Førstehjælp i Omsorg - Humlegården - Struer Kommune

humlegaarden.struer.dk

Førstehjælp i Omsorg - Humlegården - Struer Kommune

Pigen handler spontant da hun ser at drengen har brug for hjælp og efterfølgende fortsætter

hun med at rengøre bordet, måske fordi hun kan se, at andre kunne komme i samme situation

og få maling på tøjet.

Børn viser omsorg i forhold til andres velbefindende. De er lydhøre og engagerede i de andre

børns oplevelser og udviser opmærksomhed og er optaget af andre børns oplevelser, ønsker og

behov. Børn fornemmer fint hvad andre børn har behov for.

Hvorfor ser det da ud til, at denne forståelse og omsorgsfuldhed ikke er en konstant faktor? Man

mener, at de voksnes måde at handle på er medvirkende til, at børn, så at sige, aflærer (mister)

evnen til omsorgsfuldhed. I stedet for at rose og at opmuntre børnene, når de er omsorgsfulde,

træder de voksne ofte ind i situationen og overtager denne. Børnene lærer, at det er de voksnes

ansvar, når nogen har brug for hjælp.

Dette “budskab” om, at det er de voksne der har ansvaret for at støtte og udvise omsorg, grundlægges

måske allerede i børnehaven/vuggestuen. Voksne risikerer dermed at fratage børnene

deres interesse i andres situation. Det er ikke umuligt at tænke sig, at voksne kan risikere at

indskrænke børnenes lydhørhed, ved at give børnene “budskab” om, at de ikke har ansvar for

omsorgen for hinanden.

Og selvfølgelig har de voksne hovedansvaret for børnenes ve og vel, men dette ansvar indebærer

også at støtte børnenes egne evner til at tage sig af hinanden.

Hvis børnene ikke engageres af os voksne i tilstrækkelig grad når andre børn er kede af det, bliver

udsat for krænkelser eller har brug for opmuntring, så gøres værdien af, at andre har det

godt, til et voksen anliggende.

Børnene undersøger andres følelser og oplevelser. På den måde møder de værdien af respekt for

andres integritet. Evnen til at udvise omsorg hænger sammen med evnen til at være social.

At være social og omsorgsfuld betyder at barnet kan forstå egne og andres handlinger

og motiver.

Det betyder, at børnene må respektere hinandens ret til at være der.

Det betyder også, at barnet må kende til sine egne rettigheder. Barnet

er et selvstændigt individ, der fungerer i det fællesskab, som institutionen

udgør.

Rollemodel

Udover at være model for børnene, ved selv at praktisere sociale normer,

må pædagogen også gennem sproget tydeliggøre, hvilke handlinger og normer

hun/han finder acceptable og hvilke hun forholder sig kritisk overfor.

Pædagogen må markere sine egne normer, hvis hun er vidne til, at et barn optræder

asocialt overfor et andet.

Børnene skal opleve, at de er sammen med voksne, der giver dem rum til at være, der støtter

dem i deres samvær, voksne der mener noget, der véd noget og som vil noget.

Helstøbte voksne der gerne udfordrer børn med viden og holdninger, dvs. voksne der opdrager.

15

Similar magazines