Kirkebladet september 2012 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet september 2012 - Dybbøl Kirke

September, Oktober og November 2012

Læs inde i bladet:

Valg til menighedsrådet

Indvielse af orgel

Høstgudstjenester

Kirkebladet

Dybbøl kirke – din kirke

© Sven Havsteen-Mikkelsen/billedkunst.dk 2012

Kristus

stiller stormen


Valg til menighedsråd

I forbindelse med valg til nyt menighedsråd,

holdes orienteringsmøde i Kirkeladen

tirsdag 18. september kl. 19.00

Tirsdag 18. september kl. 19.00 inviteres til orienteringsmøde

i Kirkeladen angående valget til menighedsrådet, som holdes

hvert 4. år.

Et nyt menighedsråd skal vælges og være klar til at blive indsat

i arbejdet 1. søndag i advent hvor den nye funktionsperiode

for det nyvalgte menighedsråd begynder.

Mødets formål er at orientere alle interesserede i lovgrundlaget

for valg af et nyt menighedsråd samt at fortælle om

arbejdet i rådet. Det nuværende menighedsråd opfordrer

stærkt interesserede til at komme til mødet og kunne du

tænke dig at få indsigt i en spændende bestyrelse, hvor du

får mulighed for indflydelse og indsigt i arbejdet omkring

en kirke samt mulighed for en personlig udvikling og hvor

samarbejdet er i højsædet: Så mød op til orienteringsmødet.

I Dybbøl sogn har der været tradition for at orienteringsmødet

fortsætter i et opstillingsmøde hvor de fremmødte opstiller

Formanden har ordet:

Der er valg til menighedsrådsrådet. Jeg

har nu siddet fire år som formand. Det

har været fire spændende år med mange

udfordringer og gode oplevelser. Som

formand laver jeg dagsordenen til vore

møder, som helst kun må vare to timer.

Derefter får vi kaffe og snakker om løst

og fast. Det er vigtigt at vi som medlemmer

af menighedsrådet lærer hinanden

at kende både som deltagere i et

møde, men også som private personer.

Møderne prøver jeg at lede så alle bliver

hørt og at der også er en god stemning.

Det er vigtigt med et godt samarbejde,

som jeg synes vi har. Som medlem af

menighedsrådet får man kontakt med

mange spændende og inspirerende

mennesker.

Arbejdet i menighedsrådet

Rådet er delt op i forskellige udvalg, som

arbejder med mange forskellige områder.

Det er alt lige fra vedligeholdelse

af de forskellige bygninger og kirkegården

samt planlægning af møder og

aktiviteter. Forside: Foto Derudover Birgitte er Hjarvard der økonomien Licht

med budgetter og regnskab. Selvom vi

2

Ejner Egtved Jørn Kvist Hansen

en fælles kandidatliste, valgt blandt de fremmødte. Igennem

mange år har man i Dybbøl sogn skelnet mellem borgerlige og

socialdemokratiske valgte medlemmer i rådet. Denne politiske

sondring har man i det nuværende menighedsråd valgt at

se bort fra ved dette valg, idet det ikke er nødvendigt i det

daglige arbejde med denne politiske sondring. Der skal altså

vælges (opstilles) 9 rådsmedlemmer, samt et antal suppleanter,

dog max. 9. Kan man på mødet opnå at få lavet en sådan liste

er den selvfølgelig bindende for de opstillede kandidater.

Menighedsrådet kan vælges ved afstemningsvalg i sognet

eller ved et såkaldt aftalevalg, (fredsvalg) som har været den

valg form vi hidtil har benyttet os af i Dybbøl. Hvis der kommer

mere end én kandidatliste bliver der afstemningsvalg.

Afstemningen skal så finde sted tirsdag 13. november 2012.

Kandidatlister med mindst 5 og højst 15 stillere fra sognet,

skal afleveres til menighedsrådets formand Karen Philipsen,

Flensborg Landevej 7, Frydendal, 6400 Sønderborg, eller i

præstegården til sognepræst Birgitte Hjarvard Licht mellem

den 25. september 2012 kl. 19.00 og 2. oktober 2012 kl. 19.00

Jørn Kvist Hansen, Valgudvalget

har fået færre penge at arbejde med,

prøver vi at holde alle bygninger og

kirkegården i god stand, det synes jeg

lykkes fint indtil videre. Vi vil også

gerne lave møder og arrangementer så

menigheden får gode oplevelser. Jeg vil

bl.a. nævne vores sommerfest i juni i år,

hvor vi havde besøg af menigheden fra

Læk i Sydslesvig. Dagen begyndte med

gudstjeneste og derefter var der foredrag

af overborgmester Simon Faber,

Flensborg. Jeg tænker tit tilbage på den

dag. Det var en af de store oplevelse, her

gik det hele op i en højere enhed. Jeg vil

sige det gav og giver mig et KICK, for at

bruge de unges udtryk.

Fremtidens arbejde

Det bliver spændende at se hvordan

vores arbejdsforhold bliver i fremtiden.

Den nye kirkeminister Manu Sareen

har mange ideer om, hvordan forholdet

mellem stat(kirkeministeriet)­stift­

provsti og menighedsråd skal være. Det

er noget vi følger med i så godt vi kan,

for ind imellem kan det være svært at

forstå.

Foto: Menighedsrådets nuværende medlemmer.

Kend din kirke – og dit menighedsråd

Dette er blot lidt af det vi arbejder med,

og lidt om de oplevelser man kan få som

medlem af menighedsrådet. Kom til orienteringsmøde

18.september kl. 19.00,

her kan du høre nærmere om hvad der

sker i menighedsrådet.

Karen Philipsen,

formand for

menighedsrådet

Hartvig Schøn

Mads Peter

Hinrichsen

Karen Philipsen

Bettina Stricker


Udvalg under menighedsrådet

Menighedsrådets arbejde er delt op

i forskellige udvalg, hvor det meste

af arbejdet foregår. Udvalgenes

arbejds område kan du i korte træk se

nedenfor.

Hans Termansen

Flemming Jensen

Inga Skivild

Kirke- og kirkegårdsudvalget:

Tager sig af vedligeholdelse

og nyanskaffelser til kirken og

kirkegården og fungerer som

kirkeværgens foresatte.

Præstegårdsudvalget:

Vedligeholdelse af

præstegården og Kirkeladen

Aktivitetsudvalget:

I samarbejde med præster

og organist tilrettelægges

foredrag, koncerter og andre

arrangementer

Forpagtergårdsudvalget:

Vedligeholdelse af forpagtergården

og alt omkring

præstegårdsforpagtningen

Redaktionsudvalget:

Tilrettelæggelse af kirkebladet

Tanker ved et valg

Frit valg på alle hylder!

Det er over det sidste årti blevet slogan

på næsten alle områder, med det resultat,

at næsten ingen af de instanser,

der skal stå for implementeringen har

nogen mulighed for at planlægge. Måske

tjener sloganet mest til at give mennesker

en fornemmelse af frihed, som et

langt stykke af vejen er illusorisk. For de

forældre, der skal have børn i børneinstitution,

er det nok ikke kun vigtigt, at

institutionen er god, men at den også

ligger et sted, som de kan nå på vej til og

fra arbejde. Og for de børn, hvis forældre

har brug for en plejehjemsplads, vil

der også være mange overvejelser: Skal

plejehjemmet ligge i nærheden, fordi de

mener, at de vil tage på besøg hver anden

dag? Eller skal det gamle menneske

have lov til at blive i sin egen sammenhæng,

fordi der dér er bekendte, som

stadig besøger dem?

Hvor frie er vore valg? Går vi klædt, som

vi selv vil, eller som moden foreskriver?

IT – udvalget:

Menighedsrådets IT

Valgudvalget:

Tilrettelæggelse af valg til menighedsrådet

Budgetudvalget:

Udarbejde budget og regnskab for

menighedsrådets arbejde

Nogen af menighedsrådets funktioner

er knyttet til enkeltpersoner, som

naturligvis arbejder i samråd med hele

menighedsrådet:

Formand:

Leder menighedsrådets møder og tegner

menighedsrådet udadtil

Kirkeværgen:

Har tilsyn med kirken og kirkegården

Kasserer:

Tager sig af menighedsrådets regnskab

Kontaktperson:

Menighedsrådets personaleansvarlige i

forhold til personalet

Bærer vi vores egen hårfarve, eller

vælger vi en købefarve, fordi vi tror, at

vi kan holde os unge, ved at foretage os

nogle udvendige reparationer? Og hvem

er det lige, der bestemmer, at vi alle skal

være åh så unge?

Frit valg i kirken?

Trangen til at føle sig fri til at vælge

spiller helt sikkert også en rolle i forhold

til tro og kirke. Men forudsætningen for

at kunne vælge er, at man sætter sit ind

i tingene. Det er nok derfor, der ikke

er sket så meget på det felt! Derfor skal

vi nok heller ikke være så bange for at

gå i dialog og samarbejde med mennesker,

der faktisk har et dybfølt behov

for at føje nye aspekter til det kirkelige

liv. Derfor skifter vi jo hverken Gud,

trosbekendelser eller ritualer. Aktive

menighedsmedlemmer, som gerne vil

arbejde med, er jo et uvurderligt gode.

Karin Kofod

Om

forsiden:

Forsidebilledet: Sven Havsteen-

Mikkelsen, ”Kristus stiller stormen”.

1984. Udkast til altertavle

i Folding kirke. Triptykon. Olie

på lærred 89 x 160 cm. Fondet for

dansk-norsk Samarbejde, Schæffergården,

Gentofte.

Sven Havsteen­Mikkelsen

16.9.1912 – 14.2.1999

Sven Havsteen­Mikkelsen er en af

de mest betydningsfulde kunstnere,

som har udsmykket kirker i Danmark.

Det er i år 100 år siden han

blev født og i den anledning fejres

han med udstillinger på bl.a. Ærø

museum, Schæffergården, Museet

for religiøs kunst, Johannes Larsen

museet, Ribe kunstmuseum.

Sven Havsteen­Mikkelsen maler

menneskets skrøbelighed i en farefuld

verden. ”Jesus stiller stormen”

er et kraftfuldt udtryk for hvor små

og udsatte vi er. Bølgernes voldsomhed

og himlen fyldt af truende

skyer får båden til at syne meget lille.

Skikkelsen i båden er Jesus. Han er

malet som blot en rød plet, ingen

detaljer overhovedet, men farven og

rumligheden i maleriet giver meget

stærkt udtryk for den dramatiske

situation, hvor man frygter for sit liv

­ og Jesus er der og råber af stormen.

Sven Havsteen­Mikkelsen har selv

udtalt om billedet, at: ”Genezareth sø

har jeg aldrig set, men havet kender

jeg, og det har jeg malet.” På sin helt

egen kraftfulde måde har han malet

menneskets eksistens udleveret på

tilværelsens bølgende hav.

Birgitte Hjarvard Licht

3


Orgelindvielse

Efter 7 års ihærdigt forarbejde fra menighedsrådets og

organist Frank Laues side er kirkens orgel nu blevet renoveret.

Orglet er et Marcussen­orgel fra 1976. Orglet kunne ikke

længere leve op til nutidens sikkerhedskrav, idet lydbelastningen

for organisten lå betydeligt over det tilladte niveau.

Organisten var placeret midt i instrumentet. Det nye orgel

bliver færdigt i begyndelsen af oktober måned. Spillebordet er

flyttet og der er sket en ændring af vindforsyningen samt flere

andre udvidelser og forbedringer. Det nye orgel er også bygget

på Marcussen og Søns orgelværksted i Aabenraa og indvies

"officielt" med to festlige orgelkoncerter og festgudstjenste.

Søndag 11. november kl. 16.00: Frank Laue spiller koncert

på nyt orgel

Frank Laue spiller blandt andet værker af Dietrich Buxtehude,

Johann Sebastian Bach og Josef Gabriel Rheinberger. Efter

koncerten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement

og der vil blive orienteret om orgelprojektet.

Lørdag 24. november kl. 16.00: Jakob Lorentzen improviserer

over Carl Th. Dreyers stumfilm "La passion de Jeanne

d'Arc"

En rigtig lækkerbisken for både musik­ og filmelskere i

Dybbøl Kirke. En af Danmarks dygtigste organister, Jakob

Lorentzen, Holmens kirke i København improviserer live på

kirkens nye orgel til Carl Th. Dreyers berømte stumfilm fra

1928 "La passion de Jeanne d'Arc". Filmen vises på et stort

lærred i kirken, mens Jakob Lorentzen sidder ved orglet og

underlægger billederne med improviseret musik ligesom i

stumfilmens tid.

Filmen

Carl Th.Dreyer skrev drejebogen til filmen efter originale dokumenter

fra processen mod Jeanne d'Arc. Filmen gør meget

4

brug af close­up­teknikken, der senere har fået stor ind flydelse

på mange andre instruktører. Det siges at Carl Th. Dreyer har

udmattet hovedskuespilleren Renée Falconetti på det yderste

for at vise Jeanne d'Arcs lidelser på den mest troværdige og

overbevisende måde. Filmen er en af de mest betydningsfulde

franske film fra 1920erne, selvom den indgår i skandinavisk

filmtradition.

Organist Jakob Lorentzen

Jakob Lorentzen er organist

og kantor ved Holmens Kirke

og Christiansborg Slotskirke

i København. Han er uddannet

kirkemusiker ved musikkonservatoriet

i København

1994 og solistuddannet ved

musikkonservatoriet i Paris

1995 afsluttet med „Prix de

Virtuosité".

I Holmens Kirke står han i

spidsen for Holmens Kantori

og Holmens Barokensemble. Både som dirigent og akkompagnatør

har han et tæt samarbejde med DR Pigekoret,

vokalensemblet Ars Nova Copenhagen og DR Underholdningsorkester.

Han er tilknyttet musikkonservatoriet som lærer.

Som komponist har Jakob Lorentzen skrevet en del værker og

han har modtaget flere priser og legater, bl.a. Dronning Ingrids

Mindemedalje. Jakob Lorentzen giver koncerter blandt

andet i Norge, Sverige og Italien.

Gratis adgang

til begge koncerter

Musik

BUSK

Allehelgens Dag

Søndag 4. november Musikgudstjeneste

kl. 10.30

En gang om året, på Alle Helgens Dag, mindes

årets døde. I denne anledning holdes en stilfærdig

og højtidelig gudstjeneste med læsninger og

salmer, der passer til dagens emne. Organist Frank

Laue vil spille nogle meditative orgelværker af

Johann Sebastian Bach og Johannes Brahms og

sopran Annette Lorenzen bidrager med en række

solosange, der beskæftiger sig med sorg og trøst.

Navne på årets døde i Dybbøl læses højt.

2012

BUSK står for Børn Unge Sogn Kirke

Hensigten med BUSK er at styrke samarbejdet mellem de

frivillige og kirken og knytte bånd mellem Børn, Unge, Sogn

og Kirke.

BUSK­gudstjeneste i Dybbøl kirke er søndag 28.oktober kl.

10.30 i samarbejde med KFUM spejderne.


Studiekreds

Litteraturstudiekreds

Litteraturstudiekredsen fortsætter denne vinter. Vi læser en bog

om måneden og mødes og drøfter den en aften kl. 19.30 i Kirkeladen.

Bøgerne er aktuelle nye bøger, klassikere, tykke og tynde

bøger ­ målt i omfang(!). Der er 15 deltagere og nye interesserede

kan henvende sig om yderligere oplysninger.

Denne vinters læsning bliver:

5. september Siri Hustvedt: Sommeren uden mænd

3. oktober Kerstin Ekmann: Hændelser ved vand

7. november Helle Helle: Dette burde skrives i nutid

6. februar Erskine Childers. Gådefuld sejlads

6. marts Martin A. Hansen: Påskeklokken

3. april Erik Valeur: Det syvende barn

Birgitte Hjarvard Licht

74 48 57 96

bfl@km.dk

Tunesisk besøg i

Dybbøl Kirke

I juli havde Dybbøl Kirke besøg af 17 tunesiske spejdere og

spejderledere sammen med KFUM spejderne fra Dybbøl. De

tunesiske spejdere var på lejr i spejderhytten på Vaskilde og

havde spurgt om de måtte se Dybbøl Kirke.

På kirkegården

Fremme ved kirken fandt spejderne på spejdervis, ved hjælp

af solens placering på himlen, ud af kirkens placering i forhold

til verdenshjørnerne og vi gik ind og så på kirkegården. På

kirkegården blev der set på General Bülows grav og mindesmærket.

Ved kirkeklokken udenfor på kirkegården blev der

fortalt om klokkernes brug. Ved gravene blev der talt om

begravelsesskikke.

I kirken

Inde i kirken tog vi udgangspunkt i kirkens opbygning og

udsmykning og talte om hvad vi som kristne tror på. Vi så på

døbefonten og Maria med Jesusbarnet og på den korsfæstede

Jesus. En dansk spejder fortalte om lysgloben og tændte lys

i den og en anden dansk spejder fortalte om hans konfirmation.

En spejderleder fortalte om samarbejdet mellem Dybbøl

kirke og spejderkorpsene i Dybbøl. Vi talte desuden om

kirkeårets gang og gudstjenesten. De tunesiske spejdere der

besøgte Dybbøl er alle muslimer så der var mange spørgsmål

og megen samtale om hvad vi er fælles om at tro på og hvad

der adskiller vores religioner. Besøget varede i ca. 2 timer og

sluttede med at vi så det Reventlowske kapel med kisterne og

var en tur i tårnet hvor vi så klokkerne og kirkeloftet.

Studiekreds om

Søren Kierkegaard

2013

5. maj 2013 er det 200 år siden, at Søren

Kierkegaard blev født. Det bliver fejret

på mange måder og her i Dybbøl har vi

i samarbejde med Ulkebøl, Sct. Marie

og Christians kirkens sogne planlagt

en studiekreds i de første måneder af

2013. Studiekredsen ledes af sognepræst

dr.theol. Anders Kingo, Ullerup,

og kommer til at foregå i Kirkeladen i

Dybbøl. Interesserede kan allerede nu

notere følgende studiekredsaftener,

onsdage kl. 19.30 – 21.30:

16. januar, 30. januar, 27. februar, 20. marts, 10.april.

Birgitte Hjarvard Licht og Aktivitetsudvalget

Samarbejde med tunesiske spejdere

KFUM spejderne i Dybbøl har siden 2009 haft et samarbejde

med en tunesisk spejdergruppe. Spejderne i Dybbøl har 2

gange besøgt Tunesien og tunesiske spejdere har 2 gange

været i Danmark. I 2010 besøgte tunesiske spejdere Dybbøl

og deltog i KFUM spejdernes landslejr. Her i juli 2012 havde

vi igen besøg i Dybbøl, hvor de tunesiske spejderne både

boede i spejderhytten på Vaskilde og deltog i den landsdækkene

”Spej dernes lejr” i Holstebro. På denne lejr boede både

KFUM spejderne fra Dybbøl og Det Danske spejderkorps

Dybbøl Mølle Gruppe” fra spejderhytten på Hørtoftevej i

Ragebøl i samme lejr sammen med de tunesiske spejdere.

Democracy in Action

Tunesien var det land hvor ”Det arabiske Forår” tog sin start

da landets diktator gennem 23 år blev tvunget til at flygte til

Saudi Arabien den 14. januar 2011. Landet står lige nu foran

store forandringer og har brug for støtte i processen med at

gå fra diktatur til demokrati. Spejderne samarbejder under

overskriften ”Democracy in Action” og samarbejdet støttes af

Udenrigsministeriet og DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd).

Bettina Stricker

KFUM spejderne i Dybbøl

5


Vi er klar med tre nye eftermiddagsmøder i Café K’laden

dette efterår. Den sidste torsdag i måneden indbyder vi til

fortælling, foredrag, fællessang og ikke mindst kaffebord.

Det koster 30,- kr. inkl. kaffebord at deltage i Café K’laden.

Tilmelding er ikke nødvendig. Vi håber på stor tilslutning til

disse eftermiddage i selskab med mennesker som har et stort

engagement at fortælle om. Kirkebil kan benyttes.

Menighedsrådets aktivitetsudvalg og præsterne

Torsdag 27. september kl. 14.30 – 16.30:

”Dybt hælder året i sin gang”

6

Café K’laden

Anne­Louise Lund Jensen, tidl.

sognemedhjælper i Christianskirken

vil fortælle om efteråret:

Forfald og ny begyndelse, om

skoven som ikke falmer, men får

farver og glød, og om ”den skønne

livets orden” at Gud har skabt

verden så den genopstår. Frem for

alt bliver det en eftermiddag, hvor

vi synger efteråret ind med danske

sange og salmer. En helt ny

sang skrevet af Hans Bertelsen fra

Kegnæs ”Nu drager fugleflokke”

indgår i eftermiddagens program.

Torsdag 25. oktober kl. 14.30 – 16.30:

En skole i Gambia: Ngayen School

Journalist og morgenvært på Radio Syd, Erik Ohlsen og hans

kone tidl. socialrådgiver Jane Ohlsen vil sammen med deres

datter Ditte Marie Leigh fortælle og vise billeder fra deres

engagement i Ngayen School i Gambia. De har rejst i flere år

i Gambia og er blevet glade for landet og befolkningen. De

stiftede i 2009 foreningen Ngayen School Fund, som betaler

skolepenge for 125 elever med hjælp fra sponsorer fra Europa

og USA. Projektet støtter en skole i et meget fattigt område,

hvor der heller ikke er elektricitet. Derfor har de etableret et

solfangeranlæg til computere og de har medvirket til at bygge

et bibliotek og et lærerværelse på skolen.

Familien har igen været i Gambia i sommeren 2012.

OBS! Minikonfirmander OBS!

Torsdag 29. november kl. 14.30 – 16.30

Børn på Julemærkehjemmet

Vibeke Sørensen, leder af julemærkehjemmet

i Kollund vil denne

eftermiddag fortælle om de ca. 140

drenge og piger i alderen fra 6 til 14

år, som hvert år får en ophold på julemærkehjemmet.

Vibeke Sørensen

vil fortælle om hvordan børnene

får så mange udfordringer, oplevelser

og succeser som muligt for der

igennem at give dem mere selvtillid

og selvværd. På julemærkehjemmet

tager man hånd om hvert enkelt

barn og familie i håbet om at give børnene en bedre barndom

og dermed forudsætning for et godt voksenliv. Det er desværre

ikke alle børn i Danmark der har det godt.

Alle elever på 4. klassetrin, som bor i Dybbøl Sogn indbydes

til at være minikonfirmander.

Det foregår i Kirkeladen tirsdag lige efter skoletid.

Første halvleg foregår i ugerne 43 – 47 sluttende med en gudstjeneste

den 25. november kl. 14.00

Anden halvleg foregår i ugerne 2­6 i 2013 sluttende med en

gudstjeneste og tøndeslagning fastelavns søndag.

I slutningen af september 2012 udsendes en særlig indbydelse

med oplysninger om det præcise tidspunkt og tilmelding.

Vi glæder os til at se jer

Erika, Frank og Karin.


Babysalmesang og

babygudstjeneste

Kom og vær sammen med dit barn omkring

salmer, musik, sange, bevægelse

og dans. Du behøver ikke være god til at

synge eller lave musik, bare du har lyst

til at være med.

Musik, sang og bevægelse fremmer

barnets udvikling på alle områder. Man

kan ikke begynde for tidligt, og babyer

er begejstrede for at høre salmer. De

forstår ikke ordene, men salmerne er

meget velegnede til at skabe en rolig og

intensiv oplevelse, som forstærkes af at

vi er i kirkerummet.

Babysalmesang

Tirsdag formiddage kl. 9.45 – 10.35 i alt

8 gange. Første gang tirsdag 4. septem-

Døbte

i Dybbøl Kirke

Dybbøl Kirke

Sognepræst

Birgitte Hjarvard Licht

Dybbøl præstegård

Dybbøl Bygade 101,

Tlf. 7348 5540

BFL@KM.DK

Træffes bedst: Tirsdag –

fredag kl. 11­12, derudover

efter aftale. Mandag fridag.

Sognepræst

Karin Kofod, Tlf. 2143 5113

KK@KM.DK

Mandag fridag

13. maj 2012

Laura Paula Nielsen

3. juni 2012

Malthe Thietje

Karoline Sørensen

Nikolaj Brændgaard­

Nielsen

10. juni 2012

Celina Kock Kristensen

Emma Jessen

Kevin de Kievit Raeder

Sekretær

Mona Petersen

Kirkeladen,

Dybbøl Bygade 103

Tlf. 7348 5543

Træffetid: Kl. 9­13:

Ulige uger: Tirs. og torsdag

Lige uger: Onsdag og fredag

MPE@KM.DK

Organist

Frank Laue, tlf. 7449 1966

organist@dybboelkirke.dk

ber. Medbring et lille tæppe.

Pris 100,- kr. dækker hele forløbet samt

efterfølgende kaffe i Kirkeladen

Babygudstjeneste

Før sidste mødegang, søndag 21.

oktober kl. 12.30, inviteres alle deltagere

med deres familier, søskende,

bedsteforældre og andre interesserede

til babygudstjeneste, der tager udgangspunkt

i de salmer og sange vi har lært.

Hannelore Nissen-Berdiin

Musikpædagog og organist

Birgitte Hjarvard Licht

16. juni 2012

Thore Rosenbæk

24. juni 2012

Christian Krarup

Paaskesen

Kastanje Brink Slothuus

Liva Lauge Elsborg

15. juli 2012

William Sønnichsen

Eriksen

Graver og kirketjener

Anita Grube

Graverkontoret,

Dybbøl Bygade 78

Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13

graver@dybboelkirke.dk

Graverkontorets telefontid:

Tirsdag – fredag kl. 8­15

Servicemedarbejder

Pia Gernhøfer

Træffes i Kirkeladen

på tlf. 7348 5546

kirkeladen@dybboelkirke.dk

Formand for

Menighedsrådet

Karen Riber Philipsen

Flensborg Landevej 7,

Tlf. 7448 5330/2855 9730

eller i Kirkeladen: 7348 5545

menighedsraadsformand@

dybboelkirke.dk

Kirkeværge

Hans Termansen

Bosager 22, tlf. 2031 6471

kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Kor

Nyt

Dybbøl Kirkes Blandede Kor

er netop startet på sin niende

sæson. Koret består for tiden af

25 sangere, både damer og herrer,

men der er stadig plads til

flere. Har du en god sangstemme

og lyst til at være med, kontakt

venligst organist Frank Laue,

tlf. 27 68 57 78 og hør nærmere.

Nodekendskab forventes ikke,

men er selvfølgelig en fordel.

Koret medvirker ved 4 ­ 6 arrangementer/gudstjenester

om

året. Første gang i dette efterår

er søndag 2. september kl. 15.00

ved en gudstjeneste i Dronning

Dorotheas Kapel på Sønderborg

Slot med sognepræst Birgitte

Hjarvard Licht.

Koret øver i Kirkeladen hver

tirsdag fra kl. 18.15­20.15, dets

daglige leder er organist Frank

Laue.

Henvendelse om dåb

og bryllup sker til en af

præsterne.

Ved dødsfald kontaktes

en af præsterne eller en

bedemand.

Dybbøl kirkes

hjemmeside:

www.dybboelkirke.dk

7


L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dybbøl kirke - kalender

September Oktober November

kl. 10.30 ­ 13. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

kl. 9.45 ­ Babysalmesang ­ Start

kl. 14.30 ­ Dybbøl plejecenter

kl. 19.30 ­ Litteraturstudiekreds

kl. 14.00 ­ Konfirmandvelkomst i

Sct. Marie kirke

kl. 17.00 ­ Skumringsgudstjeneste

Birgitte Hjarvard Licht

kl. 9.45 ­ Babysalmesang

kl. 10.30 ­ Høstgudstjeneste

Karin Kofod ­ Kirkekaffe

kl. 9.45 ­ Babysalmesang i

Kirkeladen

kl. 10.00 ­ Høstgudstjeneste ­

Børnehaver

kl. 19.00 ­ Møde om menighedsrådsvalg

i kirkeladen

kl. 10.00 ­ Høstgudstjeneste ­

Børnehaver

kl. 19.00 ­ Menighedsrådsmøde

kl. 10.00 Høstgudstjeneste ­

Dagplejebørn

kl. 10.30 ­ 16. søndag efter trinitatis

Karin Kofod

Kl. 9.45 ­ Babysalmesang

kl. 14.30 ­ Café K’laden

kl. 10.30 ­ 17. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvars havende).

Desuden sidder Inga Skivild, Hartvig Schøn og Bettina Stricker i redaktions udvalget.

Sats og tryk: Langenberg Grafisk . Kirkebladet for Dybbøl Sogn . September 2012 . 68. årgang

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

kl. 9.45 ­ Babysalmesang

kl. 17.00 ­ Dåbsjubilæums gudstj.

kl.19.30 ­ Litteraturstudiekreds

kl. 10.30 ­ 18. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht ­ Kirkekaffe

kl. 9.45 ­ Babysalmesang

kl. 14.30 ­ Dybbøl plejecenter

kl. 17.00 ­ Skumringsgudstjeneste

Karin Kofod

kl. 9.45 ­ Babysalmesang

kl. 10.30 ­ 20. søndag efter trinitatis

kl. 12.30 ­ Gudstjeneste med babysalmesang

og babyernes familier

Birgitte Hjarvard Licht

kl. 9.45 ­ Babysalmesang ­ Slutter

kl. 14.30 ­ Café K’laden

kl. 19.00 ­ Menighedsrådsmøde

26

27

28 kl. 10.30 ­ BUSK gudstjeneste

Karin Kofod og spejdere

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

kl. 10.30 ­ Alle Helgens dag

Birgitte Hjarvard Licht

kl. 19.30 ­ Litteraturstudiekreds

kl. 10.30 ­ 23. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

kl. 16.00 ­ Orgelkoncert

kl. 14.30 ­ Dybbøl plejecenter

kl. 19.00 ­ Menighedsrådsmøde

kl. 10.30 ­ 24. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht ­ kirkekaffe

kl. 19.00 ­ Konstituerende

menighedsrådsmøde

kl. 16.00 ­ Film med orgelledsagelse

kl. 14.00 ­ Børnegudstjeneste med

minikonfirmander ­ Karin Kofod

kl. 14.30 ­ Café K’laden

December

2. december kl. 10.30

Festgudstjeneste - første søndag i advent

Birgitte Hjarvard Licht

Kirkens orgel indvies efter den store ombygning

ved denne gudstjeneste og det er også

dagen, hvor det nye menighedsråd officielt

træder i funktion.

Kirketaxa bestilles

på telefon 74 42 18 18

More magazines by this user
Similar magazines