvarmepaneler, og vi har en tilfredsstillende

aftale med Sæby Varmeværk. Vi

sælger solopvarmet vand om sommeren og

køber det tilbage til vinter.

Som andre energirigtige byggerier har boligerne

oveni den lave varmeudgift en sidegevinst

ved et rigtig godt indeklima. Det

skyldes det gode ventilationsanlæg med

varmegenvinding.

30

Det samme gælder Senhjerneskadecenter

Nord, der var det sidste på turen. Det er et

rigtigt 2020 byggeri med varmepumper,

superisolering og igen et meget effektivt

ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Desværre er selve centret, som ejes af

kommunen, kun et 2015 byggeri. Vi ville

gerne, at kommunen havde investeret de

sidste hundrede tusinde kroner, så hele

centret var 10 år for-ud for sin tid.


Efter Sæby Strand tog vi bussen til Åbybro,

hvor Kjeld Berg og Mark Krebs fra Bjerg

Arkitektur i Hjørring fortalte om helt nye

Passivhuse.

I store træk betyder Passivhuse, at der er

et energiforbrug i boligen på højst 15 kwt

pr m2. Det vil sige at et hus på 100 m2 kan

varmes op for 1.500 kwt. om året. I kroner,

hvis det er el, der varmer, betyder det

3.000 kr. om året.

Passivhusene var gode rækkehuse og en

god arkitektur. Beboerne var meget tilfredse

med deres bolig.

Kjeld og Mark tog os derefter med til Hjørring

Vestby, hvor vi så energirenovering af

etage-ejendomme, så repræsentantskabet

fik både plusser og minusser med hjem.

Vi fik lidt erfaring og hørte beboerne, der

stort set var tilfredse med renoveringen.

Arkitekterne præsenterede derefter et næsten

færdigt nybygget plejehjem i Svanelunden,

der er et passivhus. Et rigtig flot

byggeri med gode rum, masser af luft og

en perfekt beliggenhed. Vi vil nok bede om

at få lov at vende tilbage, når det kommer

i drift.

En rigtig god og hyggelig tur, der gav noget

at tænke på, men også viste, at det KAN

lade sig gøre at bygge og renovere til passivhus

standarden. Det er det, der er boligforeningens

mål i kommende byggerier og

renoveringer.

Kim Madsen

31


AFdEliNG 6 – kokTvEd

bEboERmØdE AFd. 6 kokTvEd

Formand Bent Jensen bød velkommen til

22 fremmødte beboere og udtalte en særlig

velkomst til Jens Erik og Claus Thomsen

fra boligadministrationen.

Herefter gik han over til den d. 6. august

2012 fremsendte dagsorden.

Pkt. 1

Valg af dirigent og 2 stemmetællere. Kristian

Nielsen blev valgt til dirigent, og Bent

Jensen (maler) og Erik Sørensen blev valgt

som stemmetællere.

Pkt. 2

Forretningsordenen blev godkendt

Pkt. 3

Bestyrelsens beretning:

Der er sket meget i afd. 6, men det meste

er endnu på begynderplan. Vi er i gang

med at undersøge alt i forbindelse med en

helhedsplan. Alt det vil Claus og Jens Erik

fortælle om senere.

Vi er også med i et projekt, sammen med

afd. 12 Hånbæk, et boligsocialt projekt i

forbindelse med integration, men alt dette

er noget der tager tid.

Angående legepladsen, vi afventer hvad

vi må og hvor meget det koster, må vi genanvende

jorden til at lave en vold? Så fod-

32

boldbanen bliver afgrænset med et stort

rør som børnene kan løbe igennem, eller

skal jorden køres væk og deponeres, dette

vil være en bekostelig affære.

I øjeblikket har vi kun en ledig lejlighed

hvilket er meget positivt.

Med hensyn til økonomien ser det godt ud,

vi har et pænt overskud, det skyldes at vi er

prisbevidste og sørger for at vi ikke bruger

flere penge end vi har.

Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen

sammen med ejendomsfunktionæren der

holder os godt orienteret.

Jeg vil gerne takke ejendomsfunktionæren

og hans ansatte for et godt samarbejde, ligeledes

en stor tak til bestyrelsen og administrationen

for et godt samarbejde.

P.B.V.

Bent Jensen

- Et spørgsmål fra salen om forsikring af

den forurenede jord kunne af Claus besvares

med at en sådan forsikring ikke

fandtes.

Jens Erik kunne fortælle at alle grunde

er forurenede i større eller mindre grad


- Et spørgsmål om at vores afkøling af

radiator vand, blev besvaret med at

der stræbes efter at afkøle vandet til

25 %, og at der køres forsøg sammen

med Danfoss, og at strafafgiften for at

have for høje udgangstemperatur ligger

mellem 25 – 30.000 kr.

- Et spørgsmål om hvorfor det tager så

lang tid med disse undersøgelser blev

besvaret med at der nødvendigvis skulle

forsøges mindst et år, for at få både

sommer og vinter situationerne indkorporeret,

men at vi sammenlignet med

andre afdelinger har et fint varmeregnskab.

Herefter blev beretningen godkendt.

Pkt. 4 Claus gennemgik det i forbindelse

med indkaldelsen udsendte budget for

2013.

Der vil blive en huslejestigning på 1,50 %

hvilket giver en stigning på kr. 8 pr. m2

Et spørgsmål gående på, om det var dyrt

ved fraflytninger kunne besvares med et

JA! Men at restancerne blev forsøgt inddrevet

evt. med advokatbistand.

Herefter blev budgettet godkendt.

Pkt. 5 – 6 Punkterne er slået sammen da

der er en stor samhørighed i indholdet.

Formanden indledte med at sige at byggeriet

var startet i 1955 og dermed et gammelt

byggeri hvor der var mursætninger –

dårlige tagrender - vinduerne er dårlige og

utætte og at der derfor kunne blive tale om

en gennemgribende renovering.

Der ville være 2 muligheder: Enten at totalrenovere

eller rage bygningerne ned og

bygge nyt, men at vi på nuværende tidspunkt

er i begynderstadiet og at der formodentlig

vil gå et sted mellem 5 og 6 år

inden det første spadestik ville blive taget.

Et spørgsmål: Hvor er vi om 5 -6 år? Claus

svarede at Ting Tager Tid, og at det skal

være beboernes ønske hvad der skal laves.

Spørgsmål: Hvad koster undersøgelserne,

og hvem betaler

Svar fra Claus: Hvis beboerne stemmer nej

til projektet koster det intet.

Jens Erik kunne fortælle at vi stadigvæk

betaler til Landsbyggefonden via de gamle

lån, og at vi ikke skal være taknemmelige

overfor Landsbyggefonden, det er vores

egne penge.

Claus: Målet er at varmeudgifterne bliver

reduceret så meget at huslejen kan holdes

i ro.

Konklusion: Bestyrelse og Tekniks Afdeling

fortsætter med undersøgelserne.

Pkt. 7

Ingen indkomne forslag

Pkt. 8

Genvalg af John Madsen og Mogens Munch

til bestyrelsen til 2014

Genvalg af Søren Nielsen og Jytte Grøne

som h.h.v. 1’ og 2’ suppleant til 2014.

Pkt. 9

Jens Erik gennemgik boligforeningens nuværende

situation, herunder planerne om

nybyggeri i Sæby, bofællesskaber for handicappede,

boligforeningens energipolitik

m.m.

En spørger ville vide at administrationsbidraget

er for stort, hvilket blev tilbagevist

af Claus.

Et ønske om at få træerne stynet ud for

Plantagevej 36 – 38 blev fremført, formanden

bad de implicerede om at blive enige

om hvad de ville, det er let at fjerne træer,

men de er 50 år om at vokse op igen.

Mødet slut kl. 20.20

Således opfattet og refereret

Mogens Munch

Dirigent:

Kristian S. Nielsen

33


Afdeling 12 - hånBæk

AFSluTNiNGSFEST

– FRA bEToNbyGGERi Til boliGdRØm hÅNbæk

Vi startede lørdag den 1. september med

blå himmel og solskin, lidt blæst var også

bestilt, således alle flag kunne blafre på

festlig vis.

Vi havde en fantastisk festdag, som var

afslutningen på den gennemgribende renovering,

som har været i Hånbæk siden

2004 og nu fremstår det hele fantastisk

flot og nyrenoveret.

Tordenskjoldsgarden spillede op til fest og

gik gennem hele området med fuld musik!

Kanonsalut ved Tordenskjolds Soldater

Velkomst ved afdelingsformand Aksel Jensen

34

Første festtaler var formand for hovedbestyrelsen

Bjarne Walentin


Øvrige festtalere var Borgmester Lars Møller,

projektleder Poul Arendrup Niras, Teknisk

chef Allan Harbo fra Jorton, Storkundechef

fra Nykredit, Flemming Pedersen,

som var den store gavegiver til Spacenettet

Sidste taler var MF Bjarne Lausten – Tak til

alle talerne samt tak for alle gaverne!

Der var mødt mange op til festpladsen –

nogle kiggede med fra altansiden

Efter talerækken ”trommede” Palle fra

UGH alle gæsterne ned i festteltet

Der var i det store festtelt dækket op til

alle gæsterne – vi var cirka 450 glade beboere

og gæster.

Efter velkomst i teltet, hvor Erik Christensen,

Kystmuseet efterfølgende fortalte et

par anekdoter fra det flotte husstandsom

Læs mere på næste side

35


delte festskrift, Tilbageblik – før og nu –

Hånbæk 1969 - 2012?

Der var en fantastisk buffet og lækker mad

og drikke til alle, det blev nydt i fulde drag!

Der var musikalsk underholdning ved Knud

Erik Thrane, Tina Siel og Jan Michael Madsen

Til børn og barnlige sjæle var der mulighed

for at komme højt til vejrs da vi også

Suensonsvej 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 22 66 www.beierholm.dk

36

havde besøg af beredskabets stigevogn og

”skumsjov”.

Disse aktiviteter gjorde stor lykke for alle.

Der var besøg og opvisning fra bokseklubben,

brydeklubben, bodoklubben og danseinstruktør

Olivia! Også disse aktiviteter

gjorde stor lykke.

Fra stigevognen blev der taget mange billeder

fra Hånbæks hof fotograf HC


Der var også plads til masse af hyggeligt

samvær udenfor teltet til dem som ikke

lige sprang højt til vejs.

Der blev sluttet af med ”natmad” ved Hansens

Pølsevogn som åbnede inden festens

afslutning.

Det blev et brag af en fest med glade beboere

og gæster som alle var i feststemning

og ønsket var da også en lignende fest næste

år – det står dog i det uvisse!!!

Tak til festudvalget og alle som var med til

at gøre denne festdag uforglemmelig!

Dorte Tofting, koordinator

37


Rambøll • ARKI NORD A|S • GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

38

A/S

El-installation

Solcelleanlæg

Kabelpåvisning

PLC/PC anlæg

Elevatorservice

Vi tegner ”det ny HÅNBÆK”

Tyverisikring

Videoovervågning

Adgangskontrol

Industriservice

Tele/Data installation

Knivholtvej 19 · 9900 Frederikshavn · Telefon 9620 5000

E-mail: sorensen@emil-el.dk · www.emil-el.dk


BYGHERRERÅDGIVNING

Kuben Management A/S

Skibbrogade 3 · 9000 Aalborg

www.kubenman.dk

TLF. 9877 8999

NIRAS giver

Frederikshavn Boligforening

trygge rammer

NIRAS, Silovej 8,

Frederikshavn telefon 9842 0700

www.niras.dk

-råd du kan regne med

39


[Skriv tekst]

40

DINhjemmepleje

Vi leverer den lokale hjemmehjælp til

borgerne i Frederikshavns kommune.

� Personlig Pleje og Hjælp døgnets 24 timer.

Plejen kan bestå i f.eks. personlig pleje, bad, mad osv.

� Praktisk hjælp

F.eks. tøjvask, støvsugning, vask af gulve, rengøring af

badeværelse. Vi medbringer selv miljøvenlige, rengøringsmidler.

Vælg os fordi:

Vi sætter en ære i at udføre et godt stykke arbejde hos vores

borgere. Vores personale sætter pris på at arbejde med mennesker

og er fagligt kompetente. Vi bestræber os på, at det er den samme

medarbejder, du får besøg af hver gang.

Vi møder dig med et smil

Når du er visiteret

hjælp er det GRATIS at

bruge os.

98 43 52 20

www.dinhjemmepleje.dk

Dorte Simonsen

Distriktschef Frederikshavn/Sæby

Tlf. 98 43 52 20

E-mail: info@dinhjemmepleje.dk

More magazines by this user
Similar magazines