49 Vesta-Væring - Handels- og Søfartsmuseet

maritime.museum.dk

49 Vesta-Væring - Handels- og Søfartsmuseet

(0

cd

-p

m

H I

(0

LU

Q

Z.

<

X

° < o.

©S

£ O

(,- t<

Sf O

LA. f.O

© ^

to o

M

CO

H

te

UJ

(O

rD

i

M j

c I

m i

* i

• .'i

C i


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA KR0i\3ORG

H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K,


HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

r.-\ .\i~;o-v^^jriG

H/S. Yesta ex Blekingen. N H G K. I-l.

Registreringsprotokoller: IY-299« XI-112.

Københavns Skibsregister

I - 268«

Registreringsdato: 3/6 1872. (Omregistrering)

Certifikaters 5/6 1872. 17/8 1883* 2/5 1885«

Bygget 1859 af Motala Yærft pr. NorrkSping, ved

I. G. Olson, ifølge Bilbrev dat.

2 Stk, 120 NHK. - 480 IHK. Componndmaskiner.

Cylinderdiameter: Slaglængdes

farts 10 Knob.

fabrikat: I. G. Olson, Motala Yærft.

Klinkbygget af Jern.

1 Dæk. 2 Master.

Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt

Spejl.

Halvdæk agter. Ruf og Hjulkassehuse midtskibs.

Kommandohus.

Ufuldstændig Inderklædning.

3 vandtætte Skodder.

Yandbaliast:

længde: 191'3 Bredde: 19'6 Dybde: 10'8

dw. 357,68 brutto. 231,95 netto.

ll/4 1865 købt fra Sverrig som H/s. "Blekingen 5

af:

Fa. Koch & Henderson, København.

Indførselstolden er ifølge Kvittering dat.

Københavns Toldkaiomer 12/4 1865 betalt med 1.875

Rigsdaler, som er 3$ af Købesummen, 62.500 Rigsdaler.

Førte tidligere som svensk Navnet "Blekingen 11 .

Navneforandring til "Yesta" tilladt ved Generaldirektoratets

Resolution af 15/4 1865.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

H/S. Yesta ex Blekingen. B H G K. 1-2

Ifølge Skøde dat. København 9/10 1867 og nationalitets-

og Ejendoms Erklæring dat. København

12/2 1872 solgt til:

Å/S. Det forenede Dampskibs Selskab, København.

for 70.000 Rigsdaler.

Ombygget af Burmeister & Wain, København, i 1872.

Ommaalt paa Grund af Ombygning - Tilbygning af

Hjulkassehuse - ifølge Maalebevis dat. København

14/8 1883, hvorved Nettotonnagen forandredes til

241,63.

Ifølge Anmeldelse dat. København 15/9 1891 fra

firmaerne Levin $ Sønners Efterfølgere og Petersen

& Albech, København, til hvem dette Skib ifølge

Skøde dat. København 13/4 1891 er solgt til Ophug- :

ning for Kr. 5.685.-, er Skibet ophugget paa Tyske -

Plads i København og nationalitetsmærker tilintet- .

gjort ifølge Skibsmaaler Brammers Attest dat. 12/10:

1891.

Registreringen afsluttet 12/10 1891. (Udslettelses-

Protokol III - 3).


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

Pi\ ••CRONBOriG

H/s. Yesta ex Blekinge. N H G K. : III - !•

Helsingør Avis Onsdag 15. februar 1865:

Efter hvad "Dagbladet" erfarer, har Dampskibsrhederiet

Koch & Henderson i Kjøbenhavn tilkjøbt

sig det store, hurtigseilende svenske Hjul-Dampskib

"Blekinge" for dermed nu, da Postvæsenet har

opgivet Korsør-Kiel Routen, at optage denne forbindelse.

Med dette Skib, der har faaet Savnet

"Yesta", og som foruden at have endeel Separat-

Kahytter er forsynet med beqvemme, vel ventxlerede

Sovesteder for ca. 70 passagerer, agtes udført 3

Kattourer og en Dagtour om Ugen fra hvert af Bndepuncterne,

og da det ovennævnte firma ligeledes

agter at lade sit Dampskib "Diana" gjøre een Dagtour

mellem Korsør og Kiel, vil derved et hidtil

længe følt Savn være afhjulpet for de Reis ende,

der ikke ynde Hatte-Seilads.

Det nye &kib skal være meget hurtigseilende og

under almindelige Yeirforhold kunne tilbagelægge

'Reisen imellem Korsør og Kiel i ca. 5 '^imer, hvorved

Reisende, der afgaaer fra Kjøbenhavn med Aftentoget,

ville kunne være i Hamborg omtrent ni. 9

den næste morgen.

Berlingske lidende Torsdag Aften 27. April 1865:

Dampskibet "Yesta", der iaar af Dhrr. Koch & i

Henderson er sat i fart mellem Korsør og Kiel, er, ;

som det hedder i "Korsør Avis", et af de smukkeste •

og meest comfortabelt indrettede af de derfra farende

Dampskibe. Kahytterne ere rummelige og ele- !

gant indrettede, forsynede med Alt til de Reisendes!

Bekvemmelighed, og navnlig gjælder dette med Hensyn

til Sovepladserne, hvoraf der er 72, deriblandt

12 Separatkahytter, hver paa 2 Senge. I en Kahyt

forude, der benyttes som Spisesal, kan desuden,

naar Omstændighederne kræve det, anbriges flere

Hængekøier i Guttapercharemme, saa at Skibet fortrinlig

er udrustet til Hatfarten. Skibet er et

Hjulskib, ca. 87 Kommercelæster drægtigt og meget

hurtigseilende.

Berlingske Tidende Søndag 22. Oktober 1865:

postdampskibet "Yesta", der skulde føre rosten

fra Korsør til Kiel blev, ifølge "Korsør Avis", i

fredags Aftes forhindret ved et eiendommeligt

Uheld, idet der nemlig under farten samlede sig

saamegen Tang i Rørene, hvorigjennem Yandet opsuges

til Kjedlerne, at vandforsyningen standsedes,

da Skibet naaede Langelandsbeltet. Det retournerede

derfor i Løverdags til Korsør for at

faae Ulempen fjernet og er først igaar Middags

afgaaet til Kiel.


HANDtLS- OG S'SrA'-TSM'JSEET

PA KRONBORG

H/s. Yesta ex Blekinge. N H G K. III - 2.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 5. December 1865:

Korsør, den 4de December 1865: - Igaar Morges omtrent

Kl. 6 ankom en gammel velbekjendt KoneAne Dorthea Enoch

med Dampskibet "Vesta" fra Kiel her til Korsør Havn. Bemeldte

Kone, der var ?6 Aar gammel og Hoved for en stor

Skjærslipperfamilie, der i mange Aar har reist omkring i

Sjælland, blev seet rigtig at komme iland, men en halv

Times Tid efter fandtes hendes Liig flydende i Havnen

mellem Dampskibet "Vesta" og det i Nærheden liggende Dampskib

"Eideren". Alle Oplivningsforsøg vare forgjæves.

Det mærkelige er, at Ingen har seet eller hørt hende falde

i Vandet, og at Bolværksrækværket var sat for, men da

det var halvmørkt, og ingen Lygter vare tændte, kan det

let tænkes, at hun har taget feil vaf Veien og er falden i

Vandet.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 13- December I865

Ifølge Telegram fra Korsør er Skonnerten "Diana", Kapitain

Clausen, af Rensoorg, som der havde indtaget en

Ladning Hvede til Ystad, imorges paa Rheden bleven paaseilet

af Dampskibet "Vesta" og sunken. Dampskibet "Øresund"

er afgaaet fra Kjøbenhavn til Assistance.

Berlingske Tidende Fredag Aften 15- December 1865

Fra Korsør skrives den 13de ds. i Byens Avis: - Skonnerten

"Diana", Kapitain Clausen, som igaar lagde ud paa

Rheden efter her at have indtaget en Ladning af I.600

Tønder Hvede til Ystad, er imorges, før det blev lyst,

bleven paaseilet af Dampskibet "Vesta" og sunken paa 3

Favne Vand. Det er endnu ikke oplyst, hvad der har foranlediget

Paaseilingen, men Skonnerten havde lagt sig i

Løbet, og det hedder, at dens Laterne var gaaet ud. Man

haaber ved gunstigt Veir at kunne løfte Skibet og bringe

det i Havn. Det var fragtet af Handelshuset Halberstadt

i Kjøbenhavn.

Dansk Rigstidende 18. j^iarta 1867:

Dampskibet "Yesta" har paa Touren fra Aalborg

til Kjøbenhavn i Mandags den 13. Marts taget

Skade paa Maskineriet og maatte tages ud af Driften

for Reparation.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 29. Juli 1867:

Dampskibet "Yesta" kom ved Opseilingen i fredags

Morges Kl. 5 under Tykning og ved usædvanligt

Lavvande paa Grund i Bugten i Nærheden af

Aalborg. Dampskibet "Aalborg" hentede straz Bosten

og de Reisende. Dampskibet "Ørnen", som kom

fra Frederikshavn, gik derpaa ved høiere Vandstand

ned for at hjælpe "Yesta" af Grunden, hvorpaa

dette Kl. 3 naaede op til Aalborg.


HANDELS- OQ SØFARTSMUSEET

PA KRCN303G

H/s. Yesta es Blekinge. N H G K. III - 3.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 29. Oktober 1867:

Overretdom.

Katten mellem den 12. og 13. December 1865 blev

den Handelshuset Dølling og Burmeister i Rendsborg

tilhørende Skonnert "Diana", medens den laa for

Anker paa Korsør Rhed, paaseilet af Dampskibet

"Yesta", og sank. Bemeldte Handelshuus lod bjerge

af Skonnertens Ladning og Inventarium, og, og efter

Fradrag af særlige B^ergningsomkostmnger og

den Inventariet paahvilende Andeel af de almindelige

Bjergnings omkostninger, udgjorde Fettoprovenuet

af det bjergede Inventarium efter fremlagt

Dispache et Beløb af 439 Rigsdaler 81 Skillinge

hvilket udbetales til Byfoged Sylow, der i Egenskab

af Politimester administrerede Strandingssagen.

Yraget af den sunkne Skonnert, blev derimod

abandonneret af Eierne, og da det viste sig

at være en Nødvendighed for Indseilingen til Korsør

navn at optage det, havde denne Kjøbstads Havnecommission

i denne Anledning en Udgift af 1.800

Rigsdaler, til hvis Dækning den formeente, at det

ovennævnte Beløb burde anvendes? hvorfor Byfoged

Sylow nægtede dets Udbetaling txl Dølling og Burmeister.

I en derefter af disse mod Byfoged Sylow

ved Korsør Bytning anlagt Sag blev den 17de

Juni d. A.af Sættedommeren procurator Jacobsen

afsagt den Dom, at Sylow frifandtes. Efterat Dølling

og Burmeister derpaa havde indbragt Sagen for

Overretten, har denne Ret den 28de Oktober d. A.

afsagt Dom.

Det var under Sagen fra begge Sider indrømmetf

at "Dianas" Forliis ikke var bevirket ved nogen

dets Fører eller Rhederi tilregnelig Omstændighed,

men Indstævnte Sylows Paastand om en Ret for Havnecommissionen

til at holde sig til det omspurgte

rrovenue af Bjergningen var væsentlig bygget paa

den Betragtning, at Skibets Eier ved dets Forliis

paa en Rhed eller et andet saadant Sted, hvorfra

det Offentlige af Hensyn til Seiladsen finder det

nødvendigt at fjerne Vraget, formeentlig skulle tabe

Raadighed-en over det Forulykkede, og at dette

maatte hæfte for Omkostningerne ved Borttageisen,

hvilken Eieren selv maatte lade foretage eller finde

sig i, at det Offentlige foranstaltede mod at

holde sig til de Forulykkede, hvorfor Eieren, naar

han selv paabegyndte Bjergningen, enten maatte føre

denne fuldstændig til Ende, eller afgive det af ham

bjergede til det Offentlige, forsaavidt det behøvedes

til Dækning af Udgifterne ved den for Seiladsens

Skyld videre fornødne Optagelse.

Heri kunde Retten imidlertid ikke give Indstævnte

Medhold. Selv om nemlig det offentlige under

visse Omstændigheder maatte være berettiget til at

give Eieren af et strandet Skib Yalget mellem at

optage Yraget m. v. inden en vis Frist eller at

overlade det Offentlige at foranstalte Optagelsen

mod at holde sig til, hvad der maatte blive optaget,

fandtes der derimod ikke i Lovgivningen eller

dens Grundsætninger Hjemmel til at antage, at Eieren

i et Tilfælde som det foreliggende, hvor Skibet

er sunket uden for Havnen i aabent Vand, eo ipso

ved Skibets Forliis skulde tabe Raadigheden derover

eller Retten til at bjerge det, thi det kunde ikke


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA KRCM50RG

H/s. Yesta ex Blekinge. N H G K. III - 4

B. T. 29/10 1867. (2):

eo ipso ved denne Begivenhed siges at være kommet

i det Offentliges Besiddelse. Det af Citanterne

Bjergede kunde altsaa ikke i og for sig antages at

hæfte for Omkostningerne ved Optagelsen af det Øvrige,

og da det endvidere var givet, at det Offentlige

ikke forinden Citanterne begyndte Bjergningen,

eller under dennes Udførelse havde tilkjendegivet

dem Nødvendigheden af, at alt det Fundne blev optaget,

ikke overhovedet havde gjort dem nogen Meddelelse

i denne Retning, manglede der Føie til at

antage, at Citanterne ved at begynde Bjergningen

skulde have paadraget sig nogen Forpligtelse til

at fuldføre den, og at der af den Grund skulde tilkomme

Havnecommissionen nogen Ret til at holde sig

til det Bjergede.

Som Følge heraf blev Byfoged Sylow dømt efter

Dølling og Burmeisters Paastand til at betale dem

de omhandlede 439 Rigsdaler 81 Skilling. Sagens

Omkostninger i begge Instantser ophævedes.

Berlingske Tidende Mandag Aften 25. November 1867:

Dampskibet "Yesta", der afgik fra Kjøbenhavn i

Onsdags Eftermiddags, maatte paa Grund af Storm ankre

op om Natten ved svensk Kyst, hvorefter det i

Gaar avancerede til Anholt, hvor det igjen maatte

ankre op i Gaar Eftermiddags Kl. 3 og derefter ankom

til Aalborg i Formiddags. Yed Ankringen ved Anholt

i Gaar skete destoværre den Ulykke, at 2. Styrmand

Melbye, faldt overbord, idet Ankerkranen sprang

og kastede ham overbord, han var en udmærket Svømmer,

hvilket han bl. a. beviste ved den amerikanske

Kaper "Alabamas" Undergang i Canalen, idet han, der

var ansat paa denne, dengang blev reddet, efter at

have svømmet omkring i over 2 Timer, men han maa

have faaet et saadant Stød af Kranen, at han ikke

har været sig mægtig, idet han ikke tog imod en

Redningsbøje, der blev kastet ud ligefor ham, og

strax slap Ankerkjettingen, som han havde faaet

fat paa, hvorpaa han gik tilbunds. Han efterlader

Kone og et Barn i Kjøbenhavn.


HANDELS- OG SØFARTSMUSES!

PA ¥RRCKZQ?RZ

H/s. Yesta ex Blekinge. N H G K. .bila^

Samling af Domme afsagte ved Sø- og Handelsretten

1866.

31. Oktober 1866.

S. S. Nr. 89 / 1866 Skibs capitain Fr. Clausen,

forhenværende Fører af Skonnerten "Diana", imod

Capitain Johansen, Fører af Dampskibet "Yesta",

og Rhederne for det nævnte Skib, Firmaet Koch &

Henderson.

(En Paastand om Anvendelse af Danske Lovs 4-3-4

første Deel paa et Sammenstød mellem et Dampskib

og et opankret Seilskib paa Grund af en

formeentlig begaaet Feil fra det førstnævntes

Side i Henseende til Udkigget og den anvendte

Dampkraft - forkastet, og Skaden fordeelt efter

Artiklens sidste Deel i dette Tilfælde, hvor

der var oplyst Feil fra begge Sider, fra Seilskibet

i Henseende til Vagthold og lanterne

og fra Dampskibet ved at gaae med fuld Krait

til den Tid paa det Sted).

Dommen er saalydende:

Den 13de December f. A. om Morgenen c. Kl. 3

blev Skonnerten "Diana 11 af rrederiksstad, der

efter i Korsør at have indtaget en jjadning Hvede

paa 1.700 Idr. den 12te December f. A. var bleven

lagt for Anker paa Korsør Rhed, omtrent 1/4

Miil fra Land, paaseilet af Dampskibet "Yesta",

der kom fra Kiel og skulde ind til Korsør. Medens

Dampskibet ikke tog nogen betydelig Skade, fik

Skonnerten et saa voldsomt Stød paa Styrbordsbougen,

at den strax fyldtes med Yand og sank,

saa at kun Mastetoppene stode over Yandet, et

Par af dens Folk sprang ombord paa Dampskibet,

Capitainen og det øvrige Mandskab bleve bjergede

af dettes Baad. Af Skonnertens Last blev efterhaanden

bjerget i det Hele ca. 600 Tdr. Hvede

i havareret Tilstand, ligesom der ogsaa er bjerget

endeel Inventarium, men jyolitimesteren i Korsør

har tilbageholdt Nettoprofeenuerne herfor, henholdsviis

779 Eigsdaler 30 Skilling og 439 Rigsdaler

51 Skilling, som Bidrag til Betaling af

Bjergelønnen for Optagelsen af Yraget.

Idet "Diana" herefter formeentlig maa ansees

totalt forliist, har dens Fører, Capitain Fr.

Clausen, paa egne og alle andre Yedkommendes Yegne,

under nærværende.Sag principaliter paastaaet Capitain

Johansen som Fører og Firmaet Koch & Henderson

som Rhedere af Dampskibet "Yesta" tilpligtede,

Een for Begge og Begge for Eeen eller ialtfald

Capitain Johansen som Hovedmand og Rhederiet som

heftende for Johansens Ansvar med Skibet, dets

Inventarium, Redskab, Fragt og øvrige Tilbehør,

eventuelt dets Assurancesum, at betale i Erstatning

for Skonnertens "Diana", sammes Ladning og

Fragt, ialt 28.000 Rigsdaler med Renter deraf, 5

pCt. p. a. fra Forligsklagens Dato den 20de Juli

d. A. indtil Betaling skeer. Denne Paastand, der

støttes til Danske Lovs 4-3-4 1ste Deel, grundes

paa, at det formeentlig har manglet paa tilbørligt


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PÅ KROf-jBCrlG

H/s. Yesta ex Blekinge. N H G K. Bilag 1-2.

Udkig fra Dampskibets Side, eftersom Yeiret den

paagjældende Nat var lyst og stjerneklart, saa

at Skonnerten formeentlig let maatte kunne være

bleven bemærket ombord paa Dampskibet i rette Tid

til at undgaae Sammenstød, og at der formeentlig

selv efterat man paa Dampskibet, efter dettes Førers

Udsagn, havde bemærket "Diana" havde været

Tid og Leilighed nok til at styre afveien for "Diana"

, ialtfald hvis Dampskibet ikke paa en ifølge

Omstændighederne uforsvarlig Maade var gaaet med

fuld Kraft. Sagsøgeren gjør altsaa gjældende, at

Sammenstødet og den derved bevirkede Skade maa ansees

foranlediget ved Indstævnte Johansens "Forsømmelse"

og "onde Forsyn", uden at det, efter

Sagsøgerens Formening, kan komme i nogen videre

Betragtning, at "Diana" dengang, da Paaseilingen

fandt Sted, ikke havde nogen tændt Lanterne oppe,

efterdi Yeiret var saa sigtbart, at Lanternen formeentlig

ikke behøvedes, idet man nemlig, som flere

Yidner have forklaret, kunde see udover Søen i

1/4 Miils Afstand, altsaa saa langt netop, som en

tændt Lanternes Lys skal kunne sees. - Ligesom der

imidlertid ikke under Sagen er fremkommet Noget,

der positivt taler imod Rigtigheden af hvad der

er anført i den af Capitain Johansen og hans Mandskab

afgivne og beedigede Søforklaring om, at Styrmanden

stod forude paa Udkig med Bagbords Yagt og

Styrbords Yagt agter med bekjendt Mand til Roret

medens Capitainen selv var paa Commandobroen i den

nærmeste Tid forinden "Diana" opdagedes, saaledes

er der flere Omstændigheder, der gjøre det forklarligt,

at man ombord paa "Yesta" uagtet det lyse -

dog ikke maaneklare - Yeir først har bemærket "Diana"

, efter Capitain Johansens Forklaring, i en

Afstand af 8 a 900 Alen. Deels er det muligt, at

Dampskibsrøgen kan håbe hindret det frie Udsigt

foran Skibet, deels er det antageligt, at Lyset

fra de to Havnefyr, hvorefter Dampskibet holdt sin

Cours og i hvis Linie Skonnerten maa antages at

have ligget, har maattet blænde Synet noget, deels

endeligt er det naturligt, at det ude fra Søen har

været vanskeligere at see Gjenstande, der laae

længere inde under Land og for en Deel bleve "opædte"

af dette, end fra Land af at see ud over

Søen og bemærke Gjenstande paa samme. Men navnlig

maa der lægges Yægt paa den Omstændighed, at "Diana"

ingen Lanterne havde oppe, idet Opdagelsen af

Skonnerten selvfølgelig herved blev vanskeligere,

og det ialtfald ikke kan lægges et Skib tillast,

at det ikke opdager et Skib uden Lanterne i samme

Afstand som et Skib med Lanterne, da man om watten

er berettiget til at gaae ud fra, at andre Skibe

i Farvandet have Lanterner oppe, og altsaa særlig

er opfordret til at see efter disse. Det tør altsaa

ikke statueres, at man ombord paa Dampskibet

"Yesta" har bemærket, eller kunde og burde hatre

bemærket "Diana" tidligere end det fra Indstævnte

Johansens side er indrømmet at man gjorde det. Den

af "Yestas" Mandskab afgivne Søforklaring gaaer

fremdeles ud paa, at Maskinen øieblikkelig blev

stoppet og Roret lagt Styrbord, saasnart "Diana"

observeredes, og, da der eiheller er fremkommet

noget rositivt imod denne Deel af Søforklaringen,

findes der ikke at være nogen Føie til at betvivle,

at man fra Dampskibets Side virkelig har gjort,

hvad der kunde gjøres for at undgaae Sammenstød,

efterat man havde opdaget "Diana". Naar disse bestræbelser

ere mislykkede, uagtet "Diana" som an-


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PÅ KRO^SORG

H/s. Yesta ex Blekinge. N E G K, Bilag 1-3

ført maa ansees at være bleven bemærket allerede i

en Afstand af 8 a 900 Alen, maa Grunden dertil formeentlig

søges deri, at "Vesta" efter sin store

Længde ikke dreier hurtigt af men beskriver en stor

±sue, naar den gaaer med fuld Fart, forsaavidt altsaa

i, at dette sidste, som ogsaa af indstævnte Johansen

indrømmet, var Tilfældet, vel maa det nu,

navnlig ogsaa efter de tilstedeværende locale forhold,

ansees for uforsigtigt ved Nattetide at gaae

med fuld Dampkraft paa Korsørs Rhed ind imod Havnen,

uden at det kan komme i videre Betragtning,

at ogsaa de andre Dampskibe, der gaae i rostforbind

else paa Korsør, gjøre dette og førts mindske Farten,

naar ae komme nærmere ind mod Havnen end det

Sted, hvor "Diana" laae, men, da Dampskibet med nogen

Føie kunde gaa ud fra, a-c aer ikke om Natten

laa opankret noget Skib i den Linie, som Dampskibene

ved de ovenommeldte 2 Havnefyr ere henviste til

at følge naar de staae ind imod Korsørs Havn,

skjønnes den Uforsigtighed, som i denne Henseende

kan forekastes Føreren af Dampskibet "Yesta", dog

ikke at være af den Beskaffenhed, at den kan charakteriseres

som et saadant "ondt Forsyn", at Ansvaret

for den skete Skade, heelt og udeelt, medrette

kunde kaates over paa Dampskibet, - saameget

mindre, som Sammenstødet og den derved bevirkede

Skade i hvert Fald ikke kan siges at være foranlediget

ved en Uforsigtighed fra "Yestas" Side

alene, idet der er al Grund til at antage, at

"Yesta", skjøndt den gik med fuld Fart, vilde have

kunnet gaae klar af "Diana", hvis denne var blevet

bemærket noget tidligere, og det kan ikke benægtes,

at "Dianas" Mangel af Lanterne kan have

væsentlig Skyld i, at man ikke ombord paa Dampskibet

bemærkede Skonnerten tidligere end man gjorde

det.

Efter det Anførte kan Danske Lovs 4-3-4-lste

Deel ikke ansees anvendelig i nærværende Tilfælde,

og Sagsøgerens principale paastand kan saaledes

ikke tages tilfølge. Medens de Indstævnte principaliter

have paastaaet sig aldeles frifundne for

Sagsøgerens Tiltale, har denne imidlertid subsidiairt

paastaaet de Indstævnte kjendte pligtige til

at tage Deel i Skaden efter Danske Lovs 4-3-4 sidste

Deel. Imod Anvendelsen af denne Lovbestemmelse

have de Indtsævnte gjort gjældende, at den forudsætter,

at der ikke er nogen Skyld hos de Paagjældende,

navnlig heller ikke hos det for Anker liggende

Skib, der bliver paaseilet, men dette kan,

efter de Indstævntes Formening, ingenlunde siges

at have været Tilfældet her. De Indstævnte have

navnlig fremhævet 3 formeentlige Feil fra Sagsøgerens

Side, nemlig: at Skonnerten laa opankret i den

ovenfor omtalte, ved de 2 Havnefyr for indgaaende

Dampskibe betegnede Courslinie, i Skjæret af Havnefyrene,

der gjorde det vanskeligt at bemærke Skibet,

at der ikke blev holdt behørig Yagt paa Skonnerten,

idet den Matros, der skulde afløses paa

Yagten Kl. 3 om Morgenen, og som var gaaet ned for

at purre sin Eftermand, forblev nede i Lukafet uagtet

der hengik nogen Tid inden Eftermanden kom paa

Dækket5 saa at der ingen Yagt var tilstede paa den

Tid, Sammenstødet skeete, eller i den nærmest forudgaaende

Tid, og at "Diana", som ovenfor anført,

ikke havde Lanterne oppe, idet Lanternen, efter


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA XRC^SORG

H/s. Yesta ex Blekinge. N E G K.

den paagjældende Matros's Forklaring, var gaaet ud

nogen Tid forinden Sammenstødet fandt Sted, uden

at han havde anseet det fornødent igjen at tænde

den, da det var lyst Yeir. Om det imidlertid end

efter de fremkomne Oplysninger maa ansees at være

urigtigt at ligge for Anker paa det Sted paa Korsør

Rhed, hvor "Diana" laa, navnlig om Natten og

henad Morgenen, da Dampskibene jævnlig kunne ventes

at løbe ind i Havnen, kan der dog ikke i denne Henseende

paalægges Føreren af "Diana" noget Ansvar,

eftersom den paagjældende Ankerplads var bleven ham

anviist af vedkommende Lods, uden at denne havde betydet

ham, at han burde see til at komme bort derfra

inden Natten. Derimod maa det ganske vist ansees

som stemmende med god Sømandsbrug, at der holdes

stadig Yagt om Natten paa Skibe, der ligge i aabent

Farvand, for i paakommende Tilfælde at være

opmærksom paa hvad der kan gjøres for blandt Andet

at undgaae Paaseiling, men den Afbrydelse i den

stadige Yagt, som maa antages at have fundet Sted

derved, at den ene Matros forblev nede i Lukafet

i den korte Tid, der hengik inden hans Afløser,

efterat være purret, kom op paa Dækket, skjønnes

dog ikke med Billighed at kunne tilregnes Sagsøgeren

som en saadan Feil, at han derfor skulle føære

Ansvaret for Sammenstødet og alle dets Følger. Af

større Betydning er den Omstændighed, at Lanternen

ikke var tændt, hvilket efter Bekjendtgjørelse af

23de September 1863 Paragraf 7, der er i god Overeensstemmelse

saavel med almindelige Sømandsregler

som med Bestemmelsen i Danske Lovs 4-3-9, hvoraf

den er en nærmere Udførelse, ligefrem maa ansees

for en Feil, uden Hensyn til at det var lyst og

stjerneklart Yeir den paagjældende Nat. Ligesom

dette Sidste dog noget undskylder den begaaede Feil,

saaledes maa det bemærkes, at det ikke i og for sig

kan være tilstrækkeligt til at begrunde et Ansvar,

at der i en eller anden Henseende er begaaet en

Feil, uden Hensyn til, om denne Feil virkelig kan

antages at være Skyld i den skete Ulykke. Yel tør

det nu, som ovenfor bemærket, forsaavidt der spørges

om Dampskibets Ansvarlighed ikke benægtes, at

Mangelen af tændt iianterne ombord paa "Diana" kan

have været Skyld i , at man ikke paa Dampskibet

bemærkede "Diana" førend man gjorde det, men ligesom

det dog ikke omvendt, naar der spørges om Ansvaret

for "Dianas" Fører, med Sikkerhed tør statueres,

at hin Mangel har foranlediget og maatte foranledige,

at "Diana" ikke tidligere blev observeret

af Dampskibet, saaledes maa det ialfald ansees

som givet, at Mangelen af Lanterne paa "Diana" ikke

har medført, at Skonnerten først blev observeret

saa seent, at Sammenstød ikke kunde undgaaes. Skonnerten

bemærkedes i Yirkeligheden saa tidligt, at

der vilde have været Tid og Leilighed for Dampskibet

uX± at Tige afveien, hvis det havde brugt den behørige

Forsigtighed, ikke at gaae med fuld Fart paa

Rheden saa nær Havnen, og om aet end maaskee kan

siges, at den fra Skonnertens Side begaaede Feil,

ikke at have Lanterne oppe, har bidraget til at

hidføre en større Fare for en Paaseiling, saa kan

det stedfundne Sammenstød dog ikke siges at være

bevirket ved hiin Forseelse fra "Dianas" Side.

Sammenstødet er kun bevirket ved et yderligere tilkommende,

af "Dianas" Forseelse uafhængigt, Moment,

nemlig "Yestas" Uforsigtighed ved at gaae m

Fart os dets Uskikkethed fil paa KTTUXIS dera. BR


HANDELS. CG S O FARTS MUSEET

PA KRONBORG

H/s. Yesta ex Blekinge. N H G K. Bilag 1-5

vige afveien for "Diana", trods den lange Afstand,

hvori Skonnerten Observeredes. Forsaavidt Sammens-4

stødet saaledes ialtfald maa ansees foranlediget

ved et tilfældigt Sammentræf af Omstændigheder,

der tildeels ikke kunne regnes "Diana" tillast

eller kunde forudsees af dette Skibs Førelse,

skjønnes det ikke rettere, end at åen s&eete Skade,

der ikke for en vis Deel kan siges at være hidført

ved Feil fra den ene Side og for en anden bestemt

Deel ved Feil fra den anden Side, maa ansees som

hændelig, eller, som det hedder i Danske Lovs

4—3_4 sidste Deel, som skeet af Nøds Sag. Det kan

nemlig formeentlig hverken ansees stemmende med

den i disse Forhold almindelige Opfattelse eller

med Tanken i Lovens 4-3-3 og 4, at udelukke Fordeling

af den ved Paaseiling skeete Skade i alle

Tilfælde, hvor der fra de paagjældende jrarters

bide maatte være viist en eller anden Malconduite,

Uforsigtighed eller Forseelse, naar saadan dog

ikke kan charakteriseres som en Uagtsomhed, der med

Føie maa bære Skylden for den skete Skade eller en

vis bestemt Deel af denne. Er ingen saadan skyld

paaviiselig, maa skaden vistnok henføres under det

Begreb af hændelig Skade, hvorfor Loven i disse

Forhold, paa Grund af deres eiendommelige Beskaffenhed,

har foreskrevet de særegne Regler om Skadens

Fordeeling, der indeholdes i de herhenhørende

isestemmelser i 4-3-3 til 8.

Ifølge den særegne Regel for Skadens Fordeling

i Danske Lovs 4-3-4 sidste Deel, der altsaa efter

Sagsøgerens subsidiaire .raastand bliver at følge

i nærværende Sag, er det imidlertid kun den skade,

som er skeet paa selve Skibene, der kommer til Deling,

medens, som det fremgaaer af Lovens herhenhørende

Bestemmelser og som det er anerkjendt i

lang Praxis, Ladning og Fragt ikke participere i

denne særegne Beregning og Fordeling af den fælles

Skade. Som ovenfor antydet er der ikke Spørgsmaal

om Erstatning for skade paa Dampskibet "Yesta",

for Skonnerten "Dianas" Yedkommenae forlanger Sagsøgeren

Skaden beregnet med dens fulde Assuranceværdi

10.000 Rigsdaler, da den, som bemærket, gik

tilbunds og Politimesteren i Korsør har lagt Beslag

paa Nettoprovenuet af det bjergede Inventarium,

til Beløb 439 Rigsdaler 51 Skilling. Naar

de Indstævnte have protesteret imod, at Skonnerten

virkelig skulde kunne antages at have havt den H

nævnte Yærdi, og ikkun have villet ansætte dens

Yærdi til 6.000 Rigsdaler, kan der ikke tages Hensyn

hertil, da der ikke er fremkommet Noget, som

kunne tale for, at "Diana" har været forsikret

over dens Yærdi. Derimod skjønnes det ikke rettere,

end at Skaden paa Skonnerten "Diana" i og for sig

maa siges at være saameget mindre end Forsikringssummen,

som der er bjerget af Skibets Inventarium,

og da det hverken er afgjort, eller under nærværende

Sag af Sø- og Handelsretten kan afgjøres, om og

hvorvidt Beløbet af det Bjergede kan og vil blive

endelig tilbageholdt til Dækning af Omkostningerne

ved Optagelsen af Yraget, kan der heller ikke

ved Dommen i nærværende Sag gaaes ud fra, at det

omhandlede bjergede Beløb maa ansees som tabt for

Sagsøgeren, saa at den hele Skade dog blive de

fulde 10.000 Rigsdaler. Det er saaledes kun_en

til at deeltage, og, da det skjønnes, at Dampskibet

bør tase Deel i åerne Skade med Halvdelen, er


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

H/s. Yesta ex Blekinge. N H G K. -Bilaa; 1-6

det altsaa en Suca af 4.780 Rigsdaler 22 1/2 Skilling,

med Renter af 57° p.a. fra den 20de Juli d.

A. indtil Betaling skeer, som Indstævnte, Capitain

Johansen? under Tvang af Execution i Dampskibet

"Yesta" med Tilbehør, vil blive at dømme til at

betale til Sagsøgeren. - Processens Omkostninger

findes efter Omstændighederne at burde ophæves.

Behørigt stemplet Papir er under Sagen forbrugt,

Thi kjendes for Rets

Indstævnte, Capitain Johansen, bør, under Tvang

af Execution i Dampskibet "Yesta" med Inventarium,

Redskab, Fragt og øvrige Tilbehør, derunder eventuelt

ogsaa indbefattet dets Assurancesum, til Sagsøgeren,

Skibscapitain Clausen, forhen Fører af

Skonnerten "Diana", betale 4.780 Rigsdaler 22 1/2

Skilling, med Renter deraf, 5 pCt. p.a., fra den

20de Juli d. A. til Betaling skeer, men iøvrigt

for hans Tiltale i nærværende Sag fri at være. -

Processens Omkostninger ophæves.

Det Idømte at udredes inden 3 Dage efter denne

Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven.


ss Vesta. N K J W.

HANDELS- CG SGFARTSMUSEET

PA KRCX30RG


ss Vesta. N K J ¥.

IANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET*

PÅ KRONBORG

ss Vesta. N K J W. Int. - 1,

Bygget 1879 - Palmers Co. Ltd., Newcastle.

1 Stk. 192 NHK. - 7oo IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter: 32-62" Slaglængde: 36"

Fabrikat: Palmers Co. Ltd., Newcastle.

Klinkbygget af Jern.

2 Dæk - Awning Deck. 2 Master. 3 Luger.

k vandtætte Skodder.

Vandballast: 2o8 Tons.

223,^ x 29,6 x 15,2' (22,2')

160 / 73o dw. 1.122 brutto 688 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 329/1899 dat. 2/6 1899 er

Skibet som ss "Vesta" indkøbt fra Sydsvenska Angfartygs

A/B.,, Malmø, af:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København.

Registrering foretaget 8/6 1899*

/2 1913 strandet ved Isafjord.

16/7 1917 torpederet i Atlanterhavet paa Rejse Seydisfjord

- Fleetwood. 3 Omkomne.


-iANDELS- 00 SO^AATSi/iUSEtT

ss Vesta. N K J W. II - 1.

Søforhør i København 28/2 19ol

Den 22. Februar 19ol kolliderede "Vesta", Kapt.

C. J. Holm, fra Helsingør til København, med en Kulpram

i Københavns Havn¥

Under Indgaaende gennem Havnen passeredes Nyhavn

med Maskinen stoppet, og da "Vesta" ikke lystrede Poret,

som blev lagt Bagbord, sattes Maskine^ først paa langsom

frem og derefter paa halv Kraft frem for at dreje

klar af nogle paa Siden af en Damper liggende Kulpramme.

"Vesta" tørnede dog mod en af Kulprammene, og da

Roret fremdeles ikke lystrede, kastedes Maskinen fuld

Kraft bak, men inden Farten var standset, og da Srævnen

under Bakning med Maskinen drejede Bagbord over,

tørnede "Vesta" mod Bolværket, som tog en Del Skade.

Aarsagen var, at Rorledningen var kommet i Uorden.


HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET

PÅ KROAAOnG

ss Vesta. N K J W. V - 1.

Billeder: Arkiv.

Negativer:

Litteratur

Det danske Petroleums Aktieselskab

1889 - 191^ Pag 138.


HANDELS- OG SOVAFfTSMuSEET

FA K~CM0OAG

ss Vesterhavet. NPCV. / O Z A D .

* ••* • ngt. g .TJ;-"'-.!*,

Li

fi^Brf^w 1 ' • : -


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KROrt30SG

SS Vesterhavet. NPCV. /OZAD. Int. - 1.

Bygget 19o^ - A/S. Burmeister & Wain, København.

Byggenummer 2^1.

1 Stk. 50 NHK. - 35omIHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 12 1/8-19^-33" Slaglængde: 21"

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master, Redningsskib.

3 vandtætte Skodder.

Vandballast: 32 Tons.

11^,0 x 21,7 x 11,1 Fod.

k3 / 25 dw. 171 brutto 59 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 528/I90A- dat. 1/12 19o^ er

Skibet bygget til:

Landbrugsministeriet, København.

Indregistreret 1/12 19o^.

1/6 1943 paa Rejse fra Rønne til Kolberg minespræng- '

tes Skibet ca. 1 Sømil fra Kolberg, hvorved j

12 Mand omkom. "Vesterhavet" sejlede i Time-;

charter for Dampskibsselskabet paa Bornholm !

af 1866 og udførte Rejsen for de russiske •

Styrker paa Bornholm? |

Forlis anmeldt 25/9 19^5- '


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA KRON30RG

ss Vesterhavet. NPCV. /OZAD. V. - 1.

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur:


, , •• 7. '£ ^S'cr^K

KcV.

^esfer-éy.


ih/. -'fUi' o /c t,, ffash /V) ?«* jL-fo /£&£*4-éyij- < /%, trtyL /**&*


HANDELS- 00 SO FARTS WU SEET

PÅ KRONBORG

ss Vestjyden ex "Vibeke Mærsk (l) . O UIE

T-. / —* , ifi* \y

7r-t\ - i 7 A_ • '


HANDELS- 03 S3"APTSiv1USEET

i"A "\rS^ /:^\_.'.'iG

ss Test jyden ex Vibeke Mærsk. O TJ H B.

Berlingske 'lidende Torsdag Morgen 7. Januar 1954:

Lemvig, Onsdag;

Fornylig blev Dampren "Vestjyden 1 ' af Lemvig be- •

slaglagt i Randers af Kongens Foged, fordi Rederiet;

"Hardsyssel", som ejer Damperen, ikke kunde udbetale

Hyren til mandskabet, og i Lag behandledes ;

ved Retten i Lemvig 19 Sager, som Kreditorerne har •

anlagt mod Rederiet i den Anledning.

Sagsøgerne er Søfyrbødernes Forbund, Sømændenes

Forbund, 12 Søfolk og fem Firmaer, som^gør Krav paa;

Tilgodehavender hos Rederiet paa ialt js.r. 88.745« oo;

Ser opnaaedes Rorlig i 12 af Sagerne, medens 6 ;

blev optaget til Dons og een udsat til senere Be- I

handling. ;

Fra Randers meddeles, at Dampskibet "Vestjyden" j

vil komme paa en Tvangsauktion, der er berammet til;

at finde Sted 20. Januar paa Dommerkontoret i Randers.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 21. Januar 1954: I

Randers, Onsdag Aften:

ss "Vestjyden", der tilhørte Rederiet "Hardsyssel",

har siden 9* December ligget i Randers Havn.

Der blev i sin Tid gjort Udlæg i Skibet, idet Rederiet

skyldte 16.000 Kroner bort, blandt andet i

Hyre til Mandskabet.

Ved Tvangsauktionen paa Randers Bydommerkontor

i Eftermiddag blev Skibet solgt til Mejeriejer Haaning,

Struer, der er Rederiets største Kreditor.

Han overtog Skibet for 111.000 Kroner.

"Vestjyden" er forsikret for ca. 800.000 Kroner.

Berlingske Tidsnde Fredag Morgen 22. Januar 1954:

Randers, Torsdag:

ss "Vestjyden", der ved en Tvangsauktion i

Randers blev solgt til Mejeriejer Haaning, Struer,

skal nu paa Værft i København. Derefter skal det

sejle under Flag fra Skibsreder A. B. Sørensen,

Svendborg. Den nye Reder ønsker iøvrigt at døbe

Skibet om? saaledes at det kommer til at hedde

"G-rev G-ert" .

"Han blev jo ogsaa henrettet i Randers", forklarer

Mejeriejer Eaaning.

)III


HAMDELS- 03 SO^ARTSAIIJSEST

PA KRGK3CRG

ss Vestjyden ex Vibeke Mærsk. O U N E

Berlingske Tidende Torsdag morgen 3. Juni 1954:

Den 1.400 Tons store Fragtdamper "Vestjyden" af

Lemvig, der for nylig blev solgt til Mejeriejer Haaning,

Struer, for 110.000 Kroner, er nu bugseret fra

Randers til Aarhus« "Vestjyden" strandede i Februar

Maaned i Randers Havn, da Rederiet ikke kunde udbetale

Lønninger til Mandskabet. Skibet skal nu istand

sættes, og Mejeriejer fiaaning vil derefter selv staa

som Reder, "Vestjyden" skal i første Omgang til 13"ord

Norge og derfra til Hvidehavet.

111 -


Vvf

j

S! å

M '

Åf'

i">

•A-*

CO O

,., i,:

o'i

i < -

W CL

.J

UJ

D

<

X

I t

i »J

.1

• t

LL fil

Q X

[i,

(9

CC

o

ro]

c-,

S;

,1

iV

•i

•A

y

..A

K'S

1

r 1


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA KHONEOFiG

ss Vestkysten. (Bugser- og Bjergningsskib. N H M C /

Bygget 1895 - Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri,

Helsingør. Byggenmmmer 37*

1 Stk. 36 NHK. - 260 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: ll£-l8-3o" Slaglængde: l6 ,!

Fabrikat: Hessingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 1 Mast.

5 vandtætte Skodder.

Længde 99,o Bredde 2o,7 Dybde lo,7

/ 15 dw. 133 brutto 46 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 439/1895 dat. 11/12 1895 er

Skibet bygget til:

Indenrigsministeriet, København.

Indregistreret 12/12 1895*

Ifølge Anmeldelse Nr. 35/19o5 dat - 1 ^A - 1 ? 0 ? og i

Henhold til Skrivelse af 14/1 19o5 fra Landbrugsministeriet,

jfr. Bekendtgørelse af 22. Maj I896 Nr. 77, er

Skruedampskib "Vestkysten" af København overgaaet fra

Indenrigsministeriet til

Landbrugsministeriet, København.

Registreret l6/l 19o5»

Billeder: "Vikingen" Nr. 4/1935 (^ed Tekst)

11/1936.

0 Z B 33. Int.-l,


HANDELS- CG SO-ARTSMUSEET "^^" ~

PA XHOiiSOnQ

ms Vestkysten. (Redningsskib). 0 U T L*

Berlingske Tidende Søndag 28. Februar 1954:

Redningsskibet "Vestkysten", der har Station i Thyborøn,

naaede i Aftes efter at have brudt sig gennem op til tre

Meter tyk Is i Hissum Bredning ind til Lemvig for at faa

paafyldt Vand. Senere afgik Skibet atter fra Lemvig, og to

tyske Fragtskibe, der havde ligget indfrosset, fulgte efter

til Thyborøn. Det har ikke været muligt at faa Isbryderassistance

paa disse Kanter, idet Isbryderen "Valdemar" er

frosset inde i Løgstør.


o "

Kl

„i

U)

Q

(fi o

o S

o z.

It. 1.0

^4

a: ^

.-i- A>

ft o

U.J

UJ

Vi

SSi

Vi

v/1

V

^

o

^


ms Westralia. O 2 & H.

HAKDELS- CG SØFARTSMUSEET j III

Shipbuilding and Shipping Record, 11• Marts 1954

Time Charter*

"Westralia", (motorship), 9.020 tons dw., 466.000 cu,

ft. bale, 12 knots on 12,5 ton of motor oil, 19s. 8d.

freight payable in Swedish kroner, delivery Hamburg,

March 25/29, re-delivery Calcutta or Rangoon voyage

out.


s=

* ^ >^ ** ^ ^ ^ ^ ^ k ^

.N

X ^1 ^ ^

A? *o

./N

n . ,o

S^

> - • >

1 1

t i i

^ \

^ ^'^ i

w-

^

Hl

Hj

•^H

^

K .•>

•S?--

It !!i

Q :A

Vi o

il o

n:

; "V


HANDELS- OS SG"A~.>S;v;USEtT

ss Vestri. N R J L. V. - 1,

Billeder:

Negativer:

Litteratur: "Sea Breezes" Nr. 11/1956 Pag 34o:

"Det Stavannrerske Dampskibsselskab"


HANDELS- CG ?0~v=TSMUS5E

ss Vestri. N S J L. Int. - 1.

Bygget 191o - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.

Byggenummer 126.

1 Stk. 4o NHK - 300 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinder diameter: 12-^—19-31" Slaglængde: l8"

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Åwningdæk. 2 Master. 5 Luger.

Bak 24 Fod. Poop I05 Fod.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: 132 Tons.

151,0 SE 26T6 x ll,o Fod.

76 / 264 dw. 443 brutto 251 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 174/191o dat. 31/3 191o er

Skibet bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Thore, København.

Indregistreret 31/3 191o.

Ifølge Anmeldelse Nr. 446/1912 dat. 23/H 1912 er

Skibet solgt til:

D t Stavangerske Dampskibsselskab, Stavanger.

for Kr. 185.000.- Intet Navneskifte.

Udslettet af Register 23/11 1912 - Udslettelsesprotokol

Nr. 3 - II - Registreringsprotokol Nr. 22 - 64.

Stadig som tilhørende Det Stavangerske Dampskibsselskab

blev Skibet den 4/12 1941 bombet af Flyvere udfor Tunge- '

nes. Landsat i Nærheden af Boskinnene som i/rag. Skibet \

var paa R^jse fra Stavanger til Oslo med S ykgods.


ss Vesuv ex Corsican. IT T R S.

Registreringsprotokoller: X-255. 2-9?.

Københavns Skibsregister

Registreringsdato: 4/8 1883.

Certifikater: 4/8 1883«

11 - 391.

l/l 1894. (Omregistrering).

Bygget 1881 af Murdoch & Hurray, Port G-lasgow, ifølge

Bilbrev dat. Port G-lasgow 4/7 1881.

1 Stk. 99 IHK. = 425 IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameters 28" - 50" Slaglængde: 36"

Rart s

Fabrikat: W. King & Co., Glasgow.

Klinkbygget af Jern.

1 Dæk og Well Deck. 2 Master. 3 Luger.

Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt

Spejl.

Bak 32 B - Brodæk 12' - Hytte agter 130 s .

K ommand ohus. Kabys ruf.

Ufuldstændig Inderklædning«

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: 180 Tons.

Længde: 212'9 Breddes 29'o Dybde: 14*2

110 / 915 dw. 949?27 brutto. 660,41 netto.

Ifølge 2 Stk. Bill of Sales dat. 24. og 26/3

1883 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat.

København 22/6 1883 som ss "Corsican" købt fra

I. & I« Macfarlne, G-lasgow, af:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab^ København,

og omdøbt til "Vesuv".

Indførselstolden er ifølge Generaldirektoratets

Skrivelse af 2l/4 1883 berigtiget med en Finansministeriet

tilstillet Veksel stor £ 488-8-11 + Stempelomkostninger

£ 0-11-1, ialt £ 489.-, som er 3 a h


HANDELS- iF^RTSMUSEE

ss Vesuv ex Corsican. N 1 R S

af Købesummen, £ 16.300.-

Skibet var ved Indførslen forsynet med Interims

Certifikat dat. Kgl. dansk Vicekonsulat i Glasgow

3/4 1883.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

ss Vesuv ex Corsican. N T R S. Int. - 1,

Ifølge Anmeldelse Nr. 132/19o2 dat. 7/3 19o2 er

Skibet solgt til:

Continentale Reederei A/G., Hamburg,

for 3-ooo Pund Sterling - 9°»ooo Kr. og omdøbt til

"Hittfeld",

Udslettet af Register 8/3 19o2 - Udslettelsesprotokol

Nr. 4 - II - Registreringsprotokol Nr. 2 - 97.

Lloyd 19o4-o5 Hittfeld - Continentale Reederei A/S.,

1913-14 Eleni - D. Los, Piræus.

Hambmrg.

1918-19 Vendee' - Cie. Generale Transatlantique.

Ikke i Register efter 1919«

Marseilles.

24/11 l89o Kollision ved Helsingør med ss "Rio del

Oro" af Stockholm, der var paa Rejse fc±3:

Stockholm-rBuenos Ayres med Træ. "Rio del

Oro", der sank, var et helt nyt Jernskib.

Besætningen reddedes.

22/11 1895 grundstødt paa Stubben. Flot efter Lægtring,

25/12 I898 mistet et Anker med Kæde ved Dragør.

/9 19ol paa Rejse fra London til Newcastle grundstødt

ved Gravesend.


HANDELS- C3 SO.-A^TSMUSEET

ss Vesuv ex Corsican. 3ST T R S. II

Maritime Deposition dat. Southampton 17/2 1897

Den 17. Februar 1897 Kl. 6 Rm., da ss "Vesuv",

Ka-ptajn A. S. Norden, fra København til Kiddelhavet

med Stykgods, under stærk Taage laa til Ankers ved

Calshot Ryrskib med lods ombord og med klart brændende

Ankerlys, samt stadig afgivende Taagesignaler,

hørtes Dampfløjten fra en Damper, som viste sig at

være ss "Columbia" af Southampton, 1.145 brutto.

Straks efter kolliderede "Columbia" med Bredsiden

mod "Vesuvs" Stævn, som blev sønderbrudt og tillige

fik Skibet et Hul i Boven over Vandgangen. "Columbia"

stoppede op og tilbød Hjælp, som dog ikke modtoges

og, da Taagen lettede, fortsatte "Vesuv" sin

Rejse til Southampton.


HANDELS- 02 33~A^TS^USEE"

'A ]\.".OiMC jh.O

ss Vesuv ex Corsican. H I R V - 1

Billeders Vikingen 1939 Hr. 5

Negativer

Litteratur:


ms

ilANsJiiuS- - •_"• 'c-'-si~H^" SMuSEb

PA K30NS0SG

Vibeke Gulwa (I) ex Vibeke Mærsk (II). O Y D X. Int. - 1.

Bygget 1948 - Odense Staaiskibsværft. Byggenummer lo?.

Gudmoder 12/1 1946: ikke døbt.

1 Stk. 5-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor.

2.8oo IHK.

Cylinderdiameter: 24 7/16" Slaglængde: 45i"

Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København.

1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk.

Klinkbygget af Staal.

2 Dæk. 2 Master. 4 Samsonposter. 5 Luger Krydserhæk.

Bak 35 Eod.

7 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 54o Tons

333,4 x 51,o x 27,9 Fod,

Forpeaktank 79 -

Agterpeaktank 93 -

3.95o dw. 4.298 brutto 2.496 netto.

Som ms "ÆaaEcVibeke Mærsk" C II) ifølge Anmeldelse

dat. 12/3 1948 bygget til:

Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København.

Indregistreret 17/3 1948.

15/3 196o anmeldt omdøbt til "Vibeke Gulwa" (I).

24/8 1961 _ - - "Vibeke Mærsk" (IH)*

( se denne).

Navneændring registreret 25/8 196l.


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA KKCKE-03G

ss Vibeke Mærsk. (I). NGCK. /OUNE,

K -i ' O


HANDELS- 03 S3~ARTSMUSEE"

ss Vibeke Mærsk. (i). N G C K. / 0 U N E. Int. - 1,

Bygget 1925 - F. Schickau, Elbing. Byggenummer 1159.

Gudmoder:

1 Stk. 75 NHK. - 54o IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 15-24 2/3-38T" Slaglængde: 25 1/6"

Fabrikat: F. Schickau, Elbing.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Well Deck. 2 Master. 1 Samsonpost. 3 Luger.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 282 Tons

222,6 x 32*5 x 14,9 Fod.

Forpeaktank 3o -

Agterpeaktank 33 -

Pooptank 33 -

75 / 1.325 dw. 933 brutto 514 netto.

Bygget t il:

Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København.

Byggepris Kr. 472.656,86.

31/1 1946 anmeldt solgt til:

Rederi A/S. Hardsyssel, Lemvig,

for Kr. 850.000.- og omdøbt til "Vestjyden".

Ved Tvangsauktion i Randers 2o/l 1954 blev Skibet

solgt til:

Mejeriejer P. K. Haaning, Struer,

og omdøbt til "Patricia" med Hjemsted i Struer. Skibsreder

A. 3. Sørensen, Svendborg, blev korresponderende Reder,

25/6 1955 anmeldt solgt til:

Kapitam Heinrich Krohn G.m.b.H., Lubeck-Travemunde.

Ombygget til Motorskib og omdøbt til "Seemowe".


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PÅ KRONSOAG

IS Vibeke Mærsk. (I). N G C K. / O U N E. • Int. - 1.

1957 solgt til:

Partenreederei ms "Greetsiel" (Lenox A/G.), Hamburg, :

og omdøbt til "Greetsiel",

1962 solgt til det græske Rederi

Pave Shipping Co. Ltd.,

og omdøbt til "Psara".


PA KrlCRZZPQ

ss Vibeke Mærsk. (I). N G C K. / O U N E.

Bygget 1925 - F. Schickau, Elbing. Byggenummer 1139.

Gudmoder:

1 Stk. 75 NHK. - 3ko IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 13-24 2/2-38i" Slaglængde: 25 1/6"

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 1 Samsonpost. 3 Luger.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 282 Tons

222,6 x 32,5 x 14,9 Fod.

Forpeaktank 30 -

Agterpeaktank 33 -

Pooptank 33 _

75/1.325 dw. 953 brutto 514 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 283/1925 dat. ?/6 1925

Skkbet bygget til:

Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København,

for Kr. 472.636,86 og med Hjemsted i Odense.

Registreret 2/6 1925.

^ Ifølge Anmeldelse dat. 31/1 1946 er Skibet solgt

Rederi A/S. Hardsyssel, Lemvig,

for Kr. 830.000.- og omdøbt til "Vestjyden". (s.d.)

Registreret / 1946.

er

Int. - 1,


HANDELS- OG SS~ARTSiv!U3EE1

ss Vibeke Mærsk. (I). N G C K. / 0 U K S. - 1,

1925 1926 1927 1928 1929

Maskinrapport Nr. æ-5 1-7 1-6 1-7 1-5

fra 17/6 25 1/1 26 1/1 27 1/1 28 31/12 28

til 1/1 26 1/1 27 1/1 28 31/12 28 3o/12 29

Dage 198 365 365 363 364

Sejlet: Sømil 18158 3473© 34o89 29945 31622

Fart i Knob:

Timer 2254 436oi- 4388£ 3771 39561

Døgn 93,92 181,69 182,84 157,13 164,84

lastet 7,8? 7,64 7,38 7,86 7,92

ballastet 9sl4 8,66 8,4l 8,34 8,21

Beregnet

Dybgang - Fod: 9,o 9,o 9,o 9,o 9,o

Kulforbrug:

i Fart Tons 652,07 1151,697 1215,o3 989,942 1116,73

pr. Døgn - 6,94 6,34 6,65 6,3o 6,77

Sømil Ibs. 8o,44 74,28 79,84 ?4,05 79,11

Total Tons 826,72 l43o,88 1508,39 13oo,14 l4l6,12


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA K30.N3GHG

ss Vibeke Mærsk. (I). N G C K. / 0 U N E. V. - 1.

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur.


HANDELS- 03 SCS^TSMUSEET

PA KP.CI^ORG

ms Vibeke Mærsk. (II). 0 Y D X.

Aj, — fi Vi'! *

v- \ ' ^ v

CT t/


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEER

ms Vibeke Mærsk. (II). 0 Y D X. Int. - 1,

Bygget 1948 - Odense Staalskibsværft. Byggenummer lo7.

Gudmoder 12/1 1946: ikke døbt.

1 S^k. 5-oyl- Totakts,enkeltvirkende Dieselmotor.

2.8oo IHK.

Cylinderdiaraeter: 24 7/l6" Slaglængde: 45^"

Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København.

1 Si_k. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk.

Klinkbygget af Staal.

2 Dæk. 2 Master. 4 Samsonposter. 5 Xnger* Krydserhæk.

Bak 35 Fod.

7 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 54o Tons

333,4 x 51,o x 27,9 Fod.

Forpeaktank 79 -

Agterpeaktank 93 -

3.95o dw. 4.298 brutto 2.496 netto.

Ifølge Anmeldelse dat. 12/3 1948 bygget til:

Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København.

Indregistreret 17/3 1948.

15/3 196o anmeldt omdøbt til "Vibeke Gulwa" (i).

24/8 1961 - "Vibeke Mærsk" (II).

Navneændring registreret 25/8 1961.

1/8 1967 anmeldt solgt til:

Brigantine Transport Corporation, Ltd*, Monrovia,

og omdøbt til "Valentine".

Udslettet af dansk Register 1/8 196?.

1968 solgt til:

Hong Kong Islands Shipping Co. Ltd., Monrovia,

og omdøbt til "Yuen Chau".


•V

Ad /X

UJ

O

<

X

^ Mi 44U Mi

-•- v- ^ 'f

£*H

r^l'cr. i^, i

*1 -

^

m o

og

•*!.

NV-

4

t

*-' ,M * i*'l lit

v-

^

+-

LL til

ta A:

So

V 5 A v. ^ -* «f i^ >.

'i M »I

O* ^ '

tit ^

••LU

Cfl v^

&

$ O

$ ^ £ ^

ti

SV

' !

5* v? 3i\? .^ é

r* O n i* S .\ .1

"* £• ^ «•£ s k 4 )?>?


N v&"

>r

1

.V.

^ ^ F ^ .*• > ^

V


•V

.c» . K.

I I 1 1

•4r * V""

y. '3>

s\*

VvS

i 1 r^


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

ms Vibeke Mærsk. (II). 0 Y D X. V. - 1

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur.


ss Viben. (Åaben Skruedampbaad). I B Q T. I -

Registreringsprotokoller: 1-390«

Registreringsdato; 27/11 1868.

Certifikaters 27/11 1868.

Københavns Skibsregister

1 - 75.

Bygget 1868 af Burmeister & Wain, København, ifølge

Bilbrev dat. København 29/10 1868.

1 Stk. 6 NHK. = IHK. lavtryksmaskine.

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Part:

fabrikats Burmeister & Wain«,

Klinkbygget af Jern.

Ingen Dæk. Ingen Master.

Porskib med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl."

Ingen Inderklædning.

Længde: 31'2 Bredde: 8 S 5 Dybde; 3 f 7

dw. 5,71 brutto. 4,24 netto, ifølge

Maalebevis dat. København 21/10 1868.

Ifølge Bilbrev dat. København 29/10 1868 og

Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København

27/11 1868 bygget til:

Baadføred? Erederik Ferdinand Poulsen. København.;

Ifølge Anmeldelse dat. København 27/3 1873 solgt

til Sverrig. Certifikat afleveret.

Ifølge G-eneralskattedirektoratets Resolution

dat. 3/4 1873 bifaldes, at der afkræves (i Henhold •

til Kontorets Indstilling af 29/3 1873) "Københavns

Skibsvandforsynings Selskab" en Bøde i Henhold

til Registreringslovens Paragraf 25 af 1 Rigsdaler

pr. Ton, for at have solgt dette Eartøj til

Udlandet uden at drage Omsorg for, at den ved Registreringslovens

Paragraf 17 foreskrevne Uahmgning

af Maalene har fundet Sted. Endvidere betales


HAND^Lc" S 3 SD.-A^ ; StøUSSeT

PÅ RRCRZORQ

ss Yiben. (Aaben Skruedampbaad). H B Q V.

en Bøde af 5 Rigsdaler efter Registreringslovens

Paragraf 26 for at have undladt Anmeldelse efter

Paragraf 18 om Ejerskifte her i Landet. (Se Mulktbogen).

Registreringen afsluttet 29/3 1873. (Udslettelses'

protokol 3STr. I - "^

1-2.


ss Viben. N K R L.

HANDELS- OG 30:-A?.;SMUSfcs:T

PÅ KRCN50RG

Bygget 1899 - D. W. Kremer & Sohn, Elmshorn.

1 Stk. NHK. - 95 IHK. Ccmpoundmaskine.

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Fabrikat:

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 1 Mast. 2 Luger.

2 vandtætte Skodder.

Vandballast: 12 Tons.

96,2 x 19,8 x 7,9'

12 / 138 dw. 144 brutto 79 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 563/1899 dat. 22/11 1899 er

Skibet bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Viben, København,

med Grosserer Christian Michael Eottbøll Ørum, København,

som Forretningsfører.

Registrering foretaget 23/H 1&99.

til:

Ifølge Anmeldelse Nr. l82/19ol dat. 5o/3 19ol solgt

Dampskibsselskabet Volo, Aktieselskab, København,

med Bogholder Hother Georg Kallager, København, som bestyrende

Reder.

Registrering foretaget 1/4 19ol.

Ifølge Anmeldelse Nr. 259/19ol dat. 19/4 19ol solgt

til: Partrederi bestaaende af:

Skibsreder Hans Petersen, Marstal _

Købmand Jens Rasmussen Knudsen, Vindeballe pr. .Arøs^øbmg

Skibsreder Thomas Christensen Knudsen, - -

m-d Skibsreder Hans Petersen, Marstal, som bestjrrend*

Reder. Skibets Navn er forandret til "Gæa" (s. c.) o;

Kiemstedet til Marstal.

Registrering foretaget l/> 19ol.

Int. - 1.


;s Viben. N K R L.

HANDELS- OS 3C--AR iSMUSEtT.

PA KRCN30I=.G

Søforhør i København lo/lo 19oo:

Den 3. Oktober 19oo grundstødte "Viben", Kapt. P. M.

Hansen, fra Nakskov til København med Sukker, paa Masnedø

Kalv.

Under haarde Byger af V. med Regn stødte "Viben" paa

en Stengrund Kl. lo,45 Em. Maskinen, som i ca. lo Minutter

havde gaaet langsom frem, stoppedes, men da "Viben" ikke

blev staaende, sattes fuld Kraft frem. Kort efter stødte

"Viben" dog igen og huggede i Grunden. Ankeret sattes i

Bund og Lanternerne, for at vise, at Skibet ikke var under

Kommando, Hejstes. Ved Dagningen lettedes Ankeret og det

forsøgtes at gaa frem med Maskinen, men noget efter slog

Skruen mod en Sten og mistedes. Ankeret sattes igen og da

"Viben" efterhaanden var bleven læk, maatte Assistance antages.

Den 5/lo ankom Svitzer og efter at Ladningen var

losset i Bjergningsdamperen, trak denne den 8/lo "Viben"

af Grunden. Efter at være bleven undersøgt af Dykker blev

"Viben" samme Dag bugseret til København.

TT _ 1


HANDELS- CG SCFA^TSMUSEET

• s Victoria ex Wave Ounn. U P Q H. I -

Regis trerings protokoller: VII-

Registreringsdato: 24/12 1875.

Certifikaters 24/12 1875. 27/2 1878. 4/8 1879

Bygget 1863 i Glasgow. Bilbrev haves ikke.

1 Stk. 100 HHK. =

Slaglængde-s-

Bart:

Fabrikat:

Klinkbygget af Jern.

1 Sæk. 2 Master.

IHK.

Cylinderdiameter:

,Motaia 1872.

Skarpt Borskib med Skæg og Krølle. Hækbygget Ågterskib

med rundt Spejl.

Bak. Hytte midtskibs og agter.

Ufuldstændig Inderklædning.

Lasngde: 198 ? 8 Bredde: 24 ! 2 Dybde: 15*5

dw. 799*43 brutto. 508,19 netto.

Ifølge Auktionsskøde dat. Frederikshavn 10/9

1875 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat.

Frederikshavn 22/12 1875 indkøbt af:

A/S. dampskibsselskabet "Vendsyssel", Frederikshavn

.

med Mægler C. Aistrup som Forretningsfører.

Skibets oprindelige Navn var "Wave Gunn" og

det blev købt ved en den 15/2 1875 afholdt Auktion

paa Strandingsstedet - Tversted Strand -

for ialt Kr. 7.931.25. Skibet var tidligere hjemmehørende

i Gøteborg og tilhørte J. W. Wilson.

Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Hjørring

Toldkammer 13/4 1875 betalt med Kr. 237.94,

som er 3$ af Købesummen.

Interims Nationalitets Certifikat dat. Dansk

Consulat i Rostock den 24/9 1875.

Ommaalt paa Grund af Ombygning af Overdæk

ifølge Maalebevis dat. 26/2 1878. Skibet har her-


i ^ JA

l

•J":

;xA "*:

VK. '

! N* «:

i A •*.

Xi i •,


HANDELS- CS S0FA2TSMUSEET

ss Yictorici ex V/ave Grunn. N ? Q H. x-2.

efter 2 Dæk og 2 Sideruf midtskibs. Bakken er

fjernet. Ny Tonnages

675s86 brutto. 424,16 netto.

Ommaalt i Frederikshavn 2/8 1879 paa Grund af

indlagt Mellemdæk:

660,28 brutto. 435,80 netto.

Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. Frederikshavn

2/3 1881 og Frederikshavns Toldkammers Indberetning

16/3 1881 er Skibet paa Rejse fra Newcastle

til København med en Ladning Stenkul og Stykgods

den ll/l2 1880 indstrandet ved lilleheden i Hjørming

Tolddistrikt og totalt forlist. Skibets Fører,

H. S. Bach, druknede, men den øvrige Besætnings

17 Mand, reddedes ved Redningsbaad fra Tornby.

Cascoassureret for Kr. 220.000.- Ladnings Yærdi

ubekendt. Certifikatet gik tabt.

Registrering afsluttet 19/3 1881. (Udslettelses-

•Drotokol I).

Redningsvæsenets Rapport om Forliset fra Station

Nørre-Tornby:

Den 11. December 1880 om Eftermiddagen Kl. 7,30

modtog Stationen ved ridende Bud Melding om, at

der var strandet et Dampskib ved Lilleheden, og

Redningsmandskabet og Hestene blev da uopholdelig

tilsagt til Møde. Raketapparaterne kørtes I

Forvejen og ankom paa Strandingsstedet Kl. 9° Den

først affyrede Raket naaede ikke ud, hvilket derimod

var Tilfældet med den anden, men Linen faldt

agten for Skibet, saa at dettes Besætning ikke

kunde faa fat i den. Men saa kom Redningsbaaden

til Strandingsstedet, og der blev da gjort klar

til at sætte denne ud. med stort Besvær kom Baaden

ud til Skibet og fik Forbindelse med dette agter,

hvorfra 4 Mand af Besætningen optoges, men

Redningsbaaden maatte da slippe Forbindeisen. Atter

maatte der roes af al Magt for at komme paa

Siden af Skibet, og dette lykkedes ogsaa, hvorefter

andre 4 Mand optoges, og Redningsbaaden roede

derpaa til Land, som heldigt naaedes. Baadens

Fører havde faaet et slemt Slag over Brystet af

en Aare, saa han maatte opgive at deltage yderligere,

men der meldte sig straks en frivillig

Mand, og Jens Peter Thomsen (senere Formand og Opsynsmand)

overtog Førerskabet. Baaden gik ud igen,

men. Yinden var tiltaget meget saavelsom Søen, og

Baaden blev adskillige Gange aldeles fyldt med

Vand. Mandskabet anstrengte sig af yderste Kraft

og efter 1 l/4 Times Roning naaedes ogsaa ud til

Skibet, hvor Resten af Besætningen med stort Besvær

optoges, da Søen brød lukt hen over hele Yraget,

og de var alle meget forkomne, men de førtes

snart til Land, hvor de fik den nødvendige Forplejning.

Skibets Kaptajn var druknet i Kahytten

kort efter at Strandingen var sket. Det strandede

Skib var Dampskibet "Victoria" af Frederikshavn,


HANDELS- CG SØFARTSMUSEET

ss Victoria ex V/ave Gunn N P Q H. 3

paa Rejse fra Newcastle til København med Kul.

Det var et meget vanskeligt Redningsforetagende,

der her var fuldført, og Mandskabet blev ogsaa af

Regeringen tildelt en Ekstrabelønning, ligesom

Formanden blev tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn,

og J. P. Thomsen, der førte Baaden anden

G-ang, Fortjenstmedaljen i Sølv.

(Efter: "Det nørrejydske Redningsvæsen" Side 195).


HANDELS- 03. SO'--A:-:-;b

ss Victoria ex Wave Gunn. N P Q H. : III

Nationaltidende 20. December 1876

Føreren af Dampskibet "Victoria" af Frederikshavn,

Kaptajn H. S. Bach, har indberettet til den

korresponderende Reder, at han paa Reisen fra Reval

til Dundee den 7/l2 i Nordsøen saa et Skib med

Nødflag. Kaptajn Bach holdt ned mod Skibet, der

viste sig at være den tyske Brig "Harmonie" af

Barth, Kaptajn L. Peters, paa Rejse fra Hartlepool

til Kiel. Skibet var den 2/11 udgaaet fra

Hartlepool og havde i Søen udholdt svære Storme

hvorved Skanseklædningen paa begge Sider, Baade

og Vandtønder vaar gaaede tabt. Skibet savnede

fuldstændig Proviant og Vand, hvormed det blev

forsynet fra "Victoria", som derefter fortsatte

Rejsen.

Nationaltidende 23. December 1877 Morgen;

Dampskibsselskabet "Vendsyssel", som ejer

ss "Victoria" har paa G-eneralforsamlingen oplyst,

at Skibet i 1877 har gjort 16 Rejser med

Last. Nettooverskudet har været Kr. 28.539.-


HANDELS- 03 30"ATfSMUSEET

PA KKCKEOAG

ss Victoria ex Wave Gunn. N P Q H. IY -

26/5

19/4

2o/6

3/12

1876 ank.

ank.

ank.

pass.

4/3 1877 pass.

2o/3

28/4

1/7

27/8

8/12

28/12

-

pass.

ank.

ank.

ank.

pass.

pass.

pass.

2/1 I878 afg.

12/1

3o/l

1/2

3/4

-

4/4

16/4

17/4

26/4

7/7

8/7

lo/7

21/7

7/8

4/9

15/9

16/I0

13/11

29/11

14/12

2o/12

pass.

pass.

ank.

pass.

pass.

pass.

pass.

pass.

pass.

pass.

ank.

afg.

pass.

pass.

ank.

pass.

pass.

pass.

afg.

pass.

ank.

Memel fra Kiel

Reval fra Stettin

Kronstadt fra København

København fra Reval til London

Hirtshals for østgaaende

Hirtshals for vestgaaende

København fra Kronstadt

København fra Kronstadt

København fra Kronstadt

København fra Libau

Helsingør for sydgaaende Kl. 6 Fm,

København fra Antverpen til Riga

København til Reval

København fra Libau til Antverpen

Hanstholm for østgaaende

København fra Havre

København fra Riga

Helsingør for nordgaaende Kl. 5->3o Em.

Hirtshals for vestgaaende

Hirtshals for østgaaende

Helsingør for sydgaaende Kl. 5,3o Bm.

København fra Libau

Helsingør for sydgaaende Kl. 7 Fm.

København fra Moss

Kobenhavn til Riga

København fra Kønigsberg til London

Frederikshavn fra England til Flensborg

Københavns Hed fra Kønigsberg

København fra Libau

København fra Libau til London

København fra Libau til London

London til Helsingør

København fra Libau til Antverpen

Antverpen

3/1 1879 ank. Københavns Red f. 0.

13/1 ank. Memel fra Pillau

2o/l pass. Helsingør for nordgaaende fra Memel til London

28/1 ankret ved Skagen

22/2 ank. Swinemunde fra Libau


"'"•• f"' - . on'iJStEl

ss Victoria ex Wave Gunn. N P Q H. IV

2/4 1879 pass. København fra Havre til Libau

I0/6 ank. Bolderaa fra Stettin

17/6 pass. København fra Riga til London

23/7 afg. Maassluis til Frederikshavn

23/8 ank. Shields fra København


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET :

PA KAOALCRS

ss Victoria ex Wave Gunn. N P Q H. V - 1.

Billeder:

Negativer:

Litteratur:

Vikingen 1934 Nr. 1

Vikingen 1937 Nr. 12a.


HANDELS- 0-3 SØFARTSMUSEET

"r\ L\,-!^.s

ss Victoria. N W J G-. \ I - 1.

Registreringsprotokoller; Xl-224.

Registreringsdato: 20/8 1887.

Certifikater: 30/8 1887.

Københavns Skibsre,

III - 114.

Bygget 1881 af C. J. Larsson? Thorskog pr. G-øt<

borg, Ifølge Bilbrev dat. Kongelf 5/9 1881.

1 Stk. 35 NHK. = 120 IHK. Compoundmaskine

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Fart:

Fabrikat: C. J. Larsson, Thorskog.

Kravelbygget af Fyr paa Jernspant.

1 Bæk. 2 Master.

Midelfyldigt Forskib med lodret Stævn. Hækbygget

Ågterskib med rimdt Spejl.

Hytte midtskibs. Siderui* for Bestikhus.

Skroget beklædt med Yellow Metal.

Ufuldstændig Inderklædning.

Længde: 122 ! o Bredde: 21 s 7 Dybde: 11 * 3

dw. 297,05 brutto. 216,7o netto.

Ifølge Købekontrakt dat. Kristiania 10/8 1887

med Paategning dat. København 27/8 1887 samt Nationalitets-

og Ejendoms Erklæring dat. København

29. og 30/8 1887 købt fra Kristiania af:

A/S• Dampskibsselskabet "Victoria", København.

med Fuldmægtig Peter Brown som Forretningsfører.

Indførselstolden er ifølge Kvittering dat.

Københavns Toldkammer 29/8 1887 betalt med 765 Kr,

som er 3f° af Købesummen, Kr. 25.500.-

Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. København

4/4 1892 er Skibet i December 1891 sprunget læk

i Østersøen og'forladt af Mandskabet* 12 Mand,

der er omkommet. Skibet var paa Rejse fra Danzig


ss Victoria. N W J G-

HANDELS- 0 3 S^'A^SMUSEET.

PÅ AACXEOAG

til Køge med ca. 14.000 Kubikfod Jernbanesveller

Skibets Værdi og Assurancesum Kr. 30.000.-

Ladningens Værdi og Assurance ubekendt.

Certifikatet gik tabt ved Forliset.

Ifølge en med Generaldirektoratets Skrivelse

af 5/1 1892 modtaget Skrivelse fra Strandingsinspektøren

i Putzig, dat. Putzig 17/12 1891 er

Skibet strandet ved Rixhoft den 16/12 1891 uden

Mandskab og fuldstændig sønderslaaet.

Registreringen afsluttet 10/5 1892. (Udslettelsesprotokol

Nr. 3 - !•)


HANDELS- CG SØFARTSMUSEET;

PA KR0NSCRG

ss Victoria. (Bugserskib). N E J B. Int. - 1,

Bygget 191o - Marstal Staalskibsbyggeri, Marstal.

1 Stk. 12 NHK. - 60 IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Fabrikat:

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 1 Mast.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: 67 Tons i 2 Vandtanke.

56,4 x 15,1 x 6,5 Fod.

6/29 dw. 36 brutto 13 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 112/l91o dat. 26/2 191o er

Skibet bygget til:

Skibsfører Josef Carl Monies, København.

Indregistreret 26/2 191o.

Ifølge Anmeldelse Nr. 8/I915 dat. 12/12 1914 er

Skibet solgt til:

Partrederiet Interessentskabet De forenede Bugserselskaber

, København,

hvori følgende Rederier ere lodtagne:

A/S. Det forenede Bugserselskab,

Rederiet Stærkodder,

A/S. Rhederiet Foreningen,

Rederiet for "Freja", "Dagmar" og "Valdemar", og

Rederiet for "Activ", alle af København.

Bestyrende Reder er I/S. De forenede Bugserselskaber.

Skibets Navn er forandret til "Neptun", s. d.

Registreret ?/l 1915-


E/s. Victoria.

RASi.

Berlingske Sidende Tirsdag Aften 28. October 1845s

Nye Dampskibe. j

Dampskibs-Fntrepreneuren, Kjøbmand Lundt fra Aal-j

borg er ankommen hertil for nogle Dage siden fra Ham!

borg. Han har under sit Ophold i England og Skotland]

kjøbt fire Dampskibe: "Sultan", med et Maskineri paaj

55 Hestes Kraft, "Victoria" paa 45 Hestes Kraft, i

"Olive" paa 25 og "Martello" paa 20 Hestes Kraft.

Det førstnævnte, "Sultan", hvis Bestemmelse endnu ;

er ubekjendt, har han anskaffet paa egen Risico, j

"Victoria" er kjøbt for Actieselskabet til en Damp- j

fart paa Kjøge og Møen, "Olive" for Actie-Selskabet j

til Farten i Roeskilde- og Issefjorden og "Martello";

for det i Slesvig oprettede Selskab til en Dampfart i

paa Slien, dette sidste der den 15. ds. ankommet tilj

sit Bestemmelsessted og af Actieselskabet allerede

modtaget og betalt, "Sultan" og "Olive" ere som tid-;

ligere meldt, den 19. ds. s^mkrnméhex paa Rheden og \

"Victoria", som, formedelst de med Søen uvante Maskinfolks

Sygdom, maatte vende tilbage til Shields, :

var, efterat nye Maskinfolk ere blevne engagerede,

færdigt til at afgaae igjen derfra i løbet af forrige

Uge, og kan saaledes med hver Dag ventes her- ;

til.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 6. November 1845:

Dampskibet "Victoria".

Dampskibs-Sntrepreneuren Er. Kjøbmand Jacob H.

Lundt har i Dag med Posten i Brev fra en paalidelig

Oorrespondent i Thisted modtaget den Underretning,

at der for omtrent otte Dage siden noget Norden for

Agger-Canal er inddrevet noget af den ene Side af

et Dampskib, som syntes at have været omtrentlig af

Størrelse som Dampskibet "Hebe", og var malet lyseblaat.

Da Hr. Lundt aldeles intet har erfaret om

det af ham under hans sidste Ophold i England indkjøbte

og hertil forventede Dampskib "Victoria",

siden dets Afgang derfra den 18. October, da bemeldte

Dampskib omtrent havde samme Størrelse, som "Hebe",

kun 8 Fod længere, og da det, som alle de af

Hr. Lundt i den sildigere Tid anskaffede Dampskibe,

var lyseblaat malet, kan der desværre neppe nu være

nogen Tvivl om, at det er dette Dampskib, som er totalt

forliist i Nordsøen i Orkanen den 21. October.

I III - 1,


HANDELS- 03 S0"F,-^TSMUSEET

PÅ KR0:;30AG

H/s. Victoria ex Sjælland ex Harleqyin.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 8. April 1848:

Dampskibet "Victoria", som har lagt under Reparation

i Rostock, er i Aftes ankommen hertil.

Paa Grund af de forskjellige Rygter i Anledning

af Dampskibet Victorias Ankomst hertil, skylde vi

os selv at give efterstaaende Erklæring:

"Grundet paa Contracts-Forhold var en Dampskibs-

Comitee i Rostock pligtig til at udføre en Reparation

paa Dampskibet "Victoria" og efter dennes Fuldendelse

at aflevere Skibet. For at see denne Contract

opfyldt foretoge vi den 29de f. M. en Reise

til Rostock, hvor bemeldte Comitee ikke alene neglede

at modtage Likvidation ifølge Contracten, men

ogsaa at udlevere Fartøiet, støttende sig paa Mulig:

heden af den europæiske Freds Forstyrrelse. Under

disse Omstændigheder indsaae vi Umuligheden af at

komme til vor lovlige Ret uden ved Selvtægt, hvorpaa

vi under en foretagen Prøvetour i rum Sø erklærede

de ombordværende Tydskere Sagens sande Sammenhæng

og vor Hensigt at forlænge Reisen til Danmark,

hvorpaa de uden Modsigelse i en af os indbragt Baad

retoumerede til Warnemunde.

At vi under disse Omstændigheder ikke have handlet

anderledes end det egner og anstaaer enhver ærekjær

dansk Mand, haabe vi at enhver rettænkende af

vore Medborgere vil indsee.

Kjøbenhavn, den 8de April 1848.

C. P. A. Koch. H. Gerner.

Expediteur. Rheder.

Berlingske Tidende Mandag Aften 10. April 1848:

Om Dampskibet "Victoria". '

I Anledning af dette Skibs Affart fra Rostock

har Handelsministeriet her tilkjendegivet den danske

Consul i Rostock, at de eventuelle Creditorer for

Reparationen af Dampskibet "Victoria" kunde, saa- ;

fremt det her courserende Rygte, at Rhedeme ved en •

doløs jiffart fra Rostock have forsøgt at unddrage

sig Gjeldens Betaling, skulde bekræfte sig, gjøre

Regning paa den virksomste Bistand til at søge de- •

res Ret gjort gjeldende her ad Rettens Vei.

Berlingske Tidende Lørdag Morgen 13. Maj 1848:

"Victoria",

Capt. N. P. Nielsen,

Lysttour til Landscrona.

Paa Grund af Fleres Opfordring, der ønske at

gjæste Landscronas Beboere og at bringe dem deres

Tak. fordi de vare de første fra hvem der udgik Op-

III - 1.


HANDELS- CA •S>:';USEET

H/s. Victoria ex Sjælland ex Earleqvin.

raab til Sverrig om at ruste sig mod de tydske Voldsmænd,

vil Dampskibet "Victoria" førstkommende Søndag

om Morgenen Kl. 8 gjøre en Tour dertil og retournere

hertil samme Aften Kl. 8.

Afgangen skeer fra Qvæsthuusgade.

Billetter til Tour og Retour erholdes ombord a

1 Rigsbankdaler 3 Mark pro persona.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 6. Juli 1848:

Med Dampskibet "Victoria" modtoge vi idag en høiest

sørgelig Efterretning. Da Dampskibet i Tirsdags

Eftermiddags under en stiv Kuling af NV. med høi Sø

passerede Ærø observeredes ca. 1/4 Miil i Læ af Skibet

et kuldseilet Fartøi, paa hvis Mast et Menneske

klamrede sig fast. Skibet blev dreiet ned til Vraget

ved et meget farligt Rev, og det lykkedes Skibets

raske og uforfærdede Styrmand tilligemed 2 Matroser

med synlig Livsfare i en af Dampskibets Baade at red-p

de den Forulykkede samt en Kuffert, der drev i Søen.

Efter at han, ved omhyggelig Pleie, efter nogle 3Eimers

Forløb var kommen til Bevisthed og nogenlunde

kunde forklare Sammenhængen, oplyste han, at det var

Færgejagten fra Søby paa Ærø, der skulde gaae til Als

med Toldinspecteuren fra Flensborg og dennes Seere- i

tair* I en orcanagtig Byge var Jagten kantret saa

pludselig, at Passagererne, der vare i Kahytten, ikke

kunde komme op, hvorimod Skipperen og den ene Færge-;

karl havde reddet sig til Ærø i Jollen, medens den

Reddede, der var den anden Færgekarl, var bleven paa i

Vraget, da Søen gjorde det umuligt at medtage ham

for de andre Fsrgefolk. Færgekarlen, tilligemed den j

bjergede Kuffert, blev ilandsat i Svendborg, og det \

syntes, at hans Udsagn bekræftede sig ved Kuffertens\

Aabning, der rimeligviis har tilhørt Secretairen. - \

Toldinspecteuren fra Flensborg kan rimeligviis ingen i

anden have været end vor egen dansksindede Steenstrup

der som Flygtning fra Flensborg skal have opholdt sig

paa Ærø. - Atter et sørgeligt Exempel paa Beskaffenheden

af vor Færgefart imellem Øerne og hvor ufor

svarligt det er at lægge Reisendes Liv i aldeles

ukyndige Søfolks Hænder, som oftest Bønder, der i

Færgemandens Interesse maa styre baade Plougen og

Baaden. Dampskibets Styrmand Peter Olsen har ved

denne Leilighed viist at være uforfærdet Sømand og

have Hjertet paa det rette Sted, uden hvilke Egenskaber

Ingen vilde have vovet Forsøget, at redde den

arme Færgekarl fra en ynkelig Død-«-

Berlingske Tidende Lørdag Aften 9* September 1848:

"Svendborg Avis" af 7de ds. meddeler: I Gaar verserede

det Rygte her, at det var kommet til haandgribelig

Uenighed imellem de forskjellige Tropper i

Hertugdømmerne, og at Uroligheder var udbrudt paa

flere Steder. Af Passagerer med Dampskibet "Victoria",

som forlod Flensborg i Gaar (Onsdag) Morges,

erfares at alt var roligt sammesteds. Ved "Victorias"

Indseiling i Flensborg Fjord i Tirsdags Aftes,

rettedes 2 løse Skud mod Skibet, hvorpaa det standsede

og sendte en Jolle iland for at spørge om Aar-

III - 2,


HANDELS- 0 3 SO-A-lTS^USEE"

PA RSRORRZ :AG'

H/s. Victoria ex Sjælland ex Earleqvin.

sagen hertil, da Skibet imidlertid drev af mod en

Grund, bakkedes agterud, hvorefter Tydskerne, , som

ansaae denne Maneuvre for Flugt, sendte et skarpt

Skad efter Fartøiet, dog uden at træffe. Strax efter

indtraf en Baad med Parlamentairflag til Dampskibet

med Tilladelse fra Commandanten, at Skibet kunde gaae

ind i Havnen. Ved Broen havde en stor Deel af Byens

Indvaanere forsamlet sig, som hilsede Dannebrog med

rungende Hurraraab, hvori ogsaa Preusserne deeltoge.

Berlingske Tidende Mandag Aften 9- April 1849:

Dampskibet "Victoria" ladet med Armaturgods afgik

i Morges Kl. 6,15 til Sønderborg.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Maj 1849:

Idag afgik med Dampskibet "Victoria" endeel Fan£

er til Sønderborg for at udvexles.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 1. Maj 1849:

Igaar afgik herfra med Dampskibet "Victoria" til

Sønderborg 26 Krigsfanger, for det meste indfødte

Holstenere, for at udvexles. Samtidigen de tvende

krigsfangne Læger, Martens fra Holsten og Wachs fra

Hessen, som vi erfare med den Bemærkning fra Krigsministeren,

aii han ikke agter at ansee de Læger, der

maatte falde i vore Hænder, som Krigsfanger, men at

de stedse vilde vorde løsladte uden nogensomhelst Forpligtelse,

hvilket Humanitetshensyn vistnok vil vinde

et ligesaa almindeligt som velfortjent Bifald.

Tiisamme Tid som Dampskibet "Victoria" overførte

til Als Krigsfanger af Insraxgenttropperne til Udvexling,

medtog det 10 Mand indfødte Slesvigere, der i

forrige Felttog vare tagne til Tjeneste ved et senere

til Helsingør beordret Reservecompagni, men som nu

havde anholdt om at forsættes til 10. Linie Bataillon.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 22. Maj 1850:

Skibsauction.

Torsdagen den 6te Juni førstkommende, bliver i Middagsstunden

paa .Børsen ved offentlig Auction, ifølge

Forlig og derefter passeret Execution, efter Begjering

af Grosserer Fiedler & Co. bortsolgt:

Dampskibet "Victoria" med alt Tilbehør.

2den Auction vil blive afholdt Torsdagen den 13de

og 3die og sidste Auction Torsdagen den 20de Juni.

Skibet er beliggende paa Krøyers Plads.

Adkomstdokumenter, Inventarielister, Taxationsfor-

! IH - 5.


HANDELS- 03 SøFATTStøuScET

H/s. Victoria ex Sjælland ex Harlequin.

retning og Conditioner for Salget ere forinden til

Eftersyn paa Højesteretsadvoeat G. Brocks Contoir

Badstustræde 124.

Berlingske Tidende Fredag Aften 28. Juni 1850:

Skifosauction. !

Onsdagen éen 3dle Juli førstkommende, bliver i I

Middagsstunden paa Børsen, ifølge Forlig og derefter!

passeret Execution, efter Begjæring af Grosserer !

Fiedler & Comp., ved 4de Auction opraabt til absolut

Bortsalg uden flere Auctioners Afholdelse:

Dampskibet "Victoria" med alt Tilbehør.

Skibet er beliggende paa Krøyers Plads.

Adkomstdocumenter, Inventsriilister, Taxations- i

forretninger og Conditioner for Salget er forinden

til Eftersyn paa Højesteretsadvoeat G. Brocks Contoir,

Badstuestræde Nr. 124.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 12. August 1850:

Dampskibet "Victoria", Capt. P. Nielsen, er efteri

dets Ankomst iforgaars fra Rostock bleven lagt under

Quarantaine, hvorfor det ikke igaar efter Bestemmelse

har kunnet afgaae til Flensborg, og i Anledning

heraf har dets Fart pa% Rostock og itfykjøbing

indtil videre maattet indstilles.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 31. Juli 1851

Dampskibet "Victoria" heraf Staden, Capt. Nielsen, afgik

til Kiel imorges Kl. 8.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 6. Septebmer 185I:

Dampskibet "Victoria" ankom i Gaar fra Flensborg, med

250 udskrevne Slesvigere.

Berlingske Tidende Fredag Aften 19. September I85I:

Dampskibet "Victoria" ankom igaar fra Flensborg, det

havde Tropper ombord.

III - 4.


UMDELS- OS Sø:

F'A KACAi

H/s. Victoria ex Sjælland ex Harlequin.

FTSf/USEEl III - 5

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 22. Oktober 1851:

Dampskibet

"Victoria",

som iaar har været befragtet af Armeens Intendantur, og

saaledes som det nu formedelst Aarstiden, i fuldkommen

sødygtig Stand, udtræder af denne Befragtningj bygget af

Eeg og kobberforhudet, med Rørkjedel og Maskineri paa 5°

Hestes Kraft, vel indrettet og med Inventar forsynet til

Passageer- og Fragtfart, vil af os I Løbet af førstkommende

November Maaned blive stillet til Bortsalg ved

een eneste Auction,

hvilket herved foreløbig bekjendtgjøres.

Kjøbenhavn, åen. 21de October I85I.

Fiedler & Co.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 3o. Oktober 185I:

Skibs - Auction.

Tirsdagen den 4de November førstkommende lade Dhrr.

Fiedler & Co. (ifølge derom forudgangen foreløbig Bekjendtgjørelse)

paa Børsen i Middagsstunden opraabe til Bortsalg

ved een eneste Auction

Dampskibet "Victoria",

som iaar har været befragtet af Armeens Intendantur, og

saaledes som det nu formedelst Aarstiden i fuldkommen sødygtig

Stand udtræder af denne Befragtning. Skibet er bygget

af Eeg og kobberforhudet, drægtigt efter Maalebrev som

Dampskib 271 Commerce Læster med Rørkjedel og Maskineri

paa 60 Hestes Kraft, velindrettet og med Inventarium forsynet

til Passager- og Fragtfart.

Det kan besees hver Søgnedag fra Kl. 9 Formiddag til

Kl. k Eftermiddag, er beliggende udfor Sælgernes Dampskibs-

Expedition i Qvæsthuusgade ko & 4l, og Inventarielisten

samt Auctionsconditionerne blive til Eftersyn paa Dhrr.

Fiedler & Co's nævnte Expeditions-Contoir samt hos Mægler

S. Heckscher.

Berlingske Tidende 'Torsdag Morgen 19. Pebruar 1852:

Dampskib til Salg i Eostoek. j

Det i Sostock Havn beliggende Dampskib "Tictoria" I

har man til Hensigt at sælge. •

Det er paa Dækket 104 Fod langt, største Brede |

13,5 Fod og 7 3/4 Fod dyb i Lasten, engelsk Maal, |

har en elegant indrettet 1ste Dame- og Herre-Kahyt,


-iANDELS- OG SC^ARTSMIESEET

[-M iKr.^.K-

H/s. Victoria ex S jælland ex Harlequin.

B. T. 19/2 1852 (2):

en 2den Eerre-Kahyt samt en separat Kahyt, og har

Lastrum til 27 danske Commerce Læster.

Skibet blev bygget i England 1840 af engelsk Egetømmer,

paa Kravel, kobberfast, med gjennemgaaende

Roer og et 2 Fod høit Halvdæk. I Aaret 1845 blev det

i Kjøbenhavns Dokke forstærket med Kobberbolte og forhudet

med godt nyt Kobber. I 1847 og 1848 fik det i

Rostock en grundig Istandsættelse og blev forsynet

med en ny Rørkjedel paa omtrent 60 Hestes Kraft. Det

fuldstændige Inventarium er i den bedste Tilstand.

Skibet har siden 1848 faret i kongelig dansk Regjeringstjeneste

og har viist sig at være et dygtigere

Søskib end mange andre.

Det Nærmere kan erfares paa afdøde Consul C. E.

Brockeloiianns Contoir i Rostock, og skal Auctionsdagen

igjennem dette Blad senere blive bekjendtgjort.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 1. April 1852:

lste Auction I Rostock over Dampskibet "Victoria"

med Maskineri paa 60 Hestes Kraft, Rørkjedel, kobberet

og kobberfast, efter dansk Dampskibsmaaling 27

Commercelæster, paa Dækket 104 Fod langt, største

Bredde 13,5 Fod og 7 3/4 Fod dyb i Lasten, med 4 Kahytter

og godt Inventar, og endnu i samme sødygtige

Stand som da det ifjor Efteraar udtraadte af den danske

Armees Transport Flaade, er berammet at afholdes

i Rostock Mandagen den 5$e April«

Hos Hr. Auctions-Secretair £. Crumbiegel og Hr.

C. H. Brockelmann i Rostock meddeles ligeledes nærmere

Underretning.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 15. April 1852:

2den Auction i Rostock over Dampskibet "Victoria"

er berammet at afholdes i Rostock Løverdagen den 17de

April.

Fiedler & Co. i Kjøbenhavn.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 28. April 1852:

3die og sidste Auction i Rostock over Dampskibet

"Victoria" er berammet at afholdes Løverdagen den

8de Mai.

Fiedler & Co. i Kjøbenhavn.

III - 6.


KANDENS- CG SØFARTSMUSEET

PA rCRCABCAG

H/s. Victoria ex Sjælland ex Harlequin.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 18. Maj 1852:

4de og sidste Auction over Dampskibet "Victoria"

er berammet at afholdes i Rmstock, Løverdagen den

29de Mai, Kl. 11 Formiddag, efter at der hidtil for

dette Dampskib ikkun er buden 3.600 Rigsbankdaler.

Fiedler & Co., Kjøbenhavn.

:n 7,


HANDELS- 03 SC^ATSMUSEE

PA KSRZR^ORQ

SS Vidar ex Tu - Ting. N B P S. -I-l.

Registreringsprotokoller: 1-373- £-185. XI-124

5-142.

Registreringsdato: 5/ll 1868.

Københavns Skibsreg.

I - 204.

l/l 1894. (Omregistrering).

Certifikater: 5/11 1868. 2/2 1873. 7/9 1876.

24/3 1883. 13/6 1885

Bygget 1856 af 0. Telander & Hammer, Bergsund,

ifølge Bilbrev dat. Stockholms Raadhus 16/7 1856

1 Stk. 35 NHK. = IHK. 2. cyl. Lavtryksmaskine :

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Fart s 7 Knob.

Fabrikat: 0. Telander & Hammer.

Klinkbygget af Jern,

1 Dæk. 2 Master.

Middelfyldig Bov med glat Stævn. Agterskib med

rundt Spejl.

Hytte agter. 2 Huse midtskibs i Borde.

Fuldstændig Inderklædning.

3 vandtætte Skodder.

Længde: 98 f o Bredde: 20•6 Dybde: 9 ! 6

dw. 132,20 brutto. 81,17 netto,

ifølge Maalebevis fra 1868.

Ifølge Købekontrakt dat. Stockholm 22/4 1864

og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Randers

og København 4/11 og 5/11 1868 tilhørende:

Skibsreder Poul Frederik Petersen, Randers,

" Peter Tobias Petersen, Randers,

" Jens Hornsyld Petersen, København,

51 Frederik Petersen. Horsens,


ss Vidar ex Tu - Ting. N B P S. 1-2

hver med l/4 Part.

Indførselstolden er ifølge Kvittering dat.

Københavns Toldkammer 14/6 1864 betalt med 585

Rigsdaler 3 Skilling, som er 3^ af Købesummen,

15.000 Rigsdaler.

Ifølge Bevilling dat. 14/5 1864 er det tilladt,

at Skibets Navn forandres fra "Tu - Ting" til

"Vidar".

Ifølge Skøde dat. København 28/12 1870 og Nationalitets-

og Ejendoms Erklæring dat. København

30/1 1871 solgt tiis

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København.

Den samlede Købesum for Dampskibene "Vidar",

"Brage", "Randers" og "Tdun" andrager ifølge

Registrerings Anmeldelse dat. København 30/1 1871 .

180.000 Rigsdaler.

Ommaalt 1873 paa Grund af Ombygning af Rum paa '

Dæk:

151,56 brutto 90,40 netto.

Ommaalt 1876 paa Grund af Ombygning og Indsætning

af ny Maskine:

1 Stk. 35 HHK. = 120 IHK. Compoundmaskine.

Cylind erdiame ter: Slaglængd e:

Fart: 7 Knob.

Fabrikat: Burmeister & Wain.

Ny Tonnage: 153?76 brutto 90,32 netto.

Ommaalt efter Ombygning ifølge Maalebevis dat.

København 12/3 1883 - Hytte agter - 2 Sideruf midtskibs

- Kommandohus - Maskin- og Kabysruf - 3 Luger

- ufuldstændig Inderklædning:

155,78 brutto 90,27 netto.


HANDELS- 03 SO'FASTStøUSEET

ss Vidar ex Tu - Tins*. F D P S .

Berlingske Tidende Mandag Aften 25* April 1

Jerndampskonnert "Tu-TIng". hjemmehørende I StocJ^

holm. er ifølge "Aftonbladet" solgt til et kjøben- i

havn.sk Rhederie

!

Helsingør Avis Fredag 12« August 1864

Indgaaet i Helsingør Havn 10. August: Dampskib

"Vidar"j Kapt. Petersen, af Randers, fra Læsø med

ca« 120 Foustager Olie, har den 10de ds., uden at

erholde fuld Last der5 maattet forlade Øen med Tab

af et Anker« Olien er fra den strandede italienske

Bri^; "Emmulaziana", som staaer paa Grund der*

Berlingske Tidende Mandag Aften 22. August 1864:

Fra Randers skrives den 19de August i Byens

Avis: - Idag ventes hertil Brødrene Petersens

nye Dampskib, der har erholdt Navnet "Vidar", med

en Deel af de frigivne Fanger. "Vidar" har det

driftige Dampskibsrhederi kjøbt i Stockholm. Skibet,

der er et Jemskrueskib paa 46 Kommercelæster

og 35 Eestes Kraft, er navnlig bestemt til Foraar

og Efteraar at assistere "Randers" og "Ydun" i

deres Farter.

Helsingør Avis Fredag 2. September 1864:

Randers, den 30te August: - Igaar endelig ankon

med Brdr. Petersens Dampskib "Vidar" hertil fra

Flensborg de herfra bortførte Manufacturvarer, ialt'

111 Kister, vurderet til 256.000 Rigsdaler.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 20. Marts 1865:

Ved Skibsfartens Begyndelse viib, ifølge "Veile

Avis", Dampskibet "Vidar" aabne en regelmæssig

ugentlig Fart imellem Flensborg og Aarhuus, paa

hvilken Route Fredericia vil blive Mellemstationen

Berlingske Tidende Torsdag Aften 20. April 1865:

Middelfart, den 18de April: - Dampskibet "Vidar"

har nu aabnet sine Reiser mellem Flensborg og

Aarhuus og anløber Middelfart.

III -A.


PA XRsZRZZRiG

ss Vidar ex Tu - Ting. N D P S. III - 2.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 6. Februar 1867:

Som vi erfare, har Dampskibet "Vidar" til Udbyhøi

indbragt 3 af de Skibe, som i Begyndelsen af

Januar strandede omkring ved Indløbet af Randers

Fjord og senere af Iisgangen bleve drevne bort,

nemlig: preussisk Skonnert "Depesche", ladet med

Kul, samt Skonnerten "Dora" og Jagten "Jacobine",

begge af Thorø, ladede med Brædder. "Vidar" er

atter gaaet ud for at finde de øvrige Skibe.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 7. Februar 1867:

Foruden de igaar nævnte tre bortkomne Skibe

har Dampskibet "Vidar" endvidere indbragt følgende

tvende: Skonnerten "Vilhelm" af Arnæs, ledig,

og Jagten "Cathrine", ladet med Brædder, Hjemsted

vides ikke.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 25. April 1867:

Dampskibet "Vidar", som sidste Nat afgik fra

Aarhuus, kom i Taage paa Grund ved Samsø. Skibet

blev flot igaar Eftermiddags uden ringeste Skade

og fortsatte uopholdelig Reisen til Holbæk for at

bugsere Dampskibet "Ydun" til Kjøbenhavn. "Vidar"

som idag Torsdag skulde udføre "Yduns" Tour til

Randers, vil derved først komme til at afgaae i

Morgen Fredag Kl. 5-

,s<

Helsingør Avis Fredag 10. Maj 1867:

Indgaaet i Helsingør Havn 9. Maj: - Dampskib

"Vidar", Kolster, af Randers, fra Fredericia, tom.

Helsingør Avis Onsdag 29. Maj 1867:

Udgaaet af Helsingør Havn 29. Maj: - Dampskib

"Vidar", Kolster, af og til Kjøbenhavn, tom.

Helsingør Avis Tirsdag 5. November 1867:

Dampskibet "Vidar" fra Kjøbenhavn bestemt til

Randers, have paa Grund af Stormen søgt Havn her

idag.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 30. December 1867:

Dampskibet "Vidar" har, ifølge Randers Avis,

Juledag indbragt til Aarhuus Skonnerten "Anna"


HANDELS- AA SC^A^-TSMJSEET

PA KP.CS.ZZPRZ

ss Vidar ex Tu - Ting. N D P S. III

B. T. 30/12 1867. {2)i

af Aabenraa, der var grundstødt paa Rugaard Strand

hvorved den havde mistet sit Roer og ikke kunde

bjerge sig. Skibet, der er aldeles nyt og kobberforhudet,

skal være ladet med 1.900 Sække Flormeel,

som det havde indtaget i Kiel.

Berlingske Tidende Mandag Aften 2. Marts 1868:

De to Havarister, som "Vidar" i Vinter har indbragt

i Aarhuus Havn, Skonnerten "Frantz" af Haderslev

og "Dorthea" af Fanø, har givet Dampskibets

Rhederi en Fortjeneste af 8.000 Rigsdaler i Bjergeløn.

Berlingske Tidende Mandag Aften 30. Marts 1868:

Grenaa, 28. Marts: - Dampskibet "Vidar" indbragte

her til Havnen igaar Middags flydende paa

Ladningen og uden Ror Jagten "Sinus", ført af

Skipper P. Pehrsson af Lehrhamn, der paa Reisen

fra Halmstad til Horsens har grundstødt i Storm 0{

Tykning paa Hjelmen i Torsdags Aftes. Efter Grundstødningen

gik Besætningen, 3 Mand, iland med en

Baad fra Øen, hvorimod Skipperen forblev paa Skibet,

der i Løbet af Natten drev tilsøes og observeredes

igaar Formiddags af "Vidar" paa Touren fra

Kjøbenhavn hertil.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 24. Marts 1869.

Kallundborg, 23* Marts: - I Torsdags Aftes grundstødte

paa Sejerø Briggen "Adelaide", Capt. Otte, af Kiål.

kommende fra Hjemstedet og bestemt til England med en

Ladning Hvedemeel. I Fredags Aftes kom Skibets Fører hertil

for at reqvirere Hjælp, og i Søndags Morges indbragtes

Briggen hertil af Dampskibet "Vidar".

Berlingske Tidende Lørdag Morgen 7- August 1869.

Dampskibet "Vidar"

vil paa Tirsdag, Kronprinsparrets Indtogsdag, seile ud i

Sundet med Passagerer for at følge med "Slesvig" til Toldboden.


HANDELS- C3 SØF^rTSMUS

ss Vidar ex Tu - Ting. IBPS. III -

Nationaltidende 30. September 1876:

Dampskibet "Vidar", som den 28. ds. afgik fra

København til Bogense og Kolding er i tæt Taage

løbet paa Grund -®ed Sejrø.

Nationaltidende 2. Oktober 1876:

Ifølge modtagen Efterretning har Dykkerdampskibet

"Helsingør", som er afgaaet til "Vidars"

Assistance, bjerget en Del af Lasten, men har

forøvrigt ikke kunnet udrette noget Lørdag og

Søndag i det stormfulde Veir. Igaar - Mandag -

da Forholdene var gunstige, var der god Udsigt

til, at det vilde lykkes af faa "Vidar" flot.

Skibet staar paa 8 Fod Vand. Uheldet skete Fredag

den 29/9 om Morgenen Kl. ca. 3*45. De faa

passagerer blev straks sat i Land paa Øen og derfra

bragt til Kalundborg.

Nationaltidende 5. Oktober 1876

.faa Grund af den vanskelige ± orbindelse med

Kalundborg, er der først sent i Aftes indløbet

Efterretning hertil om, at "Vidar" er kommet flot

Natten mellem Tirsdag og Onsdag den 3. ds. ved

Dykkerdampskibets Assistance. "Ydun", som ankom

hertil i Morges, havde i Nat søgt Forbindelse

med "Vidar" og ad den Vei er der bragt yderligere

Melding om, at det i Gaar lykkedes at faa "Vidar"

tæt og at "Helsingør" vilde slæbe det hertil, saasnart

Forholdene tillod det, da Søen paa den Tid

var for høj. "Vidar" har hele Lasten ombord, hvor

megen Skade det har taget af Vand, er endnu ubekendt.

Nationaltidende 6. Oktober 1876

ss "Vidar" ankom igaar Eftermiddags hertil

paa Slæb af Dykkerdampskibet "Helsingør" og begynder

i Dag, efter at der er anmeldt protest,

at losse Lasten, som tildels er i beskadiget Tilstand.

Nationaltidende 13. August 1877:

ss "Vidar", som afgik herfra i Torsdags den

9. ds. paa Rejse til Kolding, havde det Uheld i

stærk Taage at løbe fast paa Sjællands Rev, men

kom i Fredags Formiddags flot ved egen Hjælp med

saavel Skib son Ladning i uskadt Stand og fortsatte

derefter Rejsen. Det returnerede i Lørdags

fra Kolding til sædvanlig Tid.


HANDELS. CG SØFARTSMUSEET

ss Vidar ex Tu - Ting. N B P S

Nationaltidende 24. August 1877:

Det Forenede Dampskibs Selskabs Bestyrelse har

ifølge "Koldingposten" besluttet at fjerne "Vidars

Fører, Kaptajn Iversen, fra sin Post. Da det antages,

at Skylden for de Uheld, som dette Skib i

den senere Tid har haft, ikke paahviler Kaptajnen,

har Handelsstanden i Kolding indsendt et med 69

Underskrifter forsynet Andragende til Selskabets

Bestyrelse, hvori der udtales Ønsket om vedblivende

Kaptajn Iversen som Fører af "Vidar".


HANDELS- OZ c^ARTSMUSEET

FA XACA^CAiG '.

ss Vidar es Tu - Ting. N B P S. V - 1,

Billeder: G. Caroc: Billeder af danske Dampskibe

Negativer:

Litteratur:


W 1

W 1

TJ t

•H I

> t

m i

(3 I

I

EH I

^

II. ?0

o •:.'.

(O o

CA S

O .

O 1

1

\ I

X I

I

H! I

co

(3

P t

I

I8HS fpW?-

*!>_

i«i'

* ; (Si - ' « *

* tf V Cl,

UJ

JJJ

(O

H


• I

U I

05 )

xf \

•H I

> I

C3 I

H i

I

* I

I

I

W

„j

LtJ

O

Z

EL.

m i

i

('; O

1'.

O C'.

O

i'.

o h

' i

• .Z

b

i c

•*z.

I

fii I

I

X I

I

O I

\ !

ti fJJ

to

p

(fi ^'f;~

1—

OJ


•^i/\.\, *_• i L.O- s \Zs, ZRy r *-* y.

-ARTSIv'LUSttT

ss Vidar. NTGH. /OXLD.

Bygget 1915 - A/S. Burmeister & Wain, København.

1 Stk.233 NHK. - I.650 IHK. Tregangsmaskine. Fart 13,5

Cylinderdiameter: 22-36-60" Slaglængde: k2 u Knob '

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

2 Dæk. 2 Master. 4- Samsonposter. 4 Luger.

Bak 28 Fod. Poop 169 Fod.

5 vandtætte Skodder.

Vandballast 568 Tons.

252,7 x 37,0 x 2o,2 Fod.

117 / 1.233 dw. 1.353 brutto 713 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 189/1915 dat. 6/5 1915 er

Skibet bygget til:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København.

Indregistreret 6/5 1915.

Ifølge Anmeldelse dat. lo/2 194o samt Forlisanmeldelse

dat. 9/2 19^o er Skibet forlist i Nordsøen 3l/l

19^o efter Eksplosion. 15 Omkomne.

Den 6. Februar 194o blev der afholdt Søforhør 1

Køb enhavn:

Kl. 19,5o da "Vidar" - paa Kejse fra Grimsby til

Esbjerg med Stykgods - under en SO.-Storm sammen med

ss "Hroar" laa underdrejet med ^tævnen mod SO. paa ca.

58,4o N. Br. 0,^-0 ø. Lgd. indtraf en Eksplosion tilsyneladende

lige foran Stævnen. Maskinen blev straks stoppet,

og der blev morset til "Hroar", der befandt sig ca. %

Sømil lidt agten for tværs om Bagbord, at "Vidar" var

minesprængt. En Undersøgelse syntes imidlertid at vise,

at Skibet var ubeskadiget. Ca. lo Minutter senere indtraf

en ny Eksplosion midtakibs, som bortrev alle Luger :

og Skærstokke fra Nr. k Luge og knuste Styrbords Side af'

Baaddækket samt Styrbords Redningsbaad. En Undersøgelse :

viste, at der var Vand i Nr. k Lastrum. Umiddelbart før :

den anden Eksplosion blev den agterste Baad om Bagbord j

sat paa Vandet, men den blev knust mod Skibssiden. Den :

forreste Baad om Bagbord blev nu•sat paa Vandet, og alle'

ombordværende kom i Baaden, der Imidlertid kæntrede ud- ;

for Kr. k Luge. Det lykkedes 15 af de 23 i Baaden væren-,

de Personer paany at komme ombord i "Vidar". Da en Undersøgelse

viste, at der kun var mindre Lækager i Maskinrummet,

blev der pumpet fra Maskinlasten og Nr. k Lastrum

Radiostationen var ude af Funktion. Skibet havde faaet

stærk Bagbords Slagside, men efter at Nr. 2 og 3 Tanke I

om Bagbord var lænset, rettede "Vidar" sig noget. Trods \

stadig Pumpning steg Vandet i Skibet, og den 1/2 Kl. 3 !

var Nr. k Lastrum næsten fuld af Vand, samtidig med at [

Vandet løb langs Hoveddækket og fyldte Kulkasserne, saa-i

Int. - 1.


HANDELS- CG SOFARTSMUSsET]

PA K.ACX5C-RG

ss Vidar. NTGH. /OXLD. ;int. - 2.

ledes at det stod -£- m. Vand paa Fyrpladsen. Da det kunde

ses, at Skibet ikke kunde holdes flydende, opfordrede 2.

Styrmand, der var den eneste overlevende af Skibets Officerer,

den tilbageblevne Del af Besætningen til at anbringe

sig paa Flaaden paa Agterdækket, hvilket de fleste

efterkom. Samtidig blev der morset til "Hroar", at

"Vidar" var ved at synke, samt at de overlevende gik om

Bord 1 Flaaden. Kl. ca. 3,3o skyllede en svær Sø Flaaden

med 8 Mand over Bord. Der blev ved Hjælp af en Haandlampe

opretholdt Forbindelse med "Hroar", og Kl. 6,3o lykkedes

det dette Skib at bjerge de paa Flaaden værende 8

Mand. Kl. 7 sank "Vidar".

De omkomne er:

Skibsfører Hans Nielsen Fischer, Esbjerg.

1. Styrmand Morten Nielsen, Esbjerg.

1. Maskinmester Herman Gustav Pallesen, København.

2. Maskinmester Willy Henry Christian Kyllesbeck, Kbhvn.

3. Maskinmester Ejler Pedersen, Esbjerg.

Hovmester Carl Jan Mathias Larsen, Esbjerg

Telegrafist Charles Petersen Baad, Esbjerg.

Matros Henry Leonhardt Boel, Esbjerg.

Johannes Christensen Trab, Esbjerg.

Letmatros Hans Jønsson, Esbjerg.

Ungmand Anders Johannes Buchter Jensen, Esbjerg.

Donkeymand Niels Hugo Andersen, Esbjerg.

Fyrbøder Carl Wilhelm Kirketerp Madsen, Esbjerg.

Fyrbøder Rudolf Christian Meinertz, Esbjerg.

Hovmestermath John Aalkjær, Aalborg.

Udslettet af Register lo/2 194o.

28/9 1918 under Ophold ved Langelinie opstod der

Brand i Skibets Kullast som Følge af Selvantændelse,

udover, at der brændte ca. loo

Tønder Kul skete der ikke større Skade paa

Skibet.

24/11 1938 Havari paa Rorgrejer og Overbygning under

Orkan i Nordsøen.


HANDCLS- ZZ AO~AATSIv-USEE"

PÅ K?.CSiZZR.G

ss Vidar. NTGH. /OXLD.

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur:

D. F. D. S. 1866-1926 Side 71.

V. - 1,


AAN0LL3- C 'SMiJSEET

PA KRCRZOPR

ss Wien ex Livonia. N V T D. . jnt - 1

Bygget 1897 - A/S. Burmeister & Wain, København.

1 Stk. 152 NHK. - 815 IHK. Tregangsmaskine

Cylinderdiameter: l8-3o-48" Slaglængde 36"

2 Stk. enkeltbundede Kedler hver med 2 corrugerede Fyr- :

gange. Arbejdstryk I60 Pund pr. Kvadrattomme. Risteflade

67 Kvadratfod. Hedeflade 2.475 Kvadratfod.

1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Burmeister & Wain.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master. 4'Luger.

Awning Deck 164* Halvdæk 84 5 Poop 27'

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 463 Tons

Agterpeaktank 62 -

275,^ x 39,8 x 19,9

269 / 2.731 dw. 2.1o9 brutto 1.342 netto

Som ss "Livonia" er Skibet ifølge Anmeldelse

Nr. 248/1897 dat. 21/4 1897 bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Baltic, København,

med Firmaet Theo. Koch & Co.s København, som bestyrende

Reder. '

Registrering foretaget 22/4 1897.

Ifølge Anmeldelse Nr. 4ll / 1903 dat. 29/8 19o3

er Skibet solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Mercur, København,

og omdøbt til "Wien".

Registrering foretaget 29/8 19o3.

Ifølge Anmeldelse Kr. 95V1916 dat. 28/9 1916 er

Skibet solgt til:

Skibsreder Torben Arthur Frederik Eduard Nielsen, Charlottenlund.

Registreret 6/11 1916.

Ifølge Anmeldelse Nr. 955/1916 dat. 28/9 1916 er

Skibet solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Patria, København.

Registreret 6/11 1916.


HANu__c- " ""--^TSMUSEET

ss Wien ex Livonia. N V T D. Int. - 2.

28/9 1916 anmeldt solgt til:

Skibsreder Torben Nielsen, København,

og samme Dag videresolgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Patria, København,

for Kr. 1.827.531,25.

18/9 1925 anmeldt solgt til:

Firmaet Emil Stephensens Eftf., København.

l/lo 1925 anmeldt solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Ursus, København,

for Kr. I6o.839,6o.

3o/9 1926 anmeldt solgt til:

Skibsreder Otto Zelck, Rostock,

for lo.500 Rund Sterling og omdøbt til "Gunther Zelck".

Udslettet af Register l/lo 1926 - Udslettelsesprotokol

Kr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 17 - I09.

Lloyd 1926-32 Gunther Zelck - Otto Zelck, Rostock

1932-33 Baltia - "Orion" Schiffahrt G.m.b.H.,

Rostock.

Ikke senere i Register.

Ifølge "Shipbuilding Se Shipping Record 13/9 1923 har

Skibet den 8/9 1923 været i Kollision paa Themsen ved

Northfleet Hope med ss "Rouen" - Furness, Wlthy & Co.,

Newcastle, bygget 19o9 af Irvine Shipbuilding & Dry

Docking Co., W. Hartlepool, I.968 brutto. Begge Skibe

beskadigede. "Wien" maatte sættes paa Grund.


to

•H

_J

tu

(Si

z

< X

°;; to °-

H 1

H

•H

^

O

-1

n- < r ;

.-•r * .>

ti' (0

O -A

v-0 O

. f).t

Ci v

o

G)

f. CD

^ i

>

te

!Ll

(fi

Si

«

M

3

n i

z:


HANurLS- C S SS';-/-,ri, SiVlUSEET

ss Viking ex Achille. N D M H. ' I - 1

Registreringsprotokoller; XIV-43. 2-137.

Registreringsdato: 5/9 1891«.

Certifikater: 5/9 1891.

l/l 1894. (Omregistrering

Bygget 1883 af Løbnitz & Co.? Renfrew. Bilbrev

Tinaes IkKe*

1 Stk. 110 BHK. = 520 IHK. Oompouadmaskine.

Cyllnderdis.meter: 27" - 50" Slaglængdes 36"

Eart:

Eabrikat; Løbnitz & Co.

Kravelbygget af Jern.

1 Bæk og delvist Mellemdæk. 2 Master.

Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt

Spejl.

Bak. Hytte midtskibs. Halvdæk agter. Ruf til Bestiklukaf.

Ufuldstændig Inderklædning.

5 vandtætte Skodder.

Vandballast: 142 2ons.

Længde: 192 5 2 Bredde: 26 f S Dybde: 16'7

67 / 850 dw. 760,97 brutto. 458?67 netto.

Ifølge Skøde dat. Rouen 18/3 1891 og Nationalitets-

og Ejendoms Erklæring dat. København 3l/3

1891 som s s "Achille" købt fra Å. G-randchamp fils

& Gie., Dieppe? af:

A/S. Bet forenede Dampskibs Selskab? København

og omdøbt til "Viking".

Indførselstolden er i Henhold til Generaldirektoratets

Resolution af 10/3 1891 betalt til

Københavns toldkammer med Kr. 4.320.-? som er 3f°

af Købesummens £ 8.000.- = Kr. 144.000.-, ifølge

Kvittering dat. Københavns Toldkammer 18/3 1891.


HANOELS-

ss Viking ex Achille H B 1-2

Skibet var forsynet med Interims Certifikat

dat. Kgl. danske Konsulat i Havre 2l/3 1891 lydende

paa 340?56 netto. Ved Resolution af 9/4 1891

har Generaldirektoratet bevilget, at Maalingen udsættes

til Skibet i Løbet af Sommeren bliver underkastet

Eftersyn i København, hvorfor Interims

Certifikatet forbliver gyldigt saa længe7 dog at

Tonnagen ansættes efter den her gældende "Banube

Bule"? hvorefter de pligtige Afgifter da bliver

at beregne.


HANDELS-

ss Viking ex Achille. H D M H. V - 1.

Billeder: Arkiv - V.

Negativers

Litteraturs

B. E. D. S. 1866-1906 Pag 33

Vikingen 1927 J5Tr. 1.


HANDELS- QG SDFARTSMUSEET

FA KPOsRZCPG

/vzr^v I % VftfiKCi

yLUfj •*-& >Xf->"/ '•£•/• (*?J-i '^R^< 7^-

-/y


...»


0

•ri

y

OH

j

fij

O

^

ol

m

o

(0

0)

0

0

f H-*

ff

1/

c C

O

c"i

O

1 —

pq

tti

N

O

\

(_- IJJ

1JI

(fi

\Z3

5*

w


HANDELS- CG Sø-~A~L; S'vIUSiiE"

?A KRC A 3 C SG

ss Viking (Bjergningsskib). N P C H. / O Z H B.

Bygget 19o4 - A/S. Burmeister & Wain, København.

Byggenummer 242.

1 Stk. 144 NHK. - l.ooo IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: l6-?--27-^5 n Slaglængde: 27"

2 Stk. skotske Kedler hver med Kanaler.

Risteflade Kvadratfod. Hedeflade 2.62o Kvadratfod,

Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme.

Kedler og Maskine fra Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal*

1 Dæk- 2 Master.

4 vandtætte Skodder-

Vandballast 52 Tons.

155,5 x 27,2 x 13,7 Fod.

118 / 145 dw. 386 brutto 149 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 487/19o4 dat. l/ll 19o^ er

Skibet bygget til:

A/S. Em. Z. Svitzers Bjergnings Entreprise, København.

Indregistreret 1/11 19o4.

1/12 193o anmeldt solgt til:

Marmara Turkish Salvage Co. Ltd., Istanbul.

Intet Navneskifte.

Udslettet af Register 1/12 193o - Udslettelsesprotokol

Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Kr. 18 - 77.

Salget var rent pro formå for at faa Tilladelse til

at udføre Bjergninger 1 tyrkiske Farvande. / 1933

kom Skibet igen under dansk Flag med fast Station i Pireus.

7/4 1941 minesprængt i Pireus Havn efter tysk Luftangreb.

Int. - 1.


HANDELS- 00 30~ARTSML;SEEI

;s Viking. (Bjergningsskib). NPCH. /OZHB. V. - 1.

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur:


KANDENS- AG P-FATTSsv-USEET;

Vildanden H/s. H F L I. I I - 1

Registreringsprotokoller: III-267. 7-193.

Registreringsdato: 23/9 1870 (Omregistrering)

l/l 1894 (Omregistrering).

Certifikater; 23/9 1870. 14/12 1882. 16/2 1884 :

7/3 1891. 10/8 1892.

Bygget 1849 af P. Jørgensen, København, ifølge

Bilbrev dat. Københavns Raadhus 29/4 1850.

1 Stk. 20 NHK. = IHK. Lavtryksmaskine.

Cylinderdiameter: Slaglængdes

3? art:

Fabrikat:

Kravelbygget af Eg.

1 Læk. 2 Master.

Forskibet med Skæg uden Krølle. Hækbygget Agterskib

med fladt Spejl.

Halvdæk agter. Huse ved Hjulkasserne.

Fuldstændig Inderklædning.

Længde: 67'9 Bredde: 12'8 Dybde: 6 f 9

dw. 48,10 brutto. 24s69 netto.

Ifølge Bilbrev dat. København 29/4 1830 og

G-eneralpostdirektørens Erklæring dat. København

22/9 1870 bygget til:

Let kongelige Lanske Postvæsen.

Ifølge Skøde dat. p. I. København 11/7 1881

og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København

12/12 1882 solgt til:

Prokurator E. Morup, København.

Ved Skøde dat. København 9/7 1883 solgt til:


H/s. Vildanden. I F L I. 1-2.

Skibstømrer I. Andersen, Aalborg,

Ifølge derom indgivet Andragende har Generaltolddirektoratet

ved Resolution af 2l/l0 1880

bevilget, at Skibets Navn forandres til "Morsø".

Ifølge Skøde dat. Aalborg 15/12 1883 solgt til:

Købmand Chr. Christensen, Nørre Sundby,

Skibsfører L. C. lindgaard, Aalborg,

Skibsfører C. M. Lindgaard, Nørre Sundby

Skibsfører P. H. Nordentoft, Klitmøller,

hver med l/4 Part. Købmand Chr. Christensen er

valgt til Partsrederiets bestyrende Heder.

1883/84 er Maskinen udtaget og Skibet ombygget

til Skonnert. Efter Ombygning til Skonnert;

Skarp Stævn, brutto 46*11 netto 22,04

Ifølge Skøde af 22/2 1888 sælger P. H. Nordentoft

sin 1/4 Part til Matros 0. V. Lindgaard,

Aalborg.

Ted Skøde dat. Aalborg 6/3 1891 solgt til:

Skibsfører Niels Jacobsen Møller, Strandhuse ved

Kolding.

Købesum Kr. 4.000.- Nationalitets- og Ejendoms

Erklæring dat. Aalborg 6/3 1891.

Ommaalt paany 1892 efter Indlæggelse af ny

Garnering m.v. 43?61 brutto 38,54 netto.


s. Vildanden. ff F L I

HAMDEL3- 03 SS^A-.TSMUSEET | H I - 1.

PÅ KACAiCFlG

Berlingske Tidende Lørdag Aften 27. April 1850s

Bekj endtgj ørelse.

Det bringes herved til almindelig Kundskab, at

Postvæsenet - fornemmelig til Overførelse af sine

Poster - har stationeret Dampskibet "Vildanden"

paa Færgeløbet mellem Vordingborg og &aabense, og

at det dagligen afgaaer fra Vordingborg Færgegaard,

saasnart Posterne ere ankomne, hvilket omtrent vil

skee til følgende lider:

Søndag Kl. 8 Formiddag

Mandag Kl. 7,30 Formiddag og El. 12 Middag

Torsdag Kl. 10 Formiddag

Onsdag Kl. 12 Middag

Torsdag Kl. 7,30 Formiddag

Fredag Kl. 12 Middag

Løverdag Kl. 6 Formiddag,

og fra Graabense omtrent en Time efter Skibets Afgang

fra Vordingborg, samt at Skibet paa disse regelmæssige

Postfarter medtager Leilighedspassagerer

og Gods num., og f orsaavidt Omstændighederne tillader

det, 2 Heste og 1 Vogn, ligesom det ogsaa vil

kunne bugsere Pærgefartøjer.

Udenfor de regelmæssige Postfarter vil Dampskibet

kunne særskilt befragtes og afbenyttes til Bugsering

saavel paa som udenfor Færgeløbet, forsaavidt

Skibet kan haves tilstede til Overførslen af

den næste Færgeløbet passerende Post, og der forøvrigt

efter Dampskibsførerens Skj ønnende Intet er

til Hinder for saadan Benyttelse.

1ste Postsecretariat den 27de April 1850.

Efter Ordre

Obdrup.

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 22. April 1852:

Bekjendtgjøreise.

For at undergives fornødent Eftersyn vil det paa

Færgeløbet mellem Vordingborg og G-aabense stationerede

Postdampskib "Vildanden 15 fra 4de Mai næstkoma

mende og indtil videre blive oplagt, og kosternes

Overførsel som Følge deraf skee ved Færgefartøier

alene, hvilket saaledes bekjendtgjøres.

Tredie Postsecretariat, den 17de April 1852.

Brock.


WANUELS- CG T.'Z''^hPi i S:V;USbET

H/s. Vildanden. BT F L T. |III - 2

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 18. August 1853=

Ifølge Generalpostdirecteurens Bestemmelse vil

Postdampskibet "Vildanden" paa Grund af det befaledi

aarlige Eftersyn standse med sine Farter mellem Vordingborg

og Gaabense efterat have overført Brev- og

Personposten Løverdag den 20de til Søndag den 28de

dennes, I hvilken Tid Overfart vil finde Sted med

S eils fart øjer.

Vordingborg Fargegaard, den 15de August 1853.

Møller.

Berlingske Tidende Fredag Morgen 23. Juni 1854: j

i

Bekj endtgj ørels e. j

At Postdampskibet "Vildanden", paa Grund af det

aarlige Eftersyn og en ny Skorsteens Indsættelse, fra'

Mandagen den 26de dennes og indtil videre vil blive

sat ud af Farten mellem Vordingborg og Gaabense, samt

at Overførslen af Post og Reisende midlertidigen vil :

finde Sted alene med Færgefartøieme, bekjendtgjøres ,

herved, hvorhos bemærkes, at det ligeledes vil blive j

kundgjort, naar bemeldte Dampskibsfart atter tager

sin Begyndelse. !

Tredie Postsecretariat, den 22. Juni 1854.

Efter Ordre

Brock.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 12. Juli 1854:

Bekjendtgjøreise.

At Postdampskibet "Vildanden", efter fuldendt

Eftersyn paa dets Maskineri, atter indtræder i den

daglige Fart mellem Vordingborg og Gaabense, fra

førstkommende Søndag den 16de at regne, bringes herved

til almindelig Kundskab.

Tredie Postsecretariat den Ilte Juli 1854.

Brock.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 7. Februar 1855:

Gaabense, den 31te Januat: De tvende Dages stærke

Frost har standset Dampskibet "Vildandens 11 Farter

og alene Isbaade kunne for Tiden afbenyttes.

!


H/s. Vildanden. TS F L T III - 3

Berlingske Tidende Lørdag Morgen 7. April 1855:

Gaabense, den 29de Marts: !

Isen ligger fast og stærk en god Fjerdedeel Miil

ud fra Gaabense. Fra Vordingborg Færgegaard til den

faste lis er aabent Vand, forsaavidt der ikke gjøres j

Forhindringer af Drivisen, hvoraf en Deel haves,

Dampbaaden "Vildanden" har imidlertid kunnet gaae

nogle Toure mellem Vordingborg færgegaard og den

faste lis, og har paa denne udlosset Posterne, som

derfra ere kførte iland paa Iisslæder. Alene Poster- ,

ne og Reisende kunne blive overførte, naar Driviis

eller Tykning ikke forhindrer det, Befordringer eller

Kreaturer endnu ikke.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 7. Februar 1865:

Vordingborg, 6. Februar; - Igaar begyndte listransporten

herfra til Gaabense. Dampskibet "Vildanden"

gjorde et Forsøg, men maatte vende tilbage.


ss Vildanden. U P H S

HANDELS- 00 SO -A^TSMUSEETi

Registreringsprotokoller; Fartøjs Fortegnelse II

Pag. 179 - Nr. 924.

18-186 (fuldstændig

Registrering).

Registreringsdato: 3/7 1905 (Fuldstændig Registrering).

Certifikater;

1 Stk. 20 MK. = 112 IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Farts

Fabrikat:

Klinkbygget af Jern.

1 .Dæk. 1 Mast.

Skarp lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med elliptisk

Spejl.

Ufuldstændig Inderklædning.

Vandballasts 6 Tons.

Længde: 61,4 Bredde: 15 ! 0 Dybde: 7'0

dw. 43,43 brutto 17,53 netto.

Maalebevis dat. Esbjerg 18/5 1880.

Ifølge Bilbrev dat. Malmø Raadhus 30/4 1880

bygget til:

Det danske Indenrigsministerium, København.

Ifølge Generaldirektoratets Skrivelse til

Esbjerg Toldkammer af 28/6 1880 har Indenrigsministeriet

under 28/5 1880 anmodet Finansministeriet

om at foranledige Toldbeløbet, 1.308 Kr.

godskrive Toldintraderne.

Optaget i Registret i Henhold til Generaldirektoratets

Resolution af 13/10 1882.


HANOtLS- 03 SØFARTSMUSEET

'y. i\.-.v i :\;'vi H iCi

SS Vildanden. (Bugserskib) N P H S. Int,

Ifølge Anmeldelse Nr. 362/l9o5 dat. 29/6 19o5 er

Skibet solgt til:

Firmaet Brøchner-Larsen & Krogh, København.

19o8 •

Registreret 3/7 19o5. Ifl« Anmeldelse Nr. 63/19o9 dat. 28/12'

er Firmaet omdannet til A/S. Reg..13/2 09.

Ifølge Anmeldelse Nr. 21/191o dat. 14/1 19I0 solgt

til:

Entreprenør Lars Christian Olesen, København.

Registreret 13/1 191o.

til:

Ifølge Anmeldelse Nr. 2oo/19H dat. 25/4 1911 solgt

Entreprenør Niels Christian Olsen (Olesen), Aalborg.

Registreret 26/4 1911.

Ifølge Anmeldelse Nr. 4o5/l913 dat. 8/I0 1913 er Skibet,

der nu betegnes som Sandpumper, solgt til:

, Trondhjem.

Udslettet af Register 8/I0 1913 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 18 - 186.


HANDELS- C 3 Sø~ART3?^USEET

PA RSROxZOHQ

ss.. Vildanden. (Bugserskib) N P H T. / O X X P, Int. - 1,

Bygget 19o5 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft,

Byggenummer 5k-

1 Stk. NHK. - 17o IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 1 Mast.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: 8 Tons.

7o,o x 17,1 x 8,5 Fod.

15 / dw. 59 brutto 19 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 366/19o5 dat. 4/7 1905 er Skibebygget

til:

Statens Vandbygningsvæsen, København-

og med Hjemsted i Esbjerg,

Indregistreret 3/7 19o5.


HANDELS- 03 33 ~AATS?.-iUSEET

ss Vildsund. (Dampfærge) N P H M. • int. - 1,

Bygget 19o3 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft.

Byggenummer 52.

2 Stk. NHK. - 3o IHK. Højtryksmaskiner.

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. Ingen Master«

2 vandtætte Skodder.

Vandballast:

43,o x 13,6 x 4,6 Fod.

1/6 dw. 21 brutto 8 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 346/19o3 dat. 23/6 19o3 er

Skibet bygget til:

Generaldirektoratet for Post og Befordringsvæsenet

København,

med Hjemsted i Vildsund, Nykøbing Mors Tolddistrikt.

Indregistreret 23/6 19o3.

dat. 23/5 1923

Ifølge Anmeldelse Nr.

til "Mors". s.d.

/ 1925 er Skibet omdøbt

Registreret / 19@5.


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA RPCRZZPQ

ss Wilh. Colding. NPKV. /OUNJ. 1.


ss

HAND...A- '" ? 3 jAAF.TSiViL'SeEl

Wilh. Colding. NPKV. / O U N J . 2.

-v-ii.".-"" di•*„,: "'^* ,ir '? 1 .-

^sj^s^ijH^-s

/


HAN DELS- FA FTS MUS EET

ss Wilh. Colding. NPKV. /OUNJ. 3.

t- -

7


HAND3LS- 0 3 SS : FAFTSiv3U5EET

PA Kr-.C.AEC'rAG

ss Wilh. Colding. N P K V. / 0 U N J. Int. - 1.

Bygget 19o5 - Naamlooze Vennootschap Scheepswerf, vor-

heen Jan Smit, Czn., Alblasserdam. Byggenummer 436.

1 Stk. 149 NHK. - 8oo IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 19-31-51" Slaglængde: 33 u

2 Stk. skotske Kedler hver med 2 Kanaler.

Pisteflade Kvadratfod. Hedeflade 2.663 Kvadratfod.

Arbejdstryk Pund pr. Kvadrattomme.

Kedler og Maskine fra Koninklijke Maatschappij "de Schel­

de", Vliessingen.

Klinkbygget af Staal. •

1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger. ;

Bak 28 Fod. Brodæk lo8 Fod. Halvdæk 76 Fod. Poop 14 Fod.I

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: 486 Tons.

251,3 x 37,8 x 16,3 Fod.

Kubik: Grain 127.000 cbf. Træ: Rum 560 Standards

Bales II7.000 - Dæk 24o -

l4o / 2.31o dw. 1.51o brutto 928 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 551/l9o5 dat. 3/11 1905 er

Skibet bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Progress, København.

Byggepris Kr. 423-3o4,21.

Indregistreret 3/11 19o5.

Ifølge Anmeldelse Nr. /1948 dat. 8/1 1948 er

Skibet omdøbt til "Marianne". s.d.

Registreret 8/1 1948.

/Il 19o7 grundstødt 1 Kielerkanalen og brækket Roret.

/I 191o paa R jse fra England til Kiel med Kul grundstødte

Skibet ved Flensborg Fjord.

/Il 1916 Paa Rejse fra Philadelphia til Antillerne

med Kul har Skibet paa Delaware Bay været

I Kollision med en Bark og maatte sættes

paa Grund for ikke at synke.

11/12 1919 Kollision paa Humber med ukendt Skib og

stærkt beskadiget.


•HANDELS- C S SØFARTSMUSEET

ss Wilh. Colding. N P K V. / 0 U N J. ; V. - 1.

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur:


HANDELS- 03 SOFARTSML'SEEI

PÅ XFCAEOAG

ss Wilhelm. N S L Q. : Int. - 1,

Bygget 1913 - J. Ring Andersen, Svendborg.

2 Stk. 26 NHK. - 60 IHK. Compoundmaskiner.

Cylinderdiameter: 6-11" Skaglængde 7"

Fabrikat: Steen & Kaufmann, Elmshorn.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 1 Mast. Maskine agter.

Vandballast 5 Ions

4 vandtætte Skodder.

96,1 x 21,6 x 7,o Fod.

19 / I60 dw. 125 brutto 56 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. Ifølge Anmeldelse Nr. 445/1913

dat. 14/11 1915 er Skibet bygget til:

Aktieselskabet Grus & Stenforretningen A/S., Nakskov.

Indregistreret 14/11 1913.

Ifølge Anmeldelse Nr.6l9/I9l8 dat. 15/8 1918 e]

Skibet solgt til:

Skibskonstruktør Anton Witt, København.

Registreret 22/c 1918.

Ifølge Anmeldelse Ne. 22o/l919 dat. 16/4 1919 er

Skibet solgt til:

for Kr. 19o.ooo.-

,Vastervik,

Udslettet af Register 16/4 I919 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 24 - 65.

Lloyd 192 - 1931 Cartes - Ninas de Cartes, Soc. Anon.,

Santander.

/3 1914 strandet i stærk Storm ved Eaarbølle. Bragt

flot af Svitzer.


ss Willemoes ex Kronan. (Aaben Skruedampbaad)

Registreringsprotokoller: ZI-210.

RegistBeringsdato: 8/6 1887

Certifikater: 8/6 1887.

H W G M.

Overført til XI Afd.:

Fartøjs Fortegnelse II

Bind II Pag. 8 Nr. 13.

i Henhold til Bandholm

Registreringskontors

Skrivelse af 30/12 1893

Overført til;

Fartøjs Fortegnelse

11-38

(12/10 1895).

Bygget i Bergsund pr. Stockholm. Aarstal ubekendt.

Bilbrev findes ikke.

1 Stk, 6 HHK. = IHK. Dampmaskine

Gylinderdiameter: Slaglængde:

Fart:

Fabrikat:

Klinkbygget af Jern.

Ingen Dæk. Ingen Master.

Middelfyldig Boug med glat Stævn. Agterskib med

rundt Spejl.

Ingen Inderklædning.

Længde: 38'4 Bredde: 8'9 Dybde: 4'4

dw. 9? 31 brutto. 5,74 netto.

Ifølge Overdragelsesdokument dat. Åhus 4/5

1887 med Paategning dat. København 2/6 1887 samt

Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København

9. - 24. og 27/5 1887 indkøbt fra Christianstad

som ss "Kronan" af:

Arkitekt BT. C. Monherg, København,

Entreprenør H. Andersen, Søholm, København,

Entreprenør P. Madsen, København,

- 1.


HANDELS- SS SS

ss Willemoes ex Kronan. (Aaben Skruedampbaad). I - 2.

tf W G M.

og omdøbt til "Willemoes". Hver Deltager ejer 1/3

Part og N# C. Monberg er bestyrende Reder for

.earts rederiet.

Indførselstolden er ifølge Kvittering dat.

Københavns Toldkammer i Juni 1887 betalt med

Kr. 120.-, som er 3$> af Købesummen, Kr. 4.000.-

Ifølge Skøde dat. København og Søholm 22/11

1893 solgt til:

Dampskibsselskabet "Saxkjøbing", Saxkjøbing,

med Købmand Fritz Rasmussen, A/S. Fritz Rasmussen,

Saxkjøbing, som Formand for Bestyrelsen.


to


03

-J

IU

o

z

<

• <

ft.

fi

o

t/.»

!•"]

".v"

O

n'

z.

fa'

VU

IJJ

(fi

:si

~s

to

fa

a:

i i*

o

ty

re

o

RS-

O"


PA RPRZR^RRQ

ss Villemoes. N S M P. Int. - 1

Bygget 1914 - Porsgrund mekaniske Verksted.

1 Stk. 75 NHK. - 55o IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiaraeter: 14^25-38" Slaglængde: 27'

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 1 Samsonpost og 2 Haster. 3 Luger.

3 vandtætte Skodder.

Vandballast 534 Tons.

2o2.1 x 52.1 x 15.4 Fod.

9o / l.llo dw. 775 brutto 428 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 13/1914 dat. 19/1 1914 er Skibet

som Nybygning købt fra Værftet af:

A/S. Dampskibsselskabet Jyden, Fsbjerg.

med Grosserer Jens Villemoes, Esbjerg, som Forretningsfører.

°

Indregistreret 19/1 1914.

Ifølge Anmeldelse Nr. 474/1917 dat. 16/5 1917 er

Skibet solgt til:

Den Islandske Regering, Reykjavik,

for Kr. 1.loo.000.-

Udslettet af Pegister 2/6 1917 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Pegistreringsprotokol Nr. 24 - 87.

Lloyd 1918-1928 Villemoes - Icelandic Government, Reykiavik

1928-1956 Selfoss - K/F Simskipafelag Islands,'" -

derefter ikke i Register.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET"

1 / J : '.\.-.'^i\zu,S^,

ss Villemoes. N S M P. V. - 1.

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur:


H/s. William.

HANDELS- CS ;

PA AA;

i a/i o-s c ET

Berlingske 'lidende Lørdag 27. kart s 1847;

ved Dampbaadens "Williams 11 Ankomst til Helsingør

i Gaar gik der Hul paa Daxapkjedelen, saa at den ikke

kunde fortsætte sin Tour til Helsingborg.

Berlingske Tidende Mandag 29. Marts 1847:

Dampskibet "William".

Med Hensyn til hvad vi igaar efter "Helsingør

Avis" have meddeelt om dette Skib, maae vi, efter

nærmere modtagne Oplysninger, berigtige derhen, at

Aarsagen, hvorfor Touren til Helsingborg opgaves var,

at det var en Nitte i Kjedlen, der havde løsnet sig,

hvilket imidlertid ved Skibets egen Maskinmester

strax blev rettet, saa at Skibet endnu samme Dags

Eftermiddag gjorde Heisen til Kjøbenhavn i 2 3/4

Timer, og senere har fortsat Farten.

Berlingske Tidende Onsdag 31. Marts 1847:

Dampbaaden "William".

De mange Porsøg, som i denne Tid gjøres i Bladene,

paa at nedsætte denne, forøvrigt 1 god Fart paa Helsingør

og Helsingborg værende Dampbaad, 1 Publicums '

Omdømme, have saa umiskjendeligt ikkun samme egennyttige

Hensigt, som de ellers fra en enkelt Actionair

gjorte Forsøg paa aldeles at tilintetgjøre Interessentskabet

, - tilsyneladende for derved at

opnaae, at ogsaa Dampbaaden "William" bliver tilfals,

_ at ikkun Kjendskab til Bestyrelsens Beretning

til sidste G-eneralforsamling, - navnligen angaaende

hiin enkelte Actionairs og hans juridiske Consulents

forgjæves Porsøg paa at faae Interessentskabets

aldeles solvente Bo, som fallit, taget under Skiftebehandling

- behøves, for rigtigt at vurdere hine

Angreb i Bladene, hvorfor Bestyrelsen, som ellers har

afholdt sig fra offentlig at meddele noget Heferat

af hvad der passerede paa sidste Generalforsamling,

fordi den derved var kommen i det for den dog ikke

behagelige Tilfælde, at fremstille hine tvende Mænds

Færd, dog nu maa finde sig foranlediget at tilbyde

Meddelelse af den nævnte Beretning til Enhver, som

derom maatte behage at henvende sig til Dampskibsezpeditionen

i Qvæsthuusgaden.

Berlingske Tidende Lørdag 1. Mai 1847:

Dampbaaden "William".

Imod Bestyrelsens og Expediteurens Indstilling,

og uden at tage Hensyn til de mange som nu paa tren- j

de Morgener her, ligesom og mange paa de øvrige Sta- |

tioner, ere blevne skuffede fordi denne Bekjendt- [

Hl - 1.


H/s. William.

i-;,K!\_>CLb- •_

gjøreise først idag den 1ste Mai, formedelst Helligdagen

igaar, kan udgaae, - vedtog den Generalforsamling,

Onsdag Aften den 28de Ar>ril, imod hvis Beslutninger

Bestyrelsen ikke har undladt at protestere;

at

Skibet strax skulde ophøre at fare.

Efter Anmodning af de mange, som alt foreløbigt

have nedlagt Protest imod Partens Ophør uden foregaaende

Bekjendtgjørelse herom, anviser Expeditionen

dem, som fra de andre Stationer ogsaa maatte ville

gjøre deres Eet imod Vedkommende gjeldende, med

hvem de derom have at forene sig.

Berlingske Tidende Mandag 10. Maj 1847

Skibs - Auction.

Dampskibet "William"

bliver Torsdagen den 20de dennes i Middagsstunden

paa Børsen, efter Skifterettens Poranstaltning,

stillet til Auction, og ved denne ene Auction bortsolgt,

naar nogenlunde antageligt Bud skeer. Conditienerne,

Vurderingen etc. ere forinden til Eftersyn

hos Undertegnede Curator i Interessentskabets

Bo. Skibet er fladbundet.

Kjøbenhavn den 8de Mai 1847.

Ph. Julius Knudsen

Hørregade 51.

Berlingske Tidende Lørdag 22. Maj 1847:

Dampskibet "William",

efter Maalebrev 12 Læster drægtig og bygget af Eeg

og efter Vurderingsforretning af 12te ds., med Maskineri

af ca. 20 Hestes Kraft, vurderet til 5.000

Rigsbankdaler, beliggende ved forrige Larsens Plads

heri Havnen, fladbundet, med Last stikkende ca.

3 1/2 Pod, fordeelagtig bekjendt for sin hurtige

Part, bliver Jjøverdagen den 5te Juni førstkommende,

i Middagsstunden Kl. 1-2 paa Børsens hersteds ved

2den Auction, absolut og uden flere Auctioners Holdelse

bortsolgt yil den Høiestbydende efter Skifterettens

Poranstaltning.

Conditionerne, hvorefter Kjøberen har 12 Ugers

Credit, og øvrige Papirer ere til Eftersyn hos Undertegnede.

Mere end complet Inventarium følger med

i Kjøbet.

Kjøbenhavn, den 21de Mai 1847-r

Ph. Julius Knudsen,

III


H/s. Willi am,

HANDELS- C3 SOP

PA i\"ii-:-. S :,• ,~i "Ls

Berlingske Tidende Tirsdag 8. Juni 1847:

Dampskibet "William" er blevet solgt paa Auction

til Skibscapitain Christian E. Knudsen for 6.370

Rigsbankdaler.

Berlingske Tidende jjørdag 31. Juli 1847

Dampskibet "William", Capt. Warming, begynder

sine Parter imellem Koeskilde og Nykjøbing paa Lørdag,

da det gaaer fra Nykjøbing Kl. 7, anløber Frederiksværk

og Frederikssund, og ventes at komme ti"

Roeskilde Kl. 11.

Paa Søndag gjøres - efter Banetogets Ankomst

Kl. 8 1/2 - Lysttour til Jægerspriis og tilbage

til Roeskilde Kl. 8.

Mandag gaaer det fra Roeskilde Kl. 4 Eftermiddag

- men herefter Kl. 9 Pormiddag.

Om Tirsdagen og Torsdagen gaaer det fra ITykiøbing

Kl. 7, ankommer til Roeskilde Kl. 12 og retoumerer

derfra Kl. 1.

Om Løver dagen gaaer det Kl. 7 fra Kykjøbing til

Roeskilde, og saaledes fremdeles.

Paa Tour og Retour anløbes Prederiksværk, Frederikssund

og Selsøe.

Hykjøbing i Sjelland den 29de Juli 1847.

Berlingske Tidende Onsdag 13. August 1847

On Dampskibsfart.

Erfaringerne har lært at der til Jernbanernes

Endepuncter 1 Almindelighed slutter sig nye Gonnunicationer

enten paa Plodereller umiddelbart ved

Befordringer tilsøes. Saaledes har det ogsaa allerede

viist sig her ved vor nye Jernbane,^idet det

hurtigtseilende Dampskib "William", ført af Ca-ot.

tfarming, har aabnet en Damuskibsfart paa Issef jorden,

mellem Roeskilde, Selsø, Prederikssund og Frederiksværk,

hvorsim igjennem Avertissementerne i

denne Tidende Publicum allerede er underrettet.

Jet gaaer nemlig Mandag Pormiddag Kl. 9 fra Roeskilde,

altsaa strax efter at det første Banetog

fra Kjøbenhavn er ankommet, og arriverer til Hykjøbing

Kl. 3-4 om Eftermiddagen. Om Tirsdagen'og

Torsdagen gaaer det om Morgenen Kl. 7 fra Hykjøbing

ankommer til Roeskilde henimod Middagen, saa at de ;

Reisende umiddelbart derefter kunne blive befordre-''

de paa Jernbanen og være I Kjøbenhavn Kl. 2 om Eftermiddagen.

Saaledes kan denne Reise nu tilbagelægges

i 7 Timer, hvortil der før udfordredes halv-'

anden Dag. Naar man vil benytte Dampskibet til Kykjøbing

fra Roeskilde om Tirsdagen og Torsdagen, ' i

saa maae de Reisende rigtignok opholde sig nogle •

Timer i Roeskilde, men desuagtet skeer dog Reisen I

altid langt hurtigere og becvemaere end før. Om Lø-l

| III - 3


H/s. "William.

HANDSLS- OS S" r -A:'rSi^USEET j III

verdagen gaaer Dampskibet ikke tilbage fra Roeskiid«

til Hykjøbing, fordi det om Søndagen afbenyttes af

Roeskildenserne til Lysttoure til Jægerspriis, om

Onsdagen og Fredagen ligger Skibet stille I Hykjøbing,

for efter Bestilling at kunne afbenyttes til

Bugsering.

Paa de regelmæssige Toure anløber Skibet to Gange

dagligt Frederiksværk, Frederikssund og den ved

Selsø paabegyndte Bro. Man vil haabe, at naar Farten

først er ret i Gang, ogsaa Posten da vil afbenytte

denne Leillghed, ogsaa tør haabes, at man

fra Generaltoldkammerets Side ved Moderation i

Skibsafgifterne vil bidrage til Partens Fremme.

Hvad der endnu øvrigt var at ønske, var at Rente*kammeret

vilde lade bygge en Bro ved Frederiksværk,

og at man endeligen ved Dagvogne fra Frederiksborg ;

over Slangerup til Frederikssund vilde sætte sig i \

Forbindelse med denne nye Dampskibsfart. 1

•. < v£

Berlingske Tidende Lørdag 18. December 1847:

Dampskibet "'William"

beliggende i Havnen i Holbek, bliver Lørdagen den

8de i næste Maaned, om Eftermiddagen Kl. 3, for

Vedkommendes Regning ved Auction paa Byfogedcontolret

i Holbek bortsolgt med tilhørende Inventar- •

ium, i compelt Stand, saaledes som det i Sommer har

været brugt til Parter, først imellem Kjøbenhavn,

Helsingør og Helsingborg og siden i Isefjorden.

Conditionerne m. v. ere til Eftersyn paa Byfogedcontoiret

i Holbek, hos Kjøbmand C. Petersen i Ny- ;

kjøbing i Sjelland, samt hos Procurator Knudsen

paa Nørregade Nr. 51 i Kjøbenhavn.

Berlingske Tidende Mandag 3. Januar 1848

Løverdagen den 8de Januar 1848 om Eftermiddagen ]

Kl. 3 skal Dampbaaden "William", beliggende i Hol- i

beks Havn, sælges paa Hr. Justitsraad retersens

Contoir i Holbek.

Dette foranlediger Indsenderen heraf til at hen- 1

lede især en ældre Sømands Opmærksomhed paa denne

Auction. Entrepriisen at lade denne Dampbaad gaae

paa Isef jorden er fordeelagtig, thi det er Indsen- :,

deren bekjendt, at William" havde i de Par Maaneder

den gik fra Nyekjøbing til Roeskilde og anløb Pre- .

derikssund og Frederiksværk, en Brutto-Indtægt af

Rigsbankdaler 2.800 Sedler. Skibet blev for circa

6 Maaneder siden solgt for Rigsbankdaler 7.000 Sedler

og bliver maaskee nu i Mangel af høiere Bud,

efterat have gennemgaaet endeel Forbedringer, ud- |

lagt Creditoreme for de circa 5.000 Rigsbankdaler,i

som staae deri. Især for en ældre Sømand, der ikke :

længere har Lyst til at døie det Onde, som Søen ;

paa længere Reiser giver, vilde det være en behagelig

og sikkert ogsaa indbringende Beskjæftigelse i

at føre "'William" i Sommermaanederne paa Isef jorden

.


H/s. William.

HANOS; A..'?;iS=?=-

Berlingske Tidende Mandag 6. Marts 1848:

Dampskibet "William".

Det glæder os, at kunne underrette vore Læsere

fra temmelig paalidelig Kilde, at den nye Eier af

Dampskibet "William" agter at benytte dette til de

samme Farter paa Issefjorden, hvortil det blev brugt

ifjor. Skibet og Maskineriet skal ikkun først under

kasteé Reparation.

Omdøbt til "Axel".

III - 5


•H

>

« P-

_>

LU

Q

Z

<

°<

• I

ai

s i

0) o

«$

o: tri»:

».i

o

PH

fe'

UJ

Vi

'SJ


KAiSiDci-S- "3 S Z - \"TSIAuSt;i"l

PA lRRj[Z.ZR£ III

ss Vilma Dan ex Vinga. O W P B

Berlingske Tidende Tirsdag 8. Juni 1954:

Dæksdreng Knud Erik Lund og Letmatros Bent Jørgensen,

der var forhyret med Rederiet J. Lauritzens ss

"Vilma Dan", blev 8. August 1952, da de var gaaet i

Land i New Orleans, paakørt af en Privatbil og kom

begge til Skade. Jørgensen maatte ligge paa Hospita- j

let der til 28. Pebruar 1953? og Lund var paa Hospi- I

tal i 21 Dage, og kom senere paa forskellige Kliniker!

derovre. |

Domstolen i New Orleans ansaa Ulykken for hændeligj

og frifandt Bilens Ejer. Den danske Generalkonsul 01—|

sen derovre indledede imidlertid Forhandlinger med j

Bilejerens Ansvarsforsikring "Eagle Star Inassurance i

Company" med det Resultat, at Forsikringsselskabet

gik ind paa at betale en Kulance-Erstatning paa 6666

Dollars 67 Cent til de to unge Mennesker for Udgifter

og tabt Fortjeneste som Følge af Ulykken samt til

Hjemrejse pr. Flyvemaskine til Danmark. Forliget indeholdt

Bestemmelse om, at der skulde gives Afkald

paa ethvert fremtidigt eller yderligere Krav overfor

Bilejeren.

i

K. E. Lund og hans Par, der er Slagtermester i Es-f

bjerg, og Bent Jørgensen, der for Tiden læser til

Styrmandseksamen paa Nordby Navigationsskole, havde •

nu ved LRSagfører G. Alstrup, Esbjerg, anlagt Sag ;

ved Sø- og Handelsretten i København, mod Rederiet j

J. Lauritsen med Krav om yderligere Erstatning, hen-i

holdsvis 11.806 Kr. og 26.304 Kr., med den Begrund-j

else, at de to Sømænd ikke forud var gjort bekendt J

med og ikke har regnet med, at de ved Forliget skul- 1

de give Afkald paa den Ret, som de efter Søamandslo-;

ven har mod Rederiet paa Kost og Pleje, Hospitalsop- !

hold. Lægetilsyn og Hjemsendelse, og desuden anfør- [

tes det, at begge endnu langt hen i 1953 herhjemme i

har maattet tage Hospitals- og Klinikbehandlinger ;

flere Steder og endnu ikke er fuldt arbejdsdygtige.

LRSagfører V. Wenzell, der mødte for Rederiet,

paastod principielt dette frifundet, da Forliget siger,

at det er til fuld og endelig Afgørelse af alle j

de Krav, Sagsøgerne nu fremsætter, og hvorved de -

saafremt de faar Medhold - faar samme Erstatning

baade af Skadevolderens Forsikring og af Rederiet, :

hvilket ikke stemmer med Sømandsloven. LRSagfører i

Wenzell fremsatte desuden flere subsidiære Paastande.

om Erstatningens Nedsættelse efter Rettens Skøn. |

Sagen sluttedes efter Rettens Henstilling med et j

Forlig, hvorefter Rederiet betaler Knud E. Lund yder!

ligere 5.000 Kr. i Erstatning og 1.000 Kr. i Sags- \

omkostninger, og Bent Jørgensen yderligere 10.000 Kri

i Erstatning og 1.350 Kr. i Sagsomkostninger.

:


i

UJ

LU

tO

3

3

t

*S

' , v

^

3

^

r

si

N^i

Ol


UhlUl^lUyil^>ll^> IH11

I . JT ? + A f

rt.i"*

$^i i y sf

^ S? . N r* ^ N vT ^ *o v° ^ -5 ^ ^ -s> .-^ o? -a . P -s

^i

4 ^ v ^ ^ f ^ >

^ ' i ' i , ( \ t , i i \

\ i » i I

i i >

I 1

^

^N

^

^

c


ss Vilma Dan ex Vinga. O W P B.

27/12

30/12

7/1

14/1

20/1

29/1

4/2

13/2

1953

1954

pass

afg.

afg.

afg.

afg.

pass

ank.

ank.

FA AAC/,^AS , IV

Panamakanalen for sydgaaende

Buenav en tur a

Callao for sydgaaende

Valparaiso for nordgaaende

Tocopilla for nordgaaende

Panamakanalen til Brownsville

Brownsville til Panama City

Mobile


^

^A^

m \t^

V

^ * ^ & ^ ^

$ ry ro ^ ,N? i ^"^ UV A*

...r

»*. ^

a3 vO*

U ,vv u l K

i

1 *

x4 MH4 -« -«

(3^ ^<

O '

k fj„

t>

f.'.i q

CC '•''•-

s

4 t I

AC *6

7 é

*

7 " S

Ni i

M

Vi--..

S:

UJ

UJ

CO

ss>

^


HANDELS- SS SCrARiSMUSSET

PÅ KRCiAcORG

/V3RJ-. % Vi I SU,-ret

&.«. 5/^y« /ai .

ilc-r/ /r iy/ %yr.

Uk,A


ss Wineland ex California. N J V G. Int. - 1.

Bygget k883 - Armstrong, Mitchell & Co., Newcastle.

1 Stk. 316 NHK. - 1.2oo IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter: 38-74" Slaglængde: 48"

Fabrikat: Wallsend Slipway Co., Ltd., Newcastle.

Klinkbygget af Jern.

2 Dæk og Spardæk. Pigget som Skonnertbrig.

5 vandtætte Skodder.

Vandballast: 23-? Tons.

299,3 x 37,2 x 32,4 Fod.

525 / 3-ooo dw. 2.606 brutto 1.668 netto.

Som ss "California" tilhørende:

,Swinemunde,

paa Pejse fra Bremerhaven til Reval med Bomuld grundstødte

Skibet den 3o/l 1898 paa Scrthat Pev i Sømil

syd for Hasle og blev læk. Skibet blev bjerget den 26/2

og ført til Rønne, hvor det i havareret Stand Ifølge

Anmeldelse Nr. 4^4/1898 dat. 19/7 1898 blev solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Nordsøen, København,

for Kr. 70.000.- og omdøbt til "Wineland".

Indregistreret 25/7 I898.

Ifølge Anmeldelse Nr. 277/l9o4 dat. 26/4 19c4 er

Skibet solgt til:

Okasakl Teshiro, Nagasaki,

for 7.800 Pund Sterling eller Kr. l4o.4oo.~ og omdøbt

til "Nitsushin Maru".

Udslettet af Pegister 27/4 19o4 - Udslettelsesprotokol

Nr. 4 - II - Registreringsprotokol Nr. 13 - 168.


5 19oo Indkommen til New Orleans med knust

Sgterskib.


HANOLLS- SS AS~AA , Sfi/luStET

?A AH

ss Wineland ex California. N J V G

Indberetning fra Bornholms Toldinspektorat dat. 31/1 og

26/2 1898:

Den-3©. Januar I898 Kl. 1 Fm. under Sv. Storm og høj

Sø med Regntykning grundstødte "California", Kapt. G.

Gollin, 2.6o4 brutto , fra Bremerhaven til Reval med Bomuld,

paa "Sorthat Rev" £ Mil syd for Hasle og blev læk.

Af Besætningen, 26 Mand, bjergedes samme Dag først 8

senere 12 Mand af Rednlngsbaaden fra Rønne, medens Føreren

og 5 Mand forblev ombord. Først den 26. 'Februar blev "California"

bragt flot af Svitser og indslæbt i Rønne Havn.

Skibet blev i havareret Stand solgt til Dampskibsselskabet

"Nordsøen" for 70.000 Kr. og fører nu Navnet "Wineland"

af København.

Anm. 1. Landbrugsministeriets 3eretning om Redningsvæsenets

Virksomhed fra 1/4 1897 - 31/5 1898 Indeholder

en udførlig Meddelelse om dette vanskelig«

Redningsforetagende.

Anm. 2. Angaaende den ovenanførte Stranding ses "Das Seeamt

zu Stettin" under 3o. April 1898 at have afgivet

følgende Kendelse (Spruch):

Den d. 3o. Januar 1898 Skruedampskibet "California"

tilstødte Søulykke ved Stranding paa Kysten

af Bornholm i Nærheden af Rønne maa tilskrives j

Kaptajn Gollins Forsømmelser, dels ved udvist 1

Mangel paa fornøden Hensynstagen til de stedfind-j

ende Strøm- og Vejrforhold og den beholdne Fart,

dels ved urigtig Bedømmelse af de pejlede Fyr.

Som Følge heraf frakendes Kaptajn Gollin Berettigelsen

til Udøvelse af Skibsfører-Erhvervet.

Søforhør i København 23/11 1898:

Den 18. August 1898 Kl. 1 Em. under tæt Taage grundstødte

"Wineland", Kapt. J. C. Petersen, fra Stettin til

New York med Stykgods, paa en Sandbanke i Atlanterhavet

udfor Indløbene til New York, men kom nogle Timer senere

flot ved egen Hjælp, tilsyneladende uden at have taget

nogen Skade.

Søforhør i København 12/4 1899:

Den 7- April 1899 kolliderede "Wineland", Kapt. J. C.!

Petersen, fra New York til Stettin med Majs, i Stettiner ;

Haff ved Swinemunde med ss "Wilkoramen".

Kl. lo Em. efter endt Udlosning bakkede "Wineland" f

under Lodskommando ud fra Kajen, men da der blev slaaet i

frem paa Telegrafen nægtede Maskinen at arbejde, efter

Opgivende fordi det ikke var blevet tilladt at rare tilstrækkeligt,

og da derfor Skibet vedblev at gaa agterover

tørnede det med Agterenden mod den paa den anden Side af

Farvandet beliggende Petroleumsdamper "Wilkommen" af Geestemunde,

3-l4o brutto, og tilføjede denne lidt ovenbords

Skade.

II - 1,


nANOLLA- "iS ~^K


HANDELS- ' OiviUO'CC

PA »'criV-' 1 ^

ss Vinland ex Rags. N T D M.

"Vinland" som ss "Rags".


HANDELS- SS SØFARTSMUSEET

ss Vinland ex Rafs. N T D M. Int. - 1.

Bygget 19o4 - W. Gray & Co., Ltd., West Hartlepool.

1 Stk. 291 NHK. - 1.347 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 24i-4o-65" Slaglængde: 42"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 corrugerede Kanaler.

Risteflade lo7 Kvadratfod. Hedeflade 4.4o4 Kvadratfod.

Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadratfod.

1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Central Marine Engine Works, W.

Hartlepool.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master. 4 Samsonposter. 6 Luger.

Bak 32 Fod. Brodæk 86 Fod. Poop 25 Fod.

6 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 892 Tons.

34o,o x 48,o x 24,8 Fod.

Agterpeaktank 30 -

236 / 5.8o3 dw. 3.589 brutto 2.296 netto.

Som ss "Rags" bygget til:

A/S. Rags (Jacob Christensen), Bergen.

Ifølge Anmeldelse Nr„ 98/1915 dat. 5/3 1915 er

Skibet købt fra ovennævnte Rederi af:

A/S. Dampskibet Grønland, København,

med Direktør Poul Albert Jensen, København, som bestyrende

Reder.

Indregistreret 8/5 1915.

Ifølge Anmeldelse Nr. 423/1916 dat. 9/6 1916 er

Skibet solgt til:

A/S. Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen,

og omdøbt til "Vela".

Udslettet af Register I0/6 1916 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 25 - 74.

Lloyd 1916 - 1929 Vela - Det Bergenske D/S., Bergen

1929 - 195o Zephyros - Johan C. Wiese, 3ergen

1930 - 1935 - - A/S. D/S. Zephyros CJohan

C. Wiese), Bergen.

1953 - 1935 Fjeld - A/S. D/S. Fjeld (C. Meidell),

Bergen.


lOe^RTSF/USEET;

PA XAC'AiSOrlG

ss Vinland ex Rags. N T D M. V. - 1,

Billeder: Arkiv (som ss "Rags")

Negativer

Litteratur: "Bergenske Dampskibs Selskab 1851 - 1951",

Pag. 312 og 584.


•-S.0

CO

CC

o

ifl

1' ^ A

ti

UJ

(fi

3

J

'i

Vi'

At"

v.

V-

s?

J


FA KROX ! SORG

ss Virginia ex Euxinia. N K L Q.


HANDELS- CG SØFARTSMUSEET

ss Virginia ex Euxinia. N K L Q. Int. - 1,

Bygget 1899* Tyne Iron Ship Building Co. Ltd., Newcastle,

1 Stk. 314 NHK. - 1.5oo IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 2§-4o-66 ,r Slaglængde: 45"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 Stk. riflede Kanaler.

Risteflade 124 Kvadratfod. Kedeflade 4.800 Kvadratfod.

Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med 180 Pund Arbejdstryk.

Baade Kedler og Maskine fra Blair & Co. Ltd., Stockton.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Spar Deck. 2 Master. 5 Luger.

Bak 39' Bro llo' Poop 35'

6 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 825 Tons

348,o x 48,o x 16,4'

Agterpeak 62 -

^o4 / 5.296 dw. 3-649 brutto 2.333 Netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 349/1899 dat. 3/7 1899 som

ss "Euxinia" bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Kjøbenhavn, København.

Registrering foretaget 4/7 1899*

Ifølge Anmeldelse Nr. /191o dat. /il 191o

solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Hafnia, København.

Registrering foretaget / 191o.

til:

Ifølge Anmeldelse Nr. /1913 dat. 26/2 1913 solgt

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København,

og omdøbt til "Virginia".

til:

Registrering foretaget / 1913.

Ifølge Anmeldelse Nr. /1927 dat. 18/6 1927 solgt

Malabar Shipping Co. Ltd., London,

og omdøbt til "Carama". Registrering foretaget / 1927

Lloyd 1928-31 "Carama" - Malabar Shipping Co. London.

1931-32 "Maurice Colignon" - Armement Colignon

Soc. Anon., Antverpen.

1935-36 "Ramses" - A. Klat, Alexandria.

Januar 1936 solgt for 7.650 Pund Sterling til Ophugning

under Scrap & Build Scheme. Marts s.A. videresolgt til


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

ss Virginia (l) ex Euxinia. N K L Q. Int.

Korrektion til Blad Int. - 1.:

Ifølge Anmeldelse Nr. 46l/l91o dat. 22/lo 191o har

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling, København,

taget A/S. Dampskibsselskabet Kjøbenhavns Bo under Konkursbehandling.

Registreret 22/lo 19I0.

Ifølge Anmeldelse Nr. 511/191o dat. 18/11 191o har

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling solgt ss "Euxinia"

til:

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Hafnia A/S. (1), Kbhvn.

Registreret 19/H 191o.

Ifølge Anmeldelse Nr. 85/1913 dat. 26/2 1913 er

Skibet solgt til:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København,

og omdøbt til "Virginia" (l).

Registreret 3/3 1913.

Ifølge Anmeldelse Nr. 242/1927 dat. 18/6 1927 er

Skibet solgt til:

Malabar Shipping Co. Ltd., London,

for 12.5oo Pund Sterling og omdøbt til "Carama".

Udslettet af Register 18/6 1927 - Udslettelsesprotokol

Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr. 23 - l6l.


1A5

RK

^§.

,3.

Jtf •

CO

-.1

LU

Q

Z

<

. « • ' ^

Vi

[„..

rr •-)•

i'

O

o>

V!

O

O

fC


w

s •


HANDELS- SG SØFARTSMUSE!

PÅ KRO', \Zj^l '-. O

;s Virginia (l) ex Euxinia. N K L Q. V. - 1,

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur


CO a-

„J

LU

Q

<

X

Vi O

w $

°<

li. I ti

o z.

| O

bo

D

lu

LLI

(fi

^

A>.


'M

^

N%\

is) f\ ^fe


"Ry&km

' I 1 i Uv -V

j ri ^

-, s

.f "*'**


Ir* ^

^j-f • ' • i r.]

f

/s-v vi \i -^

>> >

>- a J ** -r ;? ^ » >H

^ Ai ^

l i i

i ' l

\ » •

QJ

^

•i * \

r ^

s4~

j


HANDELS- SG SSFAR7SWUSEET

ss Visborg ex Nivlngston ex Newcastle. N R F V. Int. - 1,

Bygget 1885 - C. S. Swan & Hunter, Wallsend on Tyne.

1 Stk. 147 NHK. - 75o IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: l8-£--3o-5o" Slaglængde: 36"

2 Stk. skotske Kedler hver med 2 glatte Kanaler.

Risteflade 138 Kvadratfod. Hedeflade 2.l6o Kvadratfod.

Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engine Co.,

Newcastle.

Klinkbygget af Staal.

1 Læk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger.

Bak 25 Fod. Brodæk 39 Fod. Halvdæk 80 Fod.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 257 Tons

243,0 x 3^,o x 18,9 Fod.

Forpeaktank 5° -

Agterpeaktank 53 ~

285 / l-39o dw. 1.373 brutto 819 netto.

Oprindelig bygget som ss "Newcastle" til:

Newcastle Steamship Co., Ltd.„ Newcastle,

og 1898 solgt til:

The London & Edinburgh Shipping Co., Ltd., Leith,

og omdøbt til "Nivlngston".

Ifølge Anmeldelse Nr. 31&/19o9 dat. 8/6 19o9 er

Skibet købt fra sidstnævnte Rederi af:

A/S. Dampskibsselskabet H. KIrschner, København.

Intet Navneskifte.

Indregistreret 14/6 19o9. Blad 2.


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

PA KRONORS

ss Visborg ex Nivingston ex Newcastle. N R F V. • Int. - 2.

Ifølge Anmeldelse Nr. 33/191o dat. 3o/12 19o9 er

Skibet solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Neptun, København,

for Kr. loo.ooo.-

Registreret 23/1 191o.

Ifølge Anmeldelse Nr. l2o/l91o dat. 3/3 191o har

Skibet forandret Navn til "Visborg".

Registreret 4/3 191o.

Ifølge Anmeldelse Nr. 388/1912 dat. 14/9 1912 er

Skibet solgt til:

A/S Visborg (Brummenæs og Torgersen) Haugesund,

for Kr. 15o.ooo.-

Udslettet af Register 17/9 1912 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 22 - 54.

27/11 1916 torpederet i den engelske Kanal paa R^jse fra

Barry til Cherbourg med Kul. Mandskabet fik

Lov til at gaa ombord i norsk ss "Quernstad",

der ikke blev sænket, da det sejlede for den

belgiske Hjælpekommite.


HANDELS- OS SØFARTSMUSEET;

ss Visborg ex Nivlngston ex Newcastle. N R F V, V. - 1.

Billeder:

Negativer:

Litteratur: Sea Breezes 8/I963 - 149:

"The London & Edinburgh Shipping Co., Ltd."

Med norsk Skib i Verdenskrigen" Pag. 80.


HANDhLS- SG SØFARTSMUSEET

FÅ KRO;;SORS

ms Vistula. H S I 1 . / O Y J E.

Jyllandsposten Søndag 28. Marts 1954

Paa "Vistula" har Fuglekvidder erstattet OTJE.

Der vil blive fejret Fødselsdag om Bord paa "Vistula"

paa Mandag. Dagens Hovedperson vilde i og for -

sig helst lade Dagen og følgende Aars Mærkedage gaa I

upaaagtet hen, men hans Natur kan nu engang saa daar- 1

ligt forenes med Ubemærkethed, og G-læden ved at føle i

glade Mennesker om sig betyder saa meget for Overtelegrafist

Aage Bangst5 at Fødselsdagshumøret ikke

kan begrænses til de passagerer, der om Natten vender

hjem fra Ferien i Norge eller til dem, der Man- |

dag Aften sejler ud paa Norges-Færd. Skagen Radio

vil faa noget at bestille paa Mandag. M.en forsøg at

faa Bangst til at røbe sin Alder. Det vil være vanskeligere

end at efterforske Antallet af leveaar for |

en Filmsdiva. Det skyldes ikke at Bangst er krukket,, !

langtfra, men et forfængeligt Haab om, at Rederiet ;

ikke lægger Mærke til Begrebet pensionsalder og la- I

der Bangst residere bag Broen paa "Vistula" i en Del :

Aar endnu.

"Vistula" er ikke noget moderne Skib, men det er

hyggeligt og har et godt Navn baade blandt Jyderne

og blandt de Nordmænd, der om Sommeren drager gennem -

de Jyders Land. Skibet ligger godt i Søen, og man kan

hygge sig om Bord. Skibets Interiør indbyder til det,

og alle om Bord fra Kaptejn Lund paa Broen via Jorn- •

fruerne og Kokkene til den allestedsnærværende Tjener

Bonderup gør hver sit for at understrege Feriehyggen

, og' saa koncentreres Begrebet alligevel stær- '"

kest omkring "Gnisten".

Pladsen er sparsom. Bangst har daarligt nok Albuerum

til sig selv, og han hører ikke til dem, der kræver

mest Plads? men alligevel er det næsten ubegræn- .

set, hvor mange Mennesker han byder velkommen ind,

mens han etablerer Forbindelsen via Skagen Radio til

Hjem eller Forretning.

Selv om man ikke skal radiotelefonere, kan man

ikke undgaa Kontakt med "Gnisten". Det er ham, der

ordner G-rammafonpladen'j naar Skibet lægger fra Kaj

og lader Tonerne til "Vi ses igen" smelde ud over de '

afskedstagende, og naar Skibet er i Søen, og passage

rerne har fundet sig til Rette ved Spisebordene, er :

han der igen i Højttalerne fra For til Agter*

"Velkommen hjem fra Norges høje Fjelde?

mæt af Indtryk fra Naturens Ho og Vælde,

Nu gaar det atter hjemad genne Is

ad Oslofjord i Regn og Taagedis.

Mange Skibe ligger fast i Is og Sne

det vil De snart fra Dækket kunne se.

Værsgo' forsyn Dem af de fyldte Fade -

saa spiller jeg for Dem en lille .flade."

Bangst er Mester for Dagens Vers paa "Vistula" ,

og den sødeste af de kvindelige Passagerer, der af- "

lægger Besøg for at ringe hjem, faar Verset overrakt

med Dedikation.

- Er der Tid til at begaa Vers hver Dag?

- Det er et Spørgsmaal, der kan varme Hjexterød- :

derne paa en Telegrafist, som hver eneste Dag i Mesxj

l


HANSELS- OS SØFARTSMUSEET ; H I -

ms Vistula. NHSF. /OXJE.

Jyllandsposten 28/5 1954. (2)

sen er Skydeskive for Kammeraternes Haansord om rationel

Udnyttelse af en Mands Arbejdskraft. Men det

er Skibstelegrafistens Kaar, og et langt Liv i Søen

hærder, saa vi nok kan klare os i Messe-Debatten. Telegrafisternes

Arbejdstid foregaar I Ryk? og det største

Ryk, som jeg har oplevet siden de mindeværdige

Dage om Bord paa Amerikabaaden "Frederik den Ottende"?

kom i de Døgn, hvor Isen i Oslof&ord spærrede "Vistula"

inde. Alle Passagerer skulde have ringet hjem,

og paa en af Turene havde jeg en 40 Timers Vagt med

uafbrudt Arbejde, det var da en Afveksling, og det

behøver jeg ikke engang Anden-Styrmand til at fortælle

mig.

- "Vistula" har et særligt Kaldesignal i æteren?

- Vort officielle Signal er 0 X J E, og det kan

der ikke rokkes ved, men i Radiotelefonen har jeg

indført lidt nationalisering. Her har vi Fuglen, en

lille Vandfløjte med de yndigste Kaldetoner. Lyt kun.

Ud i i£teren lyder en Sangfugls glade Triller, og et

Øjeblik efter svarer den venlige Mandsstemme paa

Skagen Radio. "Jeg synes, jeg hørte "Vistula". Er det

ikke Slumringstid -om Bord? Bangst hævder, at der er

Foraar i Luften, trods Isens Standhaftighed i Oslofjord,

og at han og Fuglen ikke gaar til Ro, før Alderen

begynder at virke trykkende.

- De beklæder Jimbedet som en Slags Kommers-Raad

om Bord?

- Rederiet har et storaretet Slagord; De sover,

mens De sejler", men det gælder bare ikke for "Visiråla".

Her skal vi more os.

Vore Passagerer staar enten over for en Ferie? der

fylder dem med Forventninger, eller ogsaa skal de have

sat Punktum for festlige, dejlige Dages og derfor

venter de at have det hyggeligt om Bord paa "Vistula".

Vi gør vort til, at de ikke skuffes. Selvfølgelig kan

Søen sommetider virke generende, men "Vistula" ligger

godt i Vandet, Sjusserne er billige og bliver staaende

hvor de skal, og det er da altid rart at have

en Sjus at klamre sig til.

_ Har Søen aldrig generet Dem?

- Jo, jo, naar man er vant til at sejle i et Hav,

generer det at komme til et nyt Omraade, hvor Søen

ikke har den vante Rytme. Under min Køje har jeg Skuf

fer med Skjorter og Undertøj, og hvad man ellers har

med sig. En Nat trak jeg en Skuffe ud for at tage et

Lommetørklæde og glemte at skubbe den ind igen. Kort

efter blev jeg syg og maatte endnu engang kigge paa

Aftensmaden. Næste Dag fandt jeg den i Skuffen mellem

de rene Skjorter, ak ja, det var en short story om

Livet til Søs.

- Savner man ikke Familielivet, naar man er til

Søs?

- Paa en Maade, men en Sømand har altid Glæden ved

at skulle hjem, og hans liv er en stadig Genoplevelse

af Hvedebrødsdagene. Vil De se min Kone? Hun har Hæderspladsen

i Naturtræs ramme mellem fire Søm. Her

skal De se.


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET,

ms Vistula. NHSF./OXJE.

Jyllandsposten 28/3 1954. (3! s ;

Jamen, det er jo en lille Pige? '

- Ja, tolv Aar, et yndigt Interiør fra mine Svi-;

gerforældres Køkken, hvor min Kone er i Gang med 0$^

vasken. Læg Mærke til hendes Charme og Ynde. Der er j

det meé Koner, at de ændrer sig jo med Aarene, og I

man kunde jo faktisk gaa og udvide Rammen hvert an-I

det øjeblik, men i dette Billede holdes noget betydningsfuldt

fast i Bevidstheden.

- Har det andet Billede her, af Dem selv med Ka-i

nariefugle, givet Ideen til Fug&en som Kaldesignal? \

- Paa en Maade. løvrigt var det en sørgelig Historie

med den Fugl. Jeg havde den ikke om Bord,

men hjemme hos min Kone, og hver Gang min Kone skulde

tale i Telefonen, vilde Fuglen synge med. En Dag;

fik Piphans lov til at flyve en TUT i Stuen, men

uheldigvis stod et VindLie aabent ... Ak ja, det var :

en short story om Drama paa landjordenen.

- Har De nogen Sinde sendt et SOS ud I Æteren?

- Ja, det skete lige efter den anden Verdenskrig

da jeg gjorde Tjeneste om Bord i "Kjøbenhavn". I

stærk Taage kolliderede vi i Sundet med en Damper

og fik faretruende Slagside. Ted Kollisionen blev

Forbindelsen med Broen afbrudt, og jeg udsendte saai

Nødssignalet. Heldigvis var det ikke saa slemt, som!

det saa ud til. "Kjøbenhavn" klarede sig, dens Skæbnetime

kom først et Par Aar senere.

- Var det Deres mest spændende Oplevelse som Tele•

grafist?

- Nej, hvis vi skal genopfriske dens maa vi meget

længere tilbage, helt til 1917. Da var jeg ansat i

Marinene Flyvertropper. Vi havde en Pilotm der havde

været forfulgt af Uheld, og to Telegrafister havde

sat Livet til, naar han skulde nødlande en Maskine.

En Dag fik jeg at vide, at jeg skulde af

Sted med "Nr. 17". Kammeraterne tog mig ud foran

Maskinen og lod mig fotografere, idet de lovede at

sende Billedet til mine Efterladte. Saa gik vi paa •

Vingerne. Som Telegrafist var man udrustet med Krystalapparat

og Gnistsender, og Antennen, der var

100 Meter lang og forsynet med Blylod, blev først

kaatet ud, naar vi havde faaet Højde paa Maskinen.

Paa bestemte rositioner skulde vi sende Signal til

Kastrup om Alt vel. Forudan at passe Senderen, skulde

Telegrafisten sørge for Oliepumpen. Over Slipsr- .havn

satte Motoren pludselig ud, og propellen gik

fast. Piloten gav mig sine Instrukser, og der hjalp'

ingen Kær 1 Mor. 0j> af Hullet og ud paa Planet for !

at faa fat i det Haandtag, der skulde sætte iAropel- 1

len i Gang igen* Den eneste Lyd var Vindens Susen i :

Bardunerne. Det klang som Klaverstrenge, slaaet an

i C-Dur, og her svimlede det. Der var langt til Bunden,

men jeg var indstillet paa at maaatte tage Tu-;

ren. Saa kom jeg i Tanker om"Storebror", der havde r

taget Fotografiet og grinende havde fortalt mig,

at han nok skulde give det til min rige. Den Fornøjelse

skulde han ikke have. Jeg fik fat i Haand- I

taget, fik propellen i Gang, kom igen ned i Hullet i

bag Piloten og fik Sikkerhedsremmen spændt ekstra .

godt fast.

III -


HANDELS- OG SC^AT-S^SEET

PÅ KRONBORG S

ms Vistula, N H S F. / 0 Y J E.

Jyllandsposten 28/5 1954. (4)

- Hvor sejlede De under den sidste Krig?

- Jeg var om Bord i "Brasilien" og sejlede Kul

^jem fra Hamborg og Bremen. Vi hentede ogsaa Erts

i Luleå, noget maatte vi jo gøre for at sikre os

Kulladningerne.

- I 1944 begyndte det at blive for broget, og vi

sejlede ind til Stockholm for at lade Skibet blive

der Resten af Krigen. Nogle af os rejste hjem til

København for at være hos Familien, og her fik jeg

Besked om at møde i Shellhuset hos Gestapo, der ønskede

nøjere Forklaring paa "Brasiliens""Forduftning

Situationen tegnede ikke hyggeligt, men saa kom SAFs

Angreb paa Gestapohovedkvarteret, og saa betragtede

jeg Invitationen som annulleret.

- De har engang optraadt i Radio?

- Ja, det var alle Tiders Nummer. Pludselig var

Underholdningsafdelingen 1 æteren med ønsket om et

Bidrag til Lørdagsudsendelsen. Jeg improviserede 1

Hast en Stump Melodi paa "Skibsklokken". Flere Gange

senere har der været passagerer, som vilde se og

høre Skibsklokken, og saa maatte jeg afsløre, at det

var klaret ved Hjælp af en Blyant og mit Askebæger.

- Rimede De ogsaa I Radioen?

- Jeg synes, det er saa morsomt at lege Ordene

sammen i Rim. Det kan ogsaa være praktisk en Gang

imellem. Skiltet "Sover" paa min Dør har alle kunnet

lave Spas med ved Hjælp af smaa Tilføjelser. Nu har

jeg lavet et Kims

Naar en Telegrafist er træt,

kan han sove paa et Brædt.

Naar man har vel fordøjet,

er det godt med en paa Øjet.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 4. Oktober 1954:

ms "Vistula" har nu afsluttet Sæsonen paa Frederikshavn

- Oslo Ruten. Passagertallet viser en Stigning

i Forhold til i Fjor paa 10 pCt., medens der

er transporteret 20 pCt. flere Biler end i Fjor.

I X I


HANDELS- SS SO-ARTSMUSEET;

PÅ KROASOAS

Vitus Bering es. Sigfors ex Pegasus

ex Avanti. 0X1 C,

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 24. Marts 1954:

Motorskibet "Vitus Bering" (172 NET), tilhørende

Rederiet A/S "Vitus Bering 11 , Horsens, er gaaet til

Nordhavnsværftet for Reparation og Bundeftersyn.

Skibet er blevet solgt til Skibsreder Peterson i

SkSrhamn og vil fremtidig bære Navnet "Sydfors 11 .


^O

! ^

1 trs

^

>x

tf

'Si °-

,ii

o z

o

SJ.

'4

OJ

o

<

vr

M:

AA

v ;

fr

o


(ej o

to 'IR.

i i .

tf)

UJ

O

"Z

<

X.

;


iNDELS- OS SØ-ARTSMUi

Vladimir Reltz. N P J H. : Into _ ^

Bygget 19o5 - Clyde Shipbuilding & Engineering Co., Ltd., !

1 Stk. 225 NHK. - 1.25o IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 22-55-59" Slaglængde: 39"

2 Stk. skotske PCedler hver med 3 korrugerede Kanaler.

Port Glasgow,

Risteflade I06 Kvadratfod. Iledeflade 3.300 Kvadratfod.

Arbejdstryk l3o Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master, k Luger.

5 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 605 Tons

?.9ky x 42,o x 22,8 Fod.

Agterpeaktank 65 -

15o / 3.55o dw- 2.128 brutto 1.34-9 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. kk5/X9o5 dat. 26/8 19o5 er

Skibet bygget til:

A/S. Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab, København,

Indregistreret 28/8 19o5-

Ifølge Anmeldelse Hr. -Mfo/1917 dat. 15/5 1917 er

Skibet den k/k 1917, paa Rejse fra Galveston til Aarhus

med Oliekager, torpederet i Atlanterhavet ved Fcula Island.

2 Mand omkom. Skibets Vscrdi Kr. 600.000.-

Udslettet af Register 22/5 1917 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr. 19 - 5.

17/9 1913 Indkommen til St. Johns for Reparation af

Bovskade, stammende fra Kollision med en Hval,


tQ I

co i

t

U i

•ri I

n i

•H I

TJ f

nj I

/. ..i ,

ns" I

S I

I

5£3 I

I

l

'••il

..i

Cl

z~

> f

* !

l

I Æ ••

ffn •4 i

ssfl "^

l l l l » »

t !

1

/r>

05

IX)

UJ

(fi

SSi

s >

Vi

Jrr

it.'

o C/J


HANDELS- SS SSFARTSnÆS~F

ss Wladimir Sawin. N J W V. Int. - 1,

Bygget 1898 - Craig, Taylor & Co., Stockton.

1 Stk. 182 NHK= - 74o IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 2o-32-£-53" Slaglængde: 36"

2 Stk. enkeltbundede skotske Kedler hver med 2 glatte

Fyrkanaler. Risteflade 148 Kvadratfod. Hedeflade 2-94o

Kvadratfod. Arbejdstryk 160 Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Sir C. Furness, Westgarth Se Co. Ltd.,

Middlesborough.

Kllnkbygget af Staal.

1 Dæk og partielt Awning Deck. 2 Master, 4 Luger.

Poop 27' Halvdæk 72'

Længde af Awning Deck 172'

k vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 442 Tons

269,8 x 4o,7 x 26,2'

Agterpeaktank 5^ -

24o / 2.83o dw. 2.o58 brutto 1.295 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 529/1898 dat. lo/9 1898 er

Skibet bygget til:

A/S. Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab, København,

Registrering foretaget 12/9 1898.

16/4 192o anmeldt solgt til:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København.

Registrering foretaget 2o/3 192o.

4/7 1922 anmeldt solgt til:

Rederi A/B. Harmonia, Helsingborg,

for Kr. 235»ooo.- og omdøbt til "Harmonia".

Udslettet af Register 4/7 1922. Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 13 - 195-

I Lloyds 1918/19 findes Skibet overtaget af The Shipping

Controller (Lambert Bros. Ltd.), London.

/8 19ol grundstødt ved Durban og faaet Rorskade.

/12 19o2 paa Rejse fra Kotka til Antverpen havde vend

Slci b


Paa Scheldefloden gik Skibet paa Grund, men kom flot ved

egen Hjælp.


v:

£

3?!

At

^! ^ A?I c ^'

^ $. ^ ^ ^ .^ ^! A: .^1

/Ni

fi


o


0

•H

H

cd

S


,d

E^

(li l,: -

j

til

n

~A

X

CQ

^

'"'li

0

W

fi)

('" i •)

C ) . '.

(i) OJ

c-) V,;i

> z

vi O

tit

I.M

CO

Si


«

£i

X

O

\

_• ;Æ »- * s*

' tf;«?'

• >tn

nj

t V 1*

IJ'J'i

% V'J.1


HANDfcLS- 03 SS-AS.TS?,1uSEET

ss Wm. Th. Malling. NSLR. /OXND. Int. - 1,

Bygget 1913 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft

Byggenummer 115-

1 Stka 194 NHK. - I.005 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 2o-32-53" Slaglængde: 56"

2 Stk. skotske Kedler hver med 5 corrugerede Kanaler.

Risteflade 9o Kvadratfod. Hedeflade 3*080 Kvadratfod.

Arbejdstryk 185 Pund pr. Kvadrattomme.

Kedler og Maskine fra Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger. Maskine agter,

Bak 29 Fod. Halvdæk 157 Fod.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 5oo Tons

Forpeaktank loo -

Agterpeaktank 18 -

Dækstanke 117 -

Skibets Kulforbrug pr. Døgn 13 Tons

Fart paa Last 9,5 Knob.

262,6 x 39,2 x 2o,6 Fod.

19o / 2.36o d\-i. 1.934 brutto 1.125 netto.

860 Stdr. Trælast.

Ifølge Anmeldelse Nr. 456/1913 dat. 25/11 1913 er

Skibet bygget til:

A'/S. Det Danske: Kulkompagni, København.

Indregistreret 25/11 1913.

til:

Ifølge Anmeldelse dat. 8/2 1955 er Skibet sol^t

Roshina Cia. Maritima Ltda., Puerto Limon,

og omdøbt til "Katlna".

Udslettet af Register 8/2 1955

Lloyd 1955-1959 Katina - Roshina Cia. Maritima Ltda., ;

Puerto Limon. vend


16/11 1935 grundstødt paa Stubben ved Indsejling

til København. Skibet styrede ned i

Trekroners røde Vinkel indtil de røde

Ledefyr var overet og fortsatte derefter

med langsom Fart mod Molen. Pludselig

viste der sig en Slæbebaad mellem Molerne,

den kom syd fra og viste grønt, medens

Slæbet viste rødt. "Wm. Th. Halling" gav

haardt Bagbords Ror, hvorefter Slæbebaaden,

"Gråne", passerede agten om. Der blev

ikke givet noget Signal for Bagbordsmanøvren,

men Idet Slæberen passerede blev

der givet 3 Stød for at varsko Bakmanøvre.

Saasnart Skibet var rettet op i Fyrlinien,

kom Aalborgdamperen ud af Havnen, der blev

saa givet Styrbords Rot for at passere

rødt mod rødt. Den stærke nordgaaende Strøm

fik paany Skibet ud af Fyrlinien, da der

var for lidt Fremdrift og det drev paa Grund.

13/lo 1937 paa Rpjse fra London til København grundstødt

i Kielerkanalen 95 km. øst for Brunsbuttelkoog.

Skibet kom flot ved egen Hjælp 1 uskadt

Stand.


•Vo*

A "v> ^ ^ \v*

t$ y


vT* i • t i i ^ A

^ 0 <

S N

Vi %4

vi

v \ . v*.:

\ t

f

5

•J X o

\ v

y y

i

C'i

o

to

„J

UJ

D

æ

T t

G.

••'.'

o

!,>

o:

1'"'

O

C'

o

f 1 '.'

(3

i-'

i.U

UJ

Vi

D

CO ':>


^•• i

*v

*r

\ 1


^ A

.4 V

v .'-1 V^J

V I »" >A-,

«ss

^

^ v V. '..

I

y

t-\ • Zfi '*" ~~ ^^r^^^^^^^f^

^ ^ ^ ^s-

r ^

K

^'

i l

^

v3

vC

^V

^

^< 4 4

• \ \

1 I

VV

- 4 «

••^H *

/


JS

9 $

^

^ 'Ti


^ / ^ l. ^1

-r

i : >


^ .


£ *M K

^•iS-


t! Vf 4 £«• J£ Jf- UJ < £< J' rj • *. If l^ 1 k" 1 • H* i

y^€:

fat

tu

n

•fi

3

i \\7\7 U\'\ \y\ u

i •*

A, T i i •? /.« * ^

/• o

i -.-i

(o 6

Og N^J

^ x ^ ^ >


* * 1

$ 4 7i A > > VW ... >i i i *r

J,

r '{

iy/iyui-7f(t

>- i i

r- ^

K Ni

* » i

' i t

i i

i > <

^ "^ ^

*$spmtT?***H

*

^

J

4 ^

JT

^ ^


_ * * • *


HANSELS- OS SØFARTSMUSEET

ss Wm. Th. Malling. N S L R. / 0 X N D. V. - 1,

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur

A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft

1897 - 1922 Pag. 9o.


ss Tolmer. IP QS, -I-l

Registreringsprotokoller: VIII-6. 21-358. 1-85

17-60.

Registreringsdato; 17/1 1876.

Københavns Skibsregiter

II -

l/l 1894; (Omregistrering).

Certifikaters 17/1 1876. 25/10 1883. 5l/3

29A 1899.

Bygget 1875/76 af A/s. Burmeister & Wain, København,

ifølge Bilbrev dat. København 15/1 1876.

1 Stk. 150 NHK. = 600 IHK. Dobbeltcompoundmaskine.

Cylinderdiameter; 24"x2 - 48 t! x2. Slaglængde; 32"

Fabrikat: Burmeister & Wain.

Kiinkbygget af Jern.

1 Bæk med Mellemdæk midtskibs og fuldstændigt

Overdæk (Spar Beck). 5 Master med Skonnertrigning.

Skarpt forskib med lodret Stævn. Hækbygget Agterskib

med rundt Spejl.

Ruf midtskibs. Kommandohus

Fuldstændig Inderklædning.

6 vandtætte Skodder.

Yandballast: 460 Ions.

Længde: 250'2 Bredde: 28'5 Dybde: 16'9

225 / 1.850 dw. 1.531,28 brutto 978,73 netto.

Ifølge Bilbrev dat. København 15/1 1876 OR

Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. 10/1

1876 bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet "Carl", København,


HAMDELS- 03 SØFARTSMUSEET.

ss Volmer. IPQS. 1-2

med fhv. Skibsfører L. H. Carl som Direktør.

Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. København

9/4 1880 og Pirma Anmeldelse dat. 30/3 og 31/3

1880 er Forretningsførelsen overdraget til Ba.

B. H. Carl (Indehavere L. H. Carl og Adolf Carl).

Ommaalt ifølge Maalebevis dat. København 22/10

1883:

netto 1.087.69.

Ommaalt efter Ombygning af Maskinrum m.v. -

Tilbygning af Maskin- og Kabysruf og 2 Sideruf

forude - samt Indsættelse af nye Kedler hos Burmeister

& V/ain, ifølge Maalebevis dat. København

12/3 1890:

1.532,46 brutto 1.033,84 netto.

Efter Omregistrering l/l 1894 beskrives Skibet •

saaledes:

Maskine: 186 HHK. = 670 IHK. Dobbeltcompound.

Navigationsruf.

Ufuldstændig Inderklædning.

Længde: 243 { 6 Bredde: 31'1 Dybde: 23'8

Længde af Maskinrum; 35'3.

Brutto; 1.515,99 Kubik: 4.290,26 Kubikmeter

Netto: 941,43 Kubik: 2.664,25 Kubikmeter

ifølge Maalebevis dat. København 27/4 1897.


HANDELS- CS SØFARTSMUSEET

FÅ KRCXESRG

ss Volmer. N P Q S. Int. - 1,

Ifølge Anmeldelse Nr. 3o9/19o? dat. 15/5 19o3 er

Skibet solgt til:

Å/S. Dampskibet "Cyrus", København,

hvis Forretningsfører er Firmaet Kampmann & Herskind,

København. Skibets Navn er forandret til "Cyrus", s.d.

Salgspris Kr. 98.176,77.

Registreret 25/5 19©3.

13/1 189^ ved Afgang fra Libau grundstødte Skibet I

Havnen. Bragt flot med Bugserhjælp.

/lo I896 indkommen til Rio de Janeiro med Skade paa

et Par Spanter og Plader.

/I2 19oo paa Rejse fra Blyth til Libau har Skibet

under haardt Vejr faaet en Del ovenbords

Skade.


\N"D^LLS- ;:VtUSbET

ss Volmer. H 3? Q S . n - i.

Søforhør i København 30/1 1901:

Ben 30. Oktober 1900 kolliderede ss "Volmer",

Kaptajn i?. M. A. Riber, fra Libau til London med

Havre, paa Themsen ud for G-ravesend, med ss "Cap

Tarifa".

Kl. 6 Em.5 da "Volmer" med klart brændende

Top- og Sidelys stod ind paa Themsen for at søge

Ankerplads og afvente Lodsens Ankomst, saas pludselig

tæt forude Omridset af et Skib, som senere

viste sig at være ss "Cap Tarifa" af Antverpen.

Maskinen kastedes "Euld Kraft Bak" og Roret lagdes

Bagbord, men ca. 3/4 Minut efter tørnede "Volmers"

Stævn mod "Cap Tarifas" Bagbords Laaring og

begge Skibe led betydelig Skade.

Ifølge Udsagn fra "Volmers" Besætning var der

intet Agterlys synligt fra "Cap Tarifa", som drev

ned ad Themsen med Agterskibet ud efter, medens

det fra "Cap Tarifas" Side med stor Bestemthed

hævdedes, at Agterlys havde været paa Plads og

brændt klart baade før og efter Kollisionen.

Den engelske Admiralitetsret gik imidlertid,

støttet af Vidneudsagn fra et 3die Skib, ud fra,

at der intet Agterlys havde været synligt og dømte,

at "Cap Tarifa" alene havde Skylden i Kollisionen,

dog maatte "Volmer" bære Udgiften for den

Skade, som var sket ved, at dette Skibs Anker ikke

var firet saa langt ned, at Ringen paa samme var i

Vandet, saaledes som paabudt i Bestemmelserne for

Be sejlingen af Themsen.

Søforhør i Libau 12/3 1901:

Ben 28. Februar 1901 kom ss "Volmer", Kaptajn

B. M. A. Riber, fra Shields til Libau med Kul, i

Besæt i Isen ud for Libau og grundstødte.

Kl. 9,45 Em. kom "Volmer" i Besæt under Borsøg

paa at forcere gennem Isen uden for Libau Havn.

Samtidig blev det Snetykning, og efter at det var

lykkedes "Volmer", som med Strømmen drev rask

nordover, at komme klar af Isen, sattes Kursen

SSV. for atter at søge Havnen. Kl. 10,55 Em.

huggede "Volmer" i høj Bønning gentagne Gange i

Grunden og blev læk. Loddet var holdt jævnligt

gaaende og Barten langsom, iuaskinpumpen sattes i

Gang og i Løbet af Eftermiddagen lykkedes det

"Volmer", som stadig kunde holdes læns, at komme

ind i Havnen.


hA;>JC'tLS- OS SOFAS , SMUS^HT

ss Volmer. NPQS, • IIX

Nationaltidende 10. Bebruar 1880 Morgen:

Fem af Mandskabet paa ss "Volmer", som nylig

ankom fra Havre til New York, nedlagde ifølge

"Ben danske Bioner", under Indtagning af Ladningen

paa det sidstnævnte Sted Arbejdet og vægrede sig

ved at genoptage det, saafremt de ikke erholdt~"de

der 1 Landet gængse Hyrer. Ba Hyrekontrakten imidlertid

var opsat 1 Banmark, gav Kaptajnen dem Af- •

slag, men Resten af Besætningen lod til at dele

de Opsætsiges Mening, og han besluttede derfor at

paakalde Politiets Hjælp. Benne blev dog ikke nødvendig,

idet de fem Mand uden Modstand lod sig

spærre inde i Kahytten indtil næste Morgen, da de

løslodes mod Løfte om at opføre sig ordentlig,

indtil Sagen kunde blive forelagt den danske Konsul

til Afgørelse. Ved dennes Kendelse indgik baade

Kaptajn og Mændene paa at lade Sagen falde.


ss Vo lmer (l. ). N POS.

2V3

l/k

9/k

29A

7/5

S/5

15/5

22/5

2/6

6/6

lk/6

26/6

5/7

17/7

2V7

23/7

3/8

8/8

9/8

2o/8

2/9

3/9

7/9

29/9

2o/lo

31/lo

12/11

17/11

1/12

2/12

lo/12

12/12

3o/l2

1/1

7/1

11/1

2k/l

28/1

3/2

k/2

14/2

19/2

1/3

5/3

1876

1877

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass.

ank.

af 0*.

pass.

ank.

ank.

afg.

ank.

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass.

ank.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

pass.

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass.

pass.

pass.

ank.

afg.

KANOELS- 00 SØFARTSMUSEET

PA KSGABCS3

Aden fra Cardiff. 24 Dage i

Åden til Bombay

Bombay

Bombay til Nleuwediep

Aden for Bunkers

Aden

Port Said

Malta for Bunkers

Malta

Gibraltar

Nleuwediep

Cardiff

Cardiff til Malta

Malta

Konstantinopel

Sulina

Sulina til Malta for Munkers

Malta

Malta til Southampton

Southampton

Southampton til Cardiff

Cardiff

Cardiff til New Orleans

New Orleans, 23 Dage i Søen

New Orleans til Liverpool

North Sidney

Queenstown for Bunkers

Liverpool

Liverpool til Pillau

ankret Larabash for Storm

København

Pillau

Pillau til Antverpen

København

Hanstholm for vestgaaende

Antverpen

^ntverpen til Cardiff

Cardiff

Cardiff til Aden

Penarth

Malta

Port Said

Aden

Aden til Bassein

IV - 1.

Søen. Jomfrurejse

og Ordre


HANDELS- OS SØFARTSMUSEET

ss Volmer (l). N P Q S. IV - 2.

23/3 1877 ank. Bassein

31/3 afg. Bassein til Liverpool

16/k pass. Aden

2k/k pass. Suez

3/5 pass. Malta

l6/5 ank. Liverpool

k/6 afg. Liverpool til Keufahrwasser med Salt

7/6 pass. Skagen for sydgaaende

9/6 pass. København

I0/6 ank. Neufahrwasser

2o/6 afg. Neufahrwasser til Riga

21/6 ank. Eiga

1/7 ank. Aarhus fra Riga

6/7 afg. Aarhus til Piga

8/7 ank. Riga

1V7 afg. Riga til Havre

16/7 pass. København

21/7 ank. Havre de Grace

29/7 afg. Havre de Grace 'til Newcastle

3o/7 ank. Newcastle

3/8 afg. Newcastle til Kiel

6/8 ank. Kiel

13/8 afg. Kiel til Piga

16/8 ank. Riga

22/8 afg. Riga til London

24/8 pass. København

29/8 ank. London

2/9 afg. London til Riga

k/9 pass. Hanstholm for østgaaende

9/9 ank. Riga

23/9 afg. Riga til Grimsby

25/9 pass. København

28/9 pass. Skagen for vestgaaende

l/lo ank. Grimsby

5Ao afg. Grimsby til Riga

7/lo pass. Skagen for sydgaaende

8/lo pass. København

ll/lo ank. Riga

I8/I0 afg. Riga til Havre

2l/lo pass. København

22/lo pass. Hirtshals for vestgaaende

26/lo ank. Havre

4/11 afg. Havre til Riga

11/11 ank. Riga

16/11 afg. Riga til Havre


ELS- OS SOFASTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Volmer (l). N P Q S. IV - 3,

19/11 1877 pass. København

21/11

26/11

6/12

12/12

2o/12

23/12

24/12

31/12

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass.

pass.

ank.

lo/l I878 afg.

13/1

14/1

16/1

23/1

25/1

27/1

28/1

31/1

15/2

18/2

21/2

4/3

8/3

9/3

13/3

17/3

2o/3

23/3

13/4

27/4

1575

28/3

3o/3

7/6

18/6

24/6

25/6

27/6

5/7

-

7/7

8/7

9/7

13/7

pass.

afg.

ank.

afg.

ank.

pass.

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

afg.

ank.

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

Skagen for vestgaaende

Havre

Havre til Riga

Riga

Riga til Antverpen

Hammershus for vestgaaende

København

Antverpen

Antverpen til Reval

Helsingør for sydgaaende Kl. lo Fm.

København

Reval

Reval til London

København

Helsingør for nordgaaende Kl. 12,15 Em

Hanstholm for vestgaaende

London

London til Cardiff

Cardiff

Cardiff til Malta

Malta

Malta til Catania

Catania

Messina til Palermo

Palermo til Valencia

Valencia

Gibraltar fra Valencia til New York

New Tork

New York til Havre

Havre

Havre til Cardiff

Cardiff

Cardiff til Palermo

Palermo

Palermo til Catania

Catania

Catania til Palermo

Palermo til Sorrento

Sorrento

Sorrento til Mentona

Mentona

Mentona til Malaga

Malaga


ss Volmer (l)

17/7

3/S

23/8

9/9

17/9

2o/9

27/9

8/lo

13/lo

17/lo

24/lo

26/I0

9/11

16/11

17/11

23/11

3/12

4/12

15/12

18/12

9/1

21/1

9/2

26/2

19/3

28/3

14/4

25/4

27/4

29/4

14/5

28/5

12/6

13/6

23/6

24/6

lo/7

17/7

1/8

13/8

29/8

I0/9

27/9

1878

1879

HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass.

ank.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

aftr.

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

PÅ KSOAHORG

N F ' Q s.

Gibraltar fra Malaga til New

New York

New York til Havre

Havre

Havre til Cardiff

Cardiff

Cardiff til Malta

Malta

Malta til Konstantinopel

Konstantinopel

Konstantinopel til Odessa

Odessa

Odessa til Bremerhaven

Malta for Bunkers

Malta

Gibraltar

Bremerhaven

Geestemunde

Bremerhaven til New York

Beachy Head for vestgaaende

New York

New York til Antverpen

Antverpen

Antverpen til New York

New York

Nev; York til Havre

Havre

Havre til Cardiff

Cardiff

Cardiff til New York

Hex-7 York

New York til Havre

Lizard

Havre

Havre til Nev; York

Lizard

New York

New York til Havre

Havre

Havre til Nev; York

New York

New York til Havre

Havre

R/lo af c- 'FTaTrt-ra fn'l T\"ɻW YOTIT

lort

IV - 4,


ss Vol Lmer Cl)

9/lo

23/lo

4/11

2o/ll

21/11

3o/ll

16/12

3o/12

1879

HANDELS- 00 SØFARTSMUSEER

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

N P Q S.

Lizard for vestgaaende

New York

Nev; York til Havre

Lizard

Havre

Havre til New York

New York

Nev; York til Havre

IV - 5.


HANDELS- SG SOSARTSMUSEFT

PA RSRCRZZRG

ss Volmer. N P H R. Int. - 1,

Bygget 19o5 - Sunderland Shipbuilding &o., Ltd.

1 Sfk. NHK. - 763 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: Slaglængde:

Fabrikat:

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master. 4 Luger.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: 48o Tons.

24o,o x 36,5 x 2o93 Fod.

158 / 2.o42 dw. I.518 brutto 8o3 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 35o/19o5 dat. 27/6 19o5 e:

Skibet bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Gorm, København.

Indregistreret 28/6 19o5*

Ifølge Anmeldelse Nr. 154/1913 dat. 25/5 1913 er

Skibet den 26/12 1912 sunken 1 Orkan 25 Sømil Syd for

Scilly Islands paa R^jse fra Swansea til Nizza med Kul,

14 Mand omkom. Skibets Værdi Kr. 245.000.-

Udslettet af Register 25/3 1913 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 ~ I - Registreringsprotokol Nr. 18 - 182.

19/9 19o9 paa R jse fra Grimsby til Pernau med Kul

grundstødt paa Hoburgen og bleven læk.

26/12 1912 paa Reise fra Swansea til Nizza med Kul er

Skibe? i en Storm sunken 25 Sømil syd for

Scilly øerne omtrent udfor Lizard. Af den

16 Mands Besætning blev kun 2 Mand reddet

efter at have drevet I en Jolle i 2 Døgn.

Rapport:

Afgik fra Swansea 24/12 1912 Kl. 6 Em. til

Nizza. Vejret var 1 Begyndelsen af R jsen ganske godt, men

den 26/12 om M rgenen, da Skibet befandt sig ca. 25 Sømil

fra St. Agnes Fyr paa Scilly øerne begyndte det at friske vend


26/12 1912 op med sydlige Vinde, som stadig tiltog

og tilsidst gik over til orkanagtig Storm.

Skibet blev lagt op mod Søen med Maskinen

gaaende skiftevis halv og fuld Kraft. Vejret

forværrede sig stadig og Kl. ll,;>o Fm.

rejste der sig en mægtig Braadsø foran

Skibet, det var som man saa en mægtig høj

og en anden Sø, der krøb op paa Ryggen

af den lire før Boven. Maskinen blev strafs

stoppet, men Søen faldt lige ned paa Skibet,

Ituslog Hr. 2 Lugen og fyldte Last Nr. 2

med Vand. Der forsøgtes alt for at tætne

Lugen, men alt blev skyllet bort og flere

af Besætningen kom til Skade.. For muligt

at naa Mounts Bay forsøgtes det at dreje

Skibet, hvilket lykkedes. Der styredes nu

misvisende øst med fuld Kraft frem og Kødssignalerne

hejstes. Efter at Skibet var

drejet begyndte det at faa Slagside, hvorfor

Styrbords Baad blev gjort klar.

Kl. 3 Em. saa man en stor Damper forude om

Bagbord og der styredes efter den for om

muligt at faa Assistance fra denne, der

selv førte Kødflag. Da det var øjensynligt

at "Volmer" ikke kunde flyde længere, blev

ogsaa Bagbords Baad gjort klar. Skibet

blev derpaa lagt tværs i Søen og Dampen

blæst af Kedlerne. Mandskabet forsynet med

Redningsbælter og beordret klar ved Baadene,

Bagbords Baad blev sat i Vandet, men kæntrede

straks. De 8 Mand der var i den klararede

sig til Kølen og Kaptajnen, der saa,

at Skibet vilde synke i Løbet af faa Minutter,

sprang, efter forgæves at have opfordret

Resten af Besætningen til at springe

i Søen, ned i Vandet og fik Baaden paa ret

Køl og kom op i den sammen med de 8 Mand.

Omtrent samtidig sank "Volmer" med Agterskibet

lodret ud af Vandet.

Der blev ikke observeret nogle af Besætningen,

der gik ned med Skibet og Kursen

sattes efter den anden Damper, der dog ikke

observerede dem. Efterhaanden tabte man

Modet og al Roning blev opgivet. Søen

skyllede ustandselig ind over Baaden .

I Løbet af Natten døde 1. og 2. Styrmand

og 1. og 2. Mester, Maskinassistenten og

en Fyrbøder. Tilbage var Kaptajnen og en

Matros, der drev rundt til 28/12, da de

blev optaget af engelsk? ss "Ibis V".


HANDELS- OS SØFARTSMUSEET

ss Volmer. N P E R. V. - 1,

Billeder:

Negativer

Atteratur: Vikingen lo/l956.


HAMDELS- 00 SØFARTSMUSEET

PA. KAO;''-AAIA^J

Wologda. N R L W. Int. - 1.

Bygget 19o3 - Caiedon Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.,

Dundee.

1 Stk. 258 NHK. - IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 2li L -36-62" Slaglængde: 45"

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

2 Dæk og Åwningdæk. 2 Master. 4 Luger.

Bak 35"

vandtætte Skodder.

Vandballast:

29o,o x 4o,o x 25»6 Fod.

dw. 2.387 brutto 1.447 netto.

Som ss "Wologda" bygget til:

Handelshaus Gebruder Lassmann, Windau.

Ifølge Anmeldelse Nr. 555/I9I0 dat. 6/12 191o

overtaget af:

A/S. Privatbanken I Kjøbenhavn, Aktieselskab, København,

Indregistreret 3/12 I9I0 meé Hjemsted i Helsingør.

Ifølge Anmeldelse Nr. 557/191o dat. 8/12 191o er

Skibet solgt til:

Rederiet Helmsing St Grimm, Riga,

og omdøbt til "Imperatriza Alexandra".

Udslettet af Register 9/12 191o - Udslettelsesprotokol

Nr. 4 - II - Registreringsprotokol Nr. 22 - 13o.

Lloyd 19o4-191o Wologda - Handelshaus Gebr. Lassmann,

Windau.

1911-1917 Imperatriza Alexandra - Helmsing & Grimm.

Riga.

19l8~192o - - Russian Government,

Riga.

1921-1928 Sovet - Government Baltic S.S. Co., Leningrad.

1929-1936 - - Sovtorgflot, Leningrad.

1936-1959 - Wladiwostock.


HANDELS-

ss Vordingborg. N G P M„ ; I - 1,

Registreringsprotokoller: Fartøjs Fortegnelse II

Pag. 349 ^ T r. 1.257

Registreringsdato: Registrerings Anmeldelse dat,

København 21/7 1890.

Certifikater:

21/5 1894 (Fuldstændig Registrering)

.

Bygget 1890 af Christianstad mekaniska Werkstad

ved C. J. F. Igunggrenm Christianstad, ifølge

Bilbrev dat. Christianstad Raadhus 16/7 1890.

1 Stk. 16 NES. = 50 IHK. Compoundmaskine.

Cylind erdiameter: Slaglængd e:

Fart:

Fabrikat:

Klinkbygget af Staal paa Jernspant.

1 Bæk. 1 Mast.

Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt

Spejl.

Bak. Halvruf.

Ufuldstændig Inderklædning.

længde: 54'7 Bredde: 11'8 Dybde: 6 ( 3

dw. 28,20 brutto. 11,36 netto,

ifølge Maalebevis dat. København 22/7 1890.

Ifølge Kontrakt dat. Christianstad 21/10 1889

:set til:

A/S. Dampskibsselskabet "Vordingborg 51 , Vordi

borg.

Købmand Emil Meisner, Vordingborg, er Formand«

Ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer

21/7 1890 er Indførselstolden betalt med 610,50

Kr., som er 37> a-f Købesummen, Kr. 20.350.-

Ifølge Skrivelse dat. Vordingborg Toldkammer

24/11 1892 er Konsul Bdvard Møller Formand.


-iANDELS- SS SS-ARTS^USEE:

PA KACXSSAQ

ss Vordingborg. N G P M. Int.-l

Ifl. Anmeldelse Nr. I582 af 3/3 1894 af A/S.

Dampskibsselskabet Vordingborg, Vordingborg, solgt til:

Partrederi bestaaende af:

A/S. Det forenede 3ugserselskab - Rederiet "Foreningen 11

- Rederierne for Dampbaadene Freia, Dagmar, Valdemar,

Niels Juel og Activ samt Rederiet "Stærkodder", alle

af København. Registreret 5/3 1894.

Skibet har samtidig forandret Hjemsted til København.

Ifl. Anmeldelse Nr. 168 af 5/4 I895 fra Partrederiet

er Skibet solgt til Sverrig for Kr. 11.000.- og

udslettet af Skibsregistret 6/4 1895- Udslettelsesprotokol

Nr. 3 - II«


ss Vordingborg (2) ex Sisholm ex Mathilde. N T W L,


RANDcLS- SG SGrARTSMUSEET

ss Vordingborg ex Urania. N G L V. Int. - 1,

Bygget 1894 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, Flensburg.

Byggenummer 143-

1 Stk. I06 NHK. - 500 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 16-26-43" Slaglængde: 33"

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Well Dæk. 2 Master.

Bak 24 Fod. Overbygning midtskibs lo7 Fod. Halvdæk 71 Fod.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast 35o Tons.

231,o x 34,3 x 15,7 Fod.

25o / I.700 dw. 1.377 brutto 86l netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 1634/1894 dat. 2/4 1894 er

Skibet bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Urania, København,

som ss "Urania". Forretningsfører: Firmaet Alfred Christensen,

København, Indehaver Grosserer Alfred Christensen, København.

Indregistreret 4/4 1894.

til:

Ifølge Anmeldelse Nr. 2?6/19ol dat. I0/5 19ol solgt

A/S. Dampskibsselskabet af I896, København,

for Kr. 324.o23-- Registreret 11/5 190I.

Ifølge Anmeldelse Nr. 293/l9ol dat. 3o/5 19ol har

Skibet efter Andragende faaet Tilladelse til at forandre

Navn til "Vordingborg".

Registreret 31/5 I90I.

18/12 1914 anmeldt solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Dorte Jensen, København,

og omdøbt til "Dorte Jensen", s. d. vend


16/11 19o4 paa Rejse fra Wiborg til Caiais med

Træ grundstødte Skibet i tæt Taage

mellem Trekroner og Lynetten.

/I 19o7 paa Rejse fra Methil til Neufahrwasser

har Skibet haft haardt Vejr og faaet

en Del ovenbords Skader.

12/12 191o grundstødt paa Middelgrunden.


HANDELS- OS S0=ART3MUSEET

PA KACAAjRG

ss Vordingborg (l) ex Urania. N G L V. • II - 1,

Søforklaring og Søforhør i Aalborg 19/11 19o2:

Dgn lo. November 19o2 kolliderede ss "Vordingborg",

Kapt. A. P. Petersen, i Newcastle on Tyne med Barkskib

"Francois".

Omtrent Kl. 11 Fm. drev en Bark "Francois" af Havre,

der havde ligget fortøjet omtrent 3 Favne-fra "Vordingborg",

ned mod dette Skibs Styrbords Side. 2 Mand, som var

i Arbejde med at male fra en S illing udenbords om Styrbord,

kom derved i Fare. Det lykkedes den ene Mand i rette

Tid at entre op ad en Lejder, men den anden, Matros

Oluf Christiansen, kom med Underkroppen i Klemme mellem

de to Skibes Sider. Manden blev hurtigst mulig Indlagt

paa Hospital, men døde Dagen efter. Aarsagen var, at

"Francois" slækkede sine Fortøjninger af uden at varsko

dette til "Vordingborg".

Maritime Deposition dat. Barrowstoness 13/4 19o3:

Den 11. April 19o3 medens "Vordingborg", Kapt. A.

Petersen, ifølge Dokmesterens Ordre var under Forhaling

i Boness Dok, kom en voldsom Byge, under hvilken 3 Trosser

sprængtes, og uagtet Ankeret straks sattes, førtes

"Vordingborg" saa haardt ind mod Dokmuren, at flere Plader

og Spanter beskadigedes.


HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET

ss Vordingborg (2) ex Risholm ex Mathilde. N T W L. Int. - 1.

Bygget 19o8 - Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig.

Byggenummer: 64.

1 Stk. 234 MK. - 1.216 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 22-36-59" Slaglængde: 39"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler.

Risteflade 114 Kvadratfod. Hedeflade 3.586 Kvadratfod.

Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Richardsons, Westgarth & Co-, Ltd.,

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master. 4 Luger.

Bak 28 Fod. Brodæk 76 Fod. Poop 26 Fod.

4 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 566 Tons

29o,o x 42,o x 23iO Fod.

Agterpeaktank 49 -

185 / 3.315 dw. 2.157 brutto 1.343 netto.

Som ss "Mathilde" bygget til:

A/S. Mathilde (M. S. Pedersen), Tønsberg.

1916 solgt til:

og omdøbt til "Risholm".

Middlesborough.

i^o£ge)

Ifølge Anmeldelse Nr. 495/1916 dat. 8/7 1916 er

Skibet købt fra sidstnævnte Rederi af:

A/S. Dampskibsselskabet Dannebrog, København,

og omdøbt til "Vordingborg" (?).

Indregistreret I0/7 1916.

Ifølge Anmeldelse Nr. 673/1917 dat. I0/8 1917 er

Skibet den 11/7 1917 torpederet af tysk U-baad I den

engelske Kanal paa Rejse fra Cardiff til Huelva med

2.945 Tons Kul. Besætningen reddet. Assurance 1.500.000 Kr,

Udslettet af Register ll/8 1917 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr. 26 - 12o.

;


HANDELS- OG SOSASTSivlUSEET

PÅ R.P.CR3ZPG

ss Vordingborg (2) ex Risholm ex Mathilde. N T ¥ L. i Bilag I-l

Sø- og Handelsretten I København gør vitterligt:

Aar 1917 den 31. Juli Kl. lo Formiddag blev Ekstraret

sat af Rettens Næstformand: Docent Sindballe i Henhold

til Konstitution af 15. Juni d. A. og af dens Medlemmer

Kaptajn Larsen og Kaptajn Møller.

Der foretoges: ;

Nr. l6l/l917. Søforhør i Anledning af ss "Vordingborg

n s Sænkning.

For Rederiet mødte Skibsinspektør Neergaard.

For Krigsforsikringen for danske Skibe mødte Kaptajn

Fabricius.

Af Besætningen mødte:

Kaptajn Dam Larsen

1. Styrmand I. W. Yttrup

2. Styrmand Chr. Erichsen

1. Mester G. Jensen

2. Mester Ih. Andersen

3. Mester Joh. Nielsen.

Inspektør Neergaard bemærkede, at Skibet var forsik- •

ret i Krigsforsikringen for danske Skibe for et Beløb af

Kr. 9oo.ooo.- , Kaskoforsikret for samme Beløb hos de private

Assurandører m. fl. Interesseforsikring var tegnet

for Beløb af Kr. 225-ooo.- hos de private Assurandører m. "

fl. og for et Beløb af Kr. 600.000.- I nye gensidige Krigsinteresseforsikring

for Dampskibe.

Kaptajnen bemærker, at Ladningen bestod af Kul, der

var indtaget i Cardiff og skulde til Huelva i Spanien.

Inspektør Neergaard bemærker, at Ladningen tilhørte

United Alkaly Company. Hvor Ladningen var assureret vides

ikke.

Der fremlagdes en Udskrift af Sklbsdagbogen, og Skibsdagbogen

var tilstede i Retten.

De mødende bekræftede den fremlagte Udskrift af Skibsdagbogen,

der oplæstes for dem, idet de bekræftede dens

Rigtighed i et og alt.

de:

Den fremlagte Udskrift af Sklbsdagbogen er saalyden-•

Afskrift,

af Dampskibet ,tV ordingborg ! 's Dkibsdagbog i Tidsrummet lo. :

til og med 12. Juli 1917. Skibets Sted East Dock Cardiff '

og Bristol Kanalen og ^ngelske Kanal paa Rejse til Huelvamed

en Ladning Kul.

Onsdag den 11. Juli 1917 Em. Kl.4,lo, da Skibet ef- '

ter Bestikket befandt sig paa 48,52 N. Br. 5,l6 V. Lgd., :

saas en Torpedo i ca. 3 Streger paa Styrbords Boug med !

Kurs mod Skibet. Stoppede Maskinen øjeblikkelig. Torpedoen

passerede Skibet i mindre end 1 Favns Afstand. In- :

tet saas til Undervandsbaaden. Da det befrygtedes at end-;

nu en Torpedo vilde blive affyret mod Skibet, saa beordredes

Baadene affiret, og Mandskabet gik i samme og roe-!

de noget bort fra Skibet. Kl. ca. 4,30 dukkede Undervands-f

baaden op til Overfladen og kom langs Siden af den Baad, ;


HANDELS- 00 S0=ARTS^1USEET

pA X~,0."v-"S;-iG

ss Vordingborg (2) ex Risholm ex Mathilde. N T W L. '^Bilag 1-2,

hvori Kaptajnen befandt sig. Papirerne forlangtes og 6

Mand og Kaptajnenbeordredes op paa Undervandsbaaden, der

da sendte 4 Mand ned i Baaden, roede over og placerede

Bomber paa Skibet. Kl. ca. 5*o5 sprang første Bombe. Kl.

ca. 5,o6 sprang 2. Bombe. Kl. ca. 5,29 3. Bombe. Kl. 5,4o

sank Skibet. Ifølge Undervandsbaadens Chefs Ordre medtog

Tyskerne Skibets Kronometer og hvad Proviant og andet, de

kunde faa fat paa. Undervandsbaadens Chef anmodedes om at.

bugsere Redningsbaaden nærmere mod Land, men dette blev

afslaaet, og Chefen havde foruden givet Ordre til at kaste

Mast og Sejl over Bord fra Redningsbaaden. Ud over at Undervandsbaadens

Chef forepurgte, hvorfra Skibet kom, hvortil

bestemt og Skibets Størrelse førtes ingen Samtale.

Efter Skibets Sænkning sattes Kursen med Baadene mod Ushant

hvortil samme ankom den 12. Kl. 4,3o Fm. Kaptajnen henvendte

sig til Myndighederne og Kl. 2,3o Em. kom en fransk

Patrouillebaad og afhentede Mandskabet. Kl. 6,2o Em. ankom

til Brest.

I. W. Yttrup, 1. Styrmand.

C. Eriksen, 2. Styrmand.

Dam Larsen, Fører.

Nr. 161/1917. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den

31. Juli 1917. :

K. A. Hansen, Ass.

Paa Anledning tilføjer Kaptajnen, at Skibet bar de

danske Nationalitetsmærker.

Oplæst. Vedtaget. Søforhøret sluttet.

Retten hævet.

K. Sindballe.

V. Larsen. I. Møller.


HANDELS- 00 SøFARTSMUSEE" 1

PA K^SALSRG

ss Vordingborg (2) ex Risholm ex Mathilde. N T ¥ L. : V. - l,

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KfiCNiDRG

ss Vulcan ex Gulf of Akaba. N J T C. Int. - 1,

Bygget 1883 - R. Dixon & Co., Middlesborough.

1 Stk. 21o NHK. - 800 IHK. Compoundmasklne.

Cylinderdiameter: 341 - 64" Slaglængde: 42"

2 Stk. enkeltbundede skotske Kedler med hver 5 glatte

Fyrkanaler.

Risteflade 9o Kvadratfod. Hedeflade 3.333 Kvadratfod.

Arbejdstryk 9o Pund pr. Kvadrattomme.

Donkeykedel (indlagt 1894) med loo Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Blair & Co. Ltd., Stockton.

Klinkbygget af Jern.

1 Dæk og Well Deck. 2 Master.

Bak 72' Bro 72' Halvdæk 74' Poop 3? 1

5 vandtætte Skodder.

Vandballast: Agterpeaktank 114 Tons

Forpeaktank 60 -

Bundtanke 3^3 -

Dimensioner: 275,o x 37,8 x 195o 5

3oo / 2.5oo dw. 1.997 brutto 1.256 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 4o9/i898 dat. 22/6 1898 e:

Skibet son ss "Gulf of Akaba" købt fra England -

af:

A/S. Dampskibsselskabet Vulcan, København.

Bestyrende Reder: Skibsfører Carl Peter Jensen, Hellerup,

Registrering foretaget 24/6 1898.

Ifølge Anmeldelse Nr. 534/1915 dat. 29/11 1915 er

Akibet solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Orlon, København,

og omdøbt til "Norma", (s.d.)

Registreret 6/12 1915.

lo/l 1899 ankommen til London med Stormskader.

13/4 19o4 indbragt til Gibraltar med brækket Skrueaksel

af ss "Kronborg" af Helsingør. Bierp-eløn Kr

-Ll.ooo.-

21/3 19o6 grundstødt ved Indsejlingen til Sfax.

111 I9o9 paa Rejse fra Riga til Ghent indkommen til

VllLeSSin crp.ri -no^


lo 1913 indkommen til Terneuzen fra St. Petersborg

med Skade paa Rorgrejer.

/12 1913 Paa K^jse fra Riga til Ghent har Skibet haft

Brand^ombord og maatte søge ind til Frederikshavn

for Reparation.


CO

fa

(C

u'.

o

to

Vi

o

to

.J

Ul

o

z

<

K

*>

^

* ^

^

l A


HANDELS- 00 SOSASTSP^USEEI

rp~ \

ss Vulcan ex Gulf of Akaba. N J T C. II

Søforhør i København 23/H 1898:

Den lo. September 1898 kom "Vulcan", Kapt. H. P.

Tholander, der under Lodskommando var for indgaaende

til South Dock i Sunderland, i Kollision med ss Indlande"

af Sunderland, 2.837 brutto, der laa fortøjet ved

Dokporten, hvorved dette Skib fik Havari paa en Plade

om Styrbord. "Vulcan", der erkendte at bære Skylden erstattede

Skaden paa "Indianic" ved at betale 25 Pund

Sterling.

Søforklaring i Stockholm 26/7 19ol,

Søforhør i København 4/9 19ol:

Den 6. Juli 19ol grundstødte "Vulcan", Kapt. H. P.

E. Tholander, fra Hermango (Finland) til Rotterdam med

Træmasse ved Hermango.

Omtrent -£- Time efter Afgangen fra Hermango grundstødte

"Vulcan" Kl. 9 Fm. midt i Farvandet, hvor Lodsen

angav, at der skulde være 3o Fod Vand. Da -Skibet blev

læk og Vandet hurtig steg i Lasten, sattes det efter afholdt

Skibsraad paa Land. Den lo/7 Kl. 953o Em. ankom

Dykkerdamper "Mercur" af Stockholm og begyndte strax at

pumpe "Vulcan" læns. Ved Folkmffra Land udlossedes Lasten

og efter at "Vulcan" var blevet tætnet og Ladningen

paany indtaget, bugseredes "Vulcan" den 17/7 til Stockholm,

hvortil Skibet ankom 2o/7«

Som Aarsag angives, at Stedet hvor Grundstødningen

skete, var ukendt for Lodsen og var heller Ikke angivet

i Søkortet.

Maritime Deposition dat. Hull 18/12 19ol*

Den 18. December 19ol Kl. 11 Em. tørnede "Vulcan",

Kapt. E. P. E. Tholander, som med Leds ombord manøvrerede ud af

Victoria IJock i Hull, paa Hejse til Tyne i Ballast, mod

Brohovedet. Da "Vulcan" kun havde ringe Fart og Maskinen

kastedes fuld Kraft bak noget forinden Paasejlingen fandt

Sted, var Skaden paa Bolværket kun ringe. "Vulcan" blev

ubeskadiget og Rejsen fortsattes.

Aarsagen var fejlagtig Manøvrering fra Lodsens Side.

Maritime Deposition dat. Sunderland 24/11 19o2.

Søforhør i København 24/1 19o3:

Den 21. November 19o2 kolliderede "Vulcan", Kapt.

H. P. E. Tholander, fra Antverpen til Sunderland i Ballast,

paa Wearfloden med ss "Bylgla".

Omtrent Kl. 8 Em., da "Vulcan" med Lods ombord og

assisteret af Slæbedamper for og agter, manøvrerede agterover

op ad Floden, saas en medgaaende Damper, som

senere viste sig at være ss "Bylgla" af Sundsvall, kommende

med stor Fart ind mod "Vulcan". Fra "Vulcan", som


HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET

ss Vulcan ex Gulf of Akaba. N J T C. II - 2,

da havde en Fart agterover af ca. 2 Sømil, afgaves 3

korte Fløjtetoner, men straks efter løb "Bylgla" med

stor Kraft ind i "Vulcan"s Bagbords Bov, der fik betydelig

Skade.

"Bylgias" Fører, som angav at Maskinen havde nægtet

at bakke, erklærede at have Skylden for Kollisionen

og hans Rederi erstattede Skaden paa "Vulcan" med ca.

ll.ooo Kroner.

Søforklaring i Aarhus 12/12 19o3:

Dem 3. December 19o3 fik "Vulcan", Kapt. H. P. E.

Tholander, fra Sunderland til Aarhus med Kul, Søskade

I Nordsøen.

Under tiltagende stormende Vejr fra SSV. tog ss

"Vulcan" Kl. 5 Em. en svær Sø over Dækket, hvorved Dørene

til Bestik- og Styrehus knustes., og disse Rum fyldtes

med Vand. I Løbet af Natten sprængtes Rorkættingerne

og den følgende Dag fik "Vulcan" atter en Sø over, hvorved

Skoddet til Fore Mellemdæk søndersloges. Sksden repareredes

paa bedste Maade og den 6/12 ankom "Vulcan"

til Aarhus.

Medens Skibet laa under Losning den 7/12 1 Aarhus

opdagedes Ild Kl, 1,3° Em., at der var Ild I Kabelrummet.

Da det viste sig umuligt ved egen Hjælp at slukke

Ilden, tilkaldtes Brandvæsenet og Kl. 4 Em. var man

Herre over Ilden. Skibet tog ikke synderlig Skade, men

det i Rummet opbevarede Gods blev ødelagt. Aarsagen var

Selvantændelse i nogle Maatter.


ss Vulcanus. IT C G- K.

HANDELS- OS SØFARTSMUSEET

Registreringsprotokoller: XI-368. 1-172.

Registreringsdato; 16/5 1890.

Certifikater: 16/5 1890.

l/l 1894. (Omregistrering)

Bygget 1876 i Horrkoping. Bilbrev findes ikke.

1 Stk. 15 NHK. = 60 IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter s Slaglængde:

Fart:

Fabrikat:

Kraveibygget af Fyr paa Jernspant.

1 Sæk. 1 Mast.

Skarp Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl

Halvruf agter. Udkigs- og Bestikhus.

Fuldstændig Inderklædning.

Længde: 72•9 Bredde s 13 f 7 Dybde: 6'5

5/80 dw. 52,79 brutto. 19,61 netto.

Ifølge Skøde dat. Frederikshavn 9/5 1890 og

nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Frederikshavn

10/5 1890 Indkøbt fra Sverrig af:

Skibsfører P. Christiansen« Frederikshavn.

Indførselstolden er ifølge Kvittering dat.

Frederikshavns Toldkammer 10/5 1890 betalt med

Kr. 90.-, som er % af Købesummen, Kr. 3.000.-

- 1.


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

Vulcanus ss. N C G K. In- - 1.

Ifølge Anmeldelse Nr. 435/19o3 dat. 19/9 19o5 Har

Ejeren, Skibsfører Peter Christiansen, Hellerup, solgt

Skibet til et Partrederi bestaaende af:

Vognmand Hermann Georg Christiansen, København

Murer Rasmus Rasmussen, Kobenhavn,

Ingeniør Niels Nielsen, Hellerup,

med Vognmand Hermann Georg Christiansen som bestyrende

Reder.

Registreret 19/9 19o3-

6/12 19l8 anmeldt solgt ved Tvangsauktion til

Entreprenør H. P. Poulsen, København,

og udslettet som ikke længer selvbevægende.

Udslettet af Register 6/12 1918 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - III - Registreringsprotokol Nr. 1 - 172.


HANDhLS- 03 SØFARTSMUSEET.

FÅ XRONSCRG

ss Væderen. Cisbryder). N T R S. / O Y K B. Int. - 1.

Bygget 1916 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft.

Byggenummer 13o.

1 Stk. 3oo NHK. - 1.57o IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 22-55-584" Slaglængde: 36 v

3 Stk. skotske Kedler hver med 3 corrugerede Kanaler.

Risteflade 171 Kvadratfod.

Hedefiade 5,k72 Kvadratfod.

Arbejdstryk 2oo Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel ned loo Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master. Krydserhæk. Brodæk 70 Fod.

5 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dæktank agter 60 Tons

Dæktank for 3o -

Forpeaktank 5° ~

Agterpeaktank 25 -

1^,9 x 37,7 x 17,3 Fod.

9o / 12o dw. 677->55 brutto 2 ; +6 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 238/1916 dat. k/k 1916 er

Skibet bygget til:

Københavns Havnevæsen, København.

Indregistreret k/k 1916.


HANDELS- OS SØFARTSMUSEET

,~:n.

ss Væderen. (Isbryder). I H S . / OIEB

/ -^

C- . /

^\ - i J -y7


HANDELS- SS SO.-AR : S!-ALSEET

ss Tæderen. (Isbryder). M" T R S. / 0 T K B.

Berlingske Tidende liandag Morgen 1. Pebruar 1954:

Havnens Isbryder "Tæderen" har allerede i nogle

Dage været under Klargøring, idet løsøre og Skibsinventar

er bragt om Bord. I Dag vil Istjenesten og

Havnedirektøren træffe Beslutning om, hvorvidt den

skal fyres op, og man kan - hvis der ikke imod For

ventning - skulde komme Omslag i Vejret - gaa ud

fra, at Opfyringen vil blive vedtaget.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 2. Pebruar 1954 s

I København maatte "Åsa" og "Gråne" hjælpe adskil

lige Skibe gennem G-rødisen, men som Helhed var Situationen

nærmest lettere end i Søndags, og man udsatte

Opfyringen af .Havnevæsenets Isbryder "Tæderen".

Berlingske Tidende Mandag Morgen 22. Pebruar 1954

&u er der fem Isbrydere ved København. Statens

"Lillebjørn" og den nye "ETbjørn 11 , den svenske

"Thule" o& Havnens egen Isbryder "Tæderen" skal ved

forenede Kræfter rydde op i de ca. 40 Skibe, som

sidder fast i Isen i Nærheden af Havnen.

Havnevæsenets Isbryder "Tæderen" var Lørdag Hat

inde for at tage Bunkers ved Refshaleøen. Da vi aflagde

et Besøg om Bord, fortalte Kaptejn E. Hedegaard

Jensen, som siden 1950 har været Skibets Pører

at han først nuhar faaet Lejlighed til at fungere.

- "Tæderen" har ikke været ude siden 1947. Dengang

blev "Gedebukken", som Isbryderen populært

kaldes, ført af Havnefoged A. Poulsen. Jeg var med

som 1. Styrmand«

- Hvor gammel er "Hæderen"?

- Den blev bygget i 1916 paa Københavns Skibsværft

og Flydedok. Skibet er af godt $jateriale, men i

unægtelig noget gammeldags«

- Hvordan er "Tæderen" sammenlignet med den nye

"jilbjøm"?

- "Elbjørn" er større og har meget kraftigere Maskiner«

3.000 Hk. mod "Tæderens" 1.600, tillige har

"Slbjørn" 3 Skruer, vi kun 1. Den nye Isbryder er

fuldt up to date, hvad alt angaar, saa nogen Sammen-;

ligning kan der ikke være Tale om.

- De har Kulfyring om Bord?

- Ja, det er et stort Minus. Ti har et Kulforbrug:

paa 36 Tons pr Døgn ved fuld Damp og kan laste Kul

til 3 Døgn9 Oliefyr vilde være 50 pCt. mere effek- ;

tivt, vi kunde ydemeget mere ved at have fuldt Tryk :

paa Kedlerne konstant - det lader sig ikke gøre med ;

Kul.

- ±;r Oliefyr billigere? I

III


HANDELS- 00 SSAAR7SMUSEET

ss Tæderen. (Isbryder). HIES» /O Y

B.T. Mandag Morgen 22/2 1954 (2):

- Afgjort. Ti kunde desuden klare os med to Fyrbødere

mod nu seks. Selve Installeringen vilde vel

koste omkring et Par Hundrede Tusinde Kroner. Tankene

i Skibet vilde kunne rummet vort Olieforbrug til

ca. 10 - 12 Dage.

- "Tæderen" har vel dog nogle moderne tekniske

G-oder?

- Ti har nylig faaet iiadiotelefon med direkte Porbindelse

til vort Kontor paa Nordre Toldbod. Det er

afgjort af stor Betydning ogsaa i tidsbesparende Henseende«

Tidligere kaldte man over Lyngby Radio. Ted

direkte at kunne kontakte Toldboden opnaar vi desuden

mere korrekt og udførlig Besked om, hvor og med

hvilket Skib vi skal arbejde« Decca Installationen

betyder, at vi kan orientere os selv i den tætteste

Taage. Yderligere maa nævnes Radiopejlingen.

- Er det nødvendigt for store Skibe at anmode om

Isbryderhjælp?

- Ja, selv de større Skibe behøver nu Hjælp. Nogen

Norm kan dog ikke opstilles. Mange af dem kunde

maaske godt klare sig ved egen Maskinkraft, men de

anmoder om Assistance for at skaane Skibssiderne,

hvis Plader meget nemt bliver bøjede og bulede ved

Isens enorme Pres.

- Skal et Skib tage Lods ved Indsejlingen til Københavns

Havn? Og er det dyrt? i

- Nej, der er ingen Lodstvang i København. Betalingen

beregnes efter Skibets Tonnage og Dybgaaende.|

- Har de haft særligt spændende eller kritiske

Oplevelser i de otte Dage, De har været ude?

- Hvert Øjeblik paa Broen - ja, alt i Porbindelse

med Isbrydningen - er spændende. tJeg betragter det

som en Sport at faa det hele til at glide, som det

skal. Det kræver naturligvis meget nøjagtig Manøvrering,

og det kan til Tider være svært at skønne

Isens Art og Tykkelse og deraf med hvilken jj'art*

man kan gaa paa Siden af det Skib, som skal hjælpes.

Den mindste Pejl i saadanne øjeblikke kan betyde

Katastrofe, som f. Eks. da vi forleden skulde passere

en modgaaende Øresundsbaad i Renden ud for Kro -

neløbsfyrene. Isens Pres ved begge Skibes Premdrift

gjorde, at vi for fuld Part passerede med kun faa

centimeters Mellemrum. Det kunde være blevet en alvorlig

og kostbar Historie.

- Deres Arbejdstid?

- Som &i-cuaxionen er nu, er der fuldt op at gøre

Døgnet rundt. Isen i Sundet er begyndt at skrue til

hele Isbjerge, der nærmest leder Tanken nen i Retning

af et schwei& isk Bjerglandskab.

- Er Isen værre end i 47?

Ja, afgjort. Dengang var der Tale om en plan Isflade.

Strøm- og Tindforhold har imidlertid bevirket,

at Situationen i Dag er af betydelig alvorlige

re Karakter.


HANDcLS- SO SCrATTSML-SEET

PÅ ;


J

2

n

(Å D "

.„i

tu


t

I

I

tO I

to I

J *

fl t

•H 1

U 1

fii i

i

i

M i

O)

~!

UJ

a

z

<

Cfa

"" CCI"

O "

H I

O I

•H f

fi i

o i

o i

.-.- o

nS fO

O ^

fj O

P< I

I

fil I

I

S I

I

i

i


HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET

ss Væring ex Lochiel. N L P T. Int. - 1,

Bygget 1888 - Murdoch & Murray, Port Glasgow.

1 Stk. 218 NHK. - l.ooo IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 221-36-58" Slaglængde: 39"

2 Stk. skotske Kedler, hver med 3 riflede Kanaler.

Risteflade I08 Kvadratfod. Hedeflade 5.582 Kvadratfod.

Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med 7o Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Ross & Duncan, Glasgow.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Welldæk. 2 Master, k Luger.

Bak 31 Fod. Overbygning midtskibs lo5 Fod. Halvdæk agter

88 Fod. Poop25 Fod.

k vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke ^28 Tons

278,7 x 37,7 x 22,6 Fod.

Agterpeaktank ko -

237b/ 3.ol3 dw. 2.157 brutto I.566 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 436/19ol dat. 7/I0 19ol er

Skibet som ss "Lochiel" Indkøbt fra det engelske Rederi:

af:

Lombard Steamship Company,

A/S. Det Helsingørske Dampskibsselskab, Helsingør,

og omdøbt til "Væring".

Indregistreret 8/I0 19ol.

18/6 1917 sænket 1 Atlanterhavet paa Kgjse fra Bordeaux

til Barry med l.ooo Tons Træ. 1 Mand omkommen.

Udslettet af dansk Register 28/6 1917 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr. 16 - kl.

vend


Il 19o2 har Skibet paa Rgjse fra Archangel haft

haardt Vejr og mistet en Del af Dækslasten.

/lo 190^ paa Rejse fra Archangel til Antwerpen har

Skibet haft haardt Vejr og mistet en Del

Dækslast og faaet ovenbords Havari.

15/2 19o5 paa Rejse fra Sortehavet til Aarhus med

Foderstoffer grundstødt ved Vangsaa. Indbjerget

til Frederikshavn i læk Tilstand.

Bjergeløn Kr. 72.000.-

/9 19o6 paa Rejse fra England til Kronstadt med

Kul grundstødt paa Saltholm.

/2 19o7 paa Rejse fra Rotterdam til Hamborg, har

Skibet i Nordsøen haft Kollision med en

Lodsskonnert, der blev saa beskadiget, at

"Væring" maatte slæbe den ind til Cuxhaven.

Damperen tog Ingen Skade.

2^/9 19o9 grundstødt ved Sunderland.

3/5 191o ved Afgang fra Sunderland til Kronstadt

med Kul tørnede Skibet Kajen og fik en Del

Stævnskade, saa Forpeaken løb fuld af Vand.

Skibet fortsatte imidlertid Rejsen og søgte

ind til Helsingør for Reparation.

/k 1912 kolliderede Skibet 1 Marseille med engelsk

ss "Haslington" og fik Skader under Vandlinien.


HANDELS- CG SC=ARTSML'SEET

": , '* v .

ss Væring ex Lochxel. N L P T. II - 1,

Søforklaring i Messina 18/12 19ol:

Den lo. December 19ol fik "Væring", Kapt. H. H. Krohn,

fra Cette til Novorossisk, Maskinhavari i Middelhavet.

Efter at Bonifacio Strædet den 9/12 var passeret,

blæste det op til en haard VNV. Storm, under hvilken "Væ- :

ring" arbejdede meget haardt I Soen, og da Skruen sloges \

voldsomt ud af Vandet, nedsattes Omdrejningstallet efter- ;

haanden til det Antal, der svarede til langsom Fart. Den ;

lo/12 Kl. 9 Pni. under en voldsom Overhaling itubrækkedes i

samtlige Maskinpumper og Maskinen stoppedes. Først den j

11/12 Kl. 3,3o Em. kunde Maskinen, efter en under særde- j

les vanskelige Forhold foretagen midlertidig Reparation, \

atter sættes i Gang, dog kun med et ringe Antal 6m drej- j

ninger. Da Stormen vedvarede sattes Kurs efter Messina, >

hvortil "Væring" ankom den l^f/12 og fornøden Reparation \

foretoges. Aarsagen til Havariet var det haarde Vejr med

høj Sø. i

Søforklaring i Aarhus 26/2 19o2

Den 21. Februar 19o2 grundstødte "Væring", Kapt-r H.

H. Krohn, fra Sulina til Aarhus med Foderstoffer, ud for

Sletterhage.

Efter at Moselgrund Lystønde KU. 8,18 Em. var passeret,

styredes mod Sletterhage Fyr, i dettes hvide Lysvinkel.

Omtrent Kl. lo Em. grundstødte "Væring", som da

netop var i Overgangen fra den hvide til den røde Lysvinkel

og i en gisset Afstand fra Fyret af 2 Sømil. Maskinen

stoppedes og kastedes fuld Kraft bank, men "Væring"

stod fast paa 3 Favne Vand. Hele Natten arbejdedes

mgd Maskinen for at bringe Skibet flot, men forgæves.

D n 22/2 antoges Dampskibsassistance, men først efter at

en Del af Ladningen var losset i Lægtere, lykkedes det

den 23/2 om Formiddagen at bringe "Væring" flot og ind

til Aarhus. Under Arbejdet med Maskinen for at bringe

"Væring" flot, led saavel Spil som Maskine nogen Overlast,

men iøvrigt var Skibet uskadt. Aarsagen til Grundstødningen

var en fejlagtig Afstandsgisning fra Sletterhage

Fyr.


HANSELS- OS SØFARTSMUSEET

ss Væring ex Lochiel. N L P T. V. - 1,

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur

More magazines by this user
Similar magazines