Katalog over den Arnamagnanske hndskriftsamling;

booksnow1.scholarsportal.info

Katalog over den Arnamagnanske hndskriftsamling;

Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Ottawa

http://www.archive.org/details/katalogoverdena02arna


KATALOG

OVER

DEN ARNAMAGNÆANSKE

HÅNDSKRIFTSAMLING

UDGIVET

AP

KOMMISSIONEN FOR DET ARNAMAGNÆANSKE LEGAT

ANDET BINDS 1. HÆFTE

KØBENHAVN

GYLDENDALSKE BOGHANDEL

TKYKT HOS J. JORGENSEN & 00. (M. A. »ANNOVER)

1892


KATALOG

OVER

DEN ARNAMAGNÆANSKE

HÅNDSKRIFTSAMLING

UDGIVET

AP

KOMMISSIONEN FOR DET ARNAMAGNÆANSKE LEGAT

Fnreløhigt titelblad

ANDET BINDS 1. HÆFTE

KØBENHAVN

GYLDENDALSKE BOGHANDEL

TRYKT HOS J. JOROENSEN A CO. (M. A. HAXNOVKR)

1892


21959


iS.ommissionen for det Arnamagnæanske Legat udgiver

herved — med fortsat understøttelse af statskassen — andet

binds første hæfte af Katalog over den Arnamagnæanske

håndskriftsamling, hvis første bind udkom i året 1889.

Nærværende hæfte, der er udarbejdet af samlingens biblio-

thekar dr. Kr. Kål und efter samme plan og under

lignende forhold, som i fortalen til første bind er angivet,

indeholder slutningen af beskrivelsen over de egenlige Arna-

magnæanske håndskrifter, hvorefter nu kun står tilbage en

redegørelse for de privatsamlinger, der som selvstændige

afdelinger ere fojede til hovedsamlingen, nemlig Rasks,

M. Stephensens m. fl. samlinger, hvilke alle ere af mindre

betydeligt omfang.

En beskrivelse af disse, i forbindelse med summarisk

oplysning om legatets diplomsamlinger, endvidere registre,

samt en oversigt over samlingens historie med biografiske

oplysninger om dennes stifter, Arne Magnusson, og en

Foreløbig fortale.


fortegnelse over hans efterladte samling af trykte bøger

påtænkes at skulle udgore andet binds andet og sidste hæfte,

der forvæntes udgivet i året 1893, og hvormed katalogen

vil finde sin endelige afslutning.

København, d. 1. marts 1892.

V. Finsen. J. L. Ussing. S. Birket Smith.

Ludv. F. A. WImmer. Vilh. Thomsen.


Kvarter

(Fortsættelse).


1526. AM. 603, 4to. Perg. 23 x 18,h cm. 56 hl (sidevis paginering). 16.

o

årh. Aben plads for overskrifter og initialer. S. 83 er nedre

halvdel uheslcrcven, s. 89 er stærJd bedækket med rustpletter.

Marginalia findes s. 1, 31, 37, 43 (lonskrift), 53, 58^ 73, 95,

112. Med senere hånd er tilsat kolumnetitler tildels .,

beskadigede

ved beskæring. Arkivar Jon Sigurdsson har ved hver enkelt rime

tilfojet dens nummer i romertal og desuden givet nogle af cyklerne

overskrift. Defekt.

Indhold:

1) S. 1—9. Klerka rimur. / alt 5 rimer.

2) S. 9-^25. Ans rimur bogsveigis. / alt 8.

3) S. 25—26. Reinalds rimur. Ende defekt i II. rimes

3. vers.

4) S. 27—29. Sigurdar rimur [logla. To brudstykker, om-

fattende rime IX, vers 10 — r. X, v. 34 og XIV. rime, fra 19.

vers fra enden.

5) S. 29—32. Geiplur. Ende defekt r III. rimes 22. vers.

6) S 33—34. Hjålm|)érs rimur. Et brudstykke, beg. i I.

rimes 48. vers fra neden, end. med, 11. r., 33. v.

7) S. 35—37. Skåld-Helga rimur. Brudstykke, beg. i III.

rimes 2. vers. Hertil hører måske også et firelinjet vers i

nedre margen s. 37 ^Emgen hep er o2de» fnioll" osv.

8) S. 37—58. Saulus rimur ok Nikanors. Efter s. 38 findes

en lakune omfattende I. rime, i vers 44 fra enden — III rime,

i 11. vers. I alt 11.

9) S. 59. divis rimur sterka. Brudstykke af sidste (VI.)

rime, beg. med 23. vers fra enden.


10) s. 59—60. Viktors ok Blåus rimur. Begyndelsen af 1.

rime, til ind i 30. vers.

11) S. 61—71. Sturlaugs rimur starfsama. Lakune efter

s. 68, omf. IV. rime, v. 47 — VI. rime, næstsidste vers. I alt 7

12) S. 71—72. Filipo rimur. Forfra til I. rimes 33. vers

ind., hvorefter endnu to linjer følrje.

13) S. 73. Måbils rimur. Slutninrjen, dp C sidste vers.

14) S. 73-80. blafs rimur Tryggvasonar. Lal-unc efter

s. 78 fra V. rime, i 16. vers — VII rime, 32. v. fra enden;

ende afbrudt i VIII. rimes 14. vers. S. 73 findes følgende

marginal „Olaps 2im[?(r] Tzygua fon[ar] f[e]m e[c] true ad

pleft[«r] lifter |

hape

mad«(renw atte ad fie2 hapa"*.

haptt iil ad be2a merf gudz kiapte parZ

15) S. 81, Helms osomi. Beg. i 7. vers fra enden „d2eckz

at bali", Ny Wiisna Bole 4^% Holar 1612, s. 206.

16) S. 81—82. Skaufhalabålkr. Ender defekt i 37. vers.

17) S. 83. DeJla karls ok kerllngar. Begynder defekt

„2opt^ pit< leikar pow", ender afbrudt midt på siden „uik: at

heilla p«rgi".

18) S. 84—110. Andra rimur. Lakune efter s. 88 fra II.

rime, i 45. vers — III. r. , 19. vers fra enden og efter s. 96

VI. r.j i 14. V. — i V. 8 fra enden. I alt 11.

19) S. 110—12. Dinus rimur dramblåta. Lakmie fra I.

rime, i 12. vers — sidste rime (IV. ell. V.?) 21. vers fra enden.

20) S. 112 (særlig hånd, vistnok noget yngre), (lorsteins

rimur å Stokkseyri. Begyndelsen, de 26 første vers.

flfølge Jon Olafssons katalog har membranen på hans tid

dels indeholdt flere nu tabte stykker, dels, som det synes, haft

langt færre lakuner end nu. Af senere tabte stykker opfører

han efter nr 6 „Hrings og Trj'-ggva B,. (Gedrauner)", efter

nr 12 „Geirards Rimur. Skyckiu R.", efter nr 14 „Landres

E.. Virgilius Rimur (Glettudiktar)", efter nr 20 „Hromuudar

R. Defect"; i titlerne på den endnu bevarede del indeholdes

følgende oplysninger „Mabels Rimur 9", „Kvædes Upliaf um

Deilu Karls og Kerlingar", „Skaufhala Balkar Tveir" {opførte

efter Deila Karls ok Kerl,), „Rimur Tvær af |jorfteine nockrum


a Stockseyre", hvorefter disse styMer have omfattet mere end

nu; i øvrigt anføres ingen defcider eller laJcuner.]

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 437—38; Ant Tidsskrift 1849—51,

s. 9, 10, 12, 13; Riddara-rimur, Kbh. 1881; Kolbing, Beitråge zur vergi. Ge-

schichte der rom. Poesie und Prosa des Mitttlalters, Breslau 1876 (Skaufhala-

bålkr); Koschwitz, Sechs Bearbeitungen des altfranz. Gedichts von Karl des gr.

Beise nach Jer. u. Const., Heilhronn 1879, s. 134 (Geiplur); Arkiv for nord'

filol. III, 377, 379, 380, 382, IV, 256; J. porkelsson, Om digtningen på Island

i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 134. 135, 137, 143, 147, 149, 150, 160,

165, 167, 168, 169 (bis), 171, 175, 179 (bis), 218, 220 (bis), 229, 289, 292, 294,

295, 297, 298 (bis), 347.

1527. AM. 604 a, 4to. Perg. 21,3 X 14,s cm. 41 bl. (sidevis paginering).

16. århs 1ste halvdel (hånden har vel en ældie karakter, men

sml.AM.71S,4'°). Sorte snirklede initialer, kun begyndelses

initialen rød og gron. Talrige marginalia. Af bl. 24 er storste

delen af ydre margen bortskåren. 1 hele codex (samtlige hæfter

a— h) hur arkivar Jon Sigurdsson ved hver enkelt rime til-

fojet dens nummer i romertal; med en hånd fra 17. årh. er

oftere i øvre margen den pågældende rimecykels navn anbragt

som kolumnetitel. Adskillige blade ere mere eller mindre uregel-

mæssige, med hidler og flænger i jiergamentet. I marginen findes

hist og her ornamentslyngninger, drage- eller andre dyrefgurer

og lign. Jævnlig har også skriveren her tilfojet udeglemte ord

eller sætninger.

Indhold:

1) s 1—18. „pilippf/s imur. VIIJ." (marginaloverskrift).

2) S. 18 39. Ans rimur bogsveigis („Anf lumir atta . .

marginaloverskrift). I alt 8.

3) S. 39—54. „hemwgf imur. VJ." (marginaloverskr.).

4) S. 54—74. „kOA72adf imur. vijj." (marg.-overskr.).

5) S. 75—80. „herbf/zif i\mur. iiij" (marg.-overskr.).

6) S. 80-82. „leinalldf wmur. xij." (marg.-overskr.). Ende

i II. rimes 20. vers, hvor en lakune indtræder.

Herkomst og hist.: Hæfterne 604 a—h, 4'" ere dele af en og samme codex, om

hvilken Arne Magnusson på en i 604 a indklæbet seddel meddeler „Kimna biik,

fra Petre Riaraafyni ii Stadar hole. Mier fend til eignar 1707. il aH)mg".

Vedlagt findes A. Ms egenhændige indholdsfortegnelse til det samlede hskr.

med angivelse af, hvilke rimer han har ladet afskrive. I Jon Olafssons

."


katalog omtales denne 'rimnab6k' som uindbunden og "hverhandar J)yck'; i

løbet af forrige årh. er håndskriftet blevet fordelt i 8 pnphæfler At den op-

rindelige ordning af læggene er forstyrret, kunde følgende marginalantegnelse

af skriveren (s. 80 øvre mg.) tyde på „c. limur arv \

ap

kluzada*- med |

oUv".

Angående de over helecodex fordelte, talrige marginalia: Ordsprog, skriver-

floskler, stemnings-udbrud, bonner m. fl. henvises til Småstykker nr 7, udg.

af Samf. til udg. af gi. nord litt, hvor disse findes aftrykte. I hæftet c, s.

129'' n. m. finder med en hånd fra 17. århs beg. „SigJydui JonsdotteJ". P«

en særlig seddel meddeles af A. 31. „l)etta Rimna fragment hefi eg f(e)nged

af Vicelågmannenum 1705. ii Alpinge, er komid ur Vigur.

ur Reinallz Rimum.

ur Hernings Rimum.

ur Conradz Rimum.

ur Herburtz Rimum.

ur Odins rimum (t)rimlum).

ur Lokrum.

Framan af Rimum fra Volfunge hinum o borna".

Dette fragment, der i Jon Olafssons katalog — efter at det nuværende

indhold af AM. 604 a—h er anført — opføres som „item Eitt Rimna Fragment

par faman vid bunded Ur Reinallds Rimum og Si5 odrum uptoldum

a blade hia hinum", må antages bortkommet.

Benyttelse og beskr. (omf. 604 a— h): Gronl. hist. M. II, 419—556 (Skdld-H.,

særl. 436—37); Ant. Tidsskr. 1849—51, s. 9—12: Th Mobius, Sæmundar

Edda 1860 (prynilur, Volsungs r.); Norræn fornkvædi s. XXXIV; Biskupa

sogur II, Kph.1878, s. 571; Biddara-rimur, Kbh.1881; Fornsogur Sudrlanda,

s. CCXLV (Bær.); Småstykker nr 7 (Kbh. 1886); Arkiv for nord. filol. III,

375, 377, 378, 380, 382, IV, 256; Icelandic sagas I. London 1887, s. XXXV;

J. porkclsson , Om

digtningen på Island i det 15. og 16. årh. , Kbh. 1888,

s. 134, 140, 143, 147, 148 (bis), 149, 155—58, 160, 162, 167 (ter, én gang fejlagtig

cit. 606 f), 168, 171, 175, 176, 178, 179, 236, 274, 286, 289, 295, 298, 304, 309.

1528. AM. 604 b, 4to. Perg. 21 X 15 cm. 10 hl. (sidevis paginering). Samme

codex som (iOå a, til hvilken henvises. Udelukkende sorte initialer.

Bl. 11 har uregelmæssig form. S. 9 n. m. en drageslyngning.

Indhold:

1) S. 1—6. Reinalds rimur. Slutningen af de i 604 a be-

gyndte. Beg. defekt i IX. rimes 3. sidste vers.

2) S. 6—31. Andra rimur, i alt 9, idet de to sidste aldrig

Imve været tilfojede. Marginal- titel „jftona |

andra jungkæra".

ap

sdihgnm |

manne

3) S. 31—32. „landref limur .IX." (marg.-oversJcr.). Ende

defekt i 1. rimes 33. rers.

Ang. yderligere oplysninger se rubrikkerne under AM. 604 a.


1529. AM. 604 c, 4to. Ferg. 21 X 15 cm. 69 hl (sidevis paginering).

Samme codex som 604 a— &, hvortil henvises. Sorte initialer.

Særlig hl. 44, 47— 48, 53 have uregelmæssigt format, hl. 49

mangler nedre margen. Storste delen af s. 122 og halvdelen af

s. 138 stå hlanke.

Indhold:

1) S. 1—19. Landres rimur. Slutningen af de i 604 h he-

gyndte. Beg. defeM med II. rime.

2) S. 19—40. Hjålm|)érs rimur ok OlviS. Den opr. marginal-

overskrift er hesJcadiget; med en noget nyere hånd er i øvre

margen skrevet „hia]mpie2s Bim.ur .xj.".

3) S. 40—50. „pr/dpiops xmur pim/w" (marg.-overskr.).

4) S, 50—60. „R/mur fex ap haralldl hr/ngs ba/7a" (marg.-

overskr.).

5) S. 60—64. „.iiij. [R/mur] ap gr/m ok hialmar" (marg.-

overskr.).

6) S. 64—106. „\x.(sic!) Rmur jpra haldcr/7e broniuportra)"

(marg.-overskr.). liimernes antal er 15.

7) S. 107—22. „imur ^ra blawf ok \\cV\(or)" (marg.-overskr.).

I alt 8. Efter sidste rimes slutning er skriften på resten af

siden (c. ^j^) udskrabet.

8) S. 123—33. „bæ:i/7gf tmur fex" (marg.-overskr.). De

herværende 6 rimer udgore dog i virkeligheden kun sidste halvdel

af den af 12 rimer hestående cyklus.

9) Bl. 133—38. „dint/s wmur Ijr/ai", o: Dinus r. dramblåta.

Efter rimernes slutning er skriften på sidste halve side muligvis

udskrabet.

Yderligere oplysninger under AM. 604 a.

1530. AM. 604 d, 4to. Perg. 21 X 14^7 cm. 36 hl. (sidevis paginering).

Samme codex som 604 a— c, hvortil henvises. Bl. 14 er kun en

smal strimmel. På 1ste sides øvre halvdel er skriften udskrabet.

Indhold:

1) S. 1—28. „xj. wmur jpra hr/ng ok tiygva" (marg.-

overskr.).


8

2) S. 29—54. „UqurAar iimur pogia" (marg.-overskr.). I ult

14. S. 52 ender med XIII. rimes 12. vers., hvorefter et blad,

indeholdende resten af denne, mangler.

3) S. 55—61. „Ojmarf R/mur fioiar'^ (manj.-overskr.).

4) S. 61—72. „imur .iiij. ap jll. veni ok veft", j: j^jof

rimur {sml. s. 67 „iij. piofa 2i[ma]"j.

Yderligere oplysninger under AM. 604 a.

1531. AM. 604 e, 4to. Ferg. 20,6 X 14,7 cm. 11 hl. (sidevis paginering).

Samme codex som 604 a— d, hvortil henvises. Sidste side har

lidt ved slid.

Vilmundar rimur vidutan.

Beg. defekt med I. rimes 35. vers fru enden, ende med IX.

rimes 3. vers.

Yderligere oplysninger under- AM 604 a.

1532. AM. 604 f, 4to. Ferg. 21 X 14,3 cm. 18 bl. (sidevis paginering).

Samme codex som 604 a— e, hvortil henvises. Hist og her møde

røde og grbnne farver til gennemstregning af initialerne (også de

mindre), med rødt er jævnlig i overskriftsriibrikkerne rimens

nummer angivet. S. 17. n. m. ses en med rødt og gront kolo-

reret drage.

Indhold:

1) S. 1—18. Jarlmanns rimur. Beg. defekt med VI. rimes

26. vers fra enden, ende ligel. def. med XI. rimes 42. vers.

2) S. 19—36. Skåld -Helga rimur. En tilsvarende marginal-

overskrift er nu ulæselig. I alt 7.

Ifølge en indholdsfortegnelse fra 18. årh. (på papbindets for-

side) skulde efter Ja,Y\ma,nns rimur, def., /øZ/ye „Flagdadans def.".

Yderligere oplysninger under AM. 604 a.

1533. AM. 604 g, 4f o. Ferg. 21 X 14,6 cm. 24 hl. Samme codex som

604 a— /", hvortil henvises. Bøde overskrifter og gennem-

stregning af initialerne med samme farve. S. 2, 7, 17 synes


9

mindre udraderinger eller lakuner at foreJcomnie. Nedre del af

s. 48 står Hank.

Indhold:

1) S_ l_17. rænlur' eller Færeyinga rimur; sml s. 9

øvre mg. „|>rænlm heita pesiai iimur"'. I alt 10.

Beg. defekt i 11. rimes A. sidste vers; efter s. 12 indtræder

en lakune fra VII. rime i 36. vers til VIII. rimes 47. vers

fra enden.

2) S. 18—26. Sorla rimur hins sterica. Titlen „solla

rimwr" findes så vel nederst på foregående side (med rødt blæk)

som i øvre mg. s. 18. Ende defekt med VI. rimes 3. vers.

3) s, 27—30. '|>rymlur' eller 69ins rimur. Ang. navnet

se sidste vers. Beg. defekt i I. rime, 29. vers. I alt 8.

4) S. 30—36. 'Lokrur'. Navnet findes så vel i tekstens røde

overskrift „Lok2v2 em p^tta" som i øvre mg. s. 30 og i sidste

vers. I alt 3.

5) S. 36—48. „Kimur ^ra volfungi hinum oboi|na". For-

uden denne røde overskrift findes en tilsvarende i øvre mg. s. 36.

I alt 6.

Yderligere oplysninger under AM. 60é a.

1534. AM. 604 h, 4to. Perg. 21 X Ms cm. 33 hl. Samme codcx som

604 a— g, hvortil henvises. Sidste side ubeskreven.

Indhold:

1) S. 1—26. Hektors rimur. I alt 12.

Beg. defekt i IV. rime, 49. vers fra enden.

2) S. 26—35. 'Vargstokur' eller Ulfhams rimur. Marg-

inal-overskrift „uazftokwr h.eiia rimwr pp.sI'[or]"; sml. s. 31 „ni],

vorgftaka". / alt 4.

En nyere overskrift viser, at rimerne senere erc blevne for-

vekslede med Damusta rimur.

3) S. 35—44. „Damufta [iimur iiij" (marg.-overskr.).

4) S. 44—53. 'Klerka rimur'. Marg.-overskr. „klejka nimur

klo2a ec".


10

6) S. 53—65. „imur fra faviws ok nikano/* .vj." (ntnnj.-

overskr.).

Omfatte kun rime I— VI.

Yderligere oplysninger under AM. 604 a.

1535. AM. 605, 4to. Ferg. 18 X 14^b cm. 94 bl. (sidevis paginering 1—186

excl. forsatshl.). 10. århs sidste halvdel. Bl. 16, hvis farside

er ubeskreven^ er en pergamentsstrimmel , der bærer to iideglemte

vers, bl. 5 har kun halv bredde, i bl. 18 findes et hul. Enkelte

margin airettelser og andre marginalia forekomme. Ved de enkelte

rimer ere romertal tilsatte af arkivar Jon Sigurdsson.

Indhold:

1) S. 1—18. Jonathas rimur. I alt 3.

2) S. 18—30. Skogar-Krists rimur. / alt 2.

8) S. 30—55. „Olaps Rimur" o : Olafs rimur Tryggvasonar.

/ alt 8.

4) S. 55—86. 'Hemings rimur'. En tilsvarende overskrift er

af Arne Magnusson tilfojet i øvre margen s. 55, ligesom titlen

genfindes ved rime-cyklens slutning. I alt 6.

5) S. 87— 129. 'Konrads rimur'. Titlen anføres ved rime-

cyklens slutning. 1 alt 8.

6) S. 130—36. Hrings ok Tryggva rimur. Tilsvarende over-

skrift af A. M. i øvre margen s. 130. I alt 13.

Herkomst og hist.: Af en notitsseddel i AM 606 a, 4^° ses, at Arne Magnusson

har erholdt dette håndskrift af pastor poidur Jonsson (på Stadarstadu7-).

Håndskriftet selv giver ingen nærmere oplysninger; på forsatsbladet findes

en del penneprøver ; i øvre margen s. 21 findes med en hånd fra 17. årh. en

brevformular på ukorrekt Islandsk.

Benyttelse og beskr.: Biddara-rimur, Kbh. 1881; Arkiv f. nord. filol. III, 377;

J. porkelsson , Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s.

143, 160, 180, 294, 304, 307.

1536. AM. 606 a, 4to. Fap. 21 x 16,6 cm. 47 bl. 18. årJis beg. Skr. af

Jon Sigurdsson.

„Hernings rimur Asiåkssonar" — overskrift^ tilsat af arkivar

Jon Sigurdsson.


11

Herkomst og hist.: Foran er indklcebet en sålydende seddelnotits af Arne

Magnusson „Hernings Rimur. Ur Rimna bok membr. 4'° (o: AM. 605, éto)

er eg fieck af S^ f>orde JonsPyne."

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 143.

1537. AM. 606 b, 4to. Pap. 21 X 16,6 cm. åå hl. Samme tid og hånd

som foreg. nr.

Skåld-Helga rimur.

Herkomst og hist.: En seddelnotits med A. M.s hånd meddeler „Ur Rimnabok

membranå fra Petri Biaruafyne a Stadar lioli" (o: AM. 604, 4>o).

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson. Om digtningen på Island i det 15. ug 16.

årh., Kbh. 1888, s. 134.

1538. AM. 606 c, 4io. Fap. 31,3 X 16,7 cm. 35 hl Samme tid og hånd

som foreg. nr.

Fridpjofs rimur.

Herkomst og hist.: Pd en foran indklæbet seddel er for A M. indført en lign-

ende notits som ved foreg. nr.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh 1888, s. 143, 148, 167.

1539. AM. 606 d, 4to. Pap. 21,2 X 16^s cm. 38 hl. Samme tid og hånd

som foreg. nr.

Haralds rimur Hringsbana.

Herkomst og hist.: Som foreg. nr.

Benyttelse og beskr.: J. poikelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 156.

1540. AM. 606 e, 4to. Pap. 21,2 X 16j cm. 16 hl. Samme tid og hånd

som foreg. nr.

Grims rimur ok Hjalmars.

Herkomst og hist.: Som foreg. nr.

1541. AM. 606 f, 4to. Pap. 21,2 X 16,7 cm. 125 hl. Samme tid og hånd

som foreg. nr.

Bronu rimur j: Rimur af Hålfdani Bronufostra.


Herkomst og hist.: Som foreg. nr.

12

Benyttelse og heskr.: Arkiv f. nord. filol. III, 382 ; J.porkelsdon, Omdigtningen

på Mand i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 309.

1542. AM. 606 g, 4to. Pajh 20^4 X 15,s cm. 11 hl. (sidevis paginering).

17. årh. Sidste side ube.sJcreven.

„Rymur aff Olape konge Trygguasyne". I alt 8.

S. 1 findes med en hånd fra 18. årh. en marginalnotits,

der henviser til et citat af Magnus Olafsson (i Specimen Runi-

cum) som bevis for, at rimernes forfatter er Sigurdus Cæcus.

Herkomst og hist.: På et indklæbet for-satMad har Arne Magnusson noteret

„Olafs Rimur Tr. Tonar Sigurdar Blinda. Feingnar 1712. i Octobri hia

M"^ f>ormodi Torfafyne, Og voru l)å innbundnar framanvid Annala tvenna,

gamla og Bidrns å Skardza. Eru (fem mier r3'nelb) med hende eins fkrifara

hr. porlaks bisÆnps a Hulum, og var bokin 611 med Pému hendi ritud."

Benyttelse og beskr. : J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 292, 294.

1543. AM. 606 h, 4to. Fap. 2I7 X 16,7 cm. S2 hl. 18. årJis beg. Skr.

af Jon Sigurdsson den ældre.

blafs rimur Tryggvasonar. / alt 8.

1544. AM. 606 i, 4to. Fa2). 21,2 X i6',4 cm. 18 hl. (sidevis paginering).

G. 1700.

Hermodar rimur („Hier byriar Hermoodar |

Rymur").

1 alt 10.

Herkomst og hist.: Få det af et brevomslag dannede forsatsblad har Jon

Olafsson .skrevet „Hermodar-Kimur komnar til min t'rå Snæbyrne Paals-

Pyne 1728."

Benyttelse og heskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 181.

1545. AM. 606 k, 4to. Pap. 21,^ x 16^6 cm. 32 hl. 18. århs beg. Skr. af

Jon Sigurdsson den ældre. Bl. 32" ubeskrevet.

Volsungs rimur hins oborna. / alt 6.


13

[Jon Olafssons katalog opfører endvidere under dette nummer

de nu manglende „Andra R. 9.", „Hialm joers E.", „Ormars

Rimur", som det synes, også afskrevne af Jon Sigurdsson

den ældre.]

1546. AM. 607. 4to. Pa}}. 18,9 X 15,s cm. 46 bl. C. 1700.

„Rymm ap Jomsvykingumm Kvednaz ap |

Jone''. / alt 9.

Stada:

Hrauns

Herkomst og hist.: „Epter bok a Stadarlbad" har Arne Magnusson tilfojet i

øvre margen bl. i'". Forfatteren er præsten Jon Jonsson på Stadarhraun

(d. 1653).

Benyttelse og beskr.: Jomsvikinga saga, Lund 1879, s. XXV; J. porkelsson.

Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 333.

1547. AM. 608, 4to. Pap. 19,8 X 16,2 cm. 14 hl. (sidevis paginering).

17. årh.

Indhold:

1) S. 1—26. Mbyses rimur. Defekte.

73. vers.

Beg. i III. rime., 15. vers fra enden, ende i X. rimes

2) S. 27—28. Davids rimur. Brudstykke.

Beg. i I. rime, 1.5. vers fra enden, ende med II. rimes

28. vers.

Herkomst og hist.: På et tilhørende fnrsatsblad bemærker Arne Magnusson

„feffar Rimur hefi eg teinged 1707. at' fordiCe Jonsdottwr." ISom forfatter

antages præsten Gudmundur Erlendsson på Fell (d. 1670).

1548. AM. 609 a, 4to. Pap. 20,4 x 15j, cm. W hl. 17. århs sidste halvdel.

På første side., hvis øvre halvdel opr. har været beskreven, er

skriften senere udslettet.

Alaflekks rimur. / alt 12.

Ifølge Arne Magnussons vedtegning digtede af Gisli Jons-

son (i Melrakkadalur, d. c. 1670).


1549. AM. G09 b. 4to. Pap. 21,^ X 10^ cm. 86 hl. 18. årh.


15

Efter hl. G mangler ét hlad, indeholdende slutningen af III.

og heg. af IV. rime.

Herkomst og hist.: Få et i sin tid i hæftet d indklæbet oktavblad har Arne

Magnusson givet samlet indholdsfortegnelse over hæfterne b— /", der må antages

opr. at have udgjort ét håndskrift; denne samlede codex gælder utvivlsomt

A. M.s vedfojede seddelnotits „Fra Vigfufe HanwePfyne".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 301.

1553. AM. 610 c, 4to. Pap. 17^5 x 15,i cm. 157 hl. (sidevis paginering).

Samme codex som, foreg. nr. AdsJcillige hlade ere ved slid he-

sJcadigede i marginen. Bl. 113 og 120 ere blanke hlade, ind-

satte til betegnelse af lalcuner; hl. 128 og 137 ere udfyldte med

en hånd fra c. 1700. Sidste side ubeskreven.

Indhold:

1) S. 1—71. „Jarlmans Rymur xij",

2) S. 71—98. „HRomundar rymur". / alt 6.

3) S. 98—121. Olafs rimur Tryggvasonar („Hier hepiaft

rymur ap Olape |

konge

Tryggnafyne"). I alt 8.

4) S. 121—51. Hernings rimur Asiåkssonar („Hier Byriaft

Hernings rymur^). I alt 6.

5) S. 151—90. Konrads rimur („Hier Byriaft Konradz

rymur. atta").

6) S. 190—201. Herburts rimur („Hier Byriaft Herburts

pattur" — dette sidste ord af A. M. rettet til „rimur"). I alt 4.

7) S. 202—48. „Reinallds Rymur xij".

8) S. 249—313. Andra rimur {Overskrift på foreg, side

„Hier byriaft Andra rymur"). I alt 1.3.

Benyttelse og beskr.: liiddara- rimur, Kbh. 1881: Arkiv f. nord. filol. III, 379;

J. porkelsson, Om digtningen j)å Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s.

290, 294, 295, 297.

1554. AM. 610 d, 4to. Pap. 17, t X l-~> cm. 40 hl. (.sidevis piaginering).

Samme codex som, foreg. nr. Sidste side ubeskr.

Indhold

1) S. 1—19. „Rymur ap Sigurde pot". I alt C.

2) S. 20—47. Sturlaugs rimur starfsama {Overskr. „Hier

Byriaft pyrfta Sturlaugs Ryma"). / alt 7.


3) S. 47;-63. „Damufta rymur". / nit 4.

4) S, 63— 79. „Rymur pra Jatmunde K. og Ermenga" o:

Mågns rimur. Standav s. 79 midt på aiden med overskriften

til V. rime.

Benyttelse og heskr,: Fornfiogur Su6rl. s. CCXLIII: Arkiv f. nord. filol. IH,

382: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. nr/i., Kbh. 1888.

s. 150, 162, 163, 176.

1555. AM. 610 e— f, 4to. Pap. ]7/, X 1^),, av. GO hl. (sidevis paginering).

Samme rodex som forcfj. nr. Bl. 57 ff. ere beskadigede ved be-

skæring langs øvre og ydre margen. Efter bl. 50 forekommer

en lakune.

Gongu-Hrolfs rimur (Ovcrskr. „Firfta gøngu Hrolps Ryma").

/ alt 20.

Benyttelse og beskr.: Arkiv f. nord. filol III, 383; J. porkelsson, Om digt-

ningen på Island i det 15. og 16. årh,., Kbh. 1888, s. 153.

1556. AM. 611 a, 4to. Pai). 17. årh. Afbleget skrift og dårlig vedligeholdelse.

1. (13,2 X 10,1 cm. 2 hl.).

Rimnabrot (to fragm.).

Få omslaget har Arne Magnusson skrevet „ur Flores og Leo R'imum,

ut putatur". Dette synes dog tvivlsomt; i al fald stemmer den bl. 1^ be-

varede begyndelse af III. rime ikke med den tilsvarende i „Rimur af

Flores og Le6'\ Bokmf 252, 4'".

2. (19,s X 15,5 cm. 6 bl).

Sigurdar rimur fots.

1557. AM. 611 b, 4fo. Pap. 19, r, X

Ji('(/ij)idc og ende defekt, henholdsvis i 1. og VI. rime.

„Floventz Rymf/r". I alt 18.

Benyttelse og beskr.: Foins. Sudrl s. CCXLV.

15,7 cm. 28 hl. 17. nrhs sidste halvdel.

1558. AM. 611 c. 4to. Pap. 21 x 10,4 cm. O hl. 17. årh. Bl. 1 og O til-

satte af Arne Magnusson.

„Fortunatus-Rlmur".

Standse bl. O'' øverst i V. rime „hanu vil eg |

XO 11 S9

aptur

hafauu".


1559. AM. 611 d. 4to. Fap. 29,s X -25,7 cm 32 hl. 17. århs sidste halvdel.

17

„Rijmur Ap Gretter sterka". / nit 20.

Digtede 1658 ^å gården Dagverdard (Snf.) af Kolbeinn

Grimsson.

Benyttelse og beskr.: Ant. Tidsskr 1849—51, s. 13; Arkiv f. nord filol

IV, 277.

1560. AM. 611 e, 4to. Pap. 21 x 16,6 cm. 4 bl. 17. årh. Bl. 4^ uheskr.

Indhold:

1) Bl. l-3\ „GRymallz Rymur orttar aff seVa Jone |

fsyne. Anno 1649."

2) Bl. 3^—4'. „Nockrar vyfur sira Jons Arafsonar. |

1650."

Ara-

Anno

1561. AM. 611 f, 4to. Pap. 15,6 X 10,2 cm. 13 hl. 17. årh. Bl. 1 (stærkt

beskadiget) og bl. 12''—13 ere opr. ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 2— 11\ Pilatus rimur. / alt 4.

Beg. defekt i I. rime.

2) Bl. IP— 12^ Um vdlundarhus.

Standser ufuldendt med ordene „peim k2okumm".

3) BL 12 ^ Nokkrar visur ur Grettis sogu.

I alt 4 vers og begyndelsen af et 5te.

Herkomst og hist.: Som ejere hclecjnes bl. I" 'Aie Magnusfon' og 'Elen Jons

dotter', bl. 12" 'Jon Gudmundz son'.

Benyttelse og beskr.: Småstykker nr 9 udg. af Samf. t. udg. af gi. nord. litt

(Kbh. 1887).

1562. AM. 611 s, 4to. Pap. 15,2 X 10 cm. 2 bl. 17. årh. Bl. ^" ubeskr.

„Nockur Erinde falleg ur pontus n\[mumY.

Benyttelse og beskr.: J. porkchaon, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 377.

1563. AM. 612 a, 4to. Pap. 20,s X I6.7 cm. 33 hl. 17. århs slutning.

Hålfdanar rimur Eysteinssonar („Hier biriast Rymuj ap

Halldanc Eyfteinsjfyne"). I alt 12.

Herkomst og hist.: Ifg. en af skriveren tilfojet slutningsnotits er afskriften

tagen efter et år 1664 skrevet eksemplar. På første side har Arne Magnusson

2


18

antegnet „Ira {»orbergi porsteinsft/ni" oy „Arne. nockur, Jonsson hefur

qvedid |)es.yar Riinur".

Benyttelse og heskr.: J. porkelmton, Om digtningen på Mand i det ir), og 10.

årh , Kbh. 1888, s. 339.

1564. AM. 612 b, 4to. Pop. 20^, x IG^s nn 40 bl. 17. århs sluinhifj.

„Rymur ap Hervåru, Hvoriar |

ordte

Afmundur heitenw

Sæmundfson." / alt 20.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet en udklippet strimmel af et privatbrev

med følgende påtegning af Arne Magnusson „S' Jon Torfarou 1698". Heri

meddeles „Jeg fendi hans Verdugheitum her med Hervarar Rymur, \»o

fumftadar I vante \>m pær hafa feinged |)ad af lanenu, ad ei lePnar verda;

meyna eg skallded hafe dedicerat \iæv Byrne Sal Palfsyne a Storahoole,

eflfter pui myn kiæralba hefur mer tilkynt".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Mand i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 292.

1565. AM. 612 c, 4to. Tap. 21 X 16,4 cm. 73 hl Skr. 1694 af EuJéIfur

porhjornsson. Sidste .tide vheskr.

Hrolfs rimur Gautrekssonar („Hier Byriar Rymur ap Hrolpe

Gautnekz fyne 02ttar |

A^:

t^orde Jonfsyne Au»o 1653").

I alt 24.

Herkomst og hist.: Ved hskrs slutning har .skriveren tilfojet „Endad ad

Fremre Lang Ey d. 16. Martij Anno 1694 |

Eyolfiur

forbiårnfson |

med

Eigin h." På en foran indklæbet seddel oplyser Arne Magnusson „f>ersar

Rimur eru komnar fra Eyolfe i Langey til Jons Magnus sonar, enn fra

h6num til min 1707".

Benyttelse og beskr.: Arkiv f. nord. filol IIL 381.

1566. AM. 612 d, 4to. Pai^. 21 X 16,7 cm. 12 hl. Skr. 1706 af Ashjorn

Jonsson. Sidste side uheskr.

Illuga rimur eldhiissgoda („niuga Rymur ap lUuga |

elld Huz

goda"). / alt 6. Med en efterskrift af nedskriveren.

Herkomst og hist.: På et indklæbet forså Isblad bemærker A. M. „Rimur af

lUuga l'Jldlmfs goda, uvprkrifadar af Asbirne Jonsfyne ii Lambafelle epter

Sylbur l'inne og fier fialfum epter |)vi l'em ^au nmndn bæde 1706".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Mand i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 157.


1567. AM. 612 e, 4to. Pap. 16,7 X 10,3 cm. 17 hl. Sh: 1673. Bladene

19

slidte og — navnlig de forreste — beskadigede. De tre sidste

sider opr. .1

uheskr.., hære forsk, penneprøver.

liluga rimur eldhussgoda. / alt 6.

Beg. defekt med 1. rimes 12. vers; efter hl. 6 mangler ét hl.

(i II. rime).

Herkotnst og hist.: Nedskrivningstiden betegnes utvivlsomt ved det efter over-

skriften over V. rime (bl. 12") tilfojede „Anno 1673". På et foran indklæbet

titelblad meddeler A. M. „Komnar fra Oddi Giriaryne under Eyafiålluw".

Benyttelse og beskr.: Jon porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og

16. årh.. Kbh. 1888, s. 157, 178.

1568. AM. 612 1", 4to. Fap. 20,8 X 16,4 cm. 5 bl. 17. årh. Har opr. hørt

sammen med AM. 611 c, -i'".

Jjjofa rimur („Hiez Byriaft Eymur Ap Illa, Verra og Veft").

I alt 4. Derefter er på sidste halve side begyndelsen af For-

tiinatus rimur udstreget.

1569. AM. 612 g, 4to. Pap. 20,^ x i.'V c"'- ^ ^^- ^^- ^^^'^- Samme hånd

som foreg. nr.

Jonatas rimur („Hiez skzipast Jonatas Rymuz"). / alt 3.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s 180.

1570. AM. 612 h, 4to. Pap. 16,8 X 10,s cm. 16 bl. 17. nrhs sidste halvdel.

Har utvivlsomt hørt sammen med AM. 612 c, 4'". Bladene ere

slidte og smudsede.^ bl. 16 beskadiget foroven og langs yderkanten.

Måblls rimur („[Hie]2 Byiiaft Rymur ap mabel ftezku").

Ende defekt i VI. rime.

[I Jon Olafssons katalog opføres under dette nummer cndv.

de nu manglende „Rimur af Illuga Kerlingar fifle ordtar af

|>ormode i Gvendar Eyum Duo Exemplaria, anwad i

8'*"°

med FliotafkrifFt. Hitt med Settaf krijfFtarhende Ions Sigurds-

fonar."!


1571. AM. 613 a, 4fo. Pap. 21 X itf,« cm. 14 hl. 17. årh.s sidste luilvdel

20

Nitida rimur („Hie2 Biiiaft Rymm Ap Nyteda Hinwi prægu").

I alt 10.

Derefter er -på sidste halve side begyndelsen af Filipo rimur

overstreget.

1572. AM. 613 b, 4to. Pap. 16 x 9,s cm. 19 bl. Skr. 1703. B1.13"—U^

ere ladte ubeskrevne til betegnelse af en lakune; ligeledes er sidste

side ubeskreven^ første side bærer en af Arne Magnusson tilfbjet

titel. Bl. 1^ (rimernes begyndelse) tilsat med en særlig hånd.

Perseus rimur („Fyrfta perfijus E.yma'' osv.), forf af Gu9-

mundur Andrésson. / alt 6. I V. rime falder den nævnte

lakune (omf. v. 27— 57).

Herkomst og hist.: Ved rimernes slutning er tilfoje.t en oplysning om forfatterens

nacn, derefter forekommer — betegnet ved runenavne i omskrivning —

navnet Nikulås og sluttelig skriverens datering 'Audshollte .

. 1703

f>. J>. S.'

1573. AM. 613 c, 4to. Pap. 2I4 X 16,7 cm. 21 bl. 17. årh. Sidste side

. syni").

overklæbet med et ubeskrevet blad.

Indhold:

1) Bl. 1—12^. Perseus rimur („Hier fkriffaft Rymur Aff

peim Vyd|fræga Pertioz Kvednar aff Gudmundi H. |

/ alt 6.

And[ref]-

2) Bl. 12^—21 \ Bellerofontis rimur („Epter pylgia Eymur ap

Frægdar kappanumm j

Belleropontiz"

ose). I alt 5; ved rime-

cyklens slutning oplyser skriveren „Vantar Hier Eina Vera

eiga Sex".

Den følgende^ overklæbede side ses at have indeholdt begynd-

elsen af Ans rimur.

Herkomst og hist.: Fa et tilhørende blad har Arne Magnusson noteret

„Fra Monfieur Gudraunde forleilsfyne

Perfeus Rimur ... 6.

Bellerophontis Rimur ... 5.

vantar |)a 6'". •

Hier aptan vid voru

Ansr'imur Sigurdar Blinda ... 8.

voru onytar.

Grimalldz Rimur S"' Jons Arafonar ... 3.

Nockrar vifur S' Jons Arafonar."

De to sidste stykker ere rimeligvis det nuværende AM. 611 c, 4'", skont

dette er skrevet med en fra det øvrige forskellig hånd.


1574. AM. 613 d, 4to. Pap. 21 3 X 16,7 cm. 18 hl. Shr. 1692. Bl. r hærer

21

nu kun en af Arne Magnusson tilfojet titel. Få sidens øvre

halvdel, der opr. har været hesJcreven, er skriften udstreget.

„Poliftutors Rymur". / alt 9.

1575. AM. 613 e, 4to. Pap. 20,b X 16,8 cm. 2å hl. 17. årh. Sidste side

uheshr.

„Pontus Rymur Sem Pietur Ein|arfson ordt hefur".

Omfatte rime XIV—XXIX.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 377.

1576. AM. 613 f, 4to. Pap. 19,4 X 15,6 cm. 48 hl 17. årh. Sidste side,

opr. uheskreven, hærer forskellige 2>cnneprøver.

Pontus rimur („Hier Epter Skripaft Rymur ap |

pietur Eynaifsow |

Hepur queded").

pontus

sem

De samme som i AM. 613 e, 4'°, men her betegnede som rime

I— XVI. Sidste rime ufuldendt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel betegner Arne Magnusson

dette og tiet nærmest følgende nr som „Ur bok fra S"^ f>orkele Oddzfyne i

Gaulveriabæ".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 377.

1577. AM. 613 g, 4to. Pap. 19,,; x 15,8 cm. 14 hl. 17. årh. Samme hånd

som på nærmest foreg, nr., med hvilket det oprindelig har hørt

sammen.

Rollants rimur (fragm.).

Beg. i XIII. rime „seggurinw mællte"; efter hl. 6 er en

lakune, der omfatter slutningen af XV. og hegyndelsen af XVI.

rime. I alt 18.

BenytteLsf og beskr.: Arkiv f nord. filol IV, 255; J. porkelsson, Om digt-

ningen pu Inland i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 345.


1578. AM. 613 li, 4to. Fap. 21^5 X 10fi

22

cm. 37 bl. 17. årh. Fra ffiihmel

tid folieret 1— 58, idet hl. 1 nu mangler. De to sidate blade

ere flængede på tværs.

Pontus rimur.

1 (bl. 2—SO'). Rima I—XIII, digtede af Magnus Jonsson,

beg. defekt „tru hapde veftu".

2 (bl. 30^—38^). Rima XIV—XV, digtede af præ.strnOMnr

Halldorsson til Stadur i Steingrimsfjordur.

3 (bl. 38" særlig hånd). „Pontus Rymur Sem Petur Einarf-

son Ordt hefur j

og

er petta su fiortanda, Ad auk peim

tveimur firer par|ande er hverge vilia heima eiga." |

1. rime „og Vyfers |

dottur

hende".

Ende

i

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel meddeler Arne Magnusson „feinged

af M. Birne å Al\>in^e 1708".

Benyttelse og beskr.: J porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 371, 372, 377.

1579. AM. 613 i, 4to. Pap. 20,6 X 16,4 cm. 159 bl. C. 1700.

„Rymna Flockur ap Ponto".

/ alt 29 rimer; deraf I— XIII af Magnus Jonsson, XIV. af

sira Olafur Halldorsson , XV^XXIX

af Pétur Einarssott (2M

Ballarå) — med udskydelse af OU.s anden og PE.s første rime

1580. AM. 614 a. 4to. Pap. 20 X 16,2 cm. 30 bl. C. 1656. Røde over-

skrifter. Sidste side ubesTcr.

„Rollants Rymur gåmiu |

02tta2 ay {)02de h. Magnufsyne"-

I alt 18.

Herkomst og hist.: På forsatsbladet har Arne Magnusson noteret „|>elTar

RoUantz Rimur atti {rett. fra a) S"" Jou TorfaPon å Breidabollbad, og eru pær

utrkornar ur bok er hrtnn atti (rett. fra a) hia mier i liine, hvar a adrar

fleiri rimur.— eg a nu (1721.) bokina (senere tilfojet). — bokin (a: AM. 614

a—f 4'") er ritud circa 1656. Er l)etta med hendi Halldors nockurs Gudmundz

foiiar Nordlendfks maiins, fkrilar S"" Jon Torfalon mier, og Teiger

\ianu Halldor fier okunwigan« vera" (opr. skrevet „S"" Jons Erlondz Tonar i

Villiugahollte" men dette overstreget og erstattet med ovenstående angivelse).

Ifg. en påtegning af G. Vigfusson skuldi hånden vare „sira Hallgrims

Pétrssonar"; dette er dog næppe rigtigt-

Benyttelse og beskr.: Arkiv f. nord. filol. IV, 255—56; J. porkelsson, Om

digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh 1888, s. 345.


1581. AM. 614 b, 4to. Fap. 20 x i6> cm. 46 bl. G 1056. Hånd og

udstyring som foreg. nr.

Indhold:

23

1) Bl. l-25\ „Rymur Ap Hervør: Hu6riar Ortte I

mundur heitin?i Sæmuudfson". / alt 20.

Af-

2) Bl. 25^-46. „Lytid Inntak Gretterf Saugu: J. Rymum |

Snvid: ap Jone Gudmi62dar |

st2yugiG". / alt 8.

scin

wai a

Benyttelse og beskr.: Arkiv f. nord. filol. IV, 256; J- f>orbelsson. Om digt-

ningen på Island i det 15. og 16 årh., Kbh. 1888, s. 346.


1585. AM. 614 f, 4to. Fap. 19^,, X 15,7 cm. 13 bl. C. 1056. Hånd og ud-

24

styring som foreg. ur. Stærkt beskadiget ved slid langs marginen;

særlig bl. 6 og 10— 13 ere meget medtagne.

„Rymur ap Krbka Rep: Orttar |

Pieturfsyne".

Ende defekt i XIII. rime.

ap

syra Hallg:yme

Benyttelse og heskr.: Kroka-Refs saga og Kroka-Refs rimur, Kbh. 1883,

s. XXXIV.

1586. AM. 615 a, 4to. Pap. 19,5 X 16,2 cm. 10 bl. 17. århs sidste halvdel.

„Rymur Ap Sigurde Fot". / alt 6.

Herkomst og hist.: På et foran indsat blad giver Arne Magnusson indholds-

fortegnelse til hæfterne a—c og tilføjer „Ur bok er eg feck 1709. fra Gifla

Jonsfyne i Mafahlid, eun fyrrum hafde att Magnus Biårusl'ou å BalTatbådum

i Steingrimsfirde. Hier voru og ramanvid Geiplur med l'åmu hende.

Item Eigils rimur Skallagrimsfouar med annarre hendi".

Benyttelse og beskr. : J. porkelssoti, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 163.

1587. AM. 615 b, 4to. Pap. 19 x 16 cm. 24 bl. Samme hånd og ud-

styring som foreg, nr, med hvilket det hører sammen. Sidste

side ubeskr.

Ans rimur bogsveigis („Hier byriaft Rymur Ap Aaii |

fueiger"). / alt 8.

Bog-

Efter rimernes slutning er nedskrevet en, senere overstreget,

versificeret penneprøve (4 linjer).

Benyttelse og beskr.: Arkiv f. nord. filol. III, 380; J. porkelsson. Om digt-

ningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 298.

1588. AM. 615 c, 4to. Pap. 19 x 16 cm. 7 bl. Samme hånd og udstyring

som foreg, nr, med hvilket det hører sammen. Sidste side ubeskr.

„Rymur Ap Siø Vyfu Meiftur^m Kued|nar ap Byrne Sturla

syne".

Standse ufuldendte i 3. rime „A Huijta fumm lilio|dar brief".

Benyttelse og beskr.: Arkiv f. nord. filol. III, 378: Timarit VIII, s. 47—48,

Rkv. 1887; J. porkelsson. Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh.,

Kbh. 1888, s. 392.


25

1589. AM. 615 d, 4to. Pap. 20,4 X 16 cm. 30 hl. 17. årh.

Sigurgards rimur. 1 alt 16.

Herkomst og hist.: På forsatsbladet har Arne Magnusson noteret „feingnar

1710. af Sigmunde Særnunåzfyne. og voru JJå aptan vid Ségur

af Vilhialme fiod

af Dinus Dramblata.

af Hrolfi Gautreksfyne.

af S6rla Sterka.

af Fertram og Plato".

Efter rimernes slutning følger et firlinjet vers, samt en penneprøve, hvori

Olof Gudmunz dotter betegnes som bogens yer.

1590. AM. 615 e, 4to. Fap. 18,8 X 15 cm. 39 hl. 17. årh. Bl. 1—3 or;

6— 7 erc senere tilsatte. Efter hl. 32 har hskr. en storre lakune.

Sigurdar rimur |)dgla („Hier Biriaft Rymur Af |

"jaøgla, edur pøgula").

Sigurde

/ alt 15. En del uf KIL, hele XIII. og heyyndelsen af

XIV. rime mangle.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 164.

1591. AM. 615f, 4fo. Pap. 21 x 16,b cm. 46 hl. 17. årh. Fra celdrc tid

folieret å— 49 i nedre margen.

Indhold

1) Bl. 1—4^ „Sponsku vyfur: S. O. A. Son dum".

2) Bl. 4'^-29^ „Rymui af KrdkaRep S: H: P:". / alt 15.

3) Bl. 29'^—37^ „Rymur alf Olape kongi Triggvafine 1

jncerto Authore. B (?). Siguzdi blinda". I alt 8.

non

Efter rimernes slutning findes et latinsk distichon (om

betydningen af Kristi sår) med vedfqjet islandsk versificeret

oversættelse.

4) Bl. 37^-46. „Grobbions Rymui" — „S"^ Gudmnndar

Erlendzfonar" senere titfojct. I alt 5. Sidste vers tilfojet af

Arne Magnus.son.

Herkomst og hist.: Bl. t> bærer i nedre margen en af Jon Olafsson fra

Grunnavik skreven indholdnfortegnelse til lue/terne 615 f—tn, der ved håndskrift

og foliering vise sig oprindelig at have hørt sammen.


2G

Benyttelse og beskr.: Kroka-Rcfn saga og Kroka-Ref-s rimiir , Khh. 1S83,

s. XXXIV; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh.,

Kbh. 1888, s. 166, 294.

1592. AM. 615 g, 4to. Fap. 20^ x 16,-! cm. 12 hl Folieret i nedre margen

96— 107. Hånd or/ udstyring fælles for 615 f — m, der høre

sammen.

Indhold:

1) Bl. 1— 12^ „Rymui aff Herodes ættum" — „S^ G E S"

senere tilfqjet. I alt 5.

2) Bl. 12-^ ^ „Wepiar vyfur: Jons i Nefi".

3) Bl. 12". Lausavisur {ifg. overskrifterne um skriftina, um

iSnina, um otriia eiginkonu, um Horatium nokkurn).

Benyttelse og beskr.: Skyrsla um forngripasafii Islands II, Kph. 1874,

s. 168—69.

1593. AM. 615 h, 4to. Pap. 20j x 16^3 cm. 28 hl. Folieret i nedre margen

69— 95 (incl. 80^"). Hånd og udstyring fælles for 615 f-m,

der høre sammen. Hist og her marginal-varianter.

Indhold:

1) Bl. 1—18^ „ApoLLONii Rymui". I alt 18.

2) Bl. 18^-28'. „Rymut ap Asmunde og Triggva".

/ alt 12. Efter hl. 20 mangler et hlad, der omfatter slut-

ningen af III. og begyndelsen af IV. rime; til denne lakune

tager folieringen i nedre margen intet hensyn.

3) Bl. 28\ „Off Vantt" o: Digtet Of og van, illt og gott

af Hallgrimur Pétursson.

1594. AM. 615 i, 4to. Pap. 20^5 X 16^ cm. 8 hl. Folieret i nedre margen

210—17. Hånd og tidstyring fælles for 615 f—m. der høre

sammen.

Indhold

1) Bl. 1—6". Geiplur („Rymitr sem kaUast Geypluz").

/ alt 4.


27

2) Bl. 6^-8. „Alda: Haattur: S. H. P: S" efterfulgt af

„Notæ sera Hallgryms P. s.".

Benyttelse og beskr.: Koschwitz, Sechs Bearbeitungen des altfranz. Gedichts

von Karls d. Gr. Heise nach Jer. u. Const-^ Heilbronn 1879.

1595. AM. 615 k, 4to. Pap. 20,7 X 16,3 cm. 8 bl. Af 1ste blad er nedre

margen bortslidt^ resten folieret her 161— 67. Hånd og udstyring

fælles for 615 f—m., der høre sammen.

Indhold

1) Bl. 1. Flores rimur ok Leo, brudstylike af XVI. rime

— således angiver arkivar Jon Sigurdsson ved påskrift i øvre

margen indholdet.

2) Bl. 2—8^ Lykla-Péturs rimur og Magellonu. Beg.

defekt i 11. rime.

3) Bl. 8'-'. Ymsar visur (Hexametra, Tobaksvisur, Leir-

karlsvisur, Grånavisur).

1596. AM. 615 1, 4to. Pap. 20,r> X 16,3 cm. 9 bl. Folieret i nedre margen

125— 33. Hånd og udstyring fælles for 615 f—m, der høre

sammen.

„Reinallds Rimui". 1 alt 12.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 295.

1597. AM. 615 m, 4to. Pap. 20,s X 16,3 cm. 17 bl. Folieret i nedre margen

109— 24. Hånd og udstyring fælles for 615 f—m, der høre

sammen.

Indhold:

1) Bl. 1-17'. „Hectors Rymui". / alt 16.

2) Bl. ll\ „Kofsakvæde".

Benyttelse og beskr. : J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh.. Kbh. 1888, s. 192, 301.


1698. AM. 615 u, 4to. Pap. 21,-, x 16,4 cm. 72 h\. Skr. 1693. Bl 6"

28

ubeshr. Bl. 7—23 ere mere eller mindre plettede af fugtigheds-

skjolder, og af hl. 23 er et mindre stykke foroven gået tabt.

Indhold:

1) Bl. 1— 6^ „Ur Rimum af Sveine Mukfins |

fyne".

o: De efterfølgende rimers hovedindhold, nedskrevet af Arne

Magnusson, hl. 1 med adskillige rettelser og tilfojelser af en

anden hånd.

2) Bl. 7—72. Sveins rimur Mukssonar („Hier skrifaft

Rymur Ap Sveine Mwk|fins fyne Kvednar ap Kolbeine s.

Grjyms syne"). I alt 23.

Herkomst og hist.: Af Arne Magnussons notitser på en til bl. 1— 6 hørende

seddel og efter referatets slutning (hl. 5"— 6') fremgår, at han anser rimernes

indhold for ældre end Kolbeinn Grimsson, samt antager, at en — senere tabt

— saga om Sveinn Munksson har existerct, men er mest tilbojelig til at tro,

at K. G. kun har kendt denne gennem mundtlig fortælling.

Benyttelse og beskr.: Arkiv f. nord. filol. IV, 2117

1599. AM. 615 o, -410. Fap. 20,^ ^ 16a

cm. 34 hl. Skr. 1694 af Eyjolfur

porhjornsson. Første side (hl. 1") tilsat for Arne Magnusson.

Bl. 1^ hærer kun en af A. M. tilfojet titel.

„Sbrla rimur Sterka" („Hier byriaft Rimur I

hinum Sterka |

kvednar

af |

|iorde

af

Sorla

Ions syne Anno 1682").

/ alt 14.

Herkomst og hist.: Årstallet og afskriverens forbogstaver findes ved hskrs

slutning; på en tilhørende seddel meddeler A. M. „f>e('sar Rimur em komuar

fra Eyoll'e i Långey til Jons Magnufsonar, enn fra honum til min 1707".

[/ Jon Olafssons katalog opføres under dette nr endvidere

de nu manglende „Rimur af Sigurde Fornafyne med Setta-

fkrifftarhende Jons Sigurdfsonar".]

1600. AM. 616 a, 4fo. Pap. 20,s X i6> cm. 8 hl. 17. årlis sid.ste halvdel.

Tiodels rimur („Hiez Biriaft Tyodyels Rymm" — i titlen

synes mandsnavnct ævdrct ved rettelse). 1 alt 6.


1601. AM. 616 b, 4to. Vap. 20 x 15,s cm. 91 hl. Shr. 166S. Sidste Uad

opr. ubeskrevet.

IndJiold:

29

1) Bl. 1—16'. Rimur 'ap Victor og Blavus'. / alt 12.

2) Bl. 16-—30^ „Rymur Ap Landiefe". 1 alt 9.

3) Bl. 30-— 39 ^ |>6ris rimur håleggs („Hier fkripaft Rymwr

ap ^orer Halegg''). 1 alt 10.

4) Bl. 39-— 63. Andra rimur. I alt 13 — i to afdelinger,

hver med sin overskrift: rima I— VI „Hier skrippast Andra

'Rymur sex", rima VII— XIII „Nu biriaft hier Rymwr aff

Helga og Hogna".

5) Bl. 64—88-. Gibbons rimur („Hiez biriaft Gibbiuns

Rymur ortar aff Ejolfe Jonfsyne"). / alt 12.

6) Bl. 88-— 90. „Man/7 sønguar ap ploienz Rym£//w".

Standser afhnult i 6. mansonyr af Fleres rimur ok Leo.

Herkomst og hist.: På to forskellige blade har Arne Magnusson givet indholdsfortegnelse;

derefter findes på det ene følgende notits „a bok i 4*" liia Ragneidi

i Flatey. er nu mitt." Udfor overskriften til 5) er i marginen tilfojet „1663 |

I. B,.", hvilke to bogstaver vistnok betegne skriveren. Årstallet 1663 findes

også efter slutningen af 1). Hskrs sidste side bcerer forskellige penneprøver

og navne.

Henyttelse og beskr,: Arkiv f. nord. filol. III., 380; J. porkelsson. Om digt-

ningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 151, 167, 171, 290.

1602. AM. 616 c, 4to. Fup. 21,3 X 10,? cm. 87 hl. C. 1700. Første side

(hl. 1^) tilsat for Arne Maynusson.

„Rimur af Vilmunde |

vidutan

|

kvednar

ap Halle Magnus-

fyne". I alt 24.

Herkomst og hist.: Få bl. 1'' har Arne Magnusson noteret „fkrifadar epter

bok a, Stadarftad".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson. Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 358 (bis).

1603. AM. 616 d, 4to. Pap. 20 x 16,h cm. 10 hl. 17. århs sidste halvdel,

m. 10" liheskrevet.

„Rymur af Ølver sterl(a". 1 alt 6.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. ug 16.

årh., Kbh. 1888, s. 143.


1604. AM. 616 e, 4to. Paj). 20 3 X 10,, cm. 19 hi 17. århfi .'ilutning. På

30

bl. 1'' er skriften (slutningen af et forefjåem/c stykke) udslettet

ved overstregning.

Ingvars rimur Olvissonar („Hiei Bi2iaft Inguars R3nim

icm qvedid |

hefwr

Magnuf HaUfsorø"). / aU 12.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh., 1888., s. 379.

1605. AM. 617, 4to. Perg. 25j X 20 an. 135 hl. Tospaltet. 16. århs sidste

halvdel. Flerfarvede ornamenterede initialer, røde overskrifter og

kolumnetitler (disse tildels bortskdrne). Pergamentet er på mange

steder hullet og hensmulrende. Bl. 102" og (på Pj^ 1. nær)

135" ere opr. ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—81^^ 'I— IV konga bok' o: 1—2 Samuels bog og

1 — 2 kongernes bog.

2) Bl. SL"""— 85'^ Samsons saga („hier feiger I

ok da|lila").

pra

Samfone

3) Bl. 85''*— 102 ^ 'Jobs bok' — indledes med Luthers (ikke

Hieronymus') fortale.

4) Bl. 103-25 '\ Jesu Sirachs bok.

5) Bl. 125"^*—35\ Salomons oråskvidir med Luthers for-

tale. Efter bl. 134 findes en siorre lakune, der omfatter kap.

22, v. 16 — 30 kap., v. 18.

Herkomst og hist. : På et foran indklæbet blad er for Arne Magnusson indført

følgende indholdsfortegnelse med tilhørende oplysninger:

„Hirtoria Biblica, vulgo Stioin, incipit in libro 1. Samiielis et definit

in fine libri II. Regum. Estqve eadem verfio ae codex Thormodi Torfæi,

qvem ego nunc pofsideo.

Subnectitur.

Hiftoria Simfonis ex libro Judicmn, ex eadem verfione-

Item

Liber I o bi, cum præfatione Hieronymi, nifi fallor [tranflatio hæc

haud vetufta est, forte GiPfuri Einarii].

Liber Syracidis, (ex verfione Giffuri Einarii.)

Proverbia Salomonis, cum præfatione Hieronymi [hæc qvoqve

tranflatio nova elb].

Codex recens elb in 4»" magno vel exiguo folio.

Bokina heti eg feinged af forde Jons Syne, enw hann af Jone

fordarPyne ii Backa j Melafveit".


31

Bl. 1'' nederst har „Jon f oidajfon" skrevet sit navn; så vel her som bl. 84'".,

102"., 135'' findes påtegninger af en ejer af håndskriftet Gisli Nikulåsson;

bl. 102 har han skrevet følgende „fefsa Bok a Eg Gijfle nichulas son med |

Riettu l)ui hana Gat: mie2 are minw sal|uge magnus poJuaid sunn til

Gijfle nichulas son | m. E. H. A 1673".

eignaJ og |

ydkunai

|

1606. A3I. 618, 4to. Perg. 25,, X 18 cm. 118 hl Tospaltet. 12. og 16. årh.

• phe^e

Røde eller flerfarvede overskrifter^ røde og gronne udgangs-

ornamenter. Afvekslende røde, gronne, hrune og blå initialer.

Stætht ornamenterede, tildels mangefarvede og forgyldte hcgynd-

elsesinitialer. Pergamentet er på flere steder beskadiget ved

radering og flænget, idet overalt på forsidens ydre og bagsidens

indre kolonne den oprindelige skrift (fra 12. årlis sidste halvdel)

er udskrabet og pergamentet påny beskrevet (år 1586) — kun de

fem sidste af disse kolonner ere ladte helt eller delvis uudfyldte

af den yngre hånd. I steden for det oprindelige bl. 71 er et

papirsblad indsat, hvis bagside dog er ubeskreven, hvorved en

lakune er fremkommen. Imellem bl. 117 og 118 ere indsatte fire

papirsblade (a— d), hvorpå der hist og her er skrevet penneprøver

og lign. Som forsatsblad er anvendt et blad af et latinsk perg.-

hskr., der har indeholdt et kalendarium. Det oprindelige

bind er svære træplader. Opr. helt igennem skrevet med

samme hånd.

Indhold:

1) Bl. 1— 116l^ ^^ Psalterium Davidis på Latin — med en

'> samtidig gammel-fransk oversættelse vedfojct i de mod-

stående kolonner. Efter at denne er bleven udraderet, så at kun

svage spor ses hist og her, er i stedet skrevet en tilsvarende

'-' islandsk oversættelse. Den latinske overskrift lyder „[I]ncipit

pfaltenum quoå etiam mtitwlatMr fic. liher {olUoqiiioium pro-

åavtd de chnsto"'.

2) Bl. 116^—18. =" Hymni et cantica ex testamente veteri,

forskellige brudstykker på Latin — med en "'' samtidig gammel-

fransk oversættelse vedfojet i de modstående kolonner; også

denne er udraderet, men mindre grundig end på de foregående

blade., og pladsen er for storste delen ladet ubeskreven (et gude-

ligt vers, nogle penneprøver og lign. findes her).


32

Herkomst og hist.: Bl. 116^ tiederst, efter slutningen af Davids paalmer. Iiar

skriveren af den islandske tekst tilfojet „Endadwr j liruna ar j;;un/»la(u)gi

ions I lyne pann 5 dag niartij, ann do: 1586". I håndskriftet findes flere

personnavne (17. årh.)., hist og her også andre marginalia. Af membranen,

der den yang tilhørte Torfæns, findes en udførlig, for Arne Magnusson ned-

skreven bcskiivdse i AM. 435b, 4'" s 51-54, dateret oktb. 1712. Den latinske

tekst i Davids psalmer betegnes her som versio Hieronymi. Af den gammel-

franske oversættelse anføres enkelte læselige ord.

1607. AM. 619, 4to. Terg. 23 x 15, i, cm. 80 hl. G. 1200. Bøde over-

skrifter, flerfarvede (røde, gronne, blå) initialer — med rødt og

gront som hovedfarver , af hvilke den sidste synes at have virket

ojiløsende på pergamentet, der ellers er lyst og velbevaret. Dog

findes enkelte mindre beskadigelser (bl. 3) og flænger. Hist

og her ses marginalia med skriverens egen hånd (sål. bl. 8",

14\ 36"— 38'', 45). Lakuner findes efter bl. 49, 50, 62, 68.

Bl. 69—72. der — dog fejlagtig — ere indsatte til udfyldning

af en lakune, ere skrevne med en anden hånd; heller ikke disse

udgore noget sammenhængende stykke, idet lakune forekommer

efter bl. 70. Samtlige lakuner ere antydede ved indsatte papirsblade.

[Ifg. Wadsiein findes i codex tre forsk, hænder.]

Indhold:

1) Bl. 1— 15^ Alcuini de virtutibus et vitiis liber —

gammel-norsk oversættelse.

2) Bl. 15 "^—80. Norrænar homiliur. Heriblandt Acta, S&ncti

Olavi regis et martyris (i oversættelse) bl. 54''— 63'', og Vi5tal

sålar ok likama („Vjfio fancti pauli apo&toli") bl. 75"—78''.

— De fire indskudte blade (69—72), hvortil K. Gislason på

et forangående papirsblud har tilfojet en oplysende notits, begynde

i en messu skuring, hvorefter følge homilier.

Retskrivning og sprogform er helt igennem gammel -nor sk.

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4^ bl. 23« anfører Arne Magnusson om

dette hskr. „Eg heti eignatt bokina i Noregi, og |)ar fynelt hun ritud ad

vera".

Benyttelse og beskr.: Frumpartar isl. tungu, s. XL'VII— L; Safn t. s. Isl. I,

153, 172ff.; Ant. Busscs I, s. XXIX—XXXI (facsim.); Tidsskr. f Philol. og

Pæd 11,291— 92; GI. norsk Homilicbog, Chrania 1864; Monumenta hist. Norv.,

Krania 1880, s. XXXII; Gott. gel. Anz. 1884, nr 12. Vil findes udførlig

beskrevet hos E. Wadstein, Fornnorska homiliebokcns Ijudlåra.

1 IX S9.


1608. AM. 620, 4to. Fop. 20^, x 16,^ cm. 164 hl. Shr. 1689. I den

33

oprindelige foliering er hl. 110—32 hetegnet som 1010— 1032.

Bl. 1^ uhesJcr., hl. 164 noget heskadiget.

Passionsprédikanir af s' Påll Bjornsson i Selårdal. Titel-

hladet lyder „|)esfe bo|ok nepnift |

er s'Paal Biornsfon. |

Skripud

A Veft |

PASSIO

|

Fiozdum.

|

huorrar

doctor |

Ano

1689".

Prædikenerne, -^ alt 23^ ere inddelte i forskellige afdelinger

med særlige overskrifter eller titelblade (^> litfor ur kvoldmål-

tiSar salnum osv. 1— 14, ^^ utlei9sla til kvalastaåarins 1— 7,

^^ greptrunarhistorian, *^ varShaldsliistorian).

1609. AM. 621, 4io. Perg. 19,2 X 13,i cm. 62 hl. 15. årh. Bøde over-

skrifter, røde eller gronne initialer. Bl. i*", 44— 47 (anvendte

til indbinding), 56^ beskadigede ved slid; i hl. 28 en flænge.

Efter hl. 8, 14, 22, 39, 43, 47, 59 forekomme lakuner. For-

skellige yngre marginulia. Vistnok samme hånd som AM. 640, 4'°.

Indhold:

1) Bl. V (opr. ubeskr.). Måldagi Skinnastada kirkju. Næsten

helt hortslidt. C. 1500.

2) Bl. 1''— 57''. Pétrs saga postola {med prologvs og over-

skrift „Hier hepr fogv |

petrf

postola"). Af bl. 49^ er storste

delen ladet ubeskreven, idet beretningen om Paulus (Postola sog.

s. 110 ff.) , der begynder næste side („fra pifl pavjli postola")

vel er opfattet som en selvstændig fortælling.

3) Bl. 57^—59\ Pétrs drapa. Ender defekt „vid borg

pe^fi fidan".

4) Bl. 60-62 ^ Mariu-diktr. Beg. defekt „Giordi j emv.

ordi hremv."

5) Bl. 62 • (særlig hånd). To vers af religiøst indhold (isl.).

6) Bl. 62^ (16. årh.). Rekaskrå Skinnastada kirkju.

7) Bl. 62' (17. årh.). „Maldage f kin/jaftadar k/rkiu Skrifadur

Epter peim \

maldaga

f skripadwr Er vr Maldaga Bokinwe so. |

Hoolum 21 Aprilils Anno 1624".

Endvidere følgende marginalia

8j Bl. 4''- 6' n. m. Peningar å Skinnastofliiin 1556.

3


34

9) Bl 5^' 11. m, Kirkju tiundir goldnar til SkinnastaSa

1557.

10) Bl. 6"^ n. m. Biskups tiundir goldnar til SkinnastaSa

1557.

11) Bl. 6''— 7"" n. m. Kirkju tiund i SkinnastaQa pingum

1558.

12) Bl. 49''. Peningar å Skinnast69um 1558 — ender af-

hrudt.

13) Bl. 49"'. Afhending å munum kirkjunnar å Skinna-

stoSum 1608.

14) Bl. 61 ^ Eegnskabsnotitser {isl. c. 1600).

De øvrige marfjinalia, bl. ll'\ lo\ 23'', 2')'-, 28% 31'\ ere

uden særlig beiydning; verset 23'' genfindes i Pétrs drapa

(bl. 57^).

Herkomst og hist. : I AM. 435 a . 4'" hl. 14 ^' anføres om denne membran

„Bokin er in 4'"^', koniin til min 170B. fra Mg. Birne f orleifsCyne- Het'ur

fyrrum til heyrt Skinnalkada kirkiu og eru l)ar aptanvid Maldagar Skinna-

Ibada kirkiu".

Benyttelse og beskr.: K. Gislason. 44 Prøver, Kbh. 1860; Postola sogur 1874,

s. XV; J. porkehson, Om diytningtii på Island i det 15. og 16. årh., Kbh.

1888, s. 35, 40, 41, 58, 63; Dipl. Isl. II, s. 320

1610. AM. 622, 4to. Perg. 17 x 13^^ cm. 90 hl. (sidevis paginering). Skr.

c. 1649 — af den senere bishop Gisli J6n.


35

sig svo long). Af prosa-optegnelser mcprlæs tabel til at

finde, til hvilken evangelist sondagsevangeliet skal hen-

føres (Latin s. 9— 10), notits om årets helligdage (is-

landsk, s. 10), det gamle og det nye testamentes

bøger (s. 11).

2) S. 23—41. Lilja („Hier hefur Liliu hiodur Eyi'tem^")

|

— med overskriften gentaget af Arne Magnusson i marginen.

3) S. 41—57. Milska („Hier hepwr Rofu sem Silgurdwr

blindrtr hefur \

kued/^"

— således lyder, fejlagtig, overskriften).

4) S. 57—77. Rosa („Marin |

bl. 76 lakune.

Vyfur"

nyere overskrift). Efter

5) S. 77—89. Pisiarkross (med tllsv. nyere overskrift).

6) S. 89—92. Adams-odr. Ender defekt ,^T^ra faudwr himna".

7) S. 93-95. ,,Ellikvædi Jons Hallz fonar" (overskrift af

Arne Magnusson). Beg. defekt „ins lætwr h.on allan^i dopna".

8) S. 96— 106. „KlOSS gratUR". / øvre margen er med en

anden hånd tilfojet „Pyflar g2åtu2 hi.skivgs jons". Efter digtets

slutning er s. 106 skriften på sidens sidste halvdel udraderet og

derefter, som det fremgår af A. M.s notitser nogle .,

føjede blade borttagne.

senere til-

9) S. 107—32. Krossdråpa („Hier hep?«- vpp k2off |

halls I

p2eftz"

d2apu

overskriften gentaget i marginen af A. 31.).

Af digteren selv kaldes kvadet ved dettes slutning 'Gimsteinn'.

10) S. 132—35. 'Mariu visur Halls prests'. Den utydelige

overskrift er af A. M. gengiven i marginen.

11) S. 135—45. Michaels-flokkur Halls prests („Hirr hepwr

michaals j

flock

halls prrftz^' — overskriftens indhold gengivet

i marginen af A. M.).

12) S. 145—62. Nikulås drapa („hier hepwr Nichu|las d2apu

hallz pre.si«" — overskriften afskreven i marginen af A. M.).

13) S. 162— 78. Nåd. Navnet fremgår af digtets slutning.

14) S. 179—80 (overstreget). Mariublom (ovfrskrift „vyfur

ap o bone je.su: hepwr hallwr p. ogimozdz fon erind[jn ort?]").

Dette blad er, som det fremgår af Arne Magnussons notitser,

eneste rest af håndskriftets sidste læg.

I nedre margen s. 107— 38, 154— 55, 167 findes latinske

bibelske sentenser.

:5*


3fi

Herkomst og hist.: Af Arne Magnusson er i håndskriftet indskudt sedlerne

a— M. der dels indeholde gengivelse af overskrifterne og notitser om de pågældende

stykkers afskrivning af eller for A M. m. u. , dels give forskellige

oplysninger om membranen. Om denne meddeles „Fra {)orde Petursfyne a

Holme eg trui til oignar. boken hefur til forna iltt heima a Sudur Reykiuni

i Mosfellz fveit". En anden seddel giver indholdsfortegnilse til den hele

codex; ifg. den her anvendte opregning synes efter s. 22 at have fulgt nogle

blade med samme yngre hånd som „svenska visan''\ om disse meddeler sedlen t

„Hier var i bokinne

feffe heims ofomi (M5rg er mannfins pina) ut til enda Item med

s6mu hende,

Annar heims ofome ("Hvad mun verålldin vilia} kvedin at' Skalldfveine

nockrum.

fetta tventvar roted i hrygnum, og ^ad fidara til Iborfkemda. Vard so

ecki conserverad. fad fem |)ar af var læCelegt conferoradi eg med 6dru»»

minum Elxemplaribus ur kalffkinns blådu»i fra S"^ Olafi Giriafyne, og

eydilagdi fo l)etta.

Aptauvid JjelTa 2. heims oToma voru visnagrey: Sverei, fverei

rialigt vif med andltygdar hendi, fåmu sem å Olafs vifuuum. fær eru

og hedan utteknar, uppfkrifadar, og pe/-ments bladed eydilagt".

Om det mellem s. 106—107 bortfjærnede meddele sedlerne m— n „Hier

voru inn a mille i bokinne: Ur Dæglum partur med annarre hende og

nyarri enn bokin. illa fkrifad.

Olafs konwwgs vifur, med andstygdar hende.

Abota visur med nyrre hende vidvæningslegre.

Kdtlu Draumur med alika hendi fem a Dæglunum — vantar vid endan.

Dæglurnar og halfar OlafsviPur, voru ritadar å pad gamla pergamented,

sem aadt hafdi vered lated aptauvirf Pislargrat. Eptri parturinn af Olafs

visum og hitt annad var i-itad a ohræfeslegt pergamtnt, fem hier hafdi

vered feft in« å mille arkan«a liegar bokin hefr umbundin vered, NB um-

bundin«. pvi fama flags \ar innfelbingen å l)erru auka arke, sem ii allri

bokinne, og fama flags hampur i teffu nya arki fem i hinu/« 611um.

banded ii bokinne mun vera hier um de anno 1549. en bokin fialf nockru

elldre, \>o ecki myklu, fem af fkriftenne er ad fia." Om det ved hskrs slutning

fjærnede oplyser sedlen u „Hier (o: efter s. 178) aptan vid var:

Hallz p. Ogmundzfonar visur af: o bone Jefu. (kallazt af auctore

Mariublom).

Bodorda vifur, kvedit (sål.) Gifle Jonsfon (en ecki nema nockur vers

framaiiaf) resten var burtrifed, og voru l)esier 2. tractatus med f6mu

hendi sem hitt fyrerfaranda. fesser. 2. tractatus voru fvo rotner og de-

fectueux ad \ieiv vom vida onyter. |>6 fkrifade eg \>ad J)ar ur, fem læft

å

var og heillt, og eydilagdi j)a fvo fidan".

den ellers vcesenlig ubeskrevne første side er følgende antegnet „Helga

[i selardal] aj: mier

Gifla [dottjer faugd eR |

Gifla I Jonfyne p. anno |

|)effa Book .

Sml. hermed marginalen „. . | Gille |

. . fk[ri]p[ud] |

dominj 1549" — nu delvis næsten ganske bortslidt.

Jonsson

|

navne forekomme s. 85, 94— 96, 118, 123. Sml. sedlen b.

fkiifar"

(s. 136); andre person-

Benyttelse og beshr.: Biskupa sogur II, 1878, s. 509, 586; W. H. Carpenter,

Ntkoldfidrdpa Halls prests , Ha Ile 1881; Isl. Fornkvædi II, Kbh. 1859—85,

s. 141; Jahrbuch des Vereins f. nicderdeutsche Sprachforschung, VII. Jahrg.


37

1881 ng XIII, 18S7 (s. 68); J. porkelsson, Om dir/hiingen på Island i det 15.

og 16. årh., Kbh. 1888, s. 46, 98, 99, 101, 103, 204, 206, 282, 283, 313—21, 331.

l'oll. AM. 623. 4fo. Perfj. 16_^ X 13,4 cm. SI hl. (-\- perfj.- omslag) 13.

årh. Røde initialer og overskrifter. En ældre foliering i nedre

margen 10—40, .,

viser at .,

Ji.'ihr. siden den tid (17. årh.) har

m,i,ftet sit forreste læg. Pergamentet er beskadiget ved mange

småhuller] hsJcr. begynder og ender defeld] lakuner forekomme

efter bl. 10, 1.5, 23 og 30 — dog ses endnu .fpor nf de udskårne

blade. Om membranen findes et omslag, dannet af to sawm-en-

hængende perg.-blade af et latinsk ritualhskr. med noder

(c. 1300), endvidere er bindet betrukket med perg. fra et latinsk

kirkeligt hskr. Af bl 31 er nedre margen bortskåren.

Indhold:

1) Bl. 1—5. Nidrstigningar saga. Beg defekt ,,til pm. eo

emc til peff fet/r". Af Arne Magnusson betegnet som „Ur

Adams boc".

2) Bl. 6— 15^

3) Bl. 15^-19

4) Bl. 19 •—26

5) Bl. 26^-29

6) Bl. 29^—31.

„vij . do2miencivw.").

Jons saga postola (ulæselig overskrift).

„Paffio. xl. militum" (islandsk).

Blasius saga („Paffio blasij eipiscopi'-^).

Alexis saga i

.,Fabella alexif confeffonf").

Septem dormientes (islandsk; overskrift

Ender defekt ^ok kendi engi hann. Eu po treyf".

Herkomst og hist. : Så vel på et foran indklæbet blad som i AM. 435 a , 4'"

bl. 20" giver Arne Magnusson- indholdsfortegnelse : på, sidstnævnte sted med-

deles om code.c ,,4'" rninori. Codex pervetuftus, Ted nmtilns. Kominn til

min fra Mag. Birne forleifsfyne, enn til hans fra S"" Ara Gndmunflzfyne

a Mælefelle". År 1689 ejedes den af en Oddiir porolfsson (se marg.

bl. 19'—20') — andre marginalia forekomme bl. 20", 23", 24" (denne .sidste

en forholdsvis gammel privat-notits).

Benyttelse og beskr.: Frumpartar isl. tungu, s. L—LVII; K. Gislason,

44 Frøver, Kbh. 1860; Postola sogur 1874. s. XXII; Heilagra manna sogur

1877, I, 8. VIII, IX, XI, XV, XX; II, s. 9 ff.; Gott. gel. Anz. 1884, nr 12.

1012. AM. 624, 4fo. Perg. 16/, X 17,0 em. 170bl. (hveranden side pagineret).

IT}, årh. Forsk, hænder. Delvis udstyret med farvede initialer.


38

hist og /ur spor til rade overskrifter. I læggene bl. 1— 7 og 147—56

er pergamentet beskadiget ved småhuller. Enkelte blade have

kun halv bredde (13., 60^ 97) eller uregelmæssig form (121) ; af

bl. 143 er ydre halvdel bortreven. Enkelte steder findes i hskr.

mindre, åbne pladser, sål. bl. 4'\ 12", 18", de to første steder til

overskrifter, det sidste på grund af originalens idæselighed. Af

bl. 133" og 146" ere enkelte ord beskadigede; bl. 84" er med

undtagelse af fem linjer forneden opr. ubeskrevet. Adskillige

sider bære marginalia (tildels som kolumne-titler)^ dog sædvanlig

uden betydning. Hskr. , der begynder defekt, har forskellige

lakuner. Bl. 74— 117 findes med en ældre hånd folierede. I

nedre margen bl. 108"—9'' er tegnet et ornament (17. årh.).

Indhold:

1) S. 1—14. Bernardus Clarevallensis , Meditationes

piissimæ de cognitione humanæ conditionis, i islandsk over-

sættelse. Beg. defekt „gvd j miu/angu""', ender med ordene

„q?;?eta eid et cowfots {p: concors) carnis et fyirdus fanitas

(o: societas)" i afhandlingens 4. kapitel.

2) S. 15. a) At telja dægr til småtalna.

b) Lagatala å tveim misserum.

c) Silfrgangr å Islandi c. 1000 {under titlen „Gagn").

3) S. 16—53. Rædur andligs efnis a) om ugens dage og

deres symbolske betydning, b) tale på en kirke-indvielses

dag, c) om kirkegangs-skik — denne sidste med en lakune

efter s. 48.

4) S. 53—85. jslenzk æfintyri — i alt 18, deraf ur 4 og 5

defekte ved en lakune efter s. 54.

5) S. 85—90. Leidarvisan. Drapaens 10 sidste vers mangle.

6) S. 91—97 Skriptabod taorlåks biskups.

7) S. 97. Numeri latini cardinales et ordinales, 1—1000.

8) S. 98—100. Um sålmasdng ok nytsemi hans.

9) S. 100. „Naupi! auftiuegf ko;/;^/^ga'' på Græsk, Hebraisk

og Latin.

10) S. 100. Um rummål.

11) S. 100-102. „Fimm hapa ftoipy^^g uerit" -»

ind. Lateran-synoden under Innocens III.

12) S. 102—103. Um solargang.


19) S. 235--51.

20) S. 252--60.

21) S. 260--97.

^88, 292.

39

13) S. 103. Um embolismus.

14) S. 103—12. Um åttirnar ok peira pyåing m. v. at

astrologisk indhold.

15) S. 112-17. Skyring å fadirvorl.

16) S. 117—40. Um SJO hofudlesti. / marginen er af en

yngre hånd tilskrevet „De Crimi|iiibus I

Capitalibus".

17) S. 140—48. Hugsvinnsmål.

18) S. 148--234, Um stjornubokar frædi ok rimtal.

Homiiiur å islenzku — / alt 3.

Spurningar lærisveins ok andsvor meistara.

DuggaiS leizia. Lakuner efter ,s. 280, 284,

22) S. 298—340. l'slenzk æfintyri — i alf 9 (to af disse

dog bestående af henholdsvis 4 og o fortællinger), indledede med

en fortale. Lakune efter s. 328.

Udførlige beskrivelser af arkivar Jon Signrdsson og stipen-

diar porv. Bjarnarson foreligge.

Herkomst og hist.: Tilhrhtd.'ikrtftet,derogiåomtalisiAM.435a4'obl.l21^—33,

hører en indhohlsfortecjneli^e af Arne Magnusson med efterfølgende notits

„feffa bok hefi eg feinged t'ra Islandi til Kaupenhafnar (ante annurw

1702.) fra S'' Hiallta i Vatzfirde, og fkrifar haun mier ad nockrer ineine

ad i bokiime Tie nockurpai-tur af Riinbeiglu". — Af marginalierne

ere de fleste uden betydning; mærkes kan „Gud ven med \)ier jon murti"

(s. 213, 16 årh), talrækken (s. 214, 16. årh.), et firelinjet vers „wilb ero hier

vonfhg hiv" osv. (s. 219, skriverens hånd), en galdrastat'r(?) med under-

skrift (.s. 230, skriverens hånd)

Benyttelse og heskr.: ' '"• '>) porv. Bjarnarson. Lcifar elc, Kph. 1878;

^


40

den første henføres til IS. århs sidste halvdel; snarere viser

måsJce dette parti tilbage til en meget gammel original. I første

del findes røde overskrifter og initialer gennemførte; fra hl. 82

forekomme igen jævnlig røde overskrifter og forskellig farvede

initialer. Hist og her findes yngre marginalhenvisningcr.

Indhold:

1) Bl. 1— 29''. Yeraldar saga — fra verdens skabelse til

kejser Frederik I. Inddelt i 6 lieimsnldrar^ eller 'ætates\

2) Bl. 29^— 30^ Um storping (

o: Om de første 4 økumeniske koncilier).

„pa

bodo2dvm lia/pvdped2a"

3) Bl. SO"—^. Kennimannsskapr (^pra kenm manz fkap").

4) Bl. 30''— 31. „pava fætl". En paverække, ender, som det

synes afbrudt, med Agapitus.

5) Bl. 32—41^. Andreas saga postola.

6) Bl. 41''— 49. „Iipf faga hmf sæla Johawnis bapt/srt".

Ender defekt „er hopvdid panzc med ftojvm lartegnuw o/c".

7) Bl. 50—77^ 'Blanda'. Begynder defekt „Ath ^at tynezft

eigi lemgkr til lokz" osv., hvorefter en indholdsfortegnelse

gives; derefter følger det til Bimbegla (Havniæ 1780) Z,

§ 1— 80 svarende. — Bl. 59" er i nedre margen med særlig

hånd indført en notits om 'allda tal'. — Bl. 68'' n. m. et

firelinjet gudeligt vers. — Bl. 72"^ findes i ydre margen af

en hånd, fra 16. årh. „pod bok er 2imbegla pat vil ec fanwa

ffm hana, fkilnr vel".

8) Bl. 77 ^ Gåtuvisa („Bonndi nauckor fenndi hufkarl

finw").

9) Bl. 77'— 81. Skriptaboå Jjorlåks biskups — i ^mgre

redaktion, efterfulgte o/ andre bestemmelser om faste og

skrifte samt forskellige edsformularer. Ender (defekt?)

— i „l^effum maalum maa etgi appellera" — „pai er kid .ix".

ad etgi fkaZ Reka leiwgro enw til |

hinf

pr?dia''.

10) Bl. 82—98. „meffu fkyrmgh fok] allra tida".

Herkomst og hist.: Til håndskriftet høre, skrevne med Arne Magnussons egen

hånd, indholdsfortegnelse, tre seddelnotitser, der vise, at A. M. luir ladet visse

dele af codex. deriblandt ^) og ^), afikrive, samt følgende optegnelse „Blanda,

min, komin fra .Tone Arnafyne Skolameiftara. — L6gmadrenn het'r lated

hana upprkrit'a af S'' forvarde ii jsiiiejeyrum, alla, ni fallor." Også i AM.

435 a, 4^0, hvor codex omtales bl. 126 ''—SI'', findes indholdsfortegnelse; her


41

meddeles om erhvervelsen „Bokina hefi eg feinged af Jone ArnaPyne Skola-

meistara, enw hann af Jone (nu preste ad Stadi Pyne Olafs Magnnsfonar a

Reykiarhole Ptendwr å bokinne nafn ^effa Olafs og Jons nockurs Oddz

fonar." Vedføjede ere oplysninger fra Jon Årnason om indholdet og navnlig

prøver af ^) (begyndelsen) og ^), samt, i afskrift, følgende meddelse fra samme

mand af 'Ve ^~05 „Hier er ein« karl, fem a kålffkinns bok, temmelega ad

eg meina gamla. Enn hvert H'' Secretarius girnelb hana, veit eg ei. Nafn

kan?i eg ecke ad giefa henne, J)vi titelenw vantar ef nockur vered hefur;

hef og eige feinged mier (bunder ad lefa hana velkta og bundna (en

nærmere undersøgelse ses dog at være foretagen inden prøvernes afsendelse),

anwars meina eg l)ad sapere muka ramPuU fem hun hefur inne ad hallda:

hifboriæ eru l)ar, partim Biblicæ, partim Ecclefiafcicæ. Eg fende henwar

upphaf hier med fkrifad å blad, og mun minn H'' fliott vidkannafb ef j

nockru nyt er". Herunder er så for A. M. noteret „7. Septembris. 1705.

Fra Niardvik fkrifad til Jone Arnafyne og Bedenw ad kaupa {jefsa bok til

handa mier, qvocunqre prætio, og låta mig få hana ad fia il næfba alj)inge,

ef ^angad audnast ad koma." I marginen findes forskellige personnavne,

således hl. 11'' magnus palls ritadi mik (c 1400, særlig hånd); 55'' Olafur

Skvlafon (c. 1600); i påskrifter fra 17. årh. betegnes bl. 2'' Jon Oddsson som

ejer, og bl. GT" meddeles omhskrs overgang fra denne mand til Olafur Magn-

usson med forpligtelse til at lade det tilfalde Jon Olafsson.

Benyttelse og beskr.: Frumpariar isl. tungu LVII—LXII. ^—^) K. Gislason,

44 Prøver, Kbh. 1860; *-^) Postola sogur 1874;


42

7) Bl. 26^—30. Um syndir 'flokkun å syndum).

8) Bl. 31—32^ Um vilja manns ok skynsemd.

9) Bl. 32'. Veraldar saga — fra venkns skabelse. Ender

afhi/idf „fa er har[l]a g2odr fam?


43

Herkomst og hist.: Ifølge tre tilhørende , egenhændige seddelnotitser af Arne

Magnusson ere samtlige sagaer afskrevne „epter Po(bula Såguuum å

Skarde a Skardzlbrénd"; i denne nu tabte 'kålfskinus bok' indtog stykkerne

2— 7 de tretten sidste blade i den i afskriften bevarede rækkefølge. Andreassaga

derimod stod '3'° loco . ., nefnelega epter Pals Sågu (AM. 631, 4'^)

og næst fyrer fraraan Johann is og Jacobi S6gur' (AM. 636, 4'") —

en ordning, som forandredes under afskrivningen af hensyn til sagaernes

omfang

Benyttelse og beskr.: G. Stephens, Tvende oldengelske Digte, Kbh. 1853 (Ab-

garus-Leg); Postola sogur, Chrania 1874.

1617. AM. 629, 4to. Fap. 20 -^ X

Hannesson.

Indhold:

i5« cm. 192 bl. Skr. år 1697 af Olafur

1) Bl. 1—43. „Sagan/7 ap petre poftulla".

2) Bl. 44-72. „Sagan/7 ap Johanni po|ftula".

3) Bl. 73—82. „Sagan/7 ap Jacobo |

4) Bl. 83— 96 .

„Sagan/7

ap Barto lomeo".

Broder

Johannj".

5) Bl. 96^- 113 ^ „Sagan/7 ap Thom|as poftula".

6) Bl. 113^—25\ „Sagan/7 ap Simon og |

7) Bl. 125^-50\ „Sagan/7 ap Andriea poftula".

8) Bl. 150^— 61\ „Sagann ap Mattjhea Poftula".

9) Bl. 161^—64^ „Sagan/7 ap philip/70 poftula".

10) Bl. 165-68^ „Sagann ap Jacobo |

11) Bl. 168^-78^ „Sagann ap Mattheus |

Juda

Poftula".

Poftulu/77'',

Poftula".

12) Bl. 178^—dO\ Pilatus saga („Eitt lyted æpin/itijre og

vtfkyrijng, ymm, Pylåti pæding, slegte, lipnad, og æpelok, |

og Chrifti saklaul'an>i Dauda og pijnu, (xj \ pad

'pcsBX saga jn>æhelldur").

So

pleijra nem

13) Bl 190"— 92 ^ „ExEMPLUM ap Sancte Sipriano |

Gooda Man/7e".

l^ejm

14) Bl. 192^-\ „Vm/77 aplaftan Guds Napns".

Herkomst og hist.: Ved hskrs slutning har skriveren lilfd.jet „Skripad ad

| Nwpi vid Dijra Fiérd, og Endad l)aun

kxmwci I

BO.

Januar). A" 1697. ^ixzy^

Kl)m. nck" — lonskrift-ordene ere af Arne Magnusson opløste til

„Olafur HannerPon m e h". Af to foran indklæbede AM^'«' sedler fremgår

det, at håndskriftet er nedsendt til A M. år 1699 fra (sysselmand) Pall

Torfason med dennes son Torfi Pålsson. „Postula Sdgurnar — siger P. T.

herom — liet eg fkrita epter forutalegu kvere og varia læsu, ii pappir,

fkrii'udu af vidvæninge i vurre tid, og mun l'ii hiuu lame, leui |)ær fkrifad

hefur, ei epter gamalli l'krift ritad bafa".


44

Benyttelse og heskr.: G. Stephcnft, Tvende oldeng. Digte, Khh. 1853 (Abgarug-

Leg); Postola sogur, Chrania 1874, 8. VI.

1018. AM. 630. 4fo. Pap. 20 x loy cm. 68 hl. 17. årh. Skr. af Steindor

Ornisson. Bl. 1 repareret, 1" opr. ubeskrevet; bl. 68" skriften

udslettet.

Indhold:

1) Bl. 1^— 12^ .,Sagan ap Johan/7es posft/la".

2) Bl. 12 — 16\ „Sagan;? ap Jacobo Brodui Joha/7ni".

3) Bl. 16 —20^ „Af Bartholomeo Sagann".

4) Bl. 20—26. „Sagan/7 Ap Thomas posf/yla".

5) Bl. 26^—31'. „Sagan/7 ap Simon og Juda posfdum".

6) Bl. 31'^—47\ „Sagan Ap petre postula".

7) Bl. 47^— 57^ ,,Andreas saga".

8) Bl. 57^—68'. „Sagann Ap Wlattheum posft/la".

Bl. 68'' ses at have været optaget af heyyndelsen af et stykke

„Um pad Rauda hap".

Herkomst og hist.: Bl. 1^ optages af følgende påskrift „fefsa Bock a Eg

undirfkrjrfadur med Riettu [en] | Eingin« anjjai med Riettu Eg ad henne

eptir

hier

kominw })ui | Eg hefi hanwa ad Riettum Erdum Teckid |

og aft kiæra fodur | Ibeinl)or ormron og til merkis |

eigid I fkirnar nafn hier vndir | med Eiginn hende og liuf|um uilia |

minn faluga

um fet Eg mitt

.Ton-

IbeiJa^ors^on | Jngri m E h". Nedenunder er med en anden hånd skrevet

„Anno 1709 Joon fbeinl)oors fon a | bookena med Riettu". Til håndskriftet

høre to AM^^'^ sedler af følgende indhold ^) „Poftula S6gur. ur bok i 4''', fem

eg keypte 1710. af Jorunne i ytra Hiarda(r)dal i Onundar firde, konu Jons

Steindorsfonar yngra {sml. AM. 539. 4''). Eru med hendi Steindors orms-

Tonar. A. M. — Halldor Biarnafon i Breidadal a Exemplar in 8"''o, fkrifad

epter ^e^^u. Dixit et vidi ipfe 1710." '') „Halldor Biarnafon i Breidadal i

Onundarfirde fagde mier 1710. ad Steindor ormsfon hefde lieTfa bok fkrifad

epter bok Sigmundar Giidmnndzfonar a Selialande i Skntilsfirde, fem vered

hefdi i litlu folio (o: AM. 652, 4">). hefdi fu bok fidan tviftrast i fnudur,

og vered brukud til fkoledurs".

Benyttelse og heskr.: G. Stephens. Tvende oldeng. Digte. Kbh. 1853 (Abgarua-

Leg.); Postola sogur, Chrania 1874.

1619. AM. 631.4to. Pap. 20_s X 16 cm. 184 hl. 18. århs hey. Afskrevet

for Arne Magnusson. Aben plads for initialer. Bl. 139—4


Indhold:

45

1) Bl. 1-138. Pétrs saga postola.

2) Bl. 141—84 ^ Pals saga postola („Her liepr vpp Pals

f6gu postola").

Herkomst og hist.: På den første af de tre foran indklæbede AM^^'-' sedler

meddeler A. M. „feTfe Petrs Saga og Pals Item Pals Saga polbula eru

ritadar epter Poftula Sågunum a Skardi å Skardzlbrånd (sml. AM. 628, 4^°),

og Ibanda l)ar t'yrit i bokinne, eodem ordine, fem i peffu vol umine. Petrs

og Pals saga er å l)eim fyrftu 26 V4. bl6dum i kalffkinws bokinni. Sidan

kemr Pals Saga poftula å frekum .8. bl6dum". Sedlerneb og c indeholde

anvisninger for afskrivningen, således b følgende „J'ad fem bier ur uppfkrifaft,

fkal vera in 4''". 2. 6rk i hveriu arke. Ini'criptiones Capitum fkrifeft ofan

Uri bveriu Capite eins og i membrana. far fem \>ær vantar i membranå

latefb ein lina aud Uri t^eim. Fyrer upphafsft6fum ållum ætlelt eyda framan

i linur, eins og i membranå, og giéreft eins margar Ituttar linur, l'em i

membranå eru, Uri fbéftinum, til Jjeff fielb giete bve ttur få eda fa uppbafsltal'ur

hafi i membranå vered, og hvar hennar Pkrifare tilætlad hafe ad

vera fkyllde Ibærre fectiones enw almemielega, Uppbafslbaturenn fkrifeft \>6

fmått inwani fkallam; , fo ecki purfi fidar \>ar um ad villaft. fkrifeft allt

og bindeft accuraté, og obfervereft greinarmunur å s. og f. o. og d. i. og

r. d. og d. etc."

Benyttelse og beskr.: Fostola sogur, Chrania 1874.

1620. AM. 632, 4to. Fap. 20,e X 16 cm. 111 hl. 18. århs beg. Skr. af

Jon Hdkonarson^ på hræhhede blade med de ydre kolonner blanke.

Ved hskrs .slutning mange ubeskrevne blade.

Tveggja postola saga Jons ok Jakobs.

Ender afbrudt „vnder lialpaw knappmn".

Herkomst og hist.: På en foran indsat, trykt bladstump har Arne Magnusson

noteret „Ex membranå meå (o: AM. 651, 4^") , med bendi Jons Hakonar

Tonar".

Benyttelse og beskr.: G. Stephens, Tvende oldeng. Digte, Kbh. 1853 (Abgarus-

Leg.).

1621. AM. 633, 4to. Fap. 20,, X 10 cm. 115 bl. 18. århs beg. Skr. af

Magnus Einarsson. Sidevis paginering., men uregehncessig

(1— 220)^ idet tallene 116— 25 ere gentagne.

Mariu saga.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„^ii^^ii Mariu Saga er med hendi Magnufar Einarsfonar, ritud epter |)e??re

membranå i litlu 4"'", fem er med Knytlinga-S6gu hendi". Pågældende


46

membran, der nu er tabt, omtales vistnok i AM. 435 a, 4*' bl 13^ med

følgende ord

„Mariu Saga (ålika og lu fra VaH)iofsIlad i næfta codice)

Marin Saga ennar Egipzku (er Ibutt)

af Sancta Margareta nockud lited. og vantar \>&t nockud aptanvid. er

tekid ur Scripto Theotimi.

in 4*" minori vel octavo.

Mariu Ségurnar badar eru med fårau heudi fem Knytlinga Saga in

Cod. Acad. farf um S. Margaretam er med annarri hendi."

Benyttelse og beskr.: Mariu Saga, Chrania 1871, s. XIII.

1622. AM. 634—635, 4to. Pap. 19,, x 16,4 cm. 510 hl. (2 voll). 18.

århs heg. Sier. af præsien Eijjolfur Bjornsson. BL 19—å8 ere

ubesJirevne, med undtagelse af at Arne Magnusson øverst hl. 19^

har tilfojet to linjer.

Mariu saga.

Vol. I. 634 (pag. 1— 508) går fra sagaens begyndelse til „vm

allar alldrr ]

vcrallda

amew".

Vol. II. 635 (pog. 1— 511) går fra ^J pe?2i bog er papia

hefter" til sagaens slutning.

Herkom.ft og hist.: 1 AM. 634, 4^° findes følgende sedddnotits af Arne Magnus-

. fuperius

son indlagt „pag 37. Tomo 1. Mariu S6gu hier vantar i hier um 26. bl6d

epter proportion Tkriftarinnar Enn hvitu bl6deu fem hier innfett eru, eru

30. Er pad giårt Jjefrvegna, ad ef taft kynni ^ad hier i vantar, l)a væri

vand hitt å, ad få fem fkrifade \>ad hier van i, ritadi eins l)iett fem S"' Ey-

olfr Biérnsfon, er l)erra bok ritad hefr. Eg, ad vifu fkrita eigi fo l)iett,

og J)vi er To mikill pappiremi Uri ætladur". Membranen, hvorefter afskriften

er tagen, er nu tabt, men har muligvis været en af de to i AM. 435 a, 4'" bl 12"

omtalte codices „Mariu Saga (eins og fu fem er aptau vid Barlaams Sågu,

(o: AM. 232, fol.) nema hier eru miracula miklu fleire) Bokin er

in folio , komin til min fra |>orlake GrimsCyne. hefur til forna vered eign

Hruna kirkiu i Hreppum" og „Mariu Saga in 4'". Komin fra VaH)iofsftadar

kirkiu i Fliotsdals herade 1705. Er ålika og fu sem er aptanvid Barlaams

S6gu komna ur torum Biorns Magnusl'onar" — snarest måske den første.

Benyttelse og beskr.: Mariu iSaga, Chrania 1871, s. XIII—XIV.

1623. AM. 636, 4to. Fap. 20,t X 16 cm. 200 bl. Skr. af Eijjolfur Bjorns-

son. 18. åihs beg. Bl. 118'"^—22 er ladt åben plads for en

lakune.

Tveggja postola saga Jons ok Jakobs {Efter „prologuP

overskriften „Her hejr upp f6gu .ij. po.vtola ok blezad2a breQia

Jo|liannis ok Jacobi").


47

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„Johannis og Jacobi Saga l)elTi, er ritud epter Poltula Ségunum

Skardi å Skardzlbrdnd , membr. folio, og ibendi hun i kalffkinnsbokinni

næfb epter Andre us Sågu- og er l)ar, i kalffkinnsbokinni, å 41. blade"

(sml. AM. 631, 4'"). Lakunen mener han svarer til et blad i membranen.

Benyttelse og beskr.: Postola sogur, Chrania 1&74.

1624. AM. 637, 4to. Fap. 20,2 X IQ cm. 150 hl. 18. århs heg. De

fo)reste blade ere plettede af fugtighed. Bindet er betrukket med

beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Jons saga baptista, med forudskikket „Bre|: Grims ipreefs^^.

AM. 638, 4to. Pap IfJ.s X 15,^ cm. 121 bl. 18. århs. beg.

Nikolaus saga erkjbiskups a/^ broder Bergr Sokkason.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel meddeler Arne Magnusson „Niku-

lafs Saga Mira bisÆ«ps. Ex Codice Academico. in folio, Bibliothecæ

Rerenianæ" (tiu tabt).

Benyttelse og beskr.: Heilagra manna sogur, Chrania 1877, s. VIII. XVII.

1626. AM. 639, 4to. Perg. iS« X 14 s cm. 45 bl. 15. århs sidste halvdel.

Forskellig farvede (røde og gronne) initialer. Bl. 45" opr. ube-

skrevet. Som forsatsblad er anvendt et beskrevet og med node-

tegn forsynet blad af et latinsk ritualhskr. Det opr. bind viser

to svære træjtlador.

Pétrs saga postola („Her bynar vpp helga favgv fimonif

p..").

Bl. 46" bærer en penneprøve af ubetydeligt indhold.

Herkomst og hist.: Ifg. AM. 435 a, 4^" bl. 13 ^\ hvormed en foran indklæbet

seddel s tmimer , er håndskriftet kommet til Arne Magnusson „fra Si^ Biarua

Einarsfyne under Afe i Fellum". På forsatsbladet og hii-t og her i marginen

findes forskellige personnavne.

Benyttelse og beskr.: Postola sogur, Chrania 1874, s. XII.


1627. AM. 640, 4fo. Perrj. 18,2 X 15,2 cm 68 hl. (folieret 1—06 -{-27^

48

og 36^"). 15. årh. Bøde overskrifter, røde og gronne initialer.

Bl. 10 har en uregelmæssig form, af bl. 8 mangler nedre margen.

Fra først af have muligvis de to sidste læg (bl. 55 — 66) ikke

hørt med til håndskriftet. Vistnok samme hånd som AM. 621, é*".

Indliold:

1) Bl. 1—54\ Nikolaus saga erkibiskups a/" broder Bergr

Sokkason.

2) Bl. 54^ (særlig hånd). Notits om vigsla Ærlækjar

kirkju (viet af bp Gu9mundr 'vnder lia>?f helgun ok

nickvlai').

8) Bl. bA^ (særlig hånd). Inventarium å Ærlæk „paa,

nazpe fkildiz yid. en Jon |)02ftemffow tok vid". I øvre margen

findes, som det synes med samme hånd, årstallet „Anno dionmn

M d, lin ar".

4) Bl. 55-66'. Officium Set. Nicholai. Består dels af la-

tinske hymner med melodien tilsat i noder, dels af en legende

(latinsk prosa), hvorefter sluttelig er tilfojet — ligeledes på

Latin — en parabel 'secundum matteum' og en af melodi

ledsaget hymne, hvilken .sidste ender afbrudt.

5) Bl. 66^ (særlig hånd). Um bygging Ærlækjar

kirkju 1540. Af denne 4 linjer lange notits findes en af-

skrift af Arne Magnusson vedfojet.

6) Bl. 66" (særlig hånd). Nikulåsvisur — med efterfølgende

anvisning til, hvorledes de skulle sjunges.

Herkomst og hist.: Håndskriftet, hvortil høre tre AM^^^' sedler, og som lige-

leden omtales AM. 485 a, 4'" bl. 17'', kan måske antages at være kommet til

Arne Magnusson fra Bjorn Magnusson, da A. M. på en af sedlerne anfører

„feffa NikulalT fågu fegir Bi6rn Magnuffon lylgt hafa S. Nicolai kirkiu

ad Liofavatne". At hskr. oprindelig har tilhørt kirken på Ærlækur i ping-

eyjarsysla, fremgår tydelig nok af dette selv og angives desuden udtrykkelig ved

følgende maryinalnotits bl. 31 '' — muligvis med skriverens egen hånd „Bok

Jjeffa gar jon olafon |

Gudi

ok fancte nicholae ok kir kiun«j a ærlæk |

bid poi mer dawdi kali" Endnu adskdlige andre marginalia findes bl. 3",

21, 36^0 (gudeligt vers, 17. årh.), 39'- (årstallet 16B3), 39 > (vers til St Nikolaus,

ufuldendt, 17 årh.), 40'' og 63^ (ejernotits at' sira J6n Magnusson,

17. årh.), 49" („Hederlig Bi6rn Paalfson | Junkur Jflendskur"), 53'' (et vers,

beg- ,,|)etta Er forlakz Saga").

Benyttelse og beskr,: Ideilagra manna sogur, Chrania 1S77, s. VIII, XVII—

X VIIL


1628. AM. 641, 4to. Perg. 19 X 13^^ cm. 33 hl. G. 1400. Røde over-

49

skrifter^ røde og gronne initialer — eller åben j^^ads for disse.

Bette fragmentariske hskr. , der har været fuldstændig adsplittet

og på mange måder bragt i uorden (nogle blade i sin tid ind-

lemmede i AM. 642, é"), har særlig hl. 1—4 stærkt beskadigede;

endvidere er af hl. 18 kun en smal indre strimmel bevaret, bl. 20

og 22 ere beskårne ved yderkanten, hl. 23'' og 26'' ere stærkt

slidte.

Nikolaus saga erkibiskups o/" broder Bergr Sokkason.

Defekter forekomme efter bl. 2, 4, 15, 17 (18 giver kun

enkelte ord og bogstaver), 19, 21, 22, 26; med bl. 33 ender

codex defekt med ordene „T^ess jmilli".

Herkomst og hist.: Foran i hskr. er indhæftet to sammenhængende foUo-blade,

på hvilke Arne Magnusson har optegnet en del i sagaen forekommende sjældnere

ord; ifg. en tilhørende påtegning skulde det pågældende eksemplar af Nikulds

saga have hørt til „temphim Mulenfe in Boreali Islandia"; på en anden

foran indklæbet seddel bemærker A. M. om disse fragmenter (eller nogle af

dem) „ritt, To ad kalla ur hverium Ibad". Rimeligvis er det denne codex, der

kortelig omtales i AM. 435 a, 4^" bl. 18".

Benyttelse og beskr.: Heilagra manna sogur, Chrania 1877. s. VIII, XVIII—

XIX; J porkelsson, Om digtni^igen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888,

s. 24.

1629. AM. 642 a, 4to. Perg.

I. Brudsiyklier af 4 håndskrifter af

Nikolaus saga erkibiskups a/ broder Bergr Sokkason.

a (21 fi X 16^4 cm. 11 hl. lå. årh. Røde overskrifter^ røde og

gronne initialer. Bladene tildels stærkt slidte ved anvendelse til

indbinding).

Beg. „(mor)gmiii»", ender ^hann birti"; efter hl. 1, 2, 3,

4, 6, 7, 9, 10, 11 findes lakuner.

Om bl. 1—2 meddeler A. M. på en indklæbet seddel „Fra Monfr Jone

Widalin Elldra 1725"; bl. 5 har han påtegnet „Fra S^ f>ordi Jons fyni

1707". På det til indbinding anvendte bl. 8 har en hånd fra 17. årh.

skrevet „Einai Jonf son a kueied".

^ (15^7 X 14^.3 cm. 2 hl. 14. årh. Spor fil røde overskrifter og

forskelligfarvede iyiitialer. Beskadigede ved beskæring langs

nedre margen og 2. blads ydre margen).

Beg. „02d vtrduligf herra", ender y^ok ap fmm k/jkiv".

4


50

y (21^3 X 16 cm. 2 hl. 14. årh. Bøde overskrifter , røde og

gronne initialer. Af

hl. 1 er ydre margen hortshåren)

Beg. „(biod)andi virduligan", ender „fæll mcholaus"; efter

bl. 1 lakune.

6 (21^2 X ^5,6- cm. 2 bl. 14. århs 1ste halvdel. Røde overskrifter

og initialer; ydersiderne stærkt slidte).

Beg. „(liuar)tueggia hua9an ap", ender „grema med";

efter bl. 1 lakune.

Bl. P bærer nogle marginalia.

II. 20,7 X 16,3 cm. 1 bl. Tospaltet. C. 1400. Stirrste

delen af sidste spalte nheskreven.

Homilia af Sancto Nichoiao (brudstykke).

kom".

Beg. defekt „en helgi nicliolaMS er id fuo mi|kilf gods

Efter homiliens slutning følger en tildels versificeret, latinsk

lovprisning af Set. Nicholaus. Derefter nogle latinske

skriverfraser.

På bladets forside er, omvendt, i nedre margen skrevet beretning

(islandsk) om en Nathanael Bodvarsson tilstået adgang til alterens

sakramente i Reykjahåla kirke, undertegnet „Tindnm 14. Aug. Jon p.

Jonfon 1693".

Benyttelse og beskr.: Heilagra manna sogur, Cfirania 1877, s. VIII, XIX—XX

(I a-S).

1630. AM. 642 b, 4to. Perg. 30 X 23 cm. 2 bl. Tospaltet. C. 1400.

Aben plads for overskrifter og initialer. Ydersiderne ere stærkt

slidte på grund af bladenes anvendelse til indbinding.

Nikolaus saga erkibiskups af broder Bergr S ok k as o n

(bruds lykke).

Bl. 1 beg. „gudf kr?ftne ok miok at vrrdugu", ender „Hedan

ap tarazft how fakir", Heilagra manna sogur II, s. 53'^—58^.

Bl. 2 beg. „er liai?n vill ok panwvegh fem hawn vill", ender

„ema ftoia ponwu a elld matvliga", ib. 75''^— 79^^.

Herkomst og hist.: På en vedklæbet seddel meddeler Arne Magnusson „Fra

S"" Arnå forleifs fyne 1712. under \tad eg fra Islandi for".


1631. AM. 643, 4to. Perg. 25,v X 17,2 cm.. 35 hl. C. 1400. Næsten intet

51

spor af overskrifter og initialer. Bl. 1— 4 hære mindre he-

shadigelser.^ og særlig hl. 1^ er stærkt slidt.

Nikolaus saga erkibiskups af broder Bergr Sokkason

(defekt).

Sagaens hegyndelse (hskrs 1ste side) tildels ulæselig; ender

„plytiaz bmtt af mirrea til". Efter hl. 6 og 16 findes lakuner.

Benyttelse og beskr.: Heilagra manna sogur, Chrania 1877, s. VIII, XVIII.

1632. AM. 644, 4to. Pap. 21 2 X 16,7 cm. 109 hl. 18. århs heg. Kun

bladenes indre kolonne beskreven. Bl. 109" blankt.

Nikolaus saga erkibiskups af broder Bergr Sokkason.

Afskrift efter AM. 640, 4^.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret „Ex

membrana meå. £r mier, fo ad feigia, onyt".

1633. AM. 645, 4to. Perg. 21 X 13,^ cm. 66 bl. 13. århs 1ste halvdel. To

forskellige hænder. Smuk skrift, men tarvelig udstyring (smalle

marginer, fejl i pergamentet). Bl. 1—42 (ældste hånd) har

sorte initialer og overskrifter, derefter findes røde sådanne. På

nogle sider (særlig bl. 53^) er skriften iemlig slidt, bl. 17, 19—22,

24 ere beskadigede foroven, bl. 65 forneden, i bl. 13 og 29 findes

flænger. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—11'. Jarteinabok |3orlåks biskups. Beg. defekt

„00 ^tlopo at moca Ipann dag aflaw".

2) Bl. Il''—24. Clemens saga. Ender defekt „føzlo lawst

of lifa par".

3) Bl. 25—30 ^ Pétrs saga postola. Beg. „manna. Sipan

gerpi petrw.s". Lakuner forekomme efter bl. 26 og 28.

4) Bl. 30^—33^ Jakobs saga postola („passio S. |

appostoh").

Jacobi

5) Bl. 33'—35'. Bartholomeus saga postola („Passio bar-

tholomei apo.sioli"). Eff< r hl. 34 findes en lakune.


52

6) Bl. 36^—41'. Matheus saga postola („passio iancb |

mathei aposfob").

7) Bl. 41'— 43^ Andreas saga postola („passio |

Andree apo.s'^oh"). Effnr hl. 42 findes en lakune.

iancti

8) Bl. 43^—51'. Pals saga postola („S. pa/li apos^oli'*).

9) Bl. 5V—bb\ „Nipj ftignmGar Saga".

10) Bl. 55^—66. Martinus saga biskups („S. MaBtini

eipiscopi^). Ender defekt „peeia er betra en [fra at fegia] .

Herkomst og hist.: Med hensyn til de foran indklæbede AM^^« sedler a—h

henvises til L. Larssons udgave af håndskriftets ældste del Lund 1885: som

det fremgår af A. M.s notits på en af disse, kan membranen med nogen rime-

lighed antages at have hørt hjemme i klosteret på Munka-pverå i det nordlige

Island. En i AM. 435 a, 4^" bl. 19" indført indholdsfortegnelse (se Bps. 7,

s. XL VIII) giver ingen yderligere oplysninger. En marginal bl 37'' (17. årh.)

angiver en forsteinn |>6rarinsson som bogens daværende ejer.

Benyttelse og heskr.: Frumpartar isl. iiingu, s. LXII—VI; Biskupa sogur I,

s. XL VII—IX, 333 ff. (Jarteinabok porldks bpx): Postola sogur, Chrania 1874

(stykkerne 2— 8); Heilagra manna sogur, Chrania 1877 (stykkerne 9— 10);

Gottingische gel. Anz.1884, nrl2; Islåndska håndskriften n= 645 4=, I hskrs

aldre del. Lund 1885; Arkiv f nord. filol V, 142—49.

1634. AM. 646, 4to. Perg. 19 X 13,5 cm. 37 hl. (1—36 + 1^^'). 14. århs

1ste halvdel. Møde overskrifter., røde og gronne initialer. Bl. 1

— foran hvilket går en i hladtallet ikke medregnet, uheskreven

hladstump — har oprindelig været uheskrevet, men hærer nu på

forsiden forskellige penneprøver og lign. Bl. I*"'* *" optages af et

koloreret hillede, nu beskadiget ved nogle flænger.

Indhold :

1) Bl. I'. Talrækken i såk. arabiske tal. De latinske

taladjektiver „vnanus"— „nonanws". Forklaring af de

enkelte sifres betydning i flersifrede tal (isl.).

.".

2) Bl. l*"'^ ^ Mini a tur, forestillende St. Andreas kors-

fæstet på et græsk kors, omgivet af bedende. Over og under

hilledet ses spor af latinske indskrifter — henholdsvis to linjer

i rødt og gront og 2^1^ linje i rødt. Indenfor hilledets ranmie

er skrevet „Ora pro nob^s heate andnea |

efificiamMr gracta chrisfi^\

aposfole vt dignz

3) Bl. I'''«'—36. Andreas saga postola. Ender defekt

_enn ra9a verSa. e9i".


53

Herkomst og hist.: Foran findes indklæbet en AM^^ notitsseddel; udførligere

meddeles om denne codex i AM. 435 a, 4'" bl. 16" „Andreas poltula Saga 4'°.

Vantar aptanvid. Komin til min fra Jone Einars fyne 1695. enn til hans

ur eign forlteins Benedickts fonar i Bolftadarhlid. (Er eigi fu fama, fem

finnzt in Codice Vigrenfi — o: AM. 239, fol. — in folio, fuperius.)" På

bl. 1*" forekommer personnavnet Arni J>6rarinsson.

Benyttelse og beskr. : Postola sogur, Chrania 1874, s. XXI; Islendzk Æventyri,

Ualle 1882, s. XXVII.

1635. AM. 647, 4to. Ferg. 18^3 X 15, n cm. 14 hl. 15. årh. Aben plads

for overskrifter og initialer. Særlig hl. 10 har tiregelmæssig

form og ikke fuld storrclse. Lakuner forekomme efter hl. 6 og

10. Bl. lå'' ubeskrevet.

Andreas saga postola — uden efterhængte mirakler.

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4^° bl. 17'' anføres håndskriftet, men uden op-

lysninger af betydning- Bl. 7 " findes en versificeret skriver-notits.

Benyttelse og beskr.: Postola sogur, Chrania 1874, s. XXI.

1636. AM. 648, 4to. Pap. 21,3 X 16,7 cm. 22 hl. 18. århs beg. Skr. af

Magnus Einarsson. Af bl. 22 er kun en halv linje beskreven.

Augustinus saga.

Ender afbrudt „at pe^2 fkylldv fkiott b2ott ganga".

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet tre AM^^^ sedler; den ene meddeler

„Augustinus Saga fkrifud epter membrana i Storu Folio (o: AM. 234, fol.)

er ej fkrifud til enda, J)vi halft blad vantar i kalfl'kinns bokena"; på de

andre gives sagaens overskrift — med angivelse af oversætteren — efter

AM. 221, fol og en 'codex membraneus teinpli cathedralis Scalholtini'.

1637. AM. 649 a, 4to. Perg. 20 X U3 cm. 49 hl. (1-48-^-1""). 14. årh.;

bl. 5 senere indsat (16. årh.). Røde overskrifter, flerfarvede

initialer. Bl. 1^ er opr. ubeskrevet, bl. 1" optages af et hillede.

Enkelte sider ere temlig slidte og sværtede. Bl. 22 har ved

hortskæring af nedre margen lidt en mindre beskadigelse. Hist

og her ere ord i teksten understregede med blyant eller rødkridt.

Indhold:

1) Bl. l^ *) Latinske optegnelser (tildels ulæselige), '''en

islandsk dåbsformular.


64

2) Bl. l'^. Mini at ur — med nu næsten helt udviskede farver

— forestillende St. Johannes med korsstav i hånden. Den

tildels ulæselige over- og underskrift er gengivet af Arne

Magnusson på en vedlagt seddel.

3) Bl. 1'^*^—48^ Jons saga postola („Her bynar litlu Jons

sogu po5^ola oA; gH9ffpiallama«n^"). Efter hl. 2 findes en lakune.

4) Bl. 48''. ^'Latinske vers til St. Johannes ære — i alt

10 linjer. De fire første tilligemed overskriften (Sequentes

verfus decorant beatum Johannem) ere på en tilhørende seddel

afskrevne af Arne Magnusson.

^'> Fortegnelse over kirkegodset ^ipae/" gifli J)02gilf fo(n)

Yard eiganwde ad hofe i vatnz dal" (C. 1400).

Herkomst og hist.: Følgende påskrift bl. 48" „l)ewna bekling aa ktrkia selP

JohanniC ewangehste er | Ibendi aa hopi j vatnzdal" (c. 1400) angiver tydelig

nok håndskriftets hjemstavn; hermed stemmer en noget yngre margitial bl. 33'

„joharmeP a bokuma at hop", hvorimod bl 38'', med en temlig gammel hånd,

læses „hallr a bokiuna foJgnmf fon". Flere andre marginalia forekomme,

men af mindre betydning. I AM. 435 a, 4'° bl. 16 " er håndskriftet opført.

Benyttelse og beskr.: Postola sogur, Chrania 1874, s. XXIII.

1638. AM. 649 b, 4to. Pap. 21,4 X 16j cm. 5 bl. 18. århs beg.

Uddrag af Jons saga postola i AM. 649 a, 4'°.

1) Bl. 1—2. Sjældnere ord, optegnede og forklarede

af Arne Magnusson.

2) Bl. 3—4^ Afskrift af sagaens 1ste side, ved A. M.

3) Bl. 5. Afskrift af sagaens 2den side, ved en af A. M.s

afskrivere.

1639. AM. 650 a, 4to. Pcrg. 20,6 X 15,4 cm. 4 bl. C. 1400. Intet spor

til overskrifter og initialer. På grund af anvendelse til ind-

binding ere bladene tildels stærkt slidte; i hl. 2 et stor re hul.

Tveggja postola saga Jons ok Jakobs (fragm.).

Beg. „drotinf vaarf jt'AU c/«-/.s^i", ender „talam^di fua t?^ pe/ra

Ta.ed a(ndvarpan)", Postola sogur, Chrania 1874, s. 639—48.

Efter bl. 2 findes en lakune.

Benyttelse og beskr.: Postola sogur, Qirania 1874, s. XXIV.


1640. AM. 650 b, 4to. Perg. 22^5 X 14 cm. 4 U. 15. årh. Bl. 1 og 4

55

have ikke fuld storrelse; af bl. 1 er ydre halvdel bortskåren,

bl. 4 har flere mindre beskadigelser ; alle bladene ere ved an-

vendelse til indbinding mere eller mindre slidte.

Prédikanir jslenzkar (fragm.).

Beg. „[f)]elYi dag«>- er mifkunar tid mike[l]", bl. i*" ender

„ok Yians liialpredww".

1641. AM. 651, 4to. Berg.

/ al fald efter bl. 2 lakune.

I. 17,3 X 13 cm. 100 bl. (1—98 + 1^^% 1'"'). C. 1400.

Spor til røde overskrifter^ flerfarvede (røde og gronne) initialer.

Adskillige blade påvirkede af smuds og slid. Bl. 1, :Z''** *

ubeskrevne; bl. 1^^^ '"—1'^^^' ^ optagne af billeder.

opr.

Bl. l^'s ^. Miniatur, forestillende apostelen Jakob sid-

dende, med sværd og taske. Latinsk underskrift.

Bl. V^^ \ Miniatur, forestillende apostelen Johannes

siddende, med kalk og bog. Latinsk underskrift.

Tveggja postola saga Jons ok Jakobs (bl. 1'" ''—98).

Ender defekt „koma vndey fialpan kna[pp«/m]".

n. 17 X 12j cm. 2 bl. (i nedre margen fol. 99—100).

G. 1400. Slidte og beskadigede ved anvendelse til indbinding.

Jons saga baptista (fragm.).

Beg. „latid 1 hmm fidndv milv", ender „andmarka ok

yperbot". Mellem de to blade en lakune.

Herkomst og hist.: Om II, der kun tilfældig er indhæftet bagved I, vides intet

nærmere. I opføres i AM. 435 a, 4'" bl. 16" således „Johannis og Jacobi

postula Saga in 4'°. Korain til min fra f>orde lonsfyne. Er famhlioda

peire fem ftendur in l)vi Volumine in Folio fra Vigur" (o: AM. 339, fol).

Blandt de forskellige påskrifter bl 1"—1'''" >" give følgende to oplysning ow

ældre ejere „Gysle f ojaiinwjson a {jefsa Bok | wied nettv | en>i einginra 1

annal | anno

1645" [1695?] (sml. en tilsvarende påskrift bl. 59"— 60') og „l>ordu2

1696". — En foran indklæbet AM-'^'' seddel henviser

lonfson a Sogu l)e.''3a ] A?

til afskriften i AM. 632, 4^0.

Benyttelse og beskr.: I. G. Stephens, Tvende oldeng. Digte, Kbli. 1853 (Ab-

garus-Legenden); Postola sogur, Chrania 1871, s. XXIV. II Postola sbgur

s. XXIX.

1642. AM. 652, 4to. Perg. 21^8 X 16 cm. 14 bl. IS. århs sidste halvdel.

Røde ovcrslcrifter og initialer. Bladene bære genne ingåendc spor


56

af slid og' smuds (særlig bl. 1— 2). Flænger findes hl. 4, 6, 7;

af bl. 8 er en strimmel langs indersiden bortsJcåren ; mindre defekter

ere opståede bl. 7 og 14. Bl. 5'' bærer en af skriveren fore-

tagen marginal tilfojelse. Fragmentat isk.

Indhold

1) Bl. 1—4. Jons saga postola.

Beg. „gv9i en mamwvm", ender „trwa alier a æmn". Efter

bl. 2 en lakune.

2) Bl. 5— 6^ Jakobs saga postola.

Beg. „til livfa pc?ra mawwa", ender med sagaens slutning.

Efter bl. 5 en lakune.

3) Bl. 6^—7. Bartholomeus saga postola.

Ender „bvndm« er bro9er". Efter bl. O en lakune.

4) Bl. 8. Andreas saga postola.

Beg. „(An)d2eas kom til patras borgar", ender „paf gv9

vera ær ftei^.

5) Bl. 9. Thomas saga postola.

Beg. „hans. en hawn grøddi ly9 penna", ender „menw

mego endr".

6) Bl. 10— ll^ Tveggja postola saga Simonis ok Jude.

Beg. „vig9o hisku^ i babilone", ender med sagaens slutning.

7) Bl. 11^—14. Matheus saga postola.

Efter sagaens slutning bl. 14" er sidste halve side ladt ube-

skreven. Efter bl. 11 og 13 findes lakuner.

JELerkotnst og hist.: Ang denne membran henvises til hvad der er anført under

AM. 630, 4^", som er en afskrift af denne i fuldstændig tilstand Af ejernavne

findes bl 10" Tigmvndva gvdmvndz fon' og bl. 13" 'Sigjydm sigmunda:

doottej' — bægge fra 17. årh.

Benyttelse og beskr.: Postola sogur, Chrania 1874, s. Ill—V.

1643. AM. 653 a, 4f o. Perg. 26,b X 20,6 cm. 9 bl. 14. årh. Røde over-

skrifter, store forskelligfarvede initialer. Bladene bære spor af

at have været anvendte til indbinding , enkelte sider (1", 2", 8'")

ere endog stærkt sværtede og slidte.

Tveggja postola saga Jons ok Jakobs (fragm.).

Beg. „pe*2 g2yta l'ælan ftephanwm", ender „'pat er til heyzer

nepndww* |

lohawm".

Lakuner forekomme efter bl. i, 2, 4, 5, 7, 8.


57

Herkomst og hist.: Ifg. en foran indklæbet seddel skal Arne Magnusson have

erholdt 4 af disse blade „fra S'' Snorra JonsPyne å Helgafelli 1721", de andre

vare komne tidligere fra Island, hvert fra sit sted. Blandt hskrs marginalia

findes nogle personnavne fra 17. årh.

Benyttelse og beskr.: Postola sogur, Chrania 1874., s. XXIV.

1644. AM. 653 b, 4to. Perg.

Tveggja postola saga Jons ok Jakobs (fragm.).

I. 25,1 X 17 cm. 2 hl. 14. årh. Spor til røde over-

skrifter 0(j flerfarvede initialer. Bl. 1 har mistet ydre og en del

af nedre margen. Slidte ved anvendelse til indbinding.

Går fra sagaens begyndelse til „smna postola petrwm".

Efter bl. 1 en lakune.

II. 25^3 X 17 cm. 2 bl. 14. årh. Spor til røde over-

skrifter^ understregninger og flerfarvede initialer. Af bl. 1 er

den storre ydre del bortreven. Slidte ved anvendelse til ind-

binding.

Går fra sagaens begyndelse til „ok huerri ueralldar". Efter

bl. 1 en lakune.

Få en til bl. 1 fastklæbet seddel har Arne Magnusson

, _ gengivet følgende nu næsten helt udslettede røde overskrift

„Her by2iar upp aminwinga: 02d yrrammi -^vcer prologo postola

fogu Johawwif ok Jacobi prenda drottmf".

På samme seddel har han noteret „Fra S"' Snorra Jons fyne 1721".

Benyttelse og beskr.: Postola sogur, Chrania 1874, s. XXIV.

1645. AM. 654, 4to. Fap. 21 b X 16,7 cm. 136 bl. 18. arks beg. Skr. af

pordur pordarson. Koloreret begyndelsesinitial. Bl. 136" ubeskr.

Gydinga saga.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har A. M noteret „Hilboria

Macchabeorurn ex SS Bibliis et JoPepho. Subnectitur Hilboriæ Alexandri

Magni in Codice Brynolfi Theodori (o: AM. 226, fol.) unde defcripta elt".

Benyttelse og beskr.: Gydinga saga, Kbh. 1881, s. XI.


1646. AM. 655, 4to. I— XXXIII. Perff. Fragmenter af 31 forskellige

håndskrifter.

58

I. 12 X -Z6',7 cm. 1 hl. 13. århs 1ste halvdel. Bladets

nedre halvdel er hortskåren.

Prédikan um skirnina.

Beg. „l'omQi at fylla", ender „å engi fpa Iiq" — aftrykt i

Frumpartar s. LXVII—LXIX.

Bladet er indlagt i et (hertil hørende?) omslag med følgende påtegning

af Arne Magnusson „fetta fragmentum fanw eg anno 1725. innani

hryggnum å lislendfku kvere, er iitt hafde S ^ovåur Jonsfou i Hitardal,

og epter han« forfteinn fordarfon. Kvered var inHTaumad [ad forlage

forfteins fordarfonar, })vi inwani bandinu voru .2. fendibref til forfteius

dat. 1673.0^76] anno 1676. eda fidar. feck eg \>ad af Gudraunde for-

leifsfyne å Eyre, enw hann hafde feinged \)ad a Skarde, ad eg JjykLzt

vift vita".

II. 15 X 11,5 cm. 4 bl. 13. århs beg.

Mariu saga.

Beg. „her gek iborg ema", ender „ept^r andlat fit^ t??"

— aftrykt i Mariu saga, Chrania 1871, s. XXXII— XXXVIII.

På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret „^e^^& 4. bl5d

gaf mier 1711. S^ Haflide Bergfveinsfon, enn hann tok pau utanaf

qvere Ions Snorrafonar prentara".

oc I

III. 23,7 X 16,4: cm. 2 hl. C. 1200.

Nikolaus saga erkibiskups.

fyndi"

Beg. „pa fagpi bvaudm/i", ender „dygpi heipnum mONum

— aftrykt i Heilagra manna sogur II, s. 41—46.

IV. 23,6 X 15,7 cm. 2 bl. 18. århs beg. Bl. 1 er be-

skadiget ved flere huller, af bl. 2 er kun en smal strimmel

nærmest ryggen tilhage , og selv af denne rest er øverste del af-

reven. Anvendelse til indbinding.

Silvesters saga.

Bl. 1, beg. „[Hjidena drotmwg", end. „at sva er ri", er

aftrykt i Heilagra manna sogur II, s. 281—86; på bl. 2' an-

tages sagaens slutning at have stået; bl. 2*' har indeholdt be-

gyndelsen a/Vincencius saga.

På foden af bl. 1^ er med en moderne hånd indholdet angloet.


59

V. 20^5 X 15 cm. 2 hl. 13. århs heg. Beskadigede ved

beskæring: bl. 1 langs indre margen og foroven, bl. 2 forneden

og delvis langs indre margen. Bl. i*" slidt. Spor til røde

overskrifter og kolorerede initialer.

Indhold:

1) Bl, 1— 2"". Erasmus saga — den i Heilagra manna sogur

aftrykte, bevarede del af sagaen.

2) Bl. 2\ Silvesters saga.

Sagaens begyndelse til „er ver cr^ftner". Aftrykt i Heilagra

manna sogur II, 280—81.

Arne Magnusson har på et tilhørende brevomslag noteret „feinged af

Arnå Hannefrfyne 1706. um liaufbed og fann hann Jietta i rufle å Itra

Holme å Akranefe, og var |)ar eckert meira {jeff flags".

VI. 22 X 14 cm. 2 bl. 13. århs. beg. Ved anvendelse

til indbinding ere første og sidste side gjorte næsten idæselige.

Af bl. 2 ere de to øverste linjer beskadigede ved et hul.

Basilius saga(?).

Brudstykke af en legende om en Basilius. Efter bl. 1 vistnok

lakune. Bl. V beg. „. ... |

....

|

..

. Sipan ganga pe^r| . . [fyrer]

maximianum ep^5Copuw", bl. 2^ ender „oc hugpi maNgi petta

vita I

myndo

."

. . .

Bl. 2" bærer i nedre margen nogle vareoptegnelser (om

fisk) fra 17. årh.

Vn—VIII. 18,7 X -ZS,6 cm. 4 bl. C. 1200. To forsk.

hænder. Af bl. 1, der er stærkt beskåret langs yderkanten og

forneden, er kun en stump tilbage; bl. 3 er beskadiget ved be-

skæring langs ydre margen; bl. 4 har mistet c. 3 linjer forneden.

Rød hegyndelsesinitial. Bl. 4'' sort initial. Efter bl. 1 og

hl. 3 lakune.

Veraldar saga.

Forfra til „el" hann peite/- fmo folke til huggonor(!) i

peSom heime. Stol . ." Til det sidste her bevarede afsnit {en

udlægning af begivenhederne i tredje verdensalder 'peffar lart^iner

fylgia peffprn tipendom') intet tilsvarende i AM. (125, 4'". Sml.

i øvrigt 44 Frøver, s. ()4 ff.


60

BL 1 og 4 have været indlagte i et papirsomslag med følgende påtegning

af Arne Magnusson „f>etta gamla blad var limt å spialld aptan vid

latinfka Meffu bok fra Saurbæ a Raudarandi. er eg feck 1726. fra

Mf Orme Dadafyne. Siefb fo hier af, ad |)eir elldri menn hafa um

^vilikr(r gamlar lislendfkar bækur vered alika hirdulaufer og vær. l)vi

banded å pefrarre Mes.vobok, var ad viPu elldra (imo miklu elldra, ad

eg hyggi enn reformatio Lutheri, og liefur på ecki Itort vered hirdt

um |)errar fornu predikauer. f o kynni og petta J)a ecki vered hafa

nema fragment".

IX. 23^4 X 17^1 cm. 3 hl. G. 1200. Angehaksishe bogstav-

former. Gammelnorsk sprogform. Bl. 1 er defekt forneden., samt-

lige blade desuden beskadigede ved småhidler og lign. Særlig på

hl. 1 ses røde eller gronne begyndelsesbogstaver for de enkelte

perioder.

Indhold:

1) Bl. 1. Placidus saga.

Beg. „at ec em", ender „A[t] pu fynir mer", aftrykt i

Heilagra manna sogur 11^ s. 207— 9.

2) Bl. 2. Blasius saga.

Beg. „Da gec fiallpr drotten", ender „alfkynf Jartæinir",

aftrykt ih. I, s. 269—71.

3) Bl. 3. Matheus saga postola.

Beg. „en hæyr9a kænneng", ender „wn langa ]

trykt i Postola sogur s. 823—25.

paftu",

af-

Arne Magnusson synes at have antaget alle tre blade for at tilhøre

Blasius saga: herom vidner følgende notits på et tilhørende omslag „Ur

Blafius S6gu, feinged um han(bed 1706. af S"" Axadunne Benedixfyne å

Borg." På en indlagt seddel meddeles følgende brevuddrag fra 'pordur

Jonsson 1694'' „Blad ur Blasij l'dgu fra S'' Hanwefe i Saurbæ fende eg

ydur eirnenn med ådurfkrifudu, J>ad |)ikelb eg fkynia ad |)etta blad ur

Blafij fdgu mune gamallt vera".

X. 23 X 17,5 cm. 2 hl. 13. århs 2den halvdel. Spor

til røde overskrifter og initialer. Bægge blade stærkt beskadigede.,

hl. 2 navnlig ved beskæring langs indersiden samt foroven og

forneden; også hl. 1 er., omend i ringere grad, beskåret foroven

og forneden, endv. findes flere huller, og pergamentet er nærmest

ryggen hist og her bnrtsmulret.

Indhold:

1) Bl. V-\ Mauritius saga.


61

Fra „logvm ep pes beidde" til sagaens slutning. AftryM

i Heilagra manna sogur 1. s. 656— 58.

2) Bl. 1^—2. Placidus saga.

Forfra til „a mipre anæ pa". AftryU ih. II, s. 204—207.

XI. 17,6 X 13,7 cm. 2 hl. C. 1300.

Prédikan.

Beg. „gangao^^kynwa", ender „rettruandi at hon". Aftrykt

i Frumpartar, s. LXXl—LXXVIl

Xn-XIII. 24,5 X 18,3 cm. 6 hl. 13. århs- 1ste halvdel.

Bøde overskrifter og initialer. Bladene ere ved anvendelse til

indbinding slidte og sværtede (særlig hl. å"- og 5'); forskellige

mindre beskadigelser.

Indhold:

1) Bl. 1. Pétrs saga postola.

Fra „licama petri postola" til sagaens slutning.

2) Bl. 2. Jakobs saga postola („Paffio Jaoobi apos^oh").

3) Bl. 3^-^. Bartholomeus saga postola.

Fra „allir fcylldu hera, reip" til sagaens slutning.

4) Bl. 3^-b\ Matheus saga postola („Paffio mathee

po^^ola''). Efter hl. 4 en lakune.

5) Bl. 5^—6. Tveggja postola saga Simonis ok Jude

(„Paffio &^osto\oium Simonif et Jude").

Forfra til „myndi koma upimr [gu9a pe?ra]".

Samtlige disse stykker ere aftrykte i Postola sogur (se for-

talen s. XII— XIII).

Man har her resterne af en storre membran, „Hdskuldsstadab6/c'-\ som

den efter sin hjemstavn kunde kaldes; endnu to blade af denne codex, indeholdende

brudstykker af Mariu saga og Pétrs saga, synes Arne Magnusson

at have ejet, men disse ere i så fald senere forsvundne. En tilhørende seddel-

notits meddeler herom følgende „"^Q^^e 2. blad (lit o) hefi eg feinged af

vicel5gman«enum. em, fem hann feiger, ur Mariu S6gu og Peturs f6gu

er å einni bok hat'a verid vid Hc^rkulldftada kirkiu i Hunavatz t)inge,

hver bok t'tri laungu er i fundMrrifin. 2. bl5d ur l)es*arre fåmu bok feiger

vicel6gmadMrenn mig eignalb hal'a i Hvamwi utanaf qvere Hilldar Arn-

grimsdottur, og munu \>ad vera |)au er hier in«ani liggia lit. /? (på intet

af samtlige blade ses nu nogen AM"'' bogstav-signatur). Hier (iri utan

feigid vicel6gmadurenn hafa gefid mier utanlandz 2. bléd ur t)eS6'arre


fi2

Påmu bok, fem {)a liggia medal minwa documenta i Kaupenhafn [tau

em nu hier med og eru fignerud y]. hefur fo bokin tvilbrafc um Hunavatz

|)ing". Med en anden hånd er følgende tilfojet „Bok \>& er hier

um talar sa eg PWidaiin |tin 24. arum ongefer (1706.) tilfojet af A. M.]

og var hun |)a vel fingwes fjyck, Enn Einar heitenn brandslon fem var

i galltarnefe, ætla eg hana hafa eidelagt, l)ui eg vifsa ad hann gaf

imfum bl6d ur henne, \>o fortek eg ei ad nockrar leifar hennar hafe

komeft aptur til Hofkulldtbada a ofannverdum dogum S Biarna". Endvidere

er for A. M. på en løs seddel noteret „Ur Polbula Sogum ur

Hofkulldzlbada bokenne g6mlu, Komed um»w syder fra Hvamrwe".

XIV. 2å^5 cm. 2 hl. 13. årh. Bl. 1 beskadiget ved be-

skæring langs indersiden.

Indhold:

1) Bl. 1. Jons saga postola.

Beg. „uar fkirpr . oc kennt pat allt", ender „Ivttacarar

eilipf lipf . kanw".

2) Bl. 2. Stephanus saga.

Beg. „pui at fua uar hani afiona", ender „^a er p7"eiectuf

b?5cvp for raed lielg[an]".

XV. 20,5 X 14s cm- 1 bl 13. årh. Spor til farvede

initialer. Slidt ved benyttelse til indbinding.

Benedictus saga.

Beg. „pa fvmzt mer fia", ender „026 oc uerk at hawn".

Sml Heil. m. sog. I, 228—29.

XVI. 22,2 X 15,3 cm. 4 bl. 13. årh. Spor til flerfarvede

initialer. Bladene^ der have været anvendte til indbinding, have

(med undtagelse af bl. 2) hjornerne beskadigede ved rifter og

beskæring.

Indhold:

1) Bl. 1—2. Pétrs saga postola.

Beg. „. . . [Hygg]it at per fynir", ende „f>esi 025". Sml.

Postola sogur s. 167— 73.

2) Bl. 3—4. Pals saga postola.

Beg. „DemetriMS lie^ filpr l'mi92", ende „amo[t] fva", se

ih. 223—30.

Hertil antages følgende seddelnotits af Arne Magnusson at høre

„f>esse 2 bl6d feck eg ITlfi. af Monfr f>orfbeine Sigurdzfyne. hafdi

hann J)au feinged nordwr i landi, enn eigi i Anllfi^rdum. han« tok t)au


63

med fer fra Islandi 1715. og gaf mier fem fagt er. — Eru, fem mier

lynelb, ur S5gu Petrs Postula".

XVII. 22,^ X 16,4 cm. 3 bl. 13. årh. ForsheUigfarvede

initialer. Bl. 2 heshadiget ved heslicering langs yder- og (særlig)

indersiden.

Pals saga postola.

Beg. „Nockvrv mvn fi9aR", ender „i ø92a fta9". Efter

hl. 1 og hl. 2 lakune. Se Postola sogur.

XVIII. 10,7 X 8 cm. 1 hl. 13. årlis sidste halvdel.

Bladet er beskåret foroven og langs hægge sider samt beskadiget

ved flænger.

Prédikan.

Beg. „. . . a]3at er h.a,nn hap9i", ender „pyRdæmia off".

Aftrykt i Frumpartar s. LXXVIII—LXXXI.

XIX. 19,6 X 13,6 cm. 2 hl. 13. århs første halvdel.

Bl. 1 noget heskadiget ved ydre margen. Spor af tidligere an-

vendelse til indbinding.

Mariu saga (legenden om Theophilus).

Beg. „ebrefcr mapr piolkuNigr", ender „oc bipia pyrcr".

Efter hl. 1 en lakune. Aftrykt i Marin saga, Chrania 1871,

s. XXXI—XXXII.

XX. 20,9 X 15,5 cm. 2 bl. Tospaltet. 14. århs 1ste

halvdel. Sorte initialer. Bladene ere beskadigede ved beskæring

af ydre kolonne.

Prédikanir (To homilier: om vor herres fødsel, om

skriftemål).

Beg. „Innatmitate åomini nostri tesu christi^'' (overskrift),

ender „Emgi lutr e>- fa er". Efter bl. 1 lakune.

I indre margen bl. 1 '" har Arne Magnusson noteret „f>etta blad var

limt a spialld einnar Latinfkrar Caiingbokar fem fra gamalli tid hefr

vcret eign N. kirkiu a Islandi, ^angad gefin i Munkanna tid".


64

XXI. 20 X 14,1 cm. 4 hl. 13. årh. ForsMligfarvede

initialer, spor til røde overskrifter. Af bl. 1 og 4 — to sammen-

tidligere have været indlagte i AM.

hængende hladstumper der .,

686 b, 4*°. — cre kun sidens øverste 8 linjer bevarede, idet resten

er bortskåren; hl. 2 og S have mindre beskadigelser forneden.

Brudstykker af et islandsk breviarium.

Beg. ^hann par manrg", ender „en er lypr". Efter hl. 2

(og 1?) lakune. Aftrykt i p. Bjarnarsons Leifar s. 167—72.

XXII. 18,5 X 15,3 cm. 2 bl. 18. århs 2den halvdel.

Sorte initialer. Bægge blade ere beskadigede ved beskæring for-

oven og forneden samt larnjs ydersiderne. Bagsiderne slidte.

Stephanus saga.

fa var p>-eftr avgvftmws hiskiiipi'\ ender

Bec/. ... I

En

„. . heil vpi? o c lopaQi . .". Bfter bl. 1 lakune.

XXIII. 19 5 X 14 cm. 1 hl. 13. århs 1ste halvdel. Bladet

er beskadiget ved øvre ydre hjorne og hl. 1" stærkt slidt.

Indhold:

Bl. 1^ Prédikan.

Beg. „fonar Guds'', ender „lenow |

trykt i Frumpartar s. LXXXII—III.

Bl. 1'. Latinske bonner.

fornom

lægom". Af-

Ifølge to vedlagte AM''^'' seddelnotitser skal bladet have hørt til en

membran fra Onundarfjårdur, der på grund af de vanskeligheder, læsningen

frembød, kaldtes „Villa".

XXIV. 19,3 X 8,7 cm. 1 bl. 14. årh. Bøde overskrifter.

Stærkt beskåret på hægge sider.

ilUariu saga.

Beg. ..(or)aum fem meft 02kar lia>m", ender „alldzi huerpr

ha»2s elfka biott". Sv. til Mariu saga, Chrania 1871, s. 144—46.

XXV. 23 X 13,7 cm. 1 hl. 14. århs 1ste halvdel. Be-

skåret på hægge sider.

Gydinga saga.

7. 2. 90.


65

Beg. „hoggvw at sk^pta", ender „oc hremsapi". Aftrykt

i Gydinga saga s. 107— 111.

XXVI. 11,2 X 10,7 cm. 2 hl. C. 1300. Sorte initialer.

Islandsk oversættelse af Isidori Hispalensis de conflictu

vitiorum et virtutum.

Beg. „.

. , letef", ender „oc nape hon at hræin". Aftrykt i

p. Bjarnarsons Leifar s. 180— 8J2.

XXVII. 15 X 10,3 cm. 14 hl. (ind. to strimler ndgorende

ydre del af de pågældende Made). C. 1300.

Islenzkar homiliur (hrudstykker).

På en vedlagt seddel har Arne Magnusson noteret „fra Maainure Jons

fyne i Snoksdal 1704".

XXVIII a. 18,6 X 14,7 cm. 2 hl. 13. årh. Bægge hlade

heskadigede forneden^ hl. 2 desuden ved heskæring langs ydre

margen.

Indhold:

1) Bl. 1. Clemens saga.

Beg. „pavi vpp a/gv fm", ender „cr?ftin domr at lialpr

atti..." Svarer til Postola sogur s. 144— 49.

2) Bl. 2. Ambrosius saga.

Beg. „(rec)kia bvin ilokhvilo", ender „[pylg]9 [ep er]".

Aftrykt i Heil. manna sog. I, s. 52— 54.

XXVIII b. 17,3 X 12,3 cm. 2 hl. C. 1300. Antages at

tilhøre en cadex for.sJcellig fra XXVIII a. Bladene ere på

grund af slid næsten idæselige.

Blod gudfrædiligs efnis.

På en indlagt seddel har Arne Magnusson noteret „Ur Avi(bfi6rclum

1706".

XXIX. 20,2 X 14 cm. 4 hl. C. 1300. Bladene ere alle

slidte og mere eller mindre heskadigede; hl. 2 heskåret langs

ydersiden.

Alexanders saga.

5


Bl. 1 hey. „. .

| pylgia

66

ok nv feR ha«/;", ender „eu eo parp

UV ougo at kvi9a . .", udg. ft. 108— 110.

Bl. 2—3. ^1 piora3om vi9 hann", end. „a9r pu pae?- unwit

fcithmm er", ih. 127—33.

Bl. 4 heq. ^ok eeiar p[aft] . . gepaz

vp^)", cw(?er „pat er

pefta myndi vara paa er", ih. 144— 46; delvis aftrykt i fortalen

s. XIV—XV.

Ifg. en vedlagt seddelnotits gætter Arne Magnusson på, at dette kan

være „ur Villu" — sml. XXIII.

XXX. i.^,7 X 12,3 cm. 4 hl 13. århs 2den halvdel.

Bladene ere heskadigede ved talrige småhuller. Marginalinitialerne

jævnlig udeladte.

Lækningabok (fragm.).

Beg. „(V)i5 fvepnleyfi", ender „oc fpyt vt pi". Aftrykt i

44 Prøver s. 470—75.

XXXI. 19,5 X 13,r, cm. 3 hl. 14. århs heg. Røde over-

skrifter og initialer. Bl. •?, der er he.^kadiget på flere måder,

har navnlig mistet en stdrre del ved øvre indre hjorne. Bl. 1—2

anvendte til indbinding.

Martinus saga biskups.

Beg. „pt;»at ^at war pyR en ek kæma til hawf, ender

„lieilagr domr hinf [fæla Martini] . . .". Efter hl. 2 en lakune.

En vedlagt seddel meddeler, at dette fragment er sendt A. M. af kaptejn

Magnus Arason fra Hagi på Bardastrond gennem Ormur Dadason

år 1722.

XXXII. 23,6 X 15,6 cm. 14 hl. (ind. hladrester). C. 1300.

ForsJcelligfarvede initialer. Bladene ere alle .flidte og he-

skadigede ved anvendelse til indbinding og lign. Af hl. 10 ere

tilhage to længdestrimler , så at hladets ydre halvdel mangler,

af hl. 11 en smal strimmel nærmest ryggen, af hl. 13 fire små-

stumper. Vistnok samme hånd som AM. 102 E, fol. m. fl.

Mariu saga.

Beg. „(mord)[ingi hann lætr sua]", ender „[raeb pianda](Ligri)".

Mariu saga, Chrania 1871, s. 430— 629. Lakuner efter hl. 1, 2,

4, 6, 7, 8, 9, 13; se iøvrigt ih. fortalen s. XXIX—XXX.


67

Bl. 6'' hærer følgendeW påskrift med Arne Magnussons hånd „Fra

Magnufe Arafyne 1704". Om de løse strimler og småstum,per er af A. M.

noteret „Utan af Compendio Sturlunga Sågu Bidrns a Skardzaa".

XXXIII. 2I4 X 19 cm. 2 hl. 13. århs 2den halvdel

Røde initialer og overskrifter. Bægge blade beskårne forneden

og på anden måde beskadigede.

Indhold:

1) Bl. 1-^-^ Saga 40 riddara.

Fra „boporpe pmo" til legendens slutning. Aftrykt i

Heil. manna sog. II, s. 219— 21.

2) Bl. 1^—2. Mariu saga egipzku.

Fra sagaens begyndelse fil „pa po2 hann heimaN |

. . .".

Efter bl. 1 en lakune. Benyttet ib. /, s. 495, 504—7.

Herkomst og hist.: På en til hele numret hørende seddel har Arne Magnusson

skrevet „Fragmenta antiqvæ Scripturæ. Non nulla reliqvis fasciculis inPiint

fed perpauca". Der nedenunder har Jon Olafsson fra Grunnavik skrevet en

indholdsfortegnelse.

Benyttelse og beskr.: Frumpariar isl. tungu s. LXVII—LXXXV; Alexanders

saga, Chrania 1848; G. Stephens. Tvende oldeng. Digte, Kbh. 1853 (Abgarus-Leg.);

K. Gislason, 44 Prøver, Kbh. 1860: Mariu saga, Chrania 1871; Postola sogur,

Chrania 1874; Heilagra manna sogur I— II, Chrania 1877; poiv. Bjarnarson,

Leifar ctc.. Kph. 1878: Gydinga saga. Kbh. 1881 (sml Arkiv f. n. filol. III,

255 f); Gott. gel. Anz. 1884, nr 12.; Arkiv f nord. filol. V, 142—49.

1647. AM. 656 I— II, 4to. Perg.

I. 24,s X 10 cm. 55 bl. 14. århs beg. (-\- hl. 56—62.

C. 1600). Flerfarvede initialer, hegyndelseshntialerne stærkt

ornamenterede; røde overskrifter. Adskillige blade mere eller

mindre beskadigede og særlig de senere tilsatte — af for anden

gang beskrevet pergament dannede — meget skrøbelige. Bl. V

ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—20^ Mariu saga. Med ulæselif/ overskrift efter

prologen. Lakuner findes efter hl. .V, 5, 6, 7, 16, 17, 18. Bl. 19

har tidligere væi-et indlemmet i AM. 240, fol.

2) Bl. 20'—39\ Tveggja postola saga Pétrs ok Pals.

Lakuner eftn' hl. 22, 25, 27, 28. r,!, .14. Aftrykt i Po.st. si>g.

s. 28.1— .118.

5*


fi8

3) Bl. 39^—44^. Jons saga postola („her hepr vpp fa^gv

lohawms ipostuW). Aftrykt ih. 445— 54.

4) Bl. 44'— 49. Matheus saga postola („her hepr |

vi^p

iargv Matthcjis"). Ender defekt „pvtat -petrus ipostuli bra".

Aftrykt ih. 825— S4.

5) Bl. 50. Jakobs saga postola. Beg. „[e]imogenew

m t" , ender „enw hann uiffi ne ei(tt)". Aftrykt ih.

534—35.

6) Bl. 51—52. Andreas saga postola. Beg. „pa mun ec",

ender „hon tok". Aftrykt ih. 345—48.

7) Bl. 53—55. Thomas saga postola. Beg. „epter lei9

029it", ender „petta rit fA;al". Efter hl. 53 og 54 lakuner. Aftrykt

ih. 729—34.

*

8) Bl. 56'^-'. Jakobs saga postola. Fra „a god ydvor pa

megv vier'' til sagaens slutning.

9) Bl. 56'—61^ Bartholomeus saga postola. Svarer til

Post. sog. s. 743—52.

10) Bl. 61'^— 62 Tveggja postola saga Simonis ok Jude.

Forfra til „fatt 62 postii\2anei fogdv".

II. -25,5 X 15 cm. 1 hl. 13. årh. Spor af anvendelse

til indhinding.

Mariu saga.

Beg. „em ftaddr", ender „Oc er noc". Aftrykt i Ungers

udg., Chrania 1871, s. XXXIX- XXXX.

Herkomst og hist. : 1 omtales i AM 435 a, 4< ' bl.

12 '' som „liber vetuftus, sed

mutilixs"; på en vedlagt seddel er om bl. 17 og 18 noteret .^.ipe^^e 2. blad teck

eg 170G. fra Monfr Jone Giriafyne". I håndskriftet findes adskillige marginalia,

navnlig personnavne. — Om II meddeler A. M. „fetta blad teck eg

1710. af Monfr f>or(beine Sigurdzryne, liafdi hann J)ad feinged Nordwr i

landi, enw eigi i Aultfiordiim, og tok |)ad med Tier fra Islandi 1715".

Benyttelse og beskr.: Frumpartar isl. tungu, v LXXXVI: G Stephens.

Tvende oldeng. Digte, Kbh. 1853 (Ahgariis-Leg.) : Mariu Saga. Chrania 1871;

Postola sogur, Chrania 1874

1648. AM. 657 a—b, 4to [incl. AM. 764 b, 4to). Ferg. 22,s X 17,3 cm.

100 hl. 14. århs 2den halvdel. Røde overskrifter., røde., hlå og

gri'mne initialer. Fire forskellige hænder, tiere lakuner og

vistnok også afvigelser fra den oprindelige orden; læggene


69

U. 20-34 (h, s. 85-96) 0(j hl 53-64 (a, hl 23—34) ere nu

indsatte på deres rette plads; derimod følge de en tid .som AM.

764 &, 4^" opførte hrudstykher hagest i hskr. som hl 91— 100.

Indhold :

1) Bl. 1— 17\ Michaels saga hofudengils. Heilagra manna

sogur I, s. 676—713.

2) Bl. I?''— 18''. „af bzodur emum emsetn manwi".

Ih. Il s. 632-33.

3) Bl. 18''"''. „ap CO wftantm o konghi". Isl Æventyri

nr V.

4) Bl. 18^—19'. „af hmum helga thoma". Ih. nr XVIII.

5) Bl. 19'—22. Jartegnir Mariu drotningar ()„er hmn \

audgi gaf fianda ion fmn", '''

„af emum husbonda i roma",

"'> „larteign Manu drottnmgar" — dette sidste endende defekt

„vaarv?« herEa ^esu chrtsto ok hans modvr". Sml Mariu

.saga, Chrania 1871. s. 1177—80. 1126—33, 206-11).

6) Bl. 23—58% 65—82. islenzk æfintyri. Aftrykte i Gerings

isl Æventyri som nr XCVI, XCV, XVI, „Af Furseo'^ (s. XI),

XVII, XCVIII, LXXX, LXXXVI, LXXXI, LXXXIX, C, XXI,

XLIIA, XX, VI, XIV, XII XIII XCIV, CI, LXXXVIII XLIII,

XLIV, XCIX, et mirakel (s. XI— XII) , XLV, XL VI, XL VU,

LXXXVII, I, II, XL VIII III (også trykt i Hms. I, .s. 714—16),

IV, IX, XIX, XXIV, XXV, LXXXV B, LXXXIX, XXVIII

LXXXII, LXXVin, XC, XCI-XCIII, XXVI, XXVII, X, XI.

Adskillige lakuner.

7) Bl. 58^—62. Drauma-Jons saga („af d2auma .]om").

Ender defekt „er gerdizft mer?".

8) Bl. 63—64. Håkonar påttr Håreks sonar. Beg. „hond.

VigfM.s seger fhott", ender „getid er nu oA;".

9) Bl, 83— 90\ Clarus saga. Beg. „(spaze)randi vti".

Efter hl. 88 mangler ét blad. Lagt til grund for udg. Lund 1879.

10) Bl. 90'. Form ål i — som det synes til „Bisciplina

clericalis"' . Isl Æventyri .s. 3.

11) Bl. 91— 100. islenzk æfintyri (fragmenter). Fem fortæl-

linger (^^ Af Furseo, slutningen, .se ovenfor under 6, '') en abbed

og hans plejefader, '^^ kejser Phocas, ^^ en strid mellem engle

og djajvle, "^^ kejser Tiburcius — et stykke heraf aftrykt I.sl


70

Æventyri s. XXVI) samt de som ar XV, XXIIT, XXII i Isl.

Æventyri aftrykte.

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4'" bl 20'—21^' omtaler A. 31. håndskriftet

således

„Saga Michaels Hét'udeingels

M6rg æfintir. J>ar å medal

Af Drauma Jone,

Meiftara Perus etc.

4'" majori. Liber confufus et valde mutilus. Bokina hefi eg (melbann

hanw af Halldoru

part) feinged af vice légmanwenum Påle Jonsfyne , en«

Erlendzdottur i Bolftada hlid. Mun fyrrum hafa vered Kirkiubok J)ar: |)vi

l)ar er Michaels kii'kia." En tilsvarende påskrift angående erhvervelsen findes

på et membranen vedlagt papirsblad (senere indklæbet forrest i 657 a); derefter

fortsættes „10. Teinultu blédin hefi eg feinged ur J)rimr Itédum, og nockur

af l)eim af einvim Skola pillte, fra Holum, rem ætladi ad hafa pau utan

um qver. Enn nu fidan hefi eg feinged ^au bl6den , fem hier eru famanbundin,

og nu liggia allra fidarfb. Eru l)au fomuleidis ur ymPum ft,6dum,

og nockur par af fra S'' Snorra Jonsfyne 1721". Om dette nr, som antaget,

er sammensat af to oprindelig selvstændige håndskrifter, må synes tvivlsomt.

Nogen aldersforskel mellem de forskellige hænder vil vistnok være vanskelig at

konstatere; hele membranen ses at have haft fælles illuminator.

Benyttelse og beskr.: K. Gislason, 44 Prøver, Kbh. 1860; Heilagra manna

sogur I, Chrania 1877, s. VIII, XV; Biskupa sogur II, Kph. 1878, s. 223;

Clarus saga. Lund 1879 ; Germania 1880, s. 129 ff. ; Islcndzk Æventyri I— II,

Hulle 1882—83, (sml. Nord. Tidskr. f. Filol, ny række VII, s. 50 ff); J.por-

kelsson, Om digtningen på Island, s. 178.

1649. A31. 657 c, 4to. Pery. 24 x 17^7 cm. 51 hl. li. årh. Sorte eller

flerfarvede initialer. Forskelliye lakuner.

Indhold:

1) Bl. 1—3^ Michaels saga hofudengils. Fra „lof Michaeh

\iiri a/9 fena mifkvn" til sayaevis shitniny.

2) Bl. 3"— 9. Mariu saga egipzku.

3) Bl. 10— 13^ Einks saga vidfdrla.

4) Bl. 13'—51. Gudmundar saga biskups Arasonar (Mi9-

saga Gu9mundar) — indledet med en 'Prologus', hvorefter

følgende overskrift „\\er byriaz vp/) |

faga

Givhmnnåar hisku^s

Ara fonar". Ender defekt „vpp a halfiN ok^. Lakuner fore-

komme efter hl. 22, 28, 36.

Herkottist og hist.: På et foran indklæbet blad giver A. M. indJioldsfortegnelse,

med følgende tilfojclse „Framanvid var Vilhialms S i od s faga defect,

lem revera eigi heyrer til l)elTarrar bokar, og er par tyrer utan med miklu


71

nyrre skrift. Tok eg haiia Jivi i burtu". Sri vel her som i AM. 435 a. 4'"

bl. 79^, hvor også indholdsfortegnelse findef, meddeles, at håndskriftet er fra

en Jon Einarsson (435 a, 4'": „Bokina heli eg feinged fra Moiil'ieur Jone

Einarslyne"). På en anden seddel meddeler A. M sin læsning af overskrifterne

til bp Gudmunds saga og dennes prolog.

Benyttelse og beskr.: ^) Heilagra manna sogiir I, Chrania 1877, s. XIV;

^) Fornaldar sogur Nordrlanda III; *) Gronl. hist. M. II, s. 751; Biskupa

sogur I, Kph. 1858; Dipl. Isl. 7, Kph. 1857-76.

1650. AM. 658 1—V, 4to. Fcrg. Brudstykker af 5 forskelliiic codices.

Pétrs saga postola.

I. ^0 X i5,s cm. 4 bl. 14. århs slutning. Bøde over-

skrifter, flerfarvede initialer. Bladene, der ere stærkt beskadigede,

have navnlig midterpartiet helt ødelagt. I marginen er med Arne

Magnussons hånd skrevet sidetal, der henvise til AM. 6S1, 4'-"

(Cod. Scardensis).

Bl. 1—2 beg. „(io)haw/2em en petrvm", end. ^bædi ko2lvm

ok konvm fem pa".

Bl. 3 beg. „fkilia at \)en veittv", ender „En fv e/- fkyn".

Bl. 4 beg. „(biodan)dihowMm atfenda", ender „^eii \oro fva".

II. i9_7 X 14,6 cm. 6 bl. lå. århs sidste halvdel. Bøde

overskrifter, forslcelligfarvede initialer. Bladene ere slidte ved

anvendelse til indbinding. Sidetal, tilskrevne i marginen med

A. M.s hånd, henvise til Cod. Scardensis.

Bl. 1 beg. „. . . heyrdv ij lærifvemar" , ender „lacobvw ok

htlv".

Bl. 2 beg. „b2avdit ivde fkarioth", ender „vcnniz med

vapnvm".

Bl. '6 beg. „(|:ag)nadi ok mi6g", ender „En |)a var hanii

Hva likr".

Bl. 4 beg. „(|)ion)oftv l^im. er nv var nefnd:", ender y,ok til

fan/ianar vm penna Ivt".

Bl. 5 beg. „gnæpadi yper", ender „pn vatn ok hmw helga".

Bl. 6 beg. „fidar Ua\ pr/fegia", ender „at |w gawger yyi til hm".

Et tilhørende omslag bærer følgende påtegning af Arne Magnusson

„Fra Monl'r Sigurde VigfulT lyne 1726. Er ur S6gu Petur (sål.) og

Pals Vom bl(Sd


72

III. J^O^R X 13,5 cm. 7 bl. C. 1400. Rø(h; overskrifter og

initialer. Scerlig beskadigede ere bl. 1 og bl. 7. Sidetal., til-

skrevne i marginen med A. M.s hånd., henvise til Cod. Scar-

densis.

Bl. 1—6 beg. „. . .

pu elfkar pamaR".

| [fylgda]

emu fkipf bo2di", end. „fem

Bl. 7 bcfi. (7. linje) „me^ grati huai fkolv", ender „Eptir

pat var pall leiddi".

På et tilhørende omslag meddeler A. M. „Ur Petri og Pauli S6gu.

Amtmadwr Muller fieck t)elTe bl6d å alj)ijige, honn man eigi at' hverium.

Lågu l)au lo hia honuva. nockra fcund, kannfkie nockur ar. Mag. Jon

var ftaddr a BelTalbådum , pegar Muller fleygdi Jjeffum bl6dum ut af

l'inu Ibotu vindauga. Biskwp liet l)au upptaka, Tynde Amtmanne, enn

hann qvad onytt vera. Tok Mag. Jon l)au fo med Pier, og gaf mier".

IV. 30,2 X 16,2 cm. 2 hl. Tospaltet. 14. århs sidste halvdel.

Røde overskrifter., forskelligfarvede initialer. Spor af anvendelse

til indbinding.

Bl. 1 beg. „pv ert pand xaadr Vetn ok Pah", ender ^ok

kom nidz aa".

BL 2 beg. „figh ] Reckio ok fåalapiz", ender „fiai huggan

eilifP. Sml. Postola sogur s. 100—103, 106—109.

V. 20,8 X 13,3 cm. 2 bl. 14. århs sidste halvdel. Røde

overskrifter, røde og blå initialer. Sidetal, tilskrevne i marginen

med A. M.s hånd, henvise til Cod. Scardensis.

Bl. 1 beg. „meland[i nf v]pp petre", ender „pui at mad:

em ek. fem".

Bl. 2 beg. „krmpa pljnandi", ender „er yd: genr".

Benyttelse og beskr.: Fostola sogur. Chrania 1874, s XIV, XVI (Brud-

atykkerne have tidligere været betegnede ved bogstaverne B—F, idet her også

har været indlagt et fragment A, som nu er overført til AM. 660, 4^'.)

1651. AM. 659 a, 4fo. Fcrg. 20,2 X 15,3 cm. 36 bl 17. århs Istc halvdel.

Bl. V idæseligt på grund af slid. Defekt

Indhold:

1) Bl. 1—20\ Pétrs saga postola. Lakuner forekomme

efter bl. 1, 5, 9.


73

2) Bl. 20'—29. „Andreas Saga".

og 23.

Ender „heill pu krofs". Lakuner forekumme efter hl. 21

3) Bl. 30—31^ Philippus saga postola.

Fra „huarp a|: finwe giæfku" til sagaens slutning.

4) Bl. 31'^—33\ „Jacobs saga".

5) Bl. 33'-- 36. IVIathlas saga postola.

Ender „j trieuejis borg er". Lakune efter bl. 35.

I nedre margen bl. 8'~"", 9^^ 16^, 26^ findes nogle vers

/' „ferskeytf^ ^ sigtende til indholdet.

Herkomst og hist.: Ifg. Arne Magnussons påtegning på forsatshladct er

'• håndskriftet kommet „fra S Bédvari

Stullafyni" ; i AM. 435 rt, 4'" bl. 15

meddeles om samme „Er in 4^". Codex parum antiqvus. Eg tiaie boken l'e

fra Valf)iofsftad".

Benyttelse og besk?'.: Postola sogur, Chrania 1874, s. V, XVII.

1652. AM. 659 b, 4to. Perg. i.v^ X 14 cm. 2 hl. Tospaltet. 17. århs be-

gyndelse. Spor til kolumnetitler. 1 nedre margen hl. 1' to

plumpe dyrebilleder.

Indhold:

1) Bl. 1'. Jons saga postola („[lohannes faga]" kol.-titel).

Fra „fga 62 fie: lætr l'oma" til sagaens slntning.

2) Bl. 1'— 2. Jakobs saga postola („iacob«(.v faga" /^o/.-^i7e/j.

lakune.

Ender .,md BaudulinH: færdu ockMr". Efter bl. 1 en

1653. AM. 660, 4to. Fag. 17,2 X 12,3 cm. 25 bl. (incl. 17'"' og If)'"").

15. århs slutning. Røde overskrifter, forskelligtarvede initialer.

Bl. F opr. ubeshrevet. Bl. 18—10 ere særlig beskadigede ved

slid og flænger. Bladparret 10 og 13 har tidligere været betegnet

som AM. 658. F\ A.

Pétrs saga postola.

Lalcuncr forekomme efter bl. 1, S, 4, 5. ^, 7, 14, 18, 19'"% 21.

Bl. I"" har en yngre hånd udfyldt med næsten ulæselige

optegnelser.


74

Herkomst og hist.: I fy. to tilhørende notttnsedlcr og en tilsvttnndc optcyndse

i AM. 435 a. 4' bl. 14>^ har Arne Matfnusson fået håndskriftet med und-

tagelse af bl. 18—19 „fra S " Jone Bibrnslyne ii fæfulbeine".

Benyttelse og beskr.: Fostola sdgur, Chrania 1874, s. XV.

1654. AM. 661, 41o. Perg. 17,3 X 1J2,6 cm. 24. hl. 15. årh. Spor til

røde overskrifter, kolorerede initialer aumt forsir lAiger af de hoje

bogstaver i sidernes første linje.

Stephanus saga („Hier bynar vpp favgv wdulig« hcna

Stejphaui prothomartiris. patiowi Suokfdals |

skrift afskreven af A. M. /ni en vedlagt seddel).

k/rkiv*^

— ocer-

Ved hskrs slutning mangler et blad^ der har indeholdt

sagaens sidste linjer.

Herkomst og hist.: 1 AM. 435 a, 4'" bl 17" anføres om denne codex „Komin

til min fra Arnå Hakonarfyne. Hei'ur, oefad, til forna vered eign Snoks-

dals kirkiu".

Sengttelse og beskr.: Heilagra manna sogur I—II, Chrania 1877, s. XXI.

1655. x4.M. 662 a, 4to. Perg. Brudstykker af tre håndskrifter.

Thomas saga erkibiskups.

I. 12,4 X 17,3 cm. 1 bl. , hvoraf nedre halvdel bortskåren.

C. 1400.

Beg. „sem mefta frægd", ender „[biytr] uv^.

II. 25 X 16,3 cm. 3 bl. 14. århs sidste halvdel. Røde

overskrifter , forskelligfarvede initialer. Bl. 1—2 stærkt .slidte

(bl. 1 tillige på anden måde beskadiget) ved anvendelse til ind-

binding.

Bl. 1 beg. „uiff ap ^eaa. fcrdvm", ender „hmi" heilaga .

Bl. 2 beg. „. Sem

prcfentiir]".

. . kominw er til" ender „[er meuT elfka

|,

Bl. 3 hcg. „1 fauftu ok laufu", ender „at illmliadum man/


1656. AM. 662 h, 4to. Perg. 30,., x 23 cm. 4 hl. Tospalkt. lå. århs sidste

75

halvdel. Røde overskrifter^ forskelligfarvede initialer. Af hl. 1

er nedre halvdel hortskåreu^ hl. 2 er heskdret forneden og langs

indersiden samt på anden måde heskadiget, hagsiden næsten helt

ulæselig ved slid, bl. 3 har ved hjornerne lidt nogle mindre

beskadigelser.

Indhold :

1) Bl. 1. Mariu saga.

Beg. „hina helguztu allra", ender „harmr er fva nii|kill ....".

Snd. Mariu saga, Chrania 1871^ .s. 787— 94.

2) Bl. 2—4 Thomas saga erkibiskups.

Bl. 2 beg. „. ok

. . |

vel veitt^', ender „nu yin at luta . . .".

Bl. 3 heg. „. . [tekit] abotan ok alla hans bzed:", ender „at

larder pe^ra manna . . . . . . |".

|

|

Bl. 4 beg. „Sem riddararner liopdu", ender „kmpt fmwar

ftadfeft(o)".

Herkomst og hLst.: Om et af disse blade meddeler A. M. „fetta blad hefi eg

feiuged af J. MS. br. m. eii>i hanw meinatb hat'a feinged \>ad af Jone

Sig. C. å Melo Roffo".

Benyttelse og beskr.: Thomas saga erkibyskups, Chrania 1869, s. 507, 511.

1657. AM. 663 a, 4to. Fap. 21,3 X 17 cm. 14 hl. 17. århs slutning. Skr.

af Jon Eggertsson(?). Bl. 14" ubeskrevet. Af Arne Magnusson

forsynet med interlinearvarianter fra 663 b.

Saga Jåtvards konungs hins helga („t^attur af Wilhialme

Ba|stharde, og nockrum odrum Eingla Kongum").

Herkomst og hist.: I marginen bl. 1> har Arne Magnusson noteret „Af

Membranå eftter l'égu J^orlaks helga i Sviariki" (o: Cod. Holm. 5, /ol).

Benyttelse og beskr.: Annaler for nord. Uldk. og Hist. 1852, s. 8.

1658. AM. 663 b, 4to. Pap. 29^o X UK2 cm. 7 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Skr. af Jon Gissursson.

Saga Jåtvards konungs hins helga ^,Lytill ])attui ap Jat-

uarde Konge").

Efter sagaens slutning (hl. 7" øverst) har fidgt ,,Saga

lytel ap Riddara Vilkim og li«ns syne'', men hvad der af


7fi

denne forteellings heijyndclse har stået på resten af sifk-n, er

overstreyet. og fortsættelsen mangler.

Benj/ttelse og beskr.: Annaler for nord. Oldk. og Hist. 1852, s. 8—9.

1659. AM. 663 c, 4fo. Pap. 21,5 X 16,s cm. 19 hl. C. 1700. Sier. af

Asgeir Jonsson. Bl. 10" ubeskrevet.

Saga Jåtvards konungs hins helga („Saga ens heilaya

Edvardar").

Herkomst og hist.: I marginen bl. V har Arne Magnusson noteret „Ex Cod.

Flateyensi".

Benyttelse og beskr.: Annaler for nord. Oldk. og Hist. 1852 , s. 9.

1660. AM. 664, 4fo. Pap. 21,^ x 16,8 cm. 10 hl. 18. århs. beg.

Indhold:

1) Bl. 1—8. „Um åfokner i Einglande a ddgum pe/ra tveggia

Biskupa. I

enfis".

Erckeb/s^^ps

S. Anfhelmi, og Thomafar |

2) Bl 9-16. „Rodberts l^attur".

Uden på hindet er skrevet „Kyrknaråns påttr".

Cantuari-

fifg. den gamle katalog synes dette nummer opr. at have

indeholdt endnu et eksemplar, i 8^'*^, af nævnte fortællinger.]

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel findes (ændret med A. M.s

hånd) noteret „Fra Mons' Wigfuse Jonsfyne a Leyrå".

Benyttelse og beskr. : Islendzk Æventyri J, Halle 1882, s. XXXI.

1661. AM. 665, 4to. Pap. 21j x 16,, cm. 23 hl. 18. århs beg. Skr. af

Magnus Einarsson.

„Legenda de Sancto Olavo. |

ex

|

libro

Norvegico Homiletico".

Denne tital er med Arne Magnussons hånd skreven på forsats-

Madet.

1662. AM. 666 a, 4f«. Perg. 21,2 X 17 cm. 1 hl. Tospaltet. 14. århs sidste

halvdel. Beskadiget ved beskæring forneden og langs indersiden.

Marju saga.

Beg. „at taka. huart fem helld: vill han« fla ed2 fuerpa",

ender „til nytfemdar rom verfkri piod mvn^. Sml. Ungers

udg., Chrania 1871, s. 157—64.


77

Herkomst og hist.: På et tilhørende papirshlad har Arne Mngnusfion skrevet

„Fra landzrkrit'arauum MonPr Sigurde Sigurdsryne 1726".

1663. AM. 666 b, 4to. Perg. Indtil 28^6 X 20 cm. (fragmr af forsk, storrelse).

4 bl. Tospaltet. 13. årh. Røde og blå initialer, røde over-

skrifter; samme norske codex som Delagard. 4— 7, fol. i IJpsala

univhihl. Alle bladene ere beskårne foroven ved skråt nedløbende

snit, bl. 3 tillige langs ydersiden; af bl. 1 og 2 er kun en rest

af indre kolonne bevaret.

Strengleikar.

Brudstykkerne ere aftrykte i Ungers ndg. s. 84— 91.

Merkomst og hist.: På en tilhørende seddel har A. M. noteret „|>etta var

innani einni bisÆwps hufu (mitra) i Skalhollti 1703".

Benyttelse og heskr.: Strengleikar eDa LjoDabok, Chrania 1850, s. XX—XXI.

1664. AM. 667. 4to. I—XIX. Perg. Fragmenter af 19 forskellige hånd-

skrifter.

initialer.

I. 16,3 X 12.7 cm. 2 hl. 14. årh. Svage spor af røde

Margrétar saga.

Bl. 1 beg. ^\ar^ ohbrms cuetfi"', ender „at ek megi vviu

Bl. 2 beg. „jia alla er at. merlat (såJ.y, ender „heitr mer

pmvw^ ok lætr lampram".

II. 22 X 16 cm. 2 bl. 15. årh. BL 1 har mistet øvre

halvdel, bl. 2 et stort h/orne foroven nærmest ryggen.

Katerine saga.

Bl. 1 beg. „[er ec] faa at pcti [uar]", ender „pær fnorur p/r?

pig at", Hms. 1, 403—4.

Bl. 2 beg. „pviat fpekin fi(alp)", ender „ok br-ra (Irottuiiigflr

iiapn. heilug mær", ih. i06— H.

Omtalt i Heilagra manna sogur I, Chrania 1877, s. XIII.


78

III. 17 X 12^:i cm. 2 hl. 14. årlis ]sfc halvdel Røde og

sorte initialer.

Mariu saga.

To frafpnenter, aftrykte i Unders udg., Chrania 7871,

s. XV—XVII.

En her indlagt seddel bærer med A. M.s hånd følgende påtegning

„Fra S-- Snorra Joiisfyne 1721".

IV. 20,3 X 15,3 cm. 1 bl. 14. århs l.He halvdel. Be-

skadiget ved beskæring forneden. Bl. 1^ slidt.

Speculum regale. Konungs skuggsjå.

Beg. „ga9e eigi peff", ender „[palla jfhka fok fem]". Sml.

Speculum regale, Munchen 1881^ s. 201— 3.

Har tilhørt samme membrancodex som fragmenterne AM.

248 g, fol., til hvilke dette blad nu er henlagt.

V. 22 X 16 cm. 6 bl. -\- 2 bladstrimler. Tospaltet. C.

1500. Gronne initialer. Bladene ere alle stærkt he.


79

VI. 10 4 X 11, t cm. 2 hl. 16. årh. I pcrgaivmtct. der

hærer .tpor af tidJ/igerc henyttelse., findes hl. 1 et hid.

Bibliusaga.

kuifla".

.slidte.

Bl. 1 heg. „ecki finii lika j dyadinwe", ender „xij kyw-

Bl. 2 heg. „lieim apt?«-", ender „og p6lkid td peff liædzta".

I bladenes margen læses nogle personnavne fra 17. årh.

VII. 18,3 X 12,2 cm. 2 hl. C. 1500. Bl. V og 2" .


80

Be


81

XV. 18,4 X 13,s CD). 2 hl. 16. årh. Nogle mindre

heshadir/elser.

Prédikan — angår hviledagens helligholdelse. (Brudstykke.)

Beg. „padir og ^ad ad pier", ender „eigum ad ottaft gud".

XVI. 18b X 12,s cm. 1 hl. 16. årh.

Prédikan — om guds førelse.

Beg. ,,blo[d«^] er fterkara j pur en?/ andim?", ender „sfo

Bern \iann fia|lj:Mr".

XVII. 16,6 X 14 cm. 2 hl. 16. årh.

Prédikan — katholsk. (Brudstykke.)

henwar".

Beg. „kla2 mey sem adwr", ender „ep \ier leitiim id

XVIII. 19,„ X l''^,5 cm. 1 hl. m. århs 1ste halvdel.

Beskåret langs indersiden.

Islenzk æfintyri.

Beg. „.

• uinm niown»m", evder „en ecki veit ek h(uat)".

Indeholder henholdsvis slutningen og hegyndelsen af to

ceventyr^ .^varende til Islendzk æventyri, Halte 1882, nr C og

LXXIX, af hvilke fragmenter det første er aftrykt i Nordisk

Tidskrift for Filologi, Ny Række, VII, s. 60—61 (Khh. 1887).

skåren.

XIX. 11,4 X 1B,2 cm. 2 hl. 15. årh. Øvre halvdel hort-

LIfssaga Jesu.

Bl. 1 heg. „.

pa^ fvo'".

. .

I dyrp

fvo iem''^ ender „en hvat ftopar

Bl. 2 heg. „vi opvr", ender „j piavlda mifkv»ar".

Herkomst og hist.: I nedre margen hl. 1'' har Arne Magnusson noteret „Fra

Gudrunu Ugmttndar d. i Flatey 1707".

De tidligere fragmenter XX (Tristrams saga) og XXI (Hrolfs

saga Gautrekssonar) ere overførte herfra til A M. 567 XI V og

567 XXII.


1665. AM. 668, 4to. Pe/v/. 27 x lO.r. cm. 4 bl. Tospaltet. 15. årh. Bøde

82

overskrifter ^ forskelligfarvede initiahr. Bladene ere beskadigede

ved hensmulren og beskæring., af bl. 2 er endog nedre halvdel

bortskårc it. Få bl. V er den oprindelige skrift udskrabet og

sidste halve spalte mi ubeskreven.

Indhold:

1) Bl. 1^ (16. årh.). ") Om falsk ed („Huer fem i\xer

ranganw bokar eid"), ''> Formular for tings sætning og

'^^ opsigelse.

2) Bl. 1^. Opbyggelige betragtninger, vistnok en prologus,

beg. „fkavmwi vid fkilizt." Efter dette stykkes slutning følger

indholdsfortegnelse til det efterfølgende., hvorefter resten af spalten

er ubeskreven.

3) Bl. 2—8. Vitæ patrum. Bl. 3 {beg. „petta fagd[i] hann",

ender „til ms lieilaga pav . .") er benyttet af Unger, bl. 2 (beg.

„. . . vid ath fkirazt ] vatne", end. „j okvm?ann ftadpa.."),

der indeholder dels almindelige betragtninger over

martyrer og eneboere, f/f/s et brudstykke af Antonius

saga, synes nærmest at have dannet indledningen til denne

recension af Vitæ patrum.

4) Bl. 4. Barlaams saga ok Josaphats.

Beg. „. . ath

peir gledizt'', ender „er ek hefi fva lialeitvw

herra". Sml. udg. s. 155— 59.

Herkomst og hist. : På et indlagt blad har Arne Magnusson afskrevet den oven-

nævnte indholdsfortegnelse til codex, således som membranen var i sin oprindelige

tilstand; indholdsfortegneJsen lyder „Fylb aa l)erri bok er vitas patrvm.

J)a æ[u]entyrid ar | nmgp?« fancie Marie \m. ravllnna annvnciacioms æaen-

tyr I

aj; fancte avnHv hver lia«a heidcar vpp æ, l)r[idi]o dag. Ep|te/" ^at

er barlaams Caga. l)a meffv dj'gdlir]. \Hir eptir ! er Michaels faga. Sidazt æ,

bokinne erv nockvr |

ævent.yr

avUvm kriftiium moM««m til nytfemdar".

Benjfttelse og heskr.: Heilayra manna Nogurl—II, Chranial877, I, s. XXIII,

II, s. 534—42.

1666. AM. 669 a. 4to. J'np. 2ls X 7f!.s rin. 14 hl. 18. århs beg. Skr. af

Jon (Jlafsson fra Gruiniarik („mann Jonæ Olavii^ den gi. katalog).

Bl. 14" nbeskr.

Andreas saga postola.


1667. AM. 669 b, 4to. Vap. 21^, x 16^7 cm. 15 hl. 18. århs beg. Skr.

83

af Jon Olafsson fra Grunnavik („manu Jonæ Olavii^ den gi.

katalog). Bl. 15" uheskr.

„LiF(s senere Uisat) saga hins sæla Johawnis bapt/sfe".

1668. AM. 669 c, 4to. Pap. 21 2 X ir\4 cm. 1 hl. 18. århs heg. Skr. af

Arne Magnusson.

Andreas drapa postola.

Brudstykke^ 4 vers, heg. „Enn kom elfku piiinar", ender

„guds ær liann krofs f6mande".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson^ Om digtningen på Island, s. 65.

[Ifølge den gamle katalog skulde i AM. 669, 4'" endvidere

findes „Einn Atburdur, er fkede a Finw-morkenne 1371 å

ddgum Hakonar Kongs og Olafs Erchibiskups i Nidarofe,

mauu A. M."]

1669. AM. 670 a, 4to. Fap. 21,4 X 16,^ cm. 9 hl. 18. århs heg.

„De SanctO Ansgario". Latinsk Jrgcndc.

Benyttelse og heskr.: IScriptores rer. Dan. I.

1670. AM. 670 b, 4to. Pap. 21r, X 16,7 cm. (i hl. 18. århs heg. Samme

hånd som foreg. vr. Bl. 6" uheskr.

„De S. Wilheimo Confesfore." Latinsk legende.

1671. AM. 670 c, 4to. Pap. 21,.3 x 16,r, cm. 4 hl. 18. århs heg. Samme

hånd som 670 a— /;. Bl. 4" uhe.


lfi72. AM. ()70 d, 4fo. l'ai>. 21,4 X in,^ et,,. 7 hl. IH. flrhs heg. Samwe

84

hånd som 670 a— c. Bl. 7" uheskr.

„De sancto Kanuto Rege". Latinsh lenende.

Benyttelse oy beskr.: Scriptores rer. Dan. III. s. 390.

1673. AM. 670 e, 4fo. Pap. 21.s X 10,7 rm. SO hi 18. årh.


1674. AM. 670 f, 4to. Pap. 21,, X 17,2 cm. 12 hl. 18. arks hey. Bl. 3—7

85

med samme hånd som 670 aff'., resten shr. af Arne Magnusson.

Bl. i*", 7"^—8, 9" ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 3—7. „De Sancto Magno Martyre glorioso". Latinsk

legende. Varianter tilfojede af Arne Magnusson så vel i teksten

som på hl. 1 og 2.

2) Bl. 10—12 Seqventia in festo Magni ducis martyris.

HerTcomst og hist.: Ång. varianterne til stykke 1 meddeler A. M. bl. 2'' „For

og bag inden paa bindet af den Snorre Sturlesens chronica, som ieg eier,

og begynder at" Sven Alfifeson, vare liimede .2. pergaments blade i folio,

hvor dog neden af vare bortskaarne nogle liner. Paa diffe 2. blade vare

fkrefne med en haand icke ret gammel, og hverken god eller ond, legenda

S. Annæ matris B. Virginis, og begyndelsen af legenda S. Magni orcadenfis

(trax efter den anden. Af dette fragmento membraneo ere tagne de Variæ

lectiones, Tom her ftaae med min egen haand fkrefne. Bindet p.aa Snorre

Sturlefen, er viffeligen icke lislandsfk. maae faa diffe blade vere limede

paa bindet, i Norge eller Danmark". Om stykke 2 anføres bl. 9'' „Exfcriptum

ex libro officiorum Sacrorum (Meffebog) in grandi folio, qvem nactus

fum Scardi Scardlbrandenfium in occidentali Islandiå".

Benyttelse og beskr.: Icelandic sagas, London 1887, I, s. 299— 305; J. por-

kelsson, Om digtningen på Island, s. 24.

1675. AM. 670 g, 4to. Fap. 21 2 X 16,3 cm. 2 hl. 18. århs heg. Samme

hånd som 670 a ff. Bl. 2^ ubeskr.

„De Sancto Lucio in traiislatio|ne capiti« sui".

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. II, 607—9.

1676. AM. 670 h, 4to. Fap. 21 x 16,^ cm. 25 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Bl. 2—10 indfæstede sedler med bagsiden i

reglen uhe.skrevrn ; endv. hl 18"—19, 22—23, 24", 25'' ubeskr.

Indhold:

1) Bl. 1-11 (hovedsagelig Latin): ''^ Beskrivelse af tre

membran-fragmenter af „Legenda de S. Olavo", af

hvilke A er lagt til grund for, B og C kollationerede med

den i stykke 2 meddelte tekst, ''' notitser om St, Olav, bl. a.

beskrivelse af et horn med afbildninger af St. Olav,

Karl d. store og Konstantin d. store og en påskrift til

St. Olavs ære.


86

2) Bl. 12-lSv Legenda de S. Olavo.

3) Bl. 21. De sancto Olavo fragmentum.

4) Bl. 25'. Sancti Olavi Regis et Martyris fragmentum.

Herkontst og hist.: Any. stykke 2 meddeler A. M., at alle /raymenterne vare

fru Island, A i 6'", temliy yanimelt, B i 4"\ ynyre, af en codex opr. tilhørende

kirken på Flatey i det veslliye Island, indeholdende forskellige andre legender,

C i i''\ ikke meget yammelt. tillige indeholdende noyct om St. Thorlak oy en lectio

vedk. St. Petrus : om stykke 3 meddeles bl. 20 (pa Dansk), at originalen fandtes

på to fra Sveriy stammende peryamcntsblade i folio af en codex fra 15. årh.,

der havde indeholdt forskelliye andre legender; til stykke 4 indeholder bl. 2å''

en notits (Latin), ifølge hvilken originalen fandtes på et pergamentsblad i

folio, erhvervet i Danmark, den pågældende codex havde indeholdt forskellige

legender.

Benyttelse og beskr.: ') J. porkelsson. Om digtningen på Island, s. 30;

^—*) Scriptores rer. Dun. II, s.529ff.: Monuynetda Historica Norvegice, Krania

1880, s. XXXII, 267, 271 ff.

1677. AM. 670 i, 4to. Fap. 33,4 X 21,t cm. 2 hl. 18. århs heg. Skr. af

Arne Magnusson.

To latinske hymner: "> „De fancto Erico rege et martyre,

^'* „In tranflatioiie Sancti Kanuti Ducis" — afaJcrift af Missale

Lundense, Farisiis 1514.

1678. AM. 670 k, 4to. Fap. 21,s X 16^ cm. 11 hl. 18. århs hey. Skr.

uf Arne Magnusson. Bl. 1% G''— 8, 9", 10% 11" ubeskr.

Indhold:

1) Bl. 2—6. Acta sanctorum in Selio — fragment.

2) Bl. 9—16. De sanctis In Selio. „Ex Breviario

Nidrofienfi. imprelTo in 8"''^'. Bl. 10 og 11 cre A3I''"-- seddel-

notitser cemnet vedrørende.

Herkomst og hist.: Ifg. bl P' er stykke 1 afskrevet efter et pergamentsblad fra

Island i stort folio, Icevning af en et legendarium indeholdende, anselig codex.

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. IV, s. Iff.: Monumenta Historica

Norvegiæ, Krania 1880, s. XXXXI, 149—51.

1679. AM. 670 I, 4fo. Fap. 31,s X 16,6 cm. 22 hl. 18. århs beg. Skr.

dels af, dels for Arne Magnusson. Bl. 1 er forsatsblad, bl.

3"— 4, 5% 7—8, 9", 14—16, 20% 21% 22" ubeskrevne.


IndJiold:

87

1) Bl. 1—3. „De SanctO Halvardo". „Ex breviario Niclro-

siensi".

2) Bl. 6. Hallvarås saga. Begyndelsen, efter AM. 238 VIII,

fol. Bl. .5'' indeholder en notits af A. M. om afskriften.

3) Bl. 10—13. Excerpta e missali: De Johanne episcopo

et confessore, De Sto Halvardo, De Augustino episcopo.

Ifg. notitser bl. O'' afsi-revne efter to perghl. i 4*" fra Island.

4) Bl. 17—19. "Gamallt Kvæde um Sande Hallvard".

Bl. 20—22, af hvilke 21—22 i seddelformat, optages af A. M.s

notitser hertil.

Benyttelse og beskr.: '~^) Scriptores rer. Dan. III, s. 601 ff., sml. Monumcnta

hist. Norv. s. XXXXIV; *) J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 31—33.

fifg. den gamle katalog skulde i AM. 670, 4^" endvidere

indeholdes „Um godu Menwena Biarna og J^ord, Sanctos

Iflandiæ (fed minores)". Den sammesteds forekommende an-

givelse af, at (170 a ff. ere skrevne af Asgeir Jonsson, kan ikke

være rigtig.]

1680. AM. %7 1, iU (en tid fordelt i hæfterne Sb—å). Ferg. Indtil 22 X 16^4 cm.

63 bl. 14. årh. Forsk, hænder (de ældste fra c. 1300). Ud-

styringen uensartet; initialerne, for .så vidt sådanne findes, i

nogle afsnit sorte, i andre røde (en enkelt gron). Bl. 32— 33^'

tospaltede. Bl. 55" og 63" ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—8. Theologica qvædam (Latin): De doctrina

salubri. De scriptura sacra, De die judicii, De beneficiis dei,

Excerpta moralia e Gregorii et aliorum scriptis. Talrige sam-

tidige marginalia. deriblandt bl. 5'' enkelte islandske gloser.

2) Bl. 9—16. De ordine juris in judicio (Latin). Rist og

her marginalia. Ender defekt „latht dåret. dila|ciouem" ; af en

indholdsfortegnelse hl. 9'' ses, at afhandlingen, der standser i

det 12'^ Jcapitel, har haft 18 sådanne.

3) Bl. 17— 23 (^if///c/ere c 1— 7). Biskupa statutur (to afEilifr

ebp, én af bp Jon i Skålholt, en foroi(biing om helligdage).


Icesi-s

88

4j Bl. 24 25: Ræ5a å allra heilagra ok allra sålna messu.

Bl. 24'' n. m. findes (o laliiiskc notitsei-.

5) Bl. 25'— 2f). Ur 7. bréfi Bernard! åbota af Clairvaux.

6) Bl. 26'-'. Excerpta theologicafLa/m j.- De ratiouale]j. p.

7) Bl. 27. Excerpta juris canonici (Laiin). Bl. 27' nederst

„Clericus '

ecclefia

laicus no2uegia leges

Exulat arguitur gaudet co/i!fundit«


89

17) Bl. 52^—55. De vitiis et virtutibus. Latinsk afhaiid-

liitfj, standser midt på siden hl. 55''. Marginah'a.

18) Bl. 56—62. Kirkeretlige betragtninger (Latin), hey.

„Matr2inonium est legitima conwaictio marif et femine".

Bl. 63"", opr. ubeskrevet, indeholder foruden en notits ang.

indbindingen formular for et 'Olafsminni'.

Vedlagt er Jon Sigurdssons udførlige beskrivelse af 671 a— c.

Herkomst og hist.: Den nævnte notits ang. indbinding, bl. 63'>\ lyder „feffa

bok heper fnorn aanddreffon bvndit |

ok

fkarttada ravdv Tkini" (14. årh.);

bl. 2>' øvre margen læses „jfte liber -^ertinet domzno Stephan[o]" (c. 1500);

fra 16. årh. er bl. 35^ n. m. skrevet „jon |benedix] {"on het:ur lært a mig".

Desuden findes hist og her personnavne fra senere tid. På et foran indklæbet

blad er for Arne Magnusson givet indholdsfortegnelse : derunder har A. M. til-

fQJet „petta lå i Skalhollte epter Mag. f)urd, og hafde ^ar leged um haus

tid. ovilt hvert kirkiunne tilheyrt hali, eda epter orded af Tkrædum Mag.

Bryniolfs. I eiiigu kirkiuregistre finwib l)ad". På en anden seddel bemærker

han „fePfe buk er, oefad fu, fem S' Olafur kalladi 1G99. De jvidiciis

Latiné, med nockrum hiskwpei Statutum vernaculé. EcÆi ennnu

regilbrerad".

Benyttelse og beskr.: F. Johannæi Hist. eccl. Isl. II, s. 62: Dipl. Isl. I, Kph.

1857—76, II s. 43—49, 128. 279, 320, 499. 582, 594, 647; p. Bjarnarson,

Leifar etc, Kph. 1878; Norges gi Love, IV, s. 606—7.

1681. AM. 672. 4to {en tid fordelt i hæfterne a— c). Ferg. 18 x i-^,;-, cm.

88^ hl. 15. årh. Røde overskrifter, røde og blå initialer. Bl. 86'

er med undtagelse af en smal strimmel nærmest ryggen l/elt Ixirt-

skåret. Begynder og ender defekt^ lakaner efter bl. 80 og 87.

Hist og her mindre ved, hensmulren bevirkede huller. Bl. Sfi''

n. m. en koloreret pennetegning (menneskehoved)

Indhold:

1) Bl. 1— 55^ 'Parva pars oculi dextri sacerdotis' („i)f/rua

parf ocmIi dextr? facerdoter' bl. 65') >: Håndbog for klerke (isl.).

Beg. defekt i skyring bo()or9anna, i 8. hud, med ordene

„hm prfta. ep infu/r"', indeholder endvidere Uni sjaufalda gi])i

heilags anda, Um s jan dauSasyndir, Um sjau sacramenta

heilagrar kirkju.

2) Bl. bb' \ Um Bartholomeus postoia.

3) Bl. 56 ^ Um Barbaru mey.

4) Bl. 56'-\ Um langafbstu hald.

5) Bl. 56'. Gudspjallsgrein um sådmanninn.


90

6) Bl. 57—61'. Messuskyring.

7) Bl. {)V-\ „de fancta agatta" r?sV.y.

8) Bl. 61^—62'. „ap blafif/s".

9) Bl. 62'-^ „de nichoiao".

10) Bl. 62\ Um Thomas postola.

11) Bl. 63—88. Theologisk afhandling (i.sL; hntdstyhb: af

samme som den under 1. anførte?): Um aflausn, Um siflsemi,

Um dyrkaSau likama, Um guds miskun. 31ester Remund

citeres flere gange.

Beg. „Nv er at tala", ender „pau er pyrr eru ritud".

Herkomst og hist.: Bl. 55, 56 og 62 nederst findes skrivernotitser, på første

enw fk/jcat er kiæri pade;- og seg hali;r?di goda uottli".

hetur sted står „lef |

I AM. 435 a, 4'' bl, 27'-' giner Arne Magnusson indholdsfortegnelse og tilfojer

„Bokin hefur fyrrum vered eign Skalholltskirkiu . \>o alldri Itadid i iieinu

regiffcre |)ar". En anden indholdsfortegnelse af A. M. findes foran indklæbet.

Benyttelse og beskr.: porv. Bjarnarson, Leifar ctc, Kph. 1878.

1682. AM. 673 a. 4to. Perg.

I. 18,3 X 14,2 cm. 2 hl. C. 1200. lUumhierede ufhild

ninger. Bladene ere beskadigede ved mangfoldige regelmæssige

småhuller.

Illustreret physiologus.

Fra fenix til honocentaurus.

Bl. 2 optages helt af afbildninger af meimeske-skikkelser

tildels af fantastisk natur eller under fantastiske forhold (Uaiiks-

hoks marghdttadar pjodir?).

Udgivet og lithografisk gengivet i Aarbøgcr for nordisk Oldk.

og Hist. 2. Række, IV, Khh. 1889.

II. lf)j X 12,7 cm. O bl. C. 1200. Illuminerede aflild-

ninger. Bladene ere stærkt beskadigede ved hcnsmulren af

pergamentet.

Indhold:

1) Bl. 1—7. Illustreret physiologus.

Fra hidris fil nicticorax. hromfier avcrst bl. (i'' følger tekst

til et stykke om elefanten. Bl. 7'' øverst indeholder en

mindre (og yngre), bl. 7" en storre afbildning af elefanten.


91

De nedre totredjedele af 6''— 7*" hære med en hånd fra

e. 1^)00 '*) Bjærgprædikenens begyndelse (Latin) ^

(Isla}idsk).

^^ Lægeråd

De ældre bestanddele ere udgivne o(/, med undtagelse af teksten

om elefanten^ lithografisk gengivne sammesteds som I.

2) Bl. 8—9. Islandsk homilie om skibets og regnbuens

betydning. Uden afbildning.

III. 19 X 14 cm. 21 hl. 15. årh. (enkelte bl. 16. årh.).

Stærkt beskadiget ved hensmulren og forskellig overlast; af

bl. 4 og hl. 19 er nedre halvdel bortskåren.

Billedbog med enkelte linjer islandsk tekstforklaring, samt nogle

uvedkommende indskud.

Billederne ere pennetegninger , der forestille bibelske optrin,

scener af helgenernes liv og lign.; dog findes også nogle af mere

fantastisk natur, ornamentslyngninger m. v.

Indskudt er:

Bl. 1

^'> Stævnings-formular (isL), ^^ latinske gloser, '^ regn-

skabs-notits (isl.).

Bl. 18^ Bon til Kristus (isl).

Bl. 20^. Fire bonner til Kristus (isl).

Herkomst og hist.: Det samlede nr 673, hvoraf 678 a II oy III muligvis for-

holdsvis tidlig ere blevne forenede, omtales i AM. 435 a, 4'" hl. 24" således

„Variæ figuræ Calamo delineatæ, ad hifcoriam Chriibi pertinentes.

Eitt gamallt, fornyrdt og velqueded qvædi ura einn heilagann man»i

NB. (o: AM. 673 b, 4to).

Iterum variæ figuræ.

Ymirfra dyra mynder med deCcriptioiiibus |)eirra bene antiqvis.

Moralia qvædam de Navi, latis antiqva.

in 4'". Komin til min t'ra S"^ f>ordi Oddsl yne a VåUum i Svart'adardal,

enn han» feck af S' forarne i Stærra ar fkoge. S"" forarinn at' lUuga

Jonsfyne fra Urdum, en« Illuge af Veftfiårdum ein hvers Ibadar, hvadan

hellft vita menn eigi, enw Illuge er daudur". Ovenstående gælder dog ikke

673 a I, om hvilket A. M. på en indlagt seddel bemærker „f>etta blad feck eg

1705 af Ma^MMse Ara fyne, liann tok j)arf utan af fallde er l'iktad var i

miål, i Dyrafirdi". Ang. 673 a II— III har A. M. samlet udførlige oplysninger

pa de indhæftede papirsblade a— / og undersøger her navnlig, hvorvidt dette

håndskrift er det samme som en gammel såkaldet postilla eller Lucidurius, der

skal have været ved pingvalla kirke, hvilket synes ham rimeligt; af Physio-

logus. der den gang i .så fald har været udførligere, citeres en nu tabt sæt-

ning (sml. en i II indlagt AM"'' seddel). — Enkelte personnavne læses I,

bl. 2>- og II, bl. 1> oy 9^'.


92

Benf/tfetse off hexkr.: Vrumpartar isl luiuju. s. LXXXVJJ: Amilecta nor-

Kcnti, Leipzty 1877; Zcitschn/t fiir deutsches AlUrthum 23. Bd., 1879; Gotttn-

gische gel. Anz 1884, nr 12: Aurb. I or nord. Oldk. og Hist., Kbh.

1889 (facss.J.

1683. AM. 678 b, 4to. Fenj. iS« X 12,^, cm. 5 bl. C. 1200. Bladene

ere stærkt heskudiyede ved hensmulrcn. Beffynder oy ender defekt.

Placitusdråpa.

Boystacrrt aftrykt i Opuscula philoloyica s. 214— 22.

Under tek.


93

Elucidarius, på Latin — i udtog.

ca^ore".

Ender defekt „gaudiuw? e.,2 cm. 16 hl. C. 1300. Svage .ymr til initialer. Af

hl. 14 er ydre hjorne forneden afrevet.

Den islandske Elucidarius.

Ender defekt „En kritar meN po2 ot\ Aftrykt AnO 1858,

s. 99—151.

Herkomst og hist.: Håndski iftet, der fra før.


1689. AM. 676 b. 4to. Pap. 21-, X 17 cm. 19 hl. 17. årh. (hl. 1—3 senere

94

tilfojede af Arne Magnusson). Bl. 2"—4'', 19" uheskrevnr.

Enkelte sider ikke fuldt beskrevne.

Den islandske Elucidarius.

Afskrift af AM. 674 a, 4*^. Det opr. hskr. beg. bl. 4" med

ordene „En fa ef boc peffa", ender „Orygleikr enoch oZ:". På

bl. 1—2'' har Arne Magnusson afskrevet begyndelsen af AM.

674 a, 4}" til „huat G. ef. Magister G".

Herkomst og hist.: Oplysninger om afskriften giver A. M. på et tilhørende

forsatsblad; se herom AnO. 1858.

Benyttelse og beskr.: Annaler for nord. Oldk. 1858, s. 52—53.

1690. AM. 677, 4to. Perg. 27,b X 16^3 cm. 41 bl. C. 1200. To forskellige

hænder; bl. 1— 6 røde og sorte initialer, røde overskrifter, senere

store røde initialer, mod slutningen hist og her gronne. Perga-

mentet skørt og hensmulrende . særlig beskadigede ere hl. 7—17

(foroven), hl. 25—26, 31—32, 36, 40 (ydre margen) , af bl. 41

er en strimmel langs yderkanten bortreven. Forskellige defekter.

Indhold:

1) Bl. 1". Tolf pallar osoma.

Beg. defekt „ti af himni".

2) Bl. 1^—6. „libe/* f[ancti] augvftini {\vi 6icitur profpeR".

3) Bl. 7—24. Homiliur Gregors påfa ens mikia.

Beg. „(a/^)go haft", end. „under hani vel|di ero".

4) Bl. 25—41. Dialogi Gregors påfa ens mikia.

Beg. „necqttert fiw", end. „fialpf ok fagpiu".

Aftrykt i p. Bjarnarsons Leifar.

Herkomst og hist.: Af de i AM. 435 a. 4'° bl. 22 '^ givne oplysninger erfares,

at codex stammer fra Kdlfafell i Fljotshverfi, hvor man mente det var en

Karlamagnus saga. Om den her så vel som for i membranen indeholdte ind-

holdsfortegnelse og om A. M.s øvrige på foran indsatte notitssedler meddelte

oplysninger se „Leifar'^^.

Benyttelse og beskr.: Frumpartar isl tungu s. XCIII— IX; K. Gislason, 44

Prøver, Kbh. 1860; Tidskr. f Fhilol. og Pæd. II, 290—91; Heilagra manna

sogur I— II. Chrania 1877. s. VIII, X; p. Bjarnarson, Leifar etc, Kph. 1878

(3 facss.); Gotliiigisdic gel Anz. 1884. nr 12; Arkiv f. nord. filol. V,

s. 142—49.


1691. AM. 678, 4to. Fcru. 18_, X 13,5 cm. 49 hl. (-{- forsatshlad). U.

95

årh. Maryinalia findes hl. 14'' (et navn)., 28"—29'' (tillæg til

teksten).

Ordo ecclesiastici usus per anni circulum observandus.

Næppe fuMMændig

Slutningen (hl. 44— 46'') skr. med en særlig hånd; derefter

optages resten af dette læg, bl. 46 '^—49, af

Latinske psalmer med tilhørende noder.

Bl. 49" ulæseligt ved slid. Forsatshladet er et senere tilsat^

heskrevet perg.-hl. af et latinsk kirkeligt hskr. (c. 1200).

1692. AM. 679, 4to. Ferg. 26,8 X 17 cm. 60 hl. 13. årh. Stor hegyndelses-

initiaf røde og gronne initialer, i marginen henvisningstegn af

sawme farver; røde overskrifter. Talrige udfyldningsmarginalier.,

hl. 39'' ses en sådan udraderet. Bl. 1'' opr. ubeskrevet. Bl 59"

optages af en pennetegning (en siddende skikkelse med verdens-

kuglen i venstre hånd, den hojre hævet til velsignelse). Muligvis

enkelte defekter.

'Ordo ecclesiastici usus per anni circulum observandus'.

Efter tekstens slutning hl. 59' optages .'lidens sidste tredjedel

af et brev (i^l.) fra biskop Jon i Skålholt af år 1464,

hvorved den i Nidaros domkirke gældende gudstjænesteorden

indskærenes for Skdlltolt.

Bl. I"" (14. drhs slutn., delvis islandsk). Notits om guds-

tjænesteorden. Stykket ender med en opregning af navnene

på fire Skålholtske biskopper (Jon SigurQarson, G3^r9r,

l^orarinn, 'Othgeir' ^orsteinsson) og tre præster.

Bl. 60 (18,5 X 11 em. 15. årh. Senere tilfojet. Isl).

"^ Formaningsbrev, vistnok fra hiskoppen i SkdlhoU — angår,

som det synes en arvesag mellem søskende, hvor navnene

Solveig o// Steinunn forekomme; af skriften er noget ved hegynd-

elsen og langs yche margen afrevet,

"'' To formularer, til

brug ved Skålholt-biskoppens embedsforretninger.

Herkotnst og hint.: Foran er indklæbet tre sedler, på hvilke Arne Magnusson

meddeler ") „Ordubok. Koiiiin til min iioi-daii \w landi, og fkal \\aia t'ylgt

ein livem kirkiu i Vudlal)ajgi", ''> „Ordubok cum approbatioue Jobauuis


96

Epilcopi ScalholtenCis - eg eiguadi/t bdkina 1704". •) „f^etta hefi eg

accnrate confererat vid annad Exemplar". Penneprøver og lignende marginalia

(nogle personnavne) findes bl. i'', 9'', 17'\ 25'\ 37'—


97

AM. 681a, 4to. Petg. 21 ^ 16,5 cm. 10 hl. C. 1500. Bl 9" ulæseligt.

Af hl. 2 har en strimmel været afskåren^ men er senere påsyt.

Indhold:

1) Bl. 1—8. Duggals leizla.

Ender defekt „under mdi peffum"; af det efter hl 8 følgende

blad, der viser sig at have været fuldt beskrevet, ses endnu en

rest nederst.

2) Bl. 9. Latinsk sermo. Brudstykke.

3) BL 10. Mariu saga.

Beg. „halldner j daudb/yttm likam", Mariu saga, Chrania

1871, s. 683, ender „fem hm andada kona hapdi honum. fagt".

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel meddeler Arne Magnusson. „f>etta

feck eg 1708. af Eiriki Biarnafyne, enn hann hafde \>a.å feinged hia måge

finum S"^ forleifi Gudmundz fyne il Hallorms fbad fyrer nockrum arum".

Hermed stemmer A. M.s optegnelser om dette hskr. i AM. 435 a, 4'" bl. 21^'.

hvor der efter ordene E. B. tilfojes „I5grettumanni iir Auftfiordum".

Benyttelse og beskr. : Heilagra manna sdgur, Chrania 1877, s. XII; K. Gislason,

44 Prøver, Kbh. 1860.

1697. AM. 681 b, 4to. Perg. 17,s X 12,h cm. 4 hl. C. 1500. Bl 4 be-

skadiget ved et hul. Bl 1 — 2 have oprindelig væ.ret opbevarede

i AM. 696, 4to.

Duggals leizla.

To brudstykker, svarende til Heilagra manna sogur I,

s. .342^^—844'^^ og s. 351^"—354"\ hvor de findes benyttede.

Sml. også K. Gislason, 44 Prøver.

1698. AM. 681 c, 4to. Perg. 23,6 X 18,3 cm. 1 bl O. 1400. Flerfarvede

initialer, røde overskrifter.

Indhold:

1) Bl. I"". NiSrstigning Pals postola til helvitis.

Slutningen, beg. „.._] helvite".

2) Bl. I""-''. Duggals leizla. Ender ,.^\ieim til aa min»mg(7r".

Se Heilagra manna sogur I, s. 329— 31, hvor bladet er benyttet.

Sml. også K. Gislason, 44 Prøver.

Herkomst og hist.: Pd foden af bindet har Arne Magnusson skrevet „YrixOådn^

Sigurdz lyuo, mier leudt iil Kauponliaiiiar."


1()99. AM. 081 (I, 4fo. Pap. 21 X ]0,^ nn. 60 hl. 78. århs hcy. S/.r. af

98

Jon Olafsson (if(f. den gi. kat.).

Duggals leizla.

AfsJcrift efter AM. 681 a, 4io.

1700. AM. 682, 4to. Pap. 21^ x i6> cm. SG hl. (fol. 1—34 -\' S'''-' ocf SO'''^).

18. århs beg. Skr. af Jon Olafsson (ifg. dm gi. katalog).

Bl. 34" uheskr.

„Meffu fkynngh |oc] allra (tida)".

Renyttelse og heskr.: Finn Magnusen, De gamle Skanditiavers Inddeling af

Dagens Tider, s. 82.

1701. AM. 683 a, 4to. Perg. 24 x IS cm. 3 hl. C. 1400. Røde over-

skrifter, røde og hid initialer. Alle hladene ere beskadigede, af

bl. 1 er et storre hjorne forneden afskåret.

Indhold:

1) Bl. 1—3. Exorcismi et benedictiones

('^ Cousecratio

salis et aqvæ, ^'^ Oonjuratio contra clæmoiies, "^^ Beuedictio

caruium ceterorumqve alimeiitorum).

2) Bl. 3^ {c. 1600). „Teffe effterfcreffne fojbywdrr tluii

lielghe I

ke2ke

fyu hegn o c befkejmelf e".

Udførlig beskrevet i Norges gi. Love IV, s. 663— 66 som

oprindelig henhørende til AM. 62, 4^'\

1702. AM. 683 h, 4to. Pap. 21-, X 17,2 cm,. 11 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson.

Exorcismi et benedictiones — af'^krift af AM. 683 a, 4'".

Bl. 1— 2 optages af A. M.s notitser om de fra AM. 62, 4*" af

ham fjcernedc tillæg, bl. 6 er en indfæstet seddel med optegnelser

ang. afskriftens kollation.

1703. AM.683C, 4to. Perg. 16^s X 13 em. 1 hl. 14. årh. \- 4 af Arne

Magnusson skr. pnpirsbl.

Jolaskrå.


99

Efter juleskråcns slulning er iiå resten af bladet skrevet:

Bl. 1 ^ (14. årh.). G69s er Olafr bærill ilutti etc. — vistnok

i arveskifte.

Bl. 1"' (c. 1500). Regnskabsnotitser angående købet af

et skib.

Papirshladenc 1 —4 indeholde afskrift af de to sidstnævnte

stykker, af hvilke det første dog kim delvis har hunnet læses.

Af A. M.s notitser bl. 3 i AM. 683 b, 4^" ses, at dette blad opr. har

siddet bagved lovbogen AM. 62, 4'°.

1704. AM. 683 d, 4to. Perg. 20,3 X 15,3 cm. 1 hl. 15. århs slutning.

-f- 2 af Arne Magnusson skr. papirshl.

Koloreret, stående billede af den hudflettede og forhånede

Kristus.

Ovenover læses slutningen af en precatio latina ad Christum.

I ydre margen er skrevet en beretning om dette billedes

forfærdigelse på pave Gregors bud og om den til dette

knyttede aflad (Gammel- dansk).

Pajyirshladene 1—2 indeholde afskrift af det på pergament-

bladet skrevne; dog er precatio latina Itcr fuldstændig; altså

må senere øvre rand af pergamenthladet være afskåren.

Ifg. A. M.s notitser hl. 2 i AM. 68S b, S" fulgte dette blad umiddel-

bart efter AM. 683 c, 4'" og var membranens sidste blad; indersiden , der

aldrig havde været beskreven, var fastklæbet til bindet.

1705. AM. 684, 4to. Perg. 18,^ X Ur, cm. « hl. 15. århs hrg. Forskellig-

farvede initialer., røde overskrifter. Bladene erc stærkt beskadigede

ved hensmidren.

Gudfrædisritgjord.

Indholdet angives uden på, hæftets paphind at være 'Atta

sælur, Fri9r pessa heims, Um dau9ann, Um hjuskapar aakrament,

Um skriptir, Um bannsverk, Um Ii()fu9dyg9ir, Um

h()fu9syndir'. Begynder og ender defekt.

Herkomst og hist.: På to tilhørende sedler giver A. M. en kortere indholds-

fortegnelse, hvoraf ses, at opr. begyndte brudstykket med „nv Petri et Pauli

S(')f;n", hvorom A.M. tilfojer „habeo alibi", og at amtmand Miillvr havde fået

(Usse blade pa altinget, men senere på JlessasiaOir bortkastede dem som værdi-

løse, hvorefter de opsamledes af mag. Jon Vidalin.

7*


100

170('). AM..685a, 4to. Penj. 15^5 x ]2,r. nn. 7 hl. C. ir,00. Åhm plaiU

for initialer. Bl. S har aldrig haft fuld hrcddc; hl. 7" er

uhe.^krrref

Minna forsagnir ok gridamål.

Begynder defekt i et Martinus minni, derefter 7 andre

formidarer.

1707. AM. G85b, 4to. Perg. U^s X 13.7 cm. 1 hl. in. årh. For.^kelUge

mindre huller.

Elucidarius. ~ Brud.^tykke.

Beg. „svo sem dippull pionar Gm(/«", ender „la^^^t lip at

m«»-ge>-", Ann. f nord. Oldk. 1858, s. 135"'— 38^^.

1708. AM. 685 c, 4to. Perg. 15,8 X 12 cm. 8 hl. 14. århs heg. IliM og

her spor til farvede initialer. Af hl. 1 og 7 erc storre stykker

hortskårne, hl. 1 — 6 ere ved hensmidren stærkt hullede.

Islandsk bearbejdelse af Prosperi Aqvitani liber senten-

tiarum et liber epigrammatum.

Brudstykke^ hcgynder og ender defekt.

Benyttelse og beskr.: p. Bjarnarson, Leifar etc, Kph. 1S78.

1709. AM. 685 d, 4to. Perg. 10 x 12,3 cm. 32 hl. 15. årh. Delvis farvede

initialer og røde over.skrifter. De fleste hlade ere mere eller

mindre heskadigede ved hensmulren. Flere hlade have uregel-

mæssig form. Bl. 32 med undtagelse af en latinsk anråhelse

på bagsiden ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—8\ Um sjålfspekking ok syndamedvitund. Uden

lakuner, .synes at være en fiddstændig afhandling eller i al fald

et selvstændigt afsnit af en sådan.

2) Bl. 8^— 10, Elucidarius („hur hepw vpjo elvcidflnvin").

Begyndelsen til „M. pa uar \mnn a»d", Ann. f. nord. Oldk.

1858, s. 58-'^.


101

3) Bl. 11—24'. Alcuini de virtutibus et vitiis liber — i

islandsk oversættelse.

Begynder defeM ,^Ul fkr?pta gowgu". Snd. den latinslce

teksts kap. 12 De poenitentia.

4) Bl. 24'. („Fyrer h)uena fauk plydi _]e6«s", hvorefter

'v flottagreinir' opregnes.

5) Bl. 24^—29'. 'Algorismus'. Islandsk.

6) Bl. 29'"— 31 ^ Værdiberegning, mål- og vægtaiigivelser,

geometriske og andre beregninger, forskellige alfabeter,

græske og latinske talord, om verdensbygningen efter

'imago mundi'. Islandsk.

7) Bl. 31^. Um Moyses. Gudelige betragtninger; standser

afbrudt.

Af marginaler mærkes bl. 22^' årstallet 1569, bl. 24*' en optegnelse

om et antal fisk af forskellige sorter (isl.).

1710. AM. 686 a. 4io. Ferg. 21 X 15 cm. 2 bl. C. 1400. Af bl. 2 er

en strimmel langs yderkanten bortskåren. Bladene cre be-

skadigede ved anvendelse til indbinding. Efter bl. 1 en lakune.

Isienzkar homiliur. Brudsttjkker.

1711. AM. 686 b, 4fo. Perg. 20,^ X 13,^ cm. 5 bl. 13. årlis beg. Bl. 3

er den øvre .strimmel af et blad (indeh. iult O linjer), bl. 4 det

tilsvarende stykke af et dermed sammenhængende blad, af hvilket

dog mere end ydre halvdel er bortskåren , bl. 5 ydre strimmel af

et blad. To her indlagte bladstumpcr cre overførte til AM. 055

XX/, 4".

Isienzkar homiliur.

Brudstykker. Bl. 1—3 aftrykte i ,,Leifar'^.

Herkotnat og hist.: Ifg. to foran indklicbcdc .scddelnotitscr (tf Arne Mayniisson

have disse blade tilhørt Jon J6nsson pa Ilamraendnr.

Benyttelne og beskr.: Prnmparlar isl. tungn s.C—VIIJ; p. Bjarnarson, Ltifar

etc, Kph. 1878; Gottingische gel. Anz. 1884, nr 13.


102

1712. AM. 6H0 c, 4lo, Vn;i. 18. x Vi cm. 1 hl. (\ 1:J00.

Islenzk homilia (Um betyduingen af tiden for de kristelige

kirkefesters afholdelse).

Brudstyl'kc^ trykt i Frumpartar, s. C— GUI.

Benyttelse og beskr.: Frumpartar isl. tungu: Gottingisclic gel. Anz. Ibbi^nr 13.

1718. AM. 686 d, 4to. Fap. 21,i x 16,5 cm. S hl. C. 1700. Shr. af

Arne 3Ia(/)iuss()ii. Bl. P>" overMæbet.

Afskrift af AM. 686 c, 4to — i to eksemplarer.

1714. AM. 6H7 a, 4to. Perg. 15,9 X 13,4 cm. 6 hl. SJcr. sandsynlujvis 1479,

hovedsageliy med en særdeles fin og sammentrængt skrift., der lader

dbenjilads for initialerne — hl. 1 findes dog sorte sådanne. Rester

af samme hskr. ere AM. 688 0^4^" og AM. 5(1,8"" (hl. 1—3).

Gejstlige statuter og kirkeretlige bestemmelser in. fl. små-

stykker (om tiende; værdiberegniiig; 'logfesta'-formular, for-

mular for trolovelse) — alt islandsk.

Begynder og ender defekt, endv. lakuner efter hl. 2, 4, 5.

o

/ øvre margen hl. 2''' står „An«o åomini M cd° lxx°. nono",

med samme hånd som teksten.

Jon Sigurdssons udførlige heskrivche er vedlagt.

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. J, Kph. 1857—76.

1715. AM. 687 b, 4to. Ferg. 17 x 11,7 cm. 2 hl. C. 1500. Fin og

sammentrængt skrift.

Indhold:

1) Bl. 1^ Gåtur islenzkar.

2) Bl. 1''—2. Tvisongs-melodi i noder med tilsvarende

latinsk tekst.

Herkomst og hist.: Bl. 1'' i nedre margen har Arne Magnusson antegnet

„Fra Gudrunu Ogm?mdardo«ttr i Flatey 1707". Følgende ældre marginal-

notits findes bl. 1" n. m. „feffa tuirongf bock a eij; sj;2cipMr J>orllei|;lToH op

l'kal oi-æniur iieJa epte>- mmn ravdwr | t>vi lirtwii lagdizt han-A av«|gvm gept

liapa fidazt ec fkilda vid hann a rker(d)ingr|(bodvia og ec virfa at l)(e;ir

[kuCi] bjoder m\nn \

og

bioin jun fon liordv l)olTa ])oc'k j lawe". En Greipur

porleifsson kendes som præst på Stadur på Snæ/jallasirond i 16. årh.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 195.


1716. AM. 687 c, 41o. Forj.

103

I. iS,2 X 14 cm. 4 bl. C. 1500. Bl. 1 bcskadifjet.

Optegnelser om messe dage, prædikener (sermouar) med

tilhørende bonner — ^jfl Islandsk.

II. 19 X 14^3 cm. 2 hl. 14— 15. årh. Beskadigede ved

hensmidrcn. Bladene ere opr. beskrevne med stor og regelmæssig

skrift fra 14. årh., hvortil høre røde overskrifter og forskellig-

farvede initialer; senere er (i 15. årh.) storre del af bl. 1 beskrevet

med mindre, sammentrængt skrift.

Indhold:

1) (ældre hånd). Latinske dåbsformularer.

2) (yngre hånd). "> Notitser af Kristenretten ang. barnedåb,

'''Bon ved jordefærd — alt i.slandsk.

Herkomst og hist. : I bl. 1—2 og II ere ifg. marginal-notitser af Arne Magnus-

son „Fra Gudi-unu O^mimåavdottur i Flatey 1707", / bl. 3—4 „Fra Sigurdi

Sigurdzfyne a Firde 1707".

Benyttelse og heskr.: Dipl. Isl. II, s. 48.

1717. AM, ()87 (1, 41o. Frrg. 15 x lOj cm. 2 bl. G. 1500.

Indkold :

1) Bl. 1^ Latinske IVIaria-bbnner, lil fremme af vanskelig

forløsning.

2) Bl. 1^. Islandsk runeremse i versform.

3) Bl. V—2\ Ldnskrift-alfabeter.

4) Bl. 2'. Runestavenes navne med latinsk omskrivning.

5) Bl. 2\ Latinske besværgelsesformularer og bdnner.

Herkomst og hist.: Pd et tilhørende omslag har Arne Magnusson noteret

„l>ctta tbingid 1701. fra Gudrunu Ogumndavdottur i Flatey".

Benyttelse og beskr,: IslenzJcar pjodsogur I, s. IX; P. G. Thorsen, Buncrnes

Brug til Skrift ((Jod. Bnniciis Kbh. 1877) s. 85 (facs.. omvendt); B. M. Olsen,

Runerne i den oldisJandske Lit., Kbh. 1883. s. 107—8; Småstykker mig. af

Samfund til udg. af gi. nord. litt, s. 17 ff.: L. Wimmer . Bie Bunenschrift,

Berlin 1887, s. 281 ff.


1718. A3I. 6S7 e, 4to. Pcnj. 'iO^„ x 2r> cm. 1 hi C. ICOO. linnsidn,

uheshreven.

104

Latinske besværgelsesformularer, tildels hcdafonnig op-

skrecnc, tned nogle g aldres tave i det åbne rum mellem indre

og ydre kreds.

1719. AM. 688 a. 4to. Fcrg. 15,3 x 12 cm. 14 hl. 15. årh. Bl. 14' synes

aldrig at have været beskrevet. Forskellige lakuner.

Indhold:

1) Bl. 1—2. Alcuini de virtutibus et vitiis liber — i

islandsk oversættelse.

Beg. „(h6r)domMr uerd: ap", ender „alla: ymiflegai gunder".

Se den lat. teksts kap. 21— 25.

2) Bl. 3—9'. Um sjålfspekking ok syndamedvitund. Samme

afhandling som i A]\l.


105

1722. AM. 689, 4to. Pap. 20,5 X i5,s cm. 08 hl. 18. århs heg. Skr. af

Magnus Einarsson. Kim de lige sider ere beskrevne. Bindet

betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk kirkeligt hskr.

En tale mod de norske biskopper (Anecdoton hist. Sverreri

regis Norv. illustrans) — gi. Norsk.

Afskrift efter AM. 114 a, 4to.

1723. AM. 690, 4to. Pap. 20^^ X 16,7 cm. 52 hl. 18. århs hcg. Skr. af

Arne Magnusson.

En tale mod de norske biskopper (Anecdoton hist. Sverreri

regis Norv. illustrans) — gi. Norsh.

Afskrift efter AM. 114 a, 4'".

I marginen forsynet med A. M.s egenhændige tekstrettelser

og henvisninger.

1724. AM. 691, 4to. Pap. 21 X l(i,,i cm. 8 bl. 18. århs heg. Skr. af

Arne Magnusson. Bl. 8" ubeshr.

Påfatal.

Rækken har opr. sluttet med Nicholaus IV. hvorefter senere

fire navne ere tilfojede.

Afskrift efter AM. 415, 4'".

1725. AM. 692 a, 4to. Pap. 20 X i6> cm. 16 bl. lospaltet. 17. århs sidste

halvdel. Skr. af præsten Egill Ilelgason (ifg. den gi. katalog).

„"TnOMNHMATA' o: blandede latinske optegnelser af

theologisk indhold.

Ender defekt.

Herkomst og hist.: Hertil hører sandsynUgcis følgende 6U2 vedfojcde JM"'"'

)iotits „f>etta tok eg til liins i Hvainmc liia S' Magnusii Mri^^wsfyiie, til-

heyrer Sigurdi Eigelsfyne i Asgarde, og er med hendi S " Eigels HLilgal'onar".

— Endnu en anden AM"'^ ."cddclnolitH „Madame Hilldar Arngr. dottur i

Hvamme til Ians" findes vedlagt AM. 692, S".


106

172(j. AM. 692 1), 41o. Pap. 21^^ x 10^ cm. Jo Id. (paff. 181-260). 17.

århs shitniii;/. Jil. Ul' uhcskr.

„ti'"'7ti^ Tiiental Miretiæ et Giatiæ |

iu Psalmum 51. Davidis".

|>a(l

cv \n\?ii Ilomiliæ

1727. AM. 692 c, 4io. Pap. 21 x 17 cm. 8 hl (pat/. 2(}l—7(i)- 17. årha

slutninfj. Bladene vise si(j ved skrift o(j pugineriwj som opr.

henhørende til samme lishr. som foreyående nr. Bl. 8'-' uheshr.

„Sendibief til Jons Ulfz fonar" — af Påll Bjomssou.

Dateret 24. uvb. 1671; advarsel mod trolddom.

1728. AM. 692 ti, 4to. Fap. 21 X 16,4 cm. 17 hl. (pag. 277—808). 17. århs

shitniwj. Viser ,sig — bortset fra 1>I. 1^ der ikke er indbefattet

i ovennævnte ældre pagineriny — som henhprende til samme

hskr. som foreg. nr.

Indhold:

1) Bl. 1. Um kbmetuna 1680. Islandsk med latinske citater

efter D. P. B.

2) Bl. 2—5'. „Itineiaiium et Anni lefu Chiifti Histoiia å |

Baptifmo ad Primum Pafcha". Lalin.

3) Bl. 5^-6'. „Ha:monia Refuirectionis". L'itin.

4) Bl 6^—17. „Annotatiunculæ yffer nockur o:acula |

stoiatum Paulinaium".

Epl-

1729, AM. 692 e, 4to. Pap. 21 x 16,^ cm. 50 hl. 17. drhs .slutn. Samme

hånd som på de nærmest foregående numre. Bl. 16 og 2o' erc

indfæstede sedler.

Prédikanir.

Hskr. ender defekt og har vistnok også elkrs lakaner.

173(J. AM. 692 1", 41«. J'ap. 21,3 X 16,s cm,. 9 hl. 17. århs slutn. Samme

hånd som de nærmest foregående nrr.


Indhold:

107

1) Bl. 1. „Sidn S/rof Jons yngm Eiolfsfona/' I Hvam/we J Ndl."

2) Bl. 2—9. „Ex Chiistophoii Heidmani Tractatu de Palæ-

stina five Teaa I

sancta

1625 edito." Latin.

1731. AM. 692g, 4to, Fap. 20,6 X 16 cm. 103 bl Tospaltet. 17. århs

/'. slutn. Samme hånd som nr 692 h— Bl. 67 oy 81 crc ved-

lagte sedler; af de øvrige blade stå manye helt eller delvis blanke^

adskillige bære kun en overskrift.

'Lexicon theologicum' — en art kommentar over forskellige

theologiske begreber. Heri optaget „ANNALES EX MATTHÆO

DRESSERO".

Efter en påskrift hl. 67 " kunde samlingen muligvis skyldes pordur

Bjornsson til Garpsdalur.

1732. AM. 692 h, 4to. Pap. l(i,H X 20^ cm. 52 bl. 17. århs slutn. Forsk.

hænder. Bl. 46" og .52" ubeskr. Bl. 46 senere tilsat.

Indhold:

1) Bl. 1—41. „I^riar predikanir yper 1

|)ann

XXV Dauidz |

psalm". Ifg. den gi. katalog „S*" Pals Biornsfonar i Selardal".

2) Bl. 42. Tvær visur ferskeyttar, af religiøst indhold.

Nedskrevne på et i øvrigt blankt blad.

3) Bl. 43—46 ^ Tveir sålmar, af præsten Okifur Jonsson på

Sandar. Den før.ste med A. M.s broders. Jon Mar/niissons hån,d.

4) Bl. 47—52'. „CoMPAAS |

Rom: 8.". Standser afbrudt.

Ad

Lande liffande Manna: |

Benyttelse og beskr. : J. porkelsson, Om digtningen pd Island, s. 458.

[Ifølge den gamle katalog skulde i nr 602 endvidere findes

„Undervijfan imi Mynt og Mæler fem getur um i Garala og

NyaTeftamentenu" og „Kvæde fem heiter Gudrækne (Author

putatur S' Anigrimur) og Pfalmar ad t6lu tiu med h^ndum

Paals Ldgmanns, S"" Magnufar og Ions Magimfsonar etc",

men disse styklcer mangle nu. Om hovedindholdet af 692 (rime-

ligvis a— c, g findes ikke anført) bemærkes „allt petta fyneft

vera S'' PåLs BiOrnsfonar".]


108

1738. AM. 693, 4fo. Pap. .11^:^ x 10,? cm. 44 bl. C. 1700.

Bl. 1—18'. „|>ridia Bdk Esdræ".

Bl. 18^—44. „Fidrda Bdk Esdræ".

1734. AM. 694, 4to. Fap. 21 s x 16,3 cm. 59 hl. C. 1700. Bl. 6''— S,

59" ubeskrevne.

Davids saltari. De første 34 af Davids psalmer oversatte på

Islands /c, indledede med en fortale oy med udførliye Notæ Didac-

ticæ efter hver psal/me. Standser afbrudt i kommentaren til

34. psahne.

I den gamle katalog benævnt „Pfalltare S^ Pals Bidrnsfonar".

1735. AM. 695 a, 4to. Pap. 10,5 X 16,4 cm. 19 bl. 17. århs sidste halvdel.

Rimeligvis skr. af Markus Snæbjornsson. Bl. 15 er en af Arne

Magnusson indsat, på bagsiden ubeskreven notitsseddel.

Indhold:

1) Bl. IS'. „Postula vyfur Sira Gudmunds Ellendfsona:".

2) Bl. 3'— 9^ Lilja („Agiætt kvædi er heitir Lilia^).

3) Bl. 9"^— 11^ „Lidmur B/s^wps Jons Arafonar".

4) Bl. 11'— 13^ „Nidurstignyngar vyfur".

5) Bl. 13^— 14^ „Eingia Brinia epter ABC".

6) Bl. 14''— 19. Gimsteinn („Kvedlyngur sa Gimfteirn

kallai't"). På bl. 15 udtaler A. M. sig om digtets alder og om

den med urette som dets forfatter nævnte Bergsfeinn blindi.

Nederst bl. 19^' er overskriften til et følgende stykke udslettet.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 63 (stykke 1)'

318, 319, 331 (stykke 4).

1736. AM. 695 b, 4to. Pap. 19,5 X 16,o cm. 14 bl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hånd som foreg. nr.

Konungs skuggsjå. Speculum regale.

Beg. „];>el"s get eg enn fem fir", Brenner.s udg. s. i-^S,

ender afbrudt „enw anwar |

hafdi",

ib. 170.

1 øvre margen bl. V har Arne 3Iagnusson overført følgende

overskrift fra 695 a, bl. 19" „Skrifad ur Stiorn litid agrip".


109

1737. AM. 695 c, 4to. Fap. lO^r, x 10 cm. 12 hl. 17. århs sidste halvdel

Samme hånd som 695 a— h.

Indhold:

1) Bl. 1—2. „Firfti partu2 vm/w Grundvdll og vndirlag |

riettrar Lagalyftai". En juridisk undersøgelse på grundlag af

latinske citater.

2) Bl. 3—10^ Hirdsidir („Hie: Byria: Hirdfidu sem j Jons

Logbok I

eiga

ad ftanda; j Chriftindomz Bælke ad end|uduin

Elleffta Capitula. firir framan |

Kongz

pegnfkilldu").

Bl. 5'—6^ opr. oversprungne, ere senere af skriveren ud-

fyldte med latinske sentenser.

3) Bl. 10^-12. Latinske småstykker og sentenser, lug.

med „De mendicantium importuuitate cohibenda".

Ender afbrudt.

1738. AM. 695 d, 4to. Paj^. 10j. x 16^, cm. 24 hl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hund som 695 a—c. Bl. 24^' ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl, 1— 18^ „Barn doms Saga Christi", med tillæg af

„Wmm fimtan Pyflarstadi vors Herra" osv. (hl. 14"— 18).

2) Bl. 18'—20^ 'Vm/?7 xij Plaagur xij kyn|)ætta Juda'.

3) Bl. 20 ^ „Wm/77 siø vysu Meiftara Mirkva rædu".

4) Bl. 20^-23 ^ „Måltæki vr Heilagri Ritnyngu". Standser,

som det synes ufuldendt, midt på siden.

5) Bl. 23'—24^ „De Chrifti Merito". Latin.

1739. AM. 695 e, 4to. Fap. 2I2 X 16,7 cm. 12 bl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hånd som 69.5 a— d. Bl. 11— 12'' ubeskrevne.

„Wm/n Falska Tungu edui vonda |

Bakmælgi".

Forf. af Justus Li})sius. „Trauslator Markus Snæbidrns-

fon i Afe" har Arne Magnusson noteret i nedre margen bl. 1'.

Bl. 12" er med undtagelse af nogle latinske sentenser og

islandske lægeråd ubeskrevet.


110

1740. AM. 695 f, 4etta kuer a es; Biorii

Anno 1692".

Son

med liiettu |

II. 18,1 X 13,7 cm. 2 hl. .

margen af'^liåren.

Lækningabok.

15.

årh. Af hladene er nedre

1) „Regime« contra pestilenciaw?". Islandsk.

2) Nåttnrur allra gimsteina (en h(dr side). Ender defekt

„t/Z peff at ad".

III. 20^.^ X 14,3 cm. 2 hl. C. 1400. Spor til røde over-

skrifter og ini tinler. Særlig hl.

else til indhinding.

1'' og 2" ere slidte ved anvend


Indhold:

111

1) Bl. 1. Melkolfs {scedv. Markolfs) saga ok Salomons

konungs. Beg. „I panw tima er falomou", ender „pa pmwr

hinw".

2) Bl. 2. Placidus saga. Fragment^ aftryht Heilagra manna

sogur II, s. 209—10.

IV. 18,4 X If) cm. 1 hl. Tospaltet. 10. årh. Beskåret

forneden og langs den ene side.

Prédikanir.

Fragment; siderne begynde og ende henholdsvis „manwen??

ap vphafi" — „min ord med"', „vel fkickad" — „alleinazta

riettlæ".

V. i^,7 X .9 cm. O hl. 1.5. årh. Delvis stærltt heskadigcde.

Bl. G er hun øvre halvdel af et på hagsidcn nu hlanki hlad; også

et af de andre hhide har hagsiden delvis idieskreven.

Leidarvisir at gylla ok hreinsa gull ok silfr o. fl. For-

skellige fragmenter.

VI. iSs X 12,2 cm. 4 hl. Kl. årh. Sværtede og slidte.

Elucidarius o: den theologiske E. i fri bearbejdelse.

Bl. 1 heg. „liking at ein", ender „bzavde og vine. ^Ap".

Bl. 2 heg. „vpp rifv holldzinf", ender „Enw par fem".

Bl. 3 heg. „alldae j by2d", ender „ero par 07".

Bl. 4 heg. „So vilia o


VTIT. 15 ti X

Prédikan.

Beg. „.

112

12 cm. 1 bl. f). årh. Beskåret foroven.

. pa er liann leid(d)i Ul baua", ender „Jofep ok

Ju//gprM maria vaed l)etra(?)".

IX. 16 X 8,2 cm. 2 hl. 15. årh. Bægc/e blade ere beskårne

foroven og desuden langs ydersiden, så at af det ene kun en

smal strimmel., af det andet omtrent halvdelen er tilbage.

Prédikan.

Frcinstilling af Kristi fødsel; æmnet synes beslægtet med

indholdet af 096 VIII.

X. 15^a X 10,2 cm. 4 bl. 10. årh. Slidt ved anvendelse

til indbinding.

Reglur um kirkjusidi — lutheransk.

Beg. „k/rkiunne mege uel hey2a^, ender „suo allej j".

XI. 10 X 11,5 cm. 1 hl. G. 1500. Stærkt beskåret for-

oven og langs inder.^idoi.

Ptolomæernes historie - islandsk.

Beg. „til famaws fapuacZe", ender „oc faa hiun".

XII. lOfi X 9 cm. 2 bl. 15. årh.. De to sammenhængende

blade ere stærkt beskårne på alle kanter og på ydersiden helt

ulæselige ved slid.

Andreas saga postola.

Brudstykket indeholder bl. 2'' følgende kapiielbcg. „En er

hin hrilagi anclrms \)Ostuli kom til 'pess ftadflr er kroffi(nn)".

XIII. 15 X llfi cm. 2 hl. 15. århs slutning. Beskadigede

ved slid og bl. 2 destiden hullet.

Prédikan.

Bl. i heg. „heprr ^ud oss keut", ender „j meffuii»i".

Bl. 2 beg. „pvi j bug", ender ulæselig.

18. 4. 90


113

XIV. lås X 11,5 cm. 2 bl C. 1500. Af hl 1 er han en

smal strimmel foroven nærmest ryggen tilhage; hl 2 er hesJcadiget,

særlig foroven, hægge hlade desuden ved slid omtrent ulæselige

på indersiden.

Gudfrædis ritgjord.

Midt på hl 2" begynder „Si otte caj)ztule^, hvori fremhæves

fordelen ved at dommes af retfærdige fremfor af uretfærdige.

XV. 12,8 X 83 cm.. 1 hl C. 1500. Bladet er beskåret

foroven og langs ydersiden.

Hugsvinnsmål.

Beg. „. . .

er finu une2".

I pu

pylg enw gack jUu pra", ender „fæll er fa

Schevings udg. (Videy 1831) s. 7—14.

XVI. 15,6 X 12,7 cm. 4 bl 16. århs beg. Bladene ere

stærkt slidte og navnlig hl 2^ og 3^ næsten helt ulæselige;

hl. 2— 3 beskårne forneden.

Prédikan.

Er væsenlig en pislarsaga Krists — brudstykker.

XVn. 18,5 X 13,9 cm. 7 bl 16. årh. Særlig bl 2"" og

5" ere stærkt slidte. Spor til røde overskrifter og farvede initialer.

Pislarsaga Krists.

Beg, „kæra hann pn keifaranum", ender „po hann j:aftac?e

med brav". Forskellige lakuner.

XVIII. 16 X 15 cm. 2 hl. 15. århs slutn. Rester af

en stbrre rød initial Bladene ere beskårne foroven, slidte og

hullede. Lakune efter hl 1.

Barlaams saga ok Josaphats.

Beg. „.

. .

I pockv

bwrt at hamda", ender „hæpilig fe itJ

pesa fem vor heraa..". Ungers udg. s. 145 og 160.

XIX. 9 X 12,.3 cm. 2 hl G. 1500. Bladenes nedre halvdel

bortskåren.

8


Pislarsaga Krists.

b«2t I

114

Beg. „Eu?(/ um morguniw fnemwa", nul. „tak hann ]

. .

."

XX. 18,4 X 14i cm. 2 hl IG. årh. Stor skrift, men

hladenc sværtede og slidte.

Bibliusaga.

Indeholder hl. a. hegyndelsen af hrretningen om „(I)Efus

fonwr naue" (o: Josva).

XXI. 21^4 X 15^4 cm. 1 hl. 16. årh. Bladet er gennem-

skåret på langs op yderligere flænget. To flerfarvede initialer

findes, men disse, der intet have med den nuværende tekst at

gore, ere sandsynligvis lævninger af en ældre, ellers udskrdbet

skrift.

Hugvekja.

Synes at handle om den gejstlige lærers rette uddannelse

sammenlignet med de forskellige håndværkeres praktiske virksomhed.

XXn. 19^2 X 15.2 cm. 2 hl. 10. årh. Af hl. 2 er et

stykke langs yderkanten hartskåret. Bl. 1*" og 2" ere sværtede

og slidte. Effer hl. 1 rimeligvis lakune.

Syndajåtning.

Synes at indeholde skildring af et syndefuldt liv.

Beg. „fanwa2lega fæia eg giaznan", end. „hajrn tekwr miog

g2aw|lega vara".

XXIII. .•5,« X '?8 cm. 1 hl. m. århs .


115

XXV. 2I9 X 15 cm. 1 hl. 15. årh.

Hugvekja.

Efter en .skildring af usædelighedens følger indfødes vis-

dommen (viøJcan) talende: forkyndende sin egen pris.

Beg. „pa2 Yeråa. skapader", ender „plotenw. lika sem".

XXVI. 20,7 X 13,4 cm. 1 hl. 16. årh.

Prédikan — lutheransk.

Beg. „at hue: fem fuo er fmwadz", ender „mt'clu betwr

finu hall I da".

XXVII. 11 2 X .9,8 cm. 2 hl. 15. årh. Forskelligfarvede

initialer. Fin og tæt skrift. I hl. 1 et mindre, i hl. 2 et

noget storre hul.

Kapolskar bænir — de fire sidste linjer på Latin.

Beg. „pu p?n hu^ru pawu", end. „filmf dei. Amew".

XXVIII. .9,2 X 7,7 cm. 2 hl. C. 1500.

Kapolskar bænir.

Beg. „einn odaudleg^^r gwrf", end. „_] nafne paudi og

ionar og a".

XXIX. 16,3 X 12,5 cm. 4 hl. 15. årh. Bægge hlad-

parrenes indersider erc stærkt slidte.

Udsigt over kirkeårets katholske helligdage — islandsk.

1"''' bladpar heg. „larteign« laugliti fmwa lærefuema",

ender „fkulum uer panw dag".

2'^"* bladpar heg. „.

„kong: gydmga hugdi at haww".

. . . ok iim[w]a til midfaptanf", ender

XXX. 22 X 13,2 cm. 2 hl. 15. årh. Indersiderne erc

stærkt .didte.

Homiliur.

Beg. „[DJihgis åomtmim deum tuum ex toto(!) anima, tua.

Vpp pra pui", ender „pa elfka egh".

I øvre margen hl. V er med en yngre hånd skrevet „dom?-

nica pr?ma aduentus".

8*


UG

XXXI. 21,3 X 15,4 cm. 4 hl. C. ir>00. Bægge hlaiJpar,

af hvilke navnlig ^'*'' er stærld slidt på ydersiderne ^ synes at

måtte tilhøre samme hshr.

Prédikanir.

leitad".

l^'"' bladpar heg. „Huort fem eg et. eda drcck", ender „at

2'*''* bladpar heg. „fia djrrd gwdf", ender stærkt slidt.

XXXII. 22fi X I-'') cm. 2 bl. 15. århs slutn. Bægge blade

stærkt slidte.

Homilia (Utlegging eiuhverrar dæmisogu).

Beg. „kowtiwg. Skylldi fu pa taka vid d/ottningar meto2d^


117

1743. AM. 698, 4to. Tap. 21 X 16,4 cm. 58 bl. 17. årh. Mcmjinalhen-

visninger; hist og her rettelser indførte med Arne Magnussons

hånd; kolonnerne begrænsede ved gron afstregning til hojrc og

venstre. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk

kirkeligt hskr.

„Stutt Agrip Vm |

Galldra

Konftler og |)e/>ra verkaner''.

Samme skrift som foregående nr^ men dette eksemplar for-

uden ovenanførte titel forsynet med to særlige titelblade (med for-

fatternavn og årstal) og forfatterens egenhændig underskrevne

dedikation til biskop Brynjolfur Sveinsson; ved håndskriftets

slutning findes endvidere biskoppens latinske anbefaling, dat.

Skålholt 6. juni 1656.

Herkomst og hist.: Få et foran indklæbet dobbeltblad oplyser A. M., at han

har fået m vel dette ekspl. som nr 697 hos pormodur Torfason år 1712;

dette ekspl. er efter hans mening skrevet af præsten porleifur Clausson, ret-

telserne ere af A. M. overførte fra 697, hvor de skyldes forf. selv. Sluttelig

giver han en meget ugunstig bedommelse af pågældende skrift.

1744. AM. 699 a, 4to. Fap. 17 x Ui cm. 6 bl C. 1700. Bl. 6" ubeskr.

Indhold:

1) Bl. 1—3'. „vmo(! o: Vitia) x Præceptorum".

2) Bl. S^'—Q. Tvær åminningar til allra peirra er eida

SVerja {^^ hva5 ei9arnir py^a, ^'> hva9 merkir upphafning fingr-

anna).

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson

noteret „Profaftsins S'' Sigurdar Jonfsonar i hollte", hvortil A. M. har fojct

„author primi tractatus profafburenn fialfur".

1745. AM. 699 b, 4to. Fap. 17 x 14 cm. 8 bl. C. 1700. Samme hånd

som foreg, nr; dog bærer bl. 2 iilfojelser med en særlig hånd.

Hist og her ei- opr. ladet plads åben.

t>rjår åminningar 'å pålma sunnudag og næstan fyrir jol'.

1746. AM. 700 a, 4to. Fap. 20,2 X i6> cm. ISO bl. C. 1600. Utvivlsomt

forf.s egenhændige originalhskr. Få hskrs sidste blade og hist

og her inde i bogen findes tillæg med en særlig hånd. Adskillige


118

blade — ved afsnittenes slutning — ere helt eller delvis ube-

skrevne. Bl. 27 o(j 6(j have ikke fuld størrelse; i hskr. findes

sandsynligvis defekter og på nogle steder afvigelser i bladenes

rette orden.

„Lækninga bok S' Odds Oddsfonar a Reinevdllum" — den

gi. katalogs titel.

Optegnelser på Plattysk., Latin og Islandsk: Lægemidler

mod de forskellige sygdomme, recepter, 'Apotecken Oidnung

und Tax der Stadt Hamburgk 1586—87'.

Bl. 130 er et her indlagt blad i S"" af et islandsk kalen-

darium (rim).

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 480.

1747. A3I. 700 b, 4to. Pap. 30,7 X 16,s cm. 12 bl. C. 1600. Bladene

ere skrøbelige og særlig bl. 12 beskadiget. Har ifg. den gi.

katalog hørt sammen med foreg. nr.

Annåll frå heimsupphafi til års 3531.

1748. AM. 701 a, 4to. Paj). 21,4 X 16,^ cm. 98 bl. 17. årh. To for-

skellige hænder samt marginaltillæg med en tredje.

Lækningabok.

Tildels en islandsk oversættelse eller bearbejdelse af den i

AM. 700 a, 4«" indeholdte.

1749. AM. 701 b, 4to. Pap. 2I4 X i6> cm. 24 bl. 17. årh.

Lækningakraptar nokkurra urta.

Bl. 23, opr. ubeskrevet., bærer foruden adskillige penneprøver^

deriblandt nogle på Dansk, begyndelsen til et register, bl. 24

er et indlagt blad af en trykt bog i mindre format med en

kompas-tegning.

1750. AM. 701 c, 4to. Pap. 21,2 X 17 cm. 18 bl. 17. årh.

Um plåstur S. Jernsingers frå Niirnberg.


119

S. 1, (ler synes at have indeholdt en vidtløftig titel, er nu

ulæselig, derefter følger 'Formåli', „Privilegium" og endelig en

afhaudling af S. J. om plasterets brug.

Herkomst og hist.: På bl. p- har Arne Magnusson noteret „fetta hefi eg

feinged a Islandi". En her indklæbet AM"^ notitsseddel „fetta feck eg Ex

bibliotheca Jani RoPæcrantzii" må altså, fur så vidt den angår 701, høre til

a eller b.

1751 AM. 702, 4to. Pap. 19,6X16,2 cm. 72 hl. (fol. 1—71 + 1 his).

SJcr. 1589 af Magnus Jonsson gavili. Marginalia, mest på Latin.

'Speigill pe/rrar faunwu Rethorica vt ap Marco Tullio Cice-

rone og audm*/* til famans tekinw .

. ap meiftara Fridrich

Riedrer ap Friborg J Brifgau, enw JLenfkud ap mier magnufi

Jonf%;d at Haga aa Bardaftzond og Rauda fandi . . Anwo

1589'.

Denne titel findes hl. V, bl. I"" er optegnet en enkelt anna-

listisk notits; resten af hladet, upr. itheskrevet, er senere udfyldt

med annal-notitser for årene 1394—1406, fortsatte for år 1407

i marginen bl. 2\ Bl. 71^, opr. uheskrevet, er udfyldt med

„Litill Anwall Noregs konga", der dog allerede standser ved år

1120 (fejlshrevct 1020).

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson. Om digtningen på Island, s. 380.

1752. AM. 703, 4to. Pap. Blandet indhold.

I. 20 X 15,7 cm. 20 hl. 17. årh. Rimeligvis forfatterens

autograf.

Carmina latina, scripsit 'Th. B'.

De sædvanlig Noctes Setbergenses henæonte digte af præsten

|>orsteinn Bjornsson til Utskålar, indbefattende De principiis

rerum, De geniis qvi Alfi dicuntur. De hominibus Lynceis,

Chronologia naturalis mundi, De revolutione et concursu

seculorum observatis 1672, Computus solstitialis .

Memoria judicis avari et iniqvi.

II. .?.?,2 X 10,1 cm. 4 hl. 17. årh.

Um omagaframfæri.

. 1671,


120

III. 21 X iff,6 cm. 2 hl. 17. dril. lieskaditjedc ved slid

af hanterne.

Domasafn.

To fragmenter; dommene dat. 1627 og 1029.

IV. 21 X 14 H cm. 10 hl. Sier. 1638—40.

Regnskab over afgifter af jordegods, fartojer m. v. fra

Snæfell sne s -egn en (Islandsk). „ Joni Sigu2ds syne j hond |

Anwo 1638 1639 1640" står skrevet på forsiden.

V. 20,5 X 16,1 cm. 3 U. Skr. 1608 af Ormur Vigfusson.

Holtsbréf.

Forskellige i et fra O. V. på Hvitdrvellir skrevet privathrcv

til lagmand Gisli pordarson indeholdte dokumenter angående

gårdoi Holt under Eyjafjoll.

VI. Indtil 33,4 X 20,8 cm. 15 hl. og hladstumper (incl. 2

^jfsfce notitssedler).

Aktstykker og breve — synes udtagne af en storre samling.

1 (3 bl.., beskadigede). Latinsk brev fra 'Johannes

Gud[mundi]' i Grindavik til 'Otto Enarus' på Holar, 1588.

2 (1 bl.). Latinsk testimonium for 'Gmmerus Biomo-

nius' ") fra Claus Worm, "^^ fra 'Jacobus Finck' (på universitet-

ets rektors vegne), Hafniæ 1629.

3 (5 bl. incl. en AM}^ seddel). 'Husavir9ing å Bessa-

sto9um', den udførligste^ af år 1666, på Dansk, endv. to mindi'e

optegnelser, deraf én fra 1663 på Islandsk.

4 (1 bl.). Kopi af et dansk kongebrev, dat. 27. febr.

1648, ang. en grevinde Kirsten Munk vedrørende sag.

5 (2 bl.). Brev fra bp Brynjolfur Sveinsson til lagmand

Sigur9ur Jonsson, Skålholt 1. maj 1674 (isl.).

6 (1 bl.). Hovedpunkterne af lagmand Sigur9ur Jons-

sons liv, t 1677 (isl.).

7 (1 bl.). Om enhjornings- eller narhvals-tænder:

*) Citater af forskellige skrifter, alle — med undtagelse af

Kongespejlet — på Latin, ^'> Islandsk optegnelse om samme

æmne — med påskrift „R' Gudbr. Til H^ Oddz E. S."


121

Indlagt er en indholdsfortegnelse af Jon Olafsson fra Grunna-

vik, svarende til den gamle latalogs; herefter skulde i nr 703

endv. indeholdes „Sion S"^ Jons Eyolfsfonar 1683", „Epita-

pliiuni Brynjolfs Bifkups yfer Son finw Halldor fem do i Eing-

lande 1676 {sål., o: 1666)", „Domur um Kaupfkap Utlendfkra

vid Islendska 1615", „tryckt forordning om Confumpt. verket."

En indlagt AM^^ notitsseddel bærer påtegningen „Lågmannfens

Sigurdar Bidrnsonar".

1753. AM. 704, 4to. Ferg. 18,6 X 13,5 cm. 16 bl. 16. årh. Stærkt be-

skadiget, hovedsagelig kun usammenhængende bladstumper.

Blomaros.

Digtet begynder defekt „p2ydmn aumra lyda".

Herkomst og hist.: Ifølge en tilhørende notitsseddel har Arne Magnusson fået

disse blade — som det synes i et ^kver' — fra pordur Steindorsson.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 44.

1754. AM. 705, 4to. Pap. 20,^ X 16^ cm. 2A bl. (incl. forsatsblad). 18.

århs. beg. Bladene ere stærkt beskadigede ved fugtighed. Gennem-

gået og rettet af Arne Magnusson. Bl. 24" ubeskrevet.

Lilja („Hier byriar Liliu").

Herkomst og hist.: Af Arne Magnussons notits på forsatsbladet og en til-

svarende i marginen bl. 1^ fremgår, at håndskriftet er afskrevet efter en

'membrana recentior', som A. M. havde fået af rektoren i Skålholt „Domiuus

Magnus Marci, poftea Sacerdos Greuiadtbadenfis".

Benyttelse og beskr.: Med hensyn til dette nr og de øvrige hskrr af Lilja sml.

F. Johannæi Hist. eccl. Isl. II, 399.

1755. AM. 706, 4to. Pap. 2I3 X 16,7 cm. 20 bl. 18. århs beg. Samme

hånd som foreg. nr. Gennemgået og rettet af Arne Magnusson.

Lilja.

Herkomst og hist.: På en foran indsat seddel meddeler Arne Magnusson

„Lilia Ex membrana, non vetufkå kominni til min fra fordi Steindorslyue.

Er accuraté confererad, Exemplar fordar er eydilagt, \t\'\ \>ad var fo fued

i hryggnum, og yfer allt meirnad, ad ecki vard conferverad, var 1)6 allælt

alllbadar. Eingin infcriptio var iyrir qvædinu. Qvæded var in moni1)rana

allftadar dilbingverad i halfvers, eins og hier."


122

1756. AM. 707, 41o. Fap. J21,4 X 17 cm. 45 bl. 18. århs he(j. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de lige sider beskrevne. Indbundet i

omsluff, dannet af et dobbeltblad af et rifjt ornamenteret latinsk

kirhcVujt hskr. (pery.).

Lilja.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

,.Lilia Ur Holmsbokinne i litlu 4'". er eg leck af fordi PetrsCyne hvar a

eru m6rg papiCk qvæde. NB. inscriptionem, qvæ Eylteino carmen adCcribit

in hoc Codice".

1757. AM. 708, 4fo. Pa2). 21^o X 16j cm. 64 bl. 18. århs beg. Kun de

lige sider ere beskrevne. Gennemgået og rettet af Arne Magnus-

son. Bindet er et omslag , dannet af et dobbeltblad af samme

hskr. som foreg. nrs.

Gimsteinn eller Krossdråpa.

Herkomst og hist.: På bl. 1'' har Arne Magnusson skrevet „Hier hefur vpp

KrolTdrapu |

Halls preltz".

Benyttelse og heskr,: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 319.

1758. AM. 709, 4to. Fap. 20 x 15,4 cm. 53 bl. 18. århs beg. Kun de lige

sider ere beskrevne. På de første sider ses adskdlige rettelser

af Arne Magnusson.

Gimsteinn eller Krossdråpa („t'etta Kuæde kallaft Gimm

med Liliu Lag").

Steirn ]

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Fra Gudmuiidi i Mideinge".

Benyttelse og beskr.: Som foreg. nr.

1759. AM. 710 a, 4to. Fap. 21 3 X 16,s cm. 38 bl. 18. århs beg. Skr. uf

Jon dlafsson. Kun de lige sider ere beskrevne. Bl. 12, 26,

35— 36 ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—11. Mariukvædl („Heyidu hialpin fkæ2a").

2) Bl. 13-25. Nil


123

1760. AM. 710 b, 4to. Pap. 16\s X 15,2 cm. 6 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Bl. 6" ubeskrevet.

'Variæ lectiones ur Chriftoforus vi|funi, er eg feck fra

Gudrunu Hakonar dottur'.

Benyttelse og beskr.: Ib. s- 84.

1761, AM. 710 c, 4to. Pap. 21,2 X 16,8 cm. 20 bl. 18. århs beg. Skr. af

Jon OJafsson (den gi. katalog). Kun de lige sider beskrevne.

„Nidurftignings vifur |

(Jons

hisku^s Arafonar)" — Arne

Magnussons titel på forsatsbladet.

Herkomst og hist,: På forsatsbladet er af A. M. noteret „Ur pergamentzblådunum

fra S^ Olafi Girialyne å Hofi".

1762. AM. 710 d, 4io. Pap. 21,3 X 16,s cm. 30 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Med undtagelse af titlen cre kun de lige

sider beskrevne.

Michaelsflokkur Halls prestS („Hier heftir Michaels flock I

HaUz preftz").

Benyttelse og beskr.: Ib. (J. park.) s. 317.

1763. AM. 710 e, 4to. Pap. 21,2 X 16,7 cm. 4.1 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Med undtagelse af titlen cre kun de lige

sider beskrevne.

Nikulåsdråpa Halls prests („Hier hefur Nichulas drapu |

HaUz .p.").

Benyttelse og beskr.: Ib. s 319; Carpenter, Nikolåsdråpa Halls preats,

Halle 1881.

1764. AM. 710 f, 4f 0. Pap. 21 x 16,7 cm. 84 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Bl. 34" ubeskrevet.

Blomaros — Afskrift af AM. 704, 4'".

Benyttelse og beskr.: Ib. (J. pork.) s. 44.


124

1765. AM. 710 g, 4f o. Pap. 21,g x W,6 cm. 85 bl. 18. århs hc(f. Skr. af

Arne Magnusson. Delvis kun de lige sider beskrevne. Bl. 10— 21^

.%', 46, 55—56, 07—68, 76—78 helt ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 2—18. Krossvifur Jons bps Arasonar.

2) Bl. 23-35. „Kroffkuedi af Kalldadar nefkroffe".

3) Bl. 38—45. Krosspulur ('Carmen de Chrifto et Cruce'

A. M.).

4) Bl. 48—54. Krossvisur gomlu („Gud himnanna |

manna").

grædare

5) Bl. 58—66. „Krofs virur" („Saiman gud med sætri grein").

6) Bl. 70—75'. 'Kroffvifur' („Fyrer lat mier iungfruen

hreina").

7) Bl. 80-85. „Olafs vifur" („Herligt folk ok hæverfkar

pioder").

Herkomst og hist.: Foran hvert enkelt stykke bemærker Arne Magnusson på

det tilhørende forsatsblad, at indholdet er a/skrevet „ur peim rotnu kallTkinns

bl6dum in 4*°. fra S>- Olafl GiClafyne a Hofe i Vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 30, 69, 76, 77, 78 pp.

1766. AM. 710 h, 4to. Pap. 21,3 X itf « cm. 10 hl. 18. årlis beg. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de lige sider ere beskrevne.

Sankti Olafs vi'sur („Hen-a Olaf hialpari Noregs landa").

Herkotnst og hist. : På forsatsbladet bemærker Å. M „ feffar Olafs vifur Helga

eru ritadar ur KallTkiuns buk in 4'° minori, er eg fieck hia Halldore

Biarnafyne i Breidadal i Onundarfirde".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 310—11.

1767. AM. 710 i, 4to. Pap. 21 5 X 16,6 cm. 8 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de lige sider crc beskrevne.

Olafs visur helga („Miodiu- af mærdar blandi").

Herkomst og hiM.: Ifg. A.M.s notits på forsatsbladet „fkrit'adar epter blådum

fordar Steindorsroiiar in 4'" a kallTkinne".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 29.


125

1768. AM. 710 k, 4to. Pap. 21,4 X ir>,s cm. 18 hl. 18. årh.s heg. Sir. af

Arne Magnusson.

Magnusdiktur Eyjajarls.

Herkomst og hist.: Ifg. A. M.s notits på forsatsbladet afskrevet efter samme

membran som AM. 710 h, 4'".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 83.

[Ifg. den gamle Tiatalog sJculde AM. 710., 4''° endvidere indeholde

„t^efse papisk Qvæde fkrifud a finwe Bladfidu med

hende Jous Olafs fonar biriaft fo: J6fur gefe uphaf.

Petur er Pafe Drottens. Drotten)? gef pu mier matt.

Poftulanw fkulum vier prifa leita (um S. P.). Prifa

villde eg prudanw dickt (er um S. Jacob), Flioded

ecke finna ma (um S. Mariu), Dirdarfullr Drottin«

(de eadem). Hlydi alier Ytar fnialler ode minum.

Fader Vor Chriftur i Fridinum hædfta med hende

Ions Sf. og parin/d Rifrillde af Cathrinar qvæde med hende

Ions Olafsfonar. Rofa biriaft Fader og Son a Hædftum

hædum fkrifud a adra hveria bladfidu (med Arne Magnussons

hånd)''.]

1769. AM. 711 a, 4to. Pap. 21^2 X 10,3 cm. 126 hl 18. århs heg. Skr. af

Arne Magnusson. Som regel ere kun de lige sider beskrevne.

Imellem de for.^kellige afsnit ad.'ikillige ubeskrevne hlade.

Mariuvisur o: Safn af Mariuvifum.

1) Bl. 2— 7. Beg. „Heyr mik dyruzt drottins fra".

2) Bl. 12—13. Beg. „Fyfer mig at fremia diet".

3) Bl. 18—23^ Beg. „Maria heyr mik haleitt vif". På

de ulige sider ere varianter anførte fra AM. 242., fol.

4) Bl. 26—37. Beg. „Heyrdu til upphafs orda". Titel

„Vitnis vifur af Mariu".

5) Bl. 41—51. Beg. „Dyrdar gef pu doms u6rdur".

Titel „Mariu vifur er Maria gaf barn einne bonda

konu".


12G

6) Bl. 55—58. Bcfi. „Einginn he^o-di ok einginw fa".

7) Bl. G2—68. Beg. „Heilags anda holHn glæft".

8) Bl. 72—83. Bed. „Hæftur heilagur andi". Bl. 7.5 er

dog et opr. lø.


127

[Ifg. åen gamle Jcatahg shddc i nr 711, 4*° findes „qvædam

vero manu Joh. Olavii"].

AM. 712 a, 4to. Pap. 31 s X 16,c, cm. 12 hl. 18. årlis heg. Skr. af

Arne Magmisson. Kun de lige sider ere beskrevne.

„Heims ofome''.

Beg. „Hygg eg heildur feggium".

Herkomst og hist.: Ifg. A. ilf.s notits på forsatsbladet „uppfkrifadur ur l)eim

rotnu kaltTkinns blådiim in 4'°. fra S " Olafi Giflafyiie a Hofi i Vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. lOH.

AM. 712 b, 4to. Pap. 21^5 X 16,8 cm.. 13 hl. 18. århs heg. Skr. af

Arne Magnus.'ion. Bl. 13^ uheskr.

„Heims ofome".

Beg. „Hvad mun verolldin vilia".

De tdige sider optages af varianter fra et andet, nu tilintet-

gjort eksemplar.

Herkomst og hist.: På forsatsbladet meddeler A. M. „ferfe Heims ofome

er i fyrlbu ritadur epter pergaments hl6dunum fra S'' Olafi Gisla fyne ii

Hofi i Vopnafirde. Sidan er hann oonfereradur vid bok fordar Petursfonar

a Holme (O: A. M.622,4*"), hvar hann ftod, innTkrifadur manu recentiore

enn peirre fem er ii allri bokinne; 1)6 eigi midg nyrre". Disse stærkt hensmulrende

blade „eru nu eydi lågd, med |)vi pau fo fuin voru, ad eigi kunnu

ad conferveralb". Titlen var „Heims o('ora[e] er Skalldfueinn kuad".

AM. 712 C, 4to. Pap. 21,c, X 10j, cm. 10 hl. 18. århs heg. Skr. af

Arne Magnusson.

„Heims ofome".

Beg. „Maurg er mannzens pina".

De ulige sider optages af varianter fra et andet, mi tiUntet-

gjort eksemplar i samme hskr. som ovenfor nævnt (o: AM. 622, 4'").

Herkomst og hist.: Ifg. A. M.s notits på forsatsbladet er afskriften tagen „epter

l)ergaments blådunum fra S'' Olafi Giriafyne a Hofi i Vopnafirde", derefter

konfereret med et eksemplar „i bok |)cirre er eg feck fra forde Peturs fyne

a Holmi, og er i litlu 4'". par var haiiw sine; uUo titulo vel aliqvå ini'crip-

tione, og med nyrre hendi en9i bokin l'ialf, |)6 ecki mi6g nyrri". Disse

blade, der vare beskadigede, bleve efter kollationeringen tilintetgjorte.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 103 anm.


128

1774. AM. 712d, 4to. Pap. 21^ x 10^ cm. 10 hl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de lige sider cre beskrevne.

„Hugraun''.

Beg. „Hver fem treyfter heimiim a".

Herkomst og hist.: Ifg. A. M.s notits på forsatsbladet afskrevet „epter |)eim

rotiiu kalfl'kinns bl6dum in 4'°. fra S »^ Olafi Giflafyne a Hofi i Vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 98.

1775. AM. 712 e, 4to. Pap. 21,4 X lO^s cm. 18 hl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de Uge sider ere beskrevne.

„Fridar bon".

Beg. „Hæftur bid eg at himnatiggi".

Herkomst og MM.: Ifg. A. M.s notits på forsatsbladet „upprkrifud ur pergaments

blådum in 4'". er eg fiek fra forde Steindors fyiae. er accurate col-

latum. Var bågulega bokfkafad i pergaments bl6dunum, eins og ^ad væri

fkrifad af vidvæninge".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 98.

1776. AM. 713, 4to. Perg. 19,s X lis cm. 73 bl. (pag. l—UG). 16. århs

1ste halvdel. Ældre kan håndskriftet på grund af sit indhold

(digte af Jon Arason) ikke gores^ om det end ifg. skriftens

karakter — samme hånd som AM. 604, 4'^ — snarest vilde være

at henføre til slutningen af 15. årh. Sorte initialer. Hvor titel

findes, er denne anført med fin skrift i marginen. Ved hskrs

beg. ere de fleste blade mere eller mindre beskadigede, særlig i

ryggen; af de senere ere bl. 62— 68 mest medtagne. Nogle blade,

særlig bl. 60, have ikke fuld storrelse. Begynder og ender defekt

og har desuden flere lakuner.

Indhold:

1) S. 1—5. Rosa. Beg. defekt „malms ap giænwm palma".

2) S. 5—16. Lilja.

3) S. 15—20. 'milfka'. Ender defekt „hm prryiigåum kioiie"

4) S. 21—23. Gudmundar drapa Holabiskups, sem br63ir

Arni Jonsson orti. Beg. defeki „letwren uotta".

6) S. 23-28. „mey/a |

drapa".

6) S. 28—32. Dæglur {„åæghir eru |

J5. 6 90

petta"

i marginen).


129

7) S. 33—35. Syndavisur („fynda uifu2" sÅrcvet nederst på

foregående side).

8) S. 36—37. Mariuvisur. Beg. „Agæt vil ec pier odenw

^æ.ra'"''.

9) S. 37— 38. Mariuvisur. Se//. „Fyse2m?catpemiadickt".

10) S. 39—40. Adams bdur. Beg. dcfeU „Bryniar fig med

fyftrum fid".

11) S. 40—41. Mariuvisur. Beg. „Einginn heyadi og eiwg-

inw fa".

12) S. 41—43. Bodunarvisur. Beg. „Ave dyjuzt djofa".

13) S. 43—45. Krosskvæål. Beg. „]^at er iipp hafligt".

14) S. 45—47. Krosskvæål. Beg. „Gvd liij^manwa".

15) S. 47—49. Krosskvædi. Beg. „Fy2rr lat mier ,]vwg

prwen hreina".

16) S 49—51. Kvæd! um Kaldadarnesskrossinn.

17) S. 51—54. „pe(turs) |

og fkæ2".

d/ct(ur)".

Beg. „Ma2ia eatu miUd

18) S. 54—56. „hei//7S ofome". Beg. „Mau2g er memnzens

pma".

19) S. 56—58. „heims ofome". Beg. „Hvad muw veroUdin

vilia".

20) S. 58-59. „thomaf |

d/ctui

|

aich(i)

|

episcop/".

21) S. 59—62. Mariuvifur. Beg. „Majia vil ee pe moder

guds".

22) S. 62—66. „(N)idf//'ftig|(n)i/7gf vifwr".

23) S. 66-71. Ljomur.

24) S. 71—74. „andl(e)af d(ictur)". Beg. „Ma^ia drottui>?g

milld og blid".

25) S. 74—75. „andreaf |

tivnan ty2a"(?).

d/ctvi".

Beg. „Teimene.'^ wett ec

26) S. 76—79. Mariuvisur. Beg. „Heidrn villda ee lielgaw

kr?ft".

27) S. 79—80. „petwrf viTur".

28) S. 80—81. Mariuvisur. LVr/. ^Ma2iahey2m?ehaleittuip".

29) S. 81—83. „mariv |

jvMgprf l'kæ2r".

vifva".

Beg. „Jhefuf moderenw

9


30) S. 83—85. „vitnis |

til iipp haps 02da".

130

Vlfvi

| ap

31) S. 85—87. „mariv N\{ur er |

manv". Beg. „Heyidu

raana

gap bom |

bowda kono". Be


131

50) S. 134-38. „(l)aU2e/7Clws |

liei(lagi) andl".

(d)lCtui".

Beg. „Heyz ]ni

51) S. 138—41. „(chnstOF)OIf/s (v)lfvi". Beg. „Hæftw gud

ec heite aa p?c".

52) S. 141—46. „vifvi a(p) |

vm fkal bioda". Benævner sig selv Si9b6t.

rufon/7(u)".

Befj. „B2agarens

53) S. 146. „olaps vlfui". Beg. „Gvd yadrr oh fon". Ende

defekt „Kong olap?


132

4) Bl. 10'— ir. Hugbot. LV7. JHijn- villbjagfmidbioda".

6) Bl. 11 — 13'. Nidurstigningsvisur. Ben. n(D)ja2pligtt ej

mier ad dicktta".

6) Bl. 13'-^. blafs visur helga. Beg. „(M)iodu2 ay mæida:

blandi".

7) Bl. 13'. „Ein pin visaa" 0: Sfinxar gåtan. Ender defekt

„dy2^^ geyft ei".

8) Bl. 14'— 15'. Sålmur. Bc(). „(L)ipaiidi lipfins æde".

Melodien tilsat med noder.

9) Bl. 15'— 16'. Visur um stulku. Beg. „Kialazius ættlaa

eg k2ufa2 1112^".

10) Bl. 16'-\ Åstarvisur („eytt kvæde"). StiJrste delen af

hl. 16^ ubeskreven.

11) Bl. 17—18'. Saknadarvisur. Beg. „Huad er pasift vit

prædi".

12) Bl. 18"^. Lilja. Begyndelsen til „tiio japwalldra _] fijnu

valldj".

13) Bl. 19'. Mariublom. Digtets slutning fra j^og Eeyr fem

gjofin gzæn",

14) Bl. 19'— 20\ Kvæd! um hinn fortapada son. Beg.

„Hei]mu2 j hamiugiv g2ei]nvmm".

15) Bl. 20'—21'. 'Ein pavgvi nij aais vyfa'. Beg. „Gwdz

vie2 giæfkv pjijfvm???".

16) Bl. 21'—22'. Krossvisur („Eit,t kuædi ap Pijfl ]esn

christi""). Beg. „(F)ader og sou med fætleiks fkyu".

17) Bl. 22'— 23'. Pislarmlnning. iiery. „(H)elgiPalus hepui

}K/r/ kieut".

18) Bl. 23'— 24'. „Eitt Jdiunar \Lvæde''. Beg. „Hæfter

ftæftiir liimnwa tig_9e".

19) Bl. 24'-26'. „Bodojda WyfuR". Beg. „(D)icktt vil ec

dy2an hepia".

20) Bl. 26'—27'. Fædingar vifur („vm oXnisti pæ[diug]").

Beg. „By2ia fkr// fiio bjaga.uus fjiil".

21) Bl. 27'—28'. „Laffarz/s wijfa". LV/. „(L)opadw»'fie2ttu

laufn^yriuw gode".

22) Bl. 28'—29'. 'Heims ofoml' o: ElUkvæM. 5e^. „(S)vp-

tuiigs fouwr gilldi".


133

23) Bl. 29--30\ „Hiona Srn/7a". J5f^. „(Æ)dftu2 einualldz

hena," . Ender defekt „pau ikal huojc/^e".

24) Bl. 31"^—32^. Heimsbsomi. Beg. defeJd „patt vm

heimfins ædi".

25) Bl. 32^—33. „NyaiS giop". Digtet beg. „(M)yfkunw

pijna milld^tr Gud".

26) Bl. 34. Skriptarminning („[A]giætu2 kuedlmgu2 sem

heyte2 [fkripttar ?] | minwing

.... s:"). Beg. „Huga2 myns

pi2re hapda eg æfku mane". Synes at ende defeJct „pac? var

sagt ad pena .

.".

Herkomst og hist.: På et tilhørende omslag har Arne Magnusson skrevet

„G6mul qvæde fra forde Stein|d6rs fyne". Nogle vedlagte sedler indeholde

hans indholdsfortegnelse ; af denne og af den gamle katalog fremgår, at styk-

kerne s. 18^— i5'" (nu overstregede ved en streg på langs ned over bladet) den

gang have været fuldstændige ;

endvidere fandtes da her „Carmen cujusinitium:

Hæftur bid eg ad himnatiggi Kallazt i ViPnabokinne (pag. 273) Fridar

bon". Stykke 8 er — med skriverens hånd — underskrevet „Jon Olapsfon".

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur II, Kph. 1878, s. 546; J. porkelsson, Om

digtningen på Island, s. 20, 78, 86, 96, 101, 103, lOå, 106, 107, 108, 191, 317,

318, 321, 331, 438, 443, 485 — citeret som a (bl. 1— 16, der en tid have været

opførte som AM.723b,åt") og b (bl. 17—34).

1778. AM. 715 a, 4to. Pap. 21 X 17 cm. 21 hl. 18. århs beg. Shr. af

den ældre Jon Sigurdsson.

Lilja.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel bemærker Arne Magnusson „Lilia

Ur Kaltrkinrjz bl6diinum fra Bolftada hlid, fem cru in Octavo. ritud af

Jone Sigurdz ("yne Studiolo i Kaupmanwa h6fn 1728".

1779. AM. 715 b, 4to. Pap. 21b X 1(>,6 cm. 7 hl. 18. århs heg. Bl. 7,

hvoraf 1^1^ side uheskr.^ tilfojet af Arne Magnusson.

„Lilia. I Eptir

Membrana Ecke gamallre sta^rett skripud".

Herkotnst og hist.: På forsatsbladet har Arne Magnusson noteret „Lilia

Skrifud epter KallTkinnc er fanMft i Bolftadahlid epter forltein Benedicts

Ion Var ^elTe meml)rana atqvæda litel, epter |)vi fem mier fkrifadi vicclégmadurenn

Pall Jons l'on Widalin, er hetta exemplar mier fondt hefur.

A fama Kalffkinne var Pislargratr, af hverium eg og hefi copiu med

|)efrari fåmu hendi".


134

1780. A3I. 715 c, 4to. Pap. 21^^ X i6> cm. 3 bl. 18. årha bcy. Samme

hånd aom foreg. nr.

Pislargråtur („Hier byriar Pijflaigiat").

Foran er (i linjer hl. V ooerat udslettede, der have indeholdt

slutningen af Lilja.

Herkomst og hist.: På forsatsbladet har A.M. en notits af tilsvarende indliold

som ved foreg. nr.

1781. AM. 715 d, 4to. Faj). 2I3 X i6> cm. 10 hl. 18. årha beg. Skr. af

Jon Torfason.

Pislargråtur („Nu Byriar Pijslargråt").

Herkomst og hist.: „Ex membranå recenti, communicatå per Magnum Marci,

Rectorem Scliolæ Scalholt." har Arne Magnusson noteret hl. i'' øverst.

1782. AM. 715 e, 4to. Fap. 21,6 X 16,7 cm. 50 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de lige sider ere beskrevne.

Nåd. Beg. „Hey^^ milldingur allra alda".

På en ved bl. 47 indlagt seddel giver A. M. noglen til

digterens og hans mæcens navn (Hallur og Biorn), der angives

i digtet med benyttelse af runenavnene i omskrivning.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler A. M. „Er upp-

l"krifad epter Holms bokinne in membranå 4't> minori".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 320.

1783. AM. 715 f, 4to. Pap. 21,3 X 16,7 cm. lå hl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de lige sider ere beskrevne.

„Petf/rs d/ctur". Beg. „Maria ertu milld ok fkær".

Herkomst og hist.: Pd forsatsbladet bemærker A. M. „I>elTc Potursdiktur

(Mariu vil'ur) er uppCkrifadur ur Itcim rotnu kaltl"kin»s biodum in i'". Ira

S' Olafi Gil'la lyne å Hofi i Vopnatirde".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 49.

1784. AM. 715 g, 4to. Pap. 21,^ X 16,7 cm. 17 bl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de lige sider ere beskrevne.


135

Mariuvisur (Carmen de Maria). Beg. „Heidra villda eg

helgan krift".

Herkomst og hist. : Ifg, A. M.s påtegning på smudsbladet afskrevet efter samme

hskr. som foreg. nr.

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 322.

{Ifg. den gamle katalog skulde AM. 715., 4'" endvidere inde-

holde endnu et eksemplar af Pislargråtur, med Arne Magnussons

hånd., samt „Liomur Jons Bifkups Arafonar med hende Jons

Olafs fonar".]

1785. AM. 716 a, 4to. Pap. 21 x 16 cm. 5 hl. 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1—4^ „Krofs Kuædi ap Kalldafarnefs Krofsinum".

Beg. „Eg vil kueda vmm krofsins dyrd". Ovenfor er slutningen

af et foregående stykke (PI2 linje) udslettet, og foran overskriften

er ét ord {vistnok Anuad) ligeledes gjort ulæseligt.

2) Bl. 4^—5. „I^ridia Krofskuædi i Liddum". Beg. „J>ad

er up^;liafid".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 69, 77.

1786. AM. 716 b, 4to. Pap. 20,4 X 15,5 em. 2 bl. 17. årh. Samme hånd

som foreg. nr.

„Krofs kuædi". Herefter er udstreget et ord, vistnok Fyrsta.

Beg. „Gud hininan«a, grædari manwa".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 76.

1787. AM. 716 c, 4t(). Pap. 21-, x 10,4 cm. 4 bl. 18. århs beg.

„Olafs Kongs Vijfur". Beg. „Herra Kong Olaf, liialpen/i

Noregs landa^.

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 311.


136

1788. AM. 710 (1, 4to. Pcqj. 20;, X ^6> an. i hl. 17. årh. Har muliyois lunt

sainmr.H med 71,') a — h.

„Nidurftigningar vyfur". JJcfj. „Diarflega tek eg ad dickta"*.

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur II, Kph. 1858, n. 546.

1789. AM. 716 e, 4to. Pap. 21,5 X 16,5 cm. 11 hl. 18. årlis hey. Sier. af

Jon Torfason. Bl. 11" uheslcr.

„Nidurftigs wysur, ortar af |

JJe;/. „Dirfd myn er ad dickta".

Benyttelse og beskr.: Som foreg. nr.

Byskupe

lone".

1790. AM. 716 f, 4to. Pap. 16,7 X 10,3 cm. 5 hl. SJcr.1673. Bl. V uheskrevet

„Nidurftigs vijfur skri|:ad |

Bc(j. „Diar};leg er mier dycktta".

Anno

1673 2 januazij".

Herkomst og hist.: „Fra Elenu Jonsdottur i Saurbæ" har Arne Magnusson

noteret på et tilhørende omslag.

Benyttelse og beskr.: Som foreg. nr.

1791. AM. 716 i;, 4to. Pap. 10,^ X 10,7 an. 7 hl. 17. århs slutning. Bl. 7"

tiheshr.

Nidurstigsvisur („Hier fkrifal't Nidurstigs ]

Be


137

1793. AM. 716i, 4to. Pap. 19,5 X 16,2 cm. 6 hl 17. årh. Bl. 6" uheshr.

Sidste side (hl. 6^') er Ulfojet af Arne Magnusson. Samme hånd

som 715 h m. fl.

„Liomui Hena Jons".

1794. AM. 716 k, 4to. Fap. 19,, X 16,^ cm. å hl. 17. årh. Samme hånd

som 715 i m. fl. Bl. i'", der er overtrulchet med hvidt papir., har

håret en påsJcrift, rimelif/vis slutningen af et foref/åendc stylike.

„Vyfut vm afTgang Hena Jons B: |

Beg. „Rognis 2ofar minwe".

og

hanns sonar Ara L".

Bl. 1 " findes et marginalvers (klage over reformationen), bl. 4 " læses

navnet „Snorre Magnufson".

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur II, Kph. 1878, s. 499.

L795. AM. 716 1, 4to. Pap. 19,6 X i6> cm. 3 hl. 17. århs 1ste halvdel.

„Wijsur wm/n |)aa B/sA'yp Jon Ara son og sy|ni hans sem

kvad O lap 112 Tom afson, systurl'on |)ei22a B/67k;itpfsona ad

modurinne".

hreirni |

Beg. „Marger hafa på meuwtanægd", ender defekt „og

hiar(tans)".

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur II, Kph. 1878, s. 485.

1796. AM. 716 m, 4to. Pap. 21,3 X 16,^ cm. 12 hl. 18. århs heg. Bl.5"—8'\

9^—10' uhesJcrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—9. „Vifur umm |)å Bifkup Ion Arafon og |

hans, fem qvad Olafur Thomaffon, |

Syftnrfon

Syne

peirra Bifkupf-

fona, ad moduren»ie". De uheskrevne sider hetegne en storre

lakune.

2) Bl. 11—12. Gudspjailavjsur med Arne Magnussons rettel-

ser, lieg. „B6rn pau er brioftiii>i girnaft".

„Ex meuibranå Rccenti Mrt^jmsar MarkulTunai"" har Arne Magnusson

Ulfojet i øvre margen bl. 11'

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur II, Kph. 1878, s. 485; J. porkelsson, Om

digtningen pd Island, s. 101.


138

17'J7. AM. 716 II, 4lo. Pap. 21 4 X i6> cm. 2 hl. 18. årk.s beg. Sier. af

Jon Torfason. Rettet af Arne Magnussoti.

Heimsådeila.

Beg. „Heim vil eg Heimfkan telia".

„Ex membranå recentiore, communicatå mihi per Magnum Marci,

Rectorem Scholæ Scalholt." tilfojer Arne Magnusson i øvre margen

bl. 1>.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 104.

1798. AM. 716 o, 4fo. Pap. 2I4 X 16,b cm. 5 hl. 18. århs heg. Sier. af

Jon Torfason. Bl. 5 er med undtagelse af én linje ubeskrevet.

Rettet af Arne Magnusson.

Hugbot („Hier byriar kvæde er Hugbot |

Beg. „Herra lesus Hreiru og Trur".

heiter").

I øvre margen bl. 1^ har Arne Magnusson en notits af samme ind-

hold som ved foreg. nr.

Benyttelse og beskr.: Ib. 442.

1799. AM. 716 p, 4to. Pap. 2lo X i6> cm. 8 bl. 18. årJis beg. Sier. af

Jon Torfason. Rettet af Arne Magnusson.

Hjonasinna („Hier Byriar pat kvædi er Hiona|sin«a heiter").

Beg. „Ædftur EinvaUdz Herra".

I bl. i'" øvre margen samme notits som ved foreg. nr.

Benyttelse og beskr.: Ib. 443.

1800. AM. 716 q, 4to. Pap. 21 X 10,s cm. 5 bl. C. 1700. Bl. 5" abeskr.

Sidste side tilfojet med en særlig hånd.

Solbrå („tefse Kuedlyngur Heiter |

Beg. „Gieds a]: inae, mærda2 minwe".

Solbra").

„Ions il Helgavatne" har Arne Magnusson noteret i øvre margen

bl. 1 '•, hvorfor en anden opgivelse på en nu indsat AM^i' seddel nappe kan

høre herhen.

[Ifg. den gamle katalog skulde I AM. 710, 4'" endvidere inde-

holdes „Piflarmiuuiiig Eignud Kolbeine Grims Syne : Sart er


139

Sverd i Nurum med Settaskriift, Harmagråtnr: Einn Gud

Almåttugur med fomu hende, Hugræda: Einn og prennur

Allsvalldande Herra med fomu hende".]

L801. AM. 717 a, 4to. Fap. 21 x 16_6 cm. 13 hl. (sidevis paginering.)

18. århs hey. Shr. af Jon HdJwnarson. Varianter tilfojede

med Arne Magnussons hånd.

Indhold:

1) S. 1—3. „Vyfur Olåps Kongs Helga". Beg. „Herra Olaf

Hiålparenw Noregs landa".

2) S. 4—5. „Adrar Vyfur Olåps Kongs Helga". Beg. „|>u

fader og fon".

3) S. 6—8. „Nichulas Dichtur". Beg. „Dyrdarfullur drott-

ens minw".

4) S. 8—10. „Andres Postula Dichtur". Beg. „Temens veit

eg tyma ad skyra".

5) S. 10—13. „Johanes (Postula senere overstreget) Dichtur".

Beg. „Bid eg nu Einvalldz Eingla Kong".

6) S. 13—16. „Krofs qvæde". Beg. „Hlyde aller Jtar

Snialler".

7) S. 17—21. Krossvisur („Hier Biriaft Krofs Vysur").

Beg. „Maria drottning milld og skiær".

8) S. 21—24. „Sancte Pals Dichtur". Beg. „Bid eg ad

stirke målfnilld m'ina".

9) S. 24—26. „Gidings Dichtur". Beg. „Hier vil eg agiætt

æfintyr".

Herkomst og hist.: I marginen ved hvert digts begyndelse med undtagelse af

numrene 6 og 9 har Arne Magnusson antegnet 'coUatum vid (cum) exemplar

Gudiitnar Hakonardottur'.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island, s. 29, 44, 66

passim, 76, 81, 311.

L802. AM. 717 b, 4to. Fap. 15,7 X 10,4 em. 3 hl. 17. århs sidste halvdel.

Bl. 3" uheskrevet.

„Olåps Kongs vysuj". Beg. „He22a Kong Ola]:, hialpinw

Nozegs I

landa".

Benyttelse og beskr.: Ib s. 311.


140

læS. AM. 717 c, 4to. Pap. 76,, x 10,,^ an. 2 hl. S/cr. 1078.

„Vyfur kongs Olapz helga". Beg. „Herra Olap^ osv.

Slutningen, af et foranguende digt (6 linjer) er udstreget

hl. J"" øverst.

Herkomst og hist.: På forsatsbladet har Arne Magnusson noteret „fra Elenu

Jonsd. i Saurbæ ii Hvalfiardar ftrénd"; i marginen ud for det overstregede

har han skrevet „habeo alibi". Nedenunder sidstnævnte stykke står „Finis

scribeudi | veCpere et mane Stadarhraune | Anno 1(378 4 Febzuariy".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 311.

1804. Ml 717 d «, 4to. Pa2J. 21,i X i6>/ cm. 4 hl. C. 1700. Forsk, hænder.

Bl. å" uheshr.

Indhold

1) Bl. 1. „Olaps Kongs Vyfur". Beg. „Herra kong Olap"

osv. — Foran er udstreget slutningen af et foregående styklee

(6 linjer).

2) Bl. 2. „Vyfur, er kallaft Ste Johan/7es Vyfur". Beg.

„Nu er l'u hiu mirka nått i burt lideu". Islandsk gengivelse

af den såkaldte „Dagvise"'.

3) Bl. 3—4'. Heimsgalli. Beg. „Siadu mig hian fanne

Gud".

Herkomst og hist.: Ifølge påtegning af Arne Magnusson ere stykkerne 2 og 3

komne fra Jon Hdkonarson på Stora Vatnshorn henholdsvis år 1723 og 1722

— det sidste ifg. efterskriften optegnet i hast „eft'ter afgamallre kellyngu".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 39, 64, 65, 104, 311.

1805. AM. 717 d ^, 4to. Pap. 21 3 X i6> cm. O hl. 18. århs heg. Skr. af

Arne Magnusson. Kun de Uge sider ere heskrevne.

„Gydings diktur".

Herkomst og hist.: „Ritadur epter hende Ions Hakonar Conar a Vatzhorni i

Haukadal" bemærker A. M. på forsatsbladet.

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 44.

1806. AM. 717 e, 41o. Pap. 21^3 X i6',7 em. (i hl. 78. århs heg. Bl. 1—2

skrevne af Arne Magnusson., hl. 3— 4^ O" uheskrevnc.

Indhold:

1) Bl. 1—2. „Mariu vifur". Beg. „Maria meyian fkiæra".


141

2) Bl. 5—6^ „Mariu vifur". Beg. „Sancte Maria moder

milld".

Herkomst og Mat. : Stykke 2 er ifg. en marginalnotits af A. M. „Fra Gudrunu

Hakonax' dottur".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 269, 272; Biskupa sogur II, Kph. 1878, s. 582.

807. AM. 717 fa, 4to. Pap. 17 X 10,b cm. 8 hl. .Skr. 1070. Bl. 1 tilsat

af Arne Magnusson.

„Krists kvæde, fkrifad epter 1

Anno 1670".

Beg. „Hæftur drottinn".

Gudrunu

Kolbeinsdottur I

Efter digtets slutning hl. 8^ optages den følgende .side af begynd-

elsen til et nyt stykke med overskrift „nockur kvædi vppbyziud

ad I

skripa

Anno 1671 |

2

januazij", der er overstreget to gange

på langs. Selve digtet begynder „Byziaft litil bipurs fkeyd"; i

marginen har A. M. tilfojet „habeo alibi hine exfcriptum".

På en tilhørende seddel giver A. M. nogle notitser ovi digtet.

Benyttelse og beskr.: Ib. (J. pork.) s. 94.

808. AM. 717f/3, 4to. Pap. 21,3 X 16,7 cm. 10 bl. G. 1700. To forsk,

hænder. Bl. 10 har kun halv bredde. Bl. 6 ubeskr.

Indhold:

1) Bl. 1— 7 (skr. for Arne Magnusson. Tospaltet). „Chrifts

bålkur". Beg. „Hædftur drottens".

Bl. 5" standser digtet med .')ff vers, men bl. 7 følge endnu

11 vers af samme digf, dog med .særlig nummerering.

2) Bl. 8—10. Kristsbålkur („Afgamalt kuæde kailad chrift

balkur"). Beg. „Hæftur drottenw".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 94.

1809. AM. 717 s, 4to. Pap. IG^r. X 10,, cm. .V hl. Skr. 1073.

„Krofskvæde gamalitt".

Beg. „Gud liimnan«a grædarenw manwa".

På forsatsbladet har Arne Magnusson skrevet første vers af

Marievisen „Maria moderen fkiæra" med varianter.


142

Herkomst oy hist.: Ved hskrs slutning hl. .9" står „SkriracT eptter Gudiunu.

Iltilgiulottur Anno [10]|7a |)ann 7 octobjis".

Benyttetse og heskr.: Ib. s. 54, 76.

1810. AM. 717 h, 4to. Fap. 21,4 X 10,r, cm. 14 hl. 17. århs .nihte halvdel.

Bl. 10— 13 (IS^n X 7« rm.) of/

hver med sin .


143

brød tilfojet „(Stendnr a Spatiunwe vjd 10'"^" vifuna l)e


144

papir; hl. 12"^ sidste halve side, hvor et nyt digt begynder, er

overstreget.

Indhold:

1) Bl. 1—10'. Mariulykill(„Herfkrifaft|Mariulikill"). Beg.

„Weit pu mer ad eg verda mætti".

2) Bl. 11—12. „Sællrar Ma|riu vijfur. | Er

ha|pi Jon Mariu fkalld |

aHolum".

mællt ad kvedid

Beg. „Maria meyanfkæra".

Efter digtets slutning har begyndt „Ein G6mul Ma|riu

kvedia".

Herkomst og hist.: På det tilhørende omslag meddeler Arne Magnusson ,,Oååav

Einarsfon i Steinum under Eyafiollum a kver i litlu forme, hvar ti eru ad-

rkiliaiilegar papifkar dråflur. Relatio Ranveigar Oddzdottur. Kvered feck

eg ridan. er i 18. blada brote, med hendi forfteins Eyoltsfonar". Derefter op-

regnes indholdet., hvoraf ses, at hskr. opr. endvidere har indeholdt to ditxte til

jomfru Maria afskrevne efter den trykte ''visnaboK' og „tvær papifkar bæner".

Benyttelse og beskr.: Ib. s. 355, 272.

[Ifg. den gamle katalog skulde i AM. 719, 4'" endvidere findes

„Piflar-gratur med hende Jons Sigurdsfouar, fine Capite" og

endnu et — eller to? — eJcspl af en Mariulykill („Drottning

ædfta Dyr af ættum").]

1815. AM. 720 a, 4to. I—XI. Perg. Fragmenter af fm:^keUige håndskrifter.

I (18 X .2.9,, cm. 1 hl. C. 1500).

Olafsvjsur o: De første 4V2 vers af digtet „Hr-n'a kong olap

hialpf/r2e no2æx lawda".

De bevarede vers ere .


145

2) Bl. 2'—''. Mariuvisur. Beg. defeJct „gud finw mMndi".

3) Bl. 2"^. Meyjarkvæåi. Beg. „Vm heiåurz mej vil ec

hepaa", ender ^pes^e pallda lindiw pliodvm".

III (16^2 X 13,3 cm. 1 hl. 16. årh. Beshåret forneden).

Indhold:

1) Bl. 1'. Ldgbrotsvisur. Beg. defeU „heilog e2 fu hialpin

meft".

2) Bl. 1^-^. „BodOJda uijfur". Beg. „Sialpu: Gud pzn

fonar pijns naad", eyider defekt „godanw hialpar kianaa . . . .".

IV (15,2 X 11 cm. 2 hl. 16. årh.).

Hugsvinnsmål — fragment.

Bl. 1 hey. „[B,]aad hollui og Riettdæmu2 we2t pu", ender

„po h.ann kunne au".

„ath I

Bl. 2 heg. „va2aft ogiæpu fiiiwe welld: hami", ender

liodum

peffumw mega lyder nema .

,".

Y(18xlo\scm. 2 hl. C. 1500. Noget heshadiget ved huller).

Pislarvisur — fragment.

Beg. „Poftuli evnn vaed p2ydi hæfta", ender „oithardaw |

aa epfta d6mi".

Rom

VI (12fi X 0,1 cm. 2 hl. 15. årh. Bladene ere oventil he-

skadigede ved storre huller., af hl. 2 er desuden en strimmel

langs yderkanten nedentil hortskåren).

Heilagra manna drapa — fragment.

Beg. „. . . nm dy2nar puftv", ender „raeingit hio sem fkipari

peingiU".

VII (15 X 10,2 cm. 1 hl. C. 1500).

Indhold

1) Bl. l^ Pålsvisur. Beg. defekt „herran per er liialpm

fkædi".

2) Bl. 1"^-'. Thbmasdiktur. Beg. „[V]il ec euf biarta

bloma", ender defekt „rekm j piotwr og ftremg".

10


146

VIII. (17 X 15 cm. 2 hl. C. 1400. Bladene have ud-

seende af at være behandlede med kemiske stoffer).

Indhold

1) Bl. l^ Et jærtegn (a/' Mariusaga?). Be(/. defekt „viw-

fenfius en aunar ftep]iaii«,s".

2) Bl. 1'-^ Eiriks saga vi6f6rla. Endei- defekt „i himne

eru pjvar".

3) Bl. 2. Lilja. Be(/. o(j ender defekt „pagrau plog fem

allde« fkoga" — „micla mifkunw mm n".

IX (16 -i X

U-, cm. 2 hl. C. 1600. Af hl. 2 er — med

undtagelse af nogle pennepi'øver og lign. — kun en halv side

beskreven. Spor af ældre initialer vise^ at pergamentet har været

benyttet en gang tidligere).

Barngælur.

Beg. „Kued/Y e2 y^er hoinum kuædi petta". Efter bl. 1

en lakune.

„Fra Monfr Jone Widalin Elldra 1725" har Arne Magnusson noteret

på en indlagt seddel.

X (23j X 17,3 cm. 2 hl. 16. årh. Bl. 2' iiheskrevet).

Indhold:

1) Bl. 1. Pislarminning. Btg. og ender defekt „po odygd

hepdi" — „aum?i cm. 2 bl. 17. årh. Bi. T og 2^" erc stærkt

slidte under bladenes anvendelse til indbinding. Uøvet kursivhånd).

Indhold:

1) Bl. 1'. Et moraliserende digt. Beg. defekt „ma ])ad

san*


147

4) Bl 2^ Visur um brudkaupid i Kana. Beg. „Sveitinn

sat vid bordit".

6) Bl. 2^. Mariuvisur. Beg. „Nadar fæt nafmY pitt".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson. Om digtningen på Island: 1) s. 310; II)

55 (stykke 2), 88 (3), 89—90 (1); III) 101 (1), 106 (2); V) 95—96; VI) 79;

VII) 66, 67; IX) 105; X) 96, 443; XI) 55 (5), 107 (4).

1816. AM. 720 b, 4to. Perg. 22 X 18 cm. 15 hl C. 1600. Bladene ere

plettede og noget beskadigede ved hensmulren. Bl. 1^ hærer en

rød begyndelses -initial — rimeligvis fra den ældre teJcst — ellers

ålen plads for disse. Bl. 6'' delvis ubeskrevet. Palimpsest.

Indhold:

1) Bl. 1-^-^ „Heilagf anda vijfvr". Beg. „Dijrd sie Gvdi

j hædftv/yj hæ . .". Stærkt slidt.

2) Bl. 1^. „Lilia". Ender defekt „ædri sier" (6. vers).

3) BI. 2—3^ Dæglur. Beg. drfkt „ill kvikindi".

4) Bl. 3''— 4'. „Nidf/rstijgs vijfvr". Efter bl. 3 en lakune.

5) Bl. 4'^—6^ „Bodoida vijfvr". Beg. ,,[D]jckta ætla eg

vm dyrd og prid". Standser 1. 4 med ordene „Gvdz bodozdvwi

at sinim".

6) Bl. 6^—8\ „Barngiælvr". Beg. „[0]d vil eg yrkia".

7) Bl. 9-10^ „Bodoida dicktvr". Beg. „[D]ickt vil eg

dyran« hepia".

8) Bl. 10^— 11\ „[A]dams odvr". Beg. „[A]llra hlvtanwa

er vpphap".

9) Bl, 11" \?>^. Pislargråtur — med overskrift „Kros

grat^nr". Ender defekt „allmo2g grein".

10) Bl. 14''-''. Kristskvædi. Beg. „Gio2di vijn vr vatni".

11) Bl. 14"— 15\ „Chatichifmvs vijfur". Beg. „(V]pphaf

er pyrft oid pitt riett".

12) Bl. 15". „Lazarvs vijfvr". Beg. „[Ljopadvr sierttv

lavfnarinngodi". Ende defekt „og sæmilegvftv klædinbar . . .".

Herkotn.st og hi.st.: Af Arne Magnussons indholdsfortegnelse med tilhørende

notitser (to sammenhængende blade) fremgår, at A3I. 720 h, 4'' oprindelig har

udgjort en del af en membran 'Holsbok' (fra Holl i Hordadalur, se en notits

af A. M. ved 721, 4^") og i denne stod foran en samling riniur , der må antages

at have udgjort membranens hovedindhold. Bl. 2 bærer i nedre margen

10*


148

følgende antegnelse af A. M. .,Fra Magnufe Jonsryne i Snoksdal 1704".

Forskellige personnavne og penneprømr findes bl. 6^ og 15". Mærke."! kan

bl. 6'' „fefse Bok li(e)p?tr 2


149

Membrana var in 8"° skrifud circa annum 1580— 90 eda

parum. Er nu undir lok lidin nema eitt blad, sem eg til

synis geymt hefi. Allt fyrrskrifad var med einni og s6niu

hendi å bokfellinu'. Sml. BisTcupa sogiir II, 509.]'.

L818. AM. 721, 4to. Perg. 17,3 X 15 cm. 25 hl. 10. århs 1ste halvdel.

Da hshr. indeholder et digt af Jon Arason, tor det ikke gores

ældre, ihvorvel det i øvrigt efter skrift og hele udseende nærmest

måtte henføres til 15. årh. Bladene ere noget beskadigede ved

huller og flænger; af hl. 3 er øvre halvdel hortskåren. Begynder

og ender defekt. I 17. årh. delvis forsynet med kolunmetitler.

Indhold:

1) Bl. 1'— 2^. Guåmundar drapa Hola biskups af abbed

Arni Jonsson. Beg. defekt „prefta. plager hollzinf kle2ka2

pagu".

2) Bl. 2^— 4\ Boåoråadiktur. 7?rr/. „Dickt ecætla". Ender

defekt „koma at dæwa alla^'.

3) Bl. 5-8\ Milska. Efter hl. C en lakune.

4) Bl. 8^— lO''. Meyjadråpa. Beg. „[Hjeyzdu omælldwr

himwa velldef". Efter hl. 8 en lakune.

5) BL 10-^-^ Ceciliudiktur. Beg. „Gud minn fæte".

6) Bl. 10'—12\ Vitnisvisur af Mariu. Beg. „Heyidu Ul

y-pp ha^f 02da".

7) Bl. 12''—13^ Mariuvisur. Beg. „[M]ie2 ge]:! hliod".

8) Bl. 13''— 14 \ Mariuvisur. Beg. ^[D]yiåar gepdv domf

vau2d2".

9) Bl. 14"^— 15^ Af einu æfintyri briidkaupsvisur (sål.

kolumnetitel). Beg. „Jojiwr gepi vp^; hap".

10) Bl. 15'-'. Allra postola minnisvisur (.^iål. kolumnetitel)

Beg. „[P]etwr er papi drotteuf".

11) Bl. 15"— 16\ Mariuvisur. Beg. „[Djrottinw gep pv

mier matt".

12) Bl. 16'— 17^ Sankti Péturs diktur. Beg. „[P]oftolanw

f/cwlvm ver p2i{'a leita".

13) Bl. 17'-\ Jakobsdiktur. Beg „[P]rifa villda ec prwdaw

diet".


150

14) Bl. 17^— 19^ Magnusdiktur Eyjajarls. 7%. ^[M]ina

bid ec at malfnilld l)a'ti".

15) Bl. ld'-\ Nikulåsdiktur. JJcf/. „[DJyjdar pulh drottin

miuM dugi f)v uiicr".

16) Bl. 19^—20'. Krossvisur gomlu. Bcy. „[G}vd himnana

giseåare manna"'.

17) Bl. 20^—21^ Mariukvæåi. Bef/. „[M]aria gep mier

mælfkv t?Z".

18) Bl. 21'^-''. Sankti Olafs visur. Becf. JH]erra olaf

hialpari noregf la>/da".

19) Bl. 21^—22^. Krossvisur af Jon Aras o n. Beg.

„[Djyrdar fvll: drottinn dy:ka villda ec p^c"".

20) Bl. 22^'- 23^ Krossvisur. Beg. „[Hjlydi alkr ytar

fniallii".

21) Bl. 23 ^ Krosskvædi. Beg. „[Hjelga« croff at heidra

ma^.

22) Bl. 23-^— 24'-. Mariukvædi. Beg. „[H]ey:du hialpinn

fkæra".

23) Bl. 24^-25'. Mariukvæåi. Beg. „[F]liod^^ eick (sål.)

pinwazt må".

24) Bl. 25-^-^ Bartholomeuskvædi. Beg. „[D]rottina gep

[pv] at dictMrinn mætnr".

Herkotnst og hist.: På nogle tilhørende papirsblade giver Arne Magnusson

indholdsfortegnelse samt tilfojer angående membranen bl. a. følgende „Halldor

Biarnafou (liiiis Brenda) i Breidadal i Ouundartirdi fkal eiga qver a kall"-

fkiii«, og })ar ti m6rg papifk qvædi. — Halldor felldi mier petta qver 1705

a all)ingi og er jjad betalad".

Benyttelse og heskr.: Biskupa sogur II, Kph 1878, s. 202, sml. s. 558; J.

porkelsson, Om digtningen på Island, s. 41 (pas.sim), 42 (p.), 43, 47, 48, 62,

64, 67 (p.), 76, 77, 81, 83. 87, 88, 98. 100, 287. 310.

1819. AM. 722, 4to. Pap. 21b X 16;j cm. 39 bl. 17. årh. Vistnok dele

af 4 forskellige håndskrifter med hvert sin hånd, omfattende

henholdsvis hl. 1—8, 0—26, 27—34, 35—39. Bl. 6—8, 16"

ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—3'. „jaacklætls Psålmur Jons Eggertz fonar 1

2) Bl. 3^—5. Katekismus sålmar.

1687".


af

161

3) Bl 9—12. 'Sid Gudlegir Ydrunar Psalmar skripader

. . . Francifco Petrarclia . . . utlagdur(!) a Donfku 1593',

FrosaisJc gengivelse.

4) Bl. 13—16'. „Andlegt saalarin/7ar samtal vid fin;?

freifara".

5) Bl. l?"^— 26. „Wmm marglegrle/^ syndarin/jar, og krafft

Bitalnyngzlns pirir \

Og wmm firirhiggiuna".

syndjna

sem er lesu Chrifti porpjenufta. |

6) Bl. 27—34. „Kuolld uysui oiåta.i ap Tone podu2 |

Gyfla Ion fona2 fem bio j |

mel

E,acka Dal fem mazgez |

menw kalla hinn læida". Ify. den gamle katalog „ordtar af

Fodur Galdra-Gifla".

7) Bl. 35—38. „Horribiils hiftoria De Francifci spiere

apoftafia et defperatjone".

8) Bl. 39. Latinsk beretning om den tyske kejser

Kari V.s sidste dage — eiuler defekt.

Herkomst og hist.: Angående bl 1— 8 er for Arne Magnusaon på en indlagt

seddel bemærket „Laudrkrifarans Sigurdar Sigurd Tsonar" ; i margineyi bl. 27^

er noteret „Skrif Bk')dru-Ara (sem so var kallad:)".

Benyttelse og beskr.: J porkehson., Om diglninycn på Inland., s. 456.

\Ifg. den gamle Jcatalog sJculde AM. 722, 4'" endvidere inde-

holde „Piflar Pfalmar 6. og 7do af greptrunar Hiftoriunwe,

In obitum Domini Thorkilli Arngrimi 1678, Carmen Svenonis

Jonæ Paftoris Bardenfis, Explicatio in S3'-mbolum Apoftolic.

et orat. Domin., Pfalmur Einhver og Kvelldvifur".]

1820. AM. 723 a, 4fo. Pa/). 20 x 17 cm. 44 hl. (mlcvis paginering). 17.

årh. Bladene ere hen.smidrende og .stærkt slidte. Særlig he-

.skadiget er hl. 1. S. 18 og 68 uheskrevne.

Indhold:

i) S. 1— 5. Runa|)ulur ;>>.• Ituncalfahetct — det udvidede., i

det latinske alfabets sædvanlige orden. — med en række omskriv-

ninger efter hver stav. Efter s. 2 en lakune.


152

2) S. 6-17. „Hatta lickill Loptz hinz Ryka". F.fter s. lo

og 12 lakuner.

3) S. 19—24. Yms kvædi. Bey. defekt „freittu ey graud".

Efter (lette (liyts shitniH


I. 16^7 X 11 cm.

153

1. 5 hl. C. 1700. „lubilus Beatæ Mariæ |

Virginis,

|

lomfrur Mariæ Dans". Med melodien tilsat i noder.

Edur

|

2. 3 hl. 18. urhs heg. „lubJIus" osv. Samme digt som

foregående.^ i en for Arne Magnusson udført afskrift.

af I

3. 16 bl. 18. århs heg. „Jomfru Mariu Ærukrans |

kvedenn

S'''' Dada Halldors Syne." Skr. for A. 31. med samme

hånd som foregående. Til alle tre stykker høre omslag med på-

tegninger af A. M., ifølge hvilke også s""^ Da9i Halldorsson er

author til 1 og 2. Stykke 1 kom ''fra rddsmanniniim pordi porbarsynV

1726, 2—3 1727.

II. 19,7 X 15,g cm. 5 hl. 17. årh. Bl. 1" og 5" ube-

skrevne. Ifg. arkivar Jon Sigurdsson skr. af Jon Erlendsson.

„Fedgareifa".

Bl. 1 udgores af et tilsat oktavhlad, på hvilket Arne

Magnusson har indført digtets to første vers, til hvor bl. 2

begynder.

III. 21^4: X 10fi cm. 11 bl. 18. århs heg. Skr. af Arne

Magtmsson. Bl. 4, 8, IV ubeskrevne.

1) Bl. 1—3. „Qvædi af Sturlaugi Starffama".

2) Bl. 5—7. „Qvædi af Rollant Riddara".

3) Bl. 9 11. „Qvædi af Hromundi Grips fyne".

Stykkerne 1—3 ere på omslaget betegnede som „Grdmul qvædi".

I 723 b, 4'" er indlagt en juridisk notits om hvannarota-

groptr (8'". 18. århs beg.).

Benyttelse og beshr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island., s. 150, 151, 166.

1822. AM. 724, 4to. Pap. lOp x 15,7 cm. 92 hl. 17. årh. Skr. af Jon

Erlendsson. Bl. 34'' og 92" ubeskrevne. Bindet betrukket med

perg. fra et latinsk ritualhskr. med noder.

Rim Gisia prbfasts Bjarnasonar („COMPUTUS MENS|ium

nockzumm

G.

et Diouui Auwi Solaris | Solar aarfins Manada og |

Reikningur | Med Leidziettu Tuugltale , Og |

umm Tunglztals Reglum |

um I Samawtekinw og Sk2ipadu2 Ap |

hætte,

Daga

Ny-

Og Rymtals Toblum, Med Einp6lld-

B. S. P.").


154

Indeholder, affattet på Islandsk, et kalendariuin med til-

hørende foikl-dring, endvid(rc tillæg om himmeltegnene, mærke-

dage, vejrmærker.

Forfattet år 1655, som det af en herrf/ning hl. 36'' fremgår.

Herkomst og hist.: På en indkUtbet seddel bemærker Arne Magmiason „f>etta

rimqver liefur iitt S"" Torli Joiifson i Bæ. muii vora ur forum Maj?/ Bryn-

iolfs. Eg feck ^ad (jninner mig) hia [>uride Sæmundz dottur".

1823. AM. 725, 4to. Fei-g. ^0,3 X 14,2 cm. 6 hl. 18. årh. Bøde initialer,

rød og sort skrift. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra

et tospaltet latinsk, kirkeligt hskr.

Calendarium Romanum.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret

„Framanvid LatmPka Bibliu Verfionis Hieronymi. hveria eg hafdi feixiged

epter Etats Raad Rorencraiitz".

1824. AM. 726, 4to. Tap. 20,6 X 16,, cm. 8 hl. C. 1700.

1825. AM. 727, 4to. Pap.

Bragarhættir („Hier eptir fk2ipast Bragor |

Indeholder uddrag af Hdttatal i Snorra Udda.

hætter").

Bette stykke findes ikke opført i den gamle katalog, ifølge

hvilken dette nummer skulde indeholde „Rim-tal med Setta-

fkrifft. Excerptum ur Rimbeiglu, er ei fullt IV2 ark oin«-

bxinded", som nu mangler.

I. 19,5 X 14o cm. 16 bl. Skr. 1594 (af Jon Gudmundsson

lærdi?), fraktur. Bød og blå begyndelsesinitial, talrige initialer ere

bl. i'' gennemdragne med rød farve; bl. 13" flerfarvet initial, rød

overskrift. Bladene ere langs kanterne stærkt slidte og hen-

smulrende.

„Rim Begia hin Gamla".

Svarer til den trykte lUmheglas pars I— II.

Ved håndskriftets slutning står „Anno .

1 . 5 . 80 . z 14".

n. 21 X 16 cm. 22 hl. Skr. 1644 af Jon Gudmundsson

lærdi, delvis fraktur. Bøde overskrifter og initialer. Af hl. 3


155

er et styklie foroven hortrevet. Hist og lier findes marginalia til-

fojede af andre, tildels på Latin. Bl. 22" er for storste delen

først setiere udfyldt.

„TijdpoidiiJF Edui Lijtid Annals kuei: |

Sitt

af huoziu til

Synis Vilianw ad By2ta Til Sam|ans teiknad Ap mie: Jone

Gudmundfsyne ætat|is .70. Anno dni 1644". Dediceret til

hisJcop Brynjolfur Sveinsson.

Indhold: Om middelalderlig Hteratur, Om ånder, Om Is-

lands naturmærkværdigheder, særlig stene og alle slags over-

troiske forestillinger, Uddrag af middelalderlig geografi m. v.

(Ålfheimar, Skrælingjar, Odåinsakr, Sets reisa), „Vm nocku:

po2n 02d og maltæke sem uu ei odjuvys kailad" (bl. 14'),

„70. ko2tmålz hætter, vid Bol e: ad Be2iaft" (bl. IS'"), Annal-

uddrag, 'Atbur9ir', „Lijtill pattii2 ky2kna rans oc afokna J

Einglandi adogwm peirra. tueggia 'Biskuipa, E2chi (sål.) \

Anfhelmi og S. Tomafar Cantua2ienfis" (bl. 17"), „Eodbe2tz

pattu2" (bl. 19"), „Ap Quintiano. keyfara" osv., Om runer og

lonskrift. Afbildning af 'Fyngalpn', Remser og vers.

S.

Foruden i titlen findes forfatterens navn bl. 16^ og i dateringen ved

skriftets slutning „Jon kali Gudmu(n)drson i Gagnfbadar hialeign |

vtmanwafueit i rliotzdalzhieiadi. Endadi | 1644. 8 maij".

Nedenunder er tilfojet „Wijsa f)02leiffz j;j02da2 Sona2 40

manznoffn" og en fortælling om hvorledes kong Olafr Haralds-

son og en troldkvinde kvæde vers mod hinanden.

Benyttelse og beskr.: I) Bymbegla, Havniæ 1780; II) fsl. pjodsogiir s. XIV.

I— II ere indlagte i et læderbetrukket træbind, på hvis

indersider findes rester af en plattysk skrivelse; indlagt her

fandtes endvidere brudstykke af et islandsk privatbrev og af

et af Torfæi historiske skrifter (Latin, Asgeir Jonssons hånd).

1826. AM. 728, 4to. Pap. 20 x 15j cm. 140 bl. 18. århs beg. Skr. af

Styr porvaldsson. Bl. 94, 98", 118—W, 120\ 136 ubeskrevne.

Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet

pergament fra et latinsk ritualhskr.

Rjmfrædi.

a


166

1) Bl. 1—98. Om 'tuuglold' med tilhorende kalendarium

og forklaring. Forfatlet efter år 1(123.

2) Bl. 95— 98^ 'Fiugrarim'.

3) Bl, 99-117. 'PHYSIOGNOMIA AD COGNOSECENDAM

(sål.) Aeris Conftitutionem pad er Natturu Vyfer til pess

hvorninw peckia og merkia ma vedzåttu-pa: loptfins . . . . Ap

Diario Jens Lauritzfonar utdreigin/? o(j utlagdur, Ap reynflu

og eptertekt, j fum?/ ap Gyfla Biarnarsfyne',

4) Bl. 119^-20 ^ „Timgls kveiking Epter Eymtale |

Stidmu meystaran/ja".

5) Bl. 121-28. „DIES QUIDAM ANNI ANTIQVOlrum

Seculis Notatu digni". Islandslc.

6) Bl. 129—35. „Vmm paug Tolp Himnesku Teikn |

merke in Zodiaco" osv. Forfattet år 1655.

7) Bl. 137—40. „Bok mnm Vedzattu okomna I |

og

opur-

lendfku Ryme".

Herkomst og hist.: Til håndskriftet høre 4 AM^''


157

1828. AM. 730, 4to. Fap. 20,5 X 16 cm. dl U. 18. århs heg. Bl. 54",

85— se*", 91" ubeskrevne til betegnelse af en lakune.

'Rimbegia' („Hier Hefst Formåle |

Bokarinwar

|

Rymbeglu").

Omfatter så vel R.s Itomputistiske som den historisk-geo-

grafiske del.

Bl. 54 indeholder afskriverens oplysninger om afskriftens forhold til

originalen. Fire indlagte sedler hære notitser af Arne Magnusson til

tekstens forståelse.

Benyttelse og beskr.: Bymbegla, Havniæ 1780 ; Ant. Eusses II, 397,427,448(?);

Kr. Kålund, Bidrag til en hist.-topogr. beskr. af Island II, 362.

1829. AM. 731, 4to. Pap. 19,2 x 16,7 cm. 38 bl. 17. århs 1ste halvdel. Skr.

af Bjorn Jonsson på Skardsd. Bl. 35—36 ere to til betegnelse

af en lakune indsatte blanke blade.

'Rimbegia' („Hier hepft Formale Bokarinwar E-ymbeglv").

Samme indhold som foreg. nr.

Herkomst og hist.: Til håndskriftet høre tre AM^''« sedler med bemærkninger

om originalen til denne afskrift, om lakunen og endelig følgende notits „Ur

bok fra Odde Sigurdz fyne. inwbunded 1727'' — hvis denne ellers hører til

dette hskr.

Benyttelse og beskr.: Bymbegla, Havniæ 1780; Ant. Busses II, 397, 427,

448—49; Kr. Kålund, Bidrag til en hist.-topogr. beskr. af Island II, 362.

1830. AM. 732 a I, 4to. Paj^. 10,7 X 14,7 cm. 23 bl. 17. årh. Forskellig-

farvede overskrifter og initialer. Bl. 8"— 5'' ubeskrevne. Bindet

er betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra en

latinsk messebog.

'DIARIUM ANNUUM |^>ad er Daga Tal 8ie2hvo2s Ais . .

famanwteked. Af G. B. S. P. . . M . DC . XXX'.

Indeholder et kalendartuw, med tilhørende forklaringer og

års beregnings- tabel ler (isl. )

Vedlugt er en trykt „Rijm-Tabla", Skålholt 1695 (43 X

36,(; cm. , røde og sorte typer, bagsiden blank).

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret

„fettaRiimqver eignadizt eg 1712 i Octobri hia Monfr formodi Torfafyne".


168

J831. AM. 732 air, 4to. Pap. 20,2 X ir>r, cm. 20 hl. S/cr. oy forf. 1031 af

præsten Jon Efjilsson. Til hl. 11 er fojet en seddelnotits med

samme hånd. For.shelliye maryinalia., tildels med anden hånd.

Rim o: Islandsk kalendarium med tilhørende forklaringer.

Bl. 20", opr. tcheskrevet^ er udfyldt med en hrcvkoncept af

år 1635 anyående en sag om fattigforsørgelse.

Herkomst og hist.: Forfatterens egenhændige underskrift og datering findes

ved afhandlingens slutning bl. 20''; desuden flere steder i marginen hans navn,

forskellige sentenser og lign. Et tilhørende forsatsblad indeholder foruden en

latinsk notits om forfatteren følgende antegnelse for Arne Magnusson „Hefur

verid eign Hannefar GunwlaugsPonar, j 1665. enn Eg fieck \>ad af syne

hanns Jone i Reykiarfirde 1710".

1832. AM. 732 a III, 4to. Pap. 20 x 15,5 cm. 58 hl. Skr. 1658. Bøde

oy hlå overskrifter, røde initialer oy liyn. Bl. SS" uheskrevet.

„calendarivm: rym I a Islenfku, med stuttze, enn po lioste

vtfkynngu Rejglum og Rijmtals Toblum, med einpalldasta hætte

saman/7 tekid og fkiipad Ad Nyu: Anno 1658".

I teksten findes foruden adskilliye tabeller teyninger til

oplysniny af de astronomiske forklarinyer.

Har været indlagt i et omslay, dannet af to kvarthlade af

en kasseret annal-afskrift.

1833. AM. 732 a IV, 4to. Pap. 21,3 X 16,8 cm. 10 hl. Skr. 1703.

Rim — et efter ny stil udarbejdet kalendarium med

forklaring. Forf. af fjorleifur Einarsson på Dyrliolar.

Herkomst og hist.: Forfatterens navn, der af Arne Magnusson er noteret på

et tilhørende omslag, angives i omskrivning ved fortalens slutning.

1834. AM. 732 a V, 4to. Pajh 18, i y. 12 cm. 31 hl. 17. årh. Bl. r og

31" nheskrevne. Bindet er hetrukket med heskrevet og med node-

tegn forsynet pery. fra et latinsk ritiialhskr.

Rim — kalendarium med forklaring, forf. af Oddur Oddsson.

Herkomst og hist.: Fa en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret

„fetta Rimkver hefi eg til eignar feinged fra |>orfbeine Olafsfyne a Oddzftddum

i Luudar Reykiadal. Auctor er S^ Oddur Oddzfon".


159

1835. AM. 732 a VI, 4to. Perg. 22,2 X 16 cm. 2 U. 17. årh. Bl. 1^

og 2^ ubeskrevne.

Tafia yfir allar hræranlegar håtiåir årid um kring og adra

merkitima'.

AM. 732 a VII, 4to. Perg. 19,s X 15,2 cm. 1 hl. 12. årh. På bl. 1^

er skriften udshrahet.

Tabula COmputistica — årsberegnings-tabel for årene

Mcxxi— Mdlxxxi med anførelse af hvert 20de år. Bladet bærer

enkelte notitser af Arne Magnusson.

Herkomst og hist.: På et tilhørende papirsblad bemærker A.M. „fennan innlagdan«

Talbyrding hefi eg accuraté confererad med minum prickftåfum,

og fett til i 4. Ibddum |)ar Ibaferner voru 6druvis. hinu 6llu ber élldungis

faman, og ^arf eg hann alldri l)err vegna framar ad å Ma. Vil hénutn |)o

ad finni eigi burt kafba. helllt vegna J)err ad hanw byriar ddruvis enn vera

ætti (hann byriar einni tuugl611d fyrr eiin Cyclus magnus Pafchalis) hvad

oefad giért er af fki-ifaranum, alleina vegna Pårkakomnnnar ii |)eim iirum

fra 1121—1139. So er han« og t)ar i anomalus, ad hann er 20. år a. breiddina.

Skrifarinn hefur i l)erru eigi reflecterad nenaa uppa Påfkakomuna,

iafnvel l)ott hann hafe ^ar hia annoterad initia Cyclorum Lunæ med fborum

(b6fum, og bendt til hvar indiction3s byriaft".

AM. 732 a VIII, 4to. Pap. 21 x 16,4 cm. 3 bl. 18. århs beg. Skr.

af Arne Magnusson. Bl. I'' og 3" ubeskr.^ bl. 2 25 cm. bredt.

Arsberegnings-tabel for årene 1677—1702. Islandsk.

Herkomst og hist.: På et indlagt blad meddeler A. M., at tabellen er afskreven

efter et pergamentsblad, hvor anordningen var meget forskellig.

AM. 732 a IX, 4to. Pa2^. 22 X 17,2 cm. 17 bl. 18. århs beg. Bl. 15^

og 17" iibeskrevnc. Rettelser og marginalia samt en seddelnotits

af Arne Magnusson.

Tractatus computisticus.

Latinsk komputistisk afhandling af J. Garn, stilet (med dansk

tilskrift) fil den daværende præst Jon Arnason til Stadur i

Sfeingrimsfjordur.

Herkomst og hist.: Ved slutningen af den egenlige afhandling (bl. 15'') har

A. M. udfyldt den for ham tagne afskrift med forfatterens navn og følgende

dalering „Dabam e Muléo meo Mariæpoli 18. Kai. Juuii Anni MDCCXVII".


160

1839. AM. 7.'i2aX. 4to. Vai^. Forskellifjt fonnat, folioarkene c. 32 X 21 cm.

18. årh s her/.

Fire islandske skrivelser om den islandske kalenders læmp-

else efter ny stil fra den senere hiskop Jon Årnason til Arne

Ma(/nusson, af år 1706—8 (Folio. 8 hl). I skrivelserne er

indlagt:

i nr 1 en anonym i si. skrivelse af % 1706 til Jon

Arnason om samme æmne (21 X 16^ cm. 1 bl.).

i nr 2 „Tractatus Calendari-^" — anonym islandsk

afhandling om sumarauki og rimspillir under ny stil, utvivl-

somt af J. A. (Folio. 5 hl.).

i nr S „Nockrar rymtdblur, epter |

komnarpra |

(16,2 X 10,2 cm. 6 hl).

peim

Hålærda manne |

peim nya styl,

S''Paale Bi6rns Syne"

i nr 4 ") En række foresporgsler med tilhørende

svar i anledning af den nye stil, ^> Påbegyndt afskrift af

en del heraf, *^> Arne Magnussons herhen horende bemærkninger

(a— c 21,5 X 16,8 cm. 15 -{- 2 -\- 13 hl. Islandsk).

1840. AM. 732 a XI, 4to. Pap. 62,s X 48 cm. 1 hl. Skr. 1703 af Gudlaug

poydardottir. Bl. 1" ubeskrevet.

Rimtafla.

Herkomst og hist.: Tabellen indledes med en dedikation til Arne Magnusson

af hans- „frændkond^' G.p. Vedlagt er et brev (1 side) fra samme., ifg. A. M.s

' påtegning fra år 1705, angående aukadagur.

1841. AM. 732 a XII, 4to. Fap. 22 x 17 cm. 175 hl. (ind. løse blade og

sedler), adskillige sider og blade ubeskrevne. 18. århs beg.

Arne Magnussons komputistiske samlinger — delvis autograf.

Islandsk.

1842. AM. 732 b, 4to. Perg. 21,6 X 13,7 cm. !) hl. 14. århs heg. Bøde

overskrifter og initialer; forskellige i teksten indtegnede figurer,

af hvilke der på den bl. 3'' anbragte foruden rød tillige findes

blå fa) ve anvendt. Bl. 8'' grim initial. Bl. 9, der er skrevet

Ib. s. 90.


161

med en særlig hånd (c. 1400)^ er nmUgvis senere tilhæftet.

Bindet er hetruJcJcet wed beskrevet og med nodetegn forsynet

perg. fra en latinsk m,essehog. Islandsk og Latin.

1) Bl. 1^ Um stjornubokarfræåi — et afsnit af de i AM.

415, 4'" forekommende komputistiske optegnelser. Beg. defekt

„vatni enn a92ar planete" (sml. AM. 415^ hl. 5).

2) Bl. 1^. Latinske memorialvers angående påskeberegning

m. V., hertil en islandsk forklaring, Islandske komputist-

iske notitser, livorihlandt en om den årlige fejl ved be-

regningen af det julianske år.

3) Bl. 2'-^. Fremstilling af vindrosen med tilhørende

latinsk forklaring, En latinsk notits om det græske

alfab et,

4) Bl. 2"—3^ Om månens gang (ish). Hertil hører en

koloreret fremstilling af solens og månens stilling til

jorden samt verdensdelenes gensidige beliggenhed. Derunder

nogle målsangivelser pxl LsJand.'^k.

5) Bl. 3^ Verdenssystemet med planeterne fremstillet ved

en af koncentriske cirkler dannet figur med latinsk indskrift.

Øver.'^t og nederst hl. .?" er tilfqjet med senere hånd latinske

navne på de syv himle.

6) Bl. 3^—4^ Om dagens længde og solens gang (isl.).

7) Bl. 4^—5\ Grammatiske optegnelser på Latin, mest

memorialvers. Midtvejs hl. 5 ''

vers.

.


162

tegneiser af moralsk natur. / nedre murtjen med senere

lidnd nogle verslinjer.

11) Bl. 7^ Cirkelsystem — med islandsk påskrift — , der

viser måuedscirklen for måneåret, Fire mindre

cirkler og en kvadrat-figur, til angivelse af månedernes

dagsantal m. m. — påskrifterne Latin .^

Skema

fremstillende

guds, sjælens og legemets egenskaber — Latin.

12) Bl. 8'. Komputistiske regler til brug ved fingerregningen,

med tilhørende afbildning af en menneskelig

hånd — væsl. Latin. Derunder en islandsk notits om Orosius

0(1 tre filologisk-historiske notitser, disse delvis med lonskrift

(isl.).

13) Bl. S\ Grundplan af Jerusalem med aftegning af de

enkelte bygninger og angivelse af deres bet3^dning (hoved-

saf/elig Latin), rød ilhmiination. Derunder Penge- og vægt-

b er egninger, tildels i lonskrift, En vise („Mejaar bad") i

lonskrift, En vise her/, „-pater ertv" — alt Islandsk.

14) Bl. 9. Stjornumork i Zodiako. Ender afbrudt „En

eptn lutr fteing" midtvejs hl. 9", hvorefter resten af siden er

udfyldt med rækker af de såkaldte arabiske taltegn.

Herkomst og hist. : På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson skrevet

„Til [lilns overstreget] eignar mier fra S"" Halldori Tortafyne i Bæ. 1703".

Af lonskriftvisen bl. 8'' har A. M. på en anden seddel givet en afskrift med

almindelige bogstaver.

Benyttelse og heskr.: Frumpartar isl. tungu CITI—CIX: Munchs samlede

Afhandlinger I, .119 ff. (s. 320 fejlagtig cit. nr 2S7 b), aftryk af Ann for nord.

Oldk. 1847 ; Kr. Kålund, Bidrag til en hist.-topogr. Bcskr. af I.sland II, 416 ;

Småstykker nr 8, udg. af Samfund til udg. af gi. nord. litt. (Kbh. 1886).

1843. AM. 733, 4to. Perfj. 20 X 17,4 cm. 6 hl Tospaltet. 14. århs l.ste

halvdel. Hyppig anvendelse af rødt oy blåt hUck, initialerne røde

eller hlå med ornamenter af modsat farrie, hegyndelses-initialerne

hl. 1—S flerfarvede oy foryyldte. Bl. 1— .? findes notitser dels

med .samtidiy, dels med ynyre hånd; disse sidste, der senere ere

udraderede , ere for.føytc opfriskede ved anvendelse af et hrinit-

plettende reagens. Til hl. 3" n. m. er en heskreven pergaments-

strimmel fastklæbet. Bl. 4 er beskadiget ved. hortskcering af

nedre margen; så vel hl.

4'' som 6' findes et tillæg med særlig


163

hånd. Foruden nof/le pcnneteiininncr i marginen (særlig hl. 5'-',

6'') ses bl. 5"" en fremstilling af korsfæstelsen. Bindet

er betrukket med beskrevet perg. fra et ældre og et yngre latin.'ih

kirkeligt hskr. Har opr. hørt sammen med AM. 322, fol. og

114 a, é".

Indhold:

1) Bl. 1—3. Calendarium Romanum. Med forskellige omtrent

samtidige hænder findes dødsnotitser indførte; endvidere findes

annal-optegnelser fra 16. årh. , disse sidste senere hxdvt ud-

raderede. Ved slutningen af kalendariet står „Iftis weri^hus

notant?


164

lft45. AM. 735, 41o. Fap. 20:. x 76> cm.


Indhold:

165

1) Bl. 1. Brudstykke af det fra abbed Nikolaus

stammende itjnerarium fra Norden til det hellige land.

Bey. „Svo er fagt ap frooduw* figlinga mow/mm", ender ,^ok

erv olluwi megm borger, pangat er".

2) Bl. 2. Astrologica (om planeternes og dyrekredsens

indvirkning på menneskene). Bey. „nv dægur håan hingat

burd?*/".

Herkom,st og hist. : Pd en indlagt seddel har Arne Magnusson nuleret „Feinged

af légman«enuw Odde Sigurdzfyne . 1726 . i Februario". Samme notits findes

cndv. på et omslag henhørende til 736, men uvist til hvilken underafdeling.

Benyttelse og beshr.: Werlauff, Symbolæ ad geographiam medii ævi, Hauniæ

1821.

1848. AM. 736 III, 4to. Pery. 16,, X 13^, cm. 4 bl 15. årh. Bladene ere,

særliy nærmest ryyyen, hensmulrende^ oy navnlig hl. 4 har flere

huller.

Indhold:

1) Bl. 1''. Om planeternes omløbstid. ^er/. „diottens

ViOrs .1261. aaza".

2) Bl. l^ Penge- og vægtberegning („|>2i2 penmgar

talder" osv).

B) Bl. 1'. Verdenssystemet med planeterne fremstillede

ved en af koncentriske cirkler dannet, figur med latinsk

indskrift.

4) Bl. I''. Om Grækenlands inddeling. Ender defekt

„So feger jon gvillmunHJtr".

5) Bl. 2''. En med latinsk påskrift forsynet tegning

fremstillende de fire elementers natur og gensidige ind-

virkning; hertil er fojet to islandske notitser om jordens og

solens diameter. Ved teyninyen er som foreviser en mandlig

figur afbildet.

6) Bl. 2'-'. Anvisning til cirklens beregning. Islandsk.

7) Bl. 2^—8'. Um volundarhus. Ben tilsvarende afbildning

af en labyrint med uhyret 'honocentaurus' findes ved

næste stykkes beyyndclse, medens ud for dette står lykkehjuls-

afbildninyen (sml. stykke 8).


160

8) Bl. li'\ Um hamingjuhjblit. Orn tilsrarcudc, afbildning

viser en kvinde, der sætter et hjul i bevægelse.

Efter dette stykke synes nogle linjer udskrabede.

9) Bl. 4. Algorismus. Beg. „næft nyian pmgwr", ender „ep

nocu2 pg«ra l'fcendMr til hægzi".

Benyttelse og heskr.: Munchs samlede Aflumdlinycr /, s. 821; Stitadiykkcr ur 9,

udg. af Samfund Hl udg. af gi. nord. litt. (Kbh. 1687).

1849. AM. 786 IV, 4to. Pap. (oy pery.). ;J1,4 X lO^ cm. Fapir: 10 bl.

18. århs bey. Skr. af Arne Maynusson. Bl. 2, o",

6", 8", 10"

ubeskrevne. I disse papirsblude er indlayt cf bnidstykJce uf et

peryamentsblad (8,3 X 9 cm. 14. dth.), j)d Jwis bayside skriften

er udraderet.

Indhold:

1) Bl. 1. Den bibelske betydning af solens stilling i dyre-

kredsens forskellige tegn. Latin. Vcdlayt er originalen

til afskriften, den ovennævnte pergamentsstump.

2) Bl. 3—5'. Månedsdagenes betydning for åreladning.

Latin.

3) Bl. 7—8^ 'Septem in auditlone missæ virtutes'.

4) Bl. 9. 'Regula termini Pascalis'.

5) Bl. 10. Maria-bon. Latin. Bey. „O intemerata".

Herkomst og hist.: Ovenover .stykke 5 har A. M. skrevet „mauu antiqvå";

1—4 synes følgende omslagsnotits at angå „Allt ftetta var med einni hendi,

godri og gamallri".

1850. AM. 736 V, 4to. Bap. 2


167

1851. AM. 7371, 4to. Fap. 21 x i^,. cm. 6 hl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Bl. 3", 4, 5 ubeskrevne^ af hl. 2—3 kun de

indre kolonner beskrevne.

„Jola-Skrå" — denne titel findes på det tilhørende omslag.

Jideskråen i afskrift optager bl. 2— 3'"; bl. 1, 6 og en til 5''

fastklæbet seddel indeholde A. M.s meddelelser om originalen^

der oprindelig fandtes i AM. 322, fol. Efter at have afskrevet

jtdeskrden udraderede A. M. de)ine(!), der var skrevet j^d bag-

siden af et blad i membranen med en. hånd fra 14. århs 1ste

halvdel.

Benyttelse og heskr.: G Storm, En Tale mod Biskopcrne, Chrania 1885;

Norges gamle Love IV, 505— 6.

1852. AM. 737 II, 4to. 18. århs beg. Skr. af Arne Magnusson (bortset

fra perg.-fragmentet).

«. Pap. (og perg.). 21^ X Hifi cm. 3 hl. Bl. 8'" ubeskrevet. 1

disse papirsblade er indlagt et brudstykke af et pergamentsblad

(13fi X 17^5 cm. 14. årh.), hvis ene side er ubeskreven.

'Jola-fkrå'.

Juleskråen i afskrift optager hl. 2— 3'". Bl. 1 indeholder

A. M.s bemærkninger til originalen, der oprindelig har hørt

hjemme i AM. 300, fol. Vedlagt er originalen til afskriften,

den ovennævnte pergamentsstump.

pf. Pap. IGfi X 10 ^,i cm. 2 bl. Bl. 1" ubeskrevet.

To annal-notitser om Oslo brand 1352 og 1515 —

Latin.

Ifølge en påtegning af A. M. bl. V stod disse notitser på

samme blad som juleskråen, neden for denne.

Benyttelse og heskr.: Norges gamle Love IV, 488—89.

1853. AM. 738, 4fo. Pap. 33 x 10,b rm. 135 bl. Skr. 1680. Håndskriftet

er gennemgået af arkivar Jon Sigurdsson og af ham forsynet

med påtegninger, hvoraf bl. a. fremgår, at der ved dets begynd-

else nu mangler 12'^!^ ark; i selve håndskriftet findes fra ældre


108

tid hcteynche for ar/cetal txj nummcreilng af de fon>l,ellifje

stykker. Efter bl. (> manyler et blad, men lakunen er udfyldt

ved benyttelse af den åbne plads jjå de nærmeste sider; efter

hl. 53 findes en storre lakune; bl. 104 er et indskudt bl-ad ud-

fyldt med en afskrift af bl. 103 , det tilsvarende bl. 110 er ube-

skrevet. Forskellige maryinaiia, deriblandt noyle med Arne

Magnussons hånd] A. M. har også på en mellem bl. 01 og OJJ

indskudt seddel givet nogle tillæg. Bl. 84'' optages af en stærkt

ornamenteret titel; endvidere findes i teksten flere afbildninger.

Indhold:

1) Bl. l^ „Tvær vyfuz oddz |>02da2fona2". Derefter ,,eyn

ly til vyfa" — i lonskrift.

2) BL 1". „Spu2nyngar" — af mythologisk indhold.

3) Bl. 2. Hafrsgrid („Hier sknpaft Hafifu2z g2id hvø2 |

meiga bzukaft medal |

en«-

manwa") — endende med nogle viser.

4) Bl. 3—5^ Aldarhåttur sira Hallgrims Péturssonar

(„Hier hepur Bragarlikil sira |

kalladu2 e2 |

AlldarhåttMr").

liallg2ymwiz

p. sona2. hvo2 |

ed

5) Bl. 5'—6. Samstædur sira Hallgrims Péturssonar

(„hier byriar samstædur S. H. P. S." — senere overstreget).

6) BL 7^ Viser fra Grims saga loQiukinna.

7) BL 7"^— 12. Viser og kvad fra Orvar-Odds saga, der-

iblandt Hjalmars dødssang og Odds æfidråpa.

8) BL 13—14'. 'Sonatorrek, sem Egill Skallagrimsson

kvaS'. Efterfulgt af en lausavisa fra Egilssaga.

9) Bl. 14'— IG'. „Kråku mål". Ved digtets slutning er

sk/revet „hier vantar 14 Vyfur".

10) Bl. 16'—22^ ') „Sygurdrypu mål edur Brinlhylldar liod"

etc. (incl. slutningen), med tillæg af ''* GudriinarkviOa hin tyrsta

V. 14— 17, efterfulgt af en "^^ utskyring („Liod Brinhillda2

e2U I

hie2

ut pydd").

| 11) BL 22'— 27'-. „Håttallklll sem

kvad I son til | Ch2iftyna2 |

Gutto2mz

12) Bl. 27'—29'. „Nockrar vysvr ur søgu I

13) BL 29'. Lonskrift.

loptu2

O.

hinn 2yki

D.".

Vyglundai myns".

14) BL 29'— 30'. „Nockud lytil ættar tala". Fra Adam

til llaukr Erlendsson.


169

15) Bl. 30^—31'. Særingaljoå {Overskrift „Vysur" med

en efterfølgende binderune). Beg. „Eylyp eyning sæla".

16) Bl. 31^—32^ „FUiibuidui Briåms |

17) BL 32^—33. „påein pojnmæle".

øruftu".

18) Bl. 34—79. 'Edda E[)ur Samtok Fornra æpin/7tyra og

dæme sagna peyrra pine nordman/7a . . . Afamt nockur Tegunnd

[leirra Gamaih-Jslen/7dfku edur nordfku oida. Huad menn

hallda Samanw fkripad ay S æ mund enum pro da og

Sno22a Sturlud (sål.) sine'.

Indeh. ^^ 23 kolorerede mythologiske afbildninger, mest

guder og gudinder, med angivelse af de tilhørende navne

og omskrivninger, ^'> „manna nøp(u) lU stu2luuga søg(u)",

'''> „Dve2ga kienynga2", *'^ „sverdskiennyngaz", "^ „Vælu Spai",

•^^„Havamal" (slutningen af dette, hl. od'', vr overstreget), ^^ „Ymm

Gand2eyd", ^'> „Runa Tals |>attu2 Opins", -> „WapJ)2udnis mal",

^^ 'Grimnismår, •' „Skyrnys pø2", "'> „Ha2ba2l)s liop", "> „Hymis

Kuipa", "\,Ægis Drekka" {selve digtet benævnt „'LoksiG\e]:)SSi''^),

>^> „Hamars Heimt", i) „Vegtams j

kuipa",

'^> „Alwis Mal",

"> „Grotta saungur", > „Grou Galpnr", "' „Fiølsuyns Møal",

^^ „Hynplu Li6|)'', ""' Indholdsfortegnelse til de foranstående

eddadigte („pettir femunpar Eddu"). Hermed synes dette afsnit

at være til ende; hl. 70" er udfyldt med „Tvydeylu2 D. Olapz

Wormz".

19) Bl. 80—83\ 'Solar lidd' tillagt Sæmundr fr69i.

20) Bl. 83-—86\ „Gest speke".

21) Bl. 86^—87. „Sigurdar kvida poplnis bana".

22) Bl 88—89'. „Hallpredar vandr|æda skalldz nockiai

vyfui".

23) Bl. 89"^— 92'. 'Nockrar Vslendskar glosur . . ecki aud-

fkiildar'.

21) Bl. 92^^^— 95. „pojnkvednar vysui |

kongz |

tiiggva

sonat".

ui

sogu oiapz

25) Bl. 96—97. „D2aumar", Vi sur ur Viga-Glums sogu

og Sturluuga sogu. Visa ur Haustlong.

26) Bl. 98— 126'. „Annar Partur Eddu |

27) Bl. 126^—27. „Vmm Hvalpiskakin i islandz |

licitakiennynga2".

— efterfulgt a/notitser om sela kyu, vatusliska kyu, årnis eldar.

høFum/r?"


170

28) RI. 128. Gata („Bontli nockm sendi huskail shin"),

Visur ur ITT. og IV. malfrædis ritgjorS Snorra Eddu m. fl.

Herefter ere muUrjvis to blade tabte.

29) Bl. 129. „LiiiFlyngz vysu:". Herefter manyler muligvis

et blad.

30) Bl. 130—31. Visur lir Grettis sogu.

31) Bl. 132. Visur ur Baiidainamia sogu, „Eiii gåta"

Gests bliiida, Lonskrift.

32) Bl. 133—35 ^ Visur lir Gisia sogu Surssonar.

snæfellzås".

søgu 33) BL 135"^. „Hystozia ur Baidaz |

Herkomst og hist.: På to tilhørende sedler har Arne Magnusson noteret

„petta er komid l'ra Ingibiérgu, i Bæi (sål.) i Hrutafirdi, til M. .l.S. [Magnuff

lonsfonar l'ra Leyrå| l'ra \\ona\B. til m'in. — fetta liol'ur att Sigurd«r Girial'on

i Bæ". Skriverens navn indeholdes i eji binderune bl. 34'^ (sml. S G i orna-

menteringen sammesteds), muligvis også i nogle samuienslyugede tegn

1)1.22''; derimod må betydningen af de ved slutningen af stykket bl. 135'' fore-

kommende bogstaver „G. S. S." synes tvivlsom.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. I; Krdkumdl, Kbh. 1826, 8.87;

[si. pjodsdgur I, s. X; Nurræn fornkvcedi, Chrania 1867, s XLIV, XLVIff.

LU, LXII; (Corpus i>oet. bur. II, 54); Arkiv f. nord. Mol. III, 335, IV, 255;

J. purkclsson. Om digtningen på Island, s. 344; Orvar-Odds saga, Leiden

1888, s. VI; Småstykker udg. af Sam/und til udg. af gi. nord. litt. (Lopts

håltalykill. Kbh. 1888); Egils saga, Kbh. 1886—88, s. XXVIII.

1864. AM. 739. 41 o. Taf>. IS. århs baj. Skr. af (eller for) Arne 3Iagmi.


171

/3 (16,7 X 10^7 cm. 14 hl. -\- 2 ubeskrevne. AdshiUige vbeskrevne

sider).

Optegnelser om forskellige håndskrifter af Edda, særlig

Snorra Edda.

Y (16,7 X 10,s cm. 15 hl. Bl. 1" og lå"" ubesJcrevne).

Uddrag af en af Salamis tagen afskrift af et i Oxford

opbevaret papirshåndskrift af Snorra Edda (God. ohart.

Mares. 114). Stammer fra Codex Upsalcusis.

8 (16,8 X 10.j cm. 4. bl. Bl. 4" ubeskrevet).

Notitser om Edda-håndskrifter.

Jo}i Signrdfyson.s udførlige beskrivelse er vedlagt.

Benyttelse og beskr.: Nornen f'orn/coccdi, Chrania 1867, s. LIX, LXII; Sturlunga

saga, Ox/'ord 1878, s. CXLIX; Corpua pod. bor. s. XCII; Snorra Edda

III, Havnice 1880-87, s. CIX, CXIIL

1855. AM. 740, 4to. Pap. 18,^ x léj cm. .-7.V hl. 17. århs sidste halvdel.

Snorra Edda.

llovcdsagelig stemmende med Codex Upsalensis.

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CIII, C VIII.

1856. AM. 741, 4to. Fa}). 10 X 15 cm. 57 hl. 17. årh. 8kr. af Jon Er-

lendsson. Af nogle blade er øvre margen beskadiget ved be-

skæring.

Snorra Edda („Her byriar Bokena Eddn").

Criver væsenlig den fra Resens udg. kendte tekst.

Benyttelse og beskr,: Snorra Edda III, s. CIII.

1857. AM. 742, 41«. Bup. 15,s X 0,7 cm. 28 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Skr. af Bjbrn Jonsson ^tå Skardsd. Bl. 28" overstreget og over-

klæbet.

Heiti og kenningar ur Snorra Eddu („Hier Biriaft Am^az

paztuz Eddu umm kcwnjiuga/- \xwer\ar finw uppiuna hapa |

hmum fy:a pa:tinMW, | fem hciter Hå2s dictan").

i


172

Den ovcrstrcijcde side hl. 28' har indeholdt en bispe-

fortegnelse for Skålholt stift.

Beni/ttelse og bvskr.: Snorra Edda III. s. CIII; Arkiv f. nord. filologi III,

s. 335 Tlmarit VIII, likc. 1887, s. 87, 92.

[Ifil- den f/amle katalog sJcutde her endvidere findes „Annar

Partur Eddu (fem almenelega kallaft Skallda)".

1858. AM. 74;i, 4to. Pap. 20,? X 8 cm. 105 hl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. Med Arne Magnussons hånd findes marginalia og

til hl. 65" og 71'' seddelnotitser. 1 håndskriftet findes adskillige

partier overstregede med pen eller hlgant. Bl. 00—62., 105"

uheskrevne. Bl. 104—5, senere filsatte, ere udfyldte med Jon

Olafssons (Gro.) hånd. Bindet er hctrukket med heskrevet perg.

fra et latinsk kirkeligt hskr.

Snorra Edda.

Giver væserdig den fra Besens udg. kendte tekst.

Bl. 104— 5'" optages af register.

Benyttelse og beskr.: Annaler f. nord Oldk. 1846, s. 365—67 ; (Corpus poet.

bor. s. XLV;) Snorra Edda II, s. 628; III, s. CIII.

1859. AM. 744, 41o. Bap. 21^ X i6>, cm. 89 hl. 18. århs. beg. Ifg. den

gi. katalog skr. af Jon Olafsson.

Snorra Edda. Afskrift af AM. 757 a, 4'-.

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CIX.

1860. AM. 745, 4lo. Pap. 21^ X 16,s cm. (15 hl. 18. århs beg. Ifg. den

gi. kiitalog skr. af Jon Signrdsson. Bl. (15" ubeskrevet.

Snorra Edda. Afskrift af den del af A3I. 748,

4'", der en

tid har været opbevaret i AM. 1 e §, fol., dog med udeladelse af

„ættartdkir^\

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CIX.


173

1861. AM. 746, 4to. Fap. 21, X i^,8 cm. 113 U. 18. århs hfc/. Ifg. åen

gi. katalog sJcr. af Jon Olafsson.

Snorra Edda. Afskrift efter AM. 748, 4'", dog ikke af de til

AM. 1 e |3, fol. en tid forsatte blade.

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CIX.

1862. AM. 747, 4to. Pa^y. Indtil 20,6 X 17 cm. 1 alt 77 hl. 17. årh. For-

skellige hænder. Stærkt hensmnlrende. Uvist, hvorvidt oprindelig

sammenhørende.

Snorra Edda med tilhørende grammatiske afhandlinger.

Rigst)ula. Vafjirudnismål.

1 (54 hl). Snorra Edda. Beg. defekt i den til Gylfa-

ginning hørende formdli; efter hl. 25, i 4(1. dæmisaga, en stihre

lakune til „Huornin fkal keima Gull". Bl. 34 heg. „Aiumr

partur Eddo wm keiuwngar".

Stemmer væsenlig med Resens udg.

2 (10 hl. Bl. 1— 4 samt marginalia på de ff. skr. af Bjom

Jonsson på Skardftd). Bl. 1— 8: De grammatiske afliaiid-

linger. Beg. med den til de grammatiske af handlinger hørende

prolog; efter hl. 4., i I. afhandling, en lakune. Bl. 5 heg. med

II. afliandling, der ender defekt hl. 6. Bl. 7 indeholder et brud-

stykke af III afhandling (III., 9— IP^), hvorefter hl. 8 er

væsenlig ubeskrevet. Bl. 9—10: Rigspula.

3 (13 bl). Bl. 1—2^: Vafpruanismål v. 1—45. Bl.

2'— 13: Snorra Edda i uddrag. Bl. 2^' beg., med overskriften

y,A]ldar6k", beretningen om verdens skabelse og undergang, ender

defekt hl. 5; hl. O beg. defekt i 42. dæmisaga. Efter .slutningen

uf 00. dæmi.saga hl 13'' i^tår „FINIS", hvorefter hl. 13' optages

a/blandede optegnelser („Nockur Erindi vm Mwtuna" m. ii.).

Herkomst og hist.: På et tilhørende omslag har Arne Magnus.son voteret

„Snorra- Edda ri fin, tuin us^ vautar i. Er I»i") vei'd ad hlaupaft, i gegnnm.

Eg feck hana af honda einum i Alftaneff hrepp, Sydra ii Alftanefe, 1703".

Af en pdakrifl på stykke 2 se.t det, at disse blade have tilhørt et håndskrift

benævnt „lirunka".

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CI. CIII.


174

1803. AM. 748 1, 4fo. Pnf/. ;>0j, x ir>,.j nu. VS ///. C. ISOO. Røde over-

skrifter, røde ofi (/romie initialer. I marffinen adskillifjc for-

hofistaver o(j henvisitingfttef/ii. Codex bef/ynder og ender defekt^

lakuner forekomme efter bl 5, G, 8, 12; af Id. 23 er nedre

margen bortskåren.

Indhold:

1) Bl. 1"^-^. Hårbardsljod. Beg. „minwa verka".

2) Bl. 1^—2^ „balldif dja/mar".

3) Bl. 2'^-^. „Skirnif mal". Ender „02mr med pirvm".

4) Bl. 3'-\ Vaf|)rudnismål. Beg. „æ5i dvg^r".

5) Bl. 3^— 5''. Grimnismål („gnmuif mal" med forudskikket

prolog „p-a liræ|6vngi koww>


175

(facs.); Sæmundar Edda, Leipzig 1860; Norræn fornkvædi, Chrania 1867;

Snorra Edda, Kph. 1875; K. Gislason, 44 Prøver, Kbh. 1860 (Jslendinga-

drdpa) ; Islendingadråpa Hauks Valdisarsonar , Kiel 1874; B. M. Olsen,

Runerne i den oldislandske literatur, Kbli. 1883; Corpus poet. bor. s. XLIII;

B. M. Olsen, III. og IV. gramm. afhandling i Snorres Edda, Kbh. 1884.

1864. AM. 748 II, 4to (en Ud opført som AM. 1 e (i, fol). Per(/. 21 X 14., cm.

IH. hl. C. 1400. Sorte initialer. Forshellige lakuner.

Snorra Edda.

Bl. 1—5 hef/. „(i verol)dv yært lafnfrækn", end. „puUauplug

let |:?alla", Sn. E. I, .s\ 362—428.

Bl. 6— 13 heg. „el ek folar baul", end. „du|alinf leika",

ih. 466—593.

Efter slutningen af SJcdldsJcaparmdl optages resten af siden

hl. 13" a/' ættartolur; -'">

fra Hvamm-Sturla til j^orleifr enn

hagi, '') fra Adam til Pétr Jonsson, ^> fra Stnrla i Hvammi til

Ketill og fra Kveldulfr til Snorri (Sturliison) — denne sidste

optegnelse, i ydre margen, er he.sJcadiget ved heshcering.

Vedlagt er to afskrifter af ættartolur a—b, af Arne

Magnusson og Jon Olafsson fra Grunnavik, denne sidstes med.

tilfojede notitser, tildels af personlig natur.

Herkomst og hist.: Se AM. 748 1, 4^".

Benyttelse og heskr.: Snorra Edda l—III, 1848—87; IJipl. Isi. 2, Kph.

1857—76; Norræn fornkvæM, Chrania 1867 , s. XXVI; Snorra Edda, Kph.

1875; Stiirlunga saga, Oxford 1878, II, s. 399; Corpus poet. bor. s. XL VI.

1865. AM. 749, 4to. Pap. 21 r. X

17^^ cm. 29 Id. 17. årh. Sterrkt he-

skudiget og hensmulrende. BL 1' overklcehet, men vistnok

væsenlig uheskrevet.

Indhold:

1) Bl. V—2o\ „Annar Partur |

Eddu

vm/77 kienningar".

2) Bl. 25\ „Maalrwner og |)rydeyler (sal./'.

3) Bl. 26. „Enn adrar deylui leingwr Recknar". Ender,

formodenlig defekt, med „Nand^'.

4) Bl. 27—28. Håttatal. Standser afbrudt midt på siden

hl 28'' „XVI sam ftof«r".


176

Bl. 29, (Jer ihhc har fuld hredde^ optages af navne, penne-

prøver or/ lign.

nevkomst og hist.: „Bckoinw/et, lor iiianf:;c nar fidcu, af AlTerfor Tlioriiiod

TiirvclV'ii"' Itar Artw Maynusson voteret pa et tilhørende omslag.

Benyttelse og beskr.: Snorra Eddalll, s. C, CIII; Wimnier. Die Runensc/irifl,

Berlin 1887, s. 281.

1866. AM. 750, 4fo. Tap. 21,n X U,,-. au. 60 hl 17. århs sidste halvdel.

Skr. af Jon Snorra-ton.

Snorra Edda.

Som Resens udg., dog afdelt i kapitler.

Efter .slutningen af Eddas 1ste del hl. 80^' er resten af

siden, der har indeholdt hegi/ndelsen af S61arlj69, oveistreget og

overldæhet. Derpå følger „Auuar partur Eddu". Bl. 56'' heg.

Håttatal med overskrift „Hier Epter Skripast Bragar |

hætter".

Herkomst og hist.: Bl. 60 dannes nu af et senere indsat ubeskrevet blad, til

hvis forside de .'ieks sidste linjer af Håttatal ere fastklæbede. Bagsiden bærer

el tidklip n/' et ældre blad med følgende påskrift „fesfe Bok tillieyrer June

Snorrafyne j Miklaliollte" ; dette er overstreget, og derunder har Arne

Magnusson skrevet „nu 1711. er hun min. Arnå AIS " I henhold hertil må

følgende foran indklæbede AM-'*'"' notitsseddel antages at angå dette hskr.

„^elTa Snorra Eddu fkrifadi Jon Snorra fon prentari, |)a ii Holum var,

epter tveimur qverum umerkilegum , e.nn eige ilttu l)au qver heiuia par a

Holum relatio ipfiM-s". Derimod kan to andre .tammesteds indklæbede

sedler, der omtale et tildels med præsten porleifur Claussons hånd skrevet

hskr., ikke høre til dette nr.

Benyttelse og heskr.: Snorra Edda III, s. C, CIII.

1867. AM.751, 4to. Pap. 20,3 x 10,4 cm. .% hl. 17. årh. BI. 24"— 25'-

orrrl'Itrhrdr med hvidt papir.

Snorra Edda.

Den fra Resens udg. hendte hearhejdelse.

Bl. 24'' ender i h2. dæmisaga (Icluns ran, ,,i fid? auufi|us");

hl. 2n'- l)eg. „Amiar Partur Eddu", drr afsluttes hl. Sfl" med

ordene „FINIS Eddæ". De overhlæhede sider hl. 24"—25' have

indeholdt „Wr Handfeftiug Fridrichs kongs".

Herkotn.st og hist.: På to foran indklæbede sedler har Arne Magnusson noteret

„Ept(n- luindi .Ions Snorra Tonar ])rentara. EnH .Ion rkrit'ad(\ |):i hann var

a. Holum, |»en?/ann Tractat, epter låfnu pappirs qvere, fem h6iui»J var fagt

ad være eign Pals Pals fonar, fem l»ii var ii Storahole, og lette Jon To lama

is. 8 90


177

Tractat aptan vid Tina Snorra Eddu. Relatio ipsius Jons. — Komin til

min 1706. fra Monfr Halldore Einarsfyne, Og er min".

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CIII.

1868. AM. 752, 4to. Pap. 18,, x 14; cm. 43 bl 17. århs sidste halvdel

Sammenstyhhet af to hskrr. Hoveddelen, bl 1— 55, beg. med en

stærkt ornamenteret initial, i det følgende findes åben plads for

sådanne og også ellers hist og her åben plads, rimeligvis til

betegnelse af ulæselige steder i originalen. Bl. 43" opr. ube-

skrevet.

Snorra Edda.

1) Bl. 1 — 35. Snorra Edda efter Codex Upsalensis,

ender „enw liuoriu 6dru pilge/-", Sn. E. II, s. 364.

2) Bl. 36—43. Dæmisaga LXVI-LXXVIH. Stemmende

med Resens udg. Bl. 43^ bærer foruden flere andre penneprøver

et vers.

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CIII, C VIII.

1869. AM. 758, 4to. Fap. 20,7 X 16,^ cm. 18 bl C. 1700. Sammen-

stykning af to hskrr.

Snorra Edda.

1) Bl. 1 4. I. og II. grammatiske afhandling, i for-

kortet sammenarbejdeise.

2) Bl. 5— 18. Snorra Edda efter Codex Upsalensis, fra

„pad gera h6rp6mar, Sn. E. II, s. 364.

Herkomst og hist.: Få en til slykke 2 fastklæbet seddel bemærker A. M.

„Feinged 17UB. Ira Grime Einars fyni i Hollti under Eyafidlluni". Udførligere

udtaler A. M. sig på to foran indsatte blade om et fragment, mod-

taget fra porstcinn Olafsson på Oddstadir ; hvilket håndskrift disse blade

angå, er dog ikke klart.

Benyttel.se og beskr.: Snorra Edda III, s CI.

1870. AM. 754, 4to. I'ap. 21b X 16,4 cm. 70 bl 17. årh. Skr. af Gud-

mundur Andrésson. Bl 1 udgiires af en på et blankt blad op-

klæbet (defekt?) titel

12


Titclhia,/ „Edda |

Poeseos Matrix I

Aeno principali |

1) Bl,

2) Bl

3) Bl.

4) Bl

IndII o 1(1:

Sæmundai

Adeoqvé

T.l ost |

|

178

Primo

LIBER

MYTHOLOGICUS |

Et

fragmenta qvædam ex |

Edda iiuncu])ati |

2-(;^ „VERSUS SIBYLLINI |

7-17'. „Håva Maal".

Wølv

. . .".

Spaa".

17'-20^ „Rigs påttur" :>: Rigspula.

21-70. „Edda Snorra Sturlusonaj" o: 'Prior pars

Eddæ' indeholdende dæmisaga 1—02. Den fra Ixcsens ude/,

kendte bearbejdelse.

Herkomst og hisf. : Ify. to foran indklæbede sedddnotitser af Arne Magnusson

har dette nr oy noyle optegnelser om Gronland (nu i AM. 778, 4'") opr. udgjort

ét håndskrift, tilhørende Jens Rosenkraniz.

Benyttelse og beskr.: Norræn fornkvædi, Chrania 1867, s. LVIII—LIX;

Snorra Edda III, s. C, CL

1871. AM. 755, 4io. Paj). 21,^ X 10,6 cm. 61 bl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. Bl. 33— 34 ubeskrevne.

Snorra Edda.

bejdelse.

Væsenli(j stemmende med den fra Resens udg. kendte bear-

3Ied bl. 35 beg. „Aunaj paztui Eddu, um kenwinwga:".

Derefter følger den versificerede fugle-gåde „Bonde nock:

fende" (bl. 60). Bl. 61 oplages af forskellige skjaldevers, hvor-

efter .sluttelig en vise af Magnus Olafsson 'um vetrarfar A°

1610' („Snak naudar" osv.).

Herkomst og hist,: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

„Edda Siiorrouis. Ex iiiiprelTo Excmplari Latino, mauu Ketelli Jorundii.

Eeinj^eii liia Mudui-ryfbur mimiu Halldoru Ketilsdottur".

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CIII.

1872. AM. 75G, 4to. J'erg. 1


179

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel bemærker Arne Magnusson „f etta

Eddu fragment hefi eg 1705. feinged af Monfieur Bryniolfi fordarfyne, ad

frateknum l)eim tveimur blådum, p. m. 113— 153. fau feck eg ur einhverium

ddrum fbad å Islandi ante 1702". Hermed stemmer en notits AM.

435 a, 4^'^ bl. 94". I hskr. findes nogle lidet betydelige inarginalia, sål. bl. 10"

en galdrestav, bl. 12" et vers (17. årh.).

Benyttelse og beshr.: Snorra Edda I—III; K. Gislason, 44 Prøver, Kbh. 1860

(Voluspd); Corpus poet. bor. s. XLV; Mogk, Zs. f. d. Philol. XXII, s. 372—73.

1873. AM. 757 a, 4to. Ferg. 21 X 15 cm. 14 hl. C. 1400. Pergamentet

hullet og hensmulrende ; særlig bl. 6— 9, 14 ere i hoj grad be-

skadigede. Sandsynligvis palimpsest. Laliuner efter bl. 5 og 9.

Indhold:

1) Bl. 1—3'. III. grammatiske afhandling i Snorra Edda.

2) Bl. 3''— 9. Skåldskaparmål (ind. Nafnapulur). Ender

defekt „gagl ok hel".

3) Bl. 10 ^ Heilags anda visur. Beg. defekt „lifgadia

anwda".

4) Bl. lO-^— ll^ Leiaarvisan.

5) Bl. Il"'— 12"". „Iiknar bmut" (marginaltitd).

6) Bl. 12'— 13^ „harmfol er ga/n|le oiti kano|ke" (mar-

ginaliitel). Få en vedlagt seddel er overskriften og 1ste vers af-

skrevne af Arne Magnusson.

7) Bl. 13^'-14\ Mariudråpa. Jier/. „[H]eil gledi o/^ millde |

moder".

8) Bl. 14\ Gudsdråpa eQa Gydingsvisur. Beg. „Aldyran

bid ek 62a". 8V2 vers. >ilutningen hortsniulret.

Herkomst og hist.: Af denne membran findes en kort indholdsangivelse AM.

43C> a, 4 bl. 94", hvor Arne Magnusson betegner den som „Codex admodum

Lacerus, utilis tamen valde". Utvivlsomt er det dette hskr., A. M. på en i

AM 739, 4'" indlagt seddel omtaler som „raina fornu membranam fmiltt

rkrifada, fem att hefur Asgrimur Magnuflon a H6fda".

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda I— III; Skoleprogram fra skolen på

Bessasladir. lt>44; Norræn fornkcæbi, Chrunia 1867, s. XXVI; Snorra Edda,

Kph. 1875; K. Gislason, 44 Prøver, Kbh. 1860 (Mariudråpa); S. Egilsson,

Lexicon poet. ant. Ung. sept. (Gydingsvisur) ; B. M. Olsen, Runerne i den old-

islandske literatur, Kbh. 1883; B. M. Olsen, III. og IV. gramm. afhandling i

Snorres Edda, Kbh. 1883; J. porkelsson. Om digtningen på Island, s. 41, 94.

12*


180

1874. AM. 757 b, 4f. Ar// 12 x .'>.7 cm. 2 bl. ir>. årh Ender defekt.

Efter hl. 1 en lakune.

III. grammatiske afhandling i Snorra Edda.

Ender „kulladi pr


181

IslanrlsJc oversættelse af Gudnnindnr Andréssons hdinshe

kommentar til Voluspd.

1877. AM. 760, 4fo. Pap. 21,2 X 16,s cm. 102 hl. mel forsatshlad. 17. århs

sidste halvdel. Til hl. 8% 11% 13% 28^ høre indfæstede sedler.

Bl. 48^-49, 67% 98% 102^ uhesJcreune. Nuvnliy ved hshrs hef/ijndelse

adshillige marginal- orj inierlinearrettelser. Styhke 3—5

have en fælles ældre paginering.

Indhold:

1) Bl. 2 -48 .

oversættelse.

Snorra

Eddas Iste part, 71 fabler i dansk

2) Bl 50— 67^ „Secunda pars Eddæ |

de

|

varijs

appella-

tionibus rerum". Den til den Resenske udgaves ^annar partur

Eddu'-'- hørende latinske oversættelse.

3) Bl.


(isl).

Indhold:

182

1) Bl. 1—4^ Notitser om skjaldedigtningen i Snorra Edda

2) P)l. 0—7. „Fia/rla/fn Eigils Sk. gr. fonar fem |

qvad f/rz Eirike Konge".

3) Bl. 7^—9^ „Sonar Torrek fem Eigill Sk. f. | qvad

\va\\n

effler

fonu finu(!) Bddvflr o// (Tiimar"(l). Bl. 9''


183

1879. AM. 761b. 4to (m tid opført som Addit. 49, 4to). Pap. 21^^ x 16^-, cm.

549 hl. 17. århs heg. Skr. af eller for Artie Magnusson. I

hladtallet er indbefattet .sedler, hlanJce blade, mange ubeskrevne

sider, samt omslag dannede af tidligere beskrevne folioblade;

enkelte partier vise sig ved ældre paginering som dele af et

storre hele.

Skjaldeviser og -kvad, så vidt muligt efter forfatterne

alfabetisk ordnede — med varianter og tekstkritiske

rettelser lilfojede af Arne Magnusson.

Af storre digte kan fremhæves Hofu91ausn, Håkonarmål

„ex Snorronis Codice Academico Imo", Håkonarkvi9a Sturlu

]36r9arsonar; endvidere viser fra Grisla saga Surssonar ('membr.

bibl. reg.'), Orkneyinga saga, Njåls saga. Af omslagene indeholde

de fleste brudstykker af en udsigt over Ti/sklands politiske geografi,

et enkelt udkast til et tysk privatbrev fra Arne Magnusson.

AM. 761 a— b hnvc utvivlsomt oprindelig hørt sammen; herom vidner

også titlen på nr 761 i den gamle katalog „Skiilldatal og FornrivHllda-

v'ifur iuprimis in Edda allegatæ, ordiue alphabetico, additis svibinde

notis Criticis manu A Magnæi, fasciculus grandior".

1880. AM. 762, 4to. Fap. :i2,4 X 11-, cm. 3(1 bl. 17. århs 1ste halvdel.

Sier. af Magnus Olafsson.

„RHYTMI Aliqvot |

principum qvam alioiuni magnatuni |

dorum |

|

Ex Antiqvitatibus iftis |

veterum

Danorum et Nor|vagorum tain

et

celebrium Skal-

Collecti".

Indeh. skjaldevers — nogle fra Ragnars saga og saga Haralds

hovedsagelig fra Orkneyinga

konungs SigurSarsonar , men

saga — med dansk (og undertiden latinsk) fortolkning.

Jlerkoinst og hist.: På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret

„Magui Olavii Enodatio Caiitilenaniin i|varundaTn Dono Domini Clirirtiani

Worniii puffidet A. M. 170(). Ligaturam ipl'e addi curavi. E(b mihi et

alivid Exemplar."

Benyttelse og beskr.: Svh. Egilsson, Lexicon poet. ant. Ung. sept. s. XIV;

Flateyjarbok, Chrania 1860—68, s. VIII (fejlagtig cit. som nr 761).


184

1881. AM. 763, 4to. J'ap. 20j x Jf!,H nn. 20 hl IH. nrhs hefj IH 12\

20" uheskrevne.

1) Bl. 1- 9^ „Om Rune Konften |

fampt Bokftåfvernas figurer, eller |

oversættelse uf stykke .'>'.

2) Bl. 9^-12^ „Om Rune Konften, |

Gambles, i

af stykke 4.

hvilken

och

theras brukande,

Ritningar". Srens/c Vistnok

skrif

Olaf then

få blef kailad". Svensk. Vistnok oversættelse

3) Bl. 13^— 18^ „Vmm Runalift og Atferd, |

Håttanna mynder".

4) Bl. 18 —20^ „Vm/w Riina Konftlna, I

Gamla, er |

fvo

var nefndur".

Skrif

samt

leturs

Olafs hins

1882. AM. 764, 4to (bl. 39—40 med påskrift AM. 1 e ^, 4'", 41—43 en tid

overførte til AM. 423, 4'"). F(rg. 26,o X 17 cm. 48 t>l. (fol.

1—4H -\- de indfcpstede pery. -.^trimler 2''", 3^'", 4^''% 9'"'

of/

oktavhladct IS^'^-"). 14. årli. Bøde eller f/ronhlå initiahr. røde

overski iffer. Flere tdade ere beskadigede ved flænger eller mindre

huller; på hl. 4" er nedentil et parti udraderet. Bl. 37'' nedre

halvdel cg bl. 37" øvre halvdel ere ubeskrevne; af pergament-

.strimleme er kun den ene side beskreven. Lakuner forekomme

efter hl. 33, 34. .9.5, 37, 40.

Indhold:

1) Bl. 1-23^ 'Annåla bækllngr'. En kortfattet verdens-

historie inddelt efter hcimsaldrar eller ætates mimdi (i alt 8,

deraf de to sidste i det andet liv), med geografisk indledning

— heri en tegning af Noæ ark — paverækken til Clemens IV

;

(1265—68, med hejwisning for de følgende paver til 'annalen'); en

kejserrække til Frederik II; småhgendir og blandede optegnelser.

Ender med 7. og 8. 'heimsaldr\ En udførlig indholdsangivelse

af Jon Sigurdsson er vedlagt.

2) Bl. 23^—25\ Af hinum heilaga Remigio. IJIæsl ovcrskr.

3) Bl. 25^—26. Mindre legender (hl).

4) Bl. 27-30^ Saga heilags Maici („lur by2iaz |

lieil[ags]

I

malci").

faga


185

5) Bl. 30"^- 38 Legender og blandede fortællinger, mest

gudelige æventyr (Isl). Bl. 83"^ hærer — beskrevet med en

yngre J/ånd (c. 1500) — en anvisning til drommetydning

(Isl). Bl. 36 hærer mange småstykher , nedskrevne, som det

synes, til forskclh'g tid og næppe alle med samme hånd (heriblandt

Um Beda prest, Mariæ nomina Ixxn, notitser om

kirkelig literatur, hvorved „coronale officion«««" og mundtlige

meddelelser af „gMdmuwd2 -presfr laxfon" citeres). Bl. 37'': Fra

syn E9var9s konuugs. Bl. 38, her hl. a.: Slutningen af et ud-

drag af „ifto2ia br/touu»i" og Jons påttr biskups Halldors-

sonar, begyndelsen til ^med ollii uard uinndlanft".

6) Bl 39—40. Historisk-geografisk oversigt. Beg. „Sva

er fagt at arnulpM.v liet", ender „er heit^r j k^rkiu bæi".

7) Bl. 41—43 (forsk, hænder). Annåll 1328-72. Begynder

defekt. Vedlagt er en papirsafskrift af annalen (6 hl. i folio.

18. årh. Skr. af Jon Marteinsson).

Herkomst og hist.: Få de tilhørende AM^'^


186

li^ffia i veroldenni' , „Fra })ui liuar liuerr Noafona bygfli

heiminn", 'pra marghattadum pio5um'.

2) Bl. 17—2S. 'Annåla bæklingr', afskrift af den i AM.

704^4'" indeholdte verdenshistorie uf dette navn, tit „Gud mælti

vid I

hann"

(i 3. heimsaldr).

3) Bl. 29 (særlig hånd). Privatbrev (isl.) fra præsten

Åriii Ålfsson til A M., dat. Eydolum 10. G. 1713.

Herkomst og hist.: På m tilhørende scddd bemærker A. M. „Fyrlta fidan, fu

litt læfa, i ])ergamc'ntz bokinue, er accuratirrime confererud".

Benyttelse og beskt:: Wcrlauff, Symbolæ ad geogr. medii ævi, Haimiæ 1821;

Ant. Musses II, s. 426; Nokknr blod ur Hauksbok, Bkv. 1865.

1884 AM. 766 a, 4to. Perg. 24,, x 18 cm. 13 hl. 17. årh. I nedre

marfjen findes soM regel indholdsangivelse ^ af og til ornamenter

og tegninger. Bl. 12"—13^ stærkt slidte, hl. 13*' nheskrevet

Bl. 13 heskadiget foroven.

Indhold:

1) Bl. 1— 12^ Veraldar saga — fra verdens skahelse til

kejser Frederik I. Inddelt i 6 ^heimsaldrar' (ætates mundi).

2) Bl. 12^— 13"^. Nidurstigs visur af Jon Arason.

3) Bl. 13'' (kursivhånd). Nokkur 'erendi ur' heilræ5uin.

Et digt hegyndende „Son min« mætt:".

Herkomst og hist.: På en utvivlsomt hertil tiørcnde .^eddclhar Arne Magnusson

noteret ,,'peCi'e tractatus var aptanvid Speculum Regale er S'' I>ordur

Jonsson feck af S "" Audune

Benedicts lyne 1C97. og gat mier 1703 (o : AM.

243 d, fol.). Harm er med fému hende fem Speculum".

1885. AM. 766 b, 4to. Pa2h 20,4 X 16b cm. 39 hl. 18. århs heg. Skr. af

Arne Magiiu-fson. Kun de lige sider ere he.ikrevne.

Landalysing; ieidarvisir ok borgaskipan.

Beskrivelse af den da kendte verden (Paradis incl.), rejse-

ruter fra Danmark til det hellige land og tilhage.

Afskrift af det j)ågæ.ldendc parti uf AM. 194, 8"°.

Beg. „Moyfes liet guds vinr fordum", ender y,ok lykr par

peffi frafogn".


187

1886. AM. 766e. 4to. Pap. 19 & X In., cm. 100 hl. 18. århs hey. Ifg. den

f/amJe A-afalof/ sJcr. af Jon Olafsson. Kun de W/e sider beskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—96^ Veraldar saga.

2) Bl. 96^— 98\ „Fia bodoidum haupudpedia".

3) Bl. 98 — 99^ „Fia kennimanz fkap".

4) Bl. 99^— 100^ „Pava fætl" til „hapa fetit fipan".

Afskrift af de tilsvarende partier af AM. 625, 4^^.

1887. AM. 767, 4to. Pap. 21 3 X 16,7 cm. 52 hl. IS.århshey. Bl. 23"— 24,

52" ubeskrevne.

I (Bl. 1-23-). „DESCRIPTIO I

OLVES-REPPS

Anno |

m.d.c.c.iii".

Islandsk; forskellige marginallienvisninyer. Bimeligvis for-

fatterens autograf.

II (Bl. 25-52'). „DESCRIPTIO |

OLVES

REPPS Anno i

m.dccim".

Fn for Arne Magnusson udført afskrift af stykke I.

Herkomst og hist.: På en til I hørende seddel har A. M. noteret „Fra

Haldane Jons fyne a Reykium i Olvefe, ou; er hann autbor ^e^^a, ut puto".

Benyttelse og beskr.: Kr. Knlimd, Bidrag til en Jmtorisk-topografi.sk bei>krioelse

af Island I, Kbh. 1877, s. 75.

1888. AM. 768,41 0. Pap. 18,s X 15,r, cm. 40 hl. 17. årh Bl. 40" ubeskrevet.

Marginalia med forsk, hænder, deriblandt vistnok Torfæus\

Græniands annåll („Hier hepur Grænlands Annal").

Indhold

1) Bl. 1— 20^ 'Saga laorpins Kalis epnis l^ordar Sonar'.

Med indskud og tillæg. Efterfulgt af „Hauks Ættar tala Log-

manns sr^?^ Bokina segift fkrilpad lir^pa".

2) Bl. 20"^—3G^ Excerpter og optegnelser om Grenland

samt enkelte andre antikvariske notitser (Isl.).

") Uddrag af „GRIPLA".

••> „Gronlandiæ vetus Chorograpliia a Afgomlu kueri".

'''> „Annal

wr Landnamu Vest {opr. skr. Aust) |pirdinga"

(om Hvitramannaland).

•" „Ætt Eyryks Rauda".


188

") „Annal Gamallt vr somu Hauks Bok" (ow 'Thile').

^ „Annal efFter Hauks Bok" (om de med f/udenavne

sammensatte personnavne)

^^ Um hofu5-skip ok landvættir.

'') Tal dir banidr å Tslandi.

') Qm

Artur Breta konung.

^^ Oår å Englandi — papar.

'^ „Greenlands stepna ein gomul".

"^ „Gamle sios reykningur kringum |

"' 'Grænlands biskupar'.

"' Grænlandsfer9 Vatnsfjarf^ar-Bjarnar.

Ifland^'.

''^ G ronland ifg F6stbræ9ra saga, BårSar saga Snæfellsåss,

Skåld-Helga 'saga', Kr6ka-E,efs saga.

'1' Senere efterretninger om Gronland (Jon Grænlendingr,

bp Ogmundr m. v.)- Om Hallr geit.

") „Grænlands Annal eitt Epter |

prestr til Arnalds prests).

Hauks

Bok" (Halldorr

') Merki til skipbrots Grænlendinga å Hitarnesi.

') „Um Nordur Setu folk I Grænlandi".

"^ Speculum regale um Grænland.

"^^ Um

""^ Um

Guunbjarnare3'jar.

Krosseyjar.

y^ „Huor |'3io5 pyrst Bygde Irland".

3) Bl. 3G^ 38^ „Stuttliger Agrips Annalar vm i

I vifsu Artale".

Grænland

4) Bl 38—39'. 'Domur Andriesar B/sX'yps yfer Garda å

Grænlandi, 1461'.

5) Bl. 39\ „Brief Andriesar Garda B/sA-^yps 1461".

6j Bl. 40'. Domr bps Olafs Rtignvaldssonar , 1473 (in

notits på 5 linjer).

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet følgende seddelnotits af Arne Magnusson

„fetta Exemplar hefur einnhvern tima brukad Mag. fordwr, ad mier

virdeft. pad er (fem mier fyuist) haus li5nd, fem l'umlbadar fbendur a

fpatiunura aptarlega. Haiiw mun ur \>ess\x compeudierad hafa Tina Gronlandiam

KlfJi). og fidan geled [^ormodi Exemplared". Kn anden AM^*' notits-

seddel indeholder nogle rettelser til styklee 2 b.

Henyttelse og beskr.: G ro ni. hist. M. I, 84, 85 ff., 347. III, 234, 513, 524;

Ant. Arner. s. 80—81; Timarit VIII, Bkv. 1887, 8. 70.


189

1889. AM. 769, 4to. Pap. 21g x l(i,i cm. G6 U.

Grænlands annåll i tre eksemplarer.

I (Bl. 1— 30. 18. århs beg. Murginalia med Arne Maguus-

sons hånd. Tå hl. 30" er skriften udslettet).

„Ex Biornonis de Skardza Grdnlandia" marginal-

titel med A. M.s hånd.

Dette ehsemplur afviger fra AM. 768, 4'° ved kun at inde-

holde få uddrag af Erik rødes saga (porfinns saga karisefnis).

Marginalnoterne indeholde navnlig uddrag af en dansk over-

sættelse og kommentar af 'Mag. |>ordr'.

II (Bl. 31—44''. 17. årh. Bladene slidte og beskadigede).

De nævnte samlinger om Gronland, dog uden ud-

drag af Erik rødes saga.

III (Bl. 44 *

66^. Samme hånd som på 11).

Beg. „Hier hepu2 Grænlaudz Annal".

Stemmer i alt væsenligt med AM. 768, 4'°. Efter bl. 54 er

en lakune svarende til bl. 17"—22"- i AM. 768, 4'". Bl. 66"

bærer nogle personnavne og penneprøver.

Herkomst og hist.: Af lo foran indklæbede (herhen hørendet) 4M*''« sedler

hærer den ene „fetta er initt, komid fra Biarna Sigurdz fyne å Heynefe

1708 i Maju", den anden indeholder kopi af en revers fra Arne Magnusson til

Th. Torfæus af år 1712, ifg. hvilken han af denne havde lunt et papirshånd-

skrift, der omfattede biskopiJerne Jon Oymundssons og Gudinundr Arasons .saga

„Item Biorn JonITens paa Skards-aa fkrift om Gronland". Der-

efter tilf'ijes „Denne Jislandl'ke Bog, Tom reverl'ou af 18. Octobr. paa lyder,

var ilde indbunden i Tyrkifk Papir, og endda ttodt paa Bindet. Lod ieg

den durfore tage af dette lumpne Bind og indbinde i 3. Bind paa ny (hver

Tractat for fig fclf). — I>etta lieila volumen liefur Hr. forlakur Bt-sAwp

lilted l'krifa, To vel fem adra Gudmundar Biskups Sågu, lem fyrrum var i

pesl'u fama volumine, og Monfr. formodur |)a tok |)adan og gaf mier.

A. M. — 1715 gaf Afl'effor formodar kiæralba mier helTa bok, og Pendte

mier niitt \)ar uppå utgefiia revers in Originali."

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. /, 84, 348, III, 234; Ant. Amer. s. 81;

Timant VIII, likv. 1887, s. 70.

AM. 770 a. 4to. Pap. 31-, x .20,, cm. ]0 bl. C. 1700. Skr. af

Asgcir Jonsson.


Indhold:

190

1) Bl. 1—7^ „Grænlendinga Jjattr".

2) Bl. 7"—8^ Biskupar ok kirkjur a Grænlandi.

Bl. S" ubeskrevet.

3) Bl. 9—10. To brudstykker af Torfæus' Trifoliura

historicum.

lU. 9'' og slutningen af hl. 10" ere overstregede, og øverst

hl. P*" er af Arne Magnusson skrevet „Grænlendinga pattr".

Disse blade ere opr. paginerede 77— 76', 87—88.

flfg. de)i gamle katalog sJculde denne ^^pdttr"' forekomme i

endnu et ekspl. med A. J.s håtid, S°.]

1891. AM. 770 b, 4to. Fap. 40 hl.

I (Bl. 1— å. 19fi X 15^4 cm. 17. årh. Marginalhenvis-

ninger, vistnok af Torfæus).

„Vm Grænland".

Islandsk oversættelse af Peder Claussons ^Om Gronland'^,

dog kun dettes begyndelse, annalen incl.

Bl. 5 — tillige med smudsbladet dannende omslag — er et ubeskrevet

blad, hvortil er fastklæbet følgende AM'^'^'^ seddel „Gronlandica vetera Is-

landicé. Kom fra Islandi, med minum bokum 1720." På smudsbladet

har A. M. noteret „Dette indlagde er en lumpen translation af Peder

Claufrens Relation om Gråuland i lians Norges Befkriveire. Thormod

Torvefen (hånd haver eiet dette famwjc Exemplar) haver giort alt for

stort verk af den»e charteqve, Gronlandiæ suæ pag. 42. ligefom det

var bedre Exemplar end de Danl'ke Translationer, da det er langt

verre et nullius plane authoritatis. Thormod hafde intet Exemplar

paa Jislandfk, uden dette".

II (Bl. 6—18. 20^y X 17 cm. 17. århs. slutning. Hist

og her marginal-varianter).

t>orfinns saga karisefnis („Hier Hefur Søgu l^orpiuws |

Karlsepiiis [Ordariona:'').

Erik rødes saga efter rcc. A (Huukshok) med indskud

fra Landndma.

III (Bl. 19—40'-. 20^f, X

tildels af Arne Magnusson).

Eiriks saga rauda („Hier hefft Saga af |

17 cm. C. 1700. Marginalia

Eiriki

Rauda").


191

Erili rødes saga efter rec. B. (AM. 557, 4*°). I marginen

anføres danske citater efter „Mag. |)ordr in Notis ad ver-

fionem suam".

Benyttelse og beskr.: Ant. Arner. s. 81- 82 (II cit. som 779), 82 (III); Gronl.

hist. M. 7, s. 348 (II cit. som 779), 349 (III), 485 (I cit. som 779) — AM. 770 b

I—II ere altså en tid blevne opfattede som henhørende til AM. 779, #'.

1892. AM. 770 c, 4to. Pap. Ahtstylcker og optegnelser, veJcslende format.

ec 30 X 19fi cm. t hl. 16. århs sidste halvdel.

Tilbud fra Peder Huitffeldt og Chrestoffer Walkendorpt

angående Grenlands genopdagelse. Koncept eller

samtidig kopi.

jS 33 X 20,(, cm. 1 hl. 17. årh.

Kristian IV.s tilladelse for J. og G. Bram til handel på

dend Grondlandske Insul Christiansberg". Dat. 16. oktb.

1631. Afskrift.

y. 33,3 X 31 cm. 2 hl. C. 1700. Delvis Arne Magnus-

sons hånd.

De præadamitis.

Uddrag af forskellige latinske skrifter om dette æmne.

8 21s X 15ji cm. 5 bl. C. 1000.

Dagbog over Jakob Aldays Grdnlandsrejse 1579.

Hertil høre tre AM"''^ sedler, af hvilke den ene indeholder følgende

notits „Kiobt paa Etats Raad Rolbgaardz auction, i en fafciculo, num.

Mftoruw 604".

e. 16, 'j X

10,2 cm. 7 hl. 17. årh. Af hl. 1 er øvre halv-

del, af hl 7 nedre halvdel hortskåren og hladresterne V og 7"

derefter overklæbede med hvidt papir., efter at den oprindelige

skrift her er overstreget. Ved en paginering på foden uf bladene

(10— 20) viser håndskriftet sig som del af et storre hele.

Indhold:

1) Bl. 1'—3^ „Af Eiieki Rauda".


192

2) Bl. 3'— 5'. „Eitt an/jad An/jal". Indch. Om Erik røde,

laudnåm på Groulaud, laudets naturlige beskaffenhed; geo-

grafiske notitser.

3) Bl. S""— 7^ „Ap t>02bitne fså/.^ Kallz epni". De sidste to

sider optages dog af smånotitser om Groulands frembringelser,

landets senere skæbne, Bjorn Eiuarssous besøg; om Gunn-

bjarnarsker.

Af de to overklcehede halvsider lærer den første excerpter

af Landnåma, den sidste notitser om Gronland.

C. i6',7 X lO^ii cm. 1 hl. 18. urhs beg. Skr. af Arne

Magnusson.

„Kirkiur a Grænlandi".

„Ex chartå civadam, in Islaudiå exPcriptum 1702 [Annotatum erat

in margiue Landnamæ Sigurdar a Feriu]" tilføjer A. M.

//. 16^5 X 10;i cm. 1 hl. 18. drhs beg. Skr. af Arne

Magnusson.

Sogn |;>orm69ar Torfasonar um drap Otta Axelsonar

skipherra.

& (hl. 16 ff. overførte fra Add. 49, 4»°). 17 x 11 cm. 26 hl

Skr. af eller for Arne Magnusson ; hl. 15 dog et trykt avertissement.

„Gronlandica".

Løse i et omslag indlagte seddelnotitser om literaturen

over Gronland (bogtitler og literuturnotitser og lign.).

Benyttelse og beskr.: Ant. Arner. s. 83, 196—200 209, 296; Gronl. hist. M.

I, 84 (ved trykfejl cit. .sum 470 c), 118, 198, III, 640 ff., 664, 726.

1893. AM. 771 a, 4to. Pap. 20,5 X 16,3 cm. 4 hl. Skr. 1728 af Jon

Olafsson.

Arne Magnussons kommentar tii mag. Thord Thorlakssons

kort over Gronland med omliggende lande.

den

Herkomst og hist.: Som overskrift står „U-t'orgribelige Tanker |

verendo Landkaart" og ved meddelelsens slutning „Kiubenliafu |

over

nær-

1728", hvorefter følger A. M.s egenhændige underskrift

3. Maji

„Arnås Magnufsen".

På det tilhørende omslag har A. M. skrevet „De Mappå Terrarum Septen-

trio|naliuni, qvam poPfidot Potenltiffiraus Daniæ Norvogiæ etc. 1 Rex

ricus Qvartiis. et |

mihi

moulbrari curavit |

4. lo 00.

1728".

Fride


193

1894. AM. 771 b, 4to {overført fra Add. 39, 4'°). Pap. 21 x 1(),5 cm. 4 bl

18. århs beg. SJcr. af Jon Olafsson.

Lysing Grænlandskorts l^ordar tsorlåkssonar.

En noget udførligere beskrivelse af — som det synes —

samme kort som det under 771 a omtalte.

Herkomst og hist.: Overskrift, datering og underskrift mangle; men om kortet

findes følgende oplysning 'Dedicatio Chartæ er: Heroi Perilluftri . . HEN-

B.ICO BIELKE, Domino de Elingegaard ... et Gubernatori Islandiæ,

Domino Patrono et Evergetæ fuo fummo, Novam hane terrarum liyperborearum

mappam Gepgraphicam humillime offert et conrecrat Theodoras

Thorlacms'.

1895. AM. 772 a, 4to. Pap. 30,7 X 16 cm. 17 bl. 18. århs beg. Skr. af

eller for Arne Magnusson. Bl. 1", ^", 8, 10, W, 17" ube-

skrevne.

„Gronlandica".

1) Bl. 2-6 ^ Thord Thorlakssons 1668 udarbejdede

Gronlandskort med tilhørende dansk forklaring.

2) Bl. 7. 'Argumentum Biornonis de Scardza Gron-

landiæ, prout eam anno 1669 in Danicam lingvam transtuKt

Theodoras Thorlacius'.

3) Bl. 9. 'Annotationes Theodori Thorlacii ad Gud-

brandi Thorlacii Gronlandiæ vicinarumqve regionum deline-

ationem'.

4) Bl. 11 — 12. De Sigurdi Stephani delineatione ter-

rarum Hyperborearum.

5) Bl. 13— 14''. Om mag. Thord Thorlakssons rettelser

angående Gronland til en i Amsterdam 1666 trykt 'mappa

hydrographica'.

6) Bl. 15-17 ^ Uddrag af Thord Thorlakssons danske,

med anmærkninger forsynede oversættelse af Bjorn på

Skar9sås Gronlandsbeskrivelse ('descriptio Gronlandica').

1S96. AM. 772 b, 4to {overført fra Add. 39, 4*"). Pap. 21,4 X 10,, cm. 7 bl.

18. århs beg. Skr. af Jon 6lafsson. Bl. 7" ubeskrevet.

13


194

„Theodori Thorlacii Islandi I

Antiqvitates |

Islandicas

Descriptio".

Brevifsima

Gronlandiæ juxta

En lilhørin'lc AM^'- notitn/tcdd/l omhandler en rir 1728 tilintetgjort

afskrift af dette værk.

1897. AM. 773 a, 4to. Pap. 20,6 X 16,5 cm. 38 hl (ind 1 hort). 18. årJis

beg. Bl. 37 særlig hånd. Rettelser og marginal tilfojeiser af

Arne Magnusson.

Indhold:

1) Bl. 1-37. „ARNGRIMI JONÆ |

ISLANDI

|

GRONLANDIA".

Det hertil hørende fra Add. 39, #' overførte polar-kort bærer

følgende påtegning af Arne Magnusson „Gudbrandum Thorlacium

hane Gr6nlandiæ tabulam 1606 delineaffe afferit

Theodorus Thorlacius qvi eam Notis fuis in Biomonis de

Scardza Gr6nlandiam inferuit". I marginen hl. 4^ er indført

en af Theod. Thorlacius'' danske anmærkninger til ^Biomonis

de Scardza Gronlandia\

2) Bl. 38. „Om Grenlands Seigling" — tre kursforskrifter

(de kendte islandske i dansk oversættelse).

Benyttelse og beskr.: Gronlands hist. M. III, 248; J. porkelsson. Om digt-

ningen på Island, s. 473.

1898. AM. 773 b, 4to. Fap. 20 x 10 cm. 31 hl. (incl. 1 kort). 17. århs

slutning. Skr. af Asgeir Jonsson.

Indhold:

1) Bl. 1-29. „GrONLANDIA". „Arngrimi Jonæ" tilfojer

Arne Magnusson.

2) Bl. 30 -31^ „Om Gronlands Siegling".

3) Bl. 31". 'Biskupar å Grænlandi'.

Indholdet af 1 og 2 stemmer med 772 a, 4'".

Herkomst og hist.: På forsatsbladet har skrivereiinoteret „Ai'gevnslonælsla.ndi

m. ppria Hafniæ 1680 (årstallet senere overstreget) d. 12 Jauuarij". På en tilhørende

notitsseddel er for Arne Magnusson optegnet „Fra Sal. AffelTor Thormod

Toruefens Enke 1720".

Benyttelse og beskr.: Jon porkelsson osv. (."iom foreg. nr).


195

1899. AM. 773 c, 4to {overført fra Add. 39, 4'°). Fap. 20,7 X 17 cm. 1 alt

32 hl. 17. århs 1ste halvdel. To forskellige hænder.

Gronlandia Arngrimi Jonæ.

I (16 hl. Bl. 1 og 16 stcerJct heshadigede. Vistnok forfs

autograf). Ender defekt i slutningen af kapitlet om Vinlands

opdagelse.

II (Brudstykker af 16 hl.). Giver kun usammenhængende

fragmenter.

Herkomst og hist.: På et tilhørende omslag har Arne Magnusson noteret

„Arngrimi Jonæ Gronlandia. fetta fannib medal brefa rufls epter Margretu

Sal. forlbeinsdottur 1706. En« eg liefi ^ad feinged af Mag. Jone Thorkels-

fyne. eodem anno".

Kenyttelse og beskr.: J. porkelsson osv. (som foreg. nr).

1900. AM. 774 a, 4to. Pap. 20 g X 16,7 cm. 69 hl. 18. århs heg.

„Dend Tredie Part |

fkrifvelfe".

Af

det Gamle og Ny Grønlands |

Be-

„Sam|menfkrefvet, forft paa Latin, og fiden paa Danfk

Arngrim "Widalin, A. L. M. og Rectore

udfatt af Autore |

offver Naschou Schole udi I

Lolland".

Dat. 'Naschou 1703'.

1901. AM. 774 b, 4to {overført fra Add. 39, 4*°). Pap. 21,b X IG^s cm. 44 hl.

18. århs. heg.

„Dend Tredie Part |

Gronlands |

Befkrivelfe".

af

det faa kaldede |

Af Arngrim Widalin.

Gamle

oc Nye

Samme indhold som 774 a, 4^", dog med følgende tillæg:

1) Appendix om kåsen til Gronland (bl. 40—42'').

2) „Kurtze Erklårung |

Gronlandifken |

Eilandfs"

der

beygeftigten Charten des

(bl. 42^—44). Kort findes ikke.

1902. AM. 775, 4to. Pap. 21 x i6> cm. 80 hl. f+

18. århs heg. Bl. 11^— 14 nheskrevne.

1 his, ind 1 kort).

'Enarratlonum Historicarum de Gronlandia, tam veteri,

qvam nova Collectanea .... Opera et studlis MATTHIÆ

HENRICI SCHACHTir.

IB*


19P)

Indeholder ScJiachfft, fra AM. 364, fol. knuJfe Griinlavd.s-

he.


197

1904. AM. 777 a, 4to. Fap. 20 X 16^3 cm. 12 hl. 17. århs heg. Bl 1^

og 12" ubeskrevne. Bindet er hetrulihet med heshrevet perg. fra

et latinsk ritualhskr.

„Enn kortt Berchrifuelse om |

Grønnland.

Om Segladrenn |

did henn Saa och om Landtzjens Befchriffueise".

Indeh. Ivar Bårdssdns Grdnlandsheskrivelse med efterfølg-

ende kursforskrifter og anvisning til landets genopdagelse.

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad oplyser Arne Magnusson ., at

han har dannet dette nr ved at udskille den danske Gronlandsbeskrivelse fra

en islandsk og nogle islandske småstykker (Fjardanofn, Bondi uokkiirr sendi

h^skarl sinn, Håvamål), med hvilke den var indhæftet sammen. Alt dette

„eignadizt eg 1712. i Octobri hia Monfi' f>ormodi Torfafyne".

Benyttelse og beskr.: Ant. Arner. s. 282; Gronl hist. M. III, 248 ff., 485 ff.

1905. AM. 777 b— d, 4to. Pap. 21,s X 16,4 cm. 25 bl. 16—17. årh.

Ivar Bårdssdns Gronlandsbeskrivelse (Dansk) — i tre eks-

emplarer.

b (Bl. 1— .5, sammenfoldet folio. 16. århs slutning) En

forvirret afskrift af den under 777 a, 4'" anførte Gronlands-

beskrivelse m. V., hvor de enkelte partiers indbyrdes orden

er forstyrret.

På et foran indsat blad meddeler Arne Magnusson, at bladene ere

udtagne af et ham tilhørende norsk lovhåndskrift i folio, skrevet i

Frederik Ils tid, med tillæg fra Kristian IV.s yngre ur. „Bokina hefr

att Hans Lindenow. f>etta um Grænland var aptarit i bokinne, og fyncft

vera confufnm".

C (Bl. 6— IS. C. 1600). Gronlandsbeskrivelsen uden

kursforskrifter eller genopdagelsesanvisning. Bl. 13' hærer

— i eti år 1606 foretagen afskrift — et af den grønlandske

titulær-biskop Andreas 1460 udstedt brev.

Om. 777 c meddeler A. M. på et tilhørende blad „Kiobt paa Etats-

Raad Rofbgaardz auction, i en t'arcicnlo, Nuni. Mftorum G04".

d (Bl. 14—25r 17. århs slutning. En af A. M. rettet af-

skrift -— med Jon Eggertssons hånd?). Gronlandsbeskrivelsen

Landtzens

som i 777 a, 4'", med titel „En kort Befcliriffuelfe |

land Om Seylatzen | Did Hen Saa og Om |

fchriflfuelfe".

Benyttelse og beskr.: tSom AM.777 a,å*°.

om

Gron-

Be


198

iUOG. AM. 77H a, 4to. Fap. 21,4 X 10,3 cm. I alt 70 hl. 17. årh. (o


199

'Kort Underretning om det . . Gamle Grønland . . og

Winland . . ved Andream Bufsæum . . A° 1728' indeh.

titel, indholdsfortegnelse, samt skriftets kap. 12.

Vedlagt er Cart over det gamle Gronland, udg. af A. Bus-

sæus 1726.

1908. AM. 778 c, 4fo {overført fra Add. 39, 4*°). Fap. 20,3 X 16^i cm. 7 hl.

18. århs beg. Bl. 7" uheshrevet.

„Nye forflag till Coloniers oprettelse I udi Gronland". Over

titlen er med Arne Magnussons hånd tilfojet årstallet 1727.

Hertil hører vistnok et fra Add. 39, 4^" overført kort over

egnen omkring Godthåb.

1909. AM. 779 a, 4to. Pap. 15,7 X 10^ cm. 48 hl 17. årh. Bl. 2—3 og

47— 48 tillagte med særlig hånd; bl. 3" ubeskrevet. Bl. 1 stærkt

beskadiget.

„Grænlands Chronica".

Cl. Lyschanders Gronlandske Chronica gengivet på Islandsk.

Herkomst og hist.: Det nu imnshelig læselige bl. 1 har indeholdt en fortale af

oversætteren, underskreven „G. f>. s.". Af to foran indsatte AM^^


200

1911. AM. 779 c, 4to. Pap. 19,7 X 15 j, cm. 17. årh. Forsk, hænder. Har

en tid været indlemmet i det store hgl. hihliothek.

Grænlands chronica — henholdsvis 3 og 2 eksemplarer af

to forskellige bearbejdelser.

I (24 hl. Efter hl. 2, 4, 10, 17, 24 lakuner).

'Grænlands Cronica' af samme heskaffenhed som de efter-

følgende stykker II op III.

Herefter føhjer med .^amme hånd 4 Made indeholdende

Brudstykke af en dialog mellem Agata og Barbara

om hustruens pligter overfor ægtemanden (Islandsk).

På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret „Fra

Monfieur f>orleifi Arafyne [til Ians overstreget] 1711. i Augusto".

II (24 hl. 8kr. af Steindor Ormsson).

„Sv I

GRÆNLENDska CRONIKA".

Ender „Jon Olaps son India fa:e hepr vtlagt |

skaifada hiftoziu".

iiiQi

opan

Derefter er (hl. 24") på godt og vel en halv side hegynd-

elsen af et 'æfintyr' overstreget.

På et indsat blad er for A. 31. noteret „Ur bok i 4*° fem Eg keypte

1710. af Jorunne i ytra Hiardardal i Ønundar firde, konu Jons Stein-

dorfsonar yngra. Er med hende Steindors Ormrssonar".

III (30 hl. På hl. 1'' og 30" er henholdsvis hegyndelsen og

slutningen af et nyt stykke overstreget).

'Sw GRÆNLendska CRONICA'.

Ender „Jon Olafs son Indiafare hefur utlagt ofannfkrifada

Cronicu".

På en indklæbet seddel har A. M. noteret „Min. feingen fra Stad i

Sugandafirdi".

IV (22 hl. Bl. 22" ubeskrevet).

„CRONICA I

Sv Gaænlendfka".

Stemmer med AM.779 a—h, 4'".

På et tilhørende blad har A. M. noteret „Ur bok S'' forkels Oddz

fonar i Bæ, og heyrer honuux til, å eg og at lata pad festa til famans

aptur".


201

V (26 hl. Bh 26" ubesJcrevet).

„CRONICA I

Sv Grænlendfka".

Stemmer med foregående (IV).

"^ Herom meddeler A. M. „Ur bok S Jons Torfafonar a Breidabolfbad,

og hejvir [honum. til understreget og derefter tilfojet:] nu 1721 hun

mier til".

1912. AM. 780, 4to. Pap. 32,s X 20^s cm. 22 hl 17. årh. Bl. 22" uhesTcrevet.

„ [Nova Zemla sive] |

DESCRIPTIO

|

alium, å Belgis In Chinam |

et

NAVIGATIONVIVI

|

Indiam frustrå |

tentatarum

trlum Bore-

|

[Annis supra sesqvi millesimum nonagesimo qvarto qvinto

et sexto: 1

Auctore

Daniele Schemerengio Flissingano, edita

Flifsingæ An. 1631]". Versibus hexametris scripta.

Det i klammer indfattede er tilsat med en særlig hånd.

1913. AM. 781 a, 4to. Pap. 20 x 15j cm. 448 bl. 18. århs heg. Pagineret

3—898, idet titelblad mangler. Indtil s. 23 rettelser med Arne

Magnussons hånd. Enltelte blade stærkt gulnede og plettede.

„Andreæ Sunonis Archiepifcopi Lundenfis Hexahemeron

carmiue lepidiffimo" — den gi. katalogs titel.

1914. AM. 781 b, 4to. Pap. 20.7 X 17 cm. 30 bl 17. årh. Med forfs

egenhændige rettelser. I bl. 15— 17 er brændt et mindre hul.

„De cruce CARMEN VOTIVUM" a/'mag. Brynjolfur Sveinsson.

|

Bl. 1 optages af en versificeret dedikation „Ad amicum

eruditisfimum et optimum", underskrevet LL (sammenskrevet).

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson skrevet

„Lågmannfens Oddz Sigurdzfonar".

1915. AM. 782, 4to. Perg. 19n X U cm. 254 hl 16. århs beg. Røde

initialer, overskrifter og lign. ; åben plads for hcgyndelsesinitialer.

Af bl 183, der ikke har fidd siorrclse, ere på bagsiden hun

S'/z linjer beskrevne. Brunt, presset læderbind, opr. med spænder.

En dansk nonnes bonnebog.

Benyttelse og beskr.: Brandt, Gammeldansk Læsebog s. 278; Bietz, En Wadstena-nunnas

bonbok. Lund 1842, s. XI I — XIV-


202

1916. AM. 783, 4to. Pap. 21 x 14 cm. r>Gl hl. 15. årh. Bøde initialer

og overskrifter. Fra gammel tid ere læggene 330— 41 og

342— 53 ved indbinding omsatte. Forskellige hænder, og rimeligvis

sammensat af flere hvert for sig .skrevne stykker. Bl. 148"— 49'',

246 (opr.), 262", 269, 270 (opr.), 361" ubeskrevne; efter hl. 262

ere flere hlade udskårne.

Indhold:

1) Bl. 1—145. Henrik Suso: 'gudhelig visdom' I. og 2. bog.

2) Bl. 146—48'. Cisio Janus.

3) Bl. 149''. Brev, hvorved Albrekt Skeel overdrager

Per Mogensen en gård i Junget.

4) Bl. 150— 262 ^ Thomas a Kempis: Om Kristi efter-

følgelse, bog I—4 ('Tractatus de imitatione Christi').

5) Bl. 263—68. „Aff eydom" — en prædiken. Foran

denne indeholder hl, 263'' på den første halve side slutningen af

en foregående prædiken. Af de to efterfølgende ellers ubeskrevne

blade har 270" øverst 2 linjer af en folkevise (parodi, som

det synes).

6) Bl. 271—311\ Bonaventura: 'kieilighetz ftyngh'.

7) Bl. 311^-27^ Tractatus Tancti gregqiii fkreffwæ/? til

nogræ clofter lomffrwæi'.

8) Bl. 327^—61 \ Bonaventura: Formaninger til klosterfolk.

Herkomst og hist.: Sd vel på bindets forref


203

Bl. 1—3, heshrevne med en noget yngre hånd, synes at be-

gynde defelit i nogle faste-regler; derefter følger om de tre

paternoster under messen og en bon lært St, Birgitte af

Vor herre. Bl. 26^ og 51'' indeholde i nedre margen over-

sættelse af en latinsk bon fra de pågældende siders telcst (16. årh.).

Bl. 344" bærer et skema for gyldental og sondagsbogstaver,

bl. 345'' 46^ betydningen af at faste på de 'gyldne fredage',

bl. 346'' „Teffe hellighen fkall mand ere for pefti|lentie".

Herkomst og hist.: „Ex auctione Eoltgardianå num. 353" tilfojer Arne Magnusson

på en vedlagt seddel.

Benyttelse og beskr.: Bietz, En Wadstena-mmnas bonbok, Lund 1842,

s. XV—XVI.

1918. AM. 785, 4to. Pap. 23 x 15,^ cm. 15. årh. (enkelte tillæg 16. årh.).

280 bl. (folieret 1—279 incl. 203^''); indtil bl. 160 incl. findes

en ældre ejendommelig foliering med blandede latinske og arabiske

taltegn. Røde initialer og overskrifter (indtil bl. 233^). Ube-

skrevne ere bl. r (og opr. V), 22", 148" (delvis), 282, 266,

269^—70^, 271% 272% 275% 278\ Med bl. 264^ standser

det 'egenlige hskr. Metalbeslået læderbind; indersiderne ere be-

trukne med beskrevet perg. fra et latinsk komputistisk skema.

Indhold:

1) Bl. 2—8\ „Von den x gebotten".

2) Bl. 8'— 19^ „Von der meff" ('funderlich waz des

prifters meynung fii' osv.).

3) Bl. 19"-22^ „Virtutes miffe". Tysk.

4) Bl. 23— 100^ „Libru/r? fpeculum vmane falfacionis". Tysk.

5) Bl. 100''— 231. Opbyggelige betragtninger over natur-

historiske æmner. Tysk. {Iste overskrift „Librum defota

anima").

6) Bl. 233—64^ 'Specuium peccatorum'. Tysk. Muligvis

efterfulgt af andre opbyggelige småstykker.

7) Bl. 264''— eS"" (nyere hånd). Decreter fra det Tridentinske

koncil, for årene 1546— 63. Tysk.

8) Bl. 265''— 79 (nyere hænder). Privatoptegnelser af

personalhistorisk og annalistisk natur, 16. årh. Tysk.


204

Herkomst, og hhtt.: Af påskrifter i codex, således bl. 1^\ synes at fremgå, at

håndskriftet har tilhørt en familie Helmesdorff og haft hjemme i 'MoUiusen'.

På en indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret „Ex auctione Roltgardianå.

Num 285".

1919. AM. 786, 4to, Pajh 21 ^ x U^^ cm. 202 hl. 15. århs sidste halvdel.

Røde oversJcrifter , røde, blå eller grbnne initialer. Af hl. 3 er

hm en strimmel nærmest ryrjgen, af hl. 72 kun indre hjorne

forneden tilharje. Rødt læderhind, hvis indersider ere hetnikne

med pergament; rester af et spænde.

Opbyggelige betragtninger, tildels støttede til latinske

skriftsteder. Plattysk.

Af hl. 1, opr. ubeskrevet, optages forsiden af en 1484 skreven

plattysk indholdsfortegnelse. Ovenover denne står (på Dansk)

vistnok med samme hånd „Thenwe bogh e: aff eet andeligt

befchowligt lefihet".

Herkotnst og hist.: På bindets forreste inderside læses foruden nogle latinske

tankesprog „Ifbiim lihmrø fecit Ccnhi Domtnws geoigiws vrne miles de

broløcke qm obiit Auo åomini mcdlxxx emus aniwia m pace chnsti réquiefcat

ame?j''; på bindetst bageste inderside findes — foruden en notits om

påskeskikke — danske optegnelser om kongerne Kristiern I.s og Hans'

død samt Kristiern II.s tilfangetagelse. Bl. 202", der opr. har været ube-

skrevet, optages af latinske bibelcitater og et plattysk vers; øverst står be-

gyndelsen til en plattysk anråbelse, nedenunder som det synes parodieret

på Dansk. „Ex auctione Rofcgardiana. Num 305" bemærker Arne Magnusson

på en indlagt seddel.

1920. AM. 787, 4to. Perg. 24^s X If) cm. 120 hl. (ind. beskrevne hladrester).

Tospaltet. 15. årh. Røde overskrifter og initialer. Af bl. 32— 34,

118— 120 ere kun mindre stykker nærmest ryggen bevarede;

endvidere antages ni blade helt at mangle. Ubeskrevne ere

bl. 109"^—IW. Ved indbinding ere bl. 32—35 og 24—31 om-

satte. Bl. 118" hærer en påtegning af Arne Magnusson.

IVIedeltids-postilla. Svensk.

Benyttelse og beskr.: Brandt, Gammeldansk Læsebog s. 94, 96; Svenska forn-

skrift-sdllskapets samlingar, Stockh. 1879.

1921. AM. 788, 4to. Perg. 21,, X 15,4 cm. 118 hl. (folieret 1—116, ind.

40'"' og 51'''' J samt forsatshlad. 12. årh. (bl. 111-13 dog


205

14. årh.). Møde ovcrslcriffer og initialer. Bl. 5i'"' er en senere

indsat, på forsiden ubeskreven hladstrimmél. Læderbind, opr.

med spænder.

Lectionarium Romanum.

Adsliillige partier ere forsynede med noder, .skrevne over

linjen, alle af gammel karakter.

Ejendommelig er den gennemgående accentuering af de la-

tinske ord.

Vistnok defekt ved slutningen, ender med benedictiones

ignis et cerei.

ELerkonist og hist.: Håndskriftet bærer flere vidnesbyrd om at være knyttet til

Island. Således findes øverst på det ellers ubeskrevne bl.l^' og nederst bl. 115"

med samme hånd (16. årh.) henholdsvis påtegningerne „her fkttZv bindazt vid

.iiij blaud med boktell. éCkripud" og „her fkuZu bmdazt vid .uiij bland

ofknrud med bok cell". Af bogens andre marginalia (bl. 15", 16^, 40'', 54^,

97 r, 106") ere de to første islandske, resten latinske. Et senere tilsat forsats-

blad (perg.) bærer et firlinjet latinsk vers af erotisk indhold (17. årh.). På en

indklæbet seddel er for Arne Magnusson noteret „Jeg kafta l)ersare bok med

j bland ef minw Hr Afsefsor Ai'ne vilide hana fiii, edur eiga, hefur fylgt

iJefsu heimile, af 5llum forocktud og af mier fundiun 1727. j briefarufle.

Telter Ormur Dadafon".

AM. 789, 4to. Perg. 21 X 15,» cm. 10 hl 15. årh. Bøde overskrifter

og indledninger. Initialerne vekselvis røde, blå eller forgyldte.

Bl. 2, 5,

C), 8 beskadigede.

Gammeldansk bønnebog — begynder og ender defekt.

Af indledningerne er én, bl. 5"— 6'' plattysk.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret

„Fragment af en Papiftifk Bonncbog. Ex auctione Roftgardianå. Nnm.

Manufcriptorum 360".

Benyttelse og beskr.: Bietz, En Wadstena-nunnas bonbok, Lund 1842,

s. XIV-XV.

1923. AM. 790, 4to. Perg. 16,8 X 13,2 cm. 42 bl. 15. årh. Bøde indled-

ninger, røde eller blå initialer, tildels meget store (disse røde og

blå). Hskr., der begynder og ender defekt, har endvidere lakuner

efter bl. 35, 80, 40.

Gammeldansk bdnnebog.


2or)

Ved indsættelse af hvide blade samt ved påtegnimj på de

pågældende steder i nedre margen fol. 35 ff. har Arne Magyiusson

antydet de forskellige lakuners storrelse.

Benyttelse og heskr.: Rietz, En Wad8tena-nunnan bonbok, Lund 1842,

s. XVI -XVII (cit. som 799).

1924. AM. 791, 4to. Perg. 23 X IG cm. 03 bl. U. årh. Efter bl. 27 ses

rester af et bortskåret blad. Af bl. KJ er ydre, af bl. 58— 61

nedre margen bortskåren. Ender defekt. Bindet betrukket med

hvidt skind.

'Ordo ecclesiastici usus per anni circulum observandus'.

Herkomst og hist.: „Min Fra S'' Olafi i Va Hane fe" Iiar Arne Magnusson

noteret på en tilhørende seddel. I marginen findes hist og her islandske an-

tegnelser af uvæsenlig betydning.

1925. AM. 792, 4to. Pap. (og perg.). 21 x Us cm. 236 bl. 15. årh.

Delvis tospaltet. Forskellige hænder og muligvis oprindelig ud-

gorende dele af forskellige håndskrifter, hvad spor af ældre,

indbyrdes uafhængig foliering m. v. kan tyde på. Hist og her

kolorerede eller ornamenterede initialer. Af bl. 89 er nedre halv-

del bortskåren. Bl. 27% 89'', IW, 146" (opr.), 158"—59%

107"% 20V—202'- ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—26. Sermo St. Augustini 'de dignitate sacre

scripture', efterfulgt af regler for gudstjænesten og dåben —

med indskudte vers. Latin.

2) Bl. 27''. Latinske sentenser og lign.

3) Bl, 28—39. 'Difputac/o pmr/s cu/w a/7ima guidonis'.

4) Bl. 40—52. Cisio Janus, samt komputistiske optegnelser

af forskellig art. Latin.

1 nedre margen bl. 40^' læses, omvendt, en notits om \dsse

bonners virkning. Svensk-Dansk (Skånsk?).

5) Bl. 53—54. Om åreladning. Svensk.

6) Bl. 64'. Om himmeltegnenes forhold til det menne-

skelige legeme. Latin. Synes ufuldendt.

7) Bl. 55. Om dåben. Latin. Begynder og ender defekt.


207

8) Bl. 56-89. Grammatisk afhandling over composita af

verber, alfabetisk ordnet efter stamord. Latin. Bl. 63" ere

de otte øverste linjer skrevne på en påldæbet seddel.

9) Bl. 90''. Svensk vise. Beg. „glædhe oc frogd oc

hiertaws hug".

10) Bl. 90^. Latinske småvers (om vrede, om skabning-

ernes forskellige levealder, m. m.); to linjer af en folkevise

(Skånsk?); nogle penneprøver (Skånsk?).

11) Bl. 91—114. 'Ordo confitendi' — synes bl. 113^ at

standse afbrudt — med nogle tilhørende småstyhher.

12) Bl. 115—26. 'Opusculum tripartitum Johannis cancellarii

Parisiensis'. Titlen indskreven i en ejendommelig forsiret be-

gyndelsesinitial. Synes at ende defekt.

13) Bl. 127—35. 'Stella clerlcorum'. 'Explicit . . Mcdl . .

Lectum vero . . per nicolaum petri locatum lincopensem Col-

lectus vero per me boecium benedicti Scholarem .

henrici Scolastici lincopensis'.

14) Bl. 136 ^ Latinske memorialvers.

. domini

15) Bl. 136'"~\ Svensk psalme. Beg. „Gwd fader han

tog fin fignade fon".

16) Bl. 137—39^ Dyrekredsens tegn m. h, t. deres ind-

flydelse på den menneskelige sundhed. Latin.

17) Bl. 139'"— 42''. Lægeråd, fordelte på årstiderne og

månederne efter disses indflydelse på den menneskelige

natur. Svensk.

18) Bl. 142". Latinsk-svenske gloser, særlig plante-

navne.

19) Bl. 143—46'. Sermo de Sancto Spiritu et die pente-

COStes, efterfidgt af nogle mirakler (Latin). Bl. 146" optages

foruden af nogle ornament-tegninger af et latinsk talvers.

20) Bl. 147—52. Latinsk urtebog.

21) Bl. 153—58 ^ Latinsk grammatisk afhandling — ord-

forklaringer.

22) Bl. 159". Latinsk psalme med melodien tilsat i

noder.

23) Bl. 160— 63 ^ *vii mæikelika pwncta fo/w fynduga

mænnifket hænder j dddm tha fiælin vtgat aff legaman'.


208

24) Bl. 1G3''—G4'. 'Ma>iinifkia , . he(l:a2 tw gcnia gwdz

piua med luæ2tans \va2kw11nan . tik fkal wider faaas vi godh

ting fo2e thin d6dh . oc vi eptcr d6din'.

25) Bl. 164'^"', „Sanctus be2na:dM5 figrr . andelic wifdom |

æ2 ad ydmyuga fik fo2 fiiia fynde2" osv.

26) Bl. 165—SS. 'Gesta Salvatoris'. Ender defekt, idet to

hlade vise sig at være hortskårnc.

27) Bl. 189—97. Vejviser for pilegrimme. Dansk.

28) Bl. 198—205'. Anvisning til skriftemål, med opregning

af de forskellige arter af synder. Latin.

29) Bl. 205''. „Pnma eccfe^ia videlieet ecclesia, iancti _]0-

hannis lateranewfes'' osv. — om den til kirken knyttede

indulgens.

30) Bl. 206—21. 'Materia trium regum [vd magorum)

sanctorum'. Af hl. 217" er en halv side ubeskreven.

31) Bl. 222—29. Beretninger af Jesu barndomshistorie.

Latin.

32) Bl. 230—36. Latinske vers, vistnok til skolebrug.

Foran dette stykke vise mange blade sig at være udskårne.

Herkotnst og hist. : Foruden den oplysning om tilblivelsen af stykke 13 , der

gives hl. 135 1', kan mærkes følgende — med hskr. omtrent samtidige — an-

tegnelser: Bl. 27^ nederst læses i en brevformular „Hell'ai Jac mels bragde";

bl. 43'' „. •

.1 aars"; bl. 47" „.lac ville ath .lac voie j Itokholm tliæi ville jac

gafua min hæft til"; bl. 90" „jes iuerlTow"(?), 'koningli Krifliem' (flere

gange gentaget).

Benyttelse og beskr.: Brandt, Gammeldansk Læsebog s. 306— 10; Lorenzen,

Mandevilles rejse s. LXXIV, 210—25 (Vejviser f. p.); Småstykker udg. af

Samfund til udg. af gi. nord. litt. s. 74— 77 ; Svenska fornskriftsdllskapets

samlingar, Stockh. 1883—86" (Ldkc- och Orte- Booker; Svenska Medcltids

Dikter och Rim).

1926. AM. 793, 4to. Vap. 21,,; x 17^2 cm. 23 bl. 17. årJis beg. Forfs

autograf. Bladene crc kun delvis og uregelmæssig beskrevne,

tildels beskadigede.

Annotationes aliqvot chronologicæ. Af C. C. B. L. S., hvilket

af Arne Magnusson er opløst til Claudii Cliriftoph. Braemenfis

Lyfchandri Scani.

6. 10. 90


209

Angår den assi/risJc-persisk-ægi/ptiske historie. Titelbladet

bærer den besynderlige påskrift „EPHEMERIS EXPENSIONVM".

[AM. 794, 4'". „Henrici Ernftii notæ breviffimæ, variæqve Lectiones

et emendationes pauculæ in vu Libros difputationum Arnobi

Afri adverfus gentes" mangler.]

927. AM. 795, 4to. Perg. 20,7 X 15,2 cm. 97 bl. SJcr. år 1042(?). Røde

overskrifter og initialer, af hvilke én (bl. 24^) kan fremhæves.

Bl. 96'' sværtet og plettet. Fergamentct, der er skrøbeligt og tyndt,

så at bladkanterne for i bogen fra gammel tid af have været

reparerede ved påklæbede papirsstrimler er .^

— i alt fald delvis

— én gang tidligere benyttet; spor af ældre skrift ses hist og

her (f. eks. bl. 59 ff.) temlig tydelig. Bnmt læderbind, opr.

med spænder.

Indhold:

1) Bl. 1—24^ „Apocalipsis lesu christ\''.

2) Bl. 24"—97. 'Trac(ta)tus in(?) apokalipsin eruditissimi

uiri Apringi episcopi Pacensi(?) ecclesie'.

Herkomst og hist.: Håndskriftet ender med en skriverfrase i lonskrift., hvorefter

en med rødt blæk skreven linje er udraderet^ og navnet „B. Arias Montanus"

(spansk theolog. 16. årh.) indsat. Nedenunder er skrevet „Barcinonæ

descriptus est liher iste ex alio vetustiore manu exarato , ann Mxxxxij.

{muligvis rettet /or Mcxxxij.) et emptum(!) anno M.Dc.xvj." efterfulgt af nogle

oplysninger om forfatteren (17. årh.); hvorfra denne notits stammer, dier hvorpå

den grunder sig, ses ikke. Fire vedfojede sedler, de tre med Arne Magnussons

hånd, indeholde ligeledes oplysninger om forfatteren; tillige giver A. M. nøglen

til dtn ovennæv7ite lonskri/tlinje. l^å bindets forreste inderside t-anU bl. 1''

nederst står navnet „Holger ParCbergli" med henholdsvis årstallet 1G80 og

1682 Ang. codex sml. Fabricii bibliotheca latina mediæ et infimce ætatis I,

Fatavii 1754 (Apringius) og Badens Universitetsjouinal 1797, s. 9.

L928. AM. 796, 4to. Ferg. 21,^ X 15,^ cm. 63 bl. 13. årh. Røde over-

skrifter, røde og blå initiuler. I marginen findes dels samtidige

rettelser med en anden (smukkere) hånd — af disse én, bl. 36'',

atter udraderet — , dels nogle indholdsangivelser og lign. med en

hånd fra 15. årh. Bl. 62 beskadiget i marginen, bl. 63" be-

skrevet med latinske penneprøver og lignende.

II


Indliold:

210

1) Bl. 1— HG^ 'Vitæ sanctorum egiptiorum patrum' vied

forudshklcet 'prologus beati iherouiini presbytere (sul.)\

2) Bl. 36'—63'. 'Vita sancti pachonii' med prologus.

Af Dionisius exiguus.

1929. AM. 797, 4to. Pap. 10,^ X 13,^ cm. U hl. 15. årh. Bøde initialer.

Består af to opr. uafhængige bestanddele.

Indhold:

I. Legendæ St. Anthonii, St. Claræ et St. Lodevici. Bl. 1—32.

Bl. 32", opr. ubeskrevet, bærer blandede oi)teg)ieUer med særlig

hånd.

n. Samme skrift, indtil henimod slutningen af legenden

om St. Clara. Bl. 33—44. Ender defekt.

Herkomst og hist.: Bl. 32" øverst står „fraser alleberti/s bruenn est pofreffor

huiws libri" (c. 1500); af en notits nederst på siden synes at fremgå, at hånd-

skriftet har tilhørt et Franciscaner-bibliofiek. Bl. 33'' ses spor til en tysk

notits. Om formålet med legenderne meddeler en efterskrift 'tranflate in Ililum

leuiorem . . vt fimpliciores habeaut occupaciones quibus fe occupeut ad

Ibudio prædicandum'.

1930. AM. 798, 4to. Pap. 21,e X 14,7 cm. 246 bl. 15. årh. To forsk,

hænder. Bøde overskrifter, røde og blå, tildels ornamenterede

initialer, enkelte gange ord understregede med gront. Hist og

her senere marginalia. Bl. 1^, 162— 65, 244—46 blanke. Gult,

presset læderbind, hvis indersider ere betrukne med beskrevet,

tildels med nodetegn forsynet pergament.

Indhold:

1) Bl. I''. Miniatur, forestillende et landskab med to

knælende munke, af hvilke den storste (en helgen, utvivlsomt St.

Frandsens) ved bon modtager på sit legeme Kristi blødende

sår, som meddeles af en i luften svævende korsfæstet Kristus-

figur.

2) Bl. 2—101. 'Das leuen des alier heilichften vaders

fancte franclfCUS' (ftcrfuhjt af forskellio-e 'brodres' lan-ued.

3) Bl. lGG-243. Sente Mechtilt boich der heilger Junf-

frvuwen vnd bruyt jesv christi'.


Herkomst og hist.: Bl. 161^ følger efter digtets slutning „Dys boich ift gefcliieuen

m dem lair vns heren M.cccc. vnd Ixxiiij vnd ilb geendet worden

de3 famfdages vur vns heren hemelfart dacli", hvorefter endes med en bon

„vur die arme funderynnen die dys boich gefchreuen hait". Øverst på

bindets forreste inderside er skrevet „Georgius Erancus, Med. et phil. D,

p. p. Heidelberg. Emi Francofurti 1677."

1931. AM. 799, 4to. Fap. 21 X 15,3 cm. 55 hl. (+ de foran indlagte

a— d og u — 5). Skr. 1699 af Fr. Rostgård. Bl. 3— 11 tiheskrevne.

'Emendationes in Otfridi Theotircam et metricam Euangeli-

orum ParaphraHn Bafileæ Anno 1571 typis defcriptam. Ex

Cod. . . Palatino-Vaticano . . coliectæ . . å Friderico Rostgaard'.

Dateret Bom, april 1699.

Foran er indlagt et duhleteJcspl. af en af Rostgård forfattet

fortale og tilegnelse (Latin), h^gyc daterede Leipzig, septb. 1699.

Herkomst og hist.: På bindets forreste inderside har Arne Magnusson skrevet

„Emi in auctione Roftgardianå 1726. menPe Februario. Signatum erat

Numero 983. inter libros Manufcriptos".

1932. AM. 800, 4to. Pap. 22 s X 17,6 cm. 31 bl. Tospaltet. C. 1700. Skr.

af Fr. Bostgård. Bl. V—12 ubeskrevne.

Sive I

„FRAGMENTVM |

lenfis

Pauca

I Epifcopi

LINGVAE

THEOTISCAE |

VETVSTISSIMVM.

|

quaedam capita ex libello S. ISIDOE-I Hispa-

de Domini et Salvatoris Nostri Nativitate |

Paffione, Refurrectione , coelique Afcenfu; |

quodam |

converfa".

Ante

annos Octingentos in linguam |

ab

Anonymo

Theotifcam

'Ex codice membranaceo Octingentorum annorum, quiParisiis

in Bibliotheca Colbertina repofitus est . . Defcripfit adjectisqu

brevioribus notis edidit FRIDERICVS ROSTGAARD'.

Det pågældende arbejde indeholder den oldhojtyske over-

sættelse med lige overfor stillet latinsk tekst (Isidor, I. bog,

kap. II-IX).

Til bl. 7" er fastklæbet en seddel indeholdende en Arne

Magnusson tilsendt oldhojtysk ordliste.

Herkomst og hist.: På bindets forreste inderside har Arne Magnusson noteret

„Ex Auctione Rotbgardianå , numero Manufcriptorum 979. Anno 1726.

menfe Februario".

14*


212

1933. AM. 801, 4lo. Pap. :n-> x 13.^ cm. r,9 hl. C. 1G00(?). Fra hl. 6

røde ovirskiiftir o(/ initialer samt nummerering ved en med pagi-

nering vekslende folicring. Meget stor fraktur.

Indhold:

1) Bl. 1—4 (senere indsatte). PsalmJ Davidis 1—2. Italiensk.

2) Bl. G-59. „Offic. del morti". Italiensk.

Herkomst og hist.: Bl. 5'' bærtr påtegningen „.loliannes Matthiæ Fosfius

Anno 1G8G d. G Maij".

1934. AM. 802. 4to. Fap. 77« x 12,7 cm. 88 hl. (fol. !)—96). C. 1600.

Røde overskrifter og initialer. Bl. 88 " uheskrevet.

„Flagelium Demonum" — njgtitd.

Indeholder Exorcismi contra spiritus malignos — fra

bl. 86 på Italiensk.

Herkomst og hist.: 1 marginen bl. 1^ tr skrevet „ex libris Georfcij Hallei".

1935. AM. 803, 4to. Ferg. 20,2 ^ 14 ^ cm. 34 bl. 13. årh. Forsk, hænder;

delvis røde overskrifter og initialer. Af hl. 24, der kun har

seks linjer beskrevne, er nedre halvdel bortskåren, de ff. blade ere

af mindre, mod bogens ende aftagende format. Talrige marginalia.

Indhold:

1) Bl. 1—12. 'Præcepta synodalia'.

2) Bl. 13—22. 'Addition es' fra 1260 og ff. år.

Bl. 21'' anføres om nogle additiones fra år 1273, at de ere

vedtagne 'in sancta synodo per capitulum cameracensis ec-

clesie. sede cameracensi vacante convocata'.

3) Bl. 23—24^ 'Sciendum est qvod proprius sacer-

dos dicitur trip liciter' etc.

4) Bl. 25—27. 'Additiones' 1275.

Bl. 28 bærer mindre optegnelser og en af koncentriske

cirkler bestående figur.

5) Bl. 29—34. 'Additiones' fra årene 1277, 1282,

1283 — 'per episcopum cameracensem', 1282 ved navn 'In-

gerramus'.

Bl. 30 (opr. kun delvis heskr.) er tilfojet en latinsk sentents

om kvindens slethed samt alfabetet {ind. abbreviaturer).


213

1936. AM. 804, 4to. Fap. 19,s X 13,5 cm. 80 bl. C. 1520. BL P'—2,

77"— 79'-, 80" uheshrevne; II. r, 79"— 80'' hære hm enJcelte

notitser.

'Chriftiein' II, 'fkickelffsæ och oidinantz' — i 111 artikler.

Med tilhørende register.

Forordningens gennewførehe overdrages særlig 'Her Maghews

giødhæ Ridder wor mandt oc Raadt Dawmarck« Riges

Ma2fchalck'.

Herkomst og hist.: Bl. 1>' bærer påskriften „Thenne bog høiei hei maghens

[gøye tilf. over linjen] tiill". På bl. 79'^ findes følgende notits „Anno åomini

mdxxij then onsdag uelth eff'tlier helliigkorff dag tha antworde ieg chriltiern

broderrrfsrøn ith hwndret mazck at kiøbe meghøxen ffor etc." Denne notits,

ligesom nogle regnskabsoptcgnelser bl. 80'', hvori navnene „nieirP aagerfsdn

Room", „ber mogens", „her prtbioru" forekomme, ere skrevne med en kursivhånd

af ældre karakter end alt det foregående.

1937. AM. 805, 4to. Perg. 24,4 X i5,« cm. 115 bl. Delvis to.


214

9) Bl. 78—101'. Spansk lovbog. Katalansh dialeJd?

10) Bl. 102— 104'. Årbog over begivenheder i den spanske

historie fra Julius Cæsar til 1238 e.Kr. ('Eral277'). Væsl. Sijunsk.

11) Bl. 105— 107\ To åbne breve, udstedte af kong

Jacobus (Jaime I) af Aragonien, henholdsvis år 1242 ('Era

1269') og 1240. Latin.

12) Bl. 107'— 110 ^ „Hee eft memoaia qua|liter fiat fa-

cramBnXum |

tenewtes |

rotulum

luåeoium quando mtendunt m|rare contra chrisiiAnoa

m collo fuo". Dateret 1240.

13) Bl. 110''— 15^ Fire åbne breve, udstedte af kong

Jacobus (Jaime I) af Aragonien, daterede henholdsvis 'Era

1265', 'Era 1273', år 1236 ('Era 1274'), år 1242.

I øvrigt findes kun bl. 1^ og 76^ nogle ubetydelige notitser.

Herkomst og hist,: En notits om de spanske hskrr, sotn Arne Magnusson

havde fået fra Jens Rosencrantz^ bibliothek, og hvortil også dette hører, vil

findes i Badens Universitetsjournal 1797, s. 9. Hskr. bærer følgende rygtitel

„[Le]ges Vifigothorwm cum aliis antiquis . . .".

Benyttelse og beskr.: Rheinisches Museum filr Jurisprudenz , Gott. 1835,

s. 276—78.

1938. AM. 806, 4to. Terg. 26 X 19,s cm. 80 bl. Tospaltet. C. 1300. Røde

overskrifter, røde og blå initialer og ornamenter. Pergaments-

omslag.

„Fuero Juzgo de los godos" — senere tilfdjet overskrift.

Den gotisJce lovbog Forum Judicum på Spansk.

Ender i lib. XII, Tit. III.

Herkomst og hist.: Sml. foreg. nr. Rygtitel „FVERO IVZGO GOTHICO".

Benyttelse og beskr.: Sml. foreg. nr.

1939. AM. 807, 4to. Taj). og perg. 20,n X Ub cm. 155 hl. Skr. 1479.

Røde overskrifter og initialer. Hist og her yngre marginalia.

Bl. 153 og (opr.) 154 ubeskrevne; bl. 155", der opr. har været

fastklæbet til bindets inderside, ligeledes ubeskrevet.

'Des wyfen philofophi vnn aftronomus meifters fyderacks

bock'.

Indledes med et register over de 387 sporgsmål, på

hvilke bogen indeholder svar.


215

Bl. 155' (17. årh.) indeholder udkast til et privatbrev.

Svensk. Meddeler politiske efterretninger fra udlandet, rimdigvis

under Gustav Adolfs krige, men ender defekt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Num. 1015. ex auctione Roftgardianå. Mei[ber Syderacks bock". Bl. 1^ i

nedre margen står „Antonio: Floras" (17. årh) og „Anders Soffrenrfson"

(c. 1600). Bl. 154'' bærer en gudelig påmindelse dateret „ar epther gudz

Byrd m, d, L, ix", derunder med en hånd fra 17. årh. „Denne bock Er mig

for Eratt blifuen Af Enn Erlig Mand, benemd Hinndrick Dyttmarckfk,

glull (sål.) Smed wty Enn Junckers gård, benemd" og endelig nogle sammen-

slyngede bogstavtegn. Håndskriftet endtr med en versificeret efterskrift,

ifølge hvilken det er skrtvet 'To copenhauen . . na godes ghebo2t duftnt

vierbundert alfo voit In dem LXXIX Jaer' (ved L synes dog en rettelse

eller udradering at have fundet sted).

MO. AM. 808, 4to. Pap. 21,0 X 15,5 cm. 75 hl. 16. århs slutning. To

forskellige hænder. PergamentsomsJag, dannet af to sammen-

hængende, beskrevne blade af et latinsk ritnalhskr. Bl. 1'' titel-

blad, hl. 1" og 72'^ ubeskrevne. Har ifølge en vedtegning i den

j_]j^ske gi Jcatalog en tid fejlagtig været overført til det store

kgl. bibliothek og indsat i den Thottske sml.

„Kottt wendingh".

Bl. 73' findes til en vise melodien tilsat i noder.

Indlagt er en seddel, indeholdende en meddelelse af prof.

Th. Bang (17. årh.) ang. et ham tilhørende eksemplar af

skuespillet Kortvending.

Er i katalogen over Eostgårds bibliothek opført som mskr. nr 913.

Benyttelse og beskr.: Aftrykt i Danske Samlinger I (også som revideret sær-

tryk, Kbh- 1866). Sml Nyerup og Rahbek, Bidrag til dansk Digtekunsts

Historie, II, s. 109 ff. ; Historisk Tidskrift, I B. V Bd.

Ml. AM. 809, 4to. Pap. 21,5 X U9 cm. 208 bl. (ind. 1"''). Tospaltet

15. årh. Røde, gronne eller ufarvede initialer, foruden nogle

stærkere ornamenterede og med figurtegninger forsynede; af disse

sidste ere de bl. 115, 138, 170, 180 løsskårne, men endnu hos-

liggende, hvorimod de tilsvarende på bl. 49, 65, 68, 108, 140, 147,

172 ere borttagne, hvorved tillige flere af de nærmeste blade ere

beskadigede. Af bl. 172 er nedre huledel bortreven. Hist og


216

her tnari/inaltilfojclser. Bindet er indvendig hetiuhket med peig.,

på sidsfr indrrsidr frn et latinsk h.s/cr med noder.

'Gramatica positiua'.

Indelioldcr „vtiliora vocabula ex dictis Sintiqiiorum icilicet

hngaonis bractillf et ålioium frramåticorum extracta {ecunåum

02diiiew alphabeti". Denne fortegnelse ender hl 100''.

Bl. 190^—191 (hl 19P enspaltet). Latinske småstykker,

derihl'tndt koujugatiouer.

B1.192—208. Brudstykke af en lignende fortegnelse

som ovenanførte, omfattende bogstaverne a— e.

Bl. 1'' (fnrsatshlad) hærer på forsiden latinske notitser,

bagsiden bl. a. skriftets titel indskreven i en cirkel.

Latinske notitser findes også på bindefs indersider; på den

forreste af disse tillige danske regnskabsnotitser (c. 1500)

Ang. en bl. ISO" forekommende dansk glose se Småstykker udg. af

Samfund til udg. af gi. nord. litt. s. 73—74 (Kbh. 1884).

Herkomst og hist.: Nogen oplysning kan måske bynavnet 'Rind eløff mark' i de

danske regnskabsnotitser for i bogen give: bl. 1"^ læses årstallet 1545. En

indklæbet AM'''< seddel „Ex auctione Rofbgardiana Num. 382." kan ikke angå

dette hskr., men viser sig ifg. den trykte auktionskatalog at betegne et gammel-

dansk lovhåndskrift (pap.).

1942. AM. 810, 4to. Fap. 20,6 X 10,5 cm. 212 hl. (incl. de indsatte trykte

blade samt sedlen 70''"). 17. årh. Utvivlsomt autograf. Bladene

uregelmæssig beskrevne.

„HENRICI ERNSTII |

et uno LIbro |

auctæ"

OBSERVATIONES

lUVENILES |

Emendatæ

— sål. den på jlere steder nttedt tiitl.

Indholdet bistår af en række berigtigelser og tillæg, fojede

til et trykt skrift, hvis blade ere indsatte eller indklæbede i

håndskriftet. Den pågældende trykte bog er Henrici Ernstii

Helmstadensis Variarum observationum libri duo, Amstelo-

dami 1636.

1943. AM. 811. 4to. Pap. 20,» x 16,4 cm. 21 bl. 17. årh. Bl. 2V ube-

skrevet.

Incerti auctoris notæ in Livii libr. III., kap. I— LXII.


217

1944. AM. 812, 4to. Pap. 23 x 17 cm. C. 3r,2 hl. (sål folieret; en noj-

agtig opgivelse vanskeJir/gjort ved vrcgelniæssig falsning af hlade

m. V.). 16. årh. Autograf. Adskillige hlade helt eller delvis

ubeskrevne. Fergamentsomslag med rygtitel.

Indhold:

1) Bl. 2—47. 'Plinii secundi de naturali historia secundi

libri enarratio'. Af 'm hieionymus munnos sacrarum lite-

rarum veteris testamenti professor'. Indledet med en fortale^

ved hvis hegyndelse forf. opgiver sit uavii.

2) Bl. 50 -169 og 183- 249. Alfabetisk ordnede excerpter

af klassiske forfattere. Latin med indblandet Spansk.

3) Bl. 170—81. Latinske og spanske optegnelser.

4) Bl. 231—52. „Ex literis R. P. Martinj Leubestianj

Collegii I

Lucernen

Societatis lesu Rectoris datis Lucerne j

3 {eller 13?) Augusti 1578".

Herkomst og hist.: Forfatteren og ejeren, utvivlsomt en Spanier, har bl. I*"

antegnet „an" .1568. menfis JuliiXV die incepit hieJo|nyinMS MunHos plinii

fecunduw libjum explicaie".

1945 AM. 813, 4to. Pap. 23 X 17j cm. 419 bl. (incl. bl. 73, 87, 3S3,

392 — bis). 16. årh. Forsk, hænder. Adskillige helt eller

delvis ubeskrevne blade, andre uregelmæssig falsede.

Collectanea varia, Latine et Hispanice.

Af indholdet fremhæves

„Platonis de Ideis fententie aduejfus A:iftotelem |

tatio". Bl. 1.

'De binis comitijs apud Ciceronem in .ij. |

'Pro constitutionibus Apostolicis'. Bl. 14.

„Emendationes Dionysij Areopagitae |

hus ex veteri libro annor. |

„Index scriptorum, ex quibus Arsenius |

libro primo". Bl. 34.

Bl. 39.

„De musica epitome diligens |

plus

de

Difcep-

in Eullum'. Bl. 9.

diuinis nomini-

minus DCCCC". Bl. 27.

sumpsit sententias

Pselli siue alterius Græci".

Optegnelser og afhandlinger om romerretten („DE IV-

STITIA ET IVRE" bl. 59, „DE DIVERSIS REGVLIS IVRIS

ANTIQVI" bl. 93). Bl. 55 ff.


218

Et spansk brev. Bl. 143.

Kirkelige forordninger og romerretlige optegnelser

(Lathi). Bl. 145.

'Ecclesiastica' — aktstykker og optegnelser vedrørende

Tridentinerconciliet (Latin 0(j Spansk). Bl. 239., 316.

Bl. 301.

'De indice librorum prohibitorum .... moderando'.

'Ecclesiastica et in specie tarraconensia' p. \). Bl. 305.

Latinsk skrivelse med vedfojet digt („Hlustrisf. et Reue-

rendisf. D. D. Antonio |

Augustino

Archiepis. Tarraconen. |

Hieronym«


219

1947. AM. 815, 4to. Pap. 23 x 16,4 cm. 22å bl. (folieret 1—231, idet

tallene 82— 87, 198 ere oversprungne). 16. årh. Begelmæs.sig

liniering, bred margen; hist og her er tehsten illustreret ved

pennetegninger. Fergamentsomslag. Bl. 188, 200^ ubeskrevne.

Bl. 4—9^ findes røde overskrifter.

Indhold

1) Bl. 1—200. Inscriptiones variæ antiqvæ. Hovedsagelig

romerske.

2) Bl. 201-208. „FABII VICTORIS DE XIII VRBIS |

GIONIBVS ET VETUSTATIB(/5 |

OPVSCVLVNl".

RE-

3) Bl. 209— 14. De asse, til hvilken afhandling slutter sig

(214 ff.) den lange indskrift Sententia Minuciorum de con-

troversiis inter Genuates et Viturios.

4) Bl. 217—31. Expllcatio notarum.

n° 24".

Vistnok en kompilation med stærk benyttelse af Jucundus.

Specificeret rygtitel, tildels stærkt slidt; her betegnet som „MSS. C. L.

1948. AM. 816, 4to. Fap. 22 x 14,7 cm. 244 bl. (folieret 1—245, idet tallet

109 er oversprunget). 16. årh.

'Volumen inscriptionum ex monumentis Romæ' — således

synes rygtitlen at have været.

Samling af latinske og nogle græske indskrifter, tildeh

illustrerede. Af lignende beskaffenhed som foregående nummer.

1949. AM. 817, 4to. Fap. 20,e X 14,2 cm. 66 bl. 17. årh. Bl. 45—46

ubeskrevne. Bl. 63—66 i storre, sammenfoldet format.

Descriptlones nummorum antiqvorum.

BL 1'' beg. med følgende overskrift „M. D. E. |

Aenei Magni. |

1652".

Nummi

Omfatter, i forskellige afdelinger, nummi ænei fra Rom,

Grækenland og kolonierne.

Bl. 63—66. Fortegnelse over medailler. Italiensk.


220

1950. AM. 818. 4fo. Pap. 24,, X !«,» cm. 18 hl. 17. årh.

Descriptiones nummorum antiqvorum.

Bl. J*" bcfi. „Nummi ænei Komani Magni, |

et Græci".

Tildels stemmende med foregående nummer.

Coloniarum

1951. AM. 819, 4to. Pap. 19 2 X X^s cm. ns hl. C. 1500. Røde over-

sJcriffer or/ initialer. Vistnok opr. to forskellige hskrr.

Gammeldansk lægebog.

I (bl. 1— 33. Skrevet år 1514). En med en besværgelses-

formular mod rotter og mus beg^-ndende samling råd af

blandet art; heri også om dyrekredsens tegn, årets måneder

ender med signelser, maneiser samt nogle kirkelige optegn-

elser. Stærk overtro.

n (hl. 34— 53; tospaltet). Lægeråd, hovedsagelig af

medicinsk natur.

1952. AM. 820, 4to. Pap. 22,s X 15 cm. 152 hl. 15. årh. Røde initialer.

Bl. 122 ff. synes at hestå af en række senere tillæg. Bl. 46,

134, 152 ere defekte ved beskadigelser, hl. 134 endog næsten helt

bortrevet. På bl. 29^ blækpletter. Som om.ilag tjæner et memhran-

blad af et tospaltet latinsk ritualhskr. Enkelte marginalia.

Plattysk lægebog.

Væsenlig urtebog — i flere afdelinger med tilhørende re-

gistre. Derefter tillæg.

På om.slagets forreste inderside er med en yngre hånd

skrevet en recept „wedder dat fteruen de2 swine".

Håndskriftet synes flere .steder defekt (sål. efter bl. 92).

Herkomst og hist.: „Num 1031. ex auctione Roftgardianå" Aar Jrnc itfa


221

„COLLECTA EX HISTORICIS |

veteribus

et modernis".

Uddrag^ mest blotte navnefortegnels er, fra forskellige middel-

alderlige og andre historieskrivere , vedrørende Europas historie.

AM. 822, 4to. Fap. 25,3 X 18,2 cm.. 151 hl. Skr. 1618 af Joannes

de Corres. Pergamentaomslag. Bl. 1'' id)eskrevet. Bl. 3'' en med

rødt hlæk skreven ydertitel.

„Omnimoda |

Hiftoria

Flabii Lucij |

Dextri".

Efterfulgt af register. Derefter tillæg på Spansk, ligesom

også spanske marginalia.

Ve(dagt er (8 hl.., folio) „Vita i

Bl. 8" ubeskrevet.

Flauij

Lucij Dexteri".

Herkomst og hist.: Angående håndskriftets tilblivehe og beskaffenhed gives på

de forreste blade adskillige attestationer m. v. Det angives afskrevet 1618 efter

en ærkebiskoppen i Compostella tilhørende a/skrift „ex Bibliotheca Fuldensi",

tagen 1598. Under en af de foran indrykkede erklæringer, dateret 1608, forekommer

navnet „Hieionimo Rumano de la HigueJa". Det vedlagte vita bærer

på titelbladet årstallet 1609, og så vel her som ved slutningen forekommer navnet

D Ludouicus SantUorente Cordubensis; på sidste sted læses en notits om

erhvervelsen af Flavius Dexter, Apringius m. fl. codiccs. Bygtitel „Chronicon.

Flauij. Dextri".

955. AM. 823, 4to. Pap. 24, x 17,3 cm. 253 bl. Skr. 1628. Samme

hånd og udstyring som foregående 7ir, hvis fortsættelse det

udgår. Bl. 253" ubeskrevet.

Commentarius in historiam Flavii Lucii Dextri.

Bygtitel „Flauij Lucij dextri pars 2^".

L956. AM. 824, 4to. Berg. 22,5 X 13,6 cm. 72 bl. C. 1300. Bøde og blå

initialer j røde overskrifter og understregninger. Talrige marginalia.

Bl. 72" ubeskrevet.

'Alexandreis'. Digt af 'G alterus', med prolog og ind-

holdsfortegnelse. I 10 bøgcr^ af hvilke den sidste dog ikke er

særlig fremhævet.

Den brede margen er helt igennem optagen af kommentar,

Ugnende tillæg furekomme som interlinear-varianter.


222

Efler digtets slutning bl. 07 følge mindre stykker af

blaudet art.

Herkomst og hist,: På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret

„Bekoin»(t;t al' Monfr Thomas Bartholin A" 1714. P'r Schiferdeckera Mit,

men MonCieur Rornemanu, fom nu er præft i Eagelaud, bragte det ind i

Danmark fra Saxen, har kottet mig 6. Rxdler".

1957. AM. 825, 4to. Perg. 22,3 X 13,2 cm. 59 hl. C. 1300. Flerfarvede

initialer. 1ste side synes at være udskrabet og påny beskreven

med en yngre hånd. Af bl. 56 er et stykke foroven bortskåret.

Bl. 18^ forekommer en storre marginalnotits.

Galteri Alexandreis, efterfulgt af prolog.

Samme digt som foregående nummer.

den åbenstående plads ved slutningen er tilfojet nogle

latinske tankesprog.

Herkomst og hist.: I-å en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„Til forærings af Julbitz Raad Reitzer, men band fick ex Bibliotheca Gudii

ri recté memini [Fra Fabricius i Hamborg tick band bogen. Maa have

været ex Bibliotheca Gudii]. Imo. Den er ex Bibliotheca Gudii".

1958. A3I. 826, 4to. Perg. 17,5 X 13 cm. 82 bl. 13. årh. Røde og blå

initialer, røde overskrifter. Interlinear-varianter og adskillige

marginalia.

Galteri Alexandreis.

Samme digt som de to foregående numre.

Ved niende bogs begyndelse står åben plads for initial og

overskrift, begyndelsen af 10. bog fremhæves slet ikke. Slut-

ningen af digtet (fra bl. 72) er skreven mindre omhyggelig, og

skriften bliver efterhånden (bl. 79) ved slid næsten idæselig.

Bl. 80 (yngre hånd) indeholder digtets prolog.

Bl. 81—82 (tospaltede). Blandede optegnelser. Latin.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet en seddel med følgende påtegning af

Arne Magnusson „NB. at fkrifa Fabricio til og packa fyrir fennann Galterus".

1969. AM. 827, 4to. J'op. 21,o X 16 cm. 293 bl. 17. årh. Kapsellignende

pergamentsomslag, fasthæftet med lapper af et latinsk perg.-iiskr.


„Obfervationes |

COllectæ" — rygtitel.

criticæ

223

et hiftoricæ |

ex

varijs auctori|bus

Indeholder excerpter af mange forskellige, latinske og græske

forfattere.

1960. AM. 828, 4to. Fap. 23^s X 16,7 cm. 282 hl. (incl. sedler og ubeskrevne

blade). C. 1600. Består af forskellige, opr. selvstændige hæfter

og læg. Hist og her varierende format og uregelmæssig fals-

ning. Fergamentsonislag.

Dissertationes de antiqvitatibus, Commentarii in auctores

Latinos p. p. Hovedsagelig vistnok af P. Ciaconius.

Mærkes kan:

Fortolkning af indskriften på 'Columna rostrata'. Bl. 2.

„De modo conuiuandi apud priscos Romanos, et de con-

uiuiorum apparatu, |

bildninger.

In Sallustium notæ. Bl. 89.

deest

proæmium". Bl. 18. Med to af-

In Varronem de re rustica notæ. Bl. 149.

In Cæsarem de bello Gallico. Bl. 190. Hertil et kort.

Sidst i håndskriftet følger (indlagt) bl. a. Brudstykke af

et spansk brev , To kort over byen Rom ,

romerske og græske inskriptioner med afbildninger.

En

samling

T.

Den halvt ulæselige rygtitel synes at være „SYMBOLAR. CRITIC. |

|

Petri IV. CHACONII de Triclinio | Veterum Antiguededcs | | | de

Sa|lamanca | In Salufbium Notæ | In Catonem de re rustica | In Cærarem

de bello Gallico".

1961. AM. 829, 4to. Perg. 25,5 X 19^ cm. 36 hl (incl. de to smudsblade).

12. årh. Røde initialer. Forrest i håndskriftet en miniatur,

forestillende kejser Karl /;å sin trone. Marginalhenvisninger

med yngre hånd.

Indhold:

1) Bl. 2— 10\ Einhardi vita Karoli magni. Med en yngre

hånd er følgende overskrift iilfdjct „ADHEMARI MONACHI | de

rebus domi forisqwe | a Carolo Maguo | geftis Liber, quem |


224

Æginarto atlfcri|buut germani". Ucrtil er med cu anden hhid

fojct en margin al notits, hvori sandsynligheden af Einhards for-

fa tte rskah b es i rides

2) Bl. 10^—35. Vita Hludovici imperatoris. Med yngre

hånd er følgende overskrift tilsat „Nuuc Auctor incertus in

uitav^i ludouici Pii imperat". / en marginalnote gives en he-

doinmelse af den ubekendte forfatters værk.

Herkomst og hist.: Af de to smudsblade indeholder det første (bl. 1^') med en

hånd fra c. 1600 påskriften „Iste unus est de libris iacobj Merendæ

vascalobrogis", efterfulgt af en udførlig redegørelse for, hvorledes denne i

Allobrogtrncs fordums land fødte og senere i „ Vasconia''^ levende mand mener

om sig at kunne bruge benævnelsen ' AUobrox";

Vascallobrox\ Det sidste smudsblad bærer

(36'') navnet „Jacobus Marande |

MERENDA".

bl. 2'' står i øvre margen „IA

Benyttelse og heskr.: Pertz, At-chiv der Gesellschaft fur åltere deutsche Ge-

schichtskunde VU, s. 371, Hann. 1839.

1962. AM. 830, 4to. Faj\ 22 x 15^ cm. 223 bh C. 1500. Røde initialer

og frenihævningsmærker; ornamenteret begyndelsesinitial og rød

overskrift. Forskellige hænder. I marginen hist og her årstal,

henvisninger og lign.

Indhold:

1) Bl. 1—22. 'Gesta Karoli magni in Hispania Turpini

Archiepiscopi'. Ender med „Finito Lb20 fit maxima laus ro-

tolaudo" eftirfulgt af en notits om Karl den stores død.

2) Bl. 23—24. „De co/;iu/7ctio/7e mafrimoniali filie caroli

magni, cum eius notario".

3) Bl. 25—43^ 'Einharti vita Karoli magni'.

4) BL 43^—45^ 'Informaciones et cautele obseruande

presbitero volenti diuina celebrare'.

5) Bl. 45^—95. 'Alia qvædam gesta Francorum regum'

o: Annales Fuldenses.

Kaldes ved fortællrngms slutning 'Historia Francorum Karoli

magni et Lodowici filjj et filiorum Lodowi(ji qvæ inventa fuit

in libraria maioris ecclesie in AVormacia vbi præcipue de-

scribuntiu' gesta liuius patrie'.

Bl 96"^ indeh. en iilhøiende stamtavle, bl. 95^— 9(> ubeskr.

lo. li. 90.


225

6) Bl. 97—108. Thegani archiepiscopi de gestis Ludowici pii'.

Med Prologus. Ender med en række kapiteJorn rskrifter ; der-

efter tilfojes „Ifta cap«Yt


22H

Spanske biskopper. Latin. Bl. 28 fF.

Numismatiske , topografiske o. a. optegnelser. Latin.

Bl. 63 ff.

Biografiske optegnelser om forskellige biskopper. Latin.

Bl. 86 ff.

„MEMORIA DE ]

que se hallan concedidos \

en espaua. aditerentes |

Registre. Span.


227

4) Bl. 120— 66. Annales 'ex vetustissimo codice regiæ

bibliothecæ ante d annos litteris GotMcis descripto'.

5) Bl. 168—75. „Jacobus filius Zebedei" etc.

6) Bl. 176—82. 'De rebus in oriente a Saracenis gestis'.

7) Bl. 184—95. „Excriptum fumwatim ex biftoria Thome

de Chaula Siculi |

patriæ Cla2imontis".

8) Bl. 196—217. De rege Bamba.

9) Bl. 218—49. 'Liber de historia Galliæ, qvæ tempori-

bus divæ memoriæ principis Yvambæ a domino Juliano sedis

episcopo edita est'. Efterfulgt af nogle mindre optegnelser

på Spansk og Latin.

10) Bl. 256—77. „Que acta funt poft aduentum domni

Impera|toris pro vnitate etc. confequenda per 1

dominum

E-egem Aragonum". / marginen står ud for titlen årstallet

M.CCCCXV. Spansk og Latin.

11) Bl. 279—82. „De mensibus Azabum" etc. Latinsk

fortolkning af arabiske ord.

12) Bl. 283—327. Registre, excerpter, mindre optegnelser.

Også stykkerne 6 og 9 ere skrevne 'ex vetustissimo exemplari regiæ

bibliothecæ', stykke 1 derimod 'ex libro veteri cathedralis Vicensis'.

Bl. 165^ i nedre margen forekommer en latinsk datering., hvori årstallet 1562.

966. AM. 834, 4to. Fap. 20,3 X 15,5 cm. 28 hl. 17. årh.

Notæ in scriptorem qvendam de potestate principum —

sål. den gi. katalog.

Er brudstykke af en kommentar til et statsretligt værk ved-

rørende det tyske rige.

967. AM. 835 a, 4to. Fap. 20 x 15,5 cm. 59 bl. (incl T'^ ; pag. 1—115).

Skr. 1707. Bl. 1 titelblad, bl. 59^ ubeskrevet.

„Liber Memoriarum et Donario|rum Ecclefiæ Hamburgensis |

Ex vetusto codice Bibliothecæ Cathedrajlis defcriptus".

Herkotnfit og hist.: Under titlen har A. M. tilfojet „ab |

Ottone

Sperlingio. |

ex ciiius Msto hoc exemplar defci-ilptum e(b anno 1707". Få to tilhørende

sedler har A. M. nedskrevet nogle bemærkninger om den Sperlingske afskrifts

forhold til originalen m. v.

Benyttelse og heskr.: Scriptores rer. Dan. V. s. .386.

15*


22S

1968. AM. 835 b, 4lo. Pap. .30,3 X /O,? cm. U hl. Skr. sandsynligvis

år 1707. Bl. !)" uhr.^crrrrf.

„Aliud Calendarium |

Danicum".

Nærmere oplysning gives i følgende under overskriften stående linjer

„Ut appareat, qvomudo vetusta Calendaria Sibi | respondeant. addam

huic libro memoriarum Runi|cum Calendarium, qvod edidit olim Dn.

Olaus I Wormius

(Fasti Daniel, lib. III), et constituit librum tertium

Fasto|rum, omifsis Runicis, Latina Latinis jungam."

[AM. 836 , 4'".

„Jacobi VI. Engelands og Skotlands Konnings med

Froeken Anna af Danmarck Beilager Reifse ind til Danne-

markes Ambaffadeurs affkeed fra Skotland 1589" mangler.]

1969. AM. 837, 4to. Pap. 19,^ X i^« cm. 180 hl (fol. 1—178, ind. 1^.'^).

10. årh. Bl. 1, 1'''' ere forsatshlade, hl. 83"— 177 ubeskrevne.

Presset læderhind med guldsnit; på dettes forside årstallet 1575.

Roskilde-årbogen 1448-1549 (De oldenborgske kongers

krønike), her fortsat til 1559.

Hskrs sidste side (hl. 178") indeholder en notits om ordet

'hertug', at det, som titel for danske kongesonner, for første gang

anvendtes om kong Hans. Dette blad og bl. 1 ^ hære endvidere

nogle latinske tankesprog.

Benyttelse og beskr.: Børdam, Historieskrivningen og Historieskriverne i

Danmark og Norge siden Reformationen. Kbh. 1867, s. 25; Id., Historiske

Kildeskrifter I, 1, s. 303, 383-84.

1970. AM. 838, 4to. Pap. 19,3 X 14 b cm. 68 hl. 16. årh. (15.56?). Pagi-

neret 1—235, idet titelblad og den opr. ubeskrevne sidste side

ikke ere medregnede. Marginalhenvisninger tildels .^

med rødt blæk.

Roskilde-årbogen 1448-1549, her fortsat til 1552.

Besønderliigt

huad Titel y,En lyden Bog Indhollendis |

her skedt 1 Danmarck, Och her om kring Diffe hundre aar, 1 | |

fraa.koning Christofers |

och til nu".

Tid

Herkomst og hist. : S. 41, n. m., står „lorgeu hogli albjitfsen" | (c. 1600). På

16

titelbladet er skrevet „Mogenns Mickelsenn |

med andet blæk er fojet „Denn |

Egenn

haannd 1632". hvortil

Decembi. terfslofse gord". Til hskrs,

eller dets originals, alder kan sluttes af bemærkningen ved den hårde vinter

1495. hvis mage ikke kendtes „och ey heller til denne tid, 1556".


229

Benyttelse og beskr.: Suhms Samlinger til den danske Hist. I, J2, s. 166 ff.;

Børdam, Historieskrivningen og Historieskriverne, Khh. 1867, s. 25—26; Id.,

Hist. Kildeskrifter I, 1, s. 302, 382; Vidsk. Selsk. Skr., hist.-philos. Afd., V,

4 (Kbh. 1874), s. 399.

971. AM. 839, 4to. Pap. 18 e X 14 9 cm. 188 bl. (pag. 1—376). Skr. c. 1775

af p. Adeldahl. Bl V og 77" ubeshrevne.

Indhold:

1) Bl. 2—77^ Krønike fra Erik af Pommern til Kristian

ill.s død.

2) Bl. 78—188 En dansk årbog fra 1158-1560.

Herkomst og hist.: Titelbladet bærer påskriften „Chronica |

I

N°839 Adeldahl".

I den gamle katalog er dette nr opført med følgende titel: „Annales Danici

begyndes ved Kong Voldemar , endes 1565. har pagg. 252" ; men hertil er

som senere vedtegning fojet „er en Copie nylig indleveret for et Tiden forkommet

N* hvoreffter denne er fkreven".

Benyttelse og beskr.: Børdam, Historieskrivningen og Historieskriverne, Kbh.

1867, s. 30; Id., Hist. Kildeskrifter I, 1, s. 560.

972. AM. 840, 4to. Pap. 19,5 X 16 cm. 139 hl 16. århs sidste halvdel

Hovedsagelig to forsTc. hænder. Mange blade ufuldstændig be-

skrevne eller helt blanke. Brunt presset læderbind med spænder.

Lidhold:

1) Bl. 1— 95 .

skabelse til år 1581 e. Kr.

Optegnelser

i årbogsform, fra verdens

Beg. med en annal fra verdens skabelse til Kristus, efter-

fulgt af fortegnelse over Kristi 'medhjælpere' (o: apostle^

hisper m. v.) indtil Luther, derefter 'Danmarks bisper y vor

tid', 'Om werdtzlig B,egement' (en annal, dog indtil 1017

væsetdig bestående af åbne pladser .^ derefter

med store spring

dansk historie, der efterhånden mere og mere går over i privat-

optegnelser). — Bl. 95' optages af et med særlig hånd skrevet

latinsk brev.

2) Bl. 96—134 (ny hånd). Latinske embedsbreve ved-

rørende præsteskabet i Skåne c. 1590, Danske og latinske

privatoptegneiser, Lægeråd.


230

• Efter nogle Jib^skrevne hl. ender hskr. (hl. 139') med noyle

optegnelser af 1"'^ hånd; også på hindets sidste inderside findes

enkelte antegnelser.

Herkomst og hist.: Hskr. er fra først af istandbragt af Kristen Svensson, op-

rindelig universitetspedel i København (bl.82''), senere præst i Vester Salterup

i Skåne (bl. 86— 87) ; nogle med en temlig uøvet hånd skrevne privatoptegnelser

bl. 117 antages at skyldes hans son Lavrits. „Ex auctione Rofencrantziauå

1717" har Arne Magnusson skrevet på bindets forreste inderside.

Senyttelse og beskr.: Suhms Samlinger II, 3, s. 1 ff.; Cawallin, Lunds Stifts

Herdaminne III, s. 221; Rørdam, Historieskrivningen og Historieskriverne,

Kbh. 1867, s. 137.

1973. AM. 841, 4to. Perg. 22,-, x 16,b cm. 41 hl. (pag. 1—82). Delvis to-

spaltet. G. 1400. Røde overskrifter og initialer (dog hl. 1' enkelte

blå). Med yngre hånd findes hi,st og her marginalia, streger og

lign. Efter hl. 41 følge ni ubeskrevne pergamentsblade. Læder-

bind.^ indvendig hetndcket med pergament.

Annales Lundenses, fra verdens skabelse til år 1807 e. Kr.

Tidligere trykte under navnet ^ Annaks Esromenses""

På hindets sidste inderside findes med en hånd fra 16. årh.

nogle historiske optegnelser (om de danske bispedommers

indstiftelse og Dalby kirke, om slaget ved Fodevigh).

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. I, s. 212—50 (facs.); Børdam,

Hist. Kildeskrifter I, 1, s. 264.

1974. AM. 842, 4to. Pap. 30,, x 16,3 cm. 85 bl. C. 1600.

Indhold:

1) Bl. 1 (17. årh.). Lægeråd.

2) Bl. 2—80^ En dansk årbog 1158-1560. Med nogle få

tillæg, omf. årene 1562— 71.

3) Bl. 80^—81 (17. årh.). 'GammiU Adels Slegtt wdi

Danmarch' 1536 {sål. ved — senere? — rettelse af 1636).

Versificeret opregning.

4) Bl. 81^—83' (17. årh.). „Om S: Mo2ttemi".

5) Bl. 83'—84' (17. årh.). „Om Ch2iftopll2us^

Bl. 84", 85 og bindets indersider ere overfyldte med anna-

listiske optegnelser fra 17. årh., personalia, vers og lign.;

sml. også hl. 1" 2'\ 79% 80.


231

Herkomst og hist.: Håndskriftets ^er 1632 var 'Chriftenn Rafsmursen, Barfsebeckgaard'

i Skåne, og fra denne mand, der tillige har ladet det indbinde,

stamme vistnok så godt som alle de senere optegnelser, „af EtatsRaadiade

Muules auction" står med Arne Magnussons hånd på en indklæbet seddel.

Benyttelse og beskr.: Børdam, Historieskrivningen og Historieskriverne, Kbh.

1867, s. 30; Id., Hist. Kildeskrifter I, 1, s. 559—60.

1975. AM. 843, 4to. Perg. 18 x 12,6 cm. 13 hl Delvis tospaltet. C. 1300.

To forsk, hænder. Bøde eller hlågronne initialer; understregning

og lign. med rødt hlæk. Beg. og ender defekt; efter bl. 7 lakune.

Skindomslag med forsk, yngre påskrifter.

Indhold:

1) Bl. 1—4. Conspectus rerum Judæorum usqve ad inter-

itum Hierosolymorum.

Beg. „ta eft. Huiiis etatis", hvor sandsynligvis 1 hl.

mangler. Talrige marginaltillæg med hænder fra middelalderen.

2) Bl. 5—13. Annales Lundenses.

Bl. 5— 7 heg. „Primo tempore", end. „hiarwart fialanjdiam".

Bl. 8—13 heg. „dccxcix", end.: „pirate m furo2em cowuerli".

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. I, 214 ff. (faes. s. 223) — citeret

som fragmentum vetus.

L976. AM. 844, 4to. Pap. 20,^ X W cm. 56 hl. (pag. 1—121 -^ 90—98).

C. 1700. Skr. af Arne Magnusson. Bindet er betrukket med

beskrevet perg. fra et tospaltet latinsk kirkeligt hskr. (c. 1500).

Ry årbøger (kong Eriks krønike). Den i Don. Var. 3 op-

bevarede danske tekst.

Indlagt er 4 optegnelser af Nyerup ang. krønikens tekst.

Benyttelse og beskr.: Sml. Nye Danske Magazin V, 3.

1977. AM. 845, 4to. Pap. 21,4 X 16^7 cm. 103 hl. C. 1700.

„Dag Regifter | over | Hvad Mærckværdigt fig i Europa, |

og fornommeligft i Dannemarch, | har tildraget, fra AnnO

Chrifti I

1601

til Anno 1664. inclufive".

Indledes med „Udtydning paa Danmarkes Vaaben" og

(i danske vers) „Nationum Antipathia"


232

1978. AM. S46. 4to. Pa2). 19,, X 16 cm. 190 (opr. jjar/.) bl. 17. årh.

Bl. 9'\ 14r) uheshrevnv.

'Antiqvitatvm Danicarvm Oe Cimbris iiber I, Gothis libri II,

Danis liber I . . . per M. Nicolaum Petri Sielandum . .

nunc primum in lucem editi. Ex Bibliotheca Claudii Chri-

stophori Lyschandri'.

Indledes med en latinsk fortale af C. C. Lyschander og et

kortfattet 'Vita Nicolai Petri Ex scriptoribus Lyschandrinis'.

Benyttelse og heskr.: Børdam, Historieskrivningen og Historiexkriverne, Kbh.

1867, s. 130, 133; Id., Lyskanders Levned, Kbh. 1868, s. 41, 285.

1979. AM. 847,4to. iPap. 20^^ x 15,s cm. 75 hl. 17. årh. Bl. 70 (med

undtagelse af fire linjer), 71, 75" uhesJcrevne; ved bl. 70 er en

mindre seddel indklæbet. Bindet er betrukket med beskrevet og

med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

„DE ORIGINE !

NICOLAO I

legni

|

exhibitum".

DANIÆ

|

documentum

|

å

|

VILHADO

Den åbne plads bl. 70—71 er bestemt for uddrag af den

norske hirdskrå.

Benyttelse og beskr.: Rørdam, Lyskanders Levned, Kbh. 1868, s. 91, 155.

1980. AM. 848, 4to. Pap. 19,9 X 16 cm. 210 bl. C. 1600.

Rerum Danicarum (vel Daniadum) libri octo.

Bl. V bærer følgende titel.

„Opusculum, I

octo libros distinctum |

Hermanni,

sub regibus CHristianis conti|gerunt , memoriam

Heroico conscriptam, ]

CHytræi, Wæjani,] in

B-erum

Danicarum qvarundam, qvæ |

comprehendens^".

, carmi|ne

Denne versificerede Danmarkshistorie på Latin af Skåningen

H. Chytrceus fra Væ, der ender med Frederik II.s kroning, ind-

ledes med en fortale, dateret 'Lun dis Scanorum 1593',

Herkomst og hist.: På bindets forreste inderside har Arne Magnusson skrevet

„Ex auctioae Rolkgardiana N" 651". Ordet Dauiaduni forekommer i en på

snittet sh-even titel.

Benyttelse og beskr.: Rørdam, Historieskrivningen og Historieskriverne, Kbh.

1867, s. U2.


233

[AM. 849, 4*°. „Petri Olai Rofchildenfis Chronicorum nagahmo/neva

finiuntur in Friderico 11'''"' mandler.

I det som AM. 384, fol. opførte eksemplar af Jon élafssons katalog over

håndskriftsamlingen findes følgende blyantsvedtegning til dette ^ her over-

stregede nr „0 borttagen og fort til BB. Regiam". Sml. Børdam, Hist.

Kildeskrifter IL 2, s. U].

1981. AM. 850, 4to. Pap. 21b X 16,3 cm. 175 hl. 18. århs 1ste halvdel.

Skr. af Jon porTcelsson (Jonas TJiorhillins — ifg. den gi. Tcatalog).

Fagineret 3— 351, idet hl. 1 (titelbladet) mangler. Bl. 175''

uhesTcrevet.

Chronicon Danicum a Christophoro II ad Fredericum II.

Afskrift af GI. kgl. sml. 2461. 4'"; ifg. den gi. katalog

„Apographum eft Chronici illius Petri Olai fuperiore numero

memorati".

Benyttelse og beskr.: Børdam, Historieskrivningen og Historieskriverne, Kbh.

1867, s. 52; Ib., Hist. Kildeskrifter II, 2, s. 11.

1982. AM. 851, 4to. Tap. 20,2 x 15,8 cm. 246 hl. C. 1700. Bl. 188 er

en tahel i folio, hl. 209— 10 ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—208. „FRED | udi | HEDENSKE NOR|den | Dett

er Forste og Ældste |

I NORDISKE HERREES oc KONGERS |

Nye Orden | oc | VISSERE REGIERINGER | Paa | Tufind

Aar og derofver, | Fra | ODIN | indtil | CHRISTENDOMENS |

anfang ndi Norden, I

udaf

|

monicé eller Sammenftemwing ]

Michelfon Wgilt".

Islændifke

Antiqviteter |

foreftillett

|

ved

|

Har-

Frantz

2) Bl. 211-46. „DEN NYE FORjDANSKEDE HOLGER

DANSKE. I

Anno

1679, |

Ved

|

Benyttelse og beskr.: Jyske Samlinger II, s. 190.

Franc.

Mich. Ug ilt'-.

1983. AM. 852, 4to. Pap. ,20^ X 17, ^ cm. 107 hl. 16. århs slutning.

Bl. 77"—78^ icbcskrevne. Bindet er betrukket med l/eskrevet og

med nodetegn forsynet pcrg. fra et latinsk ritualhskr.

Daniæ descriptio chorographica et statistica.


284

Efter en udsigt over Danmarks historiske udvikling,

stænder og forfatning /ø/^cr 'Daniæ chorographia' (hl. 23")

o: en beskrivelse af de danske provinser, der fortsættes af 'de-

scriptio ciuitatis Roschildensis et monasterii et oppidi B-ing-

stadiensis' — „quam hue adieci, quod in opere D. Georgij

Brunonis est prætermissa" — (hl. 74"); derefter 'Holsatiæ et

ad hane pertinentium aliorum ducatuum Chorographica,

eorundemqve status descriptio' (hl. 91")..

Benyttelse og beskr.: Suhms Samlinger II, 2, s. 113 ff.

1984. AM. 853, 4to. Pap. 20.b X 16,s cm. 289 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Bl. 223"—24. 283—84, 288" uheskrevne. Hskrs sidste del er

beskadiget af fugtighed og hl. 285 ff. stærkt hensmulrende.

„EPITOME. I

DE REGNO ET REGIBVS DANIÆ".

Fra kong Dan til Kristiern 11 (1523) ind

Bl. 285 ff. (særlig hånd) ere udfyldte med dagbogsoptegn-

elser for årene 1647—49 — Latin og Tysk, af annalistisk

karakter.

1985. AM. 854, 4to. Pap. 19,b X 17 cm. 191 hl. C. 1600. Bl. l"—2,

188", 190— V uheskrevne. Bl. 7, 24, 29 ere indsatte blade,

skrevne med særlige hænder. Til hl. 20 er en mindre seddel

fastklæbet. I tekst og margen findes desuden enkelte andre til-

fojeiser. Selve teksten pag. 1— 362.

„REGUM DANIÆ !

SERIES VNA CVM NOTATIOlne succincta

temporum et re|rum maxime memorabilium |

nantibM5 | per Daniam et in | vicinia acciderunt. |

Magno Mathia Th. Lectore et \

quæ singulis reg-

Collectore

|

Canonico Lundensi."

Selve krøniken, der går fra kong Dan til Kristian His

død, optager hl. 6— 189. De foregående blade indeholde titel^

kongerække og lign.; hl. Jf hærer en latinsk senfens.

Bl. 191' bærer bl. a. en fortegnelse over „1 perfonis wnder-

hoUdning en monid".

Benyttelse og beskr.: Rørdam, Historieskrivningen og Historieskriverne, Kbh.

1867, s. 58; Id., Hist. Kildeskrifter II, 2, s. 81 ff.


235

1986. AM. 855, 4to. Pap. 20 x Us cm. 134 hl. SJcr. 1646. Bl. V—2

ubeskrevne.

|

maximé

„REGVM DANIÆ SERIES

Temporum et Eerum |

regnantibus |

per

una

cam notatione fuccincta

memorabilium, quæ fingulis

Daniam et in vicinia acciderunt, |

CoUec-

tore Magno Matthia Th. Lectore et Canonico Lundenfi,

postea Schaniæ |

Superintendente".

Herkomst og hist. : Bl 1 ^ findes noteret „Hane Regum DANIÆ feriem Hafniæ

ribi transcribi curavit Anno 1646 Andr. J. Hegelund".

Benyttelse og beskr.; Som foreg, nr.

1987. AM. 856, 4to. Pap. 20,8 X 16,8 cm. 91 bl. Skr. 1649. To forsk,

hænder, dog hovedsagelig forfs autograf.

'BRUNOLFI SVENONI ISLANDI R. CONIECTANEORUM SAXO-

NIANORUM in Præfationem PERICULUM I et II'.

Indledes med en af forfatteren underskreven fortale 'in con-

jectanea Saxonica proloqvium' dateret Skalholti MDCXLIX.

Herkomst og hist. : På en til forsatsbladet fastklæbet seddel har Arne Magnusson

noteret „Accepi å Domino Chr. Wormio 1706".

1988. AM. 857, 4to. Pap. 20 x 15,s cm. 117 bl. C. 1700. Bindet er

betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualhskr. Bl. 117" ubeskrevet.

„Thomæ Broderi Bircherodii |

Notæ

|

in Ailnothum" -

således lyder den på bindets inderside af Arne Magnusson

skrevne titel.

1989. AM. 858, 4to. Pap. 19,^ X 15,3 cm. 68 hl. (+ 1 forsatsblad). Skr.

c. 1534 af Povl Helgesen (Paulus Eliæ). Efter bl. 52 lakune,

idet et blad er udskåret; efter bl. 61 kunne ved udskæring to

blade være gået tabte. Egenhændige marginalhenvisninger og

-tillæg. Bl. 17'' en tilfojelse med særlig hånd; enkelte yngre

marginalia. Pag. 1— 130.

Chronlcon Skibyense — forfatterens onginalhskr.


23f;

Omfatter — med en indledning^ der går fra år 1046 — den

oldenborffske hongcslægts regering i Danmark til år 1534, ved

hvilket år der hrydes af midt i en periode. Senere er tilfojet en

annalistisk notits for år 1529 (hiskop Lage Urnes dødsdag).

Herkomst og hist.: På indersiden af et tilhørende forsatsblad er med en Mnd

fra 17. årh. antegnet „Dette manuscriptum blef funden i [Sieland i senere tilf]

Skibbye Kirche muur bag altaret Indmuuret met atfkillige andre brefve,

da ved en sær hendeise bleff vdbrudt nogle Steene der paa Stedet, der mand

banchet paa Muuren og fornam at der var tomt indentil. Anno 1650".

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. II; Rørdam, Hist. Kildeskrifter I,

1, 8. 5ff.; Hist. Tidskrift III, 1; facs. i Vidsk. Selsk. Skr., hist.-philos. Afd.,

V. 4.

1990. A3I. 859, 4to. Fap. 20^ X 16,i cm. 199 bl. Skr. 1582 af Zacarias

Jacobsen.

'Kong Hanfes Chronnicke oc bescriffuelfe emellem hannem

oc de Suenfke, desligift om den dytmerfke feyde ... af

Latinen vdfett vid Zacariam Jacobfen'.

Ben latinske original er H. Svanings „Chronicon stue Hi-

storia Joannis Regis Dajiiæ''^.

Hifc.

Herkomst og hist.: Håndskriftets rygtitel er med Arne Magnussons hånd

Regis Danicé". Under dennes navn

„Petri Parvi |

Johanwis |

Daniæ. |

udgaves nemlig den latinske original 1561. Oversættelsen er istandbragt for

'velbyrdig mand Gabriell Sparre tiill Suanlholm'. På forsatsbladet (bl. 1')

er noteret „Erlig och welbyrdig Trud Axellfew |

mig

denne bog Lannt

haffuer 1588". På den åbne plads under dedikationen til G. Sparre bl. 2^ er

senere skrevet „Erick Quitzow".

Benyttelse og beskr.: Børdam, Historieskrivningen og Historieskriverne, Kbh.

1867, s. 87.

1991. AM. 860, 4to. Pap. 30 x 15,s cm. 47 bl. 17. århs sidste halvdel.

Sort læderhind med guldsnit.

„Obfidio Havnienf is |

på forsatshladet (bl. I').

1658".

Denne titel er af Nyerup tilfojet

Omfatter tiden 8. avg.— 31. okth. 1658, hvorefter tilfojes

"FINIS PRII\IÆ PARTIS".

„Autor Johannes Sirckcs, Lubecenfis, vid: Exemplar autoris autogi-aphum

in Bibliotheca Regia. ibi Dedicatio ad F. III data Hafniæ

1G61" er på forsatsbladet noteret af samme hånd, hvem titlen skyldes.


237

1992. AM. 861, 4to. Pap. 20,9 X 15,» cm. 19 hl. 17. århs sidste halvdel.

'Hoyloflig Ihukommelfe den Stormegtigfte oc Hoybaarne

Fyrfte Voris Allernaadigfte oc nu Salige Arfve-Konge oc

Herre Konning Frederich Den Tredie . . . Till Sidste oc sin

Hdyft-forskylte Ære'.

Limd".

Sørgedigt i Alexandrinere^ forfattet af „SoffrenEafsmufsen

Dediceret til „Jens Rosenkrandtz Till Kieldgaard".

1993. AM. 862, 4to. Pap. 20 x 15,b cm. 208 bl. SJcr. 1664. Bl. 1% 6—8

ubeskrevne. Bl. 63 og særlig hl. 208 ere tabeller i storre format.

Selve teksten (-r- dedikation og tabeller) er opr. folieret 1— 197.

„SERIES I

Othini iilio |

DYNASTARUM

ad

ET REGUM 1

Svenonem Eftridium, juxta |

Harmoniam

Anno

Islandicorum |

studio I THORMODI THORFÆI Isl. |

Herkomst og hist,: „Theodoras Thorlacius pofsidet |

Daniæ

å Schioldo

Monumetitoruui

deducta et con|cinnata, opera et

CIOIOCLXIV".

ex

donatione Autoris.

Hafn. 1667" står øverst få

Magnusson noteret „Emi in auctione Liitzovianå Hafniæ A° 1714".

forsatsbladet (bl. P'). På bindets inderside har Arne

1994. AM. 863, 4fo. Pap. 19.4 X 15,4 cm. 180 bl. 17. århs sidste halvdel.

Bl. 180 er en tabel i .storre format. Under titlen (bl. 1') er

en mindre påskrift^ rimeligvis et ejernavn udskåret. .^

j?79" ubeskrevne.

„SERIES I

Bl. i", 4",

DYNASTARUM ET REjGUM DANIÆ'' etc

Samme værk som foreg, nr og under samme titel {dog

Schildo for Schioldo).

1995. AM. 864, 4to. Pap. 20,4 X 15,!, cm. 207 bl. 17. århs. sidste halvdel.

Adskillige sider ubeskrevne. Bl. 56 og 207 ere tabeller i storre

format. Bindet er betrukket med perg., der bærer spor af karto-

grafisk anvendelse.

„SERIES {

Dynastarum

et Regum Daniæ" etc.


238

Samme værk som de to foregående nrr. oij under samme

titel ^ dog med talrige, egenhændige rettelser og tillæg af Tor-

fæus — dels i marginen, dels på indsatte blade; også med Arne

Magnussons hånd findes enkelte tillag.

1996. AM. 865, 4to. Pap. 20 x 16,4 cm. 78 hl. C. 1700. Beskadiget af

borebiller og plettet af fugtighed.

'Augustisfimo et Potentisfimo Borealium Domino glor.

mem. CHRISTIANO I. . . . ordinem Elephantinum Romæ Anno

MCCCCLXXiv existenti å Sixto IV Pontifice esfe concesfum

contra p. m. M. Avonem BILDE Rever. Aarhusiensium

Episcopum notis et animadversionibus suis illustravit Ivarus

Nicolai Hirtzholmius'.

Indeh. latinsk kommentar til et dansk brev fra biskop Ove

Bilde til kansleren J. Friis angående Elefantordenens indstiftelse.

Herkomst og hist.: På en indlagt seddel har Arne Magnusson noteret „Ex

MIto Domini Reitzeri vantar ad conferera".

1997. AM. 866, 4to. Pap. 21 X 16,3 cm. 140 bl. C. 1700. Bl. 140'' ube-

skrevet.

nach I

„JOURNAL I

den

odeil

Befchieibung, \hi. Kdinigl. Hoheit Reife

Niederlanden, En|gelland, Fianckzeich, {

und Deutfchland. |

d.

N. SS. T. A. |


1662".

Schweitz

Indeh. en tysk dagbog, ført på den senere kong Kristian V.s

udenlandsrejse som kronprins 1662— 63.

1998. AM. 867, 4to. Pap. 19,, x m em. 101 bl. Skr. 1636. Bl. 1" ube-

skrevet. Af bl. 101, der er senere tilsat, ere kun 7 linjtr

beskrevne.

„Der Dithma2fchen |

Chronica".

Indeh. en tysk beskrivelse af kong Frederik Ils erobring

af Bitmar.


239

Bl. 96^ ff. optages af „Ein Newes Leedt von de: Eaob-

e|2ung Des Dithmazfchen Landes" etc.

Herkomst og hist.: Forsatsbladet (bl. !>) bærer, foruden titel, følgende påtegning

„Anno Cliiilti 1636. Aufsgerdirieben aufs Pete: Henningfsens Exemplar.

Henningus Mejer [sål. ved senere rettelse af Johannes Meier] me

pofsidet".

1999. AM. 868, 4to. Perg. 19 x 13,2 cm. 43 hl. Skr. 1518. Rig anvend-

else af rødt blæk.

Necrologium monasterii Loci Dei.

Enkelte navne senere tilfojede; det yngste årtal^ 1520^ fore-

kommer bl. 12".

Herkomst og hist.: Bl. 1^ optages af en indlednings-meddelelse, hvoraf fremgår,

at hskr. er istandbragt år 1518 i Sorø under abbed Henriks ledelse, på be-

kostning af abbeden i Løgumkloster Henichinus. På det ellers ubeskrevne

bl. 43 V anmoder abbed Henrik egenhændig om at blive indskreven i denne bog

efter sin død.

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. IV.

2000. AM. 869, 4to. Pap. 19^ x 15,s cm. 150 bl. C. 1700. Opr. pagineret

1— 288; men senere er et blad udskåret og i stedet for indsat

bl. 129— 31, som kun delvis ere beskrevne, og tilfojet bl. 147— 50.

Utvivlsomt skrevet for Arne Magnusson^ med hvis hånd en

rettelse bl. 56" forekommer. I omslag, dannet af et dobbeltblad

af et latinsk kirkeligt perghskr.

,,Exordium Monasterii, qvod dicitur |

Cara

Insula".

Afskrift af Don. var. 135, 4}°, indeholdende Øm-klosters

historie, opr. til år 1216, men med forskellige senere tillæg.

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. V.

2001. AM. 870, 4fo Pap. 20_, x 16 cm. 48 hl. C. 1700. Rettelser og til-

læg af Arne Magnusson. Begrundet i et sådant egenhændigt

indskud af A. M. er bl. 36 ubeskrevet, bl. 37'' over.streget. Bindet

er betnikket med et dooheltblad af et latinsk kirkeligt picrghskr.

Pag. 1—93.


240

Xronica seu brevis procesfus in causa Expulfionis Fratrum

Minoritarum de suis Cænobiis provinciæ Oanicæ' — med for-

udskikket 'oratio deprecativa' oy 'ordo annorum Couventuum

profligatoriun'.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet to seddelnotitser af Arne Magnusson,

af hvilke den ene giver nogle læsemåder til overstregede steder i håndskriftet,

den anden meddeler „Ex Tomo K. Bartholiniano, illic vero manu inea Aruæ

Magnæi, ex Manufcripto chartaceo apud Matthiam Wormium, præsidem

Ripenfem (o : Ny kgl. stnl. 185 c, 4'^). accuraté collatum cum Bartholiniano-

— Nunc (1726). accuratiffime collatum cum originali in 8'°. qvi pertinet ad

Bibliothecam Regiam".

Efter ovenstående i den gamle katalog indførte titel tilfojes „Præter hoc

2. Exemplaria de qvibu* hocce Suppletum".

Benyttelse og beskr.: Kirhehist. Sinlr. I. 330—31.

'2002. AM. 871, 4to. Pap. 20^ x 15,s cm. 47 bl. (-{- 15 foran indsatte

trykte bl). C. 1600. Bl. 36, 45'-, 44", 46" ubeskrevne. Bl. 1"

bærer en pennetegning (et våbenskjold). Hvidt, presset læderbind.

Indhold:

1) „RiPENSiVM I

compræhenra. |

'Hafniæ 1591' (impr.).

Per

EPISCOjpoRVM

SERIES |

et

Vita. I

Tetrastichis

lohannem Laurentium Ripenfem" etc.

På foden, af titelbladet findes en latinsk tilskrift til C. Hams-

fort fra forfatteren.

2) „ANNALES ECjCLESIAE RIPENSIS SEV SERIES E PISCO-

PORVIVI RIPENSIVM VNA |

Danorum'^

cum

Epitaphijs quaituoz regum |

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. VII (med afbildning af det nævnte

våbenskjold); Børdam, Historieskrivningen og Historieskriverne, Kbk. 1867,

s. 90; Id., Hist. Kildeskrifter I, 1, s. 693, I, 2, s. 741; S. B. Smith, Om

Kjøbenhavns Universitetsbibliothek for 1728, Kbh. 1882.

2003. AM. 872, 4to. Pap. 19,9 X 15,7 cm. 69 bl. 17. årh. Bl. 1" og 69''

ubeskrevne.

„ONDLOSA I noAtSESTOs \ sav | ex vetusto lenovata, |

opera I et | studio | FREDERICI C DREIER | Pastoris Ondlosaui

I ANNO MDCLXIV".

|

Med en dedikation til kansleren Peter Rets.

Herkomst og hist. : På foden af titelbladet står navnet „I Rosencranz".

if. IS. 90.


241

>004. AM. 873. 4to. Fap. 2I3 X 16,6 cm. 31 U. 17. årh. Det Hlhørmck

.sicindomslag er udfodret med papir fra et privafhrev 1654.

„Ærendlefs oc Olsdorps |

efter lesu Christi naaderige |

foort I

frem

|

beregned,

|

„ved Jacob Clauson".

Af

Fødsel

Præfte-Chrønike

|

|

M.CCCC.XV.

Fra

|

|

oc

Det

aar

Siden

gamle boger og brefve" osv.

Ender med forfs autobiografiske meddelelser , således at den

afsluttende oplysning om dennes sygdom og død (1668) er tilfojet

med en anden hånd.

J005. AM. 874, 4fo. Pap. 20,^ x 16 cm. 153 hl. 17. årh. Bl. 84 ube-

skrevet.

Privilegier, overenskomster og lign. aktstykker for hertug-

dommerne Slesvig og Holsten — ere, med undtagelse af enkelte

på Latin, affattede i tysk sprog.

Udvekslede hovedsagelig mellem de danske konger på den ene

side, de holstenske grever og gottorpske hertuger på den anden.

Beg. med hertugdommet Slesvigs forlening til grev Gerhard

af Holsten 1326 og fortsættes derefter i kronologisk orden til

midten af 17. årh.; dog er hskrs sidste aktstykke dat. 1587.

Bl. 85—91 ere udfyldte med tyske recepter, brugsanvis-

ninger og lign. husråd.

2006. AM. 875, 4to. Pap. 21,2 X 15,3 cm. I alt lOé hl. 15.århs slutning.

Bøde overskrifter. Papiret er på adskillige steder plettet og .skørt,

de shrøheligsie blade ere reparerede. Bl. 38— 39, 71—72,

100—101 synes en tid at have været sammenklæbede ; bl. 15' er,

med oversværtning af skriften, blevet afdelt i regelmæssige bræt-

spilsfelter. Af registrator Plesner er til udfyldning af nogle af

hskrs lakuner indsat hl. 13, 18, 25, 37, 44, 54, 60, 70, hvis ind-

hold er hentet fra en ældre afskrift af nu tabte blade. Blanke

ere — foruden ikke få enkelte sider — hl. 2—4, 20, 21, 35,

36, 45, 48, 49, 55, 58, 61, 63, 68, 73—75, 79, 80, 83- 85, 95,

Ui


101. Bindet er hetnik/æt ntfd ptry. fru et smt miiidelMerliijt.

latinsk kirkeligt Iiskr.

Dueholms diplomatarium I.

Herkomst oy hist.: Foran i hskr. tr indfæsttt "J en mvddelelse fra rigistrator

Flesner angående den af ham foretagne udfyldning af lakuner i håndskriftet

efter en af lAtngchuk i siyi tid tagen afvkrifl. ^) meddelelse fra bibliothekar.

justitsråd C. Bruun ang. tilbagelevering af nogle (10) t det store kgl. bibliothek

fijiagtig indlemmede blade af denne codex.

Benyttelse og beskr.: Dueholms Diplomatarium, Kbh. 1877.

2007. A3I. 876, 4to. Pap. 20,^ X U7 cm. 178 hl. (ind. sedlen 87). Skr.

1568. Pagineret 1— 345. De ubeskrevne blade ved hskrs be-

gyndelse og slutning have lidt meget af fugtighed ; slid og pletter

have hist og her medtaget dette. Ubeskrevne ere bl. V\ 32'\ 108",

liv, 128% 176—78 (med undtagelse af en enkelt notits bl.178'-).

Bl. 129'' bærer hin en overskrift. Skindomslag.

„Joidbog paa ailt Rofkiilde Capititels oc domkirckens Ind-

komft I

lier2is

oc

2enthe epthe2 Kon: M&icstcet \

Begieaing aff Capittell paa |

I

oc offuefeett Anno |

mdixviij".

wor

alier naadigfte

thett flyteligfte Schzeffuen

Foran er indfæstet 4 papirsblade (c. 1700) indeholdende ind-

holdsfortegnelse og angivelse a/'„Altaria EcclesiæE,ofchildens.".

Herkomst og hist.: Under den anførte titel findes to tinglæsnings påtegninger

daterede henholdsvis „Thune herriitz ting A° 95", og „Thudtzeherrits ting

Den 11 October 1645"; under den sidste er anbragt et påtrykt vokssegl.

Bl. 178'' bærer en græsk sentens. På omslagets inderside har Arne Magnus-

son skrevet „Arnås Magnæus poffidet".

Benyttelse og beskr.: Giellernp. J. D. Jersin. Kbh. 1868— 70.

2008. AM. 877, 4to. Pap. 21,2 X 15 cm. 48 bl. Skr. 1527. Helt ube-

skrevne ere bl. 17— 20, 27, 29"—36: bl.4'\ 7% 9'\ 11% 12, 23".

bære kun overskrifter. Beskadigede forneden ere bl. 37, 45,

46. Bindet er betrukket med perg. fra samme hskr. som AM.

875, 4'°. Adskillige lakuner.

Dueholms diplomatarium II.

Herkomst og hist.: .Ang. hskrs alder se årstallet 1527 bl 39^ og

47*'. På

den opr. ubeskrevne bag.sidc bl. 48'' er foruden nogle latinftke religiøse sentenser


243

skrevet navnene „Abell AnderPsdatter" og „Erlig og wellbwrdige fru Ellen

S. Thygge Sanndbergs". På forsiden bl. 17 har Arne Magnusson skrevet

„Multa defunt".

Benyttel.se og beskr.: Dueholms Diplomatarium, Kbh. 1877.

AM. 878, 4to. Pap. 2] X 15 cm. 19 hl 15. årh. Papiret hen-

smulrende og beskadiget af fugtighed. U beskrevne ere bl. i*", 2''

(en sentens), 17—W, 19". Efter bl 19 følger et stort antal

ubeskrevne blade. Rødt læderbind med spænde. Bl 1 stærkt

beskadiget ; af de følgende er særlig bl. 2 solidt i marginen.

Catalogus reliqviarum conventus fratrum minorum Roskilden-

sium.

Til registret slutter sig en fortegnelse over den Franciskaner-

kirken i Roskilde tilståede indulgens (bl. 2"), og af lignende

optegnelser .


244

18— 24 uhrsJcrcnw. I)rf nn il shind hrf> iihic (III med ^preiidcr

forsynede hind er indve.ndifi hctrukkef med perqamod.

Fortegnelse over ridder Hartvig Krummediges norske

jordegods 1456 ff. år.

Bindets forreste inderside er hdrulcket med et brudstykke

af et norsk pergamentsdiplom. Mindre optegnelser findes

så vel på en forrest i hskr. vidliængende jirrgamehtstumji som

på bindets bageste inderside.

Herkomst og hist.: Bag i hskr. på bindets inderside stnr „Mutus magifter

Michaeli Andree Fiouenfis" (17. årh.).

Benyttelse og beskr.: Smlr til det Norske Folks Sprog og Hist. VI. Chrania

1839 (f^lagtig cit. 879. 4^").

2012. AM. 881, 4to. Pap. 25 x 21 cm. 149 bl. 77. årh. Pergament.s-

omslag. Forneden er codex gennemf ruhket med rød silketråd,

der med tre Inksegl er fæstet til omslaget.

En af Gregers Krabbe og IVIogens Hoegh år 1622 udført

fortegnelse over de på Aggershus slot forvarede breve - i

en af Gerard Treschow og Niclas Orleff attesteret

afskrift.

Herkomst og hist.: Di: omtalte, bag i hskr. forekommende scglaftryk tilhore

utvivlsomt de to attestanter. På en foran indklæbet seddel meddeler Arne

Magnusson „Denne bog ki6bte ieg Arnås Magnufsen paa EtatsRaad Roftgaards

auction, i Februario 1726. og (baar den i Catalogo auctionis N° 709".

2013. AM. 882. 4to. Pop. 19 x 15.« cm. IM bl. 17. århs l.ffe halvdel.

'NOR-D-RIGIS Fo2dum Enne-wolde Konningers Eigentlige

Stamme ock Hetkomft Fotneme Bediiffts} Regierings Aaiinger

Dødelig Affgang Fra. . 878 . .thill Kong 0lluf..l387'.

J£n under Kristian IV. s regering forfattet krønike over de

norske konger fra IJaraUl hårfager til Olav Uåkanssdn (incl),

i årbogsform. hver konges regering indledet med rt vers. hvori

kongen indføres talende.

Ved krønikens begyndelse (bl. 11'') findes en pennetegning

af Norges våben med tilhørende vers.


245

2014. AM. 883, 4to. Pap 20,i x 14,^ cm. 131 hl. (^ forsatshi). Skr.1573.

Forsatsbladets inderside ocj (opr.J 131" ubeskrevne. Bl. 4 be-

skadiget i mnrginen. Bindet er betrukket med perg. fra et latinsk

kirkeligt hskr.

„Denn norfke krøjnicke".

Under titlen følger en latinsk forklaring over „Cronologia

feu Crouicon", underskreven „M: St: j

1573^.

Bl. 130— 31"^ optages af „E-egifter paa alle the konjgers

nafFiie fom iindis |

y theniie Bog" — cftcrfidgt af årstallet 1573.

Indholdet er den under Jens Mortensens navn 1594 udgivne

oversættelse af de nor.ske kongesagaer indtil Håkon Håkonssons

død, den samme som findes i AM. 94— 97, fol., og som i virkelig-

heden skyldes lagmanden i Bergen Mattis Størsson (f 1509).

Herkomst og hist.: Få forsatsbladets forside yentindes titlen ovenorer et kronet,

på en cirkel hvdende kors: under dette et hjærtc omgivet af bogstaverne

j^ g^. Derefter følger et latinsk valgsprog, hvorunder står „xirifnx Truderi

Biernonis" (c. 1600).

Benyttelse og beskt:: Norske Magazin [, s. XII— XIII; G. Storm, Snorre

Sturlassons Historieskrivning, Kbh. 1873, s. 266—74: Norsk Hist. Tidsskr.

II, 5 (1886), s. 271—72.

2015. AM. 884, 4to. Fap. i^,« x 15 cm. 141 bl. 16. århs slutning. Bl.

2—7 ere ubeskrevne, td betegnelse af en lakune senere indsatte

blade. Bindet er betrukket med beskrevet rg. fra et sent

middelalderligt, latinsk kirkeligt hskr.

De norske kongesagaer, til og nud Håkon Håkanssons saga

i Mattis Størssons oversættelse.

Titelblad mangler, ligeså register; i øvrigt stemmende med

foregående nummer.

Bl. 141". der er overklæbet, har båret nogle gudelige vers.

Benyttelse og beskr. : Norske Magazin I, s. XII (fejlagtig cit. 885) ; G. Storm

Snorre Sturlassons Historieskrivning, Kbh. 1873, s. 266—74.

201fi AM. 8H5, 4t(>. I'ap. 20,, X W., >ni. 12!) Id. 17. århs beg. Bl. 13,

21, 102 -3 ere indsatte for Arne Magnusson td udfyldning af


246

lakuner (skrevne uf Hans Becker). Hist oy her i maryinen

findes aftefiuet oåhenynærker oy liyn. (hl. 62'' Islands). For-

yyldi snit.

Absalon Pederssons Norges beskrivelse.

Herkomst og hist.: Furau er indsat et dobbcllblad med pnt


247

Norrige. Hendis Fuldkommelige Befkriffvelfe eller Hiftorie . .

AfF atfkillige Boger oc Manufcripter med allerftorfte flid

famnienfancket oc fkræffvet afF den fom er fod i Bergenn

Ed. Ed. Norveg. Berg. oc endnu er Schol. Bergen. Con

Eect.' (o: Edv. Edvardsen). I—II part.

Herkomst og hist.: På foden af titelbladet står „W(V) de Tonsberg".

2020. AM. 889, 4to. Pap. 19,5 X 15,s cm. 186 bl. 17. årh. Stærkt be-

skadiget af horebilltr. Bl. 49—85 ubeskrevne.

der I

Indhold:

1) Bl. 1-48. „CRONICA I

Stad

munge der {

Bergen In Norwegen |

Stadt

Bergen |

in

Oder

Aber i

Item

Kurtze Befchreibunge

Von Ab- vnd Zu |

Norwe|genn".

Neh-

Er en tysk oversættelse af Herluf Lauritssons Bergens Fun-

dats (1580— 83) med tillæg af Mikel Hofnagels optegnelser.

2) Bl. 86-186^ 'De Nordifche Sauw'.

Benyttelse og beskr.: Norske Magazin I, s. 515, II, s. 3, 167.

2021. AM. 890, 4to. Fap. 16 X J21 cm. 104 bl. 17. århs beg. Bl.

100""— 101 ere ubeskrevne; bl. 102— 104 udgores af et af Arne

Magnusson udarbejdet register. Bindet er betrukket med beskrevet

og med nodetegn forsynet perg. fra latinske ritiialhskrr.

„ExTRACTA I

Det

WenndiTchenn Vnnd Hannfe I

Stette,

ihn

denn Reichenn Dennemaic|kenn wnndt Norwegenn habenden

gemeinne vnd fondeibaien Piivilegien, ihn de: |

fie nach Ahnweifung |

Des

Ordnung

wie

Prothocols Anno 1600 in 1

tob2J zu Lubech P2o|duce2it woidenn Gefetzet".

Bl. 102—104. „Index Privilegiorum".

Oc-

2022. AM. 891.410. Pap. 20,4 X i5.» cm. 91 bl. (^ for.sat.sblad). 17. århs

sidste halvdel Titelbladets initial er koloreret og prydet med

hlomsterslyngninger, titlen delvis rød. Bindet er betrukket med

perg. fra m latinsk mcssrhoti med vader.

„Cronica, |

Bericht, i

Oder

|

Kurtze

Hiftorifche auffizeichnung vnd

Von Erbawung, Item von ab vnd zunehmung, der


Stadt Bergen |

Bericht, von Aut'aug |

in

24«

Norwegen, Darbei den verner |

vnd

Melduug, vud

zuwachfung, Des Itzo ftehndenn |

Teutfchen Contors, ftuck|weife Gefchen Soli, | Vnd

Sonderliches lahrlichs pafferet ift, | Bifs

Anno: 1670:".

wafs

Forsatsblaxhts inderside hærer en tegning af Bergens

våbenfV): slottet, hvorunder 7 kugler til betegnelse af de

syv omgivende fjælde; ovenover et tilhørende vers.

Indeholder en tysk oversættelse uf Herluf Lauritssdns Bergens

Fundats med tillæg af M. Hofnagels optegnelser (yngste notits 1676).

Benyttelse og heskr.: Suhms Smlr II. 2, s. 126 ff.; Norske Magazin L «. 515

II, s. 167-68.

2023. AM. 892, 4to. Fap. 21,5 X 16,6 cm. 23 hl. C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Af bl. 18 er kun godt_ og vel én linje beskreven.

Bl. 1"^ bærer marginalia af Torfæiis.

0. Sperlingii Boreas, cap. V et VII.

Indeh. „De lotis, lotunheimis, lettis, qvod fint veri

Gothi", „De Metallis Borealium".

Bl. l'i marginen findes noteret „NB. Dette er det 5*« og 7


249

2025. AM. 895. 4to. Fap. 20., X i^ cm. 78 hl 17. årh. Bl 78" ube-

skrevet. Bindet er betnikket med beskrevet o(j med nodetegn

forsi/net perg. fra et latinsk rifualkskr.

'Die Nordfche Saw'.

Forf. c. 1584. Omhandler forholdene i Norge, særlig i

Bergen. I indledningsverset er ove)t,stående navn. indeholdt.

Bl 1' optages af en pennetegning, fremstillem/e en med et

langt, tilbagebojet horn forsynet so, hl.

aftegnet.

6'' er en honsekurv

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Maynuåsoii noteret

„Denne NorPke Sou var indbunden bag ved Hot'nagels Bergens BePkrivelfe

(A.Wl. 891, 4'"?).^ og ere de begge Ckrevne med den famme haand".

Benyttelse og beskr.: Suhms Smlr II. 1, s. Iff.; Norske Magazin IL 2.

!026. AM. 890, 4to [)iar en tid været opført som Addit. 271, 4to). Fup. 20,4 X 16,4

cm. 150 bl (folieret 1—96 og 1-^54). 17. århs 1ste halvdel.

BL 1", .96", 97" og 150" itbeskrevne. Bindet er betrukket med

beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk vitualhshr.

Indhold:

1) Bl. 1—96. 'Die Nordfche Sauw' — samme . „Pehnix der edle Vogel wert" — et tysk digt med over-

skrift „Ein Ander Reim", 2 blade.

I) Privatoptegnelser. 3 blade. (Se herkomst og hist.)

Herkomst og hist.: Af to foran indklæbede sedler indeliolder den ene følgende

notits af Arne Magnusson „bekommet 1721 af Monl'ieiir Johan Broger", den

anden — plattysk, af år 1637 — godtgor en overdragelse (af dette lidnd-

skrift?) Ira Carsten Meyycr til Jacob Jansen. Den nævnte Jacob Jansen

skyldes de pti de ocenan/øi le tre blade forekommende privuloplegnl'ier. alle

plattyske. De dreje siy om spillegeeld, famdiens mærkedage (særlig døds-


250


251

BL 22" er ubeskrevet med undtagelse af P,^ linje - som

det synes — lonsltrift.

Benyttelse og beskr.: Svenska Medeltidens Btm-krdnikor III, Stockholm

1867-68,. s. 264—65.

AM. 900, 4to. Pap. 21.3 X 17 cm. 161 hl. C. 1700. Bl. 48 o;/ 103

snild en del enkelte sider ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1— 56. 'Catalogus veteris bibliothecæ'. o . Fortri/nelse

over de det (famle universitet shihliothek årldOS tilliørvndctrykfchøger.

2) Bl. 57—161. „CATAL06US |

THECÆ", dateret 1654—55.

LYMUICANÆ

|

BIBLIO-

Benyttelse og beskr.: S. B. Smith, Om Kjøbenhavns Universitetsbihliothek før

1728. Kbh. 1882, .s. 10, 18, 85, 98.

AM. 901, 4to. Fap. 23 x 18j cm. 271 bl. ,

ind. forsatMad og titler).

Skr. 1689. Bl. 238 samt nogle enkelte .sider ubeskrevne. Med

forbigåelse af bl. 1— 3 pagineret 1— 535.

{

IMPRESSUS

„DESIGNATIO | LIBRORUM { BIBLIOTHECÆ

HAFNIENSIS | QVORUM | CATALOGUS I

EXSTAT".

„LIBRI I

Bl. 3—74.

Indeholder:

A

I

„BIBLIOTHECA |

REGE

CHRISTIA|NO QUARTO I

BROCHMANNIANA".

ACADEMIÆ

NONDUM

DONATI".

Bl. 75-237.

'INVENTARIUM Som blef giordt, paa hvis der fantis ey

at være optegned, eller bragt under nogen viffe Catalogum,

Paa det Kongl. Academietz Bibliothec . . effter SI. D. Thomæ

Bangii Dodelig afgang .

.' (1662). Bl. 239-71.

Herkomst og hist.: På foden af titelbladet bl. 2' .står „Defcriptus Hauniæ

M.DC.XIC. impenfis Friderici Rolbgaard". På indersiden af forsatsbladet

(bl. 1 '') findes forad'jn en indholdsforlegnehe følgende egenhcendige notits af

Rostgård „Amico Integerrimo DNO. ARNÆ MAGNÆO Fridericus Rostgaard

don o dedit".

Benyttelse og beskr.: S. B. Smith, Om, Kjøbenhavns Universitetsbibltothek før

1728. s. 20. 21, .W, 41, 1.36 ff.

Hermed rnar kvnrt-numrene t den gamle kalnlng.


252

20b2. A)I.n02a, 4t« {forhei> Addit. 9S. 4to hnj. ^0 x i5,< cm. lu-i hl.

Skr. ]4^7 (nnd uofflc senere t/lleer/). Bl. /' 4. o"— 6'. 7".

12\ 17\ 18'. 28'\ 38, 36\ 39', 44, 49, 63", 59", 6()\ ^2\ 66\

68' —69', 74', 8V\ 86", 101"— lu4' ubeskrevne. Bl. 67—70,

særlin det .^idate. heskadiqede. Bindets indersider ere hetntkne

med heshcvet perij. fru et latinsk kirkelif/t liskr.

Munkalifsbok n; Bréfabok Mikjåls klaustrs i Bjorgvin.

Udgivet nndei' titlen ^Codex Diplomatarius Monasterii

Sancti Michaelis, Bergensis Dioecesis, vulgo Munkalif dicti"

uf P. A. Munch, Chran/æ 1845.

Herkomst og hist.: „Anno dn.j. 1561 Thenn 5 Octobris Bleff Thenne bog mig

anttuordet aff Balltzer Luudt" står skrtvH bl. J«"; om Arne Magnussons bt-

nyttdne af Jiåndsknftel vidne forskellige marginal- antegnelser.

Benyttelse og beskt'.: Foruden at vare udg. ved P. A. Munch (med to facstm.

og genyicclse af et segl eller bomærke) findes indholdet aftrykt i Dipl. Nurv.

XII, — ligeledes benyttet i ThorktUns Dipl. Arna-Magn.; Dipl. Isl. II, s. 191,

330, 350, 357.

2033. AM. 902 b. 4to (forfien Addit. 99, 4to;. Perg. og pap.

1 (Perg. 17,8 X 15? cm. 19 bl. 15. århs slutning —

med nogle senere tilfqjelscr. Ender defekt).

Munkalifsbokar vidauki o: Skrå yfir eiguii Mikjåls klaustrs

i Bjorgviu.

Udgivet under titlen „Registrum prædiorum Munkaliv-

ensium" som appcndix til den under foreg, ur nævnte Codex

Diplomatarius Monasterii Munkali vensis.

Vedlagt er en af Arne Magnusson udført afskrift (16,8 X

10.7 cm. 19 bl.).

Så vel af A. M.s oplysninger på et tilhørende omslag iLatin) som af

de tilsvarende på et foran i membranen indlagt oktavblad (Islandsk)

fremgår, at denne i sin tid har tilhørt den sælandske landsdommer H. Pars-

ben/, senere etatsråd J. Rosmrranlz og kgi råd O. Sperling

Foruden at være udg. ved 1'. A. Manvh 1. c }>. IV. VI. 192 ff. (med el

facsim.J findes et aftryk i Dipl. Norv. XII, s. 22^ ff.

1463'.

TI (Pij). Ender defekt).

Jardabbk Munkalifs klaustrs - Munkeliv klosters jordebog,


253

a (21 X Vi,H nii. 12 hl. C 1700). En af Arne Magnus-

son udfør^ afskrift.

j3 (in,, X 11 nu. 24 hl. Skr. 1715). En for A. M. ud-

ført afskrift.

Så vd af Pil foran i a wdfæatet seddel som af et til p hørende omslag

fremgår, at originalen har tilhørt landsdommer H. Parsherg. ^ er afskrevet

efter en af A. M. i sin tid for justitssekretær Bartholin udført

afskrift, a 1718 nojagtig jævnført med den Bartholinske afskrift.

Aftrykt Dipl. Norc. XII.

Vedlagt er en egenhændig fortegnelse af A. M. over „Munkalifs

abotar" samt følgende notits „f>etta kom fra Islandi 1720. Eg kawn

|)efr nu an ad vera".

Aftrykt Dipl. Narv. XII, s. 196 ff.

134. AM. 902 c, 4to. Fajj. 22 x 25,7 cm. 68 hl. 16. århs sidste halvdel

(Bl. 48— 51, særlig hånd og vistnok .senere udfyldte, skr. 1579.)

Bl. 6", 1.9, 27'—29, 44'', 68" ubeskrevne. Pajnret er .slidt og

på nogle steder repareret. Bindet betrukket med beskrevet perg.

fra et latinsk tospaltet kirkeligt hskr. Hist og her senere an-

tegnelser.

Jordebog over kongsgodset på Island.

Indeholder en til brug for de kongelige lensmænd affattet

fortegnelse over krongods — deriblandt klostergodset og det efter

biskop ()gmundur Pdlsson og Jon Arusons séinner inddragne

gods — med angivelse af hver gårds fulde afgift.

Sml. Antiqv. Tidsskrift 1346- 48, s. 118.

)35. AM. 905, 4to. Pap. 22.,-. X 15 cm.. 90 hl. Delris iospaltet. 15. årh.

Defekt, beskadiget og i hoj grad hensmulrende.

Indhold:

1) Bl. 1—17. Vocabuiarium Græco-Latinum.

2) Bl. 18—88. Eqvivoca (vel synouyma) Mathæi. Dette

navn bor måske antages at tilkomme den hele samling af tildels

uordnede blade. bl. 42'' nederst står „Explicmnt equivoca

mathei", bl. 88'' „Expboiunt fynonima Anno doni/m m" cd"

xxii" m fabbato pe«tecoftes".


2M

Bl. sy indeh. Forklariuger af grammatiske kuustord —

i latinske memorialvers.

Vedlagt er bl. 90: Fragment af et af Gregors skrifter

(over Ezechiel?).

2036. A)I. 904, 4to. Pap. 21 X i6> cm. 31 bl. C. 1700. Skr. af eller

for Arne Maymisson. Bl. 9— 10, 10— 17 helt ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 2— 8"^ (Skr. af Asgeir J6)h


hulhold

255

Værdiberegninger og lign. (jordetakst. bøder).

„Qvi jurat fuper librum" etc.

Danmarl


258

A ff^Oe hl). Kxceri)ter vedrørende Benediktinerordeiien:

bogtitler og kortere uddrag af bøger og liåndskrifter. mest

værker henhørende til den historiske og geografiske eller

kirkelige literatur, — også etymologiske optegnelser; sam-

linger til Ungarns historie; om bibliotheker, samt lignende

bibliografiske optegnelser; katalog over akademiske dispu-

tatser fra sachsiske universiteter, alfabetisk ordnede efter

forfatternavn; tre latinske disputatser fra 17. årh., utvivl-

somt alle tyske: om Germanernes oprindelse, vandringer,

sprog og lign. Hovedsagflig Latin.

B (63J2 hl.). Literaturfortegnelser og excerpter, navnlig

uddrag af enn række middelalderlige håndskrifter fra tyske

bibliotheker. Hovedsagelig Latin.

C (429 1)1.). Bogbiuderregninger og lign.; kataloger og

bogfortegnelser ang. fremmede bibliotheker (incl. manu-

skripter); hofbibliothekar v. Lambecks testament: samlinger

til biskop Apringius' historie. Excei-pter ang. Danmarks,

Sverigs, Tysklauds m. fl. landes historie, særlig den nyere.

Delvis Latin.

D (859 hl.). Blandede optegnelser af lignende art som

A— C; numismatica.

E (overført fra Addit. 109, 4to. 197 bi). Uddrag af

fremmede bibliothekers indhold: uddrag af det trykte skrift

'Rudimentum Novitiorum'. Latin.

2042. AM. 910, 4to. Pap. C. 31,, X 16,^ (W. 17. årh. (,>g c. 1700). For-

skellige indlniri'es uafhængige bestanddele.

1 (8 bl). Reikningskapur Skålholts stadar 1547.

2 (å bl.). Fragment af historia ecclesiastica Easebii —

afskrift af brudstykket i AM. 279 a, 4'".

'6 (8 -^ 6 -\- 9 -j- 5 hl.). Doma- og kongsbréfasdfn. Fire

forskellige brudstykker.

4 (7 hl). VilchJns måldagl. Fragment.

b (7 -\- (i bl., det suiste tnsp.). 'Bessastada pbstar' af hv

1685. To eksemplarer.

i7. 1. 91.


257

6 (6 hl. Tosp.) „Ions Eggertsfonar |

(på Dansk), med tilliøreude „Andfvar".

vidleitne"

af år 1684

7 {4 hl. Shr. af Arne Maf/nusson). „Um Hetjoips RB: lucerti

Auctoris". Med tillæg af en Tafla yfir me91ag me9

kreppsomaga forf. af Bjorn Jonsson på SkarSså.

8 (11 hl). 'INSTRUCTION OC ARTICULER Huor effter det

Itzlandfke Compagnies KIdbmænd . . paa ReyTen . . fig fkall

haffue at rette oc forholde' (af år 1646)

9 (Blandede fragmenter). '^ To smhg. hlade, hvorpå Hafra-

fellstungu kirkju måldagi 1318 og 1394, samt slutningen af

en kgl. forordning af år 1686, '" Et hlad af en logpingisbok

(1657), "^^ Et hlad indeh. heg. af „Recess kongs Christ. pridia",

•*> Stumper af en skrivelse fra Arne Magnusson ang. islandske

forhold (Dansk).

Benyttehie og bcskr.: Timarit VIII, Rkv- 1887, s. 7.9, 82 (stykke 7).

J043. AM. 911, 4to. Pap. 21,e X 10j. cm. 44 hl. C. 1700. For.sk. hænder.

Blandet indhold.

in I

Indhold:

1) Bl. 1-2. „Nomina Studioforum, qui TychonI Braheo

infula

Hvæna infervierunt". ,,Ex charta cujusdam auto-

grapha".

2) Bl. 3—14. To pavebreve, 1458 og 1462. „Ex Hbro

chartaceo Bibliothecæ Academicæ Lipfienfis vitiofé fcripto".

3) Bl 15-24. Fortegnelse over brevskaber i universi-

tetets arkiv. Arne 3fagnusson,s autograf.

4) Bl. 25—34. „Ex MSS. Septimii". Skr. af eller for Arne

Magnusson.

5) Bl. 36—44. Biskopperne Graves og Fos', hofprædikant

Leths og sognepræst Loibergs „Resolution |

af Hans Kongl |

Voris og den Catholifke {

Majeftet

Paa trende Pofter,

for dennem Fremfat anl|angende

Regilion

(sal.)'-.

2044. AM. 912, 4to. Pap. 21,, X 17., em. r,8 hl. 17. årh. og c. 1700.

Forsk, hænder. Blandet indhold.

17


huJhold :

268

1) Bl. 1 — 18 Brudstykker af doma- og måldagabækur etc.

(Breve om Myrar i DyrafirSi, Beretning af år 1(108 om de af

Jon Bjornsson købte jorder, 'Hola-kirkju rekar å Tjomesi',

'Bréf og maldagi Brei5ab61sta9ar kirkju i Vesturhopi', B^ja-

skerja-domur af år 1640, Kugildi-antallet på bispegårdene).

2) Bl. 19—20. 'Heitbréf EyfirSinga', 'Um Jon fyrsta

Holabiskup og um kirkjubygging å Holum', 'Um gamla

såttmala'.

3) Bl. 21—24. „Suppllcatia Biskups og Prefta i Skalhollts

Stifte I fkrifud Anno 1592

4) Bl. 25—26. De kgl. kommissærers åbne brev af år

1707 til alle Islændere, Hospitalet på Mo5rufell 1652, Tyendets

lonning på bispesædet Hol ar 1574 — alf IsJaml'^Jc.

ungs I

5) Bl 27—28. „Suppllcatia Islendfkra til Friderlcs Kon-

pridia".

6) Bl. 29—41. „Copium ap prammburdi S. Suikara I Kaupin-

hapn An/70 1606". .,Sigur5r Einarsson prestr i RauSasands

f)ingum" har Jon Sigiirdsson tilfojef som forldaring i marginen.

Eftfirfulgt f//" nogle juridiske undersøgelser (,,"Wmw?. Bams-

willuna" pp.) og blandede optegnelser af moraliserende natur

— alt Islandftk.

7) Bl. 43—49. Autografiske optegnelser af Bjbrn Jonsson

på Skaråså (Skipti å Spåkonuarfi, Åbotar j^ingeyra klaustrs,

Annalistiske optegnelser).

Haj- ifg. omslagsnotits \af Arne Magnusson tilhørt 'Monfieur Gudmundur

f orleilsron'.

8) Bl. 51—53. 'Domur um fiskitolla i Bolungarvik' 1617.

Tre eksemplarer.

9) Bl. 55—58. Fragment af en bréfabok. „Fra LejT-

årgOrdum'' ifg. Arne Magnussons 2)åtegning i marginen.

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. II, s. 31S.

2045. AM. 91IJ, 4to. Pap. 21 X 17 cm. 129 hl. (foruden nogle vedlagte

tilJreg). C. 1700. For.tk. hænder. Blandet indhold. Ad.


Indhold:

259

1) Bl. 1—10. „Lijfs Saga Bifkupfjns Mag«^ Brinjulfs |

Sveinsfonar. famanwtekin af hans B2odur fyni |

Jonsfyni ad Gaulveriabæ".

S'"'' Tor fa

2) Bl. 11—20. „Inwtak Vyfnana or Grettis Sogo". Forf.

1735 af Jon 6hfsson.

3) Bl. 23—26. „Håva mål". 73 vers. Skr. efter 1765.

Ender hl. 26^ øverst. Bl. 26'' hærer et vers.

4) Bl. 27—42. Snorra Eddas II. grammatiske afhandling

med efterfølgende håttatal — efter Codex Upsalensis.

5) Bl. 43-50. 'HISTORICA DE REBUS ISLANDICIS RE-

LATIO Ad . . DN. OTTONEM KRAGIUM' 1647, af Brynolfus

Svenonius.

6) Bl. 58-64. „DE ANTIQVITATIBUS |

DANO-BRITANNICIS".

7) Bl. 65—67. „Excerpta ex Archivo Vaticano" de Gron-

landia, „communicata å D. Profesfore Malleto Genevenfi".

8) Bl. 69—71. De Skida Rima, Erlendus Olavius 1736

ad lo. Grammium.

9) Bl. 73—76. 'M. Th. Thorlacii responsio ad qvæsita Is-

landiam spectantia Regis Societatis Anglicanæ'. ,,Ex collec-

taneis Mff. Pet. Septimii in Bibi. Roftgardiana 1741".

10) Bl. 77—78. „Arnæ Magnæi refponfa" på visse

„Ott Sperlingii quæfita" aug. islandsk IJteratur. „Ex auto-

grapho".

11) Bl. 79 94. Fortegnelse over munkeordener og klostre

i Danmark og Norge. Skr. af Jon dlafsson fa Grunnank.

12) Bl. 95—99 (sammenfoldet folio). „Genealogia I

et Erlandi Olaviorum". Dansk.

Joan/7is

13) Bl. 101—113 (8"% halv hhdhredde). Latinske sentenser

med islandsk oversættelse i ordsprog-form. Alfabetisk ord-

nede A-N. hvorefter i alt kun to sentenser følge. Jon Olafs-

sons hånd.

14) Bl. 115—20. Genealogia episcoporum Islandiæ. y\f-

skrevct efter Arne Magnussons autograf i AM. 408., 4'".

15) Bl. 121. „Domb oflFver D. Chriftoffer |

etider defekt.

Dibvad"

-

16) Bl. 122. „Provfternefs Nafne udj Siellands StiflTt".

17*


Endrideie er lier vefUarft

"> Forskellige afskriftbrudstykkei- og lign. (Fra et latinsk

kirkeligt hskr. , Kong

Olavs latinske håndfæstning, Af en

købstadsret, Nogle viser af Kormakr fortolkede, Notitser

til dansk sagnhistorie).

•** Tre breve fra fremmede lærde til Arne Magnusson,

samt en moderne kopi af et brev fra A. M. til Peringskiold.

'^^^ En

samling trykte titelblade , våben , brudstykker af

gamle bøger m. v.

Benyttelse og heskr.: *) Snorra Edda III, s. C VIII; '


261

2048. AM. 916, 4to. Fup. 21X16,^ cm. 165 bl C. 1785. Skr. af

M. Ketilsson.

Adversaria Eddica M. Ketilsonii.

Benyttelse og beskr.: Snorra Edda III, s. CX.

2049. AM. 917 a— b, 4to. Fap. C. 21 s X 17 cm. 752 (454 + 298) hl. samt

titelblade. 2 voll. Skr. c. 1730 af præsten Eyjolfw Jonsson.

'Saga pess dyra gudsmanns dr. Martini Luther!'.

Oversat fra Tysk til Islandsk af sira Eyjolfur Jonsson til

Vellir i Svarfadardalur.

Er skænket til den AM^''


2»;2

8, Bl. 32-40 (c. Kioo). „D. A. RIVINI PRÆFATIO IN 1

TRUM DE RIGA'.

PE-

4) Bl. 42—45 (A. M s autof/raf). Hessel Gerretss, til

Theodorus Rodeuborch, ang. kort over Danmark, Norge

og Sverige, Amsterdam 3. 8. 1628. Jlollandsk skrivelne.

O) Bl. 47—51 (skr. for A. M). Joh. Widekiiidi, En

versificeret lykønskning til J. Stiemhook (1674), samt

dennes takskrivelse. Latin.

6) Bl. 53—55. G. Sorterup ad C. Wormium, Interpre-

tatio numismatis aurei cum literis Runicis.

7) Bl. 57—59 (skr. for A. M.). Om en guldpenning med

runeskrift. Anonym brevkopi.

8) Bl. 59—61 (A. M.s autograf). En forordning af Karl IX.

om postvæsenet. Svensk. 'Ex impresso". Ender med be-

tegnelse for lakune i originalen.

9) Bl. 63—64 (A. M.s autograf). Genealogiske optegnelser

om familien Wibe.

10) Bl. 65 (skr. for A. M.). Chr. Goldbach ad T. S. Bayerum,

De codice Ulfilano Upsalensi.

11) Bl. 66—83. Arne Magnusson, Om bogudlån, bog-

titler og lign.

2052. A3I.920, 4to. Pap. 22 X 17,7 cm. 258 bl. 19. årh. Skr. hoved-

sagelif/ af slip. Arnam. Steingrimur Thorsteinsson, nogle stykker

dog af stip. Arnam. porvaldiir Bjarnarson og rand. mag. Bene-

dikt Grondal. Nogle ubeskr. blade.

Delvis afskrift af kvart-håndskrifterne AM. 489, 556, 567,

594, 603, 621, 640, 643, 649, 651, 655, 656, 657, 662,

713, 720, 721, samt 148, 8^° og 489, 12°^°.

Stdrrc partier navnlig af 657 og 713.

Benffttelse og beakr.: J. porkelsson, Om digtiihigen på Inland, a: 43. 45— 49,

53, 65, 64, 66, 67, 76, 82, 88—93, 97. 100. ;^36. 277. 322.

2053. AM. 921, 4to. Fcrg. Strimler^ stumper og enkelte blade (hele eller be-

skadigede). Forøges lejlighedsvis.


263

I (34 X 36 cm. 1 hl. To.spaltet. C. 1600; forsiden næsten

ulæselig ved slid. Bladets øvre del heslcåren på hægge sider).

Njåls saga. Fragment.

Bl. 1^ beg. „vottar bæri", ender „vomina |

AftrgU i Njdla II, 707—i2.

Eyolffur Gieok".

II (25 X 8 cm. 1 bl. Tospaltet, men 1ste kolonne næsten

helt hortshlren. C. 1400. Bladets ene side viser nu hun enkelte

utydelige spor af senere antegnelser).

Saga Olafs konungs hins helga Haraldssonar - bmdstgkke

af prologen.

Efter prologens slutning følger nogle med rødt blæk skrevne linjer,

som Arne Magnusson nedenunder har forsøgt at afskrive. På et tilhørende

omslag udtaler han den formodning, at bladets forside altid har stået

blank og prologen været ufuldstændig; bladet har han fået 1704 „af

m (15_7 X .9,3 cm. 1 bl. C. 1400. Beskåret på siderne).

Monfr. Magnufe Biårnsfyne a Stora hole".

Latinsk grammatik på Islandsk. Brudstykke, indeh. konju-

gation af verbet amo.

Aftrykt af dr. B. Olsen i III. og IV. gramm. afhandling i Snorres

Edda, Kbh. 1884, s. 156-58; beskr. smst. s. XLIVff.

IV (17^5 X 13 cm. 5 hl. (eller hladstumper). 13. årh.

Delvis røde overskrifter og røde eller blå initialer).

Leifar gudfrædisrita.

1) 2 bl., overskårne på tværs, det ene endv. noget beskåret

foroven. Dialog mellem Gregorius og Petrus.

2) nedre halvdel af et blad, gennemskåren på langs, samt

øvre halvdel af et blad og endnu et brudstykke af samme bl.

Gregorius s&gdi (Heil. m. s. I, 393— 95).

Sml. Gott. gel. Anz. 1884, nr 12 (s. 481).

V. Om St. Agatha og St. Lucia (Isl). Et stærkt hen-

smidrende fragment.

VI. Småstumper af et islandsk håndskrift.

VII. Fragmenter af Magnus Erikssons landslag.

.S'e Arkiv f. nord. Filol. V.

VIII (11 X 7.=, cm. 2 bl. 17. årh.). Diarium (Daglig ura-

penking guSrækninnar) Hallgrims Péturssonar. Angives som

forf.s autograf.

IX. Latinske fragmenter (deribl. versificeret fortælling

om Josef og hans brødre, 1 bl., .samt en illumineret initial


2(5-4

med to miniaturer: et sejlende skib oj; skibet overfaldet af

storm, men hjulpet, af en på havet vandrende biskop).

2054. AM. 022, 4to (forhen Addii. 38, 4to). Pap. 21., X Ki cm. 178 hl.

C. 1700. Bl. 178" uheshr., hl 1' opr. ubeskrevet. Bindet er

betrukket med beskrevet pery. fr/i et (på samme måde oftere

anvendt) islandsk Jonsbok-hskr. fra c. 1600.

„Saga af Hrolpe konge kraka" — med latinsk oversættelse

2)å den modstående side.

Den islandske tekst delvis A. M.s autograf.

2055. AM. 023, 4to (håndhihl.). Pap. 22 X ^7? cm. 120 hl. (+ titelblad

oji nofjle indskudte sedler). lU. årh. Skr. af stip. Arnam.

Eirikur Jonsson.

'Jon Sigurdsson, Register over islandske rimur'.

Efter den originale seddel-registrant i Jon Slgurdssotis

håndskriftsamling.

Med tillæg af et af dr. phil. Jon porkelsson udarbejdet

forfatter-register.

2056. AM. 024, 4to (håndhihl.). Pap. 22.-, X 18 cm. d!) hl. 10. årh. Skr.

af cand. mag. Pdlnii Pdlsson.

„Bibliotheca Resenii 1685" o: Islandske håndskrifter og

islandsk literatur i P. Resens bibliothek.

Afskrift af Jon Sigurdssons uddrag af Resens trykte Jcatalog

(i J. S.s sml.).

2057. AM. 025. 4to (håndhihl). Pap. 28 X IS cm. 102 hl 10. årh. Forsk,

hænder.

„Catalogus I

Hafnicu- strvaLae I

amplae

Manuscriptorum Collectionis ;

Museo

Britannico I

mittendae

,

auctore

adhuc

I


Finn Magnusson |

Coeptus 1830 |

finitus

hue

265

usqve htijus collectionis possessore I

1835 |

recensitus

1837".

Efter en afskrift i Jon Sigurdssons hdndskriftsandun/.

Med tillæg af et af dr. phil. Jon porkelsson udarbejdet

register.

2058. AM. 926, 4to (håndhihl). Fap. 23 x 18,3 cm. 47 hl. 19. årh. Forsk.

hænder.

„Skrå I

Edinburgh. |

yfir

|

j^orl.

jslenzk

handrit I

i I Advocates

Gu9mundsson Repp |

Library |

satndi".

Latin.

Efter en afskrift i Jon Sigurdssons håndskriftsamling.

Med tillæg af et af dr. phil. Jon porkelsson udarbejdet

register.

2059. AM. 927, 41o (håmlhiU.). Fap. 20 x 20 an. M~> hl V). årh.

Beskrivelse over de islandske håndskrifter i det kgl. biblio-

thek i Stockholm og universitetsbibliotheket i Upsala.

Med forudskikket „Kortfattet Beretning" om de ved

håndskrifternes undersøgelse vundne resultater.

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselskab 1883.

Vedlagt er (4 bl. i folio) en yngre registrant over „Is-

låndfka håndskrifter" i Upsala universitetsbibliothek.

Katalogen , som skyldes Jon Sigurds.son og theologen Olaf ur Pdlsson,

stammer fra disses dr 1841 foretagne, af den Arnamagnæanske kommis-

sion og det kgl. nordiske Oldskriftselskab bekostede rejse til Sverig.

Ang. beretningen se Antiqv. Tidn.^krift 1846—48, s.89ff. Beskrivelsen

kendes, i en noget forkortet /orm, delris fra Arwidssons „Forteckning

ofoer kongl. bibliothekets i Siockhohn Isldndska håndskrifter".

2060. AM. 928, 4fo. Pap. W x 14. ^ cm. 425 bl. 18. årh. Bladene smud-

.sige og slidte. Senere tilsat er et forangående blad, der hærer

titel og indholdsfortegnelse.

Til I

Frodleiks

„Merkileg |

Søgu

Bok |

af

|

og fkr-mtunar Nani |

Imfum

i

Fommonnum Isalands |

Fusum Almuga".

|


Iudkold:

of;r;

\) Bl 1—21'. „Sagann ap Hrapnkele preysgoda".

2) Bl. 2P—23^ „Sagann ap t>orfteine auftpir ding".

3) Bl 23^—24'. „Eitt æpentyr ap audrum auftpi rdfkum

t>Orfteyne" o: j)åttr af |;jorsteini frofta

4j Bl 24—25. „Sagann ap |>orsteine Forvitna".

5) Bl. 26—84^ 'Eyrbyggja saga'.

6) Bl. 84'-181. ^axdæla saga'.

7) Bl. 182—209 'Sagan af Gisia Surssyni ok peim Syr-

dælum fleirum'.

S) Bl. 210—20. „Sagan/? ap Baarde dumbz syne Snæpellz aaz".

9) Bl. 221'~\ Vitran |>orsteins ^Jorvardssonar — med

nvershrift „Ønnur Vitran".

10) Bl. 221^—22. Vitran Jjorsteins Sidu-HaJissonar —

med overskrift „j^ridia Vitran".

11) Bl. 223—39. 'Sagan af Hænsna-t>6ri'.

12) Bl 240-52 ^ 'Æfintyr af Gesti Bårdarsyni'.

13) Bl. 253—74. „Sagann ap Haavarde lffird|inge".

14) Bl. 275— 82 ^ „Sagann ap jaorfteine Hvijta".

15) Bl. 282—86. „Sagan/j ap Jjorfteine stængarhdgg".

16) Bl. 287—88. t>6rdar saga hredu — sagaens slutning

fra 21. hap. „manw vp^) effter SkagalVrdi".

17) Bl. 289-315. 'Sagan af Krokaref.

18) Bl. 316—52. „Sagann ap Bwa Efiu poftra |

syne hans".

19) Bl. 353 79. „Sagan/7 ap wyglunde I

20) Bl. 380—425. 'Sagan af Finnboga ramma'.

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskrif'tsclskab 1883.

hinum

og

Jdkle

væna".

Benijttelse og beskr.: Antq. Tidsskr. 1849—51. s. 14—15; Kroka-Refs saga,

kbh. 1883, s. VIII.

2061. AM. 929, 4to. Fap. 19 x 16,3 cm. 208 hl. Sh: c. 1780. Forsk,

hænder. Bl. 135 id)eskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1-120. 'Sagan af Egli Skallagrims syni'.

2) Bl. 121—32. „Drapa |

og flutt i lorwyk" osv. •): Hofuålausn.

Eigils

Skallagrims sonar |

ordt


267

3) Bl. 133'-'. „Doet. Olai Wormii Explicatio |

Vili Tara".

4) Bl. 133^—34. „Sona Torrek. |

5) Bl. 136— 78\ „Edda |

porsdrdpa. Med tilhørende forklaring.

Eigils

in

Skallagrims fonar".

Snorra Sturlusonar" — forfra indtil

6) Bl. 178^-81. tattr Styrbjarnar Sviakappa'.

7) 182—90. „Wa/lvu Spa". For de første XIX vers tillif/c

ledsaget af fortolkning.

8) Bl. 191 -208 ^ 'Saga af Eyriki Rauda'.

9) Bl. 208\ 'Saga Bjarnar Hitdælakappa'. Begyndelsen til

„at Hytarnefe å ls]anåe \

er

het".

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselskab 1883.

Benyttelse og beskr.: Antq. Tidsskr. 1849—51, s. 15; Snorra Edda III, s. CVIII;

Egils saga Skallagrimssonar, Kbh. 1886—88, s. XXVIII (bis).

2062. AM. 930, 4to. Fajh 19,6 X 17,2 cm. 99 hl. C. 1800. Adskillige

blade reparerede på grund af beskadigelser.

ufe I

Indhold :

1) Bl. 1—25^ „Sagan |

af

|

2) Bl. 25—34. „Sagann ap |

hinum/77

Flovent,

Herculianus

Frakka- |

Konungji".

Sterka og Sept-

Frækna, og peii:a Koppum/n".

Fibrent og Biankinflur" —

3) Bl. 35—50. „Sagan ap I

ender defekt (i 15. kap.).

4) Bl. 51—99^ „Sagan af |

iungum, |

Ragnari

Koniingi Lodbrok |

Volsungum,

|

den senere j^åklæhede titel. Beg. defekt (i 10. kap.).

og

I

Sonum

Gjukungum,

Bud-

Hans" — sål.

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftt-elskab 1883. Sml. Antq. Tids-

skrift 1849—51, s. 16.

2063. AM. 981, 4to. Pap. 20,2 X 15, 7 cm. 50 bl. 1758—54. Skr. af

præsten Jon Audimarson.

Indhold:

1) Bl. 1—13'. 'Sagan af Gunnlauge Ormstungu'.

2) Bl. 13'^—23\ 'Sagan af Eyreke Rauda t>orvalldfyne'.

3) Bl. 23^^-50. 'Sagan af Byrne Hytdælakappa'.

Erholdt fra det kgl. nord. (Jldskii/lselskab I88.i. Sml. Anttq. Tids-

skrift 1846-48, s. 154— .55.


268

20(;4. AM. 932, 4to. hi]> :>(), x Ui-, cm. VXi hl. (-\- litclUudj. Sk,-. 18^1.

Ilar fil/iorf Svh. E(/ih:son.

„Fom-Søgor |

indholdsfortegnelse.

Indhold

fra

j

1) Bl. 1—90^ „Saga |

2) Bl. 90^-101. „Saga |

Gudmundar hins rica".

3) Bl. 102—18'. „Saga ;

arjfonom".

4) Bl. 118^—34' „Saga |

5) Bl. 134^— 49 ^ „Saga ;

noccrom

Tfleudingom" — eftcrfulfft af

frå

|

frå

fra

frå

frå

Laxdælum".

1

i

|

|

Eyreci

Rafnkéli

Helga

Vidfkiftom

Svarfdæla oc

oc Grimi Droplaug-

Freys-Go|)a".

Rauda".

6) Bl. 149 -78^ 'Saga frå |Jorgils ^»ordarfyni . . . køllut

Floamanna Saga'.

7) Bl. 178^—93. „Saga |

frå

|

Hænfa-t)6ri".

20G5. AM. 93;]. 4to. Pap. 22 x 17 cm. 79 hl. 1


269

„Uppfkrifade, eifter einu Exemplare, med allgodre hende, fem sagdt

var være Effter Membrana Eyrikur pr. Biarnafon" (til Stadarbakki).

Erholdt fra det kgl. nord. Oldakriftaelskab 18SS. Sml. Antq. Tidsskrift

1846—48, s. 155—56.

>067. AM. 935, 4to. Pap. 22^s X 18^^ cm. 29 hl. 19. årh. Sh: af regi-

strator Skule Thorlacius.

„Sagan af Huld trollkonu enni riku''.

I marginen har Bafn noteret „Efter en George Stephens i Stockholm

tilhørende Afskrift med fljotaskrift".

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskrifiselskah 1883.

2068. AM. 936, 4to. Pap. 21 X 17 cm. 47 hl 18. århs sidste halvdel

Bl. 22 iiheskr.

„(>åttr i

ap

I

Audunne

i

Verfio latinaj Authore |

ftro,

I et

Rectore Scliolæ |

Veftpyrdfka.

Accedit (hl. 2S ff.) \

Biaruo

lonæo |

Schalholtenfis."

Philofopliiæ

Magi-

Erholdt fra det kgl. nord. Oldnkriftselskah 1883. Sml. Antq. Tids-

skrift 1846—48, s. 155.

201 i'J. AM. 937, 4fo. Pap. 19 x 15 cm. 25 hl. Skr. 1685.

Floamanna saga („Sagan af nockrum Landnamsmonwum

Sunxlendinga |

isierdeyliz

|>orgyls j^ordarsyni" osv.).

Efterfulgt af et vers til |>orgils' pris.

Skrevet „1685 AD Huamwii ABS Af G S S".

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselsknb 1883. Sml. Antq. Tids-

skrift 1846—48, s. 155.

2070. AM. 938, 4to. Pap. 22,5 X 17 ^r, cm.. SI hl. 19. århs hc.g. Bl. SI

heshadiget forneden.

„Sagann af |

Floamanna Saga".

t>orgils

J>6rdar fyne |

orrabeins

Foftra, Edur

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskrifiselskah 1883. Sml. Antq. Tids-

skrift 1849—51, s. 16.


270

2071. AM. 9:{9, 4to. Pap. 21 X 10j, cm. 70 hl 7«. århs. heg.

„Saga |

tr/'futs.

BoUi.

af

|

GRETTE

ASMUNDS Syne". lJ


271

2077. AM. 945. 4fo. Pap. 20,., ^ 17.4 cm. 6hJ. Sh\1832afB.Benedictsen.

Udfyldning af lakunerne i Gull-|36ris saga.

Foruden kortere udfyldninger til hap. 10 og kap. 17 meddeles

to varianter til sagaens nu defekte slutning., af hvilke den første

ender uden afslutning, den anden giver et fuldstændigt ende-

tillæg.

Sml. i øvrigt Arkiv for nord. filologi I, 1883, s. 179 ff.

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselskab 1883.

2078. AM. 946 a—o, 4to. Pap. 27. s x 22,4 cm. 19. årh.

Afskrifter af forskellige Islendinga-sogur, udførte for det

Arnamagnæanske legat, gennemgående med varianter efter

andre håndskrifter.

a (49 hl. -\- 2 foran indlagte. Bl. 26 ubeskrevet).

„Saga Arons Hjorleifssonar".

Efter AM. 551 d, 4'" og AM. 212, fol. På to foran indlagte

Made er givet oplysning om håndskrifterne.

b (11 hl.).

„Aulkofra saga".

Efter AM. 132. fol. På et indlagt blad (bl. 11) gives op-

lysning om afskriften.

C (39 hl).

„Saga Ofeigs bragdakals" o: Bandamanna saga.

Efter AM. 132, fol.

(\ (49 bl.

-f-

.5 foran indlagte).

„Bårdarsaga" Snæfellsåss.

Efter AM. 168, fol. og 489, 4'". På tre foran indlagte blade

gives oplysning om håndskrifterne.

e (36 hl).

„Droplaugarsona saga''.

Efter AM. 7.9.2, fol


272

f (310 hl. Bl. 44, 10f)—n], Vil, IHH, 209 uheskrevne).

'Egilssaga' Skallagrimssonar.

El Ur AM.j:i2, ful.

Sml. Egils aaya Skallagrimssonar, Khh. 1886—88, s. X/X, XXVII.

(84 hl.).

g

„Sagan af Finnboga hinum ramma".

Efter AM. 182, fol. Få to indlaijte blade (bl. 8H—84) gives

oplysning om afskriften.

h (21.7 X 17,2 cm. 87 hl. Bl 2 ubeskrevet).

„Grettis faga".

Efter AM. 5r,l a, 4^.

i (26,8 X 21, og 30,^ X

ubeskrevne).

„Grettis saga".

2.'^ cm. 252 bl. Bl 15—16 og 249

Efter Bibi. Univ. Ups. mhr. Belag. 10, 4'°; sagaens slutning

efter Sulan. 30, # (Ups.).

k (41 bl).

„Hallfredar saga" vandræåaskålds.

Efter AM. 132, fol. l'å to indlagte blade (bl. 40-41) gives

oplynning om afskriften.

I (60 bl).

„Sagan af Håvardi Isfirdingi og |

syni

hans Olafi bjarujl".

Efter AM. 160, fol og 502, 4' '. Få et indlagt blad (bl 60)

gives oplysning om (ifskriften.

III (101 hl).

„Vazdæla saga".

Efter AM. 559, 4to. Få to indlagte bladr (hl 100—101)

gives oplysning om afskriften.

VW. I in


n (56 hl).

„Sagan af |36rdi hredu''.

273

Efter AM. 152, fol. På et indlagt hlad (hl. 56) gives op-

lysning oiu afskriften.

O (47 hl).

Viglundar saga.

Efter AM. 551 a, 4'" og 510, é". På to foran indlagte Made

gives op lysning om afskriften.

Hele numret erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselskab 1883.

2079. AM. 947, 4to. Pap. impr. 28 x 23,5 cm. Pagg. 442 + XVIII -\- 2

titelblade og en indlioldsfortegnélse.

„LAXDÆLA-SAGA".

Et ekspl af den trykte udg., Hafniæ 1826^ rettet efter

AM. 132j fol og med varianter fra andre hskrr. På to foran

indlagte hlade gives oplysning om de benyttede hskrr. m. v.

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselskab 1883.

2080. AM. 948 a— 1, 4to. Pap. 27,s x 22,4 cm. 19. årh.

Afskrifter af romantiske sagaer, udførte for det Arna-

magnæanske legat.

a (79 hl).

„Saga af Ector ok koppum hans".

Efter AM. 152, fol. På et indlagt blad (hl. 79) gives op-

lysning om afskriften.

b (86 bl).

„Elis saga".

Efter AM. 533, 4^".

c (125 bl. Bl. 10 og 46 ubeskrevne).

Indhold:

1) Bl. 1—8. „Drama éQotzixov^^ o: Pamphilns og Gaiathea

(hrudstykkej.

18


274

2) Bl. [)'. Viftia'fla a^dru ^)\i liuf^rekki (likams ok

salar). Brudstt/llcf.

3) Bl. 11-45'. „Elis saga".

4) Bl. 47-124. „Lioda bbk".

branen.

Alt efter Cod. mhr. IJps. Delay. 4—7, fol.

På bl. 125 er opUgnd forskellige ordformer fra mem-

d (SG hl).

„Saga af Fibres ok Blankiflur".

Efter AM. 489, 4^"., med vananter fra AM. 475 o, 4''. På

(let tilhørende omslag rjives oplysning om afskriften.

e (87 hl.)

„Sagan af Flovent Frakka konungi".

Efter AM. 152, fol.

i (80,., X

3.~),4 cm. 20 hl. Bl. 14" léesJcrevet).

'Saga Karlamagnusar ok kappa hans'. Brudstykke

Efter AM. 180, fol.

g (212 hl).

„Magus saga".

Efter AM. 152, fol. På et indlagt bhl (bl 212) gives op-

lysning om. afskriften.

Il (40 hl.)

„Partalbpa saga".

Efter AM. 538, 4'".

i (:j8 hl).

„Sagan af Samsoni fagra".

Efter AM. 343,4'". På et indlagt hlad (hl 38) gwes op

lysning om afskiiften.


275

k (30,5 X J25,4 cm. 60 bl Bl. 35—36, 43—44 ubeskrevne).

Indhold:

1) Bl. 1-34. „Saulus saga ok Nikanors".

2) Bl. 37—42^ Saga af meistara Perus.

3) Bl. 45—60. „Vilhjålms saga sjoåar".

1 (183 bl).

„Sagan af Siguråi [)6gla''.

Efter AM. 152, fol. På to indlagte blade (bl. 132—33)

gives oplysning om afskriften.

Hele numret erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselskab 1883.

2081. AM. 949 a— g, 4to. Pap. 22 X 18 cm. 19. århs 1ste halvdel. Saga-

afskrifter.

a (5 bl).

'Åsmundar saga kappabana'.

Efter Stockh. mbr. 7, 4^".

b (132 hl).

Saga jsiåreks konungs af Bern.

Ender med kap. 239 (Ungers udg. kap. 267).

C (38 bl; efter bl. 2 mgl. ét blad. Ender defekt).

'Hervarar saga ok Heidreks konungs'.

d (140 bl Bl 36—37 ubeskrevne).

Gautreks saga ok Hrolfs saga Gautrekssonar.

Efter AM. 152, fol

e (8 bl).

„Sogupåttr af llluga Gridarfostra''.

f (23 bl).

Ingvars saga vidforla.

18*


g

(.20 hl).

27 r,

Ur sogu Olafs konungs Tryggvasonar — efter Flateiijarhok.

Hele numret erholdl frn det kyl. nord. Oldnkriftselskah 1883.

2082. AM. 950, 4to. Pap. 21.r, x 17 cm. (stykke 1 22^ x 17.4 cm.). 18. årh.

Indhold:

1 (22 bl; paf/. .3.5-78). "> „Fra Helga og Vlfi", bl. 1— 6^

'' „Saga ens heilaga Eduaréar" bl. 6^—22. / dmve sidste er

indla//t iiOf/lr af arkivar Jon Siyurdsson skrevne hladc o(f sedler

med uddrag af de tilsvarende latinske kildeskrifter.

2 (16 hl. incl. forsatsblad). „Grænlendinga |)åttr".

Stykke 1—2 synes skrevne af Gudmwidur Maf/næus.

3 (12 bl. Skr. af Issfold). „Rigs |)åttr" o : Eigspula.

Efter AM. 754, 4'".

4 (3 bl). „Hafurs Grid" med latinsk oversættelse.

Efter Resens fortale til Lexicon Isl. Gudmundi Andrcæ.

5 (3 hl. Skr. af Arne Magnusson). Flateyjarbok, Col. 5:

„Sva fegir i Hamborgar yftoria — oc |

Eirekr larl Hakonarfon".

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselskab 1883. Sml. Antq. Tidsskrift

1846-48. s. 159.

2083. AM. 951. 4to. Pap. 20., x :7/>..9 em. 67 hl. C. 1800. Bl. 22 ubeskr.

Indhold:

1) Bl. 1-14'. „Rimur ap !

J^oorer

Hælegg". I u Island .s. 151, 167. 476.

.-;. 159-61: J purkclsson. Om


277

2084. AM. 952, 4fo. Pap. 20 x 10.-, cm. 39 hl. 18. århs sidste halvdel.

af I

„Rimur |

Siva

2085. AM. 953, 4to. Pajh 20 r. X

af

Pilato Landftiornara [)eim Pontverfka kvednar

| |

|

G udmunde Evlendsf^'ni I

Erholdt fra det kgl. nord. Oldskriftselskab 1883.

Jon Olafsson fra Grunnavik.

..Kriften Rettur |

Arnå

i

Felle". / alt 5.