Marts 1990

triton.swim.dk

Marts 1990

w i.4AB

fr1o

SEDI]TE PRftSTATION SENIOR tlG JUNIOR Kt-t,lBPlFfilEF{SKAB[:RN{:: t?9{)


Leit-

Lat-serr

FtrRHAND

T .4e9 L5?47

Jen= EjFr-n

Ander-=er-r

SV{Nfi. LEBER

EI.iE

T.3 f 3{+3Ae?

Harrne

Joenserr

F:iASSEFER

T.+E+1517&

Han=

Harr=en

HOT ICINS_

LEDEF

T " 4eS56556

2

f'Ji' g[EiTrTEj_E,t

irr.'irr{l

fiad=err

hiEgTF " l"l*t'{t!

T. +eFTeT=?

l:l.irsten

F{enr- i l::serr

SV#I.?. LEDER

grna bade

T,4e? tSEE{}

Pe:-

Hartvicll

L =err

5ET::.RETtrF

T,4?9+"3=7

fiet te

.johar:se;r

']FFIf,i&L_

I EDEF

T . +EB+TE&

I

KONTORTID :

Tr"itons kontontid er:

Onsdag L8. 00 - 20 .00

TIf : 4265521-6.


Redaktionen tal,l l


4

I opfordrer til, at foraldre laver

indl*g til Ptask, her er si 6it

b i drag.

Jeg har min datter gAende pa Skovlunde

skole pA 3. srson.

I ir fik vi tilbudt, at vores bqtrn

kunne komne ud til East k:ilbride

badet for et prdve at svdnme D6 en

5i) m bane. Det lyder vel nok fint,

men jeg erfarede, et der ikke var

tale om andet end at prdve at

svdmme cte 5(r n. il5 j.ah, man t,iunne

da fa lov til at se konlturrencesvomnerne

tog nAle,

Det med Et svd0me pi en 5C) m bane

har menge af eleverne prEtvet, da

de har v*ret med til Dulia-svdm oo

til flere gange. Desuden hunne vi

selv klare det ved at smutte i

E,K.badet.

,leg har et forslag: Jeg tror, at

cter er nange elever pA Skolerner

son er dygtige nol( til at tage nile.

ner for ! lav et nilestavrre liun

for ele.rerrre p5 slclorne, I ige sori

I laver nAlest*vne for de svdnnere,

der svtiDmer i E.K.badet.

Jeg tror, I vi I fi nogle elever,

der gider satEe lidt mere pi sv6nningen,

hvis de fdler, at de bliver

beltlnnet, uden at de behdver

at vrre konkurre?cesvdmmere.

LtrSEFEFEV

Jeg har ogsA en beklagelge over

Jeres manglende viderefdrsel af

DuLa-sv6o prr0ien fra 19g9. Der

blev lovet eleverne, at de I,unne

f5 distancenerl{er af deres tr *ner.

efterh5nden som de fik svFnmet cti_

stancerne. Disse mrrker sliulle

kl*bes ind i den folder. cter blev

udleveret ti I Duka-svdm-stRwnet.

Nu er problemet bare det, at tr*_

neren aldrig har fAet distance_

markerne, si de er Iidt svere at

dele ud til eleverne,

El iver det snat t bragL r orden, sa

oOrnene ikl":e sl:aI bl ive ved med at

kikke pA deres tomme folder ti I

d i stancerrrrlLer ?

Vi er ellers tilfredse med Vivi

Neanders godp og sp*ndenoe under_

viSning -f ,rr r-es unger. Vi er

nogle stykl"ier, der har fulgt

Vivi 's undervisning i 3 jr.

O.B.S, det staves yachtklubben

FuresFen og il


I

I

HVEM HOLDER STYR PA KLTJBREKORDER?

Det undrer mig at listen over klubrekorder

ikke opdateres n8r en ny klubrekord settes.

For en svcjmmer er det en sLor opmtintring at

satie kltbrekord. N&r den sd lkke bemarkes af

klubben, bliver man skuffet.

f TRfTON's bestyrelse er der tilsyneiaclencle

Lngen som verdseiter og bernerker klr-rbrekorder.

Er det nOdvendigL, at svommerelt selv

skal gore opmarksom pe en ny rekc,.r,l? - cgf

hvor skal mai: s5 henvende sig? Det vil r,are

naturl igt , at trene::ne , som er de nermes te

til at keirde svgmmernes tider, sh.a1 meddeie

dette ti1 bestyl-elsen. I dvrrgt f f,r k1r_rbber:

jo i.ilsendt tlder fi:a all_e stavner.

llvo::for gdr TRITON ikke lidt :_rd. af disse

rekorder? M6ske et liIte bevis tiL svomrnererl,

soln slger at han/htin har haf t en klubrenord.

Som tidligere svgmmer hrlsker j eg, hvord.an

min k..i.ub pi generalforsamlrllgen udd.elte smfr

erindringer til de svpmmel:e, som havde sat

klubrekorder.

MR

FORSINKEDE'INfEN KLUBRH(ORDER!

Peter Kristensen satte ved D.IM d.I4.7.89

ny jrrnior klubrekorci pA langbane

i Ioo n butterfly i tiden I.04,41.

Ren6 Joha.neen satte d.27.f0.89 ved XKll

ny junior klubrekord p& kortbane

i 400 n indv.neclley i tiden 4.55,2.

Yed DHM d,.26.2.8) eatte Mikael Kristoffersen

ny junior klubrekord. pA kortba^ne i 200 n

brystsvouring i tiden 2.4O,j.

Ssren Ron satte ved. DJM d.f2.7.g9 nv

Junior kl.ubrekord pS lansb;", i-'ZOt ^

butterfly i tiden i.ZS,li.

TILLYKM TII, JER AT.I,E!


B_ 06 DELFINHOLD PA

iie:iq nr:i-te;t l: ' :,15 -ct*'i aiie

5rGEinEiFg foiiii iet '-iaciiE ii:'r!h'ii'

irisl.re i'q veinpitqie Pa riti

ihi!:-iiu. i.1' ?,++ lFiie s:j:ien

iil Fiai=i, +r ui n;edr iieu vir

iiiil;ir bievet iii.it0

iii. i:,ii+ iiarieEi de,r friiEiE

t'.*r,ings-ta:. l; vi'r;i tiliri*ait,

'igt dei f:-ci:l:i. iil fiii =iieg tq

ii.r,r lr ii;;rei ier '

ii; ii !:;vds rlisi, il;.iill: vi i+ Eil

'..idellii*, :,in'i! h;v'je iint, iiier

vi i:unne sliiii lcitierii-c i

l.ei'irir-, vi !,:;:rne :rl rii;iErl i-l

-rg..i 1iige r,s tr!iE!- lg :1agpe aT.

le ili-cit,irarle ':g FiQEr vai i

'iei,1ei'en.

tlen ei pai iiner inierr

,*i:l:ujie il:-


I

I

I

i

Langt de f'leste brystsvdmnere har

J deres karriere oPlevet at fl

smerter i et eller- begge kna, sPeclelt

under trarrlnq' hvQr intensiteterr

godt nok il-t'e belraver at

var:: hcrJ, B.--n hvor qeirtagelserne

under specialetrraningen

mance

lian val-e

Man har I nranqe 3r omtalt tils

l,.trrdsn sorn :: c (:r v'- r'; Jr:tlm:ir I rtd

ri-,lt h'r. ir|

"Jr!.

1.'-'- , r'..r... F


svororneart f or str,clse,

brys tsvotnmer.e sk Arrer

kun at svllfirflre det t i I

Behandling og

mens endre

deres krre ved

KOnkur r.err-

forebyggelse

Som ved "svomnreskulder " best8r den

vesent l igste de1 af behandl ing€n J

analyse og korref.tion af svtmmerens

teknik. I dette ti l fa'lde l)dr

rron tilstrcbe, at abdul:tioftsvinf:len

(udadforingsviklen) i hofteleddet

I igger ne1 lenr ca 35 o9 50

grader umiddelbart irrden sparkefasen.

En canadisl,. undersogelse

vlste, at svdmmere sonr indledte

sparkefasen rred en dbduktionsvirkel

uden for dette Jntervdl hdvde

knesffterter, mens de sv4mmere sorn

lg inden for intervaliet var smertefri.

(Se figur 1A og 1B), En

tidl igere udbredt "udspendirrgs-

,ve lse" som b lev arrbefa let brystsvgmmere

(figur ?) pger belasttringen

pJ irrdersiderr af kneet o9

b@r pg det kraftlgste frarAdes-

Udsperrdings6velser sigter pE at

udspende nrusku'latur- ikke ledbJrrrd

o9 ledkapsel

Ved begyndende syrnptomer pA

"brystsvommerkne" kan det anbefol'rs

at skifte t I r en Ef de tre

a 'r'e svc,(rtrrr -

tj urrder trenitrgerr ,

senere ved ste:ke snrer ter- al- holde

pause med br ystsvomrrirrgstran inq i

nogle uger- og Frerrfter begynde

gradvist. ls pA l:rreet i 10 nrirrutt€r

efter trenirrgen han snrer-testillende

ef fci t l,u: r,.ree,, i)-s

uden kerr ultr-a1ycl .:9 .:1rrrirr,icl ire

hovedpinetdblettt:r' ( Idoty I Prmol ,

Albyl o s v ) errvendes i err kort

per i ode.

Svtmrresport nr 9, 1989

COI,DEt'l

CUP

INTERSPORT

l{arreport

Nene Voldgade 9, tgsg Kobenhavn K

+*JC J+++ *+l++Jf *Jr++J++J+++++J++DUKA-SVOM*Jf ++***+ *ir+.*+ +.tf J+ *++ +J++J++

Duka-sv@rn af ho l des den ?g atrr i I I ?gtl .

Tilrnelding i perioden lp-e-19?o til 9-3-t?To hos din tr*n

+J+*JtJ+l+*+rf9+J+*i+JtJ+.1+.r+J++*+*l++**+t++++.t+l++J+*+*+++*+r++J+l++++*J+*+**


TALENTNAL

Dorthe I irrdgreen

Lisa Lund. t'lichael Sand

NYE NALE

FLIPPERNAL

t{ajbrit L,:r =ert. l{ictia=l Eatrd

Stina Surrdstrdm. Gi tfe t'logenserr

BRONCENAL

Lerre ['ias tb j erg Hatr=etr

Stirra Surrd=tr-dm. BD h:ehIFr

Jesper- N ie I =err, 14 i chae I Sarrd

t:iar irra F{.iqtrthDltrerrr

Joharrgerr

Ehr istitra

BRON|:E !.r- S|_OFE

Jul ie t'.tielcerr. [::.aspe!- E6t-etrsen

BRONCEDELF IN

t'1or-ten ZiebeI I. Su:;arrrrr: Lluist

Jacob Hanserr

BRONCEDELF TN T.I. SL6FE

l'1or terr Z iebe I I

SOLVNAL

NicoIa"i R, Olsen, Derrrri=

Tidemann, f,hr istina FreiFe

f. laeg Fetersen. lvlichael

Hdeqh, Morten fiebell

soLv H- SL0FF

Dennis. Tidernann

TR I TilI'J OI'JE}.::EF T ] LLYI.::I.: i

9


0

INTERSPORT l{cnePort

Nens Voldgndc 9,1358 Kebenhavn K

'*'ol d* "fi ;Xt"X

" e'

\'r*ni ns -

rorin)6e ?d

gvdfnt"-

--\e if '

DE UNGE ER TIDELIGT PA DEN!

LISEETH OG TROELS RINEFflRLDVET!

JUNE OG KLASSEKAI,II,IEFAT RINGFORLOVETI

OG TIL SIDST HENR]F{ TRtrFtEH PA B-.HOLDET

SKAL VtrRE FAR !

fi.ar: du EVdrnrne. -=Fr-.r.r-E tE

I i I le f 'gt-. badernester-,=i-, den

der kcnr i rrd pd badearr= t,: L Leri.

Ne j r det l::an jeg itr::1.: e.

Har du rrogle sFgl::errde, Erf rn l.::an ho lde O

med d ig?

t{e j t

Jeg bel: l ager , fnpr, =.d i': arr du i l.: l': e l::frfirffrF i nd,

Det er frlr farligt,

Hvad nut hv'i= .ieg f+r en =eddel 'rred h jen'rrrsf rar

at det i l,: l': e gdr rr,:'q*i., at jeg drLtl,: l-)er ?

je

sf aG


der g

Og s5 var der Denn

i = fr a spr i ntho 1 de t ,

i*r mAtte Lroje begge hovedlrne, for at

kunne I igge i sin i*r.,g p"-lreningslejren

SponsasvwnfU tttq|

rnsseraf Sfrw unOe*rcmi ll

Sdtdag den 22. +rl tgSO N.

16

Hust


t2

VANDPOLO_HOLDET TtrT PA OPRYKNING.

Ir i tons nystartede varrc'lFolo--hol d

spiller i S.iallands 3, division Il

(e.n art 4. division) og har siden

opstar t, gjor t det sa qodt, at

ho I det ef ter 3/'.r af turner i rrgen

ster med en god mt.rlighed for oprykning

til 3. division L

Fpr den f ,ierde turneringsrtrrrde

s6nd.:rg d, 4. f ebruar havde Tr i ton

vundet 4 og tabt to l,:ampe, sA hvis

denne rundps tO ],:amDe mod hpnholdsvis

Greve II og llerlufsholm

IIl, to af divisionens Et*rl,:este

hold, kurrrne vindes, stod holdet

med det ene ben i -?, division I.

I en vandpolokamp sFilles firp

rioder af 7 minLttters effel,: tiv

spi I let i d. hvi I het betyder, at

viklingen af en Lamp taqer op

en time.

llod Greve

per i oder :

En Eemlet

pe-

a f -

i mod

vanit Triton alle fire

3-l . 7-e, 3-'l , cg 8-l .

Triton sejr F) 21.5.

I liampr.n mod lrprlufsholm '",ar

Tr iton i flrste per iude blde tel,:n

i sl,: og Ev I mmemass i g t o,rer l egne ,

lrl)-.? t:il Triton, f"len i arrden periode

f il: l1erlrrfsFrolm epillet tiI

at funger e, oq da Tr i tcn samt i d i g

Ltndlod at brLrqe sine mpsr !i iatrre

spi I lere, vandt Flerlufshr:im lreriodEh

3-P. llerefter stod der dog

Tr i torr pi resten af l,:ampen og det

samlEde resultat blev en Tritonsejr

Dd 3l-ta.

I de Fvrige hampe vandt lJ=roes Figer

5-O cve'r FOF. og spillede I5-

I5 med Her lufs.lrolm. mens FOB varrdt

5-() over Greve. I den f orb i rrdel se

mi det mpd hFl,: lagelse l,:onitateres,

at de to 5-() se.ire blev vundet

uden l,:ampe. POF kom f or sent t i I

den f6rste l':amo mod Herme's og

Greve nagtede at sti I le op ti I

l':amp mod PO8, f ord i de p . g. a.

FOB's udebl ivelse havde spi I let'

tr*ningskamp mod Hermes.

Et gladeligt forhold i forbirrdelse

rned Tr i tons l-ro I d pr den brede

holdet har. Det bestar af qamle

garvede tidl igere poloepi I lere,

tidl igere s.v6mmere, samt spi I lere

som f@r cle begyndte at gA til

varrdpolr.r i,run gik i sv6mrnehallen

for at gi i saurna, Derfor er det

hemarl,:elsesvar-diqt, at milscor

lngerr i cle sidste to l:ampe var

Epredt over manqe spi I Lere,

Varrdpolo-holdet er attsa fri

fremmar :h, ti I l;,rf,;t,p

ti i sE,i I ler e

oq traner med de gode re:rrltater .

Err stor tal,: e,l,:al rpttes til Hermer.

piger f or deres velvi I l;ge .rssistance

m,h.t, hemanding af drmmer

bordet.


i+

I

r

NYE KTUBRE(ORDM!

Ved klubnesterekaberne d.7 .T.90

satte Jeaper Krietenson ny junior

klubrekortl p6 langbane I !O n fri

i tiden 0.26,8.

TItIfrIG TTLI,YKKE TTLI,YIre

Den 10.2.!0 satte trlank #adsen

ny Junior klubrekortl p& kortbane

i 400 n fri i tiden 4.T5,Or.

TII,LIKre TILIfiKE TILIJYKKE

Den fl.I.90 gatte Ssren Ron,Jesper Kristeneen,

Ren6 Jotransen og Fraak Mad,sen ny junior

klubrekord pt kortbane i {x2OO n fri i ticlen

9.2r,2.

TTilYKru TILlfrM TILI}KICE

Dennis Jeneen satte ved ntlestermet

*:_rB:

2' 90. o{ junior nutreroij-pa

r.angbane i 200 n butterfly i tiden

2.2r, o.

TILlYTre TTil,YKM TTLTYKre

.C.OLDEN,

CUP

t3


I

2

3

4

I

2

I

2

3

Lisbeth Andersen

Nina Hansen

Susan G. Nielsen

Anne Burlin

Anne Louise Andersen

[.ena Jorgeneen

Charlotte Gudme

Anne Dorthe Andersen

Sussanne Jensen

Pia Hartvig Olsen

Kristine Gram

I Rikke Houmouer

2572 points

2419 points

2376 points

1831 points

2137 points

1946 points

1543 points

338 points

2327 points

2305 points

1760 points

l4tg points

DAMER

KLUBMESTERSK,

GruppeE-Crlang76

I Iben Didriksen

2 Tina Jorgensen

3 Vikki Johansen

4 Kristine Salhauge

GruppeF-lrgang77

1963 points

1962 points

1598 points

1530 points

I Suzanne Quist 1169 points

2 Christina Johansen 892 points

3 Carina Kjartholtsen 857 pohts

Gruppe G - Argarrf, 78 & yngre

I kne Hansen

2 Cecillie Kmuse

g Gitt€ Mogensen

3 Ida Cordtz

971 points

765 points

672 points

672 points

PR,tsSTATION

Tid points

Andersen 100 fri 1.05,6 579

100 fri 1.10.7 463

ALIE ONSKES H.IERTELIG TILI


I

2

3

4

I

.,

J

4

I

2

3

I

2

3

4

Michael K. Kristensen

Trcels Andersen

Thomas Bonde

Niels Jeppsesen

Ren€ Johansen

Flanrk Madsen

Sgren Rom

Mikael Kristoffersen

Dennis O. Jensen

Jesper K. Kristensen

Martin Pedersen

76

2397 points

2085 points

2064 points

1933 points

2621 points

2421 points

2206 points

831 points

2592 points

2560 points

1680 points

Jesper Rasmussen 2266 points

John Mogensen 1886 points

Lars G. Nielsen 1800 points

Anderc M. Jensen 1703 points

HERRER

GruppeE-lrranr76

I NikolajR. Olsen 1468 points

2 Michael H6egh l4g7 points

3 Casper Wilhelmsem f 344 points

4 Claes Petersen 116l points

GruppeF-lrtang77

I Dan O. Jensen

2 Morten Ziebell

3 Kasper Sorensen

4 Kann Sonderglrd

Gruppe G - erganr 78 & yngre

I Jon Hansen

2 Casper Poulsen

3 Mikkel Hjrler

4 Michael Jensen

1539 points

f352 points

959 points

822 points

I122 points

811 points

599 points

499 points

Michael K. Iftistensen 100 fri 0.87.2 604

200 IM 2.22,7 597

Bcdste herre i 5O : Michael IC Kristensen i tiden

MED DE OPNAEDE PTACERINGER

r5


!6

GUNNAR POULSEN fra TRITON - IGEN VERDENSBEROFTT.

Derrne overskrift kunne fatlti5q

godt have vqr-et pj forside, r;

Politikerl i =ommeren 1999.

Gunrrar Poulsen, f6dt eA-6_19aa.

havde efter rrasterr ?5 irs nause

genoptaget sirr sv6mmetr+ning og

stillrde op ved !.lorld HarEtet-s

Gahes 19E19. Resultatet blev to

flotte 4. pladser pi tOO oq eO()

bryst. DiEse flotte place.irrqe,

indbragte Gutrrrar- en invitatiorr tiI

[Jorld Masters Games i 1993.

Som ganske utlg var Gunnar stal-tet

som "vikinge-badeF.. hos Isb jOlrrrerre

i Hel lerup LyEtbidehavn. Harl havde

egentl ig i1:t:s 6p Etore FVgmoem+ssige

adbitioner, merr filt i 1945

den ide. at det kunne vere sjovt

at vide, hvor langt han kunne

sv6mme.

Det fOrqte lanCdistni^*tcrsqro

forFgik i et eErle meiF.s haisin.

og efter at frav€ s!Cthnet runclt.

rundt og etter rundt i g tjimer oq

?6 mirr, havde Gunnar tilbagelaqt

ikke mindre end aO km,

Pr*stationen betdd, at Gunnar LoD

i avisen 09 blev oDtalt i Blrksprutten

fra 194S,

Gunnar blev herefter inviteret til

deltage i et langdistanceldb i

tEnoFS. L6bet oik over 4 lln og

Grnnar sejre(te i tiden ! tine oo

f 7 Ec;(. Jesv*r re vdr frurrricar ilI;

regiEtreret i en svltmmeklub. si

han mStte overlacle varrdrenokalen

til Itbets nr ?.

Svqtmninq havde nu farnai Guarrar.

og da mange svdmoFl,lubher .,;,oo

f5et djpne op for Gunnars prrsta-

t ioner, v*l te(tF det i nd ned t i lbild

om medlemssllab. Gunnar valqte

Svdnmeklubben Sparta, idet denne

ti lbdd kontigentfrit medlengst(ab.

FORSTE NAI.ES]'TVNE

Efter.rt vare blevet medleo af

Sparta deltog Gunnar Eom ?3 ariq i

sit FORSTE nilest*vne i olrtober

1945. Dette var sd4tidig det f lr _

ste gt*vne efter anden verdens_

krig.

Resultatet blev en s6lvnil i lO()

bryst i tiden l.??.8, hvilLet gav

bunnar en r ang I i step I acer i ne soh

nr 6, og hdn trlev ramtidig udtaget

til lEndsholdet.

Bunnar deltog derfor r sv6moe_

I andsLrampen mod Sver i ge i -t 9q6.

tatrte pi

??.1:tk

trocJs af Gunnars

flotte 3. plads i IOO bryst.

TRfiNI NG

Tr*ni nq:pr-1r arnet I dC nA

IOO m arme

IOO m ben

4O0 o sammensat

4*5() bryst - sprint

tDSr er nok nogpn misundelse ovFr

dette tr*ningsFas).

For6vrigt blev Gunnar !tlLtbnester i

Spata hvert Ar i perioden l94A_

r 95e.

rI DDELGRT,TNDSFORTET r I95E

En de.ilig soonerdag var Gunnar pa

strancten i Charlotienlund

samnerr

stster 09 svoser.

T:::]:

Hay! syn_

Ees lkke, at afstanden ti I hiddcl_

grundsfortet virln.l Lr.r, Fi l,lln ifCrt bade_

bukser begynder Gunnar at ga imod

HeI lerup.


Gunnar blev senere f,tlar over. at

Gentofte pol i ti havde efter lyst

ham, samt at han havde vrret. !d1.. i

smi fem tiDer (UHA-DA-DA).

4rroe,r_

dagens avisoversl:rif ter lddi DuD_

dristig svdnmer - slog sundalarm.

Fol i t iet fortal te Eunnar. at det

helt store redningsapparat var

blevet sat i gang. og da sidanne

dumdristigheder var for egen reg_

ning, var det ned at finde

"n oii_

masse. der liu, Fasse,

Gunnaf"r nEdlttgn omr at han havde

plarrer om at bl ive langdistance_

svFmmer, og hans undskyldninq for

at."iran i ltke hawde ,'tr*net',

I anes

k.;.ten betEd, at Gunnar il,:t{e biev

prasenteret for regningen.

Gunnars f6rstp langdistancemil var

€t sl5 Elna Andersens rel(orcl pi

I idt under t7 tiher for distancerr

Helsinggtr - l;ictbenhevn. Gunnars tid

, blev lO tiner eg 11 min, ny re-

' kord.

' Dumdristighed sstte dog nrgten en

Etopper for 6unners langdistance_

kerriere, J6. de^ rigtigt var be_

gyndt. Et v*ddem6l med en Tuborol{ollega

om, hvem der kunne stdde

en l(asse 6l op i erDene eav lvs_

lcenbrok o9 hosFi talsadgaiq rOet

skal lige bemarlies, at i t95? var

der 48 pilsnere i en kasse dl oo

denne vejedp n*sten 90 kg).

Selvom l*gerne tilrjcJede 3 mined_

er s syqdoo og genoptr aning, var

6urrrar o i te dage serrere t: I ar t i I

Ft rFlrnrclfor Fdq De distarrcerr Bar_

cebecl,i - Bel levue, spon-_eret rf

det svenslLe Aftonbladet. GLryrnqr

satte ny rel:ord ned tiden ? timer

og 35 nin.

DEN EN6ELSI(E KANAL

I 1955 blev 5(t af verclens bedste

Iangdistancesvlmmere af en enoplsl,:

hotelmillion*r inviteret til Jt

del tage i en I,tonkurrence over den

engelsl{e l,:anal - med stert i Fran_

l.ir ig, Gunnar del tog sahmen Grete

Andersen sGm representant for Dan_

Dark.

Af de 5c} inviterede Dddte kun 4?

op til start. Grete Andersen vandt

i en tid p5 lidt under Il timer.

Gunnar blev nr 4 i en tid pi Iidt

over 1q timer og wandt dermFd eS()

engelske pund. l(un 5 svFmnere oen_

neofrr te.

PROFESSI ONAL I SME

P.g,a. af denne pehgeprafiie blev

Gunnar erklrret professionel af

Densk Svdilmeforbund, hvi lt(et be_

tld, at han i den tsf politiken

Eponserede i,::dttegat-kr ydsni rro

Eanoe 5r sl{ul le starte to timer

Senere end "amatctrerne .

Selvom det er et frvgteligt uvejr

pA konkurrencedagen starter Gltnnar

svdmmeturen fuld af tLanFgej5t, Al -

ler de inden han starter. f;r

Gunnar besl,ed on, at den fdrstp

deltager er udgiet.

GLrnnar er enpEte SVptrnner tJer genrremfdrer

og clFt i ny rel.iJrdtid ls

t i mer og 5(-) mi n.

Gunnar blev pi Ebel toft qtrarrrt

modtaqet af Danmarks raolo oq

andet festivi tas, og vecl recpF_

tionen p5 ridhuset blev Gunnar

hedret med et flot guldur fra

Politiken,

BRYLLUP

Gunnar gifter si9 I april 1..1.,1 .

Datoen er nF,ie valgt, idet han,

hvis "havfruen', ikl(e lever op til

forventningerher vi I kalde gifte_

fr5let en aprilsnar,

Efter sit bryllup stopper Gunrrar

sin svctmning, idet han ikke

6nsker, at hans bOrn sliul le bl ive

"sportsidioter".

Gunnar deltog i sin lange t,:arrtere

i flere konl,:urrencer med distancer

pa bide 4(}, 5() cg 60 km.

Bl.a. kan nevnee Capri-Napol i

(1954),

en tur Fi 43 km, hvor der

var skarpsl,:ytter i ledsagerbadene

p.g.a. faren for hajer. Gunnar

blev nr 5.

Pi 5() km distancen nellen

Sanaceres og l-e Fon ( .l 95i, ) h I ev

Gunnar nr 4, og 60 km turen mellem

Dragdr og Helsinqdr ( l96p) trlev

tilbagelagt pi ?l timer.

Gunnar war ogsA en hArd ny


IB

I maj 19El9 bliver Gunnar masters

jyllandsmeeter pa 5()- og 1OO bry5t

i t i dcrne 45. I o9 1 .\?.7 .

Fjerdepladserne ti I Horld l'larsters

Games blev opnAet med tiderne

1..r4.03 ( 1()O bryst) og 3.57,33

(?OO bryst ).

Gunnar t'ar f6et blod pA tanden og

store forventninger til sig selv,

+lan forventer at vinde bide lOO og

aOO bry5t ti I l.Jorld lvlasters Games

i 1993,

GODE RAD FRA GUNNAR

lnden jeg slutter en lang og

9p*ndende eftermiddag hos 6unnar,

har jeg lovet at br i nge disse ord

tiI ALLE TRITON'S UNGE IALENTER !

I. HUSK GNISTEN TIL AT 6I' IOO 7.

(Jeg kan - jeg vil)

E. "BARE AT V'TRE IIED'' ER IKKE

NOK !

(sat dig nogle m;l - og k*np)

3. TRITNINC ER VI6TIG I

( oq kan v4re "sur t " )

.'. LLV GJDi r SUI{DT OG ;iLSI;i6T OG

GLEII ALl OI,I SPIRITIJS OG TOEATi I

5. GOD FORNOJELSE !

Gunnar er stadig Al(tIV, 09 forventer

at fortsatte ti I han bl iver

lOO Ar.

Til slut en fAl( til Gunnar 09 et

tnsl(e on mange flotte resultater

fremover.

Pe Plask's vegne Hette Jolransen.

r - ilr (':-J-.

lor l-,


Pi besag hos skolesvommerne-

Tirsdag den 6/2-90 var jeg som medlem af plask,s redaktion sendt

ud til Rugvenget skole, hvor 4 hold drenge i aIIe aldre traner I

9an9 orn ugen.

Jeg skulle interviewe et p?I af drengene samt deres foraldre. og

deL har fart til denne artikel.

l-'rgen, hvol: jcA rrrcdi_e op, var tegedag, da det var den sidste tra-

ningsdag inden vintorferien. Nar det er lcgedag, mii bornerie Iave

hvad de vil, blot det foregar i vandet og ikke er farligt.

Det forste hold drenge jeg talte med var mellem 6

er den forste sason de svommer. De var alle enj-ge

mede for at lare at svomme ordentliqt.

og I Ar, 09 det

om, at de svom-

Pii sporgsmAlet om hvad de bedst

stemmigt fra dem: Crawl!

kunne lide at s,/Fnc kom det,,n-

Derimod var der nange underlige og markvardige ting der kom frem,

da jeg spurgte hvad de, hvis de helt selv mitte valge, bedst kunne

Iide at lave/svomme

lave/svomme. En kunne bedst lide at springe] en anden at

clyr


REDAKTION

SFrerr Thorval d

Hanne El ,i dr.' AtrdFr gerr

LiEbeth Andersert

UI ta B1sbo1

2C

TiL f'lffSTE FLASt,t :

deadline

17.+.90

GOLDEN,

JT*** KIG HER ***+ KIE HER ***+ K]G }IER ,T+**

PLASK SO6ER NY I"IEDARBE:TDER TIL REDAKIIONEN

HENV" HANNE FRA SPRINTHIJLDET ELLFR VALDE

* rt'* -* * -*'*+ -* * * *.* t + :* ++ -* -* + * * J+ + * * * * + * * * + * + * * * * | * I

More magazines by this user
Similar magazines