9 Enighed-Flara - Handels- og Søfartsmuseet

maritime.museum.dk

9 Enighed-Flara - Handels- og Søfartsmuseet

"Enighed"

Skelskør

Skruedampskib (skonnert)

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K 1 P D

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

I Skibhusene ved Odense 1873/74 af

Hans Lind Hansen iflg- bilbrev dt.

Skibhusene 10/5 1874.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt .

Bygget på: Kravel af eg.

Rasmus Hansen, borgerbrev Skelskør

Jørgen Christian Pedersen Bayer, Nykøbing

Pørnvt. Rasmus Hansen,

A.C.W. Andreasen, borgerbrev Skelskør

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Maskine på 30 H/K nominel.

Norddeutsche Schiffsbau-Actien-

Gesellschaft,' G-aarden pr Kiel.

Hoved-Dimensioner

Længde: 96*8

Bredde: 16'9

Dybde: 9'5

Maskinrum: 24' 3

Drægtighed: 110,58 tons.

20/3 1862.

19/3 1868 (3/10 84).

(12/4 87).

28/3 1889 (28/3 89).

Redere: 1874

A/S "Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn", stiftet 29/12 1873,

Hvis besty

1884:

relse med sæde i Skelskør er: Købmand J.H. Aarestrup

formand, do R.W. Madsen, do Carl Meding, do H.C. Nagel, alle Skelskør,

godsejer C. Castenschiold, Borreby, gårdfæster N. Christoffersen,

B;jerre, gårdejer S. Jespersen, Orby, do Johan Madsen,

Egitslevmagle, og do Hans Pedersen, Temmeløse, alle pr Skelskør.

Bestyrelsen er nu : Møller R. Harboe formand, købm. Carl Meding,

fabrikant H. Hansen, købm. August Madsen, alle Skelskør, godsejer

C. Castenschiold, Borreby, gårdejer S. Jespersen, Orby, do N. Christoffersen,

Bjerre, gårdfæster Niels Hansen, Orby og do Johan Mads

en, Egeslevmagle.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-303

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Ommålt 1883. Told for maskine 1874: 559 Rd. 11 sk.

Iflg. indberetning fra landsfogden på Færøerne af 4/2 1890

er dette skib ved skøde dt. l/lO 1889 blevet solgt af W.O.A. Løwe

i Liverpool til "The Normal Company Line", London, medens skibet

vedblivende er i besiddelse af dansk certificat. La skibet således

ikke er berettiget til at føre dansk flag, er det nu slettet

af det danske skibsregister, og rederiet er idømt en bøde på 25

kr. for at have undladt anmeldelse af salget, og såfremt certificat

et ikke er afleveret inden 4 mdr., yderligere 25 kr. i bøde.

Certificatet er afleveret med skrivelse af 6/3 1891. Slettet af

reg. 25/lO 1890.


"Enighed""

Marstal

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsfaver NCLR

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet dier Skib3fc>ygningsattc3tcn)

1 Troense pr Svendborg 1810 af H. A.

Møller ibd. iflg. bilbr. dt. Troense

9/7 1810.

På Kravel.af Eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibefs Form Plat gattet

Beskrivelse af Forskibet Glat stævn

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 53'6

Bredde 16'4

Dybde 8'1

Drægtighed 56,06 tons

Hans Albert Eriksen Boye, Borgbr. Ærøskøbing 7/2 1867

Erik Andersen, " m 18/2 1370

1810 og endnu 1869:

Skibsfører Erik Albertsen Boye, Marstal.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

ser

2-80

Mlr.br. dt. Middelfart 10/7 1866: ^8 Lstr.

Iflg. Gen.dir. skr. af 7/11 1870 er dette skib blevet

påsejlet i Nordsøen og sunket, hvorfor det er slettet af

reg.

HAMDSLS- OG SØFARTSMUSEET


navn: Enighed

hjemsted: København

dæksbåd

gsslg N "v E J

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

CErtcr bilbrevet eller skibsbyEninEsattesten)

København 1884 af N Olsen. ifgl.

bilbrev dt. København 16 maj 1884

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: platsattet.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig

bov, glat stævn

Bygget på: klink af eg og fyr.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

gde:

49'o

15'5

'5'1

24,97 t.

J R Hansen med borgerbrev dt. København lo juli 1888 (.11/7 88).

Ole Jensen med borgerbrev dt. København 3/1 89- (21/lo 89)-

Chr Andersen med borgerbrev dt. København 23 marts 1876 (13/4 91)

Joh Chr Knudsen med borgerbrev dt. Nyborg 9 nov. 1874 (26/3 92).

Ifølge bilbrev dt. København 16 maj 1884 og nationalitets og ejendomserklæring

dt. København 31 maj 1884 tilhørende:

J C Jensen Omme sandhandler København

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 356

Overført til nyt skibsregister bind 1, fol. 129 - d. 9/8 95


"Enighed", før 1872 "Hannover"

Dragør

Barkskib

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevot eller skibsbysm'ngsattesten)

Vegesack (Bremen) . intet bilbrev

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Hækbygget m.fladt

spejl

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldig

bov, skæg uden gallionsfigur.

Bygget på: Kravel .af eg

: N H L K

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 106 ' 5

Bredde: 2 4'5

Dybde: 18'0

Drægtighed: 3 65,31 tons

(395,48)

Peter Mærsk Møller, borgerbrev dat. Ribe 3.4.1861.

C.J. Borg, borgerbrev dat. Amager Birk 22.3.1872 (8.4.1874)

1872: Skibsreder Hans Nielsen Jeppesen, Dragør

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-345

Landsarkiv:

(381,18)

Indført fra Hamborg i januar 1872. Som fremmed skib var

det drægtigt 157,78 hamborgske lstr.

Iflg. Gen.dir. skrivelse af 14.2.1872 er tolden for dette skib erlagt

med 271 Rd. 79 sk. som er 3% af købesummen 13625 Hbg.Beo.mark. - Ved

Gen.dir.res. af 1.6.1872 er mulkt idømt af 3 Rd. pr.ton for forøgelse

af drægtigheden ved ombygning uden anmeldelse.

Iflg. rederiets anm. dat. Dragør 21.8.1877 er dette skib på rejse fra

Ivigtut til Philadelphia med en ladning kryolit forladt d.14.5.1877 i

synkefærdig stand. - Mandskabet bjærget af barken "Thor" af Rønne. -

Ladningens værdi eller assuranceforhold kendes ikke. Fragt uassureret

Casco af værdi 50.000 kr. assureret for 30.000 kr.

Slettet af reg. 22.8.1877.

VT * \T TT>. -n ir o /r\ /n rt/Tfp» -nTC»yrsTcnniT"T' TTBA vr m* ir^. TVT n AI» n


navn: 1) Enigheden? 2) Makrellen.

: Tisvildeleje pr. Frederiksværk.

1) fiskekvase, 2) galease.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysnjngsattesten)

Wiken 1884 af Lars Jønsson. Bilbrev

haves ikke. Ombygget fra fiskekvase

til G-alease i ^rederikssund 1891 af

Lars J Jensen.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1)' 1, 2) 2.

Agterskibets form: spidsgattet.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

med glat stævn.

Bygget på: klink af eg.

: N V J W

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

lgde: 1) 42'o, 2) 41 ! o.

Bredde: 14 ( 6

Dybde: 1) 6|3, 2) 5'3.

:1) 255oo t., 2) 21,75 t

Hans Jørgensen af Tisvildeleje med borgerbrev dt. Kronborg vestre birk

14 aug. 1884.

J Hansen af Tisvildeleje med borgerbrev dt. Kronborg vestre birk lo nov.

l89o (Frederiksværk 11/11 9o).

Chr Henriksen af Tisvildeleje med borgerbrev dt. Kronborg vestre birk

4 juni 1891 (Frederiksværk 26/6 91).

J Jensen med borgerbrev dt. Dragsholm birk 11 jan. 1889 (Frederiksv. 21/4

93).

Hans Chr Gotfredsen af Nyborg med borgerb. dt. Nyborg 13 maj l89o (12/lo -

Redere:

Ifølge salgsbevis dt. Wiken 6 nov. 1884, kontrakt dt. København lo dec.

1884 samt nationalitets og ejendomserklæring dt. Helsingør 2o nov. 1884 til

hørende:

Hans Jørgensen best. reder, fisker Tisvildeleje 1/8 p.

Peter Hansen Petersen

Jørgen Christian Petersen

1/8 "

1/3

Ole Hansen

1/8

Jørgen Jensen

1/8

Lars Christiansen

1/8

Ånders Corneliussen

1/8

Peter Christian Hansen

1/8

Ifølge skøde dt. Frederks. 22/6 91 samt nation, og ejendomserkl. dt. Frederk-s-.—2-é/€—g-lr-frilh;

P H Brammer^ købmané^-^yaæg—g3=s Frederik-sværk-;

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo?4o2

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Indført fra Wiken i nov. 1884 som nybygget dersteds. Indførselstolden er

ifgl. kvittering dt. Helsingør toldkammer lo/Il 84 betalt med 9o kr, som

er 3% af købesummen 3ooo kr.

Ved resol. af lo/7 91 har generaldirektoratet efter derom indgivet andragende

bevilget at dette skib fremtidig må føre navnet Makrellen. Efter

foretagen ombygning fra kvase til tæt skib er ommåling efter regel I foretagen,

hvorefter nyt certifikat er udstedt 12/8 91. - Købesum i juni 1891=

221o kr og 9o øre.

Overført til nyt skibsregister bd. lo, fol. 35 - d. 5/3 95.

TTAisimrTG-nr: c AUTQA/TITQirirT £>A fTUrsTVTRrfeT?^

93 ^*


navn:if Enigheden"

.: Beg. distr. nr. 23 Marstal

art: Skruedampskib

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattestcn)

: N D L K

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Kbhvn. 1891'-af B & W Maskin & Skibs-Høj- og lavtryksmaskine med loo nom

byggeri ibd. iflg. bilbrev dat. Kø-f HK. Cyl. diam.= 25" og 44", si.1=27".

benhavn d- 11/12 1891 B & Ws Maskin og Skibsbyggeri i Kbhvn.

:1

:2

Agterskibets form: Rundt spejl

Beskrivelse af forskibet: Middelgyldig

bov, glat stævn

Bygget på: Klink af stål

Længde: 17710

Bredde

Dybde:

28'9

11 f 4

672,40 tons

'•H. L. Hansen med skipperborgerskab dat. Ærø Herredskontor d. 28/3

1870 og attest som dampskibsfører dat. Ærø Herredskontor d. 12/8 1889

: : Iflg. bilbrev dat. Kbhvn. d. 11/8 1891 samt nationalitets- og eien-*domserklæring

dat. Marstal d. 16/8 1891 tilhørende Maren Christensen, enke

eneste indehaver af Firmaet H. C. Christensen Marstal

Hoved-skibsregistrerings-protokol rxiv 41/41

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

*ger: Nybygget i København 1891

Målingsbevis dat. Kbhvn. 8/8 1891

Reg. anm. dat. Kbhvn. 15/8 1891

Overført til nyt skibsregister bind 4 fol. 129, nyt certifikat udstedt 28/4

nAMniTT.G- ftfl C A T 7 A D T C M I T C F 1 ? T T> X FD AMDABT


"Enigheden"

Nexø

Læksbåd, før 1878: Åben båd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbycninssattestcn)

Vides ikke. Ombygget :til dæksbåd 1878

i Nexø af H.L. Blem ibd. iflg. bilbrev

dt. Nexø 19/8 1878.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Eliptisk.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt.

Bygget på: Klink af eg.

1885:

1886:

1888:

N E S J

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 25'0

Bredde: 9'4

Dybde: 3»9

Drægtighed: 5,47 tons.

Lars Jacob Kjøller af Nexø.

Hans Pedersen af Nexø (Nexø indbg. 1/8 1888).

1878:

Ovnnvt. fører, fisker L.J. Kjøller 1/3, Nexø, bestyrende reder.

Fisker Hans Micab Vesth, 1/3 "

do Jacob Peter Christiansen 1/3 "

H.M. Vesth*s l/3 til Johan Vilhelm Kovsky, fisker af Nexø.

J.P. Christiansen's l/3 til fisker Jens F. Poulsen, Nexø, der samme

år sælger til ovnnvt. fører Hans Pedersen, Nexø.

L.J. Kjøller's 1/3 til Hans Pedersen, der nu er bestvrende reder

med 2/3. "

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-115

igsarkiv:

Overført fra hovedreg. afd. III, side 63, med målingsbevis

dt. Svaneke 3/5 1873: 3,91 tons.

Iflg. gen.dir. skrivelse af 27/7 1892 er fartøj solgt til

tysk ejendom for 712 kr., hvorfor det slettes af reg. 27/8 1892.

A TVT^ITT C_ n c 1TADTC 'TicinrT HT "O A M D A TJ g~


"Enigheden"

Hblbæk, indtil sept. 1882 Samsø, indtil jan. 1887 Nyk. Sj.

Dæksbåd

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Bygget i Sverige..Bilbrev haves ikke

Dækkenes antal: Et

Masternes antal: En

Agterskibets form: Spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn

Bygget på: Klink af eg og fyr

1882

1886

1886

M.S.P. Øster af Ballen på Samsø

P.A. Petersen

HSffP

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

27 f 4

lo f 4

3*8

Drægtighed: 6,97 tons (6,83)

Peter Andersen af' Gjelstrup (Nyk. Sj. 24-4-1886)

HansAndersen af Holbæk

1873 0g endnu 188o:

Skipper M.S.P. Øster, Ballen på Samsø

Peter Andreas Petersen, Skipper, Høllterup (?), pr. Nyk. Sjælland

Skipper Peter Andersen, Gjelstrup pr. Nykøbing Sjælland

Sømand Hans Andersen, Holbæk

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

264-9

Mir. br„ dat. Samsø 29. april 1874 6,12 tons

omraålt p.g.af omhygning 1881

I henhold til Holbæk registreringskontors skrivelse er

dette fartøj ophugget, og derfor udslettet af nærværende

skibsregister.

TPrAXrF%!7TC_rfcan C^tl7*ll>TCl\ÆITCl?rT Ti i VTJ f\MT> rirt


"Enigheden"

Skibets hjemsted ^Frederikshavn

fiskekutter

Registrerings- samt kendingssignal-foogstaver: N S H

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten)

Frederikshavn 188o af H.V. Buhl ibc

iflg. bilbrev dat. Frederikshavn

19. msrts 188o

• •

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Dækkenes antal: et

Hoved-Dimensioner

Masternes antal: to

Længde: 39 * 5

Agterskibets form: spidsgattet

Bredde: 13*7

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

Dybde: 5*2

Bygget på: kravel af eg

Drægtighed: 15j3o tons

Christian Mathiasen med borgerbrev dat. Skagen«;

Niels Christian Christensen med borgerbrev dat.

1884 (25-4-1884)

sna o

M 19 marts

1884:

1886:

Ole Nielsen Brun , med borgerbrev dat. Frederikshavn 2o. msrts 1882

(8-3-18860

C.M. Olsen, med borgerbrev dat, Frederikshavn 15.'januar 1891

(27-1-1891)

Th. Olsen, med borgerbrev dat. Frederikshavn 28. oktober 1892

_—(-31--10--18921

I880:

Fisker Jeppe Christensen (best reder), G-l. Skagen 1/8

Ole Christian Christofferseb, G-l. Skagen, fisker 1/8

Fisker Christian Mathiasen, Scagen

1/8

Fisker Martin Madsen, Skagen

Fisker Niels Peter Jensen, Skagen

1/8

Fisker Peter Andersen (Kruse), Skagen

1/8

Fisker Niels Christian Christensen, Skagen 1/8

Fisker Anton Mathiasen, Skagen

1/8

Skibsreder Jeppe Christensen(best.reder), Høien 1/3

Ole Christian Christoffersen, fisker, Høien 1/3

Skipper Niels Christian Christensen, Skagen 1/3

Skipper Ole Nielsen Brun, Bangsbostrand, Eneejer.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 26 3-9

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Ifølge ejerens anmeldelse dat lo-7-1894 er dette skib

solgt til Sverige for 4.000 kr.

Registreringen afsluttet 28-9-1894

AN!)F.T.S.nr,


"Enigheden"

Køb enhavn

Dæksbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

På Ny Kalkbrænderi ved København 1878

af A-J. Bosenfeldt ibd. iflg. bilbrev

dt. Ny Kalkbrænderi 25/4 1878.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Spidsgattet.

Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov,

glat stævn.

Bygget på: Klink af eg.

Førere: Emanuel Bendtsen.

Johan Weberg (24/8 1880).

1890:

N S P D

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hove d-Dimensioner

Længde: 32'4

Bredde: 13'2

Dybde: 4*0

Drægtighed: 11,45 tons.

1878:

F/A Waldemar Petersen & Frimodt ved grosserer Waldemar Petersen

og do H.A. Frimodt, hver -g- part, begge København.

A/S "Ny Kalkbrænderi" i København, stiftet 24/12 1889, hvis bestyrelse

med sæde i København er:

Grosserer Waldemar Petersen, København, bestyrende reder.

do H.A, Frimodt, "

Bådmand H.N. Fussing, "

Yexellerer Y. Frimodt, "

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-79

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

fewt Seneste certificat udstedt 13/8 1892 p.gr.a. det ældres

makulerede tilstand.

Ai\mi?T«_r»r; « "TC "ErO^XTUrftTO.^


"Enigheden"

Helsingør - København - Holbæk

Jagt, fra 1880: Skonnert.

kendingssignal-bogstaver: N B C G

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssaitesten)

Byggested ukendt. Orabgt. i Humlebæk

1858 og sammesteds 1880 til skonnert.

Indtil 1892 hjemmehørende i København

2/k 1880

1891

7/1 1892

Dækkenes antal: l

Masternes antal: l, senere 2

Agterskibets form: Platgattet.

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskmlabnkan tens navn og hjemsted

Hove d-Dimensioner

Længde: kl* 7

Bredde: Ik'k

Dybde: 6'3

Drægtighed:

26,02

(53'5)

(15'0)

( 6-3)

tons (37,53).

Johan F.F.. Sporlæder, Slettet pr Helsingør. Svend Hansen af

Gilleleje. J.R. Kroll af Assensf F.P.C. Sporlæder af København.

A. Christensen af København. A.M. Thorsen af Allinge. A.C.G.

Engler af København. Peter Petersen af Nykøbing Sj. C.S. Henriksen

af Møen. M. Kjærulf af København. J.B. Mørch. Buch Jensen.

Carl Chr. Jørgensen af Rønne. J.P. Jørgensen af København.

J.F.M. Bertelsen af Rønne. H. Hansen af Holbæk.

#* Ole Jensen, København.

Iflg. købekontrakt dt. København 11/3 I856:

Ovnnvt. fører Johan F.F. Sporlæder, Sletten pr Helsingør.

do do Frederik Peter Chr. Sporlæder, (ved gavebrev).

Fr.P.Chr. Sporlæder's enke, Marie Sporlæder, f. Svends en, Kbhvn.

Ovnnvt. før.er Henrik Hansen, Holbæk.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-2 31

1858: 14£ Istr.

Købesum januar 1892: 3.000 kr

TVmiTT CL infl O TT C li/TYTC T? 1? HT TT» Ti A \T w n n n


"Enigheden"

: Marstal

Jagt

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyEnmgsattesten)

I Ulbølle sogn ved Fåborg 1849 af

R. Hoffmann iflg. bilbrev dt. 11/9

1849.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: i

Agterskibets form: Fladt.

Beskrivelse af forskibet: Tngen gal.fig.

Bygget på: Kravel af eg.

1879:

H B S V

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 42* 9

Bredde: 13' 2

Dybde: 7'0

Drægtighed: 27,34 tons.

H. Petersen, borgerbrev Ærøskøbing 28/6 1861.

H.P.H. Bastholm af Ommei.

1855 og endnu 1868:

Ovnnvt. fører Hans Petersen, Marstal

do do H.P.H. Bastholm.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

I-196

Mlr.br. dt. Marstal 16/4 1858: l4 Istr.

Skibet er d. 22/2 I876 på rejse fra Faxø til Rudkøbing

grundstødt udfor Faxø havn ca 2 kabellængder fra havnen, og siden

tid efter anden sønderslået. Ladningen, ca 5 kubikfavne kalksien

af værdi ca 220 kr., vides ikke assureret. Casco 2.400 kr. assureret

.i Marstal Søassurancekasse. Besætningen bjergede sig i

skibsjollen.

"arAMTMTTC" ir\in c^ir* TCHfTTOWI?T TI S tr TI /\ \T n /\ n m


"Enigheden"

y'

Marstal

Jagt, fra 1872: Skonnert, fra 1891: Galease

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H B Q N ( N H P M )

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysnirjssattestcn)

X Kappeln 1817 af skbgm. Steen ibd.

iflg. bilbrev dt. 29/9 1817. Ombgt. og

forl. samt omtkl. I872 af H.J. Bager

i Marstal, reknstr.br. dt. 12/4 1872.

6/7 1885:

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1, senere 2.

Agterskibets form: Platgattet.

Beskrivelse af forskibet:

senere: Glat stævn

Alm. jagtbov.

a&et på: Kravel af eg.

Anders Hansen af Marstal

J. Hansen af Marstal.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

1856 og endnu I885:

Ovnnvt. fører Anders Hansen, Marstal

do do Jens Plansen, Marstal.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

1-161

Hed indtil 1868: "Die Einigkeit".

Mlr.br. dt. Sønderfeorg 30/3 1858: 13 Istr

Omrigget i Marstal til galease I891.

e:

4o'4 (53'6)

13'3 (l3 r 4)

7'i ( 7'0)

TVTIT^IFTO tr\


Skibets Navn Enigheden

Bagenkop på Langeland

Åben sejlbåd

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver H B K P

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Sldbsbygningsattcsten)

Kan ikke oplyses, da intet bilbrev

haves.

På Klink af Eg og Fyr.

Dækkenes Antal Intet

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Udhængende hæk

Beskrivelse af Forskibet Alrc. bådeboug

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 21'9

Bredde 6'5

Dybde 2 ' 2

Drægtighed 2,01 tons

Hans Møller Hansen, Bagenkop på Langeland

1868: Ovennævnte fører

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 1-131

Rigsarkiv

Landsarkiv

lærkninger Ifgl. skrivelse dt. Rudkøbing d. 8/12 1896 er dette

skib ophugget.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


Ski bets Navn Enigheden

Skelskør

Åben båd

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver H B N.V

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller SkibsbygtilngsatteEtcn)

I Skelskør 1860, bilbrev haves ikke

På Kravel af Fyr.

Dækkenes Antal Intet

Masternes Antal j_

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Airs. bådeboug

»

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde ?3'7

Bredde 7 ! 1

Dybde 2'9

Drægtighed 3 tons

Sætteskipper Morten Pedersen (Sorø amt 25/1 1855)

Redere: i86£JQvennævnte fører, boende i Skelskør.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 1-136

Rigsarkiv

Landsarkiv

Sidste registrering i'1868

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


"Enigbeden"

X

Ærøskøbing - Vejle - København

Slup

Hvor og når bygget

^gmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Kan ikke oplyses.

Dækkenes antal: l

Masternes antal: l

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Ingen gal.fig.

Bygget på: Kravel af eg.

1875:

1880:

B C F ( N M L G )

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted


Hoved-Dimensioner

Længde: kz• k

Bredde: 17' 6

Dybde: 6'15

Drægtighed: 30,79 tons.

A. Tollisen, borgerbrev Ærøskøbing 18/5 1853.

J.T.C. Tollisen,.. " " 11/4 I865.

Bertel Jobansen, sætteskipper.

Johan Hansen af Odense, borgerbrev Bogense 1864.

1867:

P. Jes sen, Egernsund, s enere samme år

ovnnvt. fører Andreas Tollisen.

do do Bertel Johansen, Bredballe strand pr Vejle -§•

Sætte skipper Christoffer Johansen, " " » £

Skibsfører Christen Jensen, København.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

1-2

fe^». Købesum i 1867 : 800 Rd. omsat 250 Rd. + bytte med jagten

"Industrie".

Solgt i januar 1875 for 1.060 kB.

1881 overført fra Vejle til København.

1881 solgt til Sverrig for 1.100 kr.

n l \T1M7T C f>i tr> O tni. T7 A irs TP C I* IS T T cr< m -m nn in.2 ¥7-1\ *-« XT m /% in


"Enigheden 51

Svendborg

Jagt

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

CEFter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Troense TBT5~~a3T"R.H. Møller, bllbr.pdTtT

Thorseng 15/5 1832* Ombgt. og forl. 1845.

Ombgt. og forl. på øxenbjerg pr Svendporg

af I, Møller .af Svendborg, bilbr. dt.

Svendborg 27A 1889.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

Bygget på:

glat

Kravel af eg

stævn.

NKH P

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

Førere: E. Christensen., borgerbrev Svendborg 10/2 1875«

1866 og endnu 1873:

Skibsfører C.]?. Madsen, Svendborg.

1875: Ovnnvt- fører E. Christensen, Svendborg.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

6-3

Mlr.br. dt. Svendborg 29/6 1865: 9 Istr

Seneste registrering dt. 30/3 1889.

T».T TT-li TO TT t~i iT"* *~t m *~i in 1 ir* m /-i H

38*8 (47 f 0)

12 f 1 (12 ? 7)

4*9 ( 5'8)

18549 tons (27,05)


"Enigheden"

: Kragnæs pr Marstal, fra 1885: Rudkøbing, fra 1890

BandhoM.

Jagt

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Troense 1856 af C.R. Møller iflg.

bilbrev dt. Troense 19/5 1856.

Dækkenes antal: . 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov,

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

1882:

1885:

1890:

: 3ST I D C

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

le:

41 f 9

ll f l

5*5

19,59 tons

J.P. Uymann, borgerbrev Ærøskøbing 5/1 1865.

Hans Melsen Hansen, " Ærø herred 9/3 1882 (22/3 82).

Christoffer Rasmussen, " Langelands her. 23/2 1875 (24/8 85).

Anders Andersen, " Rødby borgm.k. 18/8 1882 (29/4 90).

1856 og endnu 1874:

Ovnnvt. fører J.P. ITymann, Kragnæs pr Marstal.

" " Hans Nielsen Hansen, Kragnæs.

" " Christoffer Rasmussen, Stoense på Langeland

" '" Anders Andersen, Rødby,

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

6-195

Mlr.br. dt. Marstal 3/3 1864: 9i Istr.

Købesum 1890: 1.475 kr%

Ifl^. ejerens anm. dt. Århus ll/l 1895 er dette skib på

rejse fra Århus til Ærøskøbing forlist på Thunø d. 20/3 1892,

idet skibet p.gr.a.- læk måtte landsættes. Besætningen reddet.

Casco 1.200 kr. uassureret. Ladningen bestod af 600 ctnr. majs

(Intet om værdi og assurence). Slettet af reg. 22/2 1895-


Skibefs Navn '"Enigheden", før 1868: "die Einigkeit'

Nykøbing på Falster

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G J B

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibabygninganttcaten)

I Troense 1797 af Laurs Nielsen Møller"

ibd. iflg. bilbrev dt. Troense 9/5 1801

På kravel af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Alm. jagtbov,

uden figur

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

58


"Enigheden"

Løkken pr. Hjørring

Slup

Registrerings- samt kendingssignal-foogstaver: N H G Y,

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattcsten)

I Norge. Intet bilbrev.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: Gift stævn.

Bygget på: Klink af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 32'6

Bredde: 13 p 2

Dybde: 4 f 5

Drægtighed: 11,65 tons

Førere: Niels Thomsen,Løkken,næringsbevis dt, Hjørring 27/1 1871

1871 og endnu 1872:

Handelsmand Jens Nielsen

Høker Niels Jensen

Skibsfører Niels Thomsen

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-307

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Brødslev 1/3

Vrendsted 1/3

Løkken 1/3

Indført fra Norge i 1872.Iflg, mageskiftekontrakt dt. Arendal

23/11 1871 er den tilbyttet mod dæksbåden "Klodeborg" og 174

Sp,-daler.Tolden erlagt med 16 Rd. 42 sk.

Iflg. G-en.dir. skrivelse sf 1?/10 187S har den danske vicekonsul

i Arendal indberettet at slunoen er solgt til Norge.

Slettet af registret 3/11 1875.

ATVTTT.17TC f\ 4^ CrtlCi B T C l f T T C P17T T> J V in A \T W r» T» /-l


Skibeis Navn ""Enigheden 1 '

Svendborg

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J F D

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Sldbabygninguottcsten)

I Svendborg 1810 af N.L. Møller, bilbr

dt. 8/5 1810. Ombgt. på Thurø 1853 af

J.M. Caspersen, attest dt. 2/5 1853.

V'% kravpl af °ff

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Middelfyld, bov

glat stævn.

i

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

38'4

12*6

6*0

20,62 tons

Førere: Peder Rasmussen, borgerbrev Svendborg 15/9 1862,

ere: 1856 og endnu 1872:

Ovnnvt. fører Peder Rasmussen, Skårupøer pr Svendborg

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5-125

Rigsarkiv

ger Mlr.br. dt. Svendborg 7/5 1863: 11 Lstr.

Iflg. rederens anm. dt. Svendborg 18/6 1889, bekræftet af

Svendborg registreringskontor er dette skib ophugget,

slettet af reg. 21/12 1889.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


Skibefs Navn '"Enigheden'

Stege

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J C K

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Sklbabygningsattcaten)

På Thurø, intet bilbrev. Ombygget 1874

i Skelskør af C. Rasmussen iflg. rekonstr.brev

dt. 23/2 1874.

På kravel af ag

Dækkenes Anial 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Middelfyld, bov,

glat stævn.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Længde 44'1 (50* 8)

13'7

ie 6'7 ( 6'6)

gtig 30,25 tons (36,86)

Førere: H.P. Hansen af Nyord, Borgerbrev Stege 30/5 1859.

: 1861 og endnu 1872:

Ovnnvt. fører H.P. Hansen, Nyord pr Stege.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5-96

Rigsarkiv

Landsarkiv

Anmærkninger Mlr.br. dt. Zøbenahvn 6/8 1866: 15i Lstr.

Seneste eftermåling dt. 8/4 1874.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


Enigheden

jemsted: Svendborg

: Jagt

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Thurø I890 a f skibsbygmester

N. P. Petersen iflg bilbrev dat

Thurø 2. nov. 1890.

Dækkenes antal: l

Masternes antal: x

Agterskibets form: plat gattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig,

glat stævn

Bygget på: kravel af eg

N G R B

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 42 ! 5

Bredde: 12 '7

Dybde: 5 ! *

Drægtighed: 21, o4

N. H. Jensen med borgerbrev dat Sunds-G-udme herreders

og Lehn Birks kontor 1. marts I883.

I, Th. Jensen med borgerbrev 2o dec. 1886.

J. R. Pilegård med borgerbrevdat Ærø herredskontor 5* dec.1892

Iflg. nat. og ejendomserklæring dat Svendborg 4. nov.

1890 tilhørende:

N. H. Jensen skibsfører Skårupøre

Ved skøde dat Svendborg den 11 feb. 1892 sælger N. H. Jensens

enke Johanne, f. Rasmussen, der iflg. bevilling, dat Sunds-Gudme

herreders kontor 4 jan. I892hensidder i uskiftet bo efter sin

ovennævnte afdøde mand, dette fartøj til:

I, Th. Jensen skibsfører Svendborg

(nat og ejendomserklæring dat Svendborg 13 feb. 1892).

Ved skøde dat Svendborg 31 D^n. 1893 sælger I. Th. Jensen dette

skib til:

J. R. Pilegård bets.reder,skibsfører Vindeby i part

S. R. Pilegård sømand " i "

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1^110

Landsarkiv:

Målbevis dat Svendborg l/H-90. Reg. anm. dat

Svendborg 4/11-9°• & e g- "bevis dat Svendborg 4/II-90. Ved

erklæring dat Svendborg 4/11-90 har skibsbygmester N. P. Petersen

af Thurø påtaget sig forpl. efeter reg. cirkl. nr. 5 for N. H.

Jensen. Eftermålt I3/I0-9I. Ved erklæring dat Svendborg 13/2-92

har mægler A. Hansen påtaget sig forpl. efter reg. cirkl. nr. 5

for I. Th. Jensen. Købesum feb. 92 : 4ooo kr.

Overført til nyt skibsregister, bind 5> folie 179 den 29/3-95

fT 1 \ T R ^ T C /"\ *"1 C/TtT? t T»TCHirTTC1^TiTn TTfc ~tr in


Enigheden

: Kerteminde

fiskekvase (jagt)

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Kerteminde 1891 iflg. bilbrev

dat Kerteminde 16. marts 1891.

Af R. M. Thygesen.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig

Bygget på: klink af eg og fyr

N G T R

Johs. D. Nielsen af Kerteminde.

marts I89I tilhørende:

Chr. Nielsen best.reder, fisker

Johs. L. Nielsen fisker

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13 ? 134

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 3°'°

Bredde: lo ! 6

Dybde: 5'8

Drægtighed: 11,98 t.

Kerteminde

11

Overført til nyt register bind II, fol. 8 d. 18/9-95

part


Skibets Navn "Enigheden'

'København

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J P M

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(EEtcr Bilbrevet eller Skibsbygning sattesten)

Ombygget i København af Popp & Michelse n

ibd. 1871, ombygningsbrev dt. København

5/2 1873-

30165

På. kravftl af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Glat stævn

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-DÉme

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

nsioner

27'8

10'1

4*3

8,43 tons

Førere: P. Kragh af København, Søfartsbog 24/5 1872.

C.Å.M. Nissen, sætteskipperbevis Ærøskøbing 23/5 1853 (29/4 73)

ere: 1873:

Ovnnvt. fører P. Kragh, København.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

5-223

er Mlr.br. dt. Korsør 23/5 1859: Ai lstr.

Iflg, anm. fra føreren C.A.M. Nissen, dt. København 24/7

1875 er dette skib sunket ved Hven d. 12/9 1874 med en ladning mursten.

(Ingen nærmere oplysninger). Slettet af reg. 2/8 1875.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


Enigheden"*

Svendborg, fra 1881: Marstal

Slup, fra 1890: Galease

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J 1 H

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

I Karrebæksminde 1846 af L. -^ansen, bil or. dt. 12/12 1846.

Ombygget 1853 af S.E. Boas, bilbr.. dt. Rudkøbing 25/9 1353-

'"

""

1872 på Thurø af P. Troensegaa rd, attest dt. 26/11 1872.

og omrigget 1890 på Thurø af P Bom, bilbr. dt. Thurø 1/8 1890

På kravel af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1, senere 2

Længde 53'9 (53

Agterskibets Form Hækbygget m. fladt Bredde 15'0

spejl.

Dybde 7'7

Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig,

glat stævn.

! 5)

(15'2)

( 8-0)

45,9^ tons (48,43)

1881:

L.M. Hansen, Borgerbrev Svendborg 15/3 1847.

E.Nielsen,

R.P. Jørgensen

H.P. Henriksen,

H.J.S. Nielsen,

J.H. Petersen,

1867 og endnu 1872:

Ovnnvt. fører L.M. Hansen, Thurø.

* M "" Jens Hermann Petersen, Marstal.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

5-190

Sunds-Gudme herred 1/3 1873 (1873).

Svendborg 16/7 1873 (10/9 73).

Sunds-Gudme her. 6/10 1371 (25/3 76

« * « ?/l2 18?2 (14/3 79).

Ærøskøbing 6/2 1873 (5/4 81).

er Mlr.br. dt. København 1/6 1867: 23 Lstr.

Seneste cdrtificat udstedt 10/5 189 2 p.gr.a. mindre ombygn

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


Skibets Navn

,K Enigheden ,m

Marstal, fra 1885: Faxe, fra 1889: Kolding

Skonnert, før 1872: Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J K Q

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlngsattcstcc)

Ombygget som jagt i Marstal af C.J

iflg. bilbr. dt. Marstal 16/3JL866.

smstd. af samme 1872 til skonnert,

dt. Marstal 3/H 1872.

På kravel af ep

Daskkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Middelfyld.

glat stævn

Bager

Ombgt.

attest

bov,

For Dampskibe;

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

53 f l

15'1

5*7

34,98 tons

M.H.- Priis,....:... .borgerbrev Ærøskøbing 26/4 1866.

Christoffer Andreasen, m Ærø herred 6/3 1885.

Jens Larsen-, * Stevrus-Paxe herred 16/1 1886.

Pørnvt. Christoffer Andreasen (19/4 1888).

'" Jens Larsen (26/10 1888'

Martinus Pedersen, Kolding herred 18/1 1889-

1844 og endnu 1872:

Skipper H.H. Priis's enke, A.M. Priis, Marstal.

1874: Ovnnvt. fører Mads Hansen Priis, Marstal.

m m

1885:

Christoffer Andreasen, Vallekilde i

Matros Jens Larsen, Gjevnø i. best. reder

2 •>

1889: Ovnnvt. fører Martinus Pedersen, Strandhuse pr Kolding.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

5-179

Mlr.br. dt. Marstal 16/4 1866: 14 Lstr.

Købesum 1889: 4.500 kr.

Seneste registrering dt. 28/2 1889.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


enigheden" 9

Gudhjem, fra 1883: Yogum pr Reykjavik

Skonnert

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver NKCJ (LBPK

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

I Svaneke 1372/73 af H. Hansen iflg.

bilbrev dt. 1/5 1373.

Vk V-ravel af Pg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Hsskbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af Forskibet Glat stævn.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 45 * 5

Bredde 12'8

Dybde 5'4

Drægtighed 22,73 tons.

: Hans P. Jensen, borgerbrev Svaneke 12/5 1873.

J.C. Jensen, "• Hjørring 24/10 1873 (14/4 82)

Ingen f^rer opgivet fra Island.

Redere: 1873:

Købmand Wilhelm Pønne, Christiansø 1/3, bestyrende reder

w Theodor David Rønne, Pønné 1/3-

Ovnnvt. fører Hans P. Jensen, Gudhjem 1/3.

1832: Proprietær Nikulas Jønsson, Nordurstoti i Yogum j> part.

1M Gisli Thordarson, Havnefjord i.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5-342

Rigsarkiv

Landsarkiv

inger Seneste certificat udstedt 30/6 1883.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


Skibets Navn ""Enigheden' 1 "

Sæby

Piskekvase

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver IT K D Y

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygoingaattcsten)

I Svaneke 182^ af J.P. Dahl iflg. bilbrev

dt. 14/10 182^.

• På kravel af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet.

Beskrivelse af Forskibet Middelfyld, med

glat stævn.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Dybde

39

11

6

Førere: A.J.E. Laulund, borgerbrev Sæby 25/5 1859.

18

5

6

2

8^ tons

Redere: 1867 og endnu 1873:

Ovnnvt. fører A.J.E. Laulund, Sæby 1/3 part, bestyrende reder

Skomager Johan Jørgensen, København 1/3.

do Carl Otto Jørgensen, København 1/3.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5-366

Rigsarkiv

Landsarkiv

ger Mlr.br. dt. Svaneke 30/3 1863: 8f Lstr.

Iflg. Gen.dir. skrivelse af 11/4 1882 er dette skib på rejse

fra Prederikshavn til København forlist ved Gilleleje natten mellem

28. og 29/3 s.å. p.gr.a. tykning og strømsætning. Besætningen, 3

mand, reddet af båd fra land. Casco 2.500 kr uassureret. ladningen,

fersk fisk af værdi 400 kr-, uassureret, men solgt for 110 kr. Vraget

solgt til ophugning. 'Slettet af reg. 15/4 1882.

HANDELS- OG- SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


'"Enigheden"

Vordingborg, fra 1883: København, fra 1884: Pejø pr

Bandholm, fra 1888: Hyord pr Stege.

Jagt.

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver II K P G

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller SklbsbygnJngSQttcstcn)

Ombygget i Troense 1835 af H. Hansen,

bilbrev dt. Troense 20/9 1835-

På kravel af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet.

Beskrivelse af Forskibet Middelfyldigt,

glat stævn.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 47'9

Bredde 14 ' 2

Dybde 6'5

Drægtighed 32,9^ tons.

Førere: Rasmus Rasmussen, borgerbrev Vordingborg 18/2 1858.

Michael Thomas Rasmussen, '" København 23/4 1867 (???).

CH. Christensen, m Pejø birk ^4/3 1874 (???).

Kiels Peter Julius Hansen, '" Møens herred 2^/10 1888 (???)

1883:

1884:

1888:

1867 og endnu 1873:

Ovnnvt. fører Rasmus Rasmussen, Kallehave.

w '* Michael Thomas Rasmussen, København,

"" " C.N. Christensen, Pejø.

*' N.P.J. Hansen, Nyord, -J- part.

Skibsfører K. Hansen, ,t! i "

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

5-371

Mlr.br. dt. København 23/6 1863: 19 Lstr

Købesum i Oktober 1888: 2.300 kr.

Seneste eftermåling dt. 29/10 1890.

ELS-OG

PÅ KROMEORG


"Enigheden"

Påborg

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Påborg 1870 af E.H. Møller ibd. iflg'

bilbrev dt. Påborg 30/l 1871.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med

krølle.

£get på: Kravel af eg.

1873:

N P Y G

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

-ægtighed:

81 ! 9

18'2

9 ! 1

Peder Larsen Wie, borgerbrev Påborg 17/12 1870.

•94,50 tons

: 1371: Ejerforholdet delt i 107 parter hvoraf gårdmand Søren Sørensen

er bestyrende reder med 11, do Søren Sørensen 5, do J. Jørgensen

Kei 5? do Lars Poulsen 5, do Jørgen Pedersen 5? husmand Jørgen Hansen

5, snedker Hans Larsen Wie 5? træskomand Mads Larsen Wie 5, husmand

Rasmus Hansen 2, alle Horne, dyrlæge Niels Poulsen, Svanninge

10, gårdmand H.P. Høibye 10, do Lars Pedersen 3, begge Hornemark,

do J. Pedersen 10, fisker Christian. Åndersen 2, begge Horne sogn,

gårdmand Jørgen Madsen, Bøyden 6, do Kiels Jensen, Hillinge 5, ungkarl

P.N. Haastrup, Millingemark 3, alle pr Påborg, sejlmager Peter

Nielsen 5 og skibsbygger Rasmus Møller 5, begge Påborg.

Rasmus Møller 7 s 5/107 til førstnvt. Søren Sørensen, nu 16/107*

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-363

Landsarkiv:

Lflg. rederiets anm. dt. Påborg 14/3 1881 og 22/5 s.å. samt

Påborg tolds indberetning af 24/5 s.å. er der intet hørt fra dette

skib, siden det d. 8/12 1880 afsejlede fra Hull, bestemt for Nykøbing

Sjælland, og det må derfor antages at være totalt forlist, antagelig

i Nordsøen, og besætningen, 5 mand, omkommet. Casco 21.000

kr. assureret.for 18.000 kr. Ladningen 132 tons kul, hvis værdi og

assurance ikke kendes. Slettet af reg. 30/5 1881.

MTIiPT C. r%f?_ C T? A T> TPC •TCFl?T ID PTJAMnADr


"Enigheden", fra 1384: "Kirstine',' fra 1886: "Laura"

Horsens, fra 1875: Påborg, fra 1884: Irhus,

fra 1886: København, fra 1887: Marstal.

Jagt, fra 1888: Galease.

Registrerings- samt kendingssignal-foogstaver: N P B D

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

På Skrillinge mark pr Middelfart 1860

af H. Illum ibd. iflg. bilbr. dt.

Skrillinge mark 16/4 1860.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1, senere 2

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Ingen

galionsfigur.

Bygget på: Kravel af eg.

J. Chr. P. Borg, borgerbrev

Niels Peter Hansen,.. "

Hans Larsen, "

R. Rasmussen, "

Pørnvt. Hans Larsen

R. Andersen af Strandhuse,"

P. Jacobsen, "

C. Jensen af København, "

P.E. Møller af Marstal, "

1374

1373

1381

1884

1886

1837

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 48'7

Bredde: 13'9

Dybde: 7'3

37,37 tons

Horsens 25/9 1869.

Holstenhus birk 8/8

Påborg 21/3 1882

" 14/12 1872

??? 23/1 1862

Århus 24/4 1367

Nykøbing P 20/3 1875

Ærøskøbing 22/4 1381

1860 og endnu 1870:

Phv. skibsfører Thomas J. Borg, Horsens.

Ovnnvt. fører Niels Peter Hansen, Yesteråby mark pr Påborg.

" " Rasmus Rasmussen, Pjellebroen pr Påborg.

K øbmand Pr. Hoffmann, " " "

Ovnnvt. fører P. Jacobsen. Århus.

C. Jensen, København.

P.E. Møller, Marstal.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-148

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

374 (5/9 74).

999 c?

).

20/4 32).

(2 1/3 i 32 ?)

27/3 33).

5/4 84).

20/4 86).

999

Mlr.br. dt. Middelfart 13/4 1860: 19 Lstr.

Købesum i sept. 1374: 3-000 Rd., I januar 1887: 3*775 kr.

Mindre ombygning 1890.

Iflg. ejerens anm. dt. Marstal 7/5 1892 er dette skib strandet

p.gr.a. snetykning og storm d. 17/4 s.å. ved Napstjært (Prederikshavn)

på rejse fra Bogense til Strømstad med 600 tdr. rug.

Pørsren reddet, mens 1 mand druknede. Casco 4.000 kr. fuldt assureret.

Ladningens værdi og assurence ukendt. Yraget solgt for 250 kr.

Slettet af reg. 19/5 1892.

TT-IT 1 T^T ITV IDT Cl *-v«-i n m w t T»Tnc


lavn "Enigheden"

Rudkøbing

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D W G-

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Ski baby gaingaattcaten)

I Rudkøbing 1859 af Hans Kielsen Høgh

ibd. iflg. bilbrev dt. Rudkøbing 3/6

1859.

30165

På kravel af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Fladt spejl

Beskrivelse af Forskibet Ingen gal • figur

*

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 56'4

Bredde 11 f 6

Dybde 5 f 5

Drægtighed 16,49 tons.

Førere: Rasmus Christopher Mogensen, borgerbrev Ærøskøbing 16/4 1870

Hans Pedersen, borg.br- Lunde-Skam herred 20/7 1870 (???).

Christen Albertsen, borg.br. København 24/10 1870 (???)•

Redere: 1859 og endnu 1370:

Sømand Hans Hansen,K^ædeby på Langeland.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

5-135

Mlr.br. dt. Rudkøbing 11/6 1S59: 8 3/4 Lstr.

Iflg. skøde dt. 5/12 1370 er dette skib solgt til C. Hol'

freter og S. Jønson, begge Sverrig, hvorfor det er slettet af

reg. 24/3 1871.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


Skibefs Navn "Enigheden"

Ærøskøbing, fra 1877: Ommel pr. Marstal

G-alease, tidligere: Slup.

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver UT D S K

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsnttcstcn)

I Troense 1839 af H.P.Hansen ibd.

iflg. bilbr. dt. Troense 17.9.1839-

30165

På kravel af eg-

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agferskibets Form Fladt spejl.

Beskrivelse af Forskibet Galionsfigur:

en krølle.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 59'1

Bredde 18'6

Dybde 10 ' 2

Drægtigbed 83,72 tons.

Førere: Thomas Grønbeck, borgerbr. Ærøskøbing 15-10.1849-

H.A.Larsen, - - 10.3.1873.„

Mads Christensen Jensen Bøye, borgerbr. Ærø herred 19.3-1877

ere:

1872

1377

1883

18f9 og endnu 1870:

Ane Cathrine Brandt, enke efter skibsreder N.H.Brandt, Ærøskøb.2/6

Skibsreder Carl Hansen Brandt, Ærøskøbing 2/6

Peter Wilhelm Brandt, Ærøskøbing 1/6

Hans Nielsen Brandt, - 1/6

De tre sidstnævnte redere med hver l/3

Skibsfører Christen Jensen Boutrup, Ommel pr. Marstal.

Ovnnvt. fører M.Christensen Jensen Bøye, Ommel .pr. Marstal.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

3-93

irsger Mlr.br. dt. Plensborg 29.12.1859: 4li lstr.

Seneste reg. ved ejerskifte 27.5.1883.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


Enigheden

hjemsted: Gudhjem

art: skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Kahlboda 1882 af H Olsen ifgl. bilbrev

dt. Kalmar 2o sep. 1882

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: hækbygget med afrundet

spejl.

Beskrivelse af forskibet: glat stævn

Bygget på: kravel af eg og fyr

N T J L

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 53*7

Bredde: 14'8

Dybde: 6' 0

Drægtighed: 3 S, 9 8 t.

H Jensen af G-udhjem, med borgerbrev dt. Svaneke 12 maj 1873

HAK Tranberg af Gudhjem, med borgerbrev dt. Svaneke 15 sep. 1890

Ifølge bilbrev dt. Kalmar 2o sep. 1882 og nationalitets og e jendomserklæring

dt. G-udhjem 29 sep. 1882 tilhørende:

W Rønne best. reder, købmand Rønne med 2/3 p.

H Jensen skibsfører G-udhjem n 1/3 "

ved skøde dt. G-udhjem 16 sep. 1890 sælger H Jensen sin part til:

Hans Andreas Kristian Tranberg, skibsfører G-udhjem med 1/3 p.

nationalitets og ejendomserklæring dt. Gudhjem 16 sep. 1890.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

lo,142

Indført som nybygget, fra Kalmar i sep. 1882.

Indførselstolden er ifgl. kvittering dt. G-udhjem toldkammer 29/9 82 betalt

med 221,76 kr. som er 3/0 af værdien 7392,11 kr.

Ommålt efter cirk. nr. 33 ifgl. målbevis dt. G-udhjem 22/3 93 på grund af

ombygning af folkerummet. Certifikatet påtegnet.

overført til nyt skibsregister bind 9 fol. 68 d. 10/8 94.

4MT4FTO r^in c CMTTCT?FT !> I'DAMDAll) (P.


"Enigheden"

Marstal

Skonnert, senere galease

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

Marstal 1885 af P. Hansen iflg.

bilbr. dat. Marstal 5-10-1885.

Dækkenes antal: e±

Masternes antal: ^0

Agterskibets form: platgattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig

glat stævn

Bygget på: kravel af eg

bov.

N V R P

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 61s8

Bredde: 16 5 0

Dybde: 6*0

Drægtighed: 42,99 tons

: Mads Hansen Priis af Marstal m. borgerbr. dat. Ærøskøbing 26-4-1866

Medere :188 5:

Skibsfører Mads Hansen Priis, Marstal

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12-8 2

.igsarkiv:

ser:

til galease.

Ifølge Marstal indb. af 6-4-1836 er dette skib omrigget

Ommålt i henhold til skibsm9 cirk. no. 33 på grund af indretning af

kabelrum i folkerummet iflg. målingsbevis dat. 24-2-1893.

Nyt certifikat udstedt 2-3-1893-*-'

Overført til nyt skibsregister bind 3? fol. 195 den 24-4-1897,,

AxrirfciFT G_ rum c AH?TCMn«mrirT ¥> 1 w*> trn^-oin-o *~


"Enigheden"

Ommel pr. Marstal, senere Samsø, senere Kalundborg.

Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Y K P

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

Skal være bygget i Arnis. Bilbrev

haves ikke.

Dækkenes antal: et

Masternes antal: en

Agterskibets form: platgattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt,

glat stævn

Bygget på: kravel af e£

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoyed-Dimensioner

Længde: 28'2

Bredde: 10'0

Dybde: 3*9

Drægtighed: 8,13 (8,11) tons

C.J. Christensen af Ommel

Niels Jørgensen af Samsø (Marstal indb. 30-8-1886)

Mikkel Kjeldsen af Nordby på Samsø (Aarhus indb. 5-9-1889)

A.M. Nielsen af Sejrø

1885: Bådfører Ghristen Jensen Christensen, Ommel pr. Marstal

1886: Baadfører Niels Jørgensen, Samsø

1889: Skipper Mikkel Kjeldsen, Nordby på Samsø

1892: Anders Mogensen Nielsen, skipper, Sejerø l/2

Købmand Jens Christian Konicke, best. reder, Sejerø l/2

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12-12

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

;r: Indført fra Kappeln i januar 1885 under navnet "Eihigkeit".

Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Marstal toldkammer 15-1-1885

betalt med kr. 18,02, som er 3 pet. af købesummen R.675 = kr. 600,75.

Overført fra Marstal til Samsø iflg. ejerens begæring (iflg. Marstal

indberetning af 30-8-1386) hvorefter nyt certificat er udstedt den 1-9-1886,

Yed reg. anm. dat. Aarhus 17-5-1892 begjært overført til Kalundborg,

hvorefter nyt certificat er udstedt 31-5-1892.

Tonnage attest 16.5-1892.

Købesum 1892 600 kr.

Ommålt efter cirk. no. 33 iflg. målingsbevis dat. Kalundborg 8-5-1893.

Overført til ny fart. fort. bind 1, fol. 102 den 30-4-1895.

M ANTllT Q. ttn Q 'TC liT (Hi XI TO H~\ TD


"Enighedens Minde"

:Skaarupøer pr. Svendborg

Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N R G B

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Thurø pr. Svendborg af S. M. Casper sen

xbd. iflg. bilbr. dat. Thurø 8-6-18* 1-7,

som er bortkommet«

Dækkenes antal: e-^

Masternes antal: en

Agterskibets form:platgattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt 3

glat stævn

Bygget på: kravel af eg

EU

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 33 s l

Bredde: n' 5

Dybde: 5*5

Drægtighed: 14. 15 tons

B. Hansen af Skaarupøer nu borgerbr. dat. Svendborg 25-3-1862

: 1877:

Skibsfører 3. Hansen, Skaarupøer pr. Svendborg

Skibsfører Christian Andreas Hansen, Svendborg Høimark

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-388

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Overført fra Svendborg midi. skibsregister no. 166 Ommålt og

omregistreret på grund af forældet mir. br. dat. Svendborg 5-8-1867 dr. 6f

lstr.

Ifølge Svendborg trbldkammer indb. af 23-10-1880 er dette skib efter

firmaets anmeldelse på rejse fra Annetorp i Sverige til Rostock forlist

den 8-9-1880 ved G-jedser Rev, da fartøjet var sprunget læk på grund af

størm og høj sø. Mandskabet reddet fra Gjedser Fyrskib. Lasten var

kalksten af værdi ca 80 kr, om assureret vides ikke.

Casco assureret for 1.200 kr.

Udålettet som forlist. Registreringen afsluttet 26-10-1880.

o « \ir»i!7T c nr" o *r% ir? A Tn> TT c* " IT T O T? T? T 1 Ti irni ir\ -K.1 tm ir\ ir> «r


"Enigheds Minde'"

Kerteminde, fra 1875: Århus

Slup

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver H J D T

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlngaottesteo)

I Kerteminde 1837 af K. Jørgensen iflgi

bilbrev dt. 12/12 1837.

På kravel af e,

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Hækbygget m. fladt

spejl

Beskrivelse af Forskibet Middelfyld, bov

glat stævn.

1874:

1876:

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

-Dimensioner

43'2

13'3

6 r 4

Drægtighed 28,40 tons

P.C. Hinke, Borgerbrev Kerteminde 2/3 1863.

RasmusrRasmussen Rude, * Århus 22/\2 1874.

Niels Andreas Sørensen/' '" 11/5 1375 (26/5 75)

Jens Andersen, * m 29/5 1873 (28/4 76)

1850 cg .endnu 1872:

Ovnnvt. fører P.C. Hinke, Kerteminde.

* ,m N.A. Sørensen, Helgenæs -J-

Sømand Alf. A. Thomsen, Århus -g-

Alf.A. Thomsen eneejer.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

5-119

er Mlr.br. dt. København 14/9 1864: 15 Lstr.

Købesum i Sept. 1874: 700 Rd. I April 1376: 1.100 kr for i.

Iflg. rederens anm. dt. Århus 20/1-1 1877 er dette skib på

rejse fra Århus til København med 28 favne brænde d. 7/10 s.å. sprunget

læk i søen og derefter landsat i Hornbækbugten, hvor det blev

sønderslået. Besætningen, 2 mand, reddet i egen båd. Af ladningen,

hvis værdi var 800 kr. og fuldt assureret, blev bjerget 19 fv. brænde,

der blev solgt underhånden for ca. 390 kr. Casco uassureret.

Ilanddrevne vragrester blev bortskænket som vederlag for hjælp ved

bjergningen. Slettet af reg. 21/11 1877.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


navn: "Enoch"•

Skibets hjemsted: Frederikshavn.

:: 2 mst. fiskekutter m. åben brønd.

Registrerings- samt kendsngssignal-bogstaver: N . C * B . Q,

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)

Frederikshavn 1889-90. af:

IT.Olsen, iflg. bilbrev dt. Frederik

havn d.18.3.1890.

Dækkenes antal: Et.

Masternes antal: QI0#

Agterskibets form: Rondgattet.

Beskrivelse af forskibet: s&arp stævn.

Bygget på: Klin3£ af e &*

3-

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskmia bnkan tens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde:

Bredde:

Dybde:

Drægtigbed:

47*7

14 »7

7*0

31,37 t.

Niels Conrad Christensen Møller af Skagen med borgerbrev dt Skagen

d.25.3.1890.

Yend!

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

13,37.

Overført til nyt skibsregister bind 6, fol 97. d.5.12.1895.

ANDF.IS- ac± s ATRTSlUTTftT.F.T PÅ K R O XT R C% I? fl


"Enterprise"

Nyborg - Dragør

Bark

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygnirjssattesten)

I Liverpool 1855» intet bilbrev,,

Dækkenes antal: l

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Kvindelig

galionsfigur.

Bygget på: Kravel af eg.

1872:

N B C V

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-DimensioBer

Længde: 103'0

Bredde: 23'7

Dybde: 17" 4

Drægtighed: 358,75 tons (370,70

; Christen Jørgensen Boye af Nyborg, borgerbrev Maribo 185** •

B.A. Børresen, " » 1860.

Rasmus J. Jansen af Dragør, " Amager 1872.

Iflg. Bill of Sale dt. London 28/9 I865, Nyborg 10/6 1868:

Ovnnvt. fører Christen Jørgensen Boye, Nyborg.

do do Rasmus J. Jansen, Dragør 4/12.

Lods Jacob R. Jansen, '] 3/12.

do Peter H. Stromberg,

do Christen J. Greisen,

do Hendrik C. Bertelsen,

Hoved-skibsregistrerings-protokol: \-ZhZ

Landsarkiv:

2/12.

2/12.

1/12, bestyrende reder

Købesum i London 4/10 I865: 1.280 pund sterling.

Solgt til Jobs. Harbets i Tønsberg 24/4 1873 for 11.500 Rd

M U P T C f\r* CittP A B T C 'TCri"T B* F D A M B A B T


"Eos"

: Hakskov, fra 1880: Marstal

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Nykøbing Falster 1867 af E.C. Benzbn

iflg. bilbrev dt. 10/5 1867.

: N H S F

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Længde: 76*4

Agterskibets form: Fladt spejl.

Bredde: 18'9

Beskrivelse af forskibet: Klipperbygget

le: 9*7

3å:

m glat stævn

Kravel af eg.

98,61 tons

Peter Knudsen Mikkelsen, bo rgerbrev Ærø herred 1/5 1872 nævne s

endvidere 13/3 76, 15/3 77, 10/3 80, 13/4 83 og 15/5 58?

Mads Christensen Boye, borg erbrev Ærø herred 22/12 1875. ( 27/12 75)

Peder larsen,

2/12 1875 (1 S/12 76).

Christen Crotthilf Madsen, Marstal 20/9 1876 (2 2/11 78).

Rasmus Rasmussen,

Ærø herred 3/3 1882 ( 1/11 82).

H.C.F. Hansen,

København 27/7 1830 (2 3/11 87).

J*L. Rasmussen,

Langelands her- 6/12 1887 5/5 88?).

Rudkøbing 26/10 1392 P

P.H. Kielsen,

0/10 93).

(2

1872:

Ovnnvt. fører Peter Knudsen Mikkelsen, Marstal, fra hans død

1892: hans enke, Anne Margrethe Mikkelsen, født Petersen, Marstal,

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 5-1 3

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Mlr.br. dt. Nykøbing Falster 9/5 1867: 49i Istr,

Seneste certificat udstedt 29/1 1

rT*TvTir*i7"TO r\*n crttr* BTCTI. WT>


navn: Erik

hjemsted: Peg. distr. nr.l København

. Skruedampskib

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevot eller sIdbsbygninEsattesten)

-Bygget i Kenfrew 1872 af Henderson,Coulborn

& Co-iflg.bilbrev

dat, Renfrew d. 7.januar 1873

Dækkenes antal: 1 og delvis Mellemdæk

Masternes antal: 3

Agterskibets form:Hækbygget med- rundt

spejl

Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med

lodretstående spejl

Bygget på:Klink af jern

N 1 C I

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- og lavtryksmaskiner på 150

HK,nom. ( ind.HK 600 - Red. opg.)

Henderson,Coulborn & Co. Renfrew

Længde: 229' 8

Bredde: 30 f l

Dybde: 16*4

Drægtighed: 1347,39 tons

Førere: H.V. Wrisberg med skipperborgerskab og attest som dampskibsfø'

rer dat. Kbhvn.d. 25. sept. 1883

:: Iflg. overdragelsesbevis dat. Kbhvn.d. 28. juni 1890 samt nationalitets-

og ejendomserklæring dat. Kbhvn.d. 28. juni 1890 tilhørende

aktieselskabet "Skjold" stiftet d. 20..marts 1890,hvis bestyrelse, der

har sit sæde i København,består af nedennævnte aktionærer:

L.H.Carl fhv.skibsfører København

Adolf Carl grosserer do.

H.M. Aaris fhv. skibsfører do.

Olof Hansen konsul,grosserer do.

A.W. Buchwald kommandør i søetaten do.

Iflg. rederiets anmeldelse dat. Kbhvn.d.5.maj 1992 er fhv. skibsfører

H.M. Aaris afgået ved døden og i hans sted er iflg. forhandlingsprotokollen

indtrådt i selskabets bestyrelse som kommitteret:

N. Andersen,folketingsmand,entreprenør Søholm Vend

Hoved-skibsregistrerings-protokol: xiV 4-4

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

•g er: Denne registrering er en fortsættelse fra bind 4 s. 191,

hvor der savnedes plads til yderligere anførsel.

I anledning af den foregående ejendomsoverdragelse til Damskibsselskabet

"Skjold" er der fremlagt, ekstra udskrift af Dampskibsselskabef'Eriks'I

førhandlings protokol,anmeldelse til handelsregistret, samt genpart r=f en

aktie for hver af bestyrelsens medlemmer,se "Skjolds" papirer

Regstr.anmeldelse dat. Kbhvn. 21/6-90

Mål bevis dat. Kbhvn. 22/8-90 er skibet på grund af abteringsforandringer

ommålttil 951,33 hvoerefter nyt certifikat på grund af det hidtidige afleveredes

makukulation erudstedt 22/8-90

Ommålt på grund af ombvgning i henholdt til skibsm. cirk. nr. 33 iflg.

målbevis dat Kbhvn d. ^29/8 1892. Nyt cerifikat udstedt 29/10-92 1 stedet

for det hidtidige af 22/8-90,som er afleveret.

Overført til nyt skibsregister bind I,fol. 68 d. 22/2-96

IT A M B F T C_ Afl C'TC!T\/r"irTC"fT , 17' r F T> TT"O nxrnni} n


.Nationalitets og ejendomserkl.sring dat. Kbhvn.d. 29/7 1892

Iflg. Rederiets anmeldelse er L.H. Carl afgået ved døden og Adolf Csrl

er herefter eneste indehaver af firmaet " L. H. Csrl"?der er selskabets

forretningsfører.


"Erik".

Rønne.

barkskib.

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninGsattesten)

Ribnits: 1861/62.

k

Dækkenes antal: I

Masternes antal: 3

Agterskibets form: hækbygget fladt sj ejl

NBIK

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt m.

mandlig gallidnsi'ig

Bygget på: kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

to

Længde

Bredde:

Dybde:

lo7 ! 3

24'o

13'4

231,oo (28o,96)

Peter Julius Kure af Hømie , borgerbrev dt. Rønne 28 febr, 1882

P.S.Schou, borgerbrev dt. Rønne 6. marts 1882.

1889: Agent og købmand M. Christiansen, Rønne, k;

1892: Brandinspektør I. C. Pelle, 6/28, købmand Chr. Lund, 1/28.

skibsfører P.S.Schou, 3/28, smedemester J.Ipsen, 2/28, konsul

John. Hintse, 2/28, købmand V;'. Rønne, i/28, alle Rønne,

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

13-15.

- Indført fra Rostcok april 1889 under navnet "Rosalie Ahrens",

der på ejerens begaring ændredes til "Erik". Told: 32o kr., som er 3 pet. af

købesummen 12oooR. Forsynet m. int. wærfry nat. cert. dt. Kgl. Dansk Konsulat

i Rostock 9/4 18:9 lydende på ca. 274 18/loo tons. P.g.a. borttagen af et

rufagter og v-kojgnlng af et ruf forude er dette skib ommålt i henhold til

målingsbevis dt. Rønne 28/3 1893.

¥¥ A wnir.T.GL. ct,c: c ÅTSTSMIICFFT PÅ rvnvpnDr!


"Erik"

Svendborg

3-m Skonnert,

kendingssignal-bogstaver: IS JE

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Frederiksøen pr. Svendborg af S.R,

Andersen, iflg. bilbr. d^t. Svendborg

3. maj 188o

Dækkenes antal: et

Masternes antal:tre

Agterskibets form: hækbygget m. fladt

spejl

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt m

mandtlig gallionsfi

Bygget på: kravel af eg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde :

111 s 5

22 ? 7

lo*9

S? Drægtighed: 225,o4 tons (217,31)

: N„W0 Kaas af Thurø m. borgerbr. dat;' Sunds Gudme Herreds kontor

3. febr. 1869.

J.M. Rasmussen af Thurø m. borgerbr. dat. Sunds Gudme herreds

kontor28. sept. 1876 (15-6-I880)

I880:

Skibsfører N.W. Kaas (best. reder), Thurø;". 5/12

Skibsfører H.G. Hansen, Thurø 2/12

Sømand Rasmus Melsen, TThurø 2/12

Skibsfører S.M. Hansen, Thurø 1/12

Murer H.S. Seirsen, Skaarup 2/12

1881: 2T#W# Kass sælger l/l2 til

Skibsfører J.L. Jørgensen, Skovmøllen v/ed Skoerupøer (?)

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 28o—9

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

26-2-1892.

Ommålt ,'p.g. af ombygning iflg. målingsbevis dat. Svendborg

TGT A XT ¥T» TG 1 fxr* C fX TT & T> T C! TICriTT T> w r> r\ ivr Tf r\ i> n


vn ""Erik'*

•Marstal, fra 1885: Nykøbing Falster,

fra 1890: Helsingør.

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J Q' S

Hvor og naar bygger

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsuttenton)

Kan ikke oplyses, da Intet bilbrev have

30165

VS\ VT»SVP1 pf Pg

Dækkenes Anta! 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Middelfyld, bov,

glat stævn.

S.

xx •a 1887: København,

For Dampskibe:

Maskinernes Anta! og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 32'3

Bredde 11' 3

Dybde 5*0

Drægtighed 12, 71 tons .

Førere: Jens Clausen Schmidt af Marstal.

A.P. Jensen af Nykøbing Falster.

L. Rasmussen, sætteskipperbev. København 22/6 1575 (12/1 87)

Hans Christian Faber af Rågeleje pr Helsingør (22/6 89)

1885:

1887:

1887:

1889:

: 1871 og endnu 1873:

Ovnnvt. fører Jens Clausen Schmidt, Marstal.

: ,m !B ' A.P. Jensen, Nykøbing Falster.

*" 1?t L. Rasmussen, København -J-, bestyrende reder.

Sømand J.C. Sørensen, "" -g-.

Enkemadam .Mathilde Iversen, født Frederiksen, København.

Ovnnvt. fører Hans Christian Faber, Rågeleje pr Helsingør,

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5-241

......er Mlr.br. dt. Marstal 4/9 1866: 6 Istr. (Bortkommet under

stormfloden 13/11 1872, da fartøjet sank i Marstal havn).

Købesum i April 1887: 1,000 kr.5 i December s.å.: 1.000 kr.,

i December 1889: 700 kr.

Iflg. ejerens anm. dt. pt. Frederiksværk 23/7 1896 er dette

skib, der henlå ubenyttet på fladvandet ved Frederiksværk havn, i

løbet af foråret 1896 slået til totalt vrag, hvorfor det slettes

af reg. 2/9 1896.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBQHG


'Erik"

Købenbavn

Skruedampskib (3/^astet skonnert

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

I Renfrew, Skotland, 1872 af Henderson,

Coulborn & co. iflg. bilbrev dt.

Renfrew 7/1 I873.

Dækkenes antal: 1 + mim.dæk raidtsk.

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Hækbygget m. rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt med

lodret stående stævri.

Bygget på: Klink af jern.

1880:

N L C T

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

2 maskiner på 150

Henderson, Coulborn & co., Renfrew

Længde:

Dybde:

229*8

29'5

16-4

1.343,62 tons

Hans Hansen Carl, borgerbrev Ribe 27/4 184-7.

Ludvig Kræmer, " Købenbavn 10/10 1871 (17/10 74, 4/3

84, 25/4 85, 5/4 86 og 13/4 88).

Hans Lutzen Hansen, " København 3/6 1854 (18/1 84).

A.M. Michelsen, " » 6/3 1873 (18/11 84)

H.V. Wrisberg, " " 25/9 1883 (26/II 85)

Førnvt. A.M. Michelsen (22/10 86)

N.J. Schmidt, " » 24/5 I887 ( 9/11 87)

Førnvt. H.V. Wrisberg (28/9 88)

1873 og endnu 1874:

A/S "Dampskibet Eriks Rhederi", stiftet 25/10 1871, hvis bestyrelse

med sæde i København er:

Fhv. skibsfører L.H. Carl, København, bestyrende reder.

do do H.M. Aaris, "

Grosserer Olaf Hansen, "

Fhv, skibsfører H.J. Baagøe, "

F/A L.H. Carl ved L.H. Casl og Adolf Carl, København, eneejer.

Hoved-skibsregistrerirjgs-protokol: 6-191

Landsarkiv:

. Indført fra Skotland januar 1873» købesum sterling 20.500,

told 3^ = 5-557 Rd. 77 sk. Int.nat. certificat dt. Glasgow 7/1

I873: 878,00 reg.tons,

Ommålt 1882.

Da der savnes plads til yderligere registrering, fortsættes

denne i bind XIV, fol,. 4. (ingen dato).

XTFS^TQ-r^r^ « Å TEJTG 'TG T i> A ir i? n> xrm n> 1? n


""Erikshaab 1 "

Marstal

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver IJ Q M

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygolngsnttaitcn)

I Påborg 1845 af R. Dyreborg ibd.

bilbrev dt. Påborg 30/5 1845.

30165

På kravel af pg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Middelfyld.

glat stævn.

iflg.

bov,

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

Førere: E.A. Boye af Marstal.

J. Hansen af Svendborg (4/12 1893).

ere: 1855 og endnu 1873:

Ovnnvt. fører Brik A. Boye, Marstal.

Hoved-Skibsregistrerings

Rigsarkiv

Landsarkiv

5-238

30'5

10' 2

4'2

Mlr.br. dt. Marstal 6/6 1865: 3i Istr

Seneste certificat udstedt 14/3 1893.

ELS- OG S

PÅ KR0N3

7,86 tons


"Erindring"

Skibets hjemsted: Ommel på Ærø.

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

På Panø 1854/55 af C. Christensen af

Sønderho iflg. bilbrev dt. 2/5 1855.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Galion med

krølle.

Bygget på: Kravel af eg.

1886:

1887

H D I B

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

•ægtighed:

69 T 3

17*5

8 f 3

82,43 tons

J.H.C. Bager, borgerbrev Ærøskøbing 9/1 1867.

Mads Rasmussen Christensen, " " 1/2 1876 (18/2 76).

P.H. Frederiksen, " " 8/1 1870 (11/3 78).

Pørnvt. M.R. Christensen (31/7 79).

K.H. Bager, .. » Ærø herred ll/l 1875 (26/4 80).

1867 og endnu 1870:

Skibsreder og gårdmand Claus Jensen Bager. Ommel, og efter hans

død 1886 hans enke Ane Margrethe Bager, der samme år sælger 3/4

til ovnnvt. fører Rasmus HansenrcBager. A.M. Bager bestyrende reder

Senere samme år sælger A.M. Bager sin 1/4 til J.H. Bager f s enke,

Ellen Cathrine Bager; R.H. Bager er nu best. reder.

Rasmus Hansen Bager eneejer.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

3-10

Mlr.br. dt. Kolding 19/4 1866: 40i lstr.

Iflg. sejlmager E.E. Petersen's anm. dt. Marstal 28/2 1889

er der intet hørt fra dette skib siden 4/11 1888, da det var på

rejse fra Memel til Emden, og det antages således at skibet er

totalt forlist og besætningen, 4 mand, omkommet. Casco 4-500 kr.

fuldt assureret. ladningen ca. 40 stænder trælast, hvis værdi

og assurance ikke kendes. Slettet af reg. 12/3 1889.

ANI)F,T,S.nfi S Å1?TSTVf¥TSFF.T PÅ irPO'NrTfcn'Pn


Erna

Nordby, Fanø

barkskib

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Sunderland 1867 af Iliff Mounsay.

Bilbrev haves ikke.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 5

Agterskibets fomKftækb./ rundt spejl

Beskrivelse af forskibet: middelf./ kvi.

figur

Bygget på: klink af jern

N G D B

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

HoTed-DimensioBer

Længde: 133'4

Bredde: 25'8

Dybde: l6,2

Drægtighed: 443,2o t.

Jens Hansen Thomsen af Nordby med borgerbrev dat Fanø birk 24. dec. 1891

17. juli 1893 tilhørende:

Aktieselskabet "Barkskibet Ernas rederi", stiftet 12. juli 1889,

hvis bestyrelse, der har sæde i Nordby, består af nedennævnte aktionærer:

Peder Poulsen best.reder, skibsreder

Mathias Nielsen Mathiasen medbest., skibsreder

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

13,398

Nordby, Fanø

Indført fra Shoreham juni 1889 under navnet "lyra".

Indførselstolden er iflg. gen. dir. skr. af 25/6-89 betalt med

£ 96, som er 3^ af købesummen. Skibet var forsonet med ineterimsnationalitets-certifikat

dat Kgl. danske konsulat, liverpool, lydende

på 379,9o t., som er afleveret.

Aktiekapital: 7o.ooo kr.

Udslettet.

n AxiniTT c r\tn c "PA DTC "T C W Ti A XT B A 1» r


Erna

Nexø

skruedpmpskib (skonnert)

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q R F

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

Malmø 1877 ved Kockums Mekaniska

Verkstads Aktiebolag Iflg. bilbrev

dat 26. feb. 1877.

Dækkenes antal: 1+delvis overdæk

Masternes antal: 2

Agterskibets form: rundt spejl

Beskrivelse af forskibet: skarpt/lodretstående

stævn

Bygget på: klink af jern

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

høj og lavtryksmaskine på 6o nom Hk

Kockum, Malmø

Hoved-Dimensioner

Længde: l2o'9 (l25 r 3)

Bredde: 18'5

Dybde: g»i

Drægtighed: 188,31 t.

lars August Ødbergsen med borgerbrev dat Nexø 25. sept. 1885 og attest

som dampskibsfører dat Nexø 25. sep. 1885.

A. C. N. Ibsen med borgerbrev dat Svaneke 3o. juni 1890.

5. marts 1877 tilhørende:

Aktieselskabet "Det østbornholmske dampskibsselskab" i Nexø, hvis bestyrelse,

der har sæde i Nexø, består af nedennævnte aktionerer:

P. Berg form. i best., købmand Nexø

J. J. Munch skibsfører "

H. C. Hansen landmand "

Iflg. erkl. dat 28. dec. 1885 er i stedet for Munch indtrådt:

0. E. Sonne kaptajn Nexø

Iflg. Nexø toldk. skr. af 13. dec. 1890 er gårdejer Philip Jensen til Bække

gård Indtrådt i bestyrelsen I stedet for H. C. Hansen.

vend....

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

11, 15o-151

Denne registrering er en fortsættelse fra bind 8, fol 257

Overfart til nyt register bind 9, fol. 88 den 19/8-95.

rT t TVT ¥\ 1? T C f\f* O CX T? A TT> TT O •ITCTCTT F B A \ l U A D r


Redere fortsat:

Iflg. Nexø reg. kontors skr. af 2. april 1892 består bestyrelsen af

P. Berg

0. E. Sonne

Philip Jensen

R. A. Holst

H. C. Siersted

H. Jensen

M. Lar s en

J. P. Stenberg

Hans Jensen

formand i best.møbmand

stenvsrksejer

gårdejer

købmsnd

fhv. førstel årer

sandemand

købmand

propriet 3r

fiskehandler

Nexø

TI

Bakkegård

Svaneke

Hasle

Olsker

Allinge

Østerlars

Gudhjem


"Erna"

Nexø

Skruedampskib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q, R F

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsaltesten)

I Malmø 1877 vea "Kockums mekaniske

Verkstads Aktiebolag" iflg. bilbr.

dt. Malmø Rådhus 26.2.1877

Dækkenes antal: l (+ delvis overdæk)

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Rundt spejl

Beskrivelse af forskibet:Skarpt med lodretstående

stævn

Bygget på: Klink af jern

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- og lavtryksmaskine på 6o(nom.

HK.

Maskinfabrikanten identisk med

skibets bygmester.

Længde: 120 f 9

Bredde: l8 s 5

Dybde: 9'1'

Maskinrummets længde: 28'5

198,92 tons (188,31

: Mathias Hermann Kofoed,, borgerbr. Århus 27.11.1869

Redere: 1877:

A/S "Det østbornholmske Dampskibsselskab" i Nexø, hvis bestyrelse,

der har sit- sæde i Nexø, består af nedennvt aktionærer:

Købmand P.Berg, bestyrelsens form. Hexø

Skibsfører J.J.Munch,

Sandemand H.C.Hansen,

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8 -2 57

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

: Told: 5010 kr. , som er 3 pet. af købesummen: I67.OOO kr.

Ombygning med påfølgende ændrig af tonnage 1885.

Registreringen fortsat bind XI 150.

Q_ r: Q TIC


"Erna"

Assens, fra 1881: Odense.

Skonnertbrig.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrovet eller skibsbyeninesat testen)

I Assens 1870 af H. Christoffersen ibd

iflg. bilbrev dt. Assens 7/12 1870.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

skæg og krølle

Bygget på: Kravel af eg.

*

N F R S

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 91»3 (91 f l)

Bredde: 20'2

Dybde: 10 ' 3 (10 f 2)

Drægtighed: 144,52 tons (143,52)

(137.18).

Førere: H„L. Udbye, borgerbrev Assens 25/11 1870.

H.M. Poulsen, " Odense 11/10 1876 (6/4 81).

1871-77:

1881:

1883:

1870:

Ovnnvt. fører H.I. Udbye 8/l6, købmand J.P. Waidtløw 2/l6, sejlmager

C.J. Hansen i/ig og skibsbgm. H. Christoffersen 5/16, alle

Assens.

Ejerforholdet er efter forskellige handeler nu således: J.P. Waidtløw

bestyrende reder med 1/16, H.I. Udbye har 9/16, H. Christoffersen

1/16, isenkræmmer N.P.M. Nielsen l/l6, fru Marie Sophie Møller

2/16 og købm. Peter Thuesen 2/16, alle Assens.

Ovnnvt. fører H.M. Poulsen bestyrende reder med 10/16, skibsfører

Knud Hansen louisen 2/16, begge Odense, og enke Hansine Poulsen,

født Mogensen, Marienlund 4/16.

H.M. Poulsen har nu 11/16 og Hansine Poulsen 5/l6.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-326

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: Mindre ombygninger 1878, 1890 og 1893

Seneste registrering dt. 25/l 1893.

TT t \T-mFT c r\ r> c m r t TITCH, 'TCT7T7T T6 T/ n n M B n, r» r>


navn: "Ernst"

hjemsted: Nibe

Galease

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)

I Ålborg 1854 iflg. bilbrev dt. Ålborg

8/11 1854.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

med glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

: N M Q K,

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hove d-Dimensioner

Længde: 70 r 0

Bredde: 18 r 5

Dybde: g »5

Drægtighed: 95s19 tons

: A.N.Outzen,Ballum,borgerbrev dt. Eibe 22/5 1864

^1875: Skibsreder,best.reder Søren Færchi

Brænderiejer Jacob Færch

Particulier Hans Færch

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-16 3

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

København 5/8

Københssvn 2/8

Ålborg 1/8

: Mlr.br. dt. København 15/12 1864: 44 Istr.

Iflg. gen.dir. skrivelse af 19/l 1880 er dette skib på rejse

fra Charlestown til Ålborg med en ladning af 137 tons stenkul

af værdi ca. 1000 kr. natten mellem 11. og 12. november 1879

p.g.a. storm og strømsætning indstr?ndet ved Grræsholmen i Frederikshavns

tolddistrikt og derefter således ituslået at det

er erklæret vrag. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Casco assureret

for 16000 kr. og lasten antages assureret til fuld

værdi. Af lasten indbjergedes til Prederikshavn 312 og til

Hirtsholmen 128-|- tdr. stenkul, der ved offentlig auktion bortsolgtes

for 775 kr. medens vrag med restladning solgtes for

250 kr. til entreprenør C.Boovin på Hirtsholmen.

Slettet af registret 21/2 1880.

Ps-J- Ladning 137 tons stenkul af værdi ca 1.900 kr.

TT» \TT\17T C •O,/"" O T?A BTCTV/TTTCTT ir -o (Oi xr i> r> i> *n


SHXTST fra 1577 c 220

Skibets AH Skonnert

Kerteminde, Assens.

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N B I£ p

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygning sattes ten)

Troense Ibjb af H.I.Smidt

PAA Kravel af Eg.

Dækkenes Antal I

Masternes Antal 2

Agterskibets Form hækbygget m. fladt Sp

Beskrivelse af Forskibet ingen Gal.fig.

A.S.C. I-Tora en {Odense l86s )

C.M.R.KansenfKjerteminae I

J.K.Byck(Assens 1852).

J.E.A.Høgh af Kbhvn

'^M

HANDELS- C3 ' J-*.


Skibets Navn 'Ernst*'

Ommel pr I/Tars tal

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver If C PH

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

I Sønderborg 1849 af H. H. Hauschild ib

iflg. bilbr. dt. Sønderborg ^'6/5 1849.

Iflg. påtegn, af bilbr. repareret I Mar

stal af I. J. Bager.

P-\ Kravel af Eg

Dækkenes Anlal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet

-

Beskrivelse af Forskibet G-l at stævn

i.

For Dampskibe:

Maskin ernes Antal og Hestekraft

Maskinfab tikantens Navn og Hjemsted

Hoved-DSmerasionei*

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

47'?

14'4

6'8

53,9 5 tons

Jens Nielsen Eriksen, Sætteskp.br. Ærøskøbing 2 1869

1868 og endnu 1869:

Ovnnvt. J. Nielsen Eriksen, Ommel pr Marstal

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

2-205

Indtil 1869 hjemmehørende i Holnses. Havde som fremmed

ejendom målebrev dt. Marstal 19/2' 1869*. 34,10 tons.

Slettet af reg. 20/4 1874, da ejeren har taget fast bop^l

i udlandet.

>SE£T


"Ernstine Cathrine"

Nordby på Fanø

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og bjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsauesterO

I Nordby på Fanø 1863 af C. Graff iflgL

bilbrev dt. 15/7 1865.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat stævn.

?å: Kravel af eg.

N I G S

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

le:

73'0

18'7

9'0

94,78 tons

: Niels Mathiesen Jessen, borgerbrev Ribe 29/l 1856.

1863 og endnu 1874:

A/S "Skonnerten Ernstine Cathrines Rederi", stiftet 23/2 1874,

hvis bestyrelse er:

Ovnnvt. fører Niels Mathiesen Jessen, Nordby på Fanø.

Hoved-skibsregistrerirjgs-protokol: 6-236

Rigsarkiv:

Mlr.br. dt. Fanø 25/7 1863: 44-^ lstr.

Iflg. rederiets anm. dt. Fanø 14/9 1877 er dette skib forsvundet

på rejse fra Newcastle til Danmark med en ladning kul, hvorfor

det antages at være totalt forlist og mandskabet omkommet. Om

ladningens assurence vides intet. Casco assureret for 7.800 kr.,

fragt for 1.100 kr. Slettet af reg. 18/9 1877.

*-* n—t rt iOi tn t ir» rn o n ir T T o TI TTS i TJ" TH iTk \T TT» rf~V TTS *~1


"Eros"

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygrringsaUesten)

Lundeborg pr Svendborg 1873 af J

»as ibd. iflg. bilbrev dt. Lundeæg

15/11 1873-

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget med

afrundet spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

galion og krølle.

Bygget på: Kravel af eg.

1880:

1887:

1893:

N K V F

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Dybde:

80'0

18'9

9'4

: 100,69 tons.

Niels Hansen, " borg erbr. Rudkøbing 2/2 1847•

J.M. Mikkelsen, " " » 3/12 l86l (12/3 75)

E.J. Petersen, " " " 15/9 1875 (24/11 75

Førnvt. N. Hansen, (???

E.J. Petersen, {/ (28/10 80

E.J. Jensen af Thurø, " Skelskør 4/12J1888 (7/12 88

Førnvt. E.J. Petersen, ( 4/4 89

1873:

Ovnnvt. fører Niels Hansen, Rudkøbing.

" " Julius E. Petersen,

Bogholder O.E. Bayer,

\

Gårdejer Fr. Hansen, Snøde på Langeland \.

Fr. Hansen's \ til J.E. Petersen, nu -f-, Bayer bestyrende reder

J.E. Petersen er nu bestyrende reder.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-137

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Seneste certificat udstedt efter ommåling 17/2 1893


:"Esbern Snare"

Skibets art: Skruedampskib

: reg. distr. nr. 24 Århus

Hvor og når bygget

^gmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

København 1875 ved B & Ws Maskin

og Skibsbyg, iflg. bilbrev dat.

Kbhvn.d.21/9-1875.Indtil 1876 hj

meh.i Nakskov,og derefter til s eta-

éåi^eÅs^tW.'l,delvis mellemdæk

Masternes antal: 2

epffc

Agterskibets form:Hækbygget med rundt

spejl

Beskrivelse af forskibet:skarpt med lodret

stævn

Bygget på:Klink af stål

N P K B

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- og lavtryksmaskine på 80 nom HK

indc.HK=320-red.opg.,4 cyl.,2 med

- d=16i",2 med d=34",slaglængde=20 M .

, B&Ws mask;og skibsbyg. Kbhvn.

Længde: 163 14

Bredde: 22' 4

Dybde: 11 ! 7

405,41 tons

: ' C.P.Fischer med skipperborgerskab dat. Thisted d. 31/8-1877 og attest

som dampskibsfører dat. Prederikshavn d. 4/10-1884, Odense ind. 15/10

1890

"I. C. Holm med skipperborgerskab og attest som dampskibsfører dat. Svaneke

6.juli 1885 ( Kbhvn.20/8-92 )

J. C. Sørensen med sklpperborgefskab d^t. Ålborg 26/2-74 og attest som

dampskibsfører dat. .5/4-82 ( 13/11-! 93 )

.. Iflg. skgtle dat. Kbhvn. 19/2-1876 samt nationalitets og ejendoms-

"erklæring d-t. Kbhvn 23/7-1890 tilhørende A/S "DFDS" i Kbhvn.,stiftet

11/12-1866,hvis styrelse, der har sit sæde i Kbhvn.,bestående af nedenstående

aktionærer;

H. Prit sche, gro s serer Køb eniæavn

C. A. Garde, etatsråd,kommandør i marinen Københanv

C. P. Holmblad,etatsråd,grosserer do.

C.P. Tietgen,geheime etatsråd,bankdirektør do.

C. Torp?dr.juris,professor ved universitetet do.

Selskabets direktør C.P.A.Kock,konsul, do.

Iflg. selskabets anm. af 12/2-91 er i stedet for C.P. Holmblad,der er afgået

ved døden indtrådt i bestyrelsen:Julius Holmblad,generalkonsul,grosserer

,Kbhvn.Nat.-og ejendomserklæring dat Kbhvn.12/2-1891.Iflg.selskabets

...anm. dat Kbhvn 21/6-1892 er C.P.A.Knnk afgågt vgfl ^PtriPn ng rier) a^mT vem d

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Penne registrering er en fortsættelse fra bind XI,fol.77

på grund af skibets overførelse til Århus skibsregister i henhold til

rederiets begæring ved reg. anm. dat.Kbhvn. d. 3/7-1890,hvorefter nyt

certifikat er udstedt d. 4/9-90 i stedet for det hidtidige som er afleveret

med Odense toldb.skr. 17/9 - 90. Tonnage attest dat. Odense d.

25/6-90.Optaget i Århus register iflg. attest af 11/9-90.Udstedt af Kbhvn

reg. iflg attest af 18/9-90.Ommålt efter skibsm.cirk.nr.33 på grund af

ombygning af navigationshuset m.m. iflg. målbevis dat. København 19/8-92

Nyt certifikat udstedt d. 20/8-92 i stedet for det hidtidige som er afleveret.

Overført til nyt skibsregister bind 7,fol.25, den 29/5-1901

-TT i \TT\T1T C< /\/-- C«TS17 1 T 1 T C Hf f T O T P T T» VBAMTJATDr'


"Esbern Snare"

: Nakskov, fr- 1876 København

Skruedampskib - skonnert

samt kendingssignal-bogstaver: N P K B.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

København 1875 ved Burmeister &

Wains Maskin- og skibsbyggeri iflg,

bilbrev dt. København 21/9 1875.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- og lavtryksmaskine på 80 nom. H.K,

4 cyl.(2 m. diam. 16£" og 2 m. 34").

Slagets længde = 20".

Burmeister & Wain - København.

Dækkenes antal: l(m. delvis mellemåæf

Masternes antal: 2

og overdæk Længde: 163

Agterskibets form: Hækbygget m rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt med lod

retstående stævn.

Bygget på: Klink af jern(med v-nd? og

! 4

Bredde: 22* 4

Dybde: 11 * 7

MASKINRUMMETS LÆNGDE: 28 f

Drægtighed: 47 9, 5 6 tons(416,28

5 vandtætte skodder)

'. August Frederik Andrea,borgerbrev dt. København 28/4 1853.

Friedrich Heinrich Cahnbley ??,borgerbrev dt. Københpvn 3/12-74(11/2-76).

Edvprd August G^d,borgerbrev dt. København 19/3 1874(12/2 1876).

Johannes Jacob Warrer,borgerbrev dt. Helsingør 17/1 1874(27/2 1876).

Chr. Fischer,borgerbrev dt. Thisted 31/8 1877(24/4 1889.

J.C.Sørensen,borgerbrev dt. Ålborg 26/2 1874(24/4 1889).

REDERE: 1875: Firmaet "Puggaard & Hage" hvis indehavere er: Grosserer,best.reder

Rudolph Puggaard,København 188/256 - Lehnsgreve,kammerherre Lerche til Lerchenborg

12/256 - Arkitekt F.V.Ivede,København 10/256 - Grev W.Lerche til Birch

eno"eXa~rir~8/256 - Godsejer J.Lemvrgh,Algis Irup .4/256—=—^adHxirs^relrtrøi^-F„

KXXXXmfe^ Bech,Lerchenborg 4/256 - Pastor J.H.Linnemann,Racklev 4/256 -

K mmerråd S.Kolbye,Steenhus pr. Holbæk 4/256 - Partikulier P.Mortensen,Kalundborg

2/256 - Købmand L.C.Hansen,Kalundborg 2/256 - Købmand O.M.Thrane,Kalundborg

4/256 - Konsul Wilh.Colding,Kalundborg 2/256 - Købmand 0oLund,Kalundborg

4/256 - Enke efter praktiserende læge C.W.Weihe Julie Weihe,Kalundborg

2/256 - Købmand Wisli Rase,Kalundborg 2/256 - Boghandler Elling,Kalundborg

2/256 - Prokurator Mohr,Kalundborg 2/256. I 1876 er skibet tilhørende:

Aktieselskabet "Det Porenede Dampskibs-Selskab" i København, stiftet 11/12

1366. Bestyrelsen med sæde i København består af nedennvt. aktionærer:

Grosserer,etatsråd C.A.Broberg,København - Kaptajn i marinen C.A.Garde,København

- Grosserer,etatsråd L.PeHolmblad,København - Overretsprokurator J.L,

Simonsen,København - Bankdirektør,etatsråd C.F.Tietgen,København. Selskabets

administrerende direktør er: Grosserer C.P.A.Koch,København.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-347

Landsarkiv:

:Købesum i februar 1876 = 300000 kr.

Mindre omb. uden at det ændrer total-tons-tallet i 1876.

Ombygning pf opbygningen I 1877.

Efter eftermålingTmålingsbevis dt. 2/1 1883) er der ikke mere

"Dlads til indførelse af de nye tal, hvorefter registreringen

er fortsat bind X 177.


Bavn: Esbern Snare

Skibets hjemsted: København

:: skruedairroskib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P K B

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

København 1875- Burmeister & Wains

maskin og skibsbyggeri, ifgl, bilbrev

dt. København 24 sep. 1875*

Dækkenes antal: 1 + delvis mellemd.

Masternes antal :2 og overdæk -

Agterskibets form^^bygget med rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: skarp lodret

stævn.

Bygget på: klink af jern.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj og lavtryksmaskine på 8o nom hk.

Burmeister & Wains maskin og skibsbyggeri.

Længde: 163'4

22'4

e:

I1'7

4o5,25 t

J J Warrer med borgerbrev dt. Helsingør 1? jan. 1874.

J Nielsen med borgerbrev dt. København 31 marts 1868 (Esbjerg 22/12 82).

M S Jespersen af nEsbjerg med borgerbrev dt. København 28 august 1882 (Esbjerg

16/4 83).

Christian Peter Fiseher af København med borgerbrev dt. Thisted $1 aug.1877

og attest som dampskibsfører dt. Frederikshavn 4 okt. 1884 (Frederhvn. 9/lo

84}.

J C Sørensen med borgerbrev dt. llborg 26/2 74 og attest som dampskibsfører

dt. København 5/4 82 (Frederikshavn 28/4 89). ,.

w vend.!

Ifølge skøde dt. 19 feb. 1876 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København

lp marts 1875 tilhørende; Aktieselskabet "Det forende dampskibsselskab"

i København, stiftet d. 11 dec. 1866, hvis bestyrelse der har til sæde

i København, består af nedennævnte aktionærer:

C A Broberg

etatsråd, grosserer København

C A Garde kaptajn i marinen

L P Holmblad etatsråd, grosserer "

J L Simonsen overretsprokurator "

C F Tietgen etatsråd, bankdirektør "

Selskabets adm. diektør er C P A Koch, konsul "

Ifølge firma anmeldelse dt. København 2 maj 1887, nted påtegning fra Kbhvns.

magistrat er i stedet for C A Broberg og J L Simonsen, der er døde, indtrådt

i dette selskabs bestyrelse : v-en4-!

Hoved-skibsregistrerings-protokol: ]_0 ^.77

Rigsarkiv:

Denne registrering er en fortsættelse fra bind Til 347.

På grund af skibets overførelse fra København til irhus skibsregister er

registreringen fortsat i bind XIV s.7 7/9 9o.

IT-r 1 \TT\T?T P (!">.*-< 0/X17 4 Tt^ClvanOlPTiT 1TB* T/ Tt A \T »^1 ITt i"

n


Førere fortsat:

C P Fischer (se anden side) (Horsens 22/5 39)

J C Sørensen n rt ' (Horsens 9/7 89).

H Olsen med borgerbrev og attest som dampskibsfører dt. Ærøskøbing 1 dec.1384

(Odense 15/lo 89).

C P Fischer (se anden side) (Odense 22/1 90).

Redere fortsat:

H Fritsche grosserer København

C Tarp dr. jur., professor Frederiksberg

Nation, og ejendomserkl. 9/8 87.


"Esbjerg"

Sønderho på Fanø.

Skonnertbrig.

kendingssignal-bogstaver: 1 L S .Q

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

I Esbjerg 1874 af Ih. Dahl ibd. iflg.

bilbrev dt. Fanø 22/6 1874.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget med

eliptisk spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt med

kvindelig galionsfigur.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 90'8

Bredde: 20' 6

Dybde: 10'0

Drægtighed: 152,59 tons.

Førere: Mads Mathiesen Brinch, borgerbrev Eibe 5/ll 1857.

1874:

A/S "Skonnertbriggen Esbjergs Rederi", stiftet 4/5 1874, hvis

bestyrelse med sæde i Sønderho er:

Ovnnvt. fører Mads Mathiesen Brinch, Sønderho på Fanø.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-557

Rigsarkiv:

Iflg. gen.dir. skrivelse af 29/4 1882 og rederiets anm. dt.

Fanø 27.s.m. er dette skib på rejse fra Gallipoli til Canea

strandet i nærheden af la Canée på Kreta d. 15/5 1882 p.gr.a.

storm, hvorved skibet blev læk og måtte landsættes. Besætningen,

6 mand ialt, reddet ved egen hjalp. Casco 50.000 kr., assureret

for 22.426 kr. Ladning 111 tons olivenolie, hvis værdi og assurenceforhold

ikke kendes. Vraget solgt for 2.880 kr. Slettet af reg.

5/5 1882.

tr * \T n i? i o ir\: r< c r^ r: A i> nr c? ' T C P P T Ti rr r> r\ TVT T> r\ -o ,r~


Esbjerg

Esbjerg

Lodskutter

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesaitesten)

Frederikshavn 1887 af H. V. Buhl

ifl. bilbrev dt. Frederikshavn 6.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: hækbygget, fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: skarp, glat

stævn.

Bygget på: kravel af eg.

0 W K P

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

december 1887.

Hoved-Dimensioner

Længde: 62' 6

Bredde: 16 T 2

Dybde: 7 ' 5

Drægtighed: 39,69 tons.

Jacob Thomsen af Esbjerg med borgerbrev dt. Fanø Birk 23. januar 1874,

6. december I887 tilhørende;

Marineministeriet.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12, 226

Landsarkiv:

rir 1. ILT n-fc -flTi v «r< if\. 10 o


Skibets navn: Esbjerg

Skibets hjemsted: København

art. s krue d amp skib

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Port Glasgow (Renfreio) 1872 af

Cunliffe & Dunlop, ifgl bilbrev

dt. 12 dec. 1872.

Dækkenes antal :1 ogufulds. overdæk

Masternes antal :2

Agterskibets form: hækbygget med rundi^

spejl.

Beskrivelse af forskibet: skarpt med

glat lodret stævri.

'gget klink af jern.

N K I P

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

2 maskiner på 75 nom hestekræfter

Cunliffe & Dunlop. Port Glasgow.

Længde: 170'8

Bredde: 24 ' 6

Dybde: 12'4

.478,01 t

Johannes Ingerslev med borgerbrev og attest som dampskibsfører dt. Fanø

birk 8 april 1881.

J F Koch af København med borgerbrev dt. København 6 jan. 1875 og attest

som dampskibsfører :dt. København 5 april 1878 (Aalby 14/3 83).

J Ingerslev (se ovennævnte) (Ålborg 11/4 83).

J F Koch (se ovennævnte) (Nakskov 23/7 83).

F M Meeklenburg med borgerbrev og attest som dampskibsfører dt. Randers

8 okt. 1879 (2/2 87).

S J Kolster af Nordby med borgerbrev dt. Fanø 1 sep. 1879 og attest som

tefflffsfciHrefører dt. Fanø 3 aug. 1885 (Vejle 14/6-QTt^

Ifølge skøde dt. Nordby på Fanø 5 jan. 1876 og nationalitets og ejendomserklæring

dt. København 22 jan. 1876 tilhørende: Aktieselskabet "Det forenede

dampskibs selskab" i København,stiftet d. 11 dec. 1866, hvis bestyrelse

der har til sæde i København består af nedennævnte aktionærer:

C A Broberg etatsråd, grosserer København

C A Garde kaptajn i marinen

L P Holmblad etatsråd, grosserer

J L Simonsen overretsprokurator

C F Tietgen etatsråd, bankdirektør

Selskabets adm. direktør C P A Koch, konsul

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

lo,I60

vend

ger:

Denne registrering er en fortsættelse fra bind VI 128.

På grund af skibets overførelse fra København til Århus i henhold til

rederiets begæring ved reg. anmeldelse dt. København d. 3 juli 1890 er

registreringen fortsat bind XI 396.

TTY i. HtT TT* Tfl7 T O *T\ *T< O *T% TC A\ TO TP C TV I 'TCTPITT 1D> * V TO lf\ "VI T3> STfc TO (T


Redere fortsat:

Ifølge firma anmeldelse dt. København 2 maj 1887 med påtegning fra Kbhvns.

magistrat af. 5-, er i stedet for C A Broberg og J L Simonsen, der er døde

indtrådt i dette selskabs bestyrelse:

H Fritsche grosserer København

C Tarp dr. jur., professor Frederiksberg

Nat. og ejendomserkl. 9/8 87-

Ifølge selskabets anmeldelse dt. København 12/2 91 er i stedet for L P Holmblad,

der er død, indtrådt i dette selskabs bestyrelse:

Julius Holmblad generalkonsul, grosserer København

Nat. og ejendomserkl. dt. København 12 feb. 1891-

Ifølge anmeldelse dt. København 1 juni 1892 er C P A Koch død og

C Normann, kommandør, selskabets adm. direktør.


Esbjerg

Skibets hjemsted: Århus

Skruedamp, skib

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Port Glasgow (Renfrew) 1872 af Cunliffe

& Dunlop iflg. bilbrev dat.

12. december 1872.

Dækkenes antal: et & ufuldstændigt

T., overdæk., T

Masternes antal:

,

to.

Agterskibets form: hækbygget med rundjt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: skarpt med glat

lodret stævn.

Bygget på: klink af jern.

N K T P

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

2 maskiner med 75 nom. HK. (300

ind. HK - red. opg.). Cunliffe i

Dunlop, Port Glasgow.

Længde:

Dybde:

170'8

24'6

12 * 4

478,01 tons

S,I. Holster af Nordby med skipper næringsbrev dat. Fanø Birk 1. september

1879 og attest som dampskibsfører dat. Fanø Birk 3* august 1885.

Hans Olsen med skipperborgerskab og ret til at føre dampskib dat. Ærøskøbing

1. december 1884.

N.C.V. Bentzen med skipper borgerbrev og attest som dampskibsfører dat.

København resp. 10. og 11. november 189?-

Iflg. skødd dat. Nordby på Fanø 5- januar I876 og nationalitets- & ejendomserklæring

dat. København 3. juli 1890 tilhørende:

Aktieselskabet "Det forenede Dampskibs Selskab" i Købehavn, stiftet den

11. december 1866, hvis bestyrelse, der har sit sæde i København, består

af nedennevnte aktionærer:

H. Fritsche, grosserer, København,

C.A. Garde, kommandør i marinen, do.

L.P. Holmblad, etatsråd, grosserer, do.

C.F. Tietgen, geheime-etatsråd„ bankdirektør, do.

C. Torp, dr. juris, professor ved Universitetet, do.

selskabets adm. direktør:

C.P.A. Koch, konsul,

do.

^^_^_ (vend)

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 11-396/397

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Denne registrering er en fortsættelse fra bind Z 160 på grund af skibets

overførelse fra København til Århus i henhold til rederiets begæring ved

reg. anm. dat. København 3« juli I890, hvorefter nyt certifikat er udstedt

3I~7~90 i stedet for det hidtidige-af 19. januar 1883, som er afleveret.

Tonnageat'cest dt. Odense 2-7-90.

TT iWTMTT C /~V iH o FA n T O M T T C P r T T>A V T> rf"\ TVT T> iOt "O *n


BBLERE (fortsat):

Iflg. selskabets anmeldelse af 12-2-91 er i stedet for L.P. Holmblad, der

er død, indtrådt i bestyrelsen:

Julius Holmblad, generalkonsul, grosserer, København,

Iflg. selskabets anmeldelse dat. København 12. februar I89I er C.P.A. Koch

død, og selskabets adm. direktør er:

C. Normann, kommandør.


navn: "Esbjerg"

hjemsted: Reg. distr. nr. 37 Nordby på Fanø

:Skruedampskib

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

:3Sr D I V

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hamburg 1888 af H. Brandenburg bil4 Høj- og lavtryks maskine med 35 nom HK

brev haves Ikke.Indført fra Hambnrrg

under navnet Uohanne i august 1891

Dækkenes antal :x

Masternes antal :^

Agterskibets form: Rundgattet

Beskrivelse af forskibet: skarp med lmdret

stævn

Bygget på: Klink af stål

Længde: 75•7

15'3

Dybde: 6 f 6

: 57,83 tons

N. H. Anthonsen af Fanø med skipper næringsbevis dat. Fanø Birk

d. 25/5 1876 og bevis som dampskibsfører dat. Fanø Birk d. 28/8 1891

Iflg. "Kaufbrief" dat. Hamborg d. 18/8 1891 med påtegnet skøde dat.

Esbjerg d. 22/8 1891 tilhørende Th. Dahl, best. reder, skibsbygmester, Esbjerg

med 1/3 patt.

P. Breinholst, proprietær Esbjerg med 1/3 part

H. C. Hansen, møller Spangsberg Mølle med 1/3 psrt

Nationalitets- og ejendomserklering dat. Esbjerg d. 24.og 26. august 1891

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

KIV 42/42

singer: Indført fra Hamborg i august 1891. Indførselstolden er iflg.

kvittering dat. Fanø Toldkammer d. 22/8 1891 betalt med 695, 37 kr. ( indr.

nr. 943) som er 3# af købesummen 26000 EM ( 23179 kr. )

Skibet er oprindelig købt af skibsbygmester Th. Dahl af Esb.j.erg iflg. Kaufbrief

dat. Hamborg d. 18/8 1891, hvorefter 2/3 af skibet atter af ham ved

skøde af 22/8 91 er solgt til de registrerede medejere, hver med 1/3 part

for 15555:kr 5& øre

Målbevis dat. Fanø d. 28/8 1891

Reg. bevis dat. Fanø d. 28/8 1891

Reg. anm. dat. Esbjerg d. 24/8 91

UAvni?TG_nr: c^si?Ai?TCMTTein?T TT>Å FDAMRnur:


"Esbjerg"

Nordby på Fanø, fra 1876: København

Skruedampskib (skonnert)

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

I Port Glasgow (Renfrew) 1872 af

Cunliffe & Dunlop iflg. bilbrev dt.

12/12 1872.

Dækkenes antal: 1 + ufuldst. overd.

Masternes antal: 2

Agterskibets form:Hækbygget m. rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt m. glat

lodretstående stævn.

Bygget på: Klink af jern.

1876:

N K T P

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

2 maskiner på 75 E/K.

Cunliffe & Dunlop, Port Glasgow

Hoved-Dimensioner

Længde: 170'8

Bredde: 24' 6

Dybde: 12*4

Drægtighed: 485,29 tons (487,55

Christian Hansen Nielsen, borgerbrev Varde 15/1 1855-

Johannes Jacob Warrer, " Helsingør 17/1 1874 (21/10

1874).

Hans Peter Forum Thomsen, " Randers 17/11 1875 (22/2 78)

Johannes Ingerslev, " Fanø birk ;8/4 1881 ; (20/4

1881).

1872 og endnu 1873:

A/S "Esbjerg Dampskibsselskab", stiftet 8/10 1873, hvis bestyrelse

med sæde i Nordby på Fanø er:

Konsul J.K. Bork bestyrende reder, skibsreder S.3. Hansen og

skibsfører N. Kallesen, alle Nordby på Fanø.

A/S "Det Forenede Dampskibs-Selskab", stiftet 11/12 1865, hvis

bestyrelse med sæde 1 København er:

Etatsråd C-A. Broberg, do I.P. Holmblad, do CF. Tietgen, kaptajn

i marinen CA. Garde, overretsprokurator J.I. Simonsen og

med grosserer C.P.A. Koch som administrerende direktør, alle af

København.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-128

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

ger: Indført fra Skotland i december 1872 som nybygget, købesum

£ 13-250, fold 3# = 3.602 Rd. 33 sk. Int.nat.certificat dt

vicekonsulateljii Greenock 27/12 1872: 302,31 reg.tons.

Købesum i januar 1876: 266.500 kr.

Mindre ombygning 1877.

Da der savnes plads til indførelse af ny tonnage, fortsættes

registreringen pr 27/10 1882 i bind X, fol. 160.

TUT A TVTTX TCP T O ,Th «n O g% ~E? A "O T C 'Toipnr TD ma r\ TVT Y* n Y> *n


"Esmeralda"

Svendborg

3/mastet skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygniriEsattestcn)

På Thurø pr Svendborg 1878 af L.J.H.

Kaas ibd., iflg. bilbrev dt. Thurø

8/4 1878.

antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Hækbygget med

halvrundt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldig

bov, galion med krølle.

Bygget på: Kravel af eg.

N R M I

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde

Dybde:

94*9

21'4

10*7

157,03 tons.

P. Pedersen af Thurø, borgerbrev Sunds-Gudme 8/5 1877-

J.P.O. Jacobsen af Svendborg, " Svendborg 9/10 1879 (lO.s.m,

Hans Frederik Knudsen, " Sunds-Gudme 31/12 1877 (24/1

1880).

1878:

Skibsbygger L.J.H. Kaas, Thurø.

Hoved-skibsregistrerings-protokoi:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

9-72

Iflg. gen.dir. skrivelse af 28/5 1880 og Svendborg tolds

indberetning af 27.s.m. er dette skib på rejse fra England til

St. Petersborg d. 13/5 1880 oversejlet af dampskibet "Halland"

af Halmstad i mil fra Gedser fyrskib, hvorved skonnerten sank.

Mandskabet reddet ved egen hjælp. Fartøjet var fuldt lastet med

mursten, hvis værdi og assurance ikke kendes. Casco assureret

for 30.000 kr. Slettet af reg. 31/5 1880.

O AMBIPT C_ AT Cif?É!7A-I> r !!rCTVTTTCl?TrT pj! Y 1> m*J to m> fl


"Esperance"

: Svendborg, fra januar 1876 Rudkøbing

Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N M R D.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)

På Thurø pr. Svendborg 1855 af P.

Bom ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø

30/3 1855.

Dækkenes antal: l

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Plptgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

med glst stævn.

Bygget på: Krsvel ef eg.

fra juli 1876 Svendborg,

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 43 * 2

Bredde: 13'3

Dybde: 6*0

Drægtighed: 26,03 tons

; : P.C.Jacobsen,Svendborg,borgerbrev dt. Svendborg 17/9 1839.

Rasmus Thosing Andersen,Strynø,borgerbrev dt. langelands her.-kontor 27 A

1876.

1855 og endnu 1875:

Skibsfører P.C.Jacobsem

1876: Sætteskipper Rasmus Thosing Andersen

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-174

Svendborg

S trynø

: Mlr.br. dt. Svendborg 7/4 1865: 13i Istr.

Købesum i jpnuar 1876 = 3100 kr„

Iflg. ejerens anm„ dt. Svendborg 21/4 1881 er dette skib ve<

købekontrakt dt. Svendborg 1/4 1881 solgt til skipper Olaf

Torsson i Skillinge for 2200 kr.

Slettet af registret 23/9 1881.

rT 1 uTi-k^T o /-%/-< Olr'ST7 l A^^ft r ^'C^^*.fl"¥TC^"^T1^7' r ^ , T* TT» r\ irs m


!Esperance

Ærøskøbing

jagt

kendingssignal-bogstaver: N D W P

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)

Amis 1854. Af hvem vides ej.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: platgattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig

Bygget på: kravel af es

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 32 '1

Bredde: 11'2

Dybde: 4*9

Drægtighed: 12,27 t.

Frederik Johansen af Ærøskøbing med borgerbrev dat Ærøskøbing byfoged

kontor den 3o. april 1886.

G. F. Poffler af Fåborg.

11. april 1892 tilhørende

Frederik Johansen skipper Ærøskøbing

Hoved-skibsregistrerings-protokoi:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

13,256

Indført fra Maasholm april 1892 under navnet Esperance.

Indøfrselstolden er iflg kvitt. dat Ærøskøbing toldkammer 8. april

1892 beta.lt med lo,67 kr., som er 3^ af købesummen. "Ved erkl. dat Ærøskøbing

11. april 1892 har Jørgen Petersen påtaget sig forpl. efter reg

cirkl. nr. 5 for F. Johansen.

Udslettet.

*-H r~t m nn /-i -m ur -» T


"Esperance"

København

Kufbark

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyEningsattesten)

Skal være bygget i Emden 1843, intet bi;

brev.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Rundgattet.

Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov,

skæg m. krølle.

gget på: Kravel af eg.

1880:

N R T G

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

gtig

96'6

22*9

13'6

279,72 tons.

'• Peter Andreas Brandt, borgerbrev Roskilde 20/ll 1861.

Poul Robert Bidstrup, sø-indruleringspas Rønne 24/1 1857 (22/4 80)

1878:

P.de Nully Brown, F/A P. Brown jun. & Co, grosserer, København,

Skibsfører Hans Peder Jensen, Gudhjem -J-.

do Peter Mørck, " -h.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

9-128

inger: Købt ved offentlig auktion i København 4/9 1878 som barkskib

"Esperance" af Emden, købesum 6.000 kr., told yfo = 180 kr.

Iflg. førerens anm. dt. Gudhjem 25/4 1880 og Svaneke tolds indberetning

af 26/4 s.å. er dette skib ophugget, hvorfor det slettes af reg. 3/5

1880.

r*. *m in ir* rr* *i T* »• •»• T f^i in TO rn-i tru t ITr TTTl »f* T*,T TT* lT\ TJT> /T*


"Esperance", fra 1891: "Marie Christence"

Ålborg - Skive - Ålborg

Jagtgalease, tidligere Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N B J F

Hvor og når bygget

/»mesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

I Ålborg 1861 af B.J. Bonnesen ibd.

bilbrev 1861.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2 ( i )

Agterskibets form: Fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn

uden gal. fig,

Bygget på: Kravel af eg.

.869

.888

.891

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

gde: k'

ie: 4'7

»gtignea: 26,92 tons (27,17

J.C. Andersen (Nibe I867).

L.P. Sørensen af Hjarbæk (Viborg I869).

S. Larsen af Skive (Skive 1877).

Lars Peter Sørensen af Skive (Fjends-Nørlyng herred 1

A. Jacobsen af Ålborg (?)

P.C. Jeppesen (Han herred 1889).

Iflg. skøde dt. Ålborg 12/8 1868:

Købmand, skibsreder P. Rechnitzer, Ålborg.

Ovnnvt. fører Lars Peter Sørensen, Hjarbæk pr Skive

do do A. Jacobsen, Ålborg.

do do P.Chr. Jeppesen, Aggersund.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-308

Landsarkiv:

&«. 26/6 1862: 13| lstr.

Købt i Norge 1868 for 1.625 Rd., told

Førte som norsk ejendom navnet "Edele

tidligere taklet som jagt.

I891 navnet "Marie Christence".

. 72 sk.

istina", var


"Esperance"

Køb enhavn

Brig

kendingssignal-bogstaver: N F S B

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Varnanas, Sverrig, 1870 af CA. Hahn

ibd. iflg. bilbrev dt. Calmar rådhus.

28/11 1870.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Med krølle.

Bygget på: Kravel af eg og fyr..

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 101'0

Bredde: 23 ! 9

Dybde: 9 f 9

Drægtighed: 208,44 tons.

Førere: Niels From, borgerbrev København 10/12 1870.

1870:

Ovnnvt. fører Hiels From, København.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-330

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

&w. Indført fra Sverrig november 1870, købesum 13-500 Rd., told

3io = 402 Rd. 2 mark 1 sk. Int.nat. certificat dt konsulatet i

Calmar 8/12 1870: 177 tons.

Iflg. gen.dir. skrivelse af 10/11 1874 er dette skib sunket

på 5 fv. vand ca 1 mil UV for Grådyb i Nordsøen d. 2/11 s.å. Mandskabet

omkommet. Iflg. en senere skrivelse fra Varde told, dt.

4/11 1876,, er skibet ophugget. Slettet af reg. 21/7 1875.

TTTT l ATTXIOT C* f~l S~< C- f~& T? TT>'-inciTi/rTrTC^TnT?>-E^ T-» TF TTS lOk T\T TT> S~\, "FT! /""


ivn Ksperence

Thisted

Jas-t

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver li G S J

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygning sattest«]])

Hvor OK når bygget vides ikke. Intet

bilbrev.

Pa krsvsl -f eg—&g fyr.

kenes Antal 1

Masternes Antal i

Agterskibets Form Fladt spejl

30165

Beskrivelse af Forskibet Glat stævn

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 3 3 '5

Bredde 12 ' 9

Dybde 5*3

irægtig d ': ,ons

•: H.C.Sørensen,Sennels pr. Thistedjborprerbrev dt, Thisted 9/3 1

i.S.Ocde,bor^erbrev dt. Thisted 27/8 1870 (12/3 1373^

Christian Peder Madsen,Thisted,bor^erbrev dt, "Thisted 9/6 1875 (l^/

endv. nvt.: 25/5 1378;.

Saren li^dsen,Sennels,bor^rerbrev dt. Thisted 24/5 1377 (24, /5 . / ^ 77) ....

enders Christian ^ikkelsén.bor^erbrev dt. Thisted 13/5 1870 1,5/9 1873)

:1371: Købmand J.J.lagner Thisted

1872: Skibsfører tø.3.Odde Sennels pr. Thisted ii

Husmand S.Hansen t Sennels pr. Thisted i

I 1873 s siger ovennvt. S.dansen sin \ til medejeren,som siledes

bliver eneejer.

1873: Skibsfører Anders Christian Mikkelsen Thisted

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4-174

Rigsarkiv

•Mlr.br. dt. Holstebro 7/3 1851: 9 Lstr.

Seneste registrering efter ommåling dt. '-i-histed 15/3 139'

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


"Estrup"

Svendborg

Skonnert

Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N S "B J,

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og bjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygnjnesaltestcn)

Thurø pr. Svendborg 1879 sf P.Bom *f

Thurø iflg. bilbrev dt. Thurø 3/5

1879.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

med krølle.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

83 ! 3

20 ! 7

10 7 3

134,56 tons

•'• N.B.Andreasen, Thurø,borgerbrev dt. Sunds Gudme her.-kontor 10/2

1874(endv.nvt.: 2/3 1885 og 20/3 1889).

A.I.Petersen,Ommel,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 16/12 1384(11/2 1885).

S.E.J.Mikkelsen,borgerbrev dt. Sunds Gudme her.-kontor 24/11 1888(24/11

1888)

::1879: Skibsbygmester, best. reder P„ Bom, Thurø 2/16 - Skibsred.erEmil

Hsnsen,Thurø 1/16 - Sejlmger Jørgen Jørgensen,Thurø 2/16 - Møller H.J.Hansen,

Thurø 2/16 - Skibsreder Chr. Julius Nielsen,Thurø l/l6 - Skibsreder

E.A.Hensen,Thurø l/l6 - Skibsreder A.Madsen,Thurø l/l6 - Skibsreder A.R.

Thurøe,Thurø l/l6 - J.M.Nielsens enke,Thurø 1/16 - Skibsfører N.B.Andreasen

sf Thurø 2/16 - Skibsfører P.H.Andreasen,Thurø 2/l6.

1 1879 sælger H.J.Hsnsen l/l6 til: købmand Charles Striegler sf Svendborg.

I 1883 er A.R.Thurøes l/l6 overgået til eje sf: Skoleinspektør Niels Peter

Trodsborg,Nykøbing Mors m. 1/32 og frøken Andres Hesmine Thurøe af Svendborg

m. 1/32. 1 1889(reg. i 1390) sælger Charles Strigler sin l/l6 til

skibsbygmester,best.reder P.Bom sf Thurø. I 1882(reg. i 1891) er Jørgen

Jørgensens 2/16 overgået til hsns enke Andres Sine Jørgensen af Thurø.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-18 0

Landsarkiv:

Overført til nyt skibsregister bind 5 fol. 104 d. 27/3 1896


"Ettsraad Holst", fra 1887 "Marie ;

: Horsens

Skonnertbrig

Registrerings-samt kendingsslgBal-bogstaver: N M Q G.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

I Fåborg 1874-75 af M.Lyreborg iflg,

bilbrev dt. Fåborg 24/3 1875.

Dækkenes antal: l

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. halvrundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt m. krølle.

gget på: Krsvel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Dybde:

Q0*4

21'3

10*8

148,18 tons

:: Jens Christian Pauli Borg,borgerbrev dt. Horsens 25/9 1869.

Rasmus Jørgensen,Horsens,borgerbrev dt. Horsens 15/4 1879(2/4 1883)

: 1875: Aktieselskabet "Etatsråd Holsts Rhederi", stiftet 15/5 1874.

Bestyrelsen med sæde i Horsens, består sf nedennvt. sktionærer:

Købmand P.Houmsnn I

Skibsfører J.P.Khudson I

Direktører Horsens

Mægler, korresponderende reder Niels Wang Horsens

1887: Aktieselskabet "Horsens Sejlskibs Selskab" i Horsens, stiftet

3/3 1887. Bestyrelsen med sæde i Horsens, består af nedennvt.

aktionærer:

Kaptajn, selskabets formand R.Petersen Horsens

Kaptajn J.P.Høy Horsens

Købmand Carl Joh. Pødenphouth Horsens

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7 _16 0

Landsarkiv:

Købesum i 1887 = 8000 kr.

Seneste registrering dt. 14/3 1887.

TT A TV.T T"k 1? T O A ^ O T 1 O TTOP i ^s^Y*f\-M l &l>^^\^$}>^^


"Etna"

Køb enhavn

Skruedampskib

kendingssignal-bogstaver: N T

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Diedrichsdorf pr. Kiel 1883 af~S-eori"

Howaldt iflg bilbr. dat. Kiel 4-7-

1883

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Maskine med 100 nom,

Georg Howaldt, Kiel H.K,

Dækkenes antal: et og et overdæk

Masternes antal: to

Længde ~X vend

Agterskibets form: rundt spejl

Beskrivelse af forskibet: skapp bov

Bredde :

Dybde:

lodret

stævn

1.067,37 tons

Bygget på: kliTnr af ^-m

J.A.C.J. Martini m. borgerbr. dat, København 8-9-1879 og attest som

dampskibsfører dat. København 8-9-1879.

188?:

1891:

R.Ii. G-øtsche m. borgerbr. dat. København 28-12-1882 og attest som

dampskibsfører dat. København 2-1-1883 (15-7-1885)

1883:

Aktieselskabet "Det Forenede Dampskibs Selskab" i København, stiftet,

11 • december 1866, hvis bestyrelse, der har til sæde i København,

består af nedennævnte aktionærer:

Etatsraad, grosserer C. A. Broberg, København

Kaptajn i Marinen C. A. Garde, København

Etatsraad, grosserer 1. P. Holmblad, Københa—n

Øverretsprokurator J. 1. Simonsen, København

Etatsraad, bankdirektør C. F. Tietgen, København

Selskabets adm. direktør er: konsul C.P.A. Koch, København

Broberg og Simonsen dør. Istedet indtræder grosserer H. Fritsche,Kbh,

Dr. jur«, Professor C. Torp, Frederiksberg

Istedet for I. P. Holmblad, som dør, indtræder: generalkonsul,

gr-os&erer—JuXi-us—:Ho3=m&Lad, Kefe-e-_aa~_.» _ — ^ —

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 11-4/5

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: Indført fra Hamborg i oktober 1883 under navnet "A C de Freitas"

som efter rhederiets begæring er forandret til "Etna". Indførselstolden er

iflg. kvittering dat. Københavns Toldkammer 1-10-1883 betalt med kr. 8601,08

som er g pet. af købesummen R. 322.500 å 88,90 =_ kr. 286,702,50. Fartøjet var

forsynet med int. nat. cert. dat. Kgl. Dansk Konsulat i Antwetpen 11-10-1883

hvorefter tormagen er anført til 1.069»28 reg. tons.

Reg. anm. dat. København 15-10-1883. Målingsbevis dat. København 8-12-s.å

Ifølge Rederiets anmeldelse dat. København 14-9-1892 er dette skib den

3-12-1891 på grund af strømsætning og diset luft strandet ved Vedersø Klit,

Husby strand pr. Ringkøbing. Mandskabet, der bestod af 20 mand (kapt. incl.)

og 1 jomfru reddedes alle. ladningen, der bestod af sydfrugter, vin, olie

og kork - værdi i beskadiget stand kr. 256.285,88 af den reddede del af ladningen

- blev for en del solgt for ialt kr„ 87.723,88 medens resten viderebefordredes

til modtageren. Vraget solgtes, efter forgæves forsøg på at

bringe det flot, ved offentlig auktion den 9-6-1892 til Chr. G-. Fisher af

København for 12.870 kr. Skibets værdi 165.000 kr. Assurancesum 12.000 kr.

Nationalitetsmærket udhugget iflg. attest dat. Stacandkontrolstedet i Husby

15-9-1892. JrøaletøftJWfcfefitøVTMfltøfTO ^MPÅ^år 10 - 18 ^ 2 '


Brutto register tonnage: 1067,37 tons

Længde på overdækket, fra inderklædmingen ved siden af forstævnen

til spejl klædningen agter 215'6

Brede på overdækket, midtskibs, mellem sceptrene 26'3

Dybde TfcXMMMX midtskibs, fra målingsdækkets underside til

inderklædningen ved kjælsvinet 13*6

Dybde midtskibs fra overdækket til inderklædningen ved

kjælsvinet 22 r 0

Længde af maskinrummet 33*2


^ ^ Etna

Frederikshavn

Registrerings- samt kendingssigaal-foogstaver

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Frederikshavn 1893 af J, _T. Olsen

iflg. bilbrev d*t 8. april 1893.

Dækkenes antal: i

Masternes antal: 2

Agterskibets form: rundgattet

Beskrivelse af forskibet: skarpt

Bygget på: kravel af eg

2 mst. fiskekutter m/brønd

_T F S G-

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-DsmensioEer

Længde: 53'0

Bredde: 15'2

Dybde: - 8'0

Drægtighed: 4o,8o t.

Jens Andreas Larsen af Frederikshavn med borgerbrev dat 12. juli 1880

Jens Andreas Larsen

Peter Chr. Poulsen

Søren Battse Bojsen

Martin Albinus Lindholm

Jens Hic. Olsen

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv

lo. april 1893 tilhørende

best.reder, skipper Frederikshavn 8/l2 part

fisker Læsø l/l2 "

skibsbygmester

13,356

Overført til nyt register bind 6, fol. 197 den 15/3-94

Frederikshavn "

n » \TT\PT . mn gi C/^T* •nTCinriTCPTPT u irs r> ivr TE> r\ T> r>


Europa

Kolding

Evert Galease

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsauesten)

-bogstaver: II.QS

Spiekerhørn 1857- Bilbrev haves ikke

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

med krølle.

Bygget på: kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

•ægtighed:

55'

15'

5'

42,43

8

1

6

t 39?6i t

Lars Knudsen af Kolding.med borgerbrev dt. Kolding 29. marts 1886.

Ifl. skøde dt. Malmø 22 juni 1888 og nationalitets og ejendomserklærin;

dt. Kolding 20. juli l888 tilhørende:

Lars Knudsen, skibsfører, Kolding.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

12-273

Indført fra Craus i juni 1888 som købt af skibsfører H.D. Præst af Dragør

for 1200 kr. Ifl. Generaldirektoratets skrivelse af 4-7-88 er indførselstolden

betalt mea 36 kr, som er 3^ af købesummen. Ved skøde af 22-6-88

har H.D. Præst solgt skibet til den registrerede ejer Lars Knudsen for

2000 kr. Skibet var forsynet med interims nationalitetscertifikat dt.

Kgl. dansk Konsulat i .Malmø den 25-6-88 lydende på ca. 43,67 tons.

Ved erklæring dt. Kolding 21-7-88 har mægler P.A. Halby af Kolding påtaget

sig forpligtelser efter reg. cirk. no. 5 £or L. Knudsen.

Ifl. Kolding målebevis af 26-3-89 er netto-tonnagen anført til 36,68 t.,

hvorefter certifikatet er givet påtegning fra hovedkontoret 27-3-89-

Ifl. ejerens anmeldelse dt. Kolding 5- m s.j I89I er dette skib på rejse

fra Kolding til Falkenberg i ballast standet på grund af storm og snetykning

udfor Getterø. Mandskabet, 2 mand, reddet af fiskere. Skibets værdi

2100 kr assureret for 1800 kr. Vraget solgt til Svenskere for ^6 kr.

Nationalitetsmærket udhugget og certifikatet modtaget.

Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 16-3-91.

i Al T» W T _ r\ m C" TCATlTTOTlrtr^TOTT'Trr'TP T> fr TI •O, TVT TT> if\ T» (T"


"Europa", fra 1886: "Niclas"

Marstal

Hvor og når bygget

Galease, fra 1886: Skonnert

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Marstal I867 af Jens J. Bager ifl g

bilbrev dt. Marstal 2^/10 1867.

Omrigget til skonnert samt navnefor

1886.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Fladt.

Beskrivelse af forskibet:Ingen gal.fig.

logstaver: HBDM (NVSK

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og bjemsted

Længde:

e:

73'^

19*5

Bygget på: Kravel af eg.

99,56 tons

Hans N. Christensen borgerbrev Ærøskøbing 21/101867.

Christen Jensen Rasmussen, Ommel, " " 30/10 I873.

Johan Niclas Carlsen, Marstal, " Ærø herred 23/3 1881.

Niels Eriksen Schmidt, " "

27/10 1881.

Førnvt. Johan N. Carlsen.

Ludvig Petersen,

Førnvt. Johan N. Carlsen.

"

13/11 1^

Johan Frederik Hansen,

Førnvt. Johan N. Carlsen,

"

1/3 1890.

do Johan Fr. Hansen.

Lars Jensen,

1867:

"

k/9 1891.

1877:

Skibsreder, købm. Hans Clausen Christensen, Marstal , der sælger

4/l6 af skibet til skibsreder Morten Christensen, M årstal bondel

l i Ovnnvt. fører Johan N. Carlsen, Marstal, bestyrende reder med -_-

Skibsfører J.M. Hansen's enke, Sophie Marie Hansen, Marstal >>-.

J.N. Carlsen's -}>- part til avlsbruger Jens Peter Jen sen, 2/8,

møllerkusk Anders Hansen Jensen l/8, begge Knasterb jerg på Ærø,

og ovnnvt. fører Lars Jensen, Marstal l/8.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: i - 2 2

Rigsarkiv:

ger:

.9'3

YY * \T ur*. 171T r< A *~< _-> im T? T*Ti_-


Euro.s.

Frederikshavn

2-mastet Fiskekutter

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Frederikshavn 1888 af H.V. Buhl

ifl. bilbrev dt. Frederikshavn

20. juni 1888.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: rundgattet.

Beskrivelse af forskibet: skarp bov.

Bygget på: kravel af eg.

_T Q B

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

le:

55' 5

15' 7

7' 6

4-2,42 tons

Thomas Thomsen af Frederikshavn med borgerbrev dt. Frederikshavn

24. marts 1882.

23. juni 1888 tilhørende:

H.V. Buhl, bst.rd., skibsbygmester, Frederikshavn, 2/3 part,

T.P. Thomsen, skibsfører, do. 1/3 - .

26. juni 1888 sælger H.V. Buhl 1/12 part til:

S. Bojesen, kaptajn i marinen, København 1/12 part

26. juni 1888 sælger H.V. Buhl 1/24 part til:

Axel August Vilhelm Poulsen, ingeniør, Frederikshavn, 1/24 part

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12-269

Rigsarkiv:

FR 74

Overført til nyt skibsregister bd.6, fol. 75 ^ en 15-7-96.

(vend)

11 * \Trm?T c rvr 1 C ^ U A D T C M T I C T T T T D * ir T> r\ ~\.I J* ÉT\ T> f


REDERE (fortsat):

17. juli 1888 sælger H.V. Buhl til:

Christian Berthelsen, handelsrejsende, KøbenhåvnV'.-'r... 1/24

Mads Christian Kjertmann Jørgensen, sejlmager, Frederikshavn, 2/24

Morten Johansen, Knudstrup, købmand, do. 2/24

Johan David Jelstrup, do. do. 1/24

23. oktober og 1. november.sælger H.V. Buhl til:

Morten Jensen Knudstrup (se ovenfor), 1/24 part, så denne da har 3/24 p.'

Thor Jensen, kaptajn, København, 1/24 part.

12. november 1888 sælger H.V. Buhl 2/24 part til:

Carl Frgderik: Bech-|kingeniør,::Kbh;-;, 2/24 part.

H.V. Buhl beholder 3/24 part og er bestyrende reder.

21. januar 1889 sælger H.V. Buhl 1/24 part til:

J.E. Wegmann, fabrikant, København, 1/24 part.

30. juni I89I sælger M. Johs. Knudstrup 2/24 part til:

F. Obel, fabrikant, Ålborg, 2/24 part.

H.V. Buhl er vedblivende bestyrende reder.

10-12-91 sælger Chr. Berthelsen til:

Johan David Jelstrup, købmand, Frederikshavn, 1/24 part.

Ved auktionsretsattest dt. Frederikshavn 6. juli 1892 er M. Johs.

Knudstrups 1/24 part overgået til:

N.A. Knudstrup, købmand, Frederikshavn, der atter ved skøde dt. Frederikshavn

16. juli I892 sælger nævnte part til:

Jens Christian Olsen, gårdejer, Råholt, 1/24 part.

t 17. juli 1888 sælger H.V. Buhl 2/24 part til:

!: w!*AdolX ? to? SSerer ') firaa: **• Th. Adolph's Enke, Kbh., 2/24 part.

(Nationalitets & ejendomserklæring dt. Kbh. 9» december I892).

Th. P. Thomsen er nu bestyrende reder.

11. september 1893 sælger M.C.K. Jørgensen 2/24 part til:

Anders Hansen Jepmand, sejlmagermester, Ålborg, 2/24 part.


Skibeis Navn "Eutychius"

Nysteds ^ ra 1331 København,

Skonnert

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver 13" H C G.

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

I Nysted 1865-66 af F.Sparre ibd«,

iflg- bilbrev dt- Nysted 17/5 1366*

På kravel af eg«

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Alm. nu krølle

fra 1883 ovendbo:

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 72' 3

Bredde 16' 5

Dybde 9*0

Drægtighed 75,13 tons

Førere: J.J.Jørgensen,borgerbrev dt« Nysted 16/1 1866

H.J.Christiansen,borgerbrev dt. København 26/8 1881 (1/9 1881)

K.IvU Rasmus sen, Thurø j borgerbrev dt. Sunds G-udme her.-kontor 14/11 1878

Redere: 1366 Og endnu 1871: Gods-inspektør,kammerråd M.Alstrup,Nysted 4/20

- Skibsbygmester F.Sparre,Nysted 3/20 - Købmand C.Bønnelykke,Nysted

2/20 - Partikulier 0.Kode,Ålholm 1/20 - Skibsfører J.J.Jørgensen,Nysted

10/20. I 1369 sælger F.Sparre 3/20 til CH.Bønnelykke.

I 1331 er ejerforholdet: Grosserer,best,reder J*A.S.G-aarn,København 1/3 -

Grosserer Jacob Nielsen,København, 1/3 - Købmænd,brødre Ferdinand og

Frederik Bernth,København 1/3* 1 1383 er ejerforholdet:

Skibsreder,best.reder E.J.Rasmussen,Thurø -J- - Skibsfører R.M.Rasmussen,

Thurø -|.

I 1889 sælger S.J.Rasmussen sin £ part til medejer Rasmus Martin Rasmussen

oner:

Hoved-Skibsregisfrerings Protokol 4-248

Rigsarkiv

Landsarkiv

.br. dt. Nysted 17/5 1366: 40 lstr.

Iflg. ejerens anm. dt. Svendborg 23/9 1889 er dette skib

forlist ved Snogebæk på Bornholm natten mellem 24. og 25.

november 1839« Besætning 4 mand reddet« Casco 7000 kr.

lastens værdi i hvede og byg vides ikke.

Slettet af registret 28/12 1889.

HANDELS- OG SCFARTSMU*


• Eva

: Rudkøbing

: 3 mst. skonnert.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Erter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Rudkøbing 1884 af Joh Boas, ifgl.

bilbrev dt, Rudkøbing 15 aug. 1884

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form:hækbygget med fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig

bov med krølle

Bygget på: kravel af eg.

N Y H

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og

Længde : 115*2

24 E 5

11 { 4

:233?16 t

Th Hortensen af Rudkøbing med borgerbrev dt. Rudkøbing 22 juni 186 3

L P Bennedsen med borgerbrev dt. Rudkøbing 28 juli 1891 (29/7 91).

Iføl v ge oilbrev dt. Rudkøbing 15 aug. 1884 og nationalitets og ejendomserklæring

dt. Rudkøbing 15 aug. 1884 tilhørende:

Th Kortensen best. reder, skibsfører Rudkøbing 1/2 p.

lars Hansen brygger " 1/2 "

Ifølge udskrift af Rudkøbing købstads skifteprotokol dt. Byfogedkontoret

i Rudkøbing er Th Mortensen død og hans enke, hensiddende i uskiftet bo,

Clarie Dorthea f. lÆeyer, bleven ejer af hans 1/2 p.

Nation, og ejendomserkl. dt. Rudkøbing 31 okt. 1892.

I Hansen er best. reder.

Ifølge skøde dt. Rudkøbing 2 juni 1893 sælger L Hansen sin 1/2 p. til

medejeren:

Xarie Borthea Llortensen f. Meyer, enkefrue, Rudkøbing, der nu er eneejer.

Nation, og ejendomserkl. dt. Rudkøbing 17 aug. 1893«

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 378

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Overført til nyt skibsregister bind 4, fol. 172 - d. 3o/8 99-

¥T Å H. T TTTL TT71 Y t~< *r>. *-< n o i T j * mrrciiiflrirTC


Ski bets Navn "Excavator"

Ålborg, fra 1884: Frederikshavn.

Damp-opmudringsskib.

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver _T H S T

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet el]er Skibsbygningsattesten)

I Lowestoftj, England, 1854, intet

bilbrev.

På kravel af fyr.

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 0

Agterskibets Form Fladt spejl.

Beskrivelse af Forskibet G-lat stævn.

1334:

P. Bekkevold.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

1 maskine på 20 H/K.

Hoved-Dimensioner

Længde 76 ! 1

Bredde 18' 6

Dybde 9 T 0

Drægtighed 98,27 tons.

1865 og endnu 1872:

Havnekommissionen i Ålborg, hvis formand er

Borgmester, etatsråd Stricken, RD.

Statens vandbygningsvæsen.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

5-22

r Mlr.br. dt. Stege 2/3 1863: 41 lstr.

Indført fra England 1858 som tilhørende Joseph Owen &

s ønner, Eøb enhavn.

Slettet af reg. som ophugget 30/4 1908.


'Ezelsior", fra 1887

'Excelsior"

Helsingør

Barkskib

kendingssignal-bogstaver: _J Q P B

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygnmesaltesten)

Ingen oplysninger om bilbrev.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Hækbygget med

fladt spejl

Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov;

galion med kvindelig helfigur.

Då:Kravel af eg, teak, elm (>g fyr

1887:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

I33 f l

25 f 4

17'2

479,60 tons

: Erik Julius Eriksen, borgerbr. Helsingør 1.4.1874

Hendrik Olsen, borgerbr, Helsingør 22.2.1872

Chr. Andersen, borgerbr. Svendborg 7.I.I89I (19.9.I892)

H.H.Piil, borgerbr. borgerbr. Rudkøbing I8.i2.l889 (4.7.1893

: 1876: A/S "Bark-skibet Excelsiors Rhederi," Helsingør, stiftet d.

3O.5.I876, hvis bestyrelse, der har sit sæde i Helsingør, består

af nedennævnte auktionærer:

Købmand Alex Gulstad, skibsbygmester Christian Rohmann samt købmand

Victor A.Møller (selskabets forretn.fører og korresponderende

reder), alle af Helsingør. Selskabets bestyrelse I883:

Skibsbygmester M.Barfoed, Helsingør og ovnnvt. Victor A.Møller.

A/S "Excelsior," Helsingør, stiftet 8.3.I887, bestyrelse:

Ehv. skibsfører Chr.Balberg, Helsingør, som 1888 afløses af

ovnnvt. skibsbygmester Chr.Rohmann, denne I892 af skibsfører

Rasmus Mortensen, Helsingør og denne igen samme år af købmand W.

Bille, Helsingør.

1893: A/S "Barkskibet Excelsior," stiftet 29.6.1893; bestyrelse: Købm.

Njela Olausenfbest.red.), Jens Chr.Rasmussen Hoffmann, tømm.mest.,

Hoved-skibsregistrerings-protokoi: 8-120

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

^gge af Helsingør.

•: Skibet indstrandet på Korssletten på Møen nov. 1872 og derefter

solgt som vrag ved offentlig auktion d. 23.I.I873 til

Julius Andersen på Em.Z.Svitsers Bjergnings Entreprises vegne. Skibet

derefter solgt til I.S.Pontoppidan og Rohmann & Barfoed, Helsingør.

Af sidstnvt. rederi er derefter skødet til førnvt. A/S udstedt. Tolden

var 232 Rd. 85 sk.

Købesum 1887: 7000 kr. Seneste reg. 3.7.I893.

17 T C" AiP e r A B T C TTC1TPT "O A F D A\TUA


Excelsior

: Svendborg

Kutter

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Skal være bygget i Arendal 1886

Indført fra Norge i august 1887

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: hækbygget, fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: skarp bov;

lodret stævn.

Bygget på: kravel af .eg og fyr.

Intet oplyst.

N W H Q

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 63' 5

10' o

8' 7

30,45 tons

5. august 1887 tilhørende:

Sophus Weber, grosserer, Svendborg

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

12, 201

Indført fra Norge i august 1887 som købt af grosserer C. W. Buuch i

København ifl. købskontrakt dt. Arendal 28. juli 1887 for 10750 kr.

Indførselstolden er ifl. kvittering dt. København toldkammer 2/8 87

betalt med 322 kr 5° øre, som er y/a af købesummen.

Ved skøde af 3/8 87 sælger C. V. Buuch fartøjet for 15000 kr til den

registrerede ejer, S. Weber.

Ved erklæring dt. Svendborg 6/8 87 har sømand A. Rasmussen påtaget sig

forpligtelser efter reg. cirk. nr. 5.

Ifl. ejerens andragende dt. Svendborg 5/8 87 indeholdende den sædvanlige

farsikring om fartøjets benyttelse er lystfartøjscertifikat udstedt

8/8 87.

Ifl. Generaldirektoratets skrivelse af 23. maj 1889 er dette fartøj solgt

til Sverige. Nationalitetscertifikatet afleveret og nationalitetsmærket

udhugget. Lystfartøjscertifikat afleveret og indsendt fra Svendborg

reg. kontor 26/5 89. Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen afsluttet

'24/5 89.


Expedit

Randers

skruedampskib

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(EFter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Stockton an Tecs 1885 af Crai;

Taylor & Co iflg. bilbrev dat

15. april 1885.

Dækkenes antal: 2

Masternes antal: 2

Agterskibets form: rundt spejl

Beskrivelse af forskibet: skarpt/lodret

stævn

Bygget på: klink af jern

J5T V M 1

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

høj og lavtryksmaskine med 6o nom Hk

I. Vi/. & E. Wilson, Sunderland

Længde: 169*0

22'0

lo'8

536,36 t. (537,391.)

C- 0. L. Schubert med borgerbrev dat Randers 17. marts 1875 og mied attest

som dampskibsfører dat Randers 19. marts 1884.

: 26. april 1885 tilhørende:

Aktieselskabet "Dampskibsselskabet Expedit" i Randers, stiftet den

23. sept. 1884, hvis bestyrelse, der har sæde i Randers, består af

nedennævnte aktionærer:

Carl Hasfager

P. Ankerstjerne

E. Hvasf

Paul Petersen

mægler

grosserer

justitsråd

driftsinspektør

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 11, lo 8-1 o 9

Landsarkiv:

Randers

ii

Indførselstolden ér iflg. kvitt. dat Randers toldkammer 24/4-85 betalt

med 3625,20, som er 3$ af byggesummen. Fartøjet var forsyne^ med

interims-nationalitets-certifikat dat Kgl. danske generalkonsulat i

Hull den 4/4 - 85 lydende på 354 t.

Iflg. gen. dir. skr. af 19. dec. 1885 og rederiets anm. af 29. dec.

1885 er dette skib på rejse fra ^ånders til China den 9. sep. 1885

forlist ved Hainan Heads i China på rejse fra Hongkong til Haifong.

Besætningen, 15 mand,samt 40 passagerer blev alle reddet i skibets båd

c asco af vsrdi 15o.oookr. og assureret for 135.oookr.

Lasten, stykgods af forskellig slags, hvis vægt, værdi og assurance

ikke kendes.

Skibet solgt for looo dollars. Certifikatet afleveret.

Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 31. dec. 1885.

TB-TT i 1«LT ITV YV Y ITf é~\ 4~l (T< tHL T?l T»TCllI'TTOm'WTn TTS* YT Y* ll~\ T_T Y* rf"ft T»


navn: Expres

hjemsted: Ålborg

Skruedampskib

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Flensborg 1880/81 af Flensburger

Schiffsbau Actien Gesellschaft iflg.

bilbrev dat. Flensborg 13. maj

Dækkenes antal:2 samt et ufuldstæn-

Masternes antal:2 di ^ overdæk.

Agterskibets form: Hækbygget rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med

lodret stævn.

rget på:Klink af jern.

: J5F S R H

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- og lavtryksmaskine med 2 cylindre

og 160 nom. HK (ind. HK = 670, red.opg.)

Flensburger Schiffsbau Actien Gesellschaft.

Længde: 205*2.

25*3.

e: 13*2.

672,48 t.

Thomas Thomsen med borgerbrev dat. Varde 8. dec. 1869 og attest som dampskibsfører

dat. Kbhvn. 1. april 1878.

LEM Mecklenburg med borgerbrev dat. Randers 8. okt. 1879 (Esbjerg indb.

10/4 89).

N C Bloch med borgerbrev dat. Maribo 5. feb. 1875 og attest som dampskibsfører

dat. Ålborg 4..juni.80., (Esbjerg indb. 17/9 89).

1 F M Mecklenburg (se ovenfor) (Esbjerg indb. 22/4 91).

S H Ibsen med borgerbrev dat. 23/3 76 og attest som dampskibsfører dat.

Iflg. skøde dat. Ålborg 27. dec. 1883 og nationalitets- og ejendomserklæring

dat. Kbhvn. 1. jan. 1884 samt firmaanmeldelse dat. Kbhvn. 2. maj 1887 med

påtegning fra Københavns magistrat af 5. s.m. tilhørende:

Aktieselskabet "Det Forenede Dampskibs Selskab" i København, stiftet 11. dec.

1866, hvis bestyrelse, der har sit sæde i København, består af nedennævnte

aktionærer:

H Fritsche grosserer København

C A Garde kommandør i marinen do.

L P Holmblad etatsråd,, grosserer do.

C F Tietgen etatsråd, bankdirektør do.

C Torp dr. jur., professor ved universitetet Frederiksberg

Selskabets adm. direktør er C P A Koch, • generalkonsul, København. y-pwT)t

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 119 234/35.

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Denne registrering er en fortsættelse fra bind IX 379 på grund af skibets

ommåling iflg. målingsbevis dat. Kbhvn. 6/1 88 efter foretagen ombygning.

Overført til nyt skibsregister bind 7 fol. 126 d. 21/12 95.

TTTT A TVT TV Y e~f ,f~fc *-l (Tf fX TJ7» TkTnfUirTTriTTIT^iTi TTS TT7" T* fT\ 'm.T HT* ^> YY /Ti


Førere:

Kbhvn. 28/8 85 (Esbjerg 1/12 91).

L F M Mecklenburg (se ovenfor) (Esbjerg 29/12 91).

S Kolster med borgerbrev dat. Fanø Birk 1. sept. 79 og attest som dampskibsfører

dat. ibd. 3/8 85 (Esbjerg 22/8 93).

L F M Mecklenburg (se ovenfor) (Esbjerg indb. 5/9 93).

Redere:

Iflg. selskabets anm. af 12/2 91 er i stedet for L P Holmblad, der er afgået

ved døden, indtrådt i bestyrelsen:

Julius Holmblad generalkonsul, grosserer København

(Nat. & ejendomserkl. dat. Kbhvn. 12. feb. 1891).

Iflg. anmeldelse dat. Kbhvn. 1/6 92 er C P A Koch død og C Normann, kommandør,

selskabets adm. direktør.


"Expres"

Skibets hjemsted: Aalborg

Skruedampskib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: IT S R H

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Flensborg 1880/81 af Flensourger

Schiffsbau Actien Gesellschaft iflg.

bilbr. dat. Flensborg 13-5-1881.

Dækkenes antal: to samt et ufuldstændigt

Masternes antal: °% indesluttet overdæk__

to

Agterskibets form: hækbygget

Beskrivelse af forskibet: skarpt m. glat

det stævn

Bygget på: -klink af jern

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- og Lavtryksmaskine, 2 cylindre,

160 nom. H.K.

Flensburger Schiffsbau Actien

Gesellschaft - Flensborg

afrun-

Længde:

Bredde:

Dybde:

199 f 2

25'5

13'2

653J6"6 tons

S. Jensen af Frederikshavn m. borgerfer. dat. Hjørring 11-6-1859

A.C. Struckmann af Aalborg med borgerbr. dat. 19-I0-I870 (Aalborg indb.

7-11-1882). C.IT. Bloch m. borgerbr. dat. Aalborg 4-6-I880, og attest som

dampskibsfører dat. Frederikshavn 17-I-I878 (Aalborg indb. 2-5-1883)

(Aalborg indb. II-7-I883)(Aalborg indb. 27-1-1887), Pacel Sørensen af Aalborg

m. borgerbr. dat. Aalborg 22-5-1883 (Aalborg indb. 23-5-I883)(og attest som

dampskibsfører dt. Aalborg 22-5-1883). Thomas Thomsen m. borgerbr. dat.

Varde 8-12-1869 og attest som dampskibsfører dat. Københavns Magistrat 1.

april 1878 (Aalborg indb. I9-I-I883).

1881:

Aktieselskabet "Nordjyllands Dampskibsselskab af 1874", stiftet

3-II-I874-, hvis bestyrelse, der har sæde i Ålborg, består af nedennævnte

aktionærer: Grosserer l.K. Kier, best. reder, Aalborg. Grosserer Chr. Simoni,

Aalborg. Bogholder Joh. Gaarn, Aalborg. Brænderiejer A.E. Segelcke, Hjørring.'

Købmand Michael Lund, XftXTOEgX Frederikshavn. Købmand W. Klitgaard, Frederiks

havn. Købmand A. Lindholm, Aalborg.

1884: Aktieselskabet "Det Forenede Dampskibs Selskab", stiftet 11. december

18667 hvis bestyrelse, der har sæde i København, består af nedennævnte

aktionærer. Etatsraad, grosserer C,A. Broberg, København. Kaptajn i marinen

CA. Garde. Etatsraad, grosserer L.P. Holmblad. Overretsprokurator S.L.

Simonsen, København. Etatsraad, Grosserer CF. Tietgen, København. Selskabets

adm. direktør er konsul C.P.A. Koch, København. 1887: Broberg og Simonse____d_ø_r.

Ind træder grosserer H. Fritsche-y-X^^enhav^, Dr. jur. p^ofee^o-r ved

Hoved-skibsregistrerings-protokol: __=_3Z2 universitetet G. Torp, København.

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

indført fra Flensborg i maj 1888 som nybygget dersteds.

Indførselstolden er betalt i Aalborg den 21-5-1881 med kr. 9.450.-

På grund af fartøjets ommåling iflg. målingsbevis dat. København 6-8-1888

efter ombygning er registreringen fortsat bind Xl-234.

Registreringen afsluttet 7-1-1888,

" T (Ti TO TH ' Tn"*" Trr>i ^r>* "V T _m /TY KTT> *f"-i


navn: "Expres"

hjemsted£eg. distr. nr. 29 Frederikshavn

Skibets art: Skruedampskib

Hvor og når bygget

^gmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Helsingør 1892/93 af Helsingør

Jernskibs- og maskinbyggeri iflg.

bilbrev dat. Helsingør d. 11/4 1893

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: hækbygget med ellip

tisk spejl

Beskrivelse af forskibet: skarp med glat

stsvn

rå: klink af stål

: N F S H

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- og lavtryksmaskibe med overflade

kondensation på 22 nom HK,99 inde. HK

2 cyl. med diam.=ll,172"og 21, 36"

si. 1.- 13.35 ". Helsingør J.-ogM.byg^

Længde: 52*9

13'6

e: 7 ! 4

43,42 tons

Iflg. bilbrev dat. Helsingør d. 11/4 1893 og nationalitets- og

ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 15/4 1893 tilhørende:

H. P. J. Lyngbye, etatsråd, grosserer, København

Hoved-skibsregistrerings-protokoi: XLY 71/71

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Nybygget Helsingør i 1893

Målbevis dat. Helsingør d. 20/3 93

Reg. anm. dat. Kbhvn. d. 15/4 93

Reg bevis dat. Kbhvn.

TT »\TT\17T C A,P O Di X? A T» TP C? TV /S TT O 17 17 TT T> X IT T> iT\ TVT f> f\ T> éT


: "Expres"

: Marstal

Jagtgalease

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N C P D

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsal testen)

Fjeliebroen pr. Fåborg 1890

F.J. og L.F.R«. Hoffmann

Dækkenes antal: i

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Fladt spejl

Beskrivelse af forskibet:Middelfyldigt 9

gladt stævn

Bygget på: -Kva.! af ^g

J.A. BBoye

Borgerbrev 17-4-1890

Marstal

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 57*4

Bredde: ^ ^

Dybde: 7*0

Drægtighed: 43, 69 ton

Jens Albertsen Boye Skibsfører Marstal 5o/loo

Anton Emil Ingvar Kock best. reder Boghandler Biarstal 35/loo

Alaert Hansen Boye Kromann jr. Købmand - 15/loo

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13 9 45

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Ommålt efter cirk. nr.33 P-g-a. folkerummets ombygning iflg. bevis

dat. Marstal 16-3-1893 ( JC 127/93). Certifikatet rettet og påteg­

net d. 2o-3- 1893 (J# A. 485/93

-r-B-iT-TT-fc-m-rn x-**-i c^sXY^tYYnrcTt/fYTC^Y^Y^nr fr T» r\ ivT f> r\ T» r^


'Expres"

Svendborg

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

1876 på Frederiksøen ved Svendborg

af J.E.Andersen, Svendborg iflg.

bilbr. dt. Svendborg 4.4.1876.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget med

halvrundt spej^-

Beskrivelse af forskibet:Middelfyldigt

m. gal. og krølle

Bygget på: Kravel af eg

N P- V H

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 93'9

Bredde: 20'9

Dybde: 10 ! 4

159,93 tons

: Niels N.Fisker, borgerbr. Thorseng Birk l6.ll.l87i

Niels Rasmussen Hansen, borgerbr. Ærø Herred 22.2.1875 (8.7-1881)

1876: Følgende hvis andele er opdelt i 40.-dele:

Købmand Poul v.d.Hude, (best. red.) 2, skibsbygm. J.E.Andersen 5? f^ue K.

Holtz 2 , sejlmager C.Killerup 1, skibsreder R.Rasmussen 4, kollektør Th.Lind

9 _, rebslager J.C.Jensen 1, bager P.Madsen 2, skibsmægler L.v.d.Hude 2, alle

af Svendborg; ovnnvt. fører N.N.Fisker 10, skibsfører J.L.Fiskers enke 2,

begge af Troense; kontorist Jul.Larsen, Thorseng 2, husmand Jørgen Nielsen,

Hømarken pr. Svendborg 1, gårdfæster C.Pedersen, Ellerup G-røvlehave 2, skibsproviantør

N.P.Jørgensen, Kbhvn. 2. Efter forsk, køb er ejerforholdet i 1888

Ovnnvt. redere P.v.d.Hude 19, K.Holts 14, R.Rasmussen 28, J.C.Jensen 7, Jul.

Larsen 14, P.Madsen 14, N.N.Fisker 56, N.P.Jørgensen 14, C.Pedersen 28 samt

inspektør Jens Petersen 7, fuldmægtig P.W.Christensen 2§, begge København,

A.P.Fisker 5, P.L.Fisker, M.A.Fisker 5? alle Svendborg, ovnnvt reder J.Nielsens

enke Karen 7, ovnnvt. redere L.v.d.Hude 14, Th.Lund 14; parterne er op~

de 1t i ?8o.-dele. Tndtil 1893 flere forskelli^_e_Jiiindrj2_JLi_l)_.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-62

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

gog—iLAQger:

Købesum v inovember 1877: 2361 kr. X± marts 1878: 800 kr.

Seneste reg. ved ommåling 23.3.1893-

TT i H.TTH?T O iT\ S~i diO fi \T '


"Fad-rs Minde"

: Svendborg, fr? 1392 Marstal.

Skonnert

samt kendingssignal-bogstaver: N S F G-,

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

X M^rst^l 187^ n f J.0„Christensen

ibd. ifls. bilbrev dt. Marstal 27/10

1879.

Dækkenes antal: i

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt,

glat stævn.

Bygget på: Kravel pf eg,

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

90 T 4

20*1

9 J 6

135,17 tons(l28,22)(l2S

27

•: H.N.Christensen,Græsvænget pr. Marstal, borgerbrev dt. Ærøskøbing

21/10 1867.

H^ns Christensen, Marstal, borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 14/l 1884(14/3

.o 84)

----- -1879: Skibsreder,best.reder N.J.Ohlsen,Marstal 1/8 - Mægler H.H.

Petersen,Marstal 1/8 - Købmand H.Christensen,Marstal 1/8 - Skibsbygmester

J.O.Christensen, Marstal 1/8 - Skibsfører H.N.Christensen, Græsvænget pr. Marstal

1/8 - Umyndig Kristine Marie Ellene Petersen,Marstal l/8 - Umyndig Hansine

Jørgine Frederikke Petersen, M-rstal 1/8 - Umyndig Hans Christensen Petei

sen, Mprstal 1/8, de tre sidste har deres fader som værge, nemlig H.H.Petersen.

I 1892 er Kristine M.S.Petersen afgået ved døden, hvorefter hendes fpder H.H.

Petersen har overtpget hendes 1/8. x

1 1892 nævnes Hansine J.F.Petersen og Hans Christian Petersen som værende myndige,.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-224

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: Mindre omb. i 1892,

Seneste registrering dt. 19/3 1892

TH I » l ¥ \ n T n r v n r>/ltT?t T»iTCiH/ITTCTTiT7T ira T7" Ti f\ Ti f*


"Faders Minde"

Fåborg, fra 1884: Assens

Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P W K

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Ommel 1825 af Rasmus Hoffmann, Ulbølle

iflg. bilbr. dt. Ærøskøbing

H.9.I825.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Læng( 36 5 9

11 s 0

5'2

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

med - i glat stævn

16,10 tons (16,37)

/gget på: Kravel af eg

:Lars Pedersen, borgerbr. Salling Herred, Fåborg 14.8.1862

Hannibal Jepsen Hannibal, borgerbr. Assens 4.1.1884

Ludvig Marius Thuesen, borgerbr. Ebeltoft 3.10.1884 (2.2.1886)

Rasmus Jørgen Hansen, borgerbr. Lunde Skam Herred 5- 4 -l886

Redere: I876:

0 vnnvt.

1884-86:

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-8l

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

irer L. Pedersen, Falsled pr. Fåborg

H.Jensen Hannibals enke, Assens

Mlr.br. dt. Rudkøbing 26.4.1866/ 8 lstr. Mindre ombgn. 1885.

Iflg. Assens Reg.kontors indberetning af 10.2.1888 er

dette skib ophugget.

Slettet af reg. 11.2.1888

-r-ir t \T n Ti T C f\ /T* CiTXT? A T» T C 'TCPTT T>A xr i> n» XT u r*


Faders Minae

Faxe

Galease

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N J S

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Nysted 1887 af F. Sparre ifl. bilbre 1

dt. Nysted 10. oktober 1887.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal:

2

Agterskibets form: platgattet.'

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

med glat stævn.

Bygget på: kravel af eg.

T

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 56' 9

Bredde: 15* 4-

Dybde:

37*09 tons

Niels Peter Nielsen af Lille Faarøie med borgerbrev dt. Stevns Faxe Herreds

kontor 1. oktober 1887-

8. oktober I887 tilhørende:

Maren Nielsen, enke, Lille Faarøie, 3/4 part.

Niels Peter Nielsen, sætteskipper, bst. rd., do. 1/4 -

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12 , 217

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Ved erklæring dt. Nysted 10/10 1887 har skibsbygmester F. Sparre i Nyste<

påtaget sig forpligtelser efter reg. cirk. nr. 5-

Overført til nyt skibsregister bd. II, fol. 64 den 21/2 94.

fT 1 \1T\PT C •TVrf-i CiOlT?* TITPCH*TT0 1?1I7T B * T^ ¥1 r\ TVT T» A T» r


Faders Minde

Svendborg

Dæksbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

Vides ikke. Indtil oktober 1886

hjemmehørende i Nyborg.

Dækkenes antal: ^

Masternes antal: 1

Agterskibets form: platgattet.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

glat stævn.

Bygget på: klink af eg.

P. Frandsen af Svendborg.

12 oktober 1886 tilhørende:

P. Frandsen, bådfører, Svendborg.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12, 149

Landsarkiv:

N W C Q

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hove d-Dimensioner

Længde: 28' 5

Bredde: 10' 4

Dybde: 4' 1

Drægtigbed: 8, 35 t.

Båden, der som lastbåd tidligere intet navn har haft, har tidligere

været registreret i II afd. (hovedreg. afd. II, 141). Ved generaldirektoratets

resolution af 5 oktober 1886 er det tilladt, at fartøjet

fremtidig fører navnet "Faders Minde".

Erklæring i henhold til reg. cirk. no 5 afgivet af Th. Jensen i

Svendborg.

Overført til ny fartøjsfortegnelse bd. III fol. 14 den 20/7 99.

1 TtTTVWT O iTV •n CTiC


"Faders Minde"

X.

Nyborg - Fåbor;

Dæksbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Kongshøj, Fyn, 1868 af P. Jensen ib(

iflg. bilbrev dt. Nyborg 12/8 1868.

Dækkenes antal: i

Masternes antal: i

Agterskibets form: Fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Uden gal.fig.

Bygget på: Klink af eg og fyr.

1873

1879

1881

1889

1890

I891

1892

i.

N B H R

Peder Jensen af Kongshøj pr Nyborg

Niels Jensen af Nyborg.

Niels Pedersen af Nyborg.

P.N. Lauridsen af Fåborg.

Carl Fr. Jørgensen af Fåborg.

F. Larsen af Fåborg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Øimensi oue_

Længde: 2 7 ' 8

Bredde: 9'5

Dybde: k ' 0

Drægtiglied: 7,l6 tons.

Ovnnvt. fører Peder Jensen, Kongshøj.

do do sandgraver Niels Jensen, Nyborg.

do do do Niels Pedersen, Nyborg.

do do P.N. Lauridsen, Fåborg, der sælger -|- part

til do do C.Fr. Jørgensen, Fåborg.

C. Fr. Jørgensen eneejer, men sælger -i- part

til ovnnvt. fører Frederik Larsen, C.Fr. Jørgensen best

Fr. Larsen eneejer.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-301

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

&w*. Købesum i marts 1!

35o kr.

reder


"Faders Minde"

Søby på Ærø

Aben båd

gs- kendingssigna!-bog NBC

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrcvot eller skibsbysninesaUestcn)

I Korsør, intet bilbrev.

Dækkenes antal: 0

Masternes antal: i

Agterskibets form: Fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Ingen gal.fig.

Bygget på: Kravel af eg og fyr.

: Christian Knudsen af Søby.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde:

Bredde:

Dybde:

Drægtighed:

26'7

S'8

3.9

: Iflg. skøde dt. Ærøskøbing 27/5 1868:

Ovnnvt. fører Christian Knudsen, Søby på Ærø.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-23^

Landsarkiv:

5,63 tons.

Iflg. skrivelse dt. Marstal k/k 1873 er dette skib totalt

forlist under stormfloden 13/11 1872.

Mlr.br. 28/6 1850: 2 lstr.

rTiTkTT-VTnTO /\«~i P r t F l ir»TC"!lffITCTiT'T irs* fr Ti éTt. ~M Ti iT\ Ti in


"Faders Minde"

København

Barkskibr fra 1887: 3/ziastet skonnert

kendrågssignal-foogstaver: U H T G-

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesaitesten)

I JTyborg 1859 af P. Petersen iflg.

bilbrev dt. Nyborg 20/10 1859-

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Hækbygget m. fladspejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld.

hov, galion m. krølle.

Bygget på: Krave 1 : af eg.

880

1886

1888

1892

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 113 ' 4

b Bredde: 24'2

Dybde: 14 r 4

Drægtighed: 31 5, 67 tons.

A.U.V. Berg,.......borgerbrev København 30/1 1866.

Rasmus Rasmussen,.. n " 3/12 1869 (6/8 84)

1872: G-rosserer H. S. Hansen, København.

G-ross. U.S. Hansen 5/24, (senere hans enke), gross. Hans Petersen

2/24,skibsf. CH. Erichsen 1/24, brændevinsbr. C. Eberth

2/24,parikulier J.H. Wibe 2/24, skibsr. Julius Andersen 2/24,

ovnnvt. fører Axel Eerg 3/24; urtekr. H.P. Lemvig (senere hans

enke) 2/24, bagerm. Th. Piper 2/24, alle København, havnef. H.E.

Fester, Faxe 1/24 og skibsf. Julius Larsen, Helsingør 2/24. C-

Eberth er bestyrende reder.

Axel Berg sælger sin 3/24 til ovnnvt. fører R. Rasmussen, Kbhvn.

J.H. Wibe's 2/24, Th. Piper E s 2/24 og Julius Andersen's 2/24

overtages af J.L. (ringe og U.Ohr. Petersen, hver 3/24» Eberth

fortsat bestyrende reder.

H.E. Fester's 1/24 overtages af hans søn, Chr* Fester, København,

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 5-

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

•29

Mlr.br- dt. Nyborg 25/11 1859: 145 Lstr.

Omrigget til 3/m. skonnert 1382, som er seneste registrering

TT » XTlrfPT C r\ Ti f


Skibets Navn JE Faders Minde 1 ', før 1869: iST De tre Sødskende"

Rudkøbing, fra 1881: Marstal

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver IT C M V

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet dier SklbsbyguJogsattcstcn)

I Troense 183^ af Hans Hansen ibd. iflg

bilbr. dt. Troense pr Thorseng 13/8 183

På Kravel af Eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Fladt spejl

Beskrivelse af Forskibet G-lat stævn

1881:

For Dampskibe:

Maskinernes Anta! og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

41'i

12-0 (12*2)

5'5 ( 5'9)

21,04 tons (22,98)

Carl Pedersen Mortensen, Sætteskp.br. Rudkøbing 17/9 1867

Jens Peter Hansen Lam, Borg.br. Ærøskøbing 6/t 1873 (22/4 81)

1868 og endnu 1869:

Ovnnvt fører Carl Pedersen Mortensen, Hau på Langeland

" " Jens Peter Hansen Dam, Marstal

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

2-199

rer Mlr.br. dt. Rudkøbing 28/5 1859: 11 Lstr.

Mindre ombygning 1881.

Ifl.g. skr. fra Marstal reg.kontor dt. 2 6/10 1889 er dette

skib solgt til Kiel for en sum af 2.500 kr. Slettet af reg.

28/10 1889.

PÅ KRONBORG


"Falken"

jemsted: Lohals pr Rudkøbing, fra 1879: Hakskov, fra 1880: Korsør

Slup

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattestcn)

^„^gnal-bogstaver: IT R M F

I Bohus len i Sverrig 1859 5 intet bilbrev.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Dækkenes antal: 1

Hoved-Dimensioner

Masternes antal: 1

Længde: 28'8

Agterskibets form: Spidsgattet.

Bredde: 10'1

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt.

Dybde: 3 '6

Bygget på: Klink af eg.

Drægtighed: 6,66 tons (6,54).

Førere: Niels Rasmussen af Skiften på Langeland.

Jacob Geertsen af Kørsør (Nakskov indbg. 26/6 1880).

1879:

1880:

1877 og endnu 1878:

Ovnnvt. fører Niels Rasmussen, Skiften på Langeland

Gæstgiver Chr. Jørgensen, Nakskov.

Ovnnvt. fører, sømand Jacob Geertsen, Korsør.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-63

Mlr.br. dt. Kalundborg 11/7 1865: 3T lstr.

Ommålt 1879.

Iflg. ejerens anm. dt. p.t. København 23/1 1892 er dette fartøj

sat på land ved Korsør havn og fuldstændig faldet fra hinanden.

Certificatet forlængst tilintetgjort. Slettet af reg. 12/3

1892.

T C tT O T» TC n/S TTC 17 1TTP _» fr_> AIVTUAB éT


"F-lken"

: Frederikshavn

Fiskekv^se - galease

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Bangsbostrand af S.A.Rømest ?? iflg

bilbrev dt. Bangsbostrand 9/l0 1830,

Omb. , forlænget og omtaklet fr* 3 slup

galease i Frederikshavn 1879 sf H.V. til

Dækkenes antal: l

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Platgattet.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

med glat stævn.

Bygget på: Klink af eg.

: N R W G.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Buhl iflg. rek.-brev dt. Frederikshavn

"257T7L879

Længde: 4 0 ! 1

Bredde: 13' 3

Dybde: 5'5

: 18,8* tons

Førere: Peder Nielsen, Frederikshavn, borgerbrev dt. Frederikshavn 26/3 1879

1863 og endnu 1879:

Skibsfører : Ped r Nielsen

Senere i 1879 sælger Peder Nielsen 1/4 til:

Fiskehandler Ådri^nus Wilhelmsen

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-161

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Frederikshavn

Frederikshavn l/4

Mlr„br. dt. København 31/7 1871: 8,46 Lstr.

Ommålt"efter omb. ved målingsbevis dt. Frederikshavn 24/3 1879

til 16,56 tons.

Iflg. ejerens anm. dt. Frederikshavn 11/8 1892 er dette skib pj

fiskeri strandet på Anholt d. 12/2 1891 i storm og tåge. Mandskabet

5 m^nd reddedes alle i skibets båd. Skibet v~r ledigt.

Skibet?, værdi v^r 5000 kr.^ assur^nsesummen 4320 kr. Vraget

blev solgt til købmand P.Schou af Frederikshavn for 1200 kr.

os: er nu fuldstændig ophugget.

Slettet pf registret 9/12 1892.

J»~* /~\ ("I t~£ n m t t i-i n Tt T "IT* •l*~V 1-1i


navn: "Falken"

Tveraa på Suderø(Færøerne)

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Helsingør 1863 af Chr. Rohmann

og M.Barfoed iflg. bilbrev dt.

8/9 1863-

ignal-bogstaver: K 3 C V.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl

Beskrivelse af forskibet: Skarpt m. skæg

og fuglefigur

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 53° 5

Bredde: 14 f 0

Dybde: 6 ! 9

: 32,26 tons

Førere: Jacob Mortensen, Tveraa, borgerbrev dt. Thorshavn 17/7 1868

H.D.Jacobsen,borgerbrev dt. Thorshavn 23/2 1874(19/4 1882)

J.C.L.Mortensen,borgerbrev dt. Thorshavn 12/6 1882(l8/l 1883)

Ole Øster,Tveraa,borgerbrev dt. Thorshavn 28/6 1871(20/4 1886)

F.L.C.Christensen;,Tveraa,borgerbrev dt. Thorshavn 4/4 1885(28/7 1886)

Jens Pauli Johannesen,borgerbrev dt. Thorshavn 4/lO 1876(16/6 1888)

J.J.J.Toflum,Vaag,borgerbrev dt. Thorshavn 22/10 1884(8/3 1889)

L.P.C.Muller,borgerbrev dt. Thorshavn 16/3 1892(26/3 1892)

;1863 og endnu 1874:

Købmand Johan Mortensen

Tveraa pr. Suderø

1885: Johan Mortensens enke Susanne Mortensen

Tveraa

1889: Napoleon Mortensen

Vaag

Senere i 1889: Aktieselskabet "J.Mortensens eftl." i Tran^ ;1 svaag

stiftet 19/3 1889.Bestyrelsen med sæde i Trangisvaa^ ; består

af følgende aktionærer:

Handelsbestyrer Peter Mortensen

Tveraa

Handelsbestyrer Joens Mortensen

Tveraa

Handelsbestyrer Niels Juel Mortensen

Tveraa

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-7

Landsarkiv:

: Mlr.br. dt. Helsingør 7/9'1863: 17 Lstr,

Seneste registrering dt. 6/9 1889-

TT 4 \T Tk F T C r\ S~~< O iTX "FT * TS T O Ti,Æ TT C T7 T? T TB fr Ta m


"Falken"

Århus, senere Gilleleje pr. Helsingør

Bkonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N R G V

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Oprindelig krydstoldfartøj. Ombygget

i Præstø 1867 af C. Nielsen^ iflg.

ombygningsbrev dat. Præstø 23-9-1867*

Dækkenes antal: et

Masternes antal: to

Agterskibets form: hækbygget m. fladt

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigl

glat stævn

Bygget på: kravel af eg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 41*7

spejl Bredde: 11 *0

Dybde: 4 » 4

; m.

Drægtighed: 13,18 tons

• P. Christiansen af Aarhus

j. Hansen af Aarhus (Aarhus indb. 11-3-1878)

P. Hielsen m. borgerbr. dat. Aarhus 26-5-1880 (Aarhus indb. 28-3-1

N.P.L, Duus af Assens m. borgerbr. dat. Assens6-9~1882 (Frederikshavn

indb. 13-10-1885)

Søren Peter Nielsen af Aarhus (Aarhus indb. 26-4-1888)

Bækker Andersen af Gilleleje

Redere: 1877:

Skibsfører P. Christiansen, Århus

1877: Skibsfører J. Hansen, Århus l/2

Skibsfører P. Jensen, Århus l/2

1877 og endnu 1878: Skibsfører P. Christiansen, Århus l/2

Skibsfører J. Hansen, Århus l/2

1880: Jacob Hansen sælger sin l/2 part til: Skibsfører P. Nielsen, Århus.

Fisker Bækker Andersen, Gilleleje pr. Helsingør eneejer

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-401

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Overført fra Odense midi. skibsregister. Ommålt og omregistre

ret på grund af forældet mir. br. dat. Præstø 27-9-1867? dr. 6 lstr..

Overført fra Aarhus til Helsingør skibsregister i henhold til ejerens

begæring ved reg. anm. dat. Gilleleje 5-2-1891. Købesum 1/91 1.4oo kr.

Bftermålt 4-12-1891.

Overført til ny fart fort. bi$d 1, fol. 176 den 21-8-1895.

TV JL TfcT IT*. *-* *r*\ *n *nt in A TT* • £"1 IWffT iHt TT* im TI TTfc "VT ITfc tt~"k. "»T *H~» rf^*. V* JT*1


.: Falken

Skibets hjemsted: Assens

'iskekvare

Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N T M G

Hvor og når bygget

/gmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysninEsattesten)

Assens 1883 af Adam Hansen, ifgl. bilbrev

dt. Assens 7 april 1883-

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: jagtform

Bygget på: klink af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

le: 31'8

Bredde: 12 ( 4

5 [ 8

e:

gtigfaed: 14,29 t

Niels Jørgensen af Assens med borgerbrev dt. Assens 11 april 1883.

Nicolaus Petersen af Assens med borgerbrev dt. Assens 24 okt. 1885 (Assens

3o/lo 85).

Ifølge bilbrev dt. Assens 7 april 1883 og nationalitets og ejendomserklæring

dt. Assens 9 april 1883 tilhørende:

Niels Jørgensen sømand Assens med l/2 p.

Nicolaus Petersen " " " l/2 "

Ved skøde dt. Assens 3o okt. 1885 sælger N Jørgensen sin l/2 p. til medejeren

Nicolaus Petersen, sætteskipper, Assens, der således er eneejer.

Nationalitets og ejendomserklæring dt. Assens 3o okt. 1885-

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 197

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Nybygget i Assens 1883-

Lfølge Assens af 3o/lb 85 har sætteskipper N Jørgensen i Assens påtaget

forpligt, efter reg. cirk. nr. 5 for N Petersen.

Opt. på fart. fort. bd. LI fol. 116 . 4/8 96.

HT -E-X n T fl iTt. a-t Cl /K TOA T>rmriR(TTTriT7ITnTn YT TTB /!"» "fc.T Ti f^. Y\ n

sis


"Falken"

Jemskruedampbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Dækkenes antal:

Masternes antal:

Agterskibets form:

Beskrivelse af forskibet:

Bygget på:

Førere: 1865: Lyngbye

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde:

Bredde:

Dybde:

Drægtighed: 30 lstr. Mlr.br. dt.

København 21/9 1864.

: 1865: H.P. Prior (købt af Frederik d. VTT's dødsbo iflg. skøde

dt. København 9/9 1864).

Hoved-skibsregistrerings-protokol: Kilde ukendt

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

•ffir t TfcT T-v in T n ^\. *~i fi SY. T7> £ -n"S T^ C* T* IS Y T O Y7< T7" TT 1D5A fr Ti if"% "VT Ti f~\. Yi ST\


Skibets navn: "Falken"

: Beg. distr. nr. 25 Hesteyri

* Skruedampskib

Hvor og når bygget

bygmesterens navn og

(Efter bilbrovet eller skibsbygningsattesten)

"Christiania ittyt? af Åkers mek. Værk

sted iflg. bygningsattest dat. Chri

stiania d. 6/4 1895

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: hækbygget

Beskrivelse af forskibet: skarp bov med

glat stævn

Bygget på:klink af stål

: L B N D

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Triple ekspansion med 3 5 nom HK.

Åkers mekaniske Værksted Christiania

Længde: 86 ! 5

e:

17'0

9*1

93,96 tons

Jacob Bull,, skibsfører, Hesteyri

Bygningsattest dat. Christiania d. 6/4 1895 med påtegning dat. Hesteyri

d. 26/4 1895 samt nationalitets og ejendomserklæring dat. Isafjord d.

26/4 1895

Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 92/92

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Indført fra Christiania i april 1895

Rag. anm. udateret

Målingsbevis dat. Isafjord d. 26/4 1895

Optaget op Islands hovedregister 1-47

vir • »TTimT *-t *-x«~i n*-_TT7'*'r»T>i-'11flrTTO¥T1T7'Tn T»2 fr Tt s\ Tt.f T> r\ Ti r*


Falken

Rønne

Dæksbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Rø på Bornholm I887 af Peder

Poulsen af Gudhjem ifl. bilbrev dt.

Hasle 10. november .1887.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: spidsgattet.

Beskrivelse af forskibet :middelfyldig

bov, glat stævn.

Bygget på: klink af eg.

TS W K L

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Ho ved-Dimensi ouer

Længde: 2 5 f 3

Bredde:

8 ' 9

Dybde: 3'3

Drægtighed: 5,09 tons

Jørgen Christian Jørgensen af Lindeskoven, Rø Sogn.

18. november 1887 tilhørende:

Jørgen Christian Jørgensen, fisker, Lindeskoven, Rø Sogn.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

12, 224,

Ved erklæring dt. Gudhjem 18/11 87 har bådebygger Peder Poulsen af

Gudhjem påtaget sig 1 forpligtelser efter reg. cirk. nr. 5-

Overført til fartøj:sfortegnelse bd. III, fol. 26 den 16/2 1900.

rir « »i ir* in T o ^~v *~i e~< *-& 17 1 T>rnoii/rTTOin'ir"in Y\ t fr T» /"> "M T> S\ Ti yf~"


Falken

København

Læksbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Kolding 1886 af E. Jacobsen-

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: .1

Agterskibets form: spidsgattet.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

med krølle.

Bygget på: klink af es og fyr.

. v. Spath, søkadet, København.

18 august 1886 tilhørende:

W. v. Spath, søkadet, København.

H W B R

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: - 24' 2

Bredde: 9' 2

Dybde: 3« 8

Drægtighed: 4,82 t.

26 april I89O tilhørende:

1. ingenieursdirektions 3. bygningsdistrikt, København

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

12, I36

Skibet får lystfartøjscertifikat 30/8 1886. Lette afleveres atter

26/4 1890, da båden ikke længere benyttes til lystsejlads.

Overført til ny bådefortegnelse bd. I, s. 257 den 7/10 02.


Navn '"Falken", tidligere kaldet ,! "Svanen ,B ' og "Fehmern"'

Assens

Art Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver UC RI

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

I Ommel af Rasmus Hoffmann ibd. iflg.

bilbrev dt. Ommel ^3/9 1835-

På "^ravRl af 7?g

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Plat gattet

Beskrivelse af Forskibet G-l at stævn

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Længde

Bredde

le

35'7

11'5

5 5 4

Rasmus Hansen, Borgerbrev Assens 21/3 1865

1864 og endnu 1869:

Ovnnvt. fører Rasmus Hansen, Assens

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 2--24 3

Rigsarkiv

Landsarkiv

16,47 tons

Mx.br. dt. Assens 14/3 1862: 8_- Istr.

Blev bygget under navnet ""Svanen* 1 ", købtes senere af

Krydstoldvæsenet og fik navnet '"Fehmern'* 1 . Solgtes senere ved auktf

on. Favneforandring til "Falken" tilladt 1869-

Iflg. anm. fra Assens toldkammer er dette skib af Rasmus

Hansens arvinger solgt til Skipper Christoffer Holm af Calø ved

Åbenrå for 6^5 kr. Slettet som solgt til udlandet 16/6 1888.

ELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


Falken

Kebenhavn

Skruedampskih.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

Malmø 1890 af Kockums Mekaniska

Verkstad Aktiebolag, iflg. bilbrev

dat. Malmø Rådhus 15. februar I890.

Dækkenes antal: et.

Masternes antal: 10.

Agterskibets form: rundt spejl.

Beskrivelse af forskibet: skarp bov med

glat stævn.

Bygget på: klink af jern.

U B S

CF. Halstein, fiskerikontrolør for Østifterne.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Maskine med 40 nom. HK.. Kockums

Mekaniska Verkstad Aktiebolag,

Malmø.

Hoved-DimeBsioBer

Længde: 85'0

Bredde: l6 f 4

Dybde: 8'9

Drægtigbed: 82,99 tons.

Iflg. bilbrev dat. Malmø 15. fabruar I89O og Indenrigsministeriets skiveise

af 18. februar I89O tilhørende:

Indenrigsministeriet.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

11-352/353

Indført fra Malmø i februar I890 som nybygget dersteds. Iflg. Generaldirektoratets

skiveise af 20-2-90 har Indenrigsministeriet ved skiveise af

19. s.m. begæret skibet målt og registreret som tilhørende samme ministerium,

hvorefter indførselstolden iflg. kvittering dat. Københavns toldkammer den

21-2-90 er betalt med 2055 & r ? som er 3f a a ^ anskaffelsessummen 6850O kr.

Reg. anm. dat. Kbh. 20-2-90. Målingsbevis dat. Kbh. 21-2-90.

Overført til nyt skibsregister bind 18 fol. 98. Nyt certifikat udstedet

5-7-09.

U A MT»"[?T C jOs


org

Skonnert

Registrerings- samt kendingssignal- N K V

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyEninesattestcn)

I Jersey, Kanaløerne, l86l, intet bilbrev.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Hækbygget med

afrundet spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt med

krølle.

Bygget på: Kravel af amerikansk f ynj-.

. Arnesen af Ålborg, borgerbrev

.Chr. Jensen " "

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

89'3

l6'5

lO'O

108,06 tons

rring 4/3 l86l.

org 25/6 1879 (s e dato)

Redere: 1 8 73:

Et aktieselskab i Ålborg, stiftet 29/12 1873» hvis bestyrer er:

Gross. P.G. Vallentin, Ålborg, der senere er bestyrende reder med

2/l5» mens skibsf. Rasmussen's enke har 3/l5» ovnnvt. fører G. Arnesen

3/15» skibsf. L. Lindegaard 2/l5» købm. F. Krag 1/15» kunstdrejer

L.N. Jansen l/l5» skibsf. H.Chr. Bruun 1/15* tobakshdlr. C

Sørensen 1/15» alle Ålborg, og købm. Søren Jensen, Løkken 1/15-

1879 : Particulier Jansen bestyrende reder med 1/3» købm. F. Krag 1/3 °g

skibsf. L. Lindegaard 1/3t alle Ålborg.

1889: F. Krag's l/3 til ovnnvt. fører H.Chr. Jensen, Ålborg, der nu er

bestyrende reder.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

_£r: Købt i Hamborg som fransk ejendom under navnet "Emily

Goulet" af St. Servan, købesum 20.000 frc, told 3$ = 213 Rd. 17

sk. Xnt.nat. certificat dt. konsulatet i Hamborg 6/8 18731

116,09 reg.tons.

Seneste eftermåling dt. 26/8 1881.

IkT ITV ¥1T /l i« - * i""1 *-1 /TT6 TT7 i TT» n i * t i n n - n r F -ir* ir TT> JO» TWT T> rf-V T* iTi


"Falken"

Marstal

Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: u L T P

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

Ombygget i Marstal I848 af H.H. Priis

iflg. bilbrev dt. Ærøskøbing 6/7 1848

Ombygget 1880.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

1880:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

e:

38'4 (59 ! 4)

IV 8 (14'1)

6 f l ( 6*4)

25,65 tons (25,34).

Hans Mortensen Hansen, borgerbrev Ærøskøbing ll/3 1865-

Erik Hansen,... - " Ærø herred 4/5 1880 (9/3 80)

1848 og endnu 1874:

Ovnnvt. fører Hans Mortensen Hansen, Marstal,

do •do Erik Hansen, Marstal.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

6-372

Mlr.br. dt. Marstal 10/4 1865: 12i lstr.

Seneste eftermåling dt. 22/10 1881.

\mpT c r% r* c rx f? B T C H ; "TOP17T Ti Tr Ti iTV TVT T> r\ Ti f~*


"Falken"

: Hoskilde, fra 1885: København

Jagt

Hvor og når bygget

/gmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

.gnal-bogstaver: U L V H

Opgives at være bygget i Hoskilde 1830

af M. Larsen, intet bilbrev.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg og fyr.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

38'4

13'3

4'7

14,80 tons (14,86)

Førere: Lars Vendelbo Andersen, sætteskp.brev Leire herred 17/7 1874-

Hans Peder Vendelbo Andersen (???).

Pørnvt. 1. VendelibeAndersen (1/10 1880)

do H.P. Vendelbo: Andersen, sætteskp.br. Leire herred 10/2 1882

(11/2 82).

Peter Vilhelm Larsen, sætteskp.brev. Leire h. 26/7 1883 (30/7 83).

Førnvt- L. Vendelbo Andersen (22/10 83).

H.P. Olsen, sætteskp.brev. København 31/3 1885 (??? ).

1881:

1882:

1884:

1873 og endnu 1874:

Ovnnvt. fører Lars Vendelbo Andersen, St. Jørgensbjerg, Roskilde -J-.

do do -H.P. Vendelbo Andersenj " " " i-,

L. Vendelbo A.ndersen f s -g- til værtshushdl. Lars Petersen 2/8,

gårdejer Hans Christiansen, St. Jørgensbjerg l/8, og kask Christian

Olsen, St Hans hospital l/8, alle pr Roskilde. H.P. Vendelbo Ånder

sen er bestyrende reder.

Ovnnvt. fører Peter V. Larsen, Himmeløv pr Roskilde -J-.

Brolægger Hiels Jørgensen, Roskilde -g.

Ovnnvt. fører H.P. Olsen, København -jr, bestyrende reder.

Stenhugger' L.C. Hansen, " i.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-383

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: Mlr.br. dt. Roskilde 18/5 1864: 8 lstr.

Ommålt 1885-

Iflg. anm. dt. Gilleleje 10/10 1890 er dette skib af den orkanagtige

storm d. 2.s.m. sat på land ved G-ilb jerghoved så højt, at

besætningen kunne gå lige iland, da skibet stod tørt. Skibet, der

var på rejse fra København til Holbæk i ballast, havde en værdi af

300 kr., der ikke var assureret. Vraget solgt til bådfører Mads

Melsen af Gilleleje for 70 kr. Slettet af reg. 9/12 1890.

•» T r\ in -r c~< *•-*. *~< ri /T( T"i ir>r-r


"Falsled"

Falsled pr. Fåborg

Skonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: IT H K C,

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Falsled pr. Fåborg 1853 af P.Nielsen

iflg. bilbrev dt. Falsled 28/11

1853.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl

Beskrivelse af forskibet: med krølle

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 71'5

Bredde: 20 f 4

Dybde: 10'2

Drægtiglied: 104,91 tons

>: J.Hansen,borgerbrev dt. Fåborg 23/1 1854.

Hiels Kielsen,Falsled,borgerbrev dt. Fåborg 2/°-69(9/5-77,endv.nvt.:8/4

1889 •

Rasmus Hansen Stærke,Ommel,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 19/8-82(12/11-

1888).

:1861 og endnu 1872:

Enke efter skibsreder H.Christensen , Maren Christensen Falsled 2/4

skibsfører N.P.Storm Ane M.Storm Falsled 1/4

Skibsfører Kiels Nielsen Falsled l/4

I 1877 sælger A -ne M. Storm sin 1/4 til:

Skibsfører Niels Nielsen Falsled pr. Fåborg

I 1885 overgår Maren Christensens 2/4 til eje af:

Skibsbygmester Peder Nielsen Falsled pr. Fåborg

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-325

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

: Mlr.br. dt. København 2*/2 1864.

Iflg. skøde dt. Fåborg l°/3 18°1 er dette skib solgt til Jøns^

torp i Sverige for 3675 kr..

Slettet af registret 16A 13°1.

>~i i-t *~it m r


"Falster"

Kastrup

Jagt (lægter), før 1856: Krydstoldjagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N 1 T G

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Falsled, pr Fåborg 1839 af J.M.

Møller, intet bilbrev^

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 31'2

Bredde: 9'7

Dybde: 5'3

Drægtighed: 11.20 tons.

Førere: Oscar Petersen, borgerbrev København 12/10 1844.

Redere: 1856 og endnu 1874:

Ovnnvt. fører, skibsreder Oscar Petersen, Kastrup.

Hoved-skibsregistreririgs-protokol: 6-367

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

: mr.br. dt. Nyborg 10/6 1856: 5~l lstr.

Iflg, Kastrup tolds skrivelse af 26/11 1892 er dette skib

ophugget for flere år siden, hvorfor det slettes af reg. 31/12

1892.

•ETTT A TfcT TV tO Y C~1 *^V /"< C~< iTX Y^tY^T^C^TiMYTCY^Y^T^ 1T» i Yr Ti /"fc 1*T T» /->K Ti f~


"Falster"

Køb enhavn

Skruedampskib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N K T C

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I København 1866 af Burmeister & Wain,

iflg. bilbrev dt.20/10 1866.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Skarpt med

glat stævn.

Bygget på: Klink af jern.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Maskine på 50 H/K.

Burmeister & Wain, København.

Hoved-Dimensioner

Længde: 133'1

Bredde: 17' 5

Dybde: 8'7

Drægtighed: 154,71 tons (164, 01)

Kiels Nicolaj Riise, borgerbrev København 20/7 1872.

Rasmus Jørgen Rasmussen, " lunde-Skam h. 7/8 1882 (12/8 82

A.G.C. Olsen, " København 9/5 1878 (28/8 82

1867 og endnu 1873:

A/S "Pet Forenede Dampskibs-Selskab", stiftet 11/12 1866, hvis

bestyrelse med sæde i København er:

Etatsråd C.A. Broberg, do L.P. Holmblad, overretsprokurator J.L.

Simonsen, kapt. i søværnet C.A. Garde, etatsråd CF. Tietgen, og

med grosserer C.P.A. Koch som administrerende direktør, alle af

København.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-120

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: Bygget for regning af "Pampskibsinteressentskabet i Nykøbing

på Falster", der i 1867 solgte det til ovnnvt. rederi for 55.000 Rd.

Mlr.br. dt. København 20/10 1866: 52 lstr.

Mindre ombygning 1877.

Pa der savnes plads til registrering af ny tonnage, fortsættes

registreringen pr 1/3 1883 i bind X, fol. 186.

\ T A P T O /-**-> C1fl£T?>kYiTC


'"Falster* 1

København

Barkskib

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N K C Q

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet clicr Skibsbygningsattesten]

I Raumo, Finland, 1865 af J. Wigelius

iflg. bilbrev dt. Rautao 7/8 1865-

V-% V-ra.vp1 af fyr

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 3

Agterskibets Form Hækbygget m. rundt

spejl.

Beskrivelse af Forskibet Middelfyldigt,

.skæg med krølle

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Længde 12^'3

2?'6

15'7

Drægtighed 413,82 tons

Førere: Oluf CV. Bache, borgerbrev Kalundborg 3/7 1863.

er:

1872 og endnu 1873:

Gross. H.S. Hansen bestyrende reder med 7/24, ovnnvt. fører O.C.W.

Bache 5/24, skibsr. C. Eberth 2/24, particulier J.H. Wibe 1/24,

urtekr. H.P. Lemming 1/24, skibsf. Axel Berg 1/^4, gross. Hans Petersen

1/24, alle København, havnefoged H.J.F. Fester, Faxe 1/24,

skibsf. Julius Larsen, Helsingør 1/24, fotograf J.B. Sidenius 1/24,

købm. F. Chr. Sidenius 1/24, do Chr. Uresler 1/24 og do J.F. Marchner

1/24, alle Nykøbing Falster.

Hoved-Skibsregisrrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

5-346

Anmærkninger Indført fra Finland i Maj 1872 under navnet s! Uno"" af Bjørneberg,

købesum 21.000 hmb. beo. mark, told 2 #, 278 Rd. 24 sk.

Int.nat. certificat dt vicekonsulatet i Bjørmsborg 28/5 72: 365 reg.t

Iflg. Gen.dir. skrivelse af 28/10 1879 er dette skib, efter

at være kæntret i Caiais yderhavn d. 1/8 s.å. og blevet vrag, solgt

til Bover for £ ^60. Skibet var på rejse fra Neder Kalix til Caiais

med en ladning planker. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Casco assureret

for 40.000 kr. (Ingen oplysning om ladningens værdi og assurence').

Slettet af reg. 12/11 1879-


navn: Falster

. København

Skibets art: skruedampskib

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysninEsaitestcn)

København 1866, af Burmeister & Wain

ifgl. bilbrev dt. 2o okt. 1866.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets formrhækbygget med rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: skarpt med

glat stævn.

Bygget på: klink af jern.

: N K 1 C

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsft

Maskine på 5o hk.

Burmeister & Wain, København.

Længde: 133'1

17'5

8*7

e:

Brægtighed:158, 97 t

Førere:

J C C Olsen med borgerbrev og attest som dampskibsfører dt. København 9 maj

1878.

H F Ishøi med borgerbrev dt. København 2 nov. 1881 og attest som dampskibsfører

dt. København 24 jan. 1882 (28/12 83).

J G C Olsen (se ovennævnte) (Helsingør 12/4 84)-

H F Ishøi (se ovennævnte) (15/12 87).

C 1 Hansen med borgerbrev og attest som dampskibsfører dt. Æbeltoft 3/5 87

(13/11 9o).

R A Skov med borgerbrev dt. Arts og Skippinge herredk. og attest som dampsfe4fe®£gger

dt. København 16 ma-j-^&S^—^L/é—93^

Ifølge skøde dt. Nykøbing på Falster 31 maj 1867 og nationalitets og ejendomserklæring

dt. København 31 ok£. 1875 tilhørende: Aktieselskabet "Bet

forenede dampskibsselskab" i København, stiftet d. 11 dec. 1866, hvis bestyrelse

der har til sæde i København, består af nedennævnte aktionærer:

C A Broberg etatsråd, grosserer København

L P Holmbiad

J L Simonsen overretsprokurator "

C A Garde kaptajn i marinen "

C F Tietgen etatsråd, bankdirektør "

Selskabets adm. direktør er C P A Koch, konsul "

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 186^

Rigsarkiv:

Vend:

Benne registrering er en fortsættelse fra bind VI, 12o.

Overført til nyt skibsregister, bind 2 fol. 93- 22/lo 19ol.

rr A TfcT TTV in T n T*.T T> rf~V TTl f~A


Redere fortsat:

Ifølge firma anmeldelse dt. København 2 maj 1887 med påtegning fra Kbhvns.

magistrat er i stedet for C A Broberg og J L Simonsen, der erddøde, indtrådt

i dette selskabs bestyrelse:

H Fritsche grosserer København

C Tarp dr. jur., professor Frederiksberg

Nation, og ejendomserkl. dt. 9/3 87-

Ifølge selskabets anmeldelse dt. København 12/2 . 91 er L P Holmblad afgåert

ved døden, og i stedet indtrådt i bestyrelsen:'

Julius Holmblad generalkonsul, grosserer København

Nation, og ejendomserkl. dt. København 12/2 91-

Ifølge anmeldelse dt. København 1 juni 1892 er C P A Koch død og

C Normann kommandør, selskabets adm. direktør.


'Falster'", fra 1866^'Samsi fra 1880: "Prøven 1

Nykøbing Falster, fra 1866: København, fral876: Nakskov

fra 1880: København, fra 1882: Nykøbing Falster '

Skruedampskib (Fiskekvase)

Registrerings- samf Kendings-Signal-Bogstaver NC V R

Hvor og naar bygget

For Dampskibe:

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

I Nykøbing Falster 1862/63 af E.C.

Benzon Ibd. iflg. bilbr. dt. 21/4 186' ;.

Maskine på ^0 HK.

P.Hansen, Nykøbing F.

På Kravel af F^r

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Hæk m. rundt spejl

Beskrivelse af Forskibet G-l at stævn

Hoved-Dimensioner

Længde 85'2

Bredde 15 ' 1

Dybde 7'5

Hask.rum 22'25

Drægtighed 72,04 tons (72,76)

: Hans Wilhelm August Kyster, Borgerbr. Århus 23/3 1858.

Hans Otto Nielsen, m København 27/4 1880

(Dampsk.fører samme dato)

Carl Julius Holm, '" København 25/1 1881 (26/1 81)

L.J.Benzon, " Nykøbing F. 28/"* 1876

{å/n 1882)

1869: Premierløjtn. i søværnet Johannes Sophus Poulsen, København

1869: A/S "Kjøbenhavns Fiskhandel s-Selskab ", stiftet 1/11 1869 og med følg.

bestyrelse, der har sæde i København: Etatsr. S.Linnemann, Kapt. V.

Luders og Gross. E.Friis, alle Kbhvn.

1876: Ivlask.fabrk. H.A.Hammerich og do J. P.E. Tuxen, begge Nakskov, hver i oart.

1880: Å/S '"Kjøbenhavns Fiskeri Selskab'", af 15/5 1880 og med følg. bestyrelse,

der har sæde i København: Gross. Frantz Adolph, formand, do Vilhelm

Petersen, viceforra., do Ludvig Bramsen, do Peter Beck og generalkonsul

Fritz Holm, alle København.

1882: A/S '"Smaalandenes Dampskibsselskab"% stiftet 28/6 1882 og med følgende

XJ bestyrelse, der har sæde i Nykøbing Falster: Købmand Th.Borello

formand, skibsbgm. E.C.Benzon og slagter J.Barfoed, alle Nykøbing F.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

2-289

forandret til fiskekvase i foråret 1869 i Helsingør.

Ylrvbr. dt. Nykøbing Falster ^1/4 186?: 25 Lstr.

Auktions-købesum Juni 1876: 10.200 kr.

j'indre ombygning 1880.

Da der i 1883 savnes plads til videre registrering, fortsæt :

tes 'denne i reg. bind X,- side 17^.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE!

PÅ KRONBORG


Skibefs Navn "Fama"

Svendborg

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D W R

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

{Efter Bilbrevet eller Sldbabygningsattcsten)

I Skårupør 1830 af S. Hansen af Troense

iflg, bilbrev dt. Troense 15/4 1831

På kravel af eg og fyr

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Fladt spejl

Beskrivelse af Forskibet Skarp stævn


For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

28 M

. 9'2

4'5

7j44 tons

Førere: K. Christiansen, sættskp.brev Svendborg amt 17/2 1860

R. Christiansen, (Svendborg indbg. 30/12 1886),

1886:

1851 og endnu 1870:

Ovnnvt, fører K, Christiansen^ Skårupør or Svendborg.

n R. Christiansen, " » E

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

3-H3

Mlr.br, dt, Flensborg 18/5 1860: 3\ Lstr.

Seneste registrering dt. Svendborg~30/12 1836

ELS- OG


Skibets "Familia"

Svendborg

3/mastet skonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N I K D

Hvor og når bygget

gmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

På Thorsen! 1852 af N.R. Troensegaard

iflg. bilbrev dt. Troense 31/8 1852.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spea'l.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

med krølle.

?get på: Kravel af eg.

1882:

1889:

1891:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

le:

•6«g

94*9

23'8

12'4

229,47 tons.

A.P.F, Troensegaard, borgerbrev Svendborg 8/9 1856.

Lars Andersen, " Stubbekøbing 2l/3 1878 (23/9 89).

1873 og endnu 1874:

Ovnnvt. fører A.P.F. Troensegaard bestyrende reder med 24/48,

Christian Troensegaard's enke, Agnete, 16/48, H.C. Hansen's enke,

Caroline, 3/48, skibsreder Thomas Nielsen 2/48, alle Troense, og

skibsfører Carl Hansen, "Vindeby 3/48.

Agnete Troensegaard's 16/48 til Carl Hansen, 4/48, nu 7/48, enke

Marie Jørgensen, f. Troensegaard 4/48, skibsfører Carl Ed. Troensegaard

4/48 og skibsbgm. Carl Julius Jensen 4?48, alle Troense.

Marie Jørgensen's 4/48 til A.P.F. Troensegaard, nu best. red. med

28/48.

Th. Nielsen's 2/48 til garver Chr, Jacobsen Broch, Svendborg.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

6-273

Mlr.br. dt. Svendborg 9/5 1863: 106 lstr.

Eneste registrering dt. 17/4 1874.

Rå \mi?I C_ AC CfTÉITADTOMTTCrFT ¥> A \T » n n r-


584

Skibets Navn "Familie", fra 1884 "Eline"

Ærøskøbing, fra 1884 Marstal

Skonnert

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N GM C.

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygaingaattcstcn)

I Troense 1863 af C.E.Møller ibd.

iflg. bilbrev dt. Troense 8/6 1363.

På krpvel sf egT

Dækkenes Anial 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Fladt spejl

Beskrivelse af Forskibet Gallionsf igur

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Længde 93' 3

Bredde 19'5

Dybde 9' 5

120,94 tons

:N.HBBrandtj borgerbrev dt. Ærøskøbing 23/2 1853

H.C.Lauritzen,Marstal,borgerbr. dt. Ærøskøbing 20/2 1868(29/9 1834

er endv.nvt. 27/2 1891 og en gang i 1893)

E.E.Gotfredsen,borgerbrev dt. Ærøskøbing 23/12 1890(23/12 1890)

C.G.Madsen,borgerbrev dt. Ærø Herredskontor 20/9 1876(16/3 1893).

Redere:! 1863 og endnu 1871 5 ejerejalle Ærøskøbing og alle med 1/5 part:

Skibsreder Hans Nielsen Brandt,skibsreder Carl Hansen Brandt,skibsreder

Peter Tilhelm Brandt,skibsreder Niels Hansen Brandtsskipper Berendt Frederik

Erichsen.

I 1832 overgår P.T.Brandts 1/5 ved hans død til hans hustru:

Johanne Agnes Elenore Brandt,født Dencher,der nu også er best.reder.

Købmand,best.reder A.H.Petersen Marstal 3/16

Skibsfører H.C.Lauritzen '' 8/16

Jomfru Karen Christensen København 2/16

H.J.Hansens enke,Christiane født Kromann Marstal 1/16

tpklbsfører A.C.Albertsen *-• 1/16

Positioner: Købmand P.Simonsen Odense

11890 sælger P.Simonsen sin l/l6 til best.reder A.H.Petersen.

I 1391 sælger H.J.Hansens enke sin 1/16 til H.C.Lauritzen med 1/32 og A.C.

Albertsen med 1/32.

I 18°3 sælger A.H.Petersen 8/96 til skibsfører Rasmus Albertsen,Marstal

med 4/Q6 og skibsfører Johan Albertsen,Marstal med 4/°6.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol4_]_09„

Rigsarkiv

Landsarkiv

Anmærkninger Idr.br. dt. Svendborg 5/6 1863: 6l£ Lstr.

Iflg. best.reders anm. dt. Marstal 23/10 1893 er dette skib

på rejse fra Skelefteå til Dunkerque med 1100 tdr. tjære til

en værdi af ca, 15000 kr. 14/10 1893 påsejlet i den engelske

kanl af belgisk postdamper "Marie Henriette" af Ostende,der

der indhentede skibet,og straks efter sunket.Vejret mørkt og

diset.Af mandskabet 6 mand reddedes kun styrmanden.

Skibets værdi og asssurancesum 10500 kr.

Slettet af registret 27/10 1893.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


Skibefs Navn

Skibets Art

"Familien"

Sønderho på Fans

Galease

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D V R

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Ski baby gninøsattesten)

I Sønderho 1855 af S.J. Sønnichsen ibd

iflg. bilbrev dt. Sønderho 20/4 1855.

På kravel af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Fladt spejl

Beskrivelse af Forskibet Glat stævn.

1836:

r:

h

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 66'8

Bredde 16*8

Dybde 7 ! 7

IT „- Petersen. ???

H.H. Thøgersens borgerbrev Fanø birk

Hans Kielsen Petersen? n Ribe

Førnvt. Mels Hansen Thøgersen

Drægtighed 73? 78 tons.

1871

9/3 1872 (???)

(???)

(1/4 1879)

1870:

Skipper Hans Melsen Petersen, Sønderho 6/16 part (junior).

do Hans Hiéls;en Pedersen,

2/16 (senior).

do Thomas Melsen Jerne,

6/16

Styrmand Mels Hansen Thøgersen, 1/16

Frøken Ane Thøgersen,

1/16

Ovnnvt. fører Niels Hansen Thøgersen, Sønderho part. best. r

Styrmand Jes Kielsen Petersen

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

3-128

Mlr.br. dt. Ålborg 19/6 1865: 36 Lstr.

Iflg. Gen.dir. skrivelse af 10/10 1887 er dette skib på

rejse fra Ålborg til Riga forladt i synkefærdig stand i Østersøen

d. 25/9 1837 p.gr.a. knækkede master og lækage, og det formodes

at være sunket i løbet af en time. Besætningen, 4 mand3 reddet i

egen båd og senere optaget af en fransk brigr der landsatte dem i

Libau. Casco 3-600 kr. uassureret. Ladningen 110 tons kridt? hvis

værdi og assurence ikke kendes. Slettet af reg. 27/10 1387-

HANDELS- OS SØFARTSMUSEET


"Familien"

I: Sønderho på Fanø, fra 1875: Thisted

Galease

Registrerings-samt kendingsslgnal-bogstaver: H L S R

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Sønderho 1854 af C. Jensen ibd. iflg

bilbrev dt. Sønderho 11/2 1854.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Platgattet.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

1875'

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

•6 "5*

62*0

16*8

7 f 9

66,77 tons.

P.P. Thomsen af Sønderho, borgerbrev Ribe 14/9 1853.

Jens Andreas Jensen Badstue, " Hassing-Refs herred 4/2 1870

(???).

1872 og endnu 1874:

Ovnnvt. fører P.P. Thomsen bestyrende reder med 16/32, skibsfører

P.G. Carstensen 2/32, do A.P. Thomsen 2/32, do P. Thomsen 4/32,

do S. Mathiesen's enke 2/32, do P. Sønnichsen jun. 1/32, handelsbetjent

B.P. Christensen 1/32, alle Sønderho, og proprietær M

Hansen's enke, Krogsgård, 4/32.

Havnefoged J.P. Kløvborg, Thisted, eneejer.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

6-358

Mlr.br. dt. Panders 24/4 1864: 3l£ lstr.

Købesum i januar 1875: 6.500 kr.

Iflg. Thisted reg.kontors indberetning af l/ll 1875 er dette

skib på rejse fra Newcastle til Krik totalt forlist d. 23/9 s.å.

ved indsejlingen til Thyborøn kanal. (Ingen nærmere oplysninger).

Slettet af reg. 3/ll 1875.

A IV TIT?. T. Q_ O fZ *n


"Familien"

Frederikshavn

Fiskekutter m..brønd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Frederikshavn 188o af H. V. Buhl,

ibd. iflg. bilbr. dat. Frederiksha vn

31. maj I880

Dækkenes antal:

Masternes antal:

Agterskibets form:

et

to

Spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

Bygget på:

N S O

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde:

Bredde:

Dybde:

Drægtighed:

4o*8

13*6

53*1

15,31 tons

Lars Andersen Kruse m. borgerbr. dat. Skagen 18. marts 1863.

Peter Christensen af Skagen m. borgerbr. dat. Skagen 26 maj 1883

(Frederikshavn indbg.24-8-1883)

Niels Christian Jensen Bogh af Skagen, m. borgerbr. dat. Skagen

31. marts 1884 (Frederikshavn indbg. 15-5^1884)

Lars Jensen af Bangsbostrand m. borgerbr. dat. Frederikshavn

9-2-1877. (Frederikshavn indbg. 15-2-1886^

M. Larsen, m. borgerbr. dat. Frederikshavn 13-4-1893. (Frederikshavn

indbg. 8-7-1873")

I880:

Forbjerger Hans Christian Jensen Bogh (Bagh), best. reder, Skagen l/8

Fisker_Jens Larsen Kruse, Skagen l/8. Skibsfører Lars Andersen Kruse, Skager

1/8. Fisker Jens Bogh. Madsen, Skagen l/8. Fisker Jens Christian Christensen

1/8. Skibsfører Andreas Iversen, Skagen 1/8. fisker Simon Sørensen -Jensen

Bogh 1/8. Fisker Niels Kristian Jensen Bogh l/8.

I884:: Fortøjerger Hans Christian Jensen Bogh, best. reder, Skagen 2^6.

Fisker Simon Sørensen Jensen Bogh, Skagen l/6. Fisker Niels Christian

Jensen Bogh, Skagen 1/6. Fisker Andreas Iversen, Skagen 1/6. Fisker Jens

Peter Saxild, Skagen 1/6.

1885: Saxild sælger 1/6 til Fisker Tønnes Henriksen, Skagen.

1886: Fisker Rasmus Larsen (Rønest), best. reder, Bangsbostrand 1/6.

glsk f r Martin Larsen Rønest, Bangsbostrand l/6. Læge Svend Burchmann

å^^^? o p p ^ : ^^ Christian Thomsen, Frederiks-

Hoved-skibsregistrenngs-prototohha^ Gårdejer Ole Pedersen, Nørre Knuden l/6.

Rigsarkiv: Fiskehandler §vend Jensen, København.

Landsarkiv: 293-9

Anmærkninger: Eftermålt 21-9-1883

I IT » M TV T7 T C


navn: Familien

:: jagt

'.: 1) Akureyri, 2) Isafjord

Registrerings- samt Icendingssignal-bogstaver: L B C F

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysningsaltesten)

Gaarden Kvaløerj. i Norge 1872, af

Gudmun Gudmundsen af Skudesnæshavn,

ifgl. bilbrev dt. Ryfylke 22 juli

1872.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: platgattet.

Beskrivelse af forskibet: glat stævn.

Bygget på: kravel af eg og fyr.

For tiden ingen førere).

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 54 s 9

Bredde: 18 * 3

Dybde: 7'9

Drægtighed: 45, 2o t.

Ifølge nationalitets og ejendomserklæring dt. Akureyri 6 sep. 1882 tilh:

Johan E Midbøe handelsborger Akureyri

der er født i Norge, men har været bosat på Island siden l88o og ifølge

attest fra byfogeden i Akureyri dt. 7 juli 1883 har taget fast ophold i

Akureyri.

Ifølge landshøvdingens skrivelse af 3o/4 96 er dette skib tilhørende:

A Asgeirsson købmand Isafjord

Nation, og ejendomserklæring dt. Isafjord 3o/7 95*

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 268

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: _ _

Indført fra horge i 1881. Indførselstolden er ifgl. kvittering dt. Akureyri

byfogedkontor 7 sep. 1882 betalt med 292,81 kr.

Ifølge landshøvdingens skrivelse af 3o/4 96 overført til Isafjord.


"Familien" før 1874: "Karen & Lovise'

!: Bogense, før 1874: Ringkøbing

Skonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q H G

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)

I Nordby på Fanø 1851 af Chr.Mechlen

borg iflg. bilbe. dt. Fanø 24.1.1851

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget med

fladt spejl

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

m. skæg og krølle

Bygget på: Kravel af eg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

igde: 71 f 0

Bredde: 18'9

Dybde: 9*0

Drægtighed: 99?4-8 tons

: Jens Jørgen Nielsen, borgerbr. Bogense 13.1.1857

Redere: 1874 og endnu 1876:

Føreren, Bogense

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-170

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Mlr.br. dt. Fanø 22.3.1866: 47i lstr.

Iflg. Gen.dir. skrivelse af 13.4.1880 er dette skib på

rejse fra Brussel til Leith forlist ved Raunnekens (?) natten

mellem 2. og 3. marts 1880 på grund af, at kæden sprang i en

storm. Besætningen, 6 mand, reddet ved egen hjælp. Skibets

værdi og assurance: 14000 kr. Ladning: 142 tons (ulæseligt

af værdi: 16.000 kr., hvis værdi og assurance ikke kendes,

afskibet til modtageren i Leith. Skibet solgt som vrag med

tar for tilsammen 1162 hollandske gulden. Skibet førtes af

ord)

Lasten

inven­

styr-

manden Niels 3entsen, Fjellebroen, da kaptainen var rejst hjem.

Slettet af reg. 11.6.1880.

¥¥ < MTliPT C f\ /T* C/TiPt T>fT(?HfTTOWTnT Tf* 2 YT Tt. /T\ TVT ir» *-> r> /~\


"Familien"

Næstved

Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Helsingborg 1848 af P.L.Banck ibd

iflg. bilbr. dt. Helsingborg 4.3.

1848.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Halvrundt spejl.

Beskrivelse af forskibet: G-lat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

: N F J S

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 47 f 4

Bredde: 15'3

Dybde: 6'8

Drægtighed: 35»34 tons.

Churt Henning Theodor Krarup, borgerbr. Thorseng Birk 19.4.1862

Mads Christensen Pedersen, borgerbr. Hudkøbing 9.IO.I865 (1870)

O.Larsen, borgerbr. Korsør 12.9.1870 (1873)

1870:

Købmand Fr.Ludvig Brandt, Næstved 1/3

Fr.Christensen,

- Martin Weeke,....

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3~23^

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Fartøjet indført fra Malmø i januar 1870. Told: 15 Ed. 48 sk

som er 3^ af auktionssummen: 470 Bd.

Iflg. Stege toldkammer indbdretn. af 22.1.1875 ex- dette skib

d. 7.II.I874 indstrandet i storm og tåge under Mannemark.

Slettet af reg. 2.12.1875-

* M B P T c f\r< o TOH,/TTTCI?17T IT* WYiéT\7l.-lf>f\Titr*


"Familien"

Svaneke

Læksbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Svaneke 1869/70 af H.Hansen ibd.

iflg. bilbrev dt. Svaneke 2l/l 1870

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: l

Agterskibets form: Spidsgattet.

Beskrivelse af forskibet: Almindeligt,

uden galion.

Bygget på: Klink af eg.

1878:

1891:

N D L C

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 28'8

Bredde: 10' 0

Dybde: 3'6

Drægtighed: 7,19 tons.

J. Espersen, borgerbrev Svaneke 7/3 1862.

Hans Peter Madsen, fisker af Årsdale (11/12 1878).

H. Madsen, " " " (26/10 1891).

1870:

Ovnnvt. fører J. Espersen, Årsdale

do do Hans Madsen, M

Kvaseskipper Mads Espersen, "

Sømand Peter Espersen, "

Ovnnvt. fører Hans Madsen, "

Fisker Jørgen Espersen, "

Ovnnvt. fører H.P. Madsen,

4.

4-

X,

4-

JL

A. *

1/3.

1/3.

1/3 (alias Peder Espersen).

H.P. Madsen's l/3 til fisker J.P. Jensen, Årsdale, H. Madsen er

bestyrende reder.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

3-11

Seneste registrering dt. 16/3 1900.

MniTT O iTuT C U A DTC •YT C1CPT Ti TTTS r\ "VT T> tf\ Ti S~


Familien, ex. I. Øster (s.d.)

Århus, tal. Ballen på Samsø

Galease

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N W G- B

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Dækkenes antal:

Masternes antal:

Agterskibets form:

Beskrivelse af forskibet:

Bygget på:

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12-179

Landsarkiv:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde:

Bredde:

Dybde:

Drægtighed:

in TB- /-N .rv *-i ri s\. in * T\ rm *-> T» m ir T J"1 1T» i. TST TT* *"V TkT TT» rf~* TTi IT1


Familien

Ommel pr. Marstal

Skonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N W S K

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten)

Christiania 1866 ifl. Schiffs

Certifikat dt. Stettin 11. maj

1876.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: hækbygget, fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: miadelfyldig

bov med glat stævn.

Bygget på: kravel af fyr og eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde 68' 2

16' 2

8* 0

69,93 t., 64,86 t

M.R. Mortensen af Ommel pr. Marstal med borgerbrev dt. Ærø Herreds

kontor 5* oktober 1888.

H. Rasmussen med borgerbrev dt. Mrø 28. december 1892.

M.R. Mortensen af Ommel (se ovenfor).

7. november 1888 tilhørende:

M.R. Mortensen, best. rd., skibsfører, Ommel, . £ p

H. Rasmussen, styrmand, Skarø pr. Svendborg, -|- p

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

12-300

Indført fra Stolpmunde i oktober 1888 under navnet "Ella", som efter

ejerens begæring er forandret til "Familien". Indførselstolden er ifl.

Generaldirektoratets skrivelse af 26-10-88 betalt med Emk. 58 50 Pf.

eller 52 kr, som er y/c af købesummen Rmk. 1950. Skibet var forsynet med

interims nationalitets-certifikat dt. Kgl. dansk Generalkonsulat i

Stettin 10-10-88 lydende på ca. 63 tons.

Reg. anm dt. Ebh. 7-11-88. Målebevis dt. 8-11-88.

Ruffet borttaget og lukaf indrettet forude. Måleforretning dt. Fåborg

14-8-90. Certifikatet givet påtegning 16-8-90.

Ommålt i henhold til skibsmålings cirk. nr. 33 på grund af apteringens

forandring ifl. målebevis dt. Marstal 14-9-93« Nyt certifikat udstedt

15-7-93.

Overført til nyt skibsregister bd. 4, fol. 20, samt under navnet

"Karen Sophie" til bd. 18, fol. 122. (7-3-05).

TT 1 \TTT\TiT O iT% «T* C A T7 ir* in c , ^^,lB'T'TC^''I^7 , T7 , T YY fr Ti iT*. "N.T T> iTi Ti gi


Familien

Hasle

Dæksbåd

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N B M P

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Rønne 1889 af B.H. Kofoed ifl. bilbrev

dt. Rønne 12. oktober I889.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: spidsgattet.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt;

glat stævn.

Bygget på: klink af eg.

Janus Andreas Nielsen af Helligpeder,

14. oktober 1889 tilhørende:

Janus Andreas Nielsen, bådfører, Helligpeder,

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12 -39 5

Rigsarkiv:

For dampskibe: '

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 2 5 ' 3

Bredde: 8' 4

Dybde: 3' 1

Drægtighed: 3?95 tons.

Ved erklæring dt. Rønne 14-10-89 har skibsbygger B.H. Kofoed af Rønne

påtaget sig forpligtelser efter reg. cirk. nr. 5«

Ifl. Rønne reg. kontors skrivelse af 4. juli 1892 har Hasle Toldkammer

indberettet, at dette fartøj er solgt til Gottfried Lemke i Rugenwalde,

Attest for mærkets udhugning dt. Hasle 30. juni I892.

Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen afsluttet 19-7-92.

u * \TBPT o r\in ' G FA "DTC 'IC T T> \ TTTf m>Jtof\to fl


Familien

Snogebæk pr. Nexø

Dæksbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyjjnirjesat testen)

Nexø 1888 af J.H. Brandt ifl. bilbrev

dt. Nexø 4. oktober 1888.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: elliptisk.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

Bygget på: klink af eg.

Lars Peter Schou af Snogebæk.

N W R 1

5. oktober 1888 tilhørende:

Peder Pedersen, Bst. rd., fisker,

Lars Peter Schou, fisker,

Hans Jørgen Pedersen, do.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

12-292

Overført til afd. II, bind II. B side 4.

Certifikatet afleveret den 7-9-93-

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

le:

30* 5

11' 8

3' 9

9,10 tons

Snogebæk,

do.

.o.

1/3 part,

1/3 -

1/3 - -


"Familien"

Skibets hjemsted: Varde

Skibets art: Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N L K

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsattesten)

I Billumsterp 1853 af N.I. Christensen

iflg. bilbrev dt. Fanø 8/8 1853.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattét.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 38' 6

Bredde: 12'5

Dybde: 4'8

Drægtighed: 18,90 tons.

Førere: Andreas Nielsen, borgerbrev Varde 12/7 1870

1874:

Ovnnvt. fører Andreas Nielsen, Tandrup pr Varde i, bestyrende reder

Gårdmand Thomas Nielsen, Billumsterp -J-.

Hoved-skibsregistrerings-protokoi: 6-278

igsarkiv:

ger: Mlr.br. dt. Varde 15/9 1863: 9i lstr.

Iflg. Varde tolds påtegning af certificatet af 12/2 1875

er dette skib ophugget i Varde tolddistrikt, hvorfor det slettes

af reg. 13/2 1875.

U AMHITT C TT O • 1 C F P T TS A 1\T D A. Il /T 1


"Familien"

i: Marstal, fra 1877: Svendborg, fra

3/mastet skonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N L B D

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Marstal 1873 af J.J. Bager ibd. ifl

ilbrev dt. Marstal 5/1 1874.

Dækkenes antal: l

Masternes antal:3

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

y m

: Marstal

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 107 '6

Bredde: 22 ? 9

Dybde: 10'5

Drægtigbed: 201,73 tons.

: Tønne Tønnesen,.... borgerbrev Ærøskøbing 15/1 I873 (l8/2 1874

Rasmus Olsen Bøye,. " Ærø herred 24/7 I865 (17/8 78).

Jens Hansen Bager,. " " " 9/Z 1884 (l6/2 87).

;. 187^:

Skibsreder Hans Clausen Christensen, Marstal., der sælger \

I878: til ovnnvt. fører Rasmus Olsen Bøye, Marstal.

1880: H. Clausen Christensen 1 s \ til hans enke, Maren Christensen, født

Olsen, indehaver af F/A H.C. Christensen, bestyrende reder.

1892: Maren Christensen eneejer.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-166

Landsarkiv:

: Seneste registrering dt. 24/2 I89O.

rir 1 -».T v» n-i ~r «~i y-* si i-s g-ti in i -B> rn n i i r r T r i m -m rtri ir*. ~er TT» *-» TIT v* y-v ~m, y~t


'Familien'"

Thurø pr Svendborg, fra 1884: Ærøskøbing

Skonnert

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D J F

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

På Thurø 1869 af P. Troensegaard ibd

iflg. bilbrav dt. Thurø 2/12 1869.

På kravel af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Hækbygget m. fladt

spejl

Beskrivelse af Forskibet Gailionsfigur:

en krølle

1878:

1884:

For Dampskibe;

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Længde 71* 6

Bredde 17'9

78,19 tons (81,55)

J .d . Kasmussen af Thurø, horgerbr. Rudkøbing ^2/4 I8bi.

Jørgen Smil Nielsen,

H.J. Hansen,

E.L. Nielsen af Thurø,

H.J. Eriksen "

J.G. Binas af Ærøskøbing,

H.A. Hansen "

1869:

Ovnnvt. fører J.J. Rasmussen, Thurø •£-.

Umyndig J. Jensen, '" i.

J.J. Rasmussen's enke sælger sin part til

Ovnnvt. fører Erik Lauritz Nielsen, Thurø 3/8'.

Postfører Niels Jensen Nielsen, M 1/8.

Ovnnvt.fører J.G. Binas, Ærøskøbing eneejer.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

2-386

Svendborg 7/12 1872 (21/7 74^

Sunds-Gudme 18/8 1876.

n « 12/11 1877

(13/2 78 og 7/4 81)

Sunds-Gudme 3/2 1868 (19/12 82)

Ærøskøbing-12/3 1879 (21/3 89)

m 6/4 1887 ti Vil 90)

nger Mindre ombygning 1872.

Købesum for 3/8 af skibet i Februar 1878: 5-000 kr., for

1/8: 1.650 kr.

Seneste eftermåling dt. 25/4 n

HANDELS- OO 30-4H'ioMUSEET

PÅ KRONBORG


Skibets Navn '"'Familien'"

løkken pr Hjørring, efter 1891: Frederikshavn

Slup

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N B S K

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

{Efter Bilbrevet eller Sklbsbygrungaattcstcn)

På gården w ?vennevig (! s strand, Eide s

i Norge af D. M. Svennevi£_ iflg. bil

dt. 9/11 1858. Orab. i Løkken 1874.

ogn

br.

På Klink af Eg og Fyr.

Dækkenes Antal 1

Masternes Anta! ]_

Agterskibets Form Spidsgattet

Beskrivelse af Forskibet Glat stævn,

senere middelfyld!

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde ^5 4

Bredde 14'4 (14' 5)

Dybde 417 (5'0) (4'9)

15,05 tons (15,29) (15,92

'Svennevig Nielsen Kaastrup, Borg.br. Børglum Herred 10/1 1863

L. P. Thomsen, Borg.br. Børglum Herred 11/il 1882 (15/1 83)

Førstnævnte (17/5 85)

•J. Chr. Hansen, "" * Rudkøbing 14A 1882 (24/12 91)

0. E. Berg, Søfartsbdg Vennebjerg Herred 16/4 1888 (12/5 93)

1858 og endnu 1869:

Købmand Thomas Larsen, Løkken

1889: 'Skibsfører Svenning Nielsen Kaastrup, Løkken

1891: m J • Chr. Hansen, Frederikshavn.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 2-9

Rigsarkiv

Landsarkiv

Mlr.br. dt. Løkken 10/2 1859: li Lstr.Seneste Certifikat

udstedt:d. 13/3 1891.

Fortoldet i Løkken 10/2 1859 med 112 Rd.

HANDELS- OG- SØFARTSMUSEET


.: Familien Husted, Familiens håb

hjemsted:Ringkøbing, Nykøbing Mors.

art: evertgalease

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Hasseldorf 1858. Bilbrev haves ikke.

Indført i dec. 1882 under navnet "Catrina"

af Wewelsfleth.

Dækkenes antal: ]_

Masternes antal: 2

Agterskibets form: platgattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

Bygget på: kravel af eg.

:N T K S

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

igde: 34, 7

Bredde: 16*3

Dybde: 3*5

Drægtighed: 4-1,16 t.., 37,83 t,

Jens Peder Beck af Nørre Nebel med borgerbrev dt. Yarde 22 juni I863.

C E C Marcussen med borgerbrev dt. Skive den 18 marts I885 (91).

Ifølge skøde dt. Ringkøbing 15 feb. 1883 og nationalitets og ejendomserklæring

dt. Ringkøbing 21 feb. 1883 tilhørende; Aktieselskabet "Familien Husted"

i Ringkøbing stiftet d. 13 feb. 1883, hvis bestyrelse, der har tilgæde i

Ringkøbing, består af nedennævnte aktionærs ;

G- Berthelsen konsul og købmand ' Ringkøbing

Ved skøde dt. Ringkøbing den 19 marts 1891 sælger aktieselskabet dette fartøj

til:

C E C Marcussen skibsfører Nykøbing Mors

Nation, og ejendomserkl. dt. Fanø 3 april 1891.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo , 171

Landsarkiv:

Skibet der således førte navnet "Catrina", er efter rederiets begæring forandret

til navnet "Familien Husted", Ringkøbing 22/9 83. Skibet blev ifølge

skibskontoret i Hamburg 27/9 32 købt af skipper J" P Bech af Nørre Nebel t>r.

Ringkøbing for Eg. 5530 og atter af denne ved skøde af 13/2 83 solgt til

den registrede aktionær. Indførselstolden er ifgl. kvittering dt. Fanø toldkammer

12/12 82 betalt med 148 kr = 3% af værdien 4-933,33 kr = 5530 Rg.

Overført fra Ringkøbing til Nykøbing Mors i henhold til ejerens begæring ved

reg. anm. dt. Fanø 3/4 91. Navnet forandret til "Familiens Håb" i henhold til

generaldirektoratets resol. af 1/4 91. Nyt certifikat udstedt 4/4 91 istedet

for det ældre, som er afleveret. Købesum marts 1891 = 28oo> kr. Ved erkl. dt.

Nykøbing Mors har skibsmægler Hj E Sørensen påtaget sig ;forpl. efter reg. cirl

nr. 5, for C E C Marcussen. Tonnage attest dt. Fanø 3/4 91. Ommålt på grund

af forandring efter cirk. 33, ifgl. målbevis dt. Nykøbing Mors 15/3 93-

Overført til nyt skibsregister, bind 6 fol. 139 d. 12/6 93.


"Familiens Haab"

Sønderho, fra 1883= Marstal

Skonnert

Hvor og når bygget

jfgmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Nordby på Fanø 1857/58 af Th. Hansen

ibd. iflg. skøde Nordby 1858.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Alm. skonnert

bov,

Då: Kravel af eg.

1883:

1884:

NB! 1878:

N B K H

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

69'k

19»4

8'7

Jes Mikkelsen af Sønderho (Ribe 1857).

Christian G-jørtz Sørensen af Sønderho (Fanø 1869).

J.N. Carlsen af Marstal (Ærø l88l).

J.C. Bøye af Marstal (Ærø 1883).

86,23 tons (91,28)

Iflg. skøde dt. Nordby I858, Sønderho 1868:

Ovnnvt. fører Jes Mikkelsen, Sønderho 12/48, de resterende 36/48

tilhører 9 forskellige medejere, alle af Sønderho.

Rederiet sælger skibet til ovnnvt. fører J.N. Carlsen, Marstal.

J.N. Carlsen er nu bestyrende reder med -£ part, medens

enke Sophie Marie Hansen, Marstal, har •£.

Jes Mikkelsen's 12/48 til ovnnvt. fører Chr. Gjørtz Sørensen,

Sønderho.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: I-325

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

1/7 1858: 42t lstr.

Iflg. rederiets anm. dt. Marstal 21/12 1885 er dette skib p<

rejse fra Frederikshald til Leion d. 26/11 s.å. strandet ved Montro

se, idet skibet, for at bjerget dette, måtte landsættes. Beæstningen,

4 mand, reddedes af redningsbåden fra Montrose. Casco af værdi

10.000 kr., lasten 34-jj>- stander props, hvis værdi og assurance ikke

kendes. Vraget solgt for 80 kr. Om ladningen er solgt vides ikke.

TTTT * TVT 1-fc 171 V rt *~V gi C* g~£ TS7I* TT»r|pC-1T»flr-B-T«rA YT Ti g-*. \T TS HOL TT6 g~f


"Familiens Haab"

: Sønderho på Fanø

Skonnertbrig

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyeninEsattesten)

I Sønderho 1875-76 af N.S.Helsen

ibd. iflg. bilbr. dt. Sønderho

24.4.1876.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget med

afrundet spejl

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

med 2 forgyldte pile

Bygget på: Kravel af eg

K R

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 95" 5

Bredde: 21'2

Dybde: 10' 6

: Kiels Kissen, borgerbr. Fanø Birk 7.2.1874

Drægtighed: 162, 18 tons.

I876:

A/S "Skonneretbriggen Familiens Haabs Rhederi," stiftet 24.4.1876

hvis bestyrelse, der har sit sæde i Sønderho, består af nedennævnte

aktionærer:

Skibsreder Hans Nissen, Sønderho

Ovnnvt. fører Kiels Hissen, Sønderho

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-85

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Iflg. G-en.dir. skrivelse af

gået til fremmed eje (form.

Slettet af reg. 6.7.I89I

2.6.1891 er

argentinsk)

TkT IT* ITT Y (1 g-\ gi n m i ^ i T i T T i / r T T C n n T n p fr Ti gy. TVT Ti g~\ Ti gi

dette skib over


Skibets Navn "Familiens Haab"

Nordby på Fanø, fra 1880: Sønderho

Brig, fra 1883: Skonnertbrig

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver K F B S

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller SkibsbygniagsaHesten)

I Sønderho 1869-70 af S.J.Sonnichsen

ibd. ifl. bilbr. dt. Sønderho 24-5-

1870.

På kravel af es.

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Fladt spejl.

Beskrivelse af Forskibet Ålm. bov

uden figur.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 92 f 8

Bredde 20 f 9

Dybde 11'0

Drægtighed 173,39 tons.

Førere: Niels Madsen Kromann, borgerbr. Fanø Birk 16.1.1865

Espersen (?) (26.5-1883)

Søren Hansen (17.4.1886)

H.N.Jørgensen (13.11.1888)

1870:

A/S "Familiens Haab f s Rederi," Nordby på Fanø, med bestyrelse:

Ovnnvt. fører N.Madsen Kromann, Nordby på Fanø.

Fra 1880 er købmand §.M.Kromann, Sønderho selskabets forretn.fører.

I 1884 afløser skibsreder Jens Svendsen, Sønderho de to ovnnvt.

aktionærer som selskabets bestyrer.

(Aktieselskabet stiftet d. 3.5.1870).

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

3-158

er Iflg. Gen.dir skrivelse af 24.2.1890 er dette skib på

rejse fra Plymouth til Laraiche (Marokko) forlist på

Barren ved Indsejlingen til Laraiche og blevet fuldstændigt vrag.

Skibet var ballastet, og havde en værdi af 32000 kr. Caco assureret

for 28000 kr. Mandskabet reddedes. Vraget solgt for 650 dollars

Slettet af reg. 21.6.1890.

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


"Familiens Haab"

: Stubbekøbing

Fiskekvase

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N S R G-

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsaUesten)

Masnedsund 1877 af Mortensen af Nykøbing

Falster

Dækkenes antal: -

Masternes antal: en

Agterskibets form: spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: glat stævn

Bygget på: klink af eg og fyr

: N.R. Jørgensen af Baagø

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

Redere: 1880 og endnu l88l:

Skibsfører Niels Rasmus Jørgensen af Baagø

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 378-9

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

3o• 2

9'6

3'6

6,79 tons

mger: Færtøjet var tidligere hjemmehørende i Vordingborg, 6,79 tons

efter Vordingborg målerbrev 16-I0-I877.

Udslettet, og overført til afdeling II, bind II side 396 L. nr. I350 i

henhold til Stubbekøbing toldk. skrivelse af 24-3-I893.

Registreringen afsluttet 25-3-1893.

o t MTnwr c /r\tn cr%f[T)tTiTC!'^MTiCT?v?'r TB £ rm


"Familiens Hspb", før 1879 "Colibri", frs 1882 "Condoren"

: Marstal, fra 1882 Randers

Skonnertbrig

Hvor og når bygget

bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrovot eller skibsbygninssattesten)

ingssignal-bogstaver: N S B L.

Kalø pr. Åbenrå 1866. Bilbrev h^ves

ikke.

Dækkenes antal: l

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Rundt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldig

bov med skæg.

Sget på: Kravel -f eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 98 5 9

Bredde: 21 ' 5

Dybde: 12 ? 0

: 213,49 tons(218343)(209

25

A.M.Kromann:,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 9/5 1874

Søren Peter Nielsen,Randers,borgerbrev dt. Randers 13/9 1882.

1879: Skibsfører,best.reder A.M.Kromarm Marstal 17/20

Skinner H.L.Frandsens enke Anna Cathrine Frandsen født Minor

af Marstal 2/20

Skipper H.E.Hansens enke Christiane Hansen født Kromann

sf Marstal 1/20,

1382: Aktieselskabet "Skonnertbriggen Condoren" i Randers, stiftet

8/8 1S82.Bestyrelsen med sæde i Randers består af nedennvt.

aktionær:

Købmand, konsul M.Mich^elsen Randers.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-18 2,

Rigsarkiv:

Indført fra Åbenrå som solgt i London i marts 1879, Indførselstolden

er Iflg. Interiems-certifikat dt. London 10/4 1879

erlagt med 29 £ 11 sh. som er 3$ af købesummen 985 £. Iflg.

gen.dir. skrivelse af 13/5 1879 er indførselstolden berigtiget

med 536 P 04 kr; som er 3/o af købesummen 985 £.

Ommålt I 1382.

Mindre omb. i 1884.

Iflg. rederiets anm. dt. Randers 4/10 1893 er dette skib på

rejse fra Maasluis til Archangel i ballast 10/6 1893 p.g.a.

is og snetykning forlist ved Black Corridetske Point i Hvidehavet

70 dsnske mil fra Archangel^ og gået tilbunds. Besætningen

7 mpnd reddet. Skibet der havde en værdi af 24000

kr. vpr cascoassureret for 16000 kr.

Slettet pf registret 17/10 1893.

T C tr o r* DTC •TCTFT Tf Ti A M D A n r>


"Familiens Haab"

Horsens

Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N R G- F

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Arnis i Slesvig 1853 af Fritz

Johamsen ibd. iflg. bilbr. dat,

Slesvig 30-4-1853.

Dækkenes antal: et

Masternes antal: en

Agterskibets form: platgattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt z)a

gallion

Bygget på: kravel af eg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

38'6

12 f 2

18,58 tons

N. A. C. Schmidt af Horsens m. borgerbr. dat. Horsens 8-4-1865.

: 1877:

Skibsfører N. A. C. Schmidt, Horsens

Hoved-skibsregistrerings-

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

: 8-390

Indført fra Flensborg som Jagt "Catherina" i juni 1877.

Indførselstolden er ifjfeg. kvittering dat. Horsens Toldkammer 7-7-1877

betalt med 20,25 kr., som er 3 pet. af købesummen 759?38 R. = 675 kr.

Fartøjet var forsynet med mir. br. dat. København 18-8-1874 dr. 1S508 tons.

Bftermålt 25-11-1893-

°verført til nj fart. fort. fol. 129, den 22-4-1895.

OAlSJTtlTFTCOin C £tø IF å TJ T~ C M T T C TF IF T "O & IT TO


"Familiens Haab 1 *

Hvor og når bygget

Nyborg - Kerteminde

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Skonnert, før 1868: Jagt

I Bandholm 1845 af H.J. Møller iflg,

bilbrev dt. Bandholm 28/10 1845.

Ombgt. i Odense 1868 af H.H. Olsen,

reknstr.br. dt. Odense 27/4 1868.

Dækkenes antal: i

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Uden gal,fig.

Bygget på: Kravel af eg.

H B S W

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 71' 9

Bredde: 17' 7

Dybde: 9*5

Drægtighed: 91,68 tons.

Jørgen L. Christiansen, borgerbrev Kerteminde 11/2 1857.

Julius August Sørensen, " Odense 3/8 1864.

Redere: 1868: ^ ^

Grosserer E.B. Muus, København 1/4 med 5 andre.

1890 : E.B. Muus eneejer.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

•-197

Mlr.br. dt. København 29/11 I865 : 33 lstr.

Bygget som jagt, ombygget og forlænget til skonnert 1868

MTlFT C_ r\fl O T C 'TTC 1? TPT FB AMBAB «n


"Pamiliens Haab"

: Marstal, fra 1873 København

Jagt, fra 1881 skonnert

kendingssignal-foogstaver: N H J P.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller sldbsbygninesaltesten)

Hvor og når vides ej. Intet bilbrev.

Omb. og forlænget og omrigget til

skonnert 1881 på Prederiksøen af J.

R.Andersen iflg. bilbrev dt. Svendbc

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1 ( 2)

Agterskibets form: Platgattet.

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn,

fyldig bov.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

rg 21/3 1881.

Hoved-BimensioHier

Længde: 40 f 4 (57*2)

Bredde: 12'6 (14 r 0)

Dybde: 6 f 2 ( 6'4)

Drægtighed: 24, 26 tons (41,32)

Førere:Hans Jocum Hansen,Marstal,borgerbrev dt. Ærøskøbing 11/3 1865

Lorenz Kier,borgerbr. dt. Kbhvn. 25/7-1873Cendv. nvt.: 17/5 1876).

H.N.Rasmussen,Ihurø,borgerbrev dt. Svendborg 25/2-48(2Q/l-76)

Ole Jensen,borgerbrev dt. København 24/4 137^ (2°/5 1876).

L.H.Christensen,borgerbrev dt. København 1/3-77(6/3-77).

Prik Rasmussen,borgerbrev et. København 7/l-90(ll/l-90V

P.J.Kock,borgerbrev dt. Ærø her.»kontor 13/12-90(3/2-92).

Jens Jeppe Hansen,borgerbrev dt. København 26/7-92 (1/8 1892).

18 2^ og endnu 1872:

Skibs fører Hans Jocum Hansen

Marstal

1873: Skibsfører Lorenz Kier

København

1876: Skibsfører Henrik Iversen'Kier

København

1876( senere): Cand.farm. P.E.Koefoed,København £-. -

Apoteker L.Ørnstrup tr«.^,^« København 1 h • Koefoed & Ørnstrup.

1892: Cand.farm Peter Koefoed,Niverød Teglværk, eneste indehavere af

Konsul Jens Svendsen,København * af Pa. Koefoed &

Svendsen.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4 -31

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

iar.br. dt. Odense 29/10 1863: 12 lstr.

Jagten førte i året 1829, da den var hjemhørende i Nykøbing P,

navnet "Else Marie",

Solgt i februar 1876 for 1600 kr.

Solgt i juni 1876 for 1150 kr.

Seneste registrering dt. København 18/1 1893.

II i, IVTT^WT d g^i gi Cl gH. T? * Ti HP C 1* Æ T T O TT* TC IT YY i. fr Ti g~mi Yi f\, Ti g~


I? Pamiliens Haab"

Skibefs hjemsted: Æføskøbing

Skonnertbrig

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten)

I Ærøskøbing 1871 af R.H. Møller af

Troense iflg* bilbrev dt. Ærøskøbing

13/12 1371.

N H P D

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Dækkenes antal: 1

Hoved-Dimensioner

Masternes antal: 2

Længde: 85

Agterskibets form: Pladt spejl

Beskrivelse af forskibet: Krølle

Bygget på: Kravel af eg

r 1

Bredde: 19 ' 3

Dybde: 10 7 3

Drægtighed: 127,17 tons (121,33).

N~H. Brandt jun., borgerbrev Ærøskøbing 1/4 1864-

H.C. Kastrup, "

Pornvt. N.H. Srandt jun.

" 7/2 1835 (6/10 91).

(11/4 92).

1832:

1838:

1890:

1371 og endnu 1372:

Skibsreder P.V?. Brandt? Ærøskøbing 3/4-

Proprietær E.S. Klestrup, Store Rise på Ærø 1/4.

P.?. Brandt's 3/4 til hans enke Johanne Agnes Eleonora Brandt,

født Dencher? der nu er bestyrende reder.

J.A.E. Brandt har nu 7/8 og skibsreder Niels Hansen Brandt,

Ærøskøbing, er bestyrende reder med 1/8.

N. Hansen Brandt er nu eneejer.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

4-231

Mindre ombygning 1837.

Seneste registrering dt. 5/8 1390

IT * 7VT Tfc f? o r\ gi c r? A TS nr o ii./ •T o TC r? nr ir> T/B A \ T l > A B r


navn: Familiens Håb

Skibets hjemsted: Vordingborg

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)

Køge 1886 af i. W. L. Plindt

ifl. bilbrev at. Køge 14 juli

1886.

Dækkenes antal: Et

Masternes antal: lo

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

Bygget på: Kravel af eg

: N W B C

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 60< 3

Bredde: 15' 6

Dybde: 5 f 4

Drægtighed: 37*25 t

Hans Peter Larsen af Vordingborg med borgerbrev dat Møns Herreds

Politikontor l6 maj 1865-

M. A. Larsen med borgerbrev dat Vordingborg 15 september I892.

14 juli 1886 tilhørende:

Hans Peter Larsen sætteskipper

Vordingborg

17 januar I893 tilhørende:

Martinus __ Andreas Larsen skibsfører Vordingborg _ _ i" part

Nationalitets- og egendomserklæring dat. Vordingborg 2 januar 1893 :

H. P. Larsen er best. reder og beholder selv -£- part.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12, 126.

Landsarkiv:

ser:

Hyoygget i Køge 1886. Ifølge eritxæring dat. Køge 15/7 1886 har

skibsbygmester Plindt i Køge påtaget sig forpligtelserne efter

reg. cirkl, no 5*

Overført til nyt skibsregister bd. 7 side 136.

*-v in i -r* nr-i ri n ff T i (-< m n TI TT* -er TT»


navn: "Pamiliens Håb"

Skibets hjemsted: Svendborg

Skibets art: Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N G- D J,

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysninEsattesten)

Vides ikke. Omb. i Saxkøbing 1839

af H.Larsen sf Stege iflg. bilbrev

dt. Ssxkøbing 19/4 1839.

Dækkenes antal: i

Masternes antal: i

Agterskibets form: Pladt spejl

Beskrivelse af forskibet: G-l^t stævn

Bygget på: Kravel ^f eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 5 3 * 0

Bredde: 17 • 2

Dybde: 8*6

Drægtighed: 67,10 "tons

Førere: c.C.LauritzenjTroensejborgerbrev dt. Ærøskøbing 28/7 1845

1851 og endnu 1871:

Skibsfører Csrl Christian Lauritzen

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4-20

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Troense pr. Svendborg

: Mlr.br. dt. Svendborg l/3 1861: 37 Lstr.

Iflg. Svendborg told-indberetning af 18/2 1876 er dette skib

i 1874-75 solgt til udlandet.

Slettet sf registret 23/2 1876.

ff 4 \ T T \ F T O gY gi d r t n r» cis^TTnTTiionn TT* T7- -0> lO, X l r i J--V TTi S~1


"Familiens Haab"

Odense, fra 1877: Kastrup

Skonnert

kendingssignal-bogstaver: N I R S

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Vides Ikke, intet bilbrev. Ombygget i

Kastrup 1877.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

1877:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 52'3 (52 ! 4)

Bredde: 13 f 4

Dybde: 6 f 5

Drægtighed: 35,45 tons (33,72).

Mads Peter Rasmussen, borgerbrev Odense 20/3 1872.

Christen Jensen, " Nykøbing P. 20/3 1875 (13/3 77).

Hans Christian Pedersen, " Horsens 2/ll 1866 (14/8 77).

Søren Peter Pedersen, " Amager birk 20/3 1878 (15/7 80).

1874:

Ovnnvt. fører Mads Peter Rasmussen, Odense.

P/A Gussefeld & Rée, der samme år sælger til

grosserer Siegfried Rée, København.

(Efter stranding i Stubbekøbing tolddistrikt solgt som vrag til

skipper C. Jensen af Nykøbing Palster, der atter ved skøde dt.

17/3 1877 sælger skibet til ovnnvt. firma).

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-343

Landsarkiv:

a^. Indført juni 1874 som solgt af Carl Gager af Lauterbach under

navnet "Pie Hoffnung" af Rugen, købesum 1.200 Rd., told 3?o =

36 Rd. Mir. br. som preussisk ejendom dt. København 22/4 1874:

34,37 reg. tons.

Nyt certificat udstedt 14/8 1877 efter ombygning. (Se redere)

Iflg. rederens anm. af 12/4 1881, attesteret af Kastrup told,

er dette skib totalt forlist ved Svovlsyrefabrikkens ladebro i

Kastrup d. 7/2 1881 p.gr.a. svære isskruninger over ladebro og

skib under kraftig nordøstenstorm. Mandskabet var afmønstret, og

skib var tomt. Casco assureret for 5.000 kr. Skibet ophugget og

solgt ved auktion. Slettet af reg. 2/5 1881.

« 4 \TT\I?¥ c r\gi o r t T»TCMnCT7PT Ti fr Ti r\ TVT Ti /-\ Ti gi


hjemsted: Mars tal

"Familiens Haab", før 1867: "Christianshaab"

Jagt

samt kendingssignal-hogstaver: NIP W

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Svendborg 1813 af J. Larsen iflg.

bilbrev dt. Svendborg 14/6 1814.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: PyIdigt med

glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 5 5 T 3

Bredde: 16 r 8

Dybde: 8'4

Drægtighed: 61,47 tons.

Førere: Mads Christensen Bøye-, borgerbrev Ærøskøbing 11/3 1865

: 1863 og endnu 1874:

Ovnnvt. fører Mads Christensen Bøye, Marstal.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-223

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

ger: Mlr.br. dt. Marstal 27/3 1867: 30^- lstr,

Iflg. rederens anm. dt. Marstal 28/10 1891 og gen.dir. skrivelse

af 10/11 s-å. er dette skib d. 12/10 1891 pårejse fra Sandefjord

til Leith med ca 28 stander trælast, i læk tilstand under en

pålandsstorm sat på land 3 mil syd før Aberdeen og blevet vrag.

Besætningen, 4 mand Ialt, reddet ved raketapparat fra land. Casco

5.000 kr., assureret for 4.000 kr. (Ingen oplysning om ladningens

værdi og assurence). Yraget solgt for 540 kr., ladningen for 360 kr

Slettet af reg. I4/II 1891.

TfH - t 1*.T ITV ITT' Y C* gY gi O g~X THATr»ITHr-l-HflrTrTCl - «71Tr7'Tn HT. YT TO il"V TkT Tf rf-V YY *~1


"Pamiliens Haab"

: Thisted, før 1867: Nakskov.

Skonnert, tidligere jagt.

»^'to 1

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Nakskov som jagt, intet bilbrev.

Ombygget i Saxkøbing af M. Mortensen,

reknstr.br. dt. Saxkøbing 23/8 1867.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Pladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Alm, stævn,

med krølle.

Bygget på: Kravel af eg.

N P 3 P

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

*ægtighed:

62'3

15 f l

7 ! 7

59,29 tons

R.P. Mathiesen, borgerbrev Thisted 12/11 1863.

Peter Christensen Lund. " 20/4 1870 (30/3 75

1870 og endnu 1871:

A/S "Poreningen", stiftet 26/4 1869, hvis bestyrelse med sæde i

Thisted er:

Pabrikant W. Bonne, Thisted.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-339

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Købt som vrag efter som hjemmehørende 1 Nakskov at være strandet

17/12 1867 ved Klitlund i Råberg sogn. Mlr.br. dt. Saxkøbing

23/8 1867: 29i lstr.

Iflg. gen.dir. skrivelse af 9/4 1877 og rederens anm. dt. Thisted

26.s.m. er dette skib på rejse fra Thisted til Wilhelmshafen

landsat ved Vangså strand d. 2/4 1877 og blevet vrag. Skibet forlod

Thyborøn kanal 20/3 og udholdt flere storme I Nordsøen, indtil det

blev landsat af mandskabet, der blev reddet ved assistance fra

land. Ladningen 114 stff. fyrrebjælker og 284 stff. fyrreplanker

af værdi 3-556 kr., fuldt assureret og solgt for 3-370 kr. Casco

assureret for i værdi = 2.000 kr., solgt for 1.620 kr. Slettet af

reg. 5/5 1877.

i TVT ITV Y7i Y C~i g^. gi C gTA TT7> i T» T fl H •TOKilUTi YY i. YT YY *~V Tfc.T Ti lT\ TB gi


"'Familiens Haab"

Marstal

Jagt

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P S H

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Marstal 1851 af L.J. Bager ibd. iflg

bilbrev dt. Ærøskøbing 10/4 1851.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet.

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.


For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 47 ! 0

Bredde: 13'2

Dybde: 7 { 2

Drægtighed: 33,35 tons.

: Morten Philipsen Hay, borgerbrev Ærøskøbing 23/1 1865.

Redere: 1851 og endnu 1870:

Skibsreder Hans Clausen. Christensen, Marstal i~.

Skibsfører Jens Olsen,

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-334

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Mlr.br. dt. Marstal 30/4 1861: 17 lstr.

Iflg. Marstal reg.kontors indberetning af 8/5 1875 er dette

skib ved skøde af 8/4 s.å. solgt til N. Persson af Brantevik I

Sverrig for 4-800 kr. Certificatet er ikke afleveret, da det er

forsvundet under en postforsendelse i februar 1875- Slettet af

reg. 4/6 1875-

T f * \TT*T? r\ gi OrtTTATiTO 1TC1I7T7T Ti rr Ti r\ T\I T> ir\ Tt ér*


''Familiens Haab"

Stubbekøbing, fra 1871: Nykøbing P., fra 1880: Marstal

Jagt, fra 1871: Jagtgalease

kendingssignal-bogstaver: N P G M

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Stege 1840 af J.Olsen ibd. iflg.

bilbr. dt. 21.10.1840. Ombygget og

forlænget i Stege 1871 af I.P.Johansen

(rekonstr.br. dt. Stege 8.8.1871)

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1 (2)

Agterskibets form: Platgattet,

(fladt spejl).

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg (og fyr).

1871:

1875:

1877:

1879:

1885:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 44 ! 5 (58'6)

Bredde: 14 ' 6 (14'8)

Dybde: 7*2 ( 7 f 0)

Drægtighed: 35,42 tons (49,04)

Ole Hemmingsen, borgerbr. Næstved 29-3-1849

Ole Olsen, borgerbr. Stubbekøbing 29-12.1868

Rasmus Pedersen, borgerbr. Nykøbing P. 9-3.1868

Hans Chr.Petersen, borgerbr. Ærøskøbing 24-2.1874 (13-9-1875)

P.Hansen, borgerbr. Ærø herred 12.6.1875 (18.3-1885)

Ovnnvt. Hans Chr.Petersen (14-7.1885)

1849 og endnu 1870:

Ovnnvt. fører Ole Hemmingsen, Hesnæs pr. Stubbekøbing

- - Rasmus Pedersen, Nykøbing P.

Gårdejer Hans Hansen, Nagelsti på Lolland \

Ovnnvt. fører Rasmus Pedersen, Nykøbing J

Skibsfører Peter Hansen, Marstal 3/8

Ovnnvt. fører Hans Chr. Petersen (best. red.) 3/8

gårdejer Hans Hansen 2/8

- fører Hans Chr.Petersen i

- Peter Hansen -g-

Ovnnvt. fører Hans Chr.Petersen eneerer

Hoved-skibsregistrerings-protokoi: 3-199

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Mlr.br. dt. Stubbekøbing 13-10.1860: 19 lstr.

Mindre ombygning i 1892.

Seneste reg. på grund af endnu en mindre ombygning 18.2.1893

ir AMmrT o f\tr c T> T 1 C "TOPFT 104 frTfg-\,-J\TTfir\ft/i


"Familiens Haab"

Rudkøbing

Dæksbåd

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver; N K L D

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyEningsattesten)

Vides ikke, intet bilbrev.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt.

Bygget på: Klink af eg og fyr.

6"g

H.M. Hansen«,

Johan Clausen af Bagenkop (14/4 1887).

Lars Hansen af Åasø (11/6 1891).

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 26 * 3

Bredde: 9'1

le: 4 F 0

6,32 tons (6,74)

Redere: 1873:

Boeismand Nicolai Prederik Hans Åndersen, Bagenkon nå Langeland

1887: Husmand (ovnnvt. fører ?) Hans Møller Hansen, Bagenkon.

1887: Ovnnvt. fører Johan Clausen, Bagenkop.

1891; " " Lars Hansen, Åasø.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

6-27

Mlr.br. dt. Rudkøbing 1/9 1365: 3 lstr.

Seneste ommåling p.gr.a. mindre ombygning dt. Rudkøbing

16/3 1393-

ANIIKT.S. na s A PTSTV/f TTSTTT7T Pi ¥ D A \T B A nxn


! Pamiliens Lykke"

Tornby pr. Hjørring, fra 1893: Ålborg

Jagt, fra 1877: Skonnert

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N P B

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattcstco)

På Tornby Strand 1833 af Joeeph Knudsen

ibd. iflg. bilbr. dt. Hjørring 20.1.

1834- Ombygget i Prederikshavn 1876-77

af H.Y.Biehl ibd. iflg. rekonstr.br. dt.

Prederikshavn 25.5.1877- på kravel af pr

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1 (2)

Agterskibets Form Pladt spejl.

Beskrivelse af Forskibet (Middelfyldig^

m. glat stævn.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 33 f 5 (40'9)

Bredde 11 ! 0 (12'2)

Dybde 4*3 ( 4' 6)

Drægtighed

Førere: Jens Peter Thomsen, borgerbr. Hjørring 2.2.1869

Jesper Thomsen, - - 10.3-1879 (11.3-1879)

Peter Wilhelm Petersen, borgerbr. Nykøbing J.(?) 21.8.1872 (17.6.85)

Ovnnvt. Jesper Thomsen (14-4.1888)

C.Jørgensen, borgerbr, Ålborg 5.5-1887 (1893)(?)

Redere: 1857 og endnu 1870:

Handelsmand Mads Christian Sørensen, Tornby.

1893: Ovnnvt. fører C.Jørgensen, Ålborg.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 3-154

Rigsarkiv

Landsarkiv

Mlr.br. dt. Hjørring 12.6.1864: 5 lstr.

Købesum 1893: 1575 kr.

Seneste reg. ved overførsel til nyt distrikt 27.4-1893

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


Skibefs Navn "Pamiliens Lykke"

Lønstrup pr Hjørring

SIUTO

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N B T H

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

1 Arendal i Norge år 1844- Bilbr.

haves ikke.

På Klink af 3g

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal i

Agterskibets Form Afrundet spejl

Beskrivelse af Forskibet G-l at stævn

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

. , 7710

Længde -'' c

Bredde 11 f 8

Dybde 4»4

Drægtighed 13,76 tons (14,00)

Førere: Ole Christian Enevoldsen, Borg.br. Hjørring ^1/4 1863

J. C .Sand, l! " Børglum hrrred 27/6 1885

1844 og endnu 1869:

Axel Rosenkrands Segelcke, Købmand, Lønstrup nr Hjørring

1884: J. M. Beck w *

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 2- 22

Rigsarkiv

Landsarkiv

iar.br. dt. Hjørring 7/2 1864: 7f Lstr.

På gr.a. mindre ombygning nyt mlr.br. 5/5 1886

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


Skibets navn: "Fanny"

Skibets hjemstedÆeg. distr. nr. 54 Kerteminde

Skibets art:Skruedampskib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P M S

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten)

Prederiksøen ved Svendborg 1892 af

skibsbygmester J. Ping Andersen af

Svendborg iflg. bilbrev dat. Svendborg

d. 4/10 1892

Dækkenes antal: i

Masternes antal:2

Agterskibets form: hækbygget med rundt

spejl

Beskrivelse af forskibet: skarpt med glat

st evn

Bygget på: kravel af eg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- og lavtryksmaskine med 16 nom HK,

64 inde. HK, 2 cylindre.

Gøteborg Mekaniska Y/erkstad Gøteborg

Længde: 82* 6

Bredde: 15 s 0

Dybde: 7 ' 3

: 76,63 tons

C. Jørgensen af Kerteminde med skipperborgerbrev dat. Kerteminde d

8/11 871 og ?ttest som dampskibsfører dat. Kerteminde d. 14/10 1892

Iflg. bilbrev dat. Svendborg d. 4/10 1892 samt nationalitets- og

ejendomserklæringer dat. Kerteminde d. 14/10 1892 og København d. 15/10 1892

tilhørende:

W . Tornøe, best. reder, kammerråd, hotelejer, Kerteminde med 30/100 part

E. B. Muus, grosserer,Pirma Elias København

1. B. Muus, konsul, B. Muus i Odense med 38/100 part

0. B. Muus, grosserer,Kerteminde

J. A. Larsen, købmand,

C. Jørgensen, dampskibsfører

Hoved-skibsregistrerings-protokol: ^xy 65/6 5

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: Nybygget i Svendborg 1892

Målingsbevis d't. Svendborg d. 4/10 1892

Reg. anm. dat. Kerteminde d. 14/10 1892

Peg. bevis dat. Kerteminde d. 14/10 1892

Efetrmålt d. 24/10 92

København

Kerteminde med 10/100 part

do. med 22/100 part

Tt A NriFT Q_ nn s AWTQMTI5FFT PA ITT? n IV R O T? n


Skibefs Navn "Panny"

Odense

Skonnert

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N D T J

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Ski bsbygnl ag sattes ten)

Ved Odense kanalbassin 1870 af G.

Knudsen, Odense iflg. bilbr. dt. 0dense

11.4.1870.

På kravel af eg.

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Hækbygget,

rundgattet.

Beskrivelse af Forskibet Galionsfigur:

en krølle.

For Dampskibe;

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde 5 4 ' 8

Bredde 14 T 9

Dybde 8 » 2

Drægtigh ed 46,76 t on s .

Førere: Lars Rasmussen, borgerbr. Odense 27.1.1864-

Redere: 1870: Købmand W.R.Maegaard, Odense 4/16

Ovnnvt. fører L.Rasmussen, - 4/16

Gårdejer L.Rasmussen , Højby 2/16

I.C.Petersen, Overhallest 2/16

Bager M.Åndersen , Odense 2/16

Gårdejer A.Jørgensen , Højby l/l6

N.Hansen , . - l/l6

I 1872 sælger ovnnvt. I.C.Petersen sin 2/16. til raedreder A.Jørgensen

og i 1874 sælger W.R.Maegaard 2/16 til gårdejer L.Rasmussen

og 2/16 til bager M.Andersen.

1886 bliver ovnnvt. fører L.Rasmussen eneejer.

Positioner:

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

3-107

ger Seneste reg. ved ommåling 10.5.1892.

ELS- OG SØFARTSMUSEET


Panny

Kerteminde

Skruedampskib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H C B G

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninEsaltesten)

Thorskog Warf i Bohusian I872

Iflg. attest dat. Kongsbacka

18. januar 1890.

Dækkenes antal: et.

Masternes antal: en.

Agterskibets form: hækbygget med

afrundt spøjl.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig

bov; glat stævn.

Bygget på: kravel af fyr & eg på je

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Høj- & lavtryksmaskine med

19 nom. HK.

Hoved-Dimensioner

Længde: 75'4

Bredde: 13'4

Dybde: 6'8

Drægtighed: 74,96 t., 76,17 t.

rnspant.

C. Jørgensen af Kerteminde med skipper borgerskab dat. Kerteminde

8. november 1879-

Iflg. kobebref dat. Kongsbacka 11. januar I89O med påtegning dat. Kerteminde

9- april I89O, nationalitets- & ejendomserklæring dat. Kerteminde

2. ap^il I89O og øvrighedsattest dat. Kerteminde 9« april 1890 tilhørende:

W. Tornøe, bst., rd., hotelejer, kammerråd, Kerteminde, 28/100 p

L. Muus, konsul, firma: Elias B. Muus, do. 28/100 -

I.A. Larsen, købmand, do. 15/100 -

C. Jørgensen, dampskibsfører, do. 25/100 -

P. Bom, dampskibsfører, do. 4/100 -

Hoved-skibsregistrerings-protokoi: 11 -3 6 0/3 61

Rigsarkiv:

Indført fra Kongsbacka i Sverige 1890 under navnet l! Kust en", der efter

rederiets begæring er forandret til "Panny". Indførselst olden er iflg.

kvittering dat. Kerteminde toldkammer 1-2-90 betalt med 240 kr, som er

y/o- af købesummen 8000 kr. Peg. anm. dat. Kerteminde 2-4- 90. Målingsbevis

dat. Nyborg 29-3-90.

På grund af tilbygning af styrehus og forandring med lug er og maskinrum,

er delvis ommåling foretaget i København iflg. målebevis af 21-5-90,

hvorom certifikatet er givet påtegning 21-5-90.

Iflg. Kerteminde toldkammers skrivelse af 19-II-92 er de tte skib i Svend-

borg solgt til udlandet ved skøde dat. Svendborg 16. nov ember 1892.

Nationalitetsmærket er udhugget iflg. attest dat. Svendb org 16. november

1892. Certifikatet afleveret.

Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen afslutt et 30-12-92.

TT ixirnrT c ngi C^IUA B T C ' T T C "ET "B7T Ti A TTTtlTi-KrYitrhTP/r 1


"Panny"

Nykøbing Mors

Skonnert

Registrerings-samt kendrasssisnal-bogstaver: N Q CR

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Nykøbing Mors 1875-76 af Y.Melchiojr

ibd. iflg. bilbr. dt. Nykøbing Mors

22.5.I876.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget med

halvrundt spejl

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt

med galion og krølle

Bygget på: Kravel af eg og bøg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde:

Bredde:

Dybde:

A.P.Rasmussen, borgerbr. Thisted 24.1.1872

81'9

19 ! 9

8 f 4

Drægtiglied: 108?29 tons

I876:

A/S "Skonnerten Panny's Rhederi," stiftet d.

bestyrelse, der har sit sæde i Nykøbing Mors

te aktionærer:

Købmand N.E.Sørensen, Nykøbing Mors

Harboe Steenberg, Nykøbing

Jernstøber N.A.Christensen, Nykøbing Mors

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-114

Rigsarkiv:

22.5.1876, hvis

består af nedennævn-

: Iflg. førerens anm. dt. Nykøbing Mors 4.3.1882 er dette skib

d. 28.12.l88l sunket i Messina Strædet på grund af påsejling

af dampskibet "Keroula" af London. Grunden angives at være, at der

ingen officerer var på dampskibets kommandobro og ej heller noget

udkig. Hele besætningen kom ombord 1 "Keroula". Skibet var på rejse

fra Vadsø til Triest med 5475 stok rundfisk til en værdi af 4200økr.

assureret for 46000kr. Casco assureret for 20000 kr.

Slettet af reg. 25.8.I882.

t \ins?T c r\ gi o T? A BTCMTTCP fTT> ATM'


'Panny""

Nordby på Panø

Skonnert

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J H G

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Sklbsbygniogsattcstcn)

I Nordby på Panø 1861 af J.Th. Hansen

iflg. bilbrev dt. 3/4 1861.

HCj Vr>Q TTpl 3 "F O fT

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig,

gallion m. krølle.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

74'8

19'4

9*4

107,24 tons

Førere: Jens Morten Rødgaard, borgerbr. Varde 5/12 1861.

Christen Jensen, * København 9/5 1874.

1861 og endnu 1872:

Skib.sfører Christian Hansen Nielsen, Nordby 13/24.

Søren Brinck Hansen, "" 2/24, bestyrende reder

,B Hans Hansen Nielsen, m 5/24.

Tømrermest. Andreas Larsen Berg, '" 1/24.

Tømmerhdlr. Hans Plansen, Ribe 2/2L.

Gårdejer ' Rasmus Malling Schmidt, Vester Gjesten 2/24.

Pru Andrea Nielsine Greibe, f. Thoersen, København 1/24.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

5-159

Mlr.br. dt. Panø 3/4 1861: 5^i Lstr.

Iflg. Panø reg.kontors indberetning af 26/2 1876 er dette

skib, der i November 1874 afgik fra Bandholm bestemt for Hull,

forsvundet, hvorfor det slettes af reg. som totalt forlist 28/2

1876.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


: Panny, Sophie

Skibets hjemsted: Nykøbing Mors, Marstal

skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten)

Skal være bygget i Rostock l876,ind

ført fra Amsterdam i januar 1883

under navnet Raaf.Indtil marts 1891

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: hækbygget

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

Bygget på: kravel af es

: N I K

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 7o' o

Bredde: 17'3

Dybde: 8' 5

Drægtighed: 85,23 t. - 77,91 t.

A F~Easmussen af Nykøbing Mors med borgerbrev dt. Thisted 24 jan.

C Gottlieb Madsen af Marstal med borgerbrev dt. Ærø 2o sep. 1876

9/2 88).

A P Rasmussen (se ovennævnte) (Nykøbing Mors 13/11 88).

A N Søberg med borgerbrev dt. Ålborg 29 sep. l89o (Århus 3o/9 90).

1872.

korsør

Rasmus Hermansen Af Marstal med borgerbrev Pt. Ærø 28 feb. 1891 (25/5 9o)

H F C Hermansen med borgerbrev dt. Ærø 8 okt. I890 (Marstal 6/4 93).

Ifølge auktions skøde dt. Thisted 23 juni 1882 og nationalitets og ejendomserklæring

dt. Nykøbing Mors d. 3 feb. 1883 tilhørende:

A P Rasmussen skibsfører Nykøbing Mors

Ved skøde dt. Nykøbing Mors 14 dec. 1882 har A P Rasmussen solgt til:

H E Sørensen købmand Nykøbing Mors 2/32 p

V Melchior " " 1/32 "

A H Jepmand " •< 1/32 "

Ved skøde dt. Nykøbing Mors 9 jan. 1885 sælger H E Sørensen sin 2/32 til

medejeren A P Rasmussen, der således ejer 3o/32 p.

Nat. og ejendomserkl. dt. Nykøbing M. lo/l 85.

Ved skøde dt. Nykøbing M. 23 april 1889 sælger A P Rasmussen 1/32 p. til:

Niels Byrgesen Yde bogholder Nykøbing Mors 1/32 p.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo»164

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

vend

Indført fra Amsterdam under navnet Raaf, som købt ved offentlig auktion

i Thisted d. 12 juni 1882 for kr. 5ooo + omkostninger 181,85 kr. Indførselstolden

er Ifgl. kvittering dt. Nykøbing toldkammer på Mors d. 9 jan.

1883 betalt med 155,46 kr., som er y/o af 5l8l,85 kr.

Ved forkl. dt. Nykøbing M. 5/2 83 har købmand H E Sørensen i Nykøbing M.

påtaget sig forpligtelserne efter reg cirk. nr. 5, for A P Rasmussen.

På grund af ombygning i tonnagen I henhold til Nykøbing M. målingsbevis

af lo/l 85 anført til 72,93 t, hvorefter certifikatet er påtegnet.

Overført fra Nykøbing M. til Marstal ifgl. ejerens begæring ved reg anm.

dt. Marstal 18/3 9& og Nykøbing M. 2o/3 91- Efter derom indgivet andragende

har generaldirektoratet ved resol. af 28/3 91 bevilget at dette fartøj for

fremtiden fører navnet Sophie. Nyt certifikat er udstedt 31/3 91 i stedet

for det ældre, som er afleveret.Tonnage attest dt. Nykøbing M. toldkammer

2o/3 91, Købesum i marts 1891 = 8000 kr.

YY i, •%.-! TY. TT7' T" Vi gi


Redere fortsat:

Nat. og ejendomserkl. dt. Nykøbing M. 3 maj 1889.

A P Rasmussen beholder således 29/32 og er skibets best. reder.

Ved købekontrakt dt. Nykøbing M. 17 marts 1891 og skøde dt. Nykøbing M.

25 marts 1891 og ålborg d. 27 marts 1891 sælger ovennævnte dette fartøj til

gg.smus Hermansen best. reder, skibsfører Marstal med 5/8 p.

Ellen Marie Weber enke " " 2/8 "

Prederik Hansen Kromann matros " " 1/8 "

Nat. og ejendomserkl. dt. Nykøbing M. og Marstal den 17/18 marts 1891.


Panø

København

Skruedampskib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N C H B

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrovet eller skibsbygningsattesten)

Bygget i Stockton on Tees 1872 af

M. Pease & Co. Bilbrev haves ikke.

Indfort fra Bremen 1 juni 1890

under navnet "Strauss".

Dækkenes antal: et og et mellemdæk.

Masternes antal: t o .

Agterskibets form: rundt spejl.

Beskrivelse af forskibet: skarp bov med

glat stævn.

Bygget på: klink af jern.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Compound maskine med 120 nom. HK.

(500 ind. HK-rd. opg.). 2 cylindre

med diam. 28" og 56 J g". Slaglængde 36"

(eng, mål). Blair & Co. Stockton on

Tees.

Længde:

Bredde:

le:

218*4

26'2

16'1

859,66 tons.

S.G. Kolster med skipper borgerbrev dat. Panø Birk 1. september 1879 og

attest som dampskibsfører dat. Panø Birk 3. august 1885-

Iflg. slutseddel dat. Bremen 22. maj I89O og skøde dat. Bremen 31. maj

I89O samt nationalitets- & ejendomserklæring dat. København 6. juni 1890

tilhørende:

Aktieselskabet "Det forenede Dampskibs Selskab" i København, stiftet den

11. december 1866, hvis bestyrelse, der har sit sæde i København, består

af nedennævnte aktionærer:

H. Pritsche, grosserer,

C.A. Garde, kommandør i marinen,

L.^. Holmblad, etats-råd, grosserer,

C.P. Tietgen, geheime-eteatsråd, bankdirektør,

C. Torp, dr. juris, professor ved Universitetet,

selskabets adm. direktør:

C vMv--K-o-e-h-, keaagaJr^

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

11-376/377

København,

do.

do.

do.

do.

-éo-r

-vend)

Indført fra Bremen i juni I89O og førte da navnet "Strauss", der efter

rederiets forlangende er forandret til "Panø". Iflg. Københavns toldkammers

kvittering dat. 7. juni I890 er indførselstolden for dette skib betalt med

2994 kr 70 øre, som er y/o af købesummen 112035 Rmk. eller 99823 kr 18 øre.

Reg. anm. dat. København 6. juni 1890.

Kbh. IV 7-

Overført til nyt skibsregister bind 2, fol. 132 den 21-12-95.


REDERE (fortsat):

Iflg. selskabets anmeldelse af 12-2-91 er i stedet for L.P. Holmblad, der

er afgået ved døden, indtrådt i bestyrelsen:

Julius Holmblad, generalkonsul, grosserer, København.

Iflg. anmeldelse dat. København 12. februar 1891 er C.P.A. Koch død, og

C. Normann, kommandør, København,

er selskabets adm. direktør.


"Panø"

: Nordby på Panø

Brig

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N R Q C

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Nordby på Panø 1878 af S. Abrahamson

ibd. iflg. bilbrev dt. Nordby 27/5 187&

antal: 1

antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middélfyldigt.

Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde

Bredde:

Dybde:

104'8

23*3

12'2

243,18 tons

Hans Nielsen af Nordby, borgerbrev Panø birk 5/4 1866.

Mathias Nielsen Mortensen, Nordby, " " 6/6 1878 (17/10 82)

Redere: 1878:

A/S "Briggen Panø's Rhederi", stiftet 23/5 1878, hvis bestyrelse

med sæde i Nordby er:

Skibsreder Søren Brinck Hansen, Nordby, forretningsførende medlem.

Ovnnvt. fører Hans Nielsen, do , og med

Skibsreder Christian Hansen Nielsen, Nordby, som suppleant.

1882: Efter Hans Nielsen's død består bestyrelsen af Søren Brinck

Hansen og Chr. Hansen Nielsen.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

9-94

Eneste registrering dt. 27/5 1878

u A M n n c .o,*!"' o/7Sr* B T C • TT T o T? F T n t fr Tt r\ T^r ry g\ YY g~^


Skibets navn: "Panø"

Skibets frjemstedfteg. dist. nr. 37 Nordby pr. Panø

Skibets art: Skruedampskib

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Gøteborg 1878 på Eriksbergs Mekaniske

Verkstad af D. Vv. Fløbeck

og C. T. Esberg iflg. bilbrev dat

Gøteb. Rådhus d. 17/4 187B

Dækkenes antal: j

Masternes antal: x

Agterskibete form: H sW)ygget f ellip_

Beskrivelse af forskibet "skarpt

Bygget på:Klinlc af iern

•: N R Q G

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

2 maskiner på 12 ndm HK.

D. W, Pløbeck Gøteborg

Længde ^4^

Bredde: 13*0

Dybde: 4*7

:36, 24 tons

: N. H. Anthonisen med skipperbsringsbevis dat. Panø d. 23/8 1876

og attest som dampskibsfører d?t. Panø d. I6/4 1891

Iflg. skøde dat. Nordby på Panø d. 31/3 1891, samt nationalitetsog

ejendomserklæring dat. Esbjerg d. 5/5 1891 tilhørende:

Ih. Dahl, best. reder skibsbygmester Esbjerg 1/3 part

P. Breinholt, proprietær do. " 1/3 do.

N. C. Hansen, møller Spangsby Mølle 1/3 do.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: XIV 28/28

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Overført hertil fra bind IX s. 97 på grund af manglende plads.

Ommålt på grund af foretagne apteringsforandringer og nyt certifikat udstedt

11/5 91 i stedet for det ældre dat. 21/3 1883, der var makuleret ved

rettelser, og som er afleveret. Målingsforretning a-t. Esbjerg d;6/5 1891

Heg, bevis d^t. Esbjerg 8/5 91

Overført til nyt skibsregister bind 8, fol.43 d. 27/9 98

ir A NBFT.S. nn s A UT.QTVFITQT^FT Pi ITT? (Tfe TO U f\ U fl


"Panø"

Nordby på Panø

Skruedampskib

Hvor og når bygget

jfgmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten)

På Sksbergs mekaniske Værksted af D.'

Plobeck & C.T. Esberg iflg. bilbrev

dt. Goteborg 17/4 1878.

N R Q G

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

2 maskiner på 12 H/K. nom.

P.W. Plobeck, Goteborg.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Længde: 54'1

Agterskibets form: Hækbygget med

Bredde: 13

eliptisk spejl.

Dybde:

Beskrivelse af forskibet: Skarpt.

Bygget på: Klink af jern.

E 0

4'7

Maskinrum: 13*4

34?69 tons (36,55)

: Hans Nielsen Svarrer af Nordby, borgerbrev Panø birk l/6 1878

Redere: 1878:

Ovnnvt. fører, færgeriejer Hans Nielsen Svarrer, Nordby på Panø.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-97

Rigsarkiv:

Indført fra Goteborg 1878 som nybygget for dansk regning,

købesum 24.500 kr., told 3$> = 735 kr.

Mindre ombygning 1891.

Pa der savnes plads til indførelse af ny tonnage, fortsættes

registreringen pr 9/5 1891 i bind KIV, fol. 28.

Senere overført til nyt skibsregister nr 27/9 1898, bind 8,

fol 43.

ri i \ T U \ T H T n SY gi n o i T i i -nTno^/riTOiPiP YY 4 fr Ti g^ TVT Ti K-v Ti gi


: "Parvel"

: Prederikshavn, fra 1880 Læsø, fra 1891:„Ålbor^

Slup

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: IMQ7,

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Christiansand 1861 af Hans og Tobi

Bentsen Iflg. bilbrev dt. Christians

and 25/3 1861.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Hækbygget

Beskrivelse af forskibet :Middelfyldlgt

med glat stævn.

Bygget på: Klink af eg og. fyr.

as

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensi oner

Længde: 40 f 2

Bredde: 15*4

Dybde: 4 T 8

Drægtighed: 18,31 tons

Søren Christensen,Blokhuus,borgerbrev dt. Hvetbo her.-kontor,Blokhuus

8/2 1875(endv.nvtB :• 29/6 1876).

Christen Petersen,borgerbrev dt. Børglum'her.-kontor 9/12 1865(22/4 1876)

Jens Thorsen,Prederikshavn,borgerbrev dt. Frederikshavn 25/4-78(9/6-79).

Anders Thuren Larsen,borgerbrev dt. Læsø I8/5 1880(19/5 1880).

Peter Christian Hansen,Ålborg,borgerbrev dt. Frederikshavn 13/7 1878.

1875: Skib-fører Søren Christensen

1879: Skibsfører Jens Thorsen

1880: Skibsfører Søren Christensen

1880: Skibsfører Anders Thuren Larsen

1891: Skibsfører Peter Christæsn Hansen

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7 -17 0

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Blokhuus

Prederikshavn

Prederikshavn

Pre d erik sha vn

Ålborg

Indført fra Norge I marts 1875. Tolden er iflg. kvittering

dt. Prederikshavn 2/5 1"75 erlagt med 120 kr„ som er 3fo af købesummen

4000 kr«,

Som fremmed ejendom- havde- sluppen mlr.br. dt. Ålborg 6/4 1870

lydende på 18,60 Hg.-tons. •

Købesum i maj 1891 = 800 kr.

Seneste registrering dt. 16/5 1891.

iuwnx 1 ! c r^tn c A !> T" C TV 'TOfFT "O F D *n>TVT"o


Skibets Navn "Fauna"

Påborg

Fiskekvase

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver H fi Q J,

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

I Rudkøbing 1871 af S.Boas ibd. iflg

bilbrev dt. Rudkøbing 6/8 1871.

PS ki~pvel sf ep-.

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Fladt spejl

Beskrivelse af Forskibet Alm. jagtbov,

glat stævn

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

La2ngde38 s 0

Bredde 11'8

Dybde 5 f 5

Drægtighed 16 ,40 tons

Førere: S.P.Nielsen,borgerbrev dt. Påborg 2/8 1871

Lars Chr.Jensen,Hornesborgerbrev dt. Salling 12/11 1890 (12/11-90)

J_£ZU_

Kedere: Ovennvt. skibsfører Søren Peter Nielsen Boyden pr. Fåborg.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4—144.

Rigsarkiv

Landsarkiv

Anmærkninger Seneste registrering efter ommåling dt. 18/9 1871.

HANIDELS- OG SØFARTSMUSEET


"Paveur"

: Assens, fra 1873: Horsens

Barkskib

kendingssignal-bogstaver: N F J V

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

.(Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten)

I Flensborg 1863 af P.C.Christiansen

ibd. iflg. bilbr. dt. Flensborg d.

I3.6.I863.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Hækbygget med

fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: G-alion med

kvindelig figur.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hove d-Bimensioner

Længde: 120'5

Bredde: 24* 2

Dybde: 11 1 8

Drægtighed: 272,82 tons.

Førere: Frederik Mathiesen, borgerbr, Assens 12.9.1856

S.I.Overbye, borgerbr. Horsens 11.2.1860

1873:

1870:

Bodil C.Schmit (firma: P.M.Schmits enke) Assens 1/2

Ovnnvt. fører Frederik Mathiesen, Assens 1/2

følgende hvis andele er opdelt i 20-dele:

føbmand 1.1.Levy, 5 - Fabrikant C.C.Fischer, 4 - Kaptain N.G-

Fischer, 2 - Kollektør M.A.Cohen, 2 - Købmand H.C.Hansen, 1 •

Redaktør H.Fogh, 1 - Kammer-assesor H.I.Poulsen, 1 - Mægler

H.C.Bech, 1 - Kaptain I.I.Munch,1 - Kaptain I.P.Knudsen, 1 -

Kaptain S.L.Overbye, 1, alle af Horsens.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3 -2 3 6

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Fartøjet førtes tidligere som fremmed ejendom under

navnet: "Catharina Jurgensen."

Indført fra Flensborg 1870, told: 630 Beo-Mark, som er 3

pet. af købesummen: 21.000 Beo-Mark.

Mlr.br. dt. Flensborg 4.4.1863: 125 lstr.

Iflg. Horsens Peg.kontors indberetning af 15-5-1876 er

dette skib i oktober 1875 totalt forlist I Nordsøen.

(Ingen nærmere oplysninger).

Slettet af reg. 6.6.1876).

TV å TVT 1-^ "im Y ci *» gi e> gY. m TiTnr'Ufl'iirTniniPTn ir* 2 Yr Ti g>. TkT Y» gYi Yi gi


Skibets Navn


Skibets navn: Fawn

. Trangisvoog på Pærøerne

.. 2 mst. skonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K B C W

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten)

Rye, County af Sussex, 1873- Indført

fra Pawestoft i marts 1882.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form:nækbygget med

. fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet :skarpt med lodret

stævn.

Bygget på: kravel af eg og fyr.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 69'1

Bredde: 17'6 / 17' 5

Dybde: 9'7 / 9'9

Drægtigbed: 61,65 t. / 64,25 t.

K 0 Christensen af Tveraa med borgerbrev dt. Thorshavn 4 nov. 1881.

H P Olsen af København med borgerbrev dt. Reykjavik 11 sep. 1879 (Pærøerne-

M V Møller med borgerbrev dt. Skanderborg 31 maj 1887 (2/6 87).

Thomas Johan Olsen med borgerbrev dt. Thorshavn 29 juli 1887 (Trang!svoog-

24/5 89).

Paul Juul Thomsen af Halsø med borgerbrev dt. Thorshavn 12 juli 1884 (Trangisvoog

31/5 89)•

vendt

Ifølge "Bill of Sale" dt. 29 marts 1882 og nationalitets og ejendomserklæring

dt. København 21 feb. 1883 tilhørende:

P Pærgesen købmand Trangisvaag

Ifølge extrakt udskrift af den kgl. lands over samt hof og stadsretssklfte

kommissions behandlings protokol dt. København 12 jan. 1891 er dette fartøj

overdraget til:

Carl Pengel particulur København

Nat. og ejendomserkl. dt. København 15/4 91.

Yed skøde dt. København 7 april 1891 sælger C Pengel dette fartøj til

enkefrue B M H Thomsen (firma T P Thomsen) København

Nat. og ejendomserkl. dt. København d. 11 april 1891.

Yed skøde dt. Tveraa 9/5 92 sælger fru B M H Thomsen skibet til:

II S Thomsen

-købmand

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 167

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Indført fra Lawestoft i marts 1882. Indførselstolden er ifgl. generaldirektoratets

skrivelse af 18/4 82berigtiget ved en Pinansministeriet tilstillet

anvisning stor 640 kr, men da dette toldbeløb udgør 10 kr pr. ton af

den ansatte tonnage 64,15 tons, er under 19-4-82 afgivet indberetning til

Generalkonsulatet om at indførselstolden i henhold til lov af 30-H-76

burde havde været beregnet med y/a af købesummen.£ 52-5- Partøjet var forsynet

med interims certifikat dat. Kgl. dansk Generalkonsulat i London

3O-3-82 på ca. 64,15 tons.

Ved reg. anm. 11-4-91 har rederiet vedblivende begæret dette fartøj hjemmehørende

i Trangisvoog. Købesum-i april 1851: 4000 kr. Certifikatet påtegnet

21-4-91.

Ommålt på grund af ombygning iflg. målebevis dat. København 22-5-9L Nyt certifikat

udstedt 23-5-91 i stedet for det ældre, som er afleveret.


Pørere fortsat:

Conradsen med borgerbrev dt. København den 24 feb. 1885 (3/2 91).

Christiansen med borgerbrev dt. Thorshavn 25/6 87 (Trangisvoog 2/1 93).


: "P. C. Andersen"

Skibets, art: Skruedampskib

: Reg. distr. nr. 1 København

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Low WiTlker 1893 af Wm Dobson & CO

ibd. iflg. Builders Certificate dat

d. 14/10 1893

Dækkenes antal: l

Masternes antal: 2

Agterskibets form: hækbygget med rundt

spejl

Beskrivelse af forskibet: skarpt med lod

ret stævn

Bygget på: klink' af stål

: N G J D

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Maskine med 3 dobbelt ekspansion o,

75 nom HK

George Clark 1— Sunderland

Længde: i66 f 3

Bredde: 24 T 5

Dybde: 11 r 4

: 572,12tons

Førere: Herman Nielsen med skipperborgerbrev dat. Maribo d. 20/10 1880

og attest som dampskibsfører dat. Maribo d. 26/2 1884

:: Iflg. Builders Certificate dat. Low Walker d. 14/10 1893 samt

nationalitets- og ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 8/11 1893 tilhørende:

A/S"S/S P. C. Andersen" stiftet d. 2/11 1893, hvis bestyrelse, der

har sit sæde i Kbhvn. , består af nedennævnte aktionærer:

Hans Peter Svarrer eneste indehaver af firmaet H. Svarrer & Co,

best. reder,"grosserer, København

Hoved-skibsregistrerings-protokol: JJY 87/87

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Indfrøt fra England som nybygget 1893. Indførselstolden

ér iflg. generaldirekt. skr. af 3/11 93 erlagt med £ 241 10 sh, som er

3$ af købesummen £ 8050. Skibet var forsynet med interims nationalitets

certifikat,dat-.- kgl dansk Generalkonsulat, Hull d. 18/10 1893 lydende

på 326,71 tons, som er afleveret ( J. A. 1803/1893)

Målingsbevis dat. Nakskov d. 27/10 1893

Reg. anm. dat. Kbhvn. d. 8/11 1893

I henhold til reg. cirk nr. 9 er fremlagt udskrift af handelsregistret

1 eksemplar af selskabets love samt genpart af en aktie for den best.

reder. J. A. 1799/1893

TT A 1VT TkY T C_ f\ fl C Gi 17 A T> T C A/f TT C "E 1 17 T ID A JT T> fl"fc TVT to (T\ X> fl


"Peiga"

Nordby på Panø

Barkskib

kendingssignal-bogstaver: N Q W V

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysningsattestcn)

Hecksmunde 1864 af L. Wittenberg

iflg. bilbr. dat. Hecksmunde

5_11_1864.

Dækkenes antal:

Masternes antal:

Agterskibets form:

et

tre

Længde:

hækbygget m. halvrundt s e:

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt

& krølle

Bygget på: kravel af eg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

m. skæg Dybde:

113'7

22*8

13 ' 5

299*01 tons

Jens Hansen Christiansen m. borgerbr. dat. Varde Byfogedkontor

17-10-1849

1870 og endnu 1877:

Skibsreder M.M. Andersen? Nordby på Panø

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-327

Rigsarkiv

Ifølge Generaldirektoratets skrivelse af 18-2-1871 er

tolden betalt med købesummen H.BV 12.500.

Barkskibet havde int.nat.cert.dat. Dansk General Konsulat i Hamburg

den 28-12-1870, lydende på 316,54 tons.

Ved generaldirektoratets resolution af 30-5-1877 er 1-6-1877 er det

nægtet at forlænge gyldigheden af certificatet, og på grund heraf har ejerer.

under 2-6-1877 begæret skibet målt i Hamburg . Målingsbeviset er dat.

Hamburg 10-6-1877.

Ifølge generaldirektoratets skrivelse af 13-10-1881 er dette skib solgt

i Hamburg til fremmed ejendom.

Ifølge Panø toldk. indb. af 22-10-1881 er skibet solgt til Oetling

Gebruder i Hamburg for R. 24.000.

Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen afsluttet 14-10-1881.

TVT T-* r^ T r-« SY /-> r> g% T? t T* IT-' TI, * T T gY \ir» g-Y r» ^~


Pelix

art: barkskib

ST. Thomas

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Quebec 1861, bilbrev haveskikke.

Indført som barkskib "KV Marzo"

august 1882.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form:hækbygget fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: kvindelig

gallionsfigur.

Bysget på: kravel af fyr.

B G C

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde:

Bredde:

Dybde:

Drægtighed:

164

3o

2o

912

1

7

1

34 t.

Hewey Johnson Hassell af St. Thomas med borgerbrev dt. St. Thomas 18 feb

1881.

Ifølge udskrift af St. Thomas auktionsprotokol af 2o maj 1882 med påtegning

dt. St. Thomas 24 august 1882 tilhørende:

Septimus Julius Marval best. reder, købmand St. Thomas med 1/2 p

John Joseph Bernard skibsbygger l? " 1/2 "

Nationalitets og ejendomserklæring dt. St. Thomas 26 august 1882.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo,148

Landsarkiv:

Indkom til St. Thomas under havari som lydende bark KV Marzo d. 27/3 82

fra Pensocala, solgt ved offentlig auktion d. 2o/5 82 for S 2009,80 + 11^

i auktionsgebyr og fortoldet ifgl. kvittering dt. St. Thomas toldkammer

d. 21/6 82 med $ 27,89 = 1 l/4# af $ 223o?88.

Ifølge generaldirektoratets skrivelse af 27 maj 1883 er dette skib i Liverpool

solgt til norsk ejendom. Nationalitetsmærke udhugget og det midlertidige

certifikat afleveret. Pet endelige certifikat dt. 23 okt. 1882 modtaget

ved guvernemantets skrivelse af 22 juni 1883*

Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen afsluttet 2/5 83.

A TiTTayr o gY. gi a gx T?- & Ti nr c* Tt nr f i en f? YT* T n fr Ti o I^T r» n Tb gi


: "Pelix Brandt", før 1879 "Bastern Province ;

: København

B-rkskib

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

gnal-bogstaver: N S G J.

Sunderl-nd 1858. Bilbrev h^ves ikke

Dækkenes antal: l

Masternes antal: 3

Agterskibets form:

spejl.

Hækbygget m. flad^

Beskrivelse af forskibet: M" ddelfyldigt-

m p.k-s?

Bygget på:

og kvindelig"h-lvfigur,

Kravel •f ep te^k.os fir

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 120*8

Bredde: 23 r 6

le: 16 ! 0

: 379,03 ton;

;: Harry Thorvald Brandt, København, borgerbrev dt. Ålborg 4/7 1874

(26/5'1330).

J.T.Petersen, borgerbrev -n. København 28/8 1873(10/4 1330).

: 1379 og end hu 1330: Skibsfører Harry Thorvli Brandt ICøb anh^vn

1831: Aktieselskabet "Pelix Brandt" I København, stiftet 12/1 1831.

Bestyrelsen med sæde i København består af nedennvt. aktionærer:

Skibsfører Harry Thorvald Brandt København.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-241

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Indført fra North Shields i november 1879 under navnet "Eastern

Province", Indførselstolden er iflg. skrivelse fra gen.dir.

"f l/l2 187P erlagt med 25 ,-?. 10 sh. som er 5/? r f købesummen

850 £.

P^rtøjet v-r forsynet med interiems-nationalitets-c-;rtifikat

dt. Hull IS/11 187q: 365 tons.

Aktiekapitalen I aktieselskabet "Pellx Brandt" udgør 22000 kr.

fordelt på aktier af 500 kr. pr. stk.

Seneste registrering dt. 12/1 1881.

TTW * \ T T \ T T C" A gi cyg%.f? T»rrcn/rnCTiprr TT» fr Ti (Tk TVT T> gY Ti gi


"Pem Brødre"

Gilleleje pr. Helsingør

Dæksbåd

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P H

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Sverige. (Intet bilbrev).

Ombygget i 1871.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn

Bygget på: Klink af eg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 2? f 3 (28 f 6)

Bredde: 10 f 6

Dybde: 3' 4 (3 ( 3)

Drægtighed: 6,15 tons.

: Anders Pedersen, udygtighedspas dt. 5-2.1859

Lauritz Pedersen, Gilleleje (24.1.1888)

Redere: I87O:

3ådfører Lars Bendsen, Gilleleje, , 1/2

Svend - - , 1/2

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-274

Landsarkiv:

Anmærkninger: Skibet købt i Nyhanm, Sverige 1848.

Mlr.br. dt. København 18.8.1860: 3 lstr.

Seneste reg. 3.IO.I87I.

YY i -M TY. TTI Y c r"> gi o /"X T7i •nTCii/rTTOwnT' TT» i fr YY SY. XTT» g**, TT> /I


""Femtende Pecruari"

Assens

Fiskekvase

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N P G J

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbyg ni ogsnttesten)

~>\ Ulbølle mark pr F-Vborg IS36 af H.

Hoffmann ibd. iflg. bilbrev dt. TJlbølle

mark 11/9 1836.

P'i krsvel sf PP

Dækkenes Anial 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Platgattet

Beskrivelse af Forskibet Glat st-svn

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

32- * 6

11'3

5 7 8

13,95 tons

Førere: Peder Johansen. Sætteskp .bev. Assens dO/2 1862.

Hans Pedersen, J( J! Baag herred 18/9 1873

ere: 1847 og endnu 1869:

Ovnnvt. fører Peder Johansen, Thorøhus pr Assens |-

Sømand Peder Hansen, " '" 4~

1873: Ovnnvt. fører Hans Pedersen, ,n '" .

Hoved-Skibsregistrerings Protokol

Rigsarkiv

Landsarkiv

Mlr.br. dt. København 3/6 1859: 6i Lstr.

Seneste registrering p.gr.a. mindre ombygning dt. '-9/3 1877.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


"Femø"

: Øen Femø pr Bandholm, fra 1889 : Sageby pr Præsti

Dæksbåd

^•JJJL^lLIHAK *jyJ£j

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninssat testen)

I Liixesand i Norge 1868 af G.N. Han.

sen O Vil •

Indtil oktober 1889 hjemmehørende på

Femø. .

Dækkenes antal: l

Masternes antal: i

Agterskibets form: Rundt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Almindelig

glat stævn.

Bygget på: Klink af eg.

Jørgen Hansen af Femø,,

Anders Jørgensen af Femø.

Jens Jørgensen af Femø.

Han s Petersen af Sageby pr Præs t ø

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 24'8

lere: Iflg. købekontrakt dt. Lillesand 24/4 1868:

Ovnnvt. fører Jørgen Hansen, Femø pr Bandholm

16/12 1875: do do Anders Jørgensen," " "

17/9 1886: do do Jens Jørgensen, " " "

22/9 1889 • do do Hans Petersen, Sageby pr Præstø

Hoved-skibsregistrerings-protokol: I-233

Indført fra Norge, købesum 44o

Købesum I889 : 450 kr.

Ophugget 1910.

10 '1

3*4 (2-8)

5,02 tons (4,63)


"Ferdinand"

hjemsted: S^msø

H-lvdæksbåd

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Vides Ikke. Omb. fr?. åben båd til

h-lvdæksbåd i 1374. Indført fr? Sverige

i 1872«,

Dækkenes antal: l ufuldstændigt

Masternes antal: i

Agterskibets form: Spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: G-lpt stævn«,

Bygget på: Klink af eg„

: U S

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 30 * 4

Bredde: 9 • 5

Dybde: 5 ! 7

Drægtigbed: 7?46 tons

: Rasmus J.Lihme, langemark på Samsø (ll/2 1380)

1872 og endnu 1379:

Skibstømrer Morten J.d.Cster

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-135

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Billen på Spms!

Mlr.br. Æt. Samsø 8/7 1874: 7,46 tons.

Iflg.' ejerens pnm„ dt. Spmsø 12/11 1382 er dette skib på rejse

I SPTHSØ tolddistrikt forlist på Samsøs østkyst 1/2 mil nord fo:

r Søllen natten mellem 1 og 2 november 1882 p„g0a. tåge og

strømsætning. Besætningen bestod pf skipperen og en dreng3 passagererne

var 4? nemlig en m^nd med hustru og 2 hørn. Alle ombordværende

blev reddede ved hjælp fra land,, Osco af værdi

600 kr. uassureret. Lasten, flyttegods samt 1 ko? 1 gris. 6

gæs og nogle høns m.m. uassureret. Vragstykkerne kørt til

Ballen. Koen og grise reddede, mens gæs og høns druknede9 da

de var i kasser.

Slettet af registret 21/11 1882.

-r>. nn /"i X^V Tt T "TT% J~>. T~fe J—l


Skibets Art

"Ferdinand"

Nysted, fra 1873: København.

Slup

Registrerings- saml Kendings-Signal-Bogstaver IT K G- C

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygning sattea [en)

I Barthy Tysklands'intet bilbrev.

På kravel-af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Hækbygget m. fladt

spejl-

Beskrivelse af Forskibet Middelfyldigt,

glat stævn.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Længde 45 f 3

Bredde 14 f 5

Dybde 6 » 3

Drægtighed 30,95 tons

Førere: Laurits Julius Larsen, borgerbrev Nysted 20/6 1873-

Johan Christian Sørensen, " København 12/8 1873 (???).

Niels Jørgensen, " Århus 19/10 1869 (26/2 74).

l.S. Larsen, " Ærøskøbing 7/8 1869 (8/7 74).

Peder Jensen, borgerbrev Stevns-^axe herred 23/12 1872 (15/1 75

Ole Jensen, " København 24/4 1375 (16/9 75),

Jedere:

873:

874:

1873:

Ovnnvt

tt

it

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5-334

Rigsarkiv

Landsarkiv

fører Laurits Julius Larsen, Nysted.

" Johan Christian Sørensen, København.

" Niels Jørgensen, Nivå.

Anmærkninger Indført fra Rostock i Maj 1873? købesum 550 Rd, rm., told

(3 lo) 16 Rd. 43 sk. Har haft mlr.br. dt. København 28/10 1848:

17 Lstr.

Købesum i August 1873: 630 Rd.

Ved skøde dt. København 26/11 1875 er dette skib solgt ti!

Mattis Liljedal af Carlshamn for 2.000 kr. Slettet af reg.

13/3 1876.


"Ferdinand Ko 21"

Dragør

Dæksbåd

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N B J H

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Sverrig, Indført herfra 1858.

Dækkenes antal: l

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Spidsgattet.

Beskrivelse af forskibet: Glat bådstævn.

Bygget på: Klink af eg.

Andreas Jensen af Dragør.

: Iflg. skøde 1866 og endnu 1868:

Ovnnvt. fører Andreas Jensen, Dragør.

Hoved-skibsregistrerings-

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

: 1-31«

Mlr.br. dt. København 7/6 1858

Toldafgift 85 Rd.

Ophugget 1911.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 28' 6

Bredde: 11*4

Dybde: k • k

Drægtigbed: 8,51 tons.

k l/k Istr


Skonnert

Svendborg

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N B ? H

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjem

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

Troense l86S af C.J.Jensen

Bilb.Troense 24/10 68.

paa Kravel af 3g,

sted

ib.

Dækkenes Antal I

Masternes Antal 2

Længde

Ågterskibets Form fladt Spe^'l

Bredde

Dybde

Beskrivelse af Forskibet skarpt. Gal.ra .Krø Ile.

Drægtigbed

H.ITielsen(Rudk.55).

Jens Hansen af Svendborg.

©.P.I£ielsen(Torsen£ 68).

P.v;.Troensegaard(Svendb.72)

J.H.Weber af Svendborg«

Lars Dam(Svendb.77)«

'J^-J&L? O

j-jANCELS- 03 £0-A;


'Pestina lente" 1

"København

Brig

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver TI C Y H

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

På Yarnanæs værft pr Calmar 1866 af

C.A.Hahn ibd. iflg."biler, dt Cainar

rådhus 25/11 1866.

På Kravpl af" "Rp- OP- "Fyr

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Pladt spejl

Beskrivelse af Forskibet Gallion med

krølle

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

109' 0

22 ' 4

10*4.

^09,89 tons

Jens Christian Heitmann, Bor^erbrev København 3/8 1869

Peter Lassen List, ,M Ribe 31A ie> 60

1869':

Ovnnvt. .fører Jens Christian Heitmann, København.

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 2-282

Rigsarkiv

Landsarkiv

Indført fra Sverrig 1866, told 525 Hd. svensk rigsmønt, som

ud/^ør 3 lo af værdien. (17-500 Ed.).

Mlr./br. dt. st.Thomas 21/10 1867: Q5t ^str.

Solgt af det hidtidige rederi "'"'Handelshuset J.P.P-uhr & søn"'

København, for ^1.600 Pd. til ovnnvt. ejer 4/8 1869-

Iflg. G-en.dir. resolution kan dette skib slettes af skibs=

-registret,, selv om der ikke er indgivet den normale anmeldelse af

skibets forlis, da føreren, som også var reder, må anses som omkom:

met. Udslettet som bortebleven siden September 1872.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


"Pestina lente", fra 1891 "Håbet"

Ringkøbing,fra 1879 Struer,fra 1888 Nykøbing M.sfra 1890

Ålborg,fra 1891 København,fra 1892 Stubbekøbing.

Galease

Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N H J C.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygniriEsattesten)

På Panø 1852 af K.T.Christiansen

iflg. bilbrev dt. Nordb pr Panø

28/1 13^2.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Platgattet

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.

Bygget på: Kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 49'9

Bredde: 13 ' 8

Dybde: 4'6

Drægtigbed: 27,26 tons (25,47)

: M.Jensen,borgerbrev dt. Pingkøbing 17/8-54(endv.nvt.: 15/5-77).

Chr. Pedersen,borgerbrev dt. Ringkøbing 23/2-72(16/3-74).

P.V.Hedegård,Nymindegab,borgerbrev dt. Ringkøbing 8/11-71(1/7-76).

G. C. Gregersen, borgerbrev dt. %købing M. 31/3-75(28/3-79).

P.Petersen,borgerbrev dt. Holstebro 2/4 1878.

Andreas Lauesen,Struer,borgerbrev dt. Salling her.-kontor 16/2-33(16/3-83)

S.C.C.Bran,Nykøbing M.,borgerbrev dt. Nykøbing M. 19/12-70(13/12-83).

C.E.C.Marcussen,Nykøbing M.,bor#erbrev dt. Skive 18/3-85.

J.Jensen (20/5 1891).

Peder Nielsen,borgerbrev dt. Prederikshavn 26/3-79( 20/9-91).___

fi^Jrfj.«Jensen,København, borgerbrev dt, Nykøbing P. 'Z/Y/'^l 5X7/9-91) .

n S m Knud Jørgensen,Bogø,borgerbrev dt. Stubbekøbing 16/3-91(19/2-92).

REDERE: 1854 og endnu 1872: Konsul,købmand

1379: Proprietær C.A.Bracht

1388: Skibsfører C.E.C.Marcussen

1889: Skibsfører Johan Jensen

1890: Skipper Jens Nielsen

1801: Skibsfører Chr, Jensen

1892: Skibsfører Knud Jørgensen

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 4 -310

Rigsarkiv:

..C.Husted Ringkøbing

Haastrup pr. Struer

Nykøbing pr. Mors.

Ålborg

Bangsbostrand

København

Bogø

: Mlr.br. dt. Ringkøbing 18/3 1862: 12-|- Lstr.

Mindre ombygning i 1888.

Købesum i 1838: 475 kr.

f ' i 1889: 1000 kr.

i sept. 1390 = 350 kr. og i maj 1831 = 500 kr,

i febr. 1892 = 1850 kr.

Seneste registrering dt. 3/3 1892.

in -irx n T n (—< rt T7i A TT» nr* rt » » T T n 11 n ryn T-B •KT Tru


Skibets Navn "Fides"

Sønderho pr. Panø

Skonnertbrig

Registrerings- samt Ken di rigs-Sign al-Bogs taver N G M S.

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller SkibabygningaattcsCcn)

På Prinds Edw. Isl. i 1866.Intet bilbrev,

Dækkenes Antal 1

Masternes Anta! 2

Agterskibets Form Fladt spejl

Beskrivelse af Forskibet Gallion med krølle

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Længde QQ* 5

Bredde 22 '5

226,10 tons

Førere:?.P.A.Sørensen, borgerbrev dt. Fanø Birk l/ll 1864

Andreas Mathiesen Knudsen,borgerbrev dt. København 11/12-73(4/9-75)

Søren Hansen,borgerbrev dt. Fanø Birk 30/12 1875 (22/3 1876)

ere: 1868 og endnu 1371:

Skibsfører Jens Svendsen

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4-120.

Rigsarkiv

Landsarkiv

Sønderho pr. Fanø

Anmærkninger Indført fra England. Iflg. Gen.Lir. skrivelse dt.16/6 1863 er

indførselstolden erlagt med 322 Ed 95 sk,somer 3^ af købesummen.

Førte som fremmed skib navnet "Ellie".

Interiems-nationalitets-certikat dt. Liverpool 30/4 1868: 215 P33 Hg-tons,

Iflg. reders anm. dt. Nordby 12/6 1877 er dette skib forlist I Ålborg-bu^

ten.Galeasen "Enigheden" blev 4/1-77 i snebyger og østlig vind påsejlet

af skonnertbriggen 4 mil sønden for Læsø Rende Fyrskib.Galessen blev vri?|

og mandskabet blev reddet af skonnertbriggen,der dog selv efter en times

forløb sank.Begge .skibes mandskab gik I storbådene,men blev senere taget

op af skonnerten "Otto" af 'Rudkøbing,og landsat i Nyborg.Casco-assuransesummen

udbetalt med 33750 Rigsma-rk-2^ £oTyjxeixb&§^&£-B&?33075 Rigsm^rk.

Slettet af registret 18/6 1877. totalforlis

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET


""Fides*

Fanø

Skonnert

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N J F H

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygrungsottcatco}

I Ålborg 1872 af C.T..Vang ibd. iflg.

bilbrev dt. Ålborg 12/9 1872.

På kravel af eg

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 2

Agterskibets Form Hækbygget m. afrundet

spejl.

Beskrivelse af Forskibet Skarp bov,

Gallionsfigur: krølle.

For Dampskibe:

•Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Hoved-Diimensioner

Længde

Bredde

Dybde

Drægtighed

85'5

19*4

8*7

119,11 tons

Førere: Chr. Jensen, borgerbrev Ribe 24/10 185^.

Mikkel Jensen, * Middelfart 27/7 1867 (28/8 77)

1872:

A/S '"Fides Rederi"", stiftet 3/9 1872, hvis bestyrels.e med sæde i

Sønderho p§. Fanø er:

Ovnnvt. fører Christian Jensen, Sønderho.

Hoved-Skibsregistrerings

Rigsarkiv

Landsarkiv

Protokol 5-129

Iflg. rederiets anm. dt. Sønderho 28/12 1887 er dette skib

på rejse fra Macao til Pt. Alegre landsat p.gr.a. læk udfor Mananguape,

Brasilien, d. 17/10 1887. Besætningen reddet. Casco 23.000

kr-, assurenceforhold kendes ikke. Ladningen bestod af salt, hvis

værdi og assurenceforh. ikke kendes. Slettet af reg. 29/12 1387.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


Fides

Sønderho på Fanø

barkskib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: 35T F P R

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Glasgow 1869 af A, Stephens & son.

Bilbrev haves ikke,

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: rundt spejl

Beskrivelse af forskibet: middelf. /krøl] .e

Bygget på: klink af jern

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: X47' 0

Bredde: 2 5'8

Dybde: 16'4

Drægtighed: 491,55 t.

Kiels Sørensen af.Fanø med borgerbrev dat Fanø birk 22. sept. 1884

5.!dec. 1892 tilhørende:

Aktieselskabet barkskibet "Fides 1 " rederi, stiftet 22. jan. 1891?

hvid bestyrelse, der har sæde 1 Sønderho, består af nedennævnte

aktionærer:

Jens Svendsen

Søren Meinertz

best.reder, skibsreder

medbestyBBr, "

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,332

Landsarkiv:

Sønderho, Fanø

ger:

Indført fra Hamborg aug. 1890 under navnet "Elsa".

Indførselstolden ér iflg. gen. dir. for skattev3S. skr. af 9. aug.

1892 betalt med 2&oo Rrok., som er 3/0 af købesummen, Skibet var forsynet

med interims-natipnalitets-certifikat dat Kgl. danske gen.konsulat i

Hamborg 1. aug. 1890, lydende på 474,39 t., som er afleveret. Skibet

var oprindelig købt af skibsteder Jens Svendsen, men er atter af ham

solgt til det registrerede aktieselskab for 7o.ooo kr.

Aktiekapital: 80.000 kr.

jTN f~\. *T*\ /"> UY. •nii TP ir- if *r TT T m in Tn TP TTB T.T' TT> gY. X T TTl gY TtTl gi


Fides

I: Svendborg

3-mst skonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver:

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten)

Pekela 1878 af G.H. Strating ifl.

byggekontrakt af 21. maj I878.

Dækkenes antal: 1,

Masternes antal: 3

Agterskibets form: hækbygget, rundt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt.

Bygget på: kravel af eg.

N B C S

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 102' 3

Bredde: 22' 9

Dybde: 11' 8, 11' 6

Drægtigbed: 217,52 t., 203,23 t.

Niels Nielsen af Thurø med borgerbrev dt. Sunds Gudme Herreds og Lehns

Birks kontor 26. februar 1886.

Rasmus Hansen med borgerbrev dt. Svendborg 6. marts 1889.

Niels Nielsen med borgerbrev dt. Sunds G-udme Herreds og Lehns Birks

kontor 26. februar 1886.

1. maj 1889 tilhørende:

Carl Jensen,

Niels Nielsen,

Johannes Jensen,

bst.rd., skibsreder,

skibsfører,

styrmand,

Thurø,

do.

do.

4/8 part,

3/8 - ,

1/8 - .

Ifl. udskrift af Sunds Gudme Herreds og Lehns Birks registreringsprotokol

dt. Svendborg 22. februar I892 er C. Jensens 4/8 part overgåert til:

Christiane F. Jensen, bst.rd., enke, Thurø, 4/8 part.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

12-342

Indført fra Nieuwe Pekela 1889 under navnet "Geertruida Strating", som

efter ejerens begæring er forandret til "Fides". Indførselstolden er

ifl. kvittering dt. Svendborg Toldkammer 14-2-89 betalt med 149 kr 63 øre

som er y/o af købesummen 3135 fl* eller 4987 kr 50 øre.

Ommålt på grund af indlagt ny garnering. Målebevis dt. Svendborg 14. maj

I890.

Eft rmålt 6-2-91..

Overført til nyt skibsregister bd. 5•> fol. 164 den 2-2-95-

Tir * TVT T-fc "rn v ei g\. gi c* gY Y? i Tinririn/CTTri'niP'Ti TTS i YT nn ir*. T*Y • x-* -En gi


"Fides"

Sønderho pr. Fanø

Skonnert

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N M P J,

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

CErter bilbrevet eller skibsbysntngsattesterO

I Sønderho pr. Fanø 1855 af S.I.Søn

nichsen ibd. iflg. bilbrev dt. Sønderho

14/10 1855.

Dækkenes antal: i

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Hækbygget m. fladt

spejl.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt,

gplionsfigur : en krølle,

3a: Kravel af eg. _____^

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 73'o

18 ! 7

le: 8 ! 3

: 89,00 tons

Førere: N.NielsenjSønderhOjborgerbrev dt. Fanø birk 30/8 1864.

:1875: Aktieselskabet "Skonnerten Fides Rederi", stiftet 6/2 1875.

Bestyrelsen med sæde i Sønderho pr. Fanø består af nedennvt,

aktionær:

Skibsfører Niels Nielsen Sønderho,

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-149

Rigsarkiv:

Mlr.br. dt. København 12/12 1865: 42|- Lstr.

Solgt i februar 1875 for 12000 kr.

Iflg. gen.dir. skrivelse af 10/10 1376 er dette skib efter

indberetning fra generalkonsulen i Leijjh d„ 31/8 1876 strandet

i nærheden af Dunbar ?? og derefter kondemneret.

Slettet Pf registret 11/10 1876.

•orATvrrfcTÉnro ér\gi o p * DTC 'ICTTTTT TB WTi A \T B A B gi


"Fiona"

Svendborg

Bark

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N Q B J

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygrrinesattesten)

I Peterhead 1864 af Stephen & Forbes.

(Intet bilbr.).

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 3

Agterskibets form: Hækbygget med

halvrundt spej1

Beskrivelse af forskibet:Middelfyldigt

m. kvindelig gal.figur

Bygget på: Kravel af eg

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 111'2

Bredde: 23 ! 8

Dybde: 11'1

Drægtighed: 231,82 tons (231,96)

: Hans Iversen, borgerbr. Svendborg 23.ll.l868

C.J.A.Petersen, borgerbr. Svendborg 8.8.I887 (l8.ll.l890

Redere: I876: Følgende hvis andele er opdelt i 48.-dele:

Ovnnvt. fører Hans Iversen, (best. red.) 8, skibsfører Frits

Iversen 8,. skibsreder Lars Nielsen Iversen 8, alle af Skaarupøer;

skibsreder Jørgen Andersen 6, sejlmager Thorvald Hansen 6, begge

af Svendborg; købmand Carl Hansen 6, boghandler Julin Hansen 6,

begge af Rudkøbing.

Efter forskellige køb og salg rederne indbyrdes er ejerforh. 1886:

Ovnnvt. H.Iversen, (best. red.) 99, ovnnvt. F.Iversen 99, ovnnvt.

J.Andersen 36, ovnnvt. Th.Hansen 54, (Parterne opdelt i 288.-dele)

Ved ovnnvt. J.Andersens død i 1889 overtages hans 36/288 af

A/S "Afdøde Jørgen Andersens Skibsparter," stiftet 26.2.1889,

hvis bestyrelse, der har sit sæde i Svendborg, består af aktionær

i selskabet skibsreder F.Iversen, Skaarupøer.

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

8-94

: Iflg.. Gen.dir. skrivelse af 14.3.1876 er tolden for dette

fra England indførte skib betalt'med 519 kr 84 øre, som er

3 pet. af købesummen: £ 950.

Int.nat.certifikat dt. Det danske Konsulat i Hamburg 14.2.1876:

233J25 tons. Som fremmed ejendom hed skibet "Inverugie".

Seneste reg.' ved ommåling efter ombygning med ændring af tonnage

I8.5.I892.

•K-TTtTM'-rvT^-ir^ gY. gi C~tg~H.YKt.YYT'OTilKfT


"Fiona"

Fåborg

Skonnert

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Fåborg 1854 af L. Jensen ibd. iflg

bilbrev dt. 6/12 1854. Ombgt. i Fåborg

1868 af R. Dyreborg ibd. iflg.

bilbrev dt. 5/3 1868.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 2

Agterskibets form: Fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: Galion med

krølle.

Bygget på: Kravel af eg.

H B P K

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Lænede: 70 f 6

20'5

10*8

Carl F. Mortensen, borgerbrev /trøskøbi

Johan Anders Petersen,. " "

Cornelius Petersen,.... " "

E.C. Petersen af Ærøskøb. " "

118,kl tons (120,62)

20/5 1864

l/k I86k

21/3 1874

26/3 186?

Redere: 1868:

Ovnnvt. fører Carl F. Mortensen, Ærøskøbing 7/24, senere 13/24,

med 5 andre medredere.

18/5 1879= CF. Mortensen 1 s 13/24 til ovnnvt. fører Cornelius Petersen,

Ærøskøbing.

16/10 I879: Købmand H.D. Voss, Fåborg er nu bestyrende reder med 11/24,

Cornelius Petersen ejer resten.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-143

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Mlr.br. dt. Odense 12/12 1864: 53 lstr.

Skibet blev d. 7/7 1883 på rejse fra Helsingborg til London

oversejlet i sundet udfor Kullen af et engelsk dampskib. Skonnerten

sank straks. Besætningen, 5 mand, reddedes over i dampskibet.

Casco af værdi 16.000 kr., assureret for 7.000 kr. Last 1.04l ?

havre af værdi 21.300 kr. fuldt assureret.

MTMTT C gY> gi CiTlP * B T C TTCPTPrr fr ir» g~\ -&.T YT> g~Y Ti gi


Skibets navn^'piona"

Skibets hjemsted: Reg. dist. nr. 20 Svendborg

Skibets art: Skrue damp skib

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: BT C S G

Hvor og når bygget

ygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet" eller skibsbysningsaltesten)

Kbhvn. 1890 ved B & Vis Maskin- o,

Skibsbyggeri iflg. bilbrev dat.

Kbhvn. d. 31/12- 1890.

Dækkenes antal -1

Masternes antal:2

Agterskibets form: Rundt spejl

Beskrivelse af forskibet: Skarpt med glat

stævn.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

1 maskine med direkte virkende triple

expansion med 12o nom HK. ( inde. HK=

620- red. opg.). 3cyl.af diam.:14i%

23" og 36".SI.1.=24".B & W Kbhvn.

Længde: 155.1

Dybde:

23 f 0

10'9

: 357,45 tons

Bygget på:Klink af: stål

førere* 0 ***" M * Haim med skipperborgerbrev d»t. Kbhvn. d. 23/11 1876 og

attest som dampskibsfører dat. Kbhvn.d. 1/8 1878

: Iflg. bilbrev dat. Kbhvm. d. 31/12 1890 samt nationalitets- og ejendomserklæring

^t. Kbhvn. d. 3/1 1891 tilhørende:

A/S "D P D S" i københavn,stiftet d. 11/12 1866,hvis bestyrelse, der h-r

sit sæde i Kbhvn., består af nedennævnte aktionerer:

C.P. Tietgen, geheimeetatsråd, bankdirektør København

H. Pritsche, grosserer do.

C.A. Garde, kommandør i marinen åo.

C. Torp, dr..jurls, professor ved universitetet do.

Selskabets adm. direktør er C. P. A. Kock, konsul do.

Iflg. selskabets anm. af 12/2 91 er indtrådt i bestyrelsen:

Julius Holmblad, .generalkonsul, grosserer København

Hat- og ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 12/2 1891.Iflg. selsk. anm. dat.

Kbhvn. d. 1/6 1892 er C. P. A. Kock død og C. Normann, kommandør selsk.

adm.—direktø.r

Hoved-skibsregistrerings-protokol: SIV 19/19

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: Nybygget i Kbhvn 1890.

Målingsbevis dat. Kbhvn d. 31/2 1890.

Reg. anm. dat. Kbhvn. d.3/l 1891

Iflg. direktørens; attest dat. Kbhvn d. 3/1 1891 er bestyrelsens medlemmer

aktionærer i selskabet og har aktier noterede på navn i selskabets bøger

Reg. bevis dat. Kbhvn. d./2 1891

Overført til nyt skibsregister bind 59 fox. 200 d. 13/3 - 97

U*MT»1?TC f-MT CATTA-DTCMTTCITPT B FT> AMBATiri


"Fire Brødre"

: Svaneke(Listed)

Dæksbåd

Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N M K H.

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

I Listed pr. Svaneke 1873 sf Jørgen

Hansen ibd. iflg. bilbrev dt. Svaneke

30/12 1873.

Dækkenes antal :i

Masternes antal :i

Agterskibets form: Spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: Glat stævn.

Bygget på: Klink af ; es.

H.J.Hermansen,Listed.

1873 og endnu 1875:

Pisker,best,reder H.J.Hermansen

Pisker H.M.Hermansen

Pisker J.A.Hermansen

Pisker J.C.Schou

Hoved-skibsregistrerirjgs-protokol: 7-120

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 28*9

Bredde: io ! 5

Dybde: 3 * 5

Drægtigbed: 7,18 tons

: mir.br. dt. Svaneke 2/1 1874: 7,18 tons.

Seneste registrering dt, 8/5 1882.

Listed 1/4

Listed 1/4

Listed 1/4

Listed 1/4


"Pire Brødre"

Gilleleje pr Helsingør

Læksbåd

gistrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H L M H

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygninssat testen)

Yides ikke.

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Spidsgattet.

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat stævn..

Bygget på: Klink af eg.

1892:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hoved-Dimensioner

Længde: 29 f 5

Bredde: 10' 5

Dybde: 3'5

Drægtighed: 6 ,51 tons.

Lars Svendsen af Gilleleje.

Julius Svendsen af Gilleleje (21/4 1892).

1874:

Ovnnvt. fører, fisker Lars Svendsen, Gilleleje -g-

Enke Ane : Cathrine Hansen, do i

Lars Svendsen's -g- til

ovnnvt. fører, fisker Julius Svendsen, Gilleleje

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-291

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

Anmærkninger: Indført fra Sverrig 1845? (købesum ikke opgivet) told

45 Rd.: Mlr.br. dt. København 22/4 1874: 5,53 reg.tons.

Eneste registrering dt. 6/5 1874.

ir "ir t HT TY. "STI ir TP tn l U T r n n n >-s-i


Skibets art:

"Fire Sø&skende", fra 1882: Faders Blinde".

Helsingør

Åben færgebåd (færge 1 nr 17, fra 1882 nr 5

kendingssignal-bogstaver: IT K P ID

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbyeninssaltestcn)

;er opgivende bygget I Helsingør af

Jensen, intet bilbrev.

Dækkenes antal: 0

Masternes antal: 1

Agterskibets form: Spidsgattet

Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m.

glat bådestævi:

Bygget på: Klink af eg.

: J. Buck.

H. Larsen:af Helsingør.

1832:

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hove d-Dimensioner

Længde: 27 f 0

Bredde: 9'4

Dybde: 3 ! 3

Drægtighed: 6,01 tons.

1875:

Færgemand:Henrik Bendtsen Møller 5 s enke, Sophie Bendtsen Møller

Helsingør.

Ovnnvt. fører I-I. Larsen, Helsingør.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-58

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

: Mlr.br. dt. Helsingør 17/8 1863: 2£ Ist:

Seneste eftermåling dt. 10/9 1834.

TY i "1*.T ITV TT7I "IT £1 gY gi Cl gY. T71 i IT* ryn n H flr¥irt TI TI rrn Ts-fc


Skibefs Navn "Fire Søstre"

Odense

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G P J.

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

I Hudkøbing 1838 af T.F.Møller ibd.

iflg. bilbrev dt. Rudkøbing 28/1-39.

Fortømret på Ihurø 1860 af P.Bom

iflg. attest dt. Thurø 20/4 1860.

£å—kna^teL-af ea,

Dækkenes Antal 1

Masternes Antal 1

Agferskibets Form Fladt spejl

Beskrivelse af Forskibet Glat stævn

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

Længde 48' 0

Bredde 12 * 5

le 6'8

32.91 tons

Førere: Niels Willarsen,Rudkøbing,borgerbrev dt. Rudkøbing 9/8 1865

18£8 Og Pndrm 1 ftf]

Redere: Ovennvt. skibsfører Kiels Willarsen Rudkøbing

Hoved-Skibsregistrerings Protokol' 4—129

Rigsarkiv

Landsarkiv

Mlr.br. dt. Odense 23A0 1365: l&i Lstr.

Iflg. skrivelse fra Odense dt. 23/1 1873 er dette skib

skøde. dt. 3/1 1873 solgt til Landskrona,

Slettetvaf registret 25/1 1873.

HÅNDELS- OG SØFARTSMUSEET


Skibets Navn "Fisken"

Stege

Jagt

Registrerings- samt Kendings-Signal-BogstaverK G L Q.

Hvor og naar bygget

Bygmesterens Navn og Hjemsted

(Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten)

Ombygget og fortømret i Præstø 1831

p.l H.Larsen ibd. iflg. bilbrev dt.

Præstø 22/4 1831

PS. kravel af egT :

)es Antal 1

Masternes Antal 1

Agterskibets Form Plntgattet

Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig

bovjgl^t stævn.

For Dampskibe:

Maskinernes Antal og Hestekraft

Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted

dimensioner

e 37'6

14*3

e 6»0

Drægtighed 21, 37 tons

Førere:Hans Mikkelsen,Stege, borgerbrev dt. Stege 9/6 1871

;185S' og endnu 1871:

Ovennvt. skibsfører Hans Mikkelsen,

Skibsfører H.L.Hansen

1875:

Ovennvt. Skibsfører H.L.,Hansen,

Hoved-Skibsregistrerings Protokol 4-102

Rigsarkiv

Stege

Nyord

Nyord pr. Stege

r.br. dt. Stege 23/4 1861: 11 Lstr.

Iflg. Stege told indberetning af 10/3 1877 er dette skib

13/10 1875 strandet i nærheden af Bøgeskoven og derefter

ophugget 11/7"1876.

Slettet af registret 13/3 1877.

HANDELS- 0


"Pladstrand"

: Prederikshavn

G-alease

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Odense 1885 af H.P. Hansen

iflg, bilbr. dat. Odense

11. marts 1885.

Dækkenes antal: e^

Masternes anta]: to

Agterskibets form: rundgattet

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig b ov

Bygget på: kravel af eg

N y M

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Hove d-Dimensioner

Længde: 45*0

Bredde: 14 ! 0

Dybde: 5 ? 2

Drægtighed: 23?68 tons

: H.P. Jacobsen af Prederikshavn nu borgerbr. dat. Prederikshavn

2-2-1885. :

Q-&P- Christensen m. borgerbr. dat. Prederikshavn 21-3-1885

(Prederikshavn indb. 16-11-1689

vend.

Hoved-skibsregistrerings-protokol: 12-36

igsarkiv:

iger: Overført til nyt skibsregister bind 6, fol. 47 den 14-8-1894.

IOS b TWT IT*. T? T C iTi. gi O iDL T? t Ti T O Tfc Jf" TT £1 TT7i irn TP lr»! TIT ir» *-v "»T mi ITY ir» «-i


REDERE:

1885:

Skibsreder O.J. Berg, best. reder, Prederikshavn 2/14

Skibsfører N.P. Jacobsen, Prederikshavn 2/14

Lampskibsfører J. Petersen, København l/l4

Dykker P. Sørensen, Pejø l/l 4

Maskinmester S. Pals, København l/l4

Købmand P. Schou, Prederikshavn l/l4

Dampskibsfører J.O. Pli, Frederikshavn l/l4

Sntrepenør S.M. Sørensen, Prederikshavn l/l 4

Sømand K.P. Nipper, Prederikshavn 2/l4

Konsul J* Thorsøe, Prederikshavn l/l4

Skibsbygmester N.F. Hansen, Odense l/l4

1885: Maskinmester S. Pals sælger sin l/l4 part til:

Maskinmester Harald Richard Henningsen, Prederikshavn l/l4

1887: Sømand K.P. Nipper sælger sin 2/14 part til medejeren

Skipper N.P. Jacobsen, Prederikshavn med l/l4 ? som + egne 2/14 nu har 3/l4

og til Havnevægter Hans Nielsen Munk, Prederikshavn 1/14

1887: H.R. Henningsen sælger sin l/l4 part til

Ingeniør N.J. Muus, Esbjerg l/l4

1889: Skibsfører N.P. Jacobsen sælger 2/14 part til: (beholder selv l/l4)

Skibsfører Christian peter Christensen, Prederikshavn l/l4

og til medejeren købmand P. Schou, Frederikshavn l/l4? og denne ejer således

2/14


Plara

Skibets hjemsted: Paaborg

art:

fiskekvase

Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N 1 W R

Hvor og når bygget

Bygmesterens navn og hjemsted

(Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Assens 18~83 af Chr Sørensen, ifgl

bilbrev dt. Assens 14 dec. 1883-

Dækkenes antal: 1

Masternes antal: 1

Agterskibets form: fladt spejl.

Beskrivelse af forskibet: middelfyldig

bov, glat stævn.

Bygget på: kravel af eg.

For dampskibe:

Maskinernes antal og hestekraft

Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Længde: 1) 41'o, 2) 42*5

Bredde: 12' 5

le: 6'o

•6 U 6' 1) 2o,33 t., 2) 21?o3 t

Christen 'Jørgensen af Lyreberg pr. Paaborg med borgerbrev dt. Sallinp- herredskontor

6 feb. 1877.

J R Jensen af Dyreberg med borgerbrev dt. Salling herredskontor i Paabors

14 feb. 1884 (Paaborg 15/2 84).

Ifølge bilbrev dt. Assens 14 dec. 1883 og nationalitets og ejendomserklærln

&

dt. Paaborg 16 dec. I883 tilhørende:

Jens Jensen fisker . Dyreberg pr. Paaborg

Hoved-skibsregistrerings-protokol:

Rigsarkiv:

Landsarkiv:

lo,3o5

ger:

På ejerens begæring er der da det ældre certifikat er bortkommet i henhold

til resol. af 2/5 93, • ndstedt nyt certifikat 8/5 93-

Ommålt efter cirk. nr. 33 målbe^is dt. København 6/5 93.

Overført til nyt register bind 8, fol. 87. Certifikat udstedt 2o/8 09.

TV Ds 17 T G_ f\n Ca^ADTC 'TC fr Ti IO. M Ti git Ti gi

More magazines by this user
Similar magazines