Årsrapport 2009 - Parken

parken.dk

Årsrapport 2009 - Parken

A/S

CVR. nr. 15 10 77 07


Indhold

Indledning 1

Året i hovedpunkter 2

Ledelsespåtegning 4

Den uafhængige revisors påtegning 5

Ledelsesberetning 6

Selskabsoplysninger 6

Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Beretning 9

Fremtidsudsigter 16

Risikofaktorer 22

Corporate Governance 30

Aktionærinformation 33

Regnskabsberetning 35

Koncernregnskabet 1. januar – 31. december 40

Resultatopgørelse 40

Balance 42

Egenkapitalopgørelse 44

Pengestrømsopgørelse 45

Oversigt over noter til koncernregnskabet 46

Noter 47

Årsregnskab 1. januar – 31. december 91

Resultatopgørelse 91

Balance 92

Egenkapitalopgørelse 94

Pengestrømsopgørelse 95

Oversigt over noter til årsregnskabet 96

Noter 97

Nøgletalsdefinitioner 119

Koncernoversigt 120


Indledning

Til aktionærerne i PARKEN

Sport & Entertainment A/S

Finanskrisen og dens følger har i høj grad sat dagsordenen for

dansk og internationalt erhvervsliv i 2009.

Konsekvenserne af de negative samfundsøkonomiske rammebetingelser

har også ramt PARKEN Sport & Entertainment A/S. De

har ramt os hårdere, end vi havde forventet ved indgangen til året,

hvor koncernens offensive ekspansionsplan kulminerede med åbningen

af Lalandia i Billund og færdiggørelsen af moderniseringen

af PARKEN med to nye kontorbygninger og en ny tribune.

Sammenfaldet mellem den offensive ekspansionsplan og en af de

mest pludselige og dybe samfundsøkonomiske kriser i nyere tid

har betydet, at udsigten til tilfredsstillende afkast på koncernens

betydelige investeringer er længere end oprindeligt planlagt.

Samtidig må det konstateres, at en styrkelse af kapitalgrundlaget

er nødvendig på kort sigt, idet indtjeningen fra forretningsområderne

ikke forventes at være tilstrækkelige til at dække koncernens

finansielle forpligtelser.

På bestyrelsens foranledning blev der derfor på en ekstraordinær

generalforsamling den 21. december 2009 givet bemyndigelse

til at gennemføre en aktieemission med et bruttoprovenu på 500

mio. kr. og med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

De tre største aktionærer og selskabets bankforbindelse

har under visse forudsætninger garanteret tegningen af de nye

aktier.

Af nettoprovenuet fra aktieemissionen forventes 90% at skulle

anvendes til nedbringelse af koncernens gæld til hovedbankforbindelsen.

Betinget af aktieemissionens gennemførsel er der indgået en ny og

længerevarende bankaftale med hovedbankforbindelsen med en

låneramme på 1.407 mio. kr.

Emissionen og den nye bankaftale er centrale elementer i koncernens

turnaround plan, der har som målsætning at løfte koncernens

indtjening til et acceptabelt niveau hurtigst muligt.

En optimal gennemførelse af de besluttede tiltag vil gøre vores

attraktive brands på de fem primære forretningsområder i stand

til at kapitalisere på såvel de etablerede markedspositioner som

de senere års store investeringer.

En smule i skyggen af finanskrisen blev 2009 endnu et flot sportsligt

år for F.C. København og FCK Håndbold. Førstnævnte vandt

for anden gang i klubbens historie ”The Double” (mesterskab og

pokaltitel) og kvalificerede sig for 4. sæson i træk til gruppespillet

i en UEFA-turnering. For anden sæson i træk lykkedes det

endvidere holdet at spille sig videre fra gruppespillet til 16-delsfinalerne

i UEFA Europa League.

FCK Håndbolds damehold vandt EHF Cupwinners Cup og DMbronze,

mens herrerne vandt DM-sølv. Begge hold deltog i EHF

Champions League, og kort efter regnskabsårets udløb vandt

begge hold pokalturneringen.

Med udsigt til fortsat vanskelige markedsbetingelser vil der

blive krævet det bedste af ledere, medarbejdere og sportsfolk i

PARKEN Sport & Entertainment i de kommende år, men vi er

overbevist om, at organisationen er vel rustet til at håndtere udfordringerne.

Med venlig hilsen

Indledning | Årsrapport 2009 | PARKEN | 1

Flemming Østergaard Dan Hammer

Bestyrelsesformand Administrerende direktør


2 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Året i hovedpunkter

Året i hovedpunkter

• PARKEN Sport & Entertainment A/S øgede omsætningen

med 9 procent til 1.752 mio. kr. (1.598 mio. kr. i 2008), hvoraf

561 mio. kr. vedrører salg af feriehuse (629 mio kr. i 2008).

• Det primære resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og

særlige poster udgjorde 181,0 mio. kr., hvoraf 157,8 mio. kr.

vedrører avance ved salg af feriehuse. Resultatet er endvidere

påvirket af dagsværdiregulering af investeringsejendomme

med -38,0 mio. kr.

• Årets resultat før skat blev -246,8 mio. kr. Resultatet var påvirket

af særlige poster på -242,9 mio. kr. (nedskrivninger på

goodwill, ejendomme og aktiverede projektomkostninger), resultat

af transferaktiviteter på -86,4 mio. kr. samt dagsværdiregulering

af renteswaps på netto -2,7 mio. kr.

• Ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2009

præsenterede koncernen en forventning til årsresultatet før

dagsværdiregulering af renteswaps og skat på mellem -245

mio. kr. og -255 mio. kr. Korrigeret for dagsværdiregulering af

renteswaps blev resultat før skat -244,1 mio. kr.

• Den 1. januar 2009 tiltrådte Dan Hammer som koncernchef,

mens Anders Hørsholt og Steen Keller indtrådte i direktionen.

Jan S. Hansen tiltrådte samme dato som finans- og økonomidirektør.

• Koncernens offensive ekspansionsplan kulminerede med færdiggørelsen

af moderniseringen af PARKEN (ny SuperBesttribune

og to nye kontorbygninger) samt åbningen af Skandinaviens

største ferie- og aktivitetscenter i form af Lalandia i

Billund.

• Koncernens balance udgør pr. 31. december 2009 2,9 mia.

kr., og den rentebærende gæld 2,1 mia. kr. De netto finansielle

omkostninger (eksklusive dagsværdiregulering af renteswaps)

steg til 90,4 mio. kr. mod 57,7 mio. kr. i 2008.

• PARKEN Venues, der varetager driften af Danmarks nationalstadion,

præsterede det bedste år i koncernens historie med

41 arrangementer og et driftsresultat på 23 mio. kr.

• Forretningsområdet Sport (F.C. København og FCK Håndbold)

øgede omsætningen med 22 procent, hvilket primært

skyldes F.C. Københavns sportslige succes.


• F.C. København vandt ”The Double” (dansk mesterskab og

pokaltitel) og kvalificerede sig for fjerde sæson i træk til et

gruppespil, og for anden sæson i træk til en 16-dels-finale i en

af UEFA’s klubturneringer.

• FCK Håndbolds herrehold hentede DM-sølv og deltog i EHF

Champions League, mens damerne vandt DM-bronze og EHF

Cupwinners Cup. Begge hold vandt DHFs pokalturnering

2009 umiddelbart efter regnskabsårets afslutning.

• Lalandia’s driftresultat var negativt påvirket af startomkostninger

i Lalandia i Billund samt et vist frafald af gæster fra Sverige

(på grund af den svage svenske valuta) og det vestlige Danmark

i Lalandia i Rødby. Lalandia nåede en anslået markedsandel

på 29 procent, hvilket forventes øget i 2010, hvor over

1.500 feriehuse og 9.000 senge står klar i de to Lalandiacentre.

• Som følge af finanskrisen oplevede fitnessbranchen en øget

prisfølsomhed og naturlig øget søgning mod lavprissegmentet,

hvilket i 2. halvår 2009 medførte et moderat frafald af

medlemmer i fitness dk. Selskabet styrkede dog sin førende

markedsposition i mellemsegmentet og præsterede et acceptabelt

driftsresultat på 19,7 mio. kr. før særlige poster.

• Den 19. november 2009 vedtog selskabets bestyrelse en

”turnaroundplan” med hovedelementerne: Omkostningsre-

Året i hovedpunkter | Årsrapport 2009 | PARKEN | 3

duktion, gældsnedbringelse, finansiering, risikoeliminering og

forretningsudvikling. Som led i planen besluttede bestyrelsen

at søge koncernens kapitalgrundlag styrket gennem en aktieemission

med fortegningsret for selskabets eksisterende

aktionærer. På den ekstraordinær generalforsamling den 21.

december 2009 blev der givet bemyndigelse til at forhøje selskabets

aktiekapital med nominelt 200 mio. kr. fordelt på aktier

á 20 kr. pr. stk.

• Aktieemissionen forventes gennemført i marts 2010 med et

bruttoprovenu på 500 mio. kr. Selskabets tre største aktionærer

samt koncernens hovedbankforbindelse har under visse

forudsætninger garanteret, at emissionen bliver fuldt tegnet.

• I forlængelse af bestyrelsens beslutning om en aktieemissionen,

er der indgået en ny bankaftale med hovedbankforbindelsen,

som er betinget af gennemførsel af en aktieemission. Lånerammen

i den nye aftale udgør 1.407 mio. kr., hvortil kommer øvrige

kreditfaciliteter i andet kreditinstitut.

• Steen Keller udtrådte af koncerndirektionen pr. 1. december

2009.

• Pr. 1. februar 2010 er Anders Hørsholt tiltrådt som administrerende

direktør i fitness dk-selskaberne, mens Lotte Reimar er

tiltrådt som administrerende direktør i PARKEN Venues A/S.


4 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Påtegninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt

årsrapporten for 2009 for PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav

for børsnoterede selskaber.

København, den 26. februar 2010

Direktion

Dan Hammer Anders Hørsholt

Adm. direktør/koncernchef Direktør/vicekoncernchef

Bestyrelse

Flemming Østergaard Niels-Christian Holmstrøm Flemming Lindeløv

Formand

Hans Munk Nielsen Benny Olsen Erik Skjærbæk

Karl Peter Korsgaard Sørensen

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet

giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af

resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder

en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og

moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat

og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling samt en

beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som

koncernen og moderselskabet står over for.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Den uafhængige revisors

påtegning

Til aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for PAR-

KEN Sport & Entertainment A/S for regnskabsåret 1. januar –

31. december 2009, side 40-119. Koncernregnskabet og årsregnskabet

omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse,

balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter

for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet og

årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for

børsnoterede selskaber.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen,

der udarbejdes efter danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber,

og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab

og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards

som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og

opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde

og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver

et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om

fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse

af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse

af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde og afgive

en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i

overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet

og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger

og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af

sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de

beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet.

De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering,

herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i

koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer

revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse

og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab,

der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men

ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten

af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er

passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn

er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af

koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet

giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet

af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som

godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i koncernregnskabet

og årsregnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, henviser vi til ledelsens

omtale af kapitalforhold i koncernregnskabets note 1, hvoraf

grundlaget for ledelsens vurdering af fortsat drift fremgår, herunder

at likviditetsberedskabet er baseret på en ny bankaftale, der

er betinget af den planlagte aktieemission. Ledelsen vurderer, at

aktieemissionen gennemføres, og at betingelserne for bankaftalen

vil blive opfyldt, hvorfor koncernregnskabet og årsregnskabet

aflægges under forudsætning af fortsat drift.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.

Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den

gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet

og årsregnskabet.

København, den 26. februar 2010

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Niels Erik Borgbo Søren Christiansen

statsaut. revisor statsaut. revisor

Påtegninger | Årsrapport 2009 | PARKEN | 5


6 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Idégrundlag og mål

Idégrundlag

Koncernens forretningsmæssige idégrundlag er at opbygge en

lønsom portefølje af forretningsområder med meget stor kundevolumen.

Fundamentet er attraktive brands med stærke markedspositioner

inden for sport, underholdning, kontorudlejning, ferie

og fysisk velvære, hvor høj kundeoplevet kvalitet og organisatorisk

effektivitet skal sikre aktionærerne tilfredsstillende afkast.

Koncernen opererer inden for fem forretningsområder: Sport

(F.C. København og FCK Håndbold), PARKEN Venues (stadiondrift,

herunder drift af konferencecenter og udvikling af egne

arrangementer), Kontorejendomme (udlejning af kontorlejemål i

PARKEN), Lalandia (drift af ferie- og aktivitetscentre med tilhørende

udlejning af feriehuse i Lalandia i Rødby og Lalandia i Billund)

samt Fitness (fitness dk).

Derudover er koncernen aktiv på områder, der understøtter koncernens

strategi på de fem forretningsområder, hvilket aktuelt

omfatter følgende aktiviteter: Salg af feriehuse (Lalandia i Billund)

samt salg af billetter til sports- og underholdningsarrangementer

(minoritetsandel i Creatrix ApS, der ejer Billetlugen A/S).

Koncernen har alene aktiviteter i Danmark. Et meget stort antal

kunder stifter hvert år bekendtskab med koncernens aktiviteter. I

Selskabsoplysninger

PARKEN Sport & Entertainment A/S

P.H. Lings Allé 2

2100 København Ø

Telefon 35 43 31 31

Telefax 35 43 31 13

Hjemmesider www.parken.dk,

www.fck.dk

E-mail info@parken.dk

CVR-nr.: 15 10 77 07

Stiftet: 1. april 1991

Hjemsted: København

Bestyrelse

Flemming Østergaard (formand)

Niels-Christian Holmstrøm

Flemming Lindeløv

Hans Munk Nielsen

Benny Olsen

Erik Skjærbæk

Karl Peter Korsgaard Sørensen

Revisionsudvalg

Flemming Lindeløv (formand)

Hans Munk Nielsen

Direktion

Dan Hammer, administrerende direktør/

koncernchef

Anders Hørsholt, vicekoncernchef

2009 overværede ca. 950.000 besøgende fodboldkampe og andre

arrangementer på Danmarks nationalstadion, PARKEN, ca. 1,1

million gæster overnattede i Lalandia i Rødby og Lalandia i Billund

tilsammen, mens ca. 116.000 fitness dk-medlemmer trænede i

gennemsnit hver godt en gang om ugen i et af kædens 38 centre.

Målsætning

Det er koncernens målsætning at øge koncernens indtjening og

markedsværdi gennem organisk vækst i koncernens allerede omfattende

kundevolumen, øget kapacitetsudnyttelse samt kontinuerlig

forbedring af den operationelle effektivitet. F.C. Københavns

målsætning er kvalifikation til en af de europæiske turneringer i

den efterfølgende sæson (og minimum én kvalifikation til gruppespillet

i UEFA Champions League inden udgangen af 2014). Det

er endvidere klubbens ambition at fastholde og forbedre positionen

som Nordens højst placerede klub på UEFA’s rangliste.

Det er koncernens langsigtede økonomiske målsætninger at

opnå:

• Et resultat før skat, som modsvarer en forrentning af primo

egenkapitalen (inklusiv minoritetsinteresser), der tager udgangspunkt

i den 10-årige risikofrie rente samt et risikotillæg

på 6%.

• En egenkapitalandel inklusive minoritetsinteresser på over

30%.

Det er koncernens faste overbevisning, at en implementering af

strategier og opnåelse af økonomiske målsætninger tager afsæt

i korte kommandoveje i organisationer bestående af initiativrige,

glade og kundefokuserede medarbejdere ledet af fagligt kompetente

og motiverende ledere med relevant beslutningsmandat og

vilje til at realisere synergieffekter.

Revision

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Borups Allé 177

Postboks 250

2000 Frederiksberg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den

23. april 2010, kl. 14.00 i PARKENs Matinique

Lounge, indgang A 0.


Ledelsesberetning | Årsrapport 2009 | PARKEN | 7


8 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Ledelsesberetning

Hoved­ og nøgletal for koncernen

mio kr.

2009 2008 2006/07 2005/06 2004/05

(12 mdr.) (12 mdr.) (18 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.)

Hovedtal

Indtægter i alt

Primært resultat før amortiseringer,

1.714,2 1.597,9 1.550,1 539,0 462,3

transferaktiviteter og særlige poster 181,0 177,9 306,9 111,6 88,9

Amortiseringer 5,4 4,9 38,6 1,7 1,5

Resultat af transferaktiviteter -86,4 -18,5 -39,4 -33,7 -15,3

Særlige poster -243,0 13,8 -5,6 0,0 0,0

Resultat af finansielle poster -93,1 -121,7 -61,4 -18,5 -17,1

Resultat før skat -246,8 46,6 161,9 57,7 55,1

Årets resultat -239,0 33,6 130,5 41,3 41,7

Langfristede aktiver 2.518,4 2.244,8 1.596,3 1.063,7 955,9

Kortfristede aktiver 393,8 952,6 786,1 191,9 215,6

Aktiver i alt 2.912,2 3.197,4 2.382,4 1.255,6 1.171,5

Aktiekapital 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

Egenkapital 318,5 551,2 664,6 450,5 547,5

Langfristede forpligtelser 1.259,4 1.353,3 395,1 230,3 358,7

Kortfristede forpligtelser 1.334,4 1.292,9 1.322,7 574,8 265,3

Pengestrøm fra driften 584,8 -8,9 69,3 78,5 115,7

Pengestrøm til investering, netto -579,6 -752,0 -426,6 -51,6 -107,6

Heraf til investering i materielle aktiver -536,9 -624,2 -256,4 -53,3 -60,6

Pengestrøm fra finansiering 44,9 782,3 404,8 4,2 -27,3

Pengestrøm i alt 50,1 21,4 47,5 31,1 -19,2

Nettorentebærende gæld 1.944,7 1.956,7 1.035,6 447,9 337,2

Nøgletal

Overskudsgrad, i % 10,6 11,1 19,8 20,7 19,2

Afkastningsgrad, i % * ) 6,2 5,6 8,6 8,9 7,6

Likviditetsgrad, i % 29,5 73,7 59,4 33,4 81,3

Egenkapitalandel (soliditet), i % 10,9 17,2 27,9 35,9 46,7

Indre værdi pr. aktie 129,0 223,3 269,2 182,5 221,8

Udbytte pr. aktie, kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

Aktiekurs, ultimo 303,00 400,00 1.216,0 948,93 428,94

Egenkapitalforrentning, i % * ) -55,0 5,5 15,6 8,3 8,3

Resultat pr. aktie (EPS), i kr. -100,93 12,78 50,51 13,96 15,68

Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D), i kr. -100,93 12,47 49,20 13,79 15,52

Cash Flow Per Share (CFPS), i kr. 236,88 -3,62 18,71 31,81 46,88

Payout ratio, i % 0,00 0,00 0,00 0,00 58,85

Gennemsnitligt antal ansatte 983 764 781 448 439

* ) De for 2006/07 anførte tal er beregnet for en 12 måneders periode.

Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (koncernregnskabets note 14). Der henvises til

definitioner og begreber bagerst i årsrapporten.


Beretning

På trods af vanskelige samfundsøkonomiske rammebetingelser

øgede PARKEN Sport & Entertainment A/S omsætningen med

9 procent til 1.752 mio. kr. i 2009 (1.597 mio. kr. i 2008), hvoraf

561 mio. kr. vedrører salg af feriehuse (629 mio. kr i 2008).

Det primære resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige

poster udgjorde 181,0 mio. kr. (177,9 mio. kr. i 2008), hvoraf

avance ved salg af feriehuse udgør 157,8 mio. kr. (141,6 mio. kr. i

2008) og dagsværdiregulering af investeringsejendomme udgør

-38,0 mio. kr. (0 kr. i 2008). Årets resultat før skat blev -246,8

mio. kr. (46,6 mio. kr. i 2008).

Ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2009

præsenterede koncernen en forventning til årsresultatet før

dagsværdiregulering af renteswaps og skat på mellem -245 mio.

kr. og -255 mio. kr. Korrigeret for dagsværdiregulering af renteswaps

blev resultat før skat -244,1 mio. kr.

Den negative resultatudvikling var påvirket af særlige poster på

-242,9 mio. kr. (13,8 mio. kr. i 2008), resultat af transferaktiviteter

på -86,4 mio. kr. (-18,5 mio. kr. i 2008) samt dagsværdiregulering

af renteswaps på -2,7 mio. kr. (-63,9 mio. kr. i 2008). De særlige

poster udgjordes af nedskrivninger på goodwill, ejendomme og

aktiverede projektomkostninger.

På trods af finanskrise og økonomisk recession øgede koncernens

fem forretningsområder omsætningen i 2009. Mest markant

var fremgangen i PARKEN Venues, hvor 41 sports- og

underholdningsarrangementer skabte en omsætningsfremgang

på 31 procent og et driftsresultat på 23,7 mio. kr. I 2009

blev ombygningen af PARKEN færdig, og Danmarks

nationalstadion fremstår i dag som et af Nordeuropas

største og mest moderne anlæg med helårsdrift inden

for sports- og underholdningsbranchen.

Forretningsområdet Sport (F.C. København og FCK

Håndbold) øgede omsætningen med over 22 procent,

hvilket primært skyldes en indtægtsstigning på 67 procent

fra entré, tv- og præmieindtægter. Det var især F.C. Københavns

sportslige succes, der lå bag den markante vækst. På

grund af afmatningen på det internationale transfermarked i

fodbold lykkedes det kun i beskeden grad F.C. København at

hente indtægter fra spillersalg, hvilket medførte et nettoresultat

af transferaktiviteter på -86,4 mio. kr. (-18,5 mio. kr. i 2008).

Sammen med et driftsunderskud på 4,5 mio. kr. i FCK Håndbold

medførte det et segmentresultat på -57,8 mio. kr. (0,6 mio. kr. i

2008).

Sportsligt blev 2009 endnu et flot år for F.C. København og

FCK Håndbold. Førstnævnte hjemførte for anden gang i klubbens

historie ”The Double” (mesterskab og pokaltitel), og med

den 4. kvalifikation i træk til et europæisk gruppespil, og den

anden kvalifikation i træk til en europæisk 16-dels-finale (UEFA

Europa League), cementerede klubben sin placering som

Nordens absolut førende professionelle fodboldklub. Med DMsølv

til herrerne og DM-bronze til damerne satte FCK Håndbold

endnu engang sit markante præg på dansk håndbold. Internatio-

Ledelsesberetning | Årsrapport 2009 | PARKEN | 9

nalt deltog begge hold i gruppespil i EHF Champions League,

hvorfra damerne fortsatte i EHF Cupwinners Cup, som holdet

vandt. Umiddelbart efter regnskabsårets udløb vandt begge hold

den nationale pokalturnering (Nordea Cup).

For Lalandia blev 2009 et skelsættende år, idet Lalandia i Billund

åbnede den 24. april. Omsætningen i Lalandia steg til 906 mio.

kr. (860 mio. kr. i 2008), hvoraf 561 mio. kr. kan henføres til salg

af feriehuse i Lalandia i Billund (629 mio. kr. i 2008). Over 1,1

mio. persondøgn medførte en stigning på 49 procent i driftsomsætningen

til 345 mio. kr. (232 mio. kr. i 2008), og Lalandias markedsandel

blev i 2009 på 29 procent. Som forventet var driftsindtjeningen

negativt påvirket af dels startomkostninger i Lalandia i

Billund og dels nedgang i antal svenske gæster i Lalandia i Rødby

(på grund af den svage svenske valuta).

Avancen ved salg af feriehuse blev 158 mio. kr. (142 mio. kr. i

2008), og det primære segmentresultat før særlige poster blev

143 mio. kr. (157 mio. kr. i 2008).

I lighed med udviklingen i andre brancher oplevede fitness dk

især i 2. halvår 2009, at den samfundsøkonomiske lavkonjunktur

øgede kundernes prisfølsomhed. Dette medførte naturligt en

større søgning mod lavprissegmentet, og fitness dk måtte konstatere

en moderat nedgang til 116.000 medlemmer ved udgangen


10 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Ledelsesberetning

af året (127.000 ved udgangen af 2008). Andelen af medlemmer,

der har sat deres medlemskab i bero, faldt dog markant, hvorfor

frafaldet af aktive medlemmer er betydeligt mindre end det

samlede fald. Med udgangspunkt i en tilstrækkelig kritisk masse

af centre og antal medlemmer fortsatte fitness dk sin konsoliderings-

og effektiviseringsstrategi, og primært resultat før særlige

poster blev 19,7 mio. kr. (17,1 mio. kr. i 2008).

Omsætningen fra udlejning af kontorejendomme steg til 18 mio.

kr. i 2009 (17 mio. kr. i 2008). Koncernen færdiggjorde opførelsen

af SuperBest-tribunen og to nye kontorbygninger i PARKEN.

Koncernen ejer i dag kontortårne med et samlet udlejningsareal

på 23.500 m².

Koncernens balance var ved udgangen af året 2.912 mio. kr.

(3.197 mio. kr. ultimo 2008), og som følge af årets resultat faldt

egenkapitalen til 318 mio. kr. (551 mio. kr. ultimo 2008), hvilket

modsvarer en egenkapitalandel på 10,9 procent.

Som en konsekvens af et stort og fremmedfinansieret ekspansionsprogram,

der er afsluttet i 2009, har koncernen en rentebærende

gæld på 2,1 mia. kr., hvilket medførte en stigning i de

finansielle nettoomkostninger (eksklusiv dagsværdiregulering af

renteswaps) på 56 procent til 90,4 mio. kr. (57,8 mio. kr. i 2008).

De betydelige finansielle omkostninger vil også i de kommende

år påvirke koncernen, og da der i fremtiden ikke planlægges

med salg af feriehuse i Lalandia på niveau med 2008 og 2009

skønnes den forventede indtjening fra den underliggende drift –

på trods af den igangværende positive udvikling inden for flere

segmenter – ikke tilstrækkelig i forhold til koncernens finansielle

forpligtelser.

Derfor vedtog selskabets bestyrelse den 19. november 2009 en

turnaround-plan med hovedelementerne: Omkostningsreduktion,

gældsnedbringelse, finansiering, risikoeliminering og forretningsudvikling.

Som led i planen besluttede bestyrelsen at søge koncernens

kapitalgrundlag styrket gennem en aktieemission med

fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

På en ekstraordinær generalforsamling den 21. december 2009

blev der givet bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets

aktiekapital med op til nominelt 200 mio. kr. fordelt på aktier

á 20 kr. pr. stk. Bruttoprovenuet fra fortegningsemissionen,

der med visse forbehold er garanteret af selskabets tre største

aktionærer og selskabets bankforbindelse, forventes at blive ca.

500 mio. kr. Emissionen planlægges gennemført i marts/april

2010.

I forlængelse af bestyrelsens beslutning om en aktieemission

er der indgået en ny bankaftale med hovedbankforbindelsen,

som er betinget af gennemførsel af aktieemissionen. Der er til

bankaftalen knyttet en ejerskabsbestemmelse, der berettiger

hovedbankforbindelsen til at opsige bankaftalen, såfremt en ny

storaktionær forskellig fra de nuværende storaktionærer, direkte

eller indirekte, opnår kontrol med selskabet alene eller sammen

med en eller flere af de eksisterende storaktionærer. Der er derudover

ikke knyttet særlige betingelser til bankaftalen udover

sikkerhedsstillelser svarende til det i koncernregnskabets note

30 anførte.

Lånerammen i den nye aftale udgør 1.407 mio. kr. efter nedbringelse

med 90% af nettoprovenuet over for hovedbankforbindelsen.

Lånerammen består af bankfaciliteter og realkreditlån som følger:

• 5 års committet revolverende kreditfacilitet på 250 mio. kr.

• Lån, som afdrages fra 2012-2015, på 387 mio. kr.

• 20-årige realkreditlån, som indeholder 5 års afdragsfrihed, på

i alt 770 mio.kr.

Det er bestyrelsens overbevisning, at koncernen med gennemførsel

af aktieemissionen samt den nye bankaftale med hovedbankforbindelsen

har et tilfredsstillende kapitalberedskab. Der

henvises i øvrigt til koncernregnskabets note 1.

Sport

t.kr.

Segmentoplysninger 2009 2008

Indtægter 227.183 186.674

Omkostninger 181.482 156.020

Afskrivninger

Primært resultat før amortiseringer,

transferaktiviter

17.076 11.559

og særlige poster 28.625 19.095

Transferaktiviteter

Primært resultat før

-86.412 -18.453

særlige poster -57.787 642

Omsætningen i segmentet steg med over 22 procent til 227

mio. kr. (187 mio. kr. i 2008). Stigningen i omsætning kan primært

henføres til F.C. Københavns sportslige succes – herunder

ikke mindst deltagelse i play-off-runden i kvalifikationen til

UEFA Champions League.

På trods af et driftsunderskud i FCK Håndbold i størrelsesordenen

4,5 mio. kr. steg resultat før amortiseringer, transferaktiviteter

og særlige poster med næsten 50 procent til 28,6 mio. kr. (19,1

mio. kr. i 2008), mens resultatet før finansiering og skat blev -57,8

mio. kr. (0,6 mio. kr. i 2008). Det kraftige fald i resultatet skyldes

primært, at F.C. København som flertallet af europæiske klubber

havde vanskeligt ved at afhænde spillere på et meget stille transfermarked,

hvilket medførte et betydeligt negativt nettoresultat af

transferaktiviteter (-86,4 mio. kr.).

For første gang i klubbens historie var F.C. København deltager i

en 16-dels-finale i en UEFA-turnering, da holdet i februar 2009

spillede lige op med Manchester City i UEFA-cuppen. Desværre

vandt englænderne samlet 4-3. Den gode indsats blev videreført

i såvel den hjemlige SAS Liga som pokalturnering (Ekstra Bladet


Cup), som begge blev vundet af F.C. København, der dermed

for anden gang i klubbens 17-årige historie præsterede at vinde

”The Double”.

Med afsæt i klubbens 7. danske mesterskab deltog F.C. København

i kvalifikationsrunderne til UEFA Champions League, hvor

det blev til samlede sejre over montenegrinske FK Mogren og

norske Stabæk, inden cypriotiske Apoel med smal margin sendte

de danske mestre ud af UEFA Champions League og ind i

gruppespillet i UEFA Europa League (tidligere UEFA Cup). F.C.

København var i øvrigt den eneste nordiske klub, der deltog i

gruppespil i de to UEFA-turneringer i 2009. Efter seks intense

kampe i gruppespillet mod henholdsvis hollandske PSV Eindhoven,

rumænske CF Cluj og tjekkiske Sparta Prag stod det klart, at

F.C. København under ledelse af cheftræner Ståle Solbakken for

anden sæson i træk havde præsteret at kvalificere sig til 16-delsfinalen

i UEFA Europa League. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt,

at F.C. København gennem de seneste fem sæsoner har

forbedret sin position på UEFA’s rangliste markant, og at klubben,

som absolut bedste nordiske klub, er placeret umiddelbart uden

for den europæiske top 50.

F.C. København spillede 25 hjemmekampe i PARKEN, og de fordelte

sig på 18 nationale og 7 internationale kampe. Totalt trak

Byens Hold næsten 475.000 tilskuere til Danmarks nationalstadion,

hvilket svarer til et gennemsnit på lige under 19.000. Gennemsnittet

i de 17 SAS Liga-kampe blev 20.384, hvilket er en

fremgang på knapt 10 procent i forhold til 2008.

F.C. København lancerede i 2009 ”School of Excellence”, der

fremover vil være klubbens omdrejningspunkt for talentudvikling

og bestræbelser på at efterleve UEFA’s skærpede krav om en vis

andel af førsteholdsspillere, der har fået deres fodbolduddannelse

i klubben. I samarbejde med Johannesskolen på Frederiksberg

tilbydes op til 12 spillere på en årgang en hverdag, hvor fodboldtalentet

kan udvikles i optimale rammer, uden at de unge spillere

mister fokus på hverken den boglige uddannelse eller omgang

med familie og venner.

FCK Håndbolds herrehold nåede under ledelse af cheftræner

Magnus Andersson for anden sæson i træk finalen om det danske

mesterskab, hvor det dog desværre blev til et samlet nederlag til

KIF Kolding efter tre tætte kampe. Holdet deltog endvidere i EHF

Champions League, og umiddelbart efter regnskabsårets udløb

vandt holdet den danske pokalturnering (Nordea Cup).

FCK Håndbolds damer med Anja Andersen som cheftræner vandt

DM-bronze, og holdet hentede klubbens første internationale triumf,

da det vandt finalen i EHF Cupwinners Cup efter samlet sejr

over norske Larvik. Umiddelbart efter regnskabsårets udløb vandt

holdet den danske pokalturnering (Nordea Cup).

PARKEN Venues

t.kr.

Ledelsesberetning | Årsrapport 2009 | PARKEN | 11

Segmentoplysninger 2009 2008

Indtægter 167.465 127.937

Omkostninger 141.428 123.012

Afskrivninger

Primært resultat før

2.341 2.722

særlige poster 23.696 2.203

Efter en vellykket ombygning og modernisering af Danmarks

nationalstadion præsterede PARKEN Venues en omsætningsfremgang

på næsten 31 pct. til 167 mio. kr. (128 mio. kr. i 2008).

Det primære resultat før særlige poster blev 23,7 mio. kr. (2,2

mio. kr. i 2008). Den markante stigning i driftsresultatet skyldes,

at PARKEN lagde hus til et af de mest velbesøgte arrangementsprogrammer

i stadionets historie, og samtidig begyndte en række

strategiske og organisatoriske ændringer at slå igennem i driften

af PARKEN.

Arrangementer i PARKEN 2009 2008

F.C. København 25 22

DBU 5 3

Koncerter 9 7

Andet 2 2

I alt 41 34

Med 41 arrangementer og ca. 950.000 gæster understregede

PARKEN endnu engang sin position som en af Skandinaviens

absolut førende arenaer for større sports- og underholdningsarrangementer.

Verdenskendte musiknavne som AC/DC, Madonna, Depeche

Mode, Britney Spears, Fleetwood Mac og Muse optrådte

i PARKEN, hvor det store danceparty Sensation blev afviklet

for anden gang. Også de yngste danskere besøgte i stort tal

PARKEN til arrangementerne Legoworld og Bavian Rock, og

for 7. gang afvikledes en afdeling af det individuelle verdensmesterskab

i speedway.

Det danske fodboldlandshold afviklede fire VM-kvalifikationskampe

i PARKEN, og AaB og F.C. København mødtes i den traditionsrige

pokalfinale (Ekstra Bladet Cup) Kr. Himmelfartsdag.

F.C. København spillede for 8. sæson i træk europæisk fodbold,

og med 7 internationale og 18 nationale hjemmekampe i PARKEN

bidrog Byens Hold flot til det omfattende arrangementsprogram.


12 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Ledelsesberetning

Årets nyskabelse i PARKEN var to store julefrokoster, hvor samlet

flere end 5.000 gæster blev underholdt af nogle af landets bedste

musiknavne.

Den 1. februar 2010 tiltrådte Lotte Reimar som ny administrerende

direktør i PARKEN Venues.

Kontorejendomme

t.kr.

Segmentoplysninger 2009 2008

Indtægter 18.003 17.197

Omkostninger 1.413 886

Afskrivninger

Primært resultat før

2.209 2.268

særlige poster 14.381 14.043

Omsætningen fra udlejning af kontorejendomme i PARKEN steg

til 18 mio. kr. i 2009 (17 mio. kr. i 2008), hvor koncernen færdiggjorde

opførelsen af SuperBest-tribunen og to nye kontorbygninger

i PARKENs hjørner.

Koncernen ejer i dag kontortårne i PARKEN med et samlet udlejningsareal

på 23.500 m². Kontortårnene er hovedsageligt

indrettet som kontorlejemål, men udlejes herudover til en række

af de aktiviteter, som lokalplanen åbner mulighed for herunder

blandt andet konferencelokaler, restaurant, fitnesscenter samt

butikker.

Kontortårnene D, E og F blev opført i forbindelse med ombygningen

af PARKEN i starten af 1990erne, hvor der ligeledes blev

etableret tre nye tribuner. Kontortårn D blev solgt i 2007. Kontortårn

F1, der er en tilbygning til kontortårn F, og kontortårn H

er færdiggjort i slutningen af 2009 i forbindelse med etableringen

af den nye SuperBest-tribune i PARKEN. Tribunen afløste

den 52-årige hovedtribune, der var den sidste del af det gamle

”Idrætsparken”. Udover tilskuer-, presse- og VIP-faciliteter indeholder

SuperBest-tribunen 935 m² til ekstern udlejning.

I 2009 er der foretaget en værdiregulering af investeringsejendomme

med -38 mio. kr. (2008: 0 mio. kr.) og en nedskrivning af

ejendomme med 12 mio. kr. Der henvises til koncernregnskabets

note 16.

Lalandia

t.kr.

Segmentoplysninger 2009 2008

Indtægter 905.844 860.413

Omkostninger 720.288 691.396

Afskrivninger 26.604 11.780

Primært resultat 158.952 157.237

Indtægterne i Lalandia steg med 5 procent til 906 mio. kr. (860

mio. kr. i 2008), hvoraf 561 mio. kr. stammer fra salg af feriehuse

(629 mio. kr. i 2008). Omsætningen fra selve driften steg med 49

procent til 345 mio. kr. (232 mio. kr. i 2008), hvilket kan henføres

til åbningen af Lalandia i Billund den 24. april 2009.

Avancen fra salg af feriehuse blev 158 mio. kr. (142 mio. kr. i

2008). Påvirkningen på årets resultat fra salg af feriehuse i 2009

og 2008 kan vises som følger:

t.kr.

2009 2008 I alt

Indtægter 560.504 628.782 1.189.286

Omkostninger

Avance ved salg

402.677 487.199 889.876

af feriehuse 157.827 141.583 299.410

Antal huse leveret 334 393 727

Der er solgt yderligere 34 feriehuse, som leveres og indtægtsføres

i foråret 2010, hvorefter alle 761 solgte feriehuse vil være

leveret og indtægtsført.

Primært resultat i 2009 var på niveau med 2008 resultatet.

Driftsresultatet i Lalandia i Rødby var negativt påvirket af fald i

antallet af svenske gæster på grund af den svage svenske valuta

og gæster fra det vestlige Danmark som følge af åbningen af Lalandia

i Billund. Driftsresultatet i Lalandia i Billund er præget af en

række startomkostninger samt, at centeret endnu ikke har nået

sin fulde feriehuskapacitet.

Med åbningen af Lalandia i Billund befæstede Lalandia sin position

som markedsleder på det skandinaviske marked for ferie- og

aktivitetscentre. Sammenlagt nåede Lalandia i Rødby og Billund

over 1,1 mio. persondøgn i 2009, hvilket svarer til en markedsandel

på 29 procent af det danske marked.


Ledelsesberetning | Årsrapport 2009 | PARKEN | 13

Madonna

i PARKEN,

11. august

2009


14 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Ledelsesberetning

Det er gæster fra hele Europa, der holder ferie i Lalandia. Gæsterne

kommer fortrinsvist fra Danmark, Norge, Sverige og Holland,

men især i Billund er der på grund af beliggenheden tæt på

lufthavnen og LEGOLAND ® andre nationaliteter repræsenteret

blandt gæsterne.

I foråret 2010 vil alle 761 feriehuse ved Lalandia i Billund være

klar til ibrugtagning. Sammen med de 752 feriehuse ved Lalandia

i Rødby er den samlede Lalandia-kapacitet dermed oppe på lidt

over 1.500 feriehuse og cirka 9.000 senge.

Den høje gæstetilfredshed, der har kendetegnet Lalandia i Rødby

i en årrække, matches i Lalandia i Billund. Andelen af gæster, der

er meget tilfredse eller tilfredse med deres ophold, er således på

hele 97,5 procent i Lalandia i Billund.

Med åbningen af den moderne Lalandia Bio (to sale med 3Dteknologi)

i Lalandia i Rødby fortsættes bestræbelserne på at øge

omsætningen fra kunder, der ikke overnatter i feriehusene.

Driften af to centre danner grundlag for betydelige synergieffekter

og stordriftsfordele i form af eksempelvis fælles salgs- og

marketingfunktion, markedsføring, booking-center, IT-platform og

indkøbsaftaler m.m. Samtidig forventer Lalandia i 2010 at øge sin

samlede markedsandel betydeligt som følge af kapacitetsforøgelsen

i Lalandia i Billund.

fitness dk

t.kr.

Segmentoplysninger 2009 2008

Indtægter 454.893 425.583

Omkostninger 394.973 369.068

Afskrivninger

Primært resultat før amor-

35.046 34.565

tiseringer og særlige poster 24.874 21.950

Amortiseringer

Primært resultat før

5.217 4.811

særlige poster 19.657 17.139

Trods en intensiveret konkurrence på fitness-markedet steg indtægterne

i fitness dk med 6,9 procent til 454,9 mio. kr. (425,6

mio. kr. i 2008).

Med udgangspunkt i en tilstrækkelig kritisk masse af centre og

antal medlemmer fortsatte fitness dk sin konsoliderings- og effektiviseringsstrategi

i 2009. Udover en række organisatoriske

tilpasninger er antallet af centre reduceret fra 40 til 38 (inklusive

centre i Lalandia i Billund og i Lalandia i Rødby). Med et resultat

før særlige poster på 19,7 mio. kr. (17,1 mio. kr. i 2008) fastholdt

fitness dk en acceptabel driftsrentabilitet.

I 2009 er der foretaget nedskrivning af goodwill vedrørende fitness

dk med 160 mio. kr. Der er nærmere redegjort herfor i koncernregnskabets

note 15.

De senere års konsolidering på det kommercielle fitness-marked i

Danmark fortsatte i 2009, og de to største kæder fremstår stadig

tydeligere i hvert sit segment. Som i andre brancher medførte den

samfundsøkonomiske lavkonjunktur på fitness-markedet en øget

søgning mod lavprissegmentet.

Som en naturlig konsekvens af den øgede prisfølsomhed oplevede

fitness dk i den høje ende af mellemsegmentet specielt i 2.

halvår 2009 en moderat nedgang i medlemstallet. Ved udgangen

af 2009 var der således ca. 116.000 medlemmer (ca. 127.000

ved udgangen af 2008). Det skal i den forbindelse bemærkes,

at andelen af medlemmer, der har valgt at sætte deres medlemskab

i bero i en kortere periode, ved udgangen af året var faldet

markant i forhold til samme tidspunkt i 2008, hvorfor faldet i antal

aktive medlemmer er lavere end faldet i medlemmer generelt.

Med afsæt i ændringerne i forbrugsmønsteret, og med fortsat fokus

på kædens veletablerede brand, lancerede fitness dk i januar

2010 et nyt priskoncept, hvilket i januar 2010 medførte en tilgang

på næsten 9.000 nye medlemmer.

Det er forventningen, at det nye koncept i kombination med den

fortsatte udvikling af organisation og brand vil styrke fitness dk’s

konkurrenceevne i de kommende år.

Den 1. februar 2010 tiltrådte Anders Hørsholt som ny administrerende

direktør i fitness dk.

Øvrigt

Global Goal

I 2009 blev det besluttet at afhænde Global Goal, og denne

beslutning er efter regnskabsårets udløb gennemført.

Afviklingen af Global Goal har i 2009 haft negativ virkning på

årets resultat med 6,5 mio. kr., som er medtaget under Særlige

poster.

Arenaen ved PARKEN (tidligere Capinordic Arena)

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 26. februar 2010 truffet

beslutning om at indlede dialog med Københavns Kommune om

anvendelsen af den tidligere skøjtehalsgrund ved PARKEN, der

blev købt med henblik på opførelse af en arena. Da Københavns

Kommune har en tilbagekøbsret til grundstykket i tilfælde af, at

byggeriet ikke påbegyndes senest 6 måneder efter, at Københavns

Kommune efter den 1. april 2010 afgiver påbud om påbegyndelse

af byggeriet af en arena, vil en dialog med Københavns

Kommune være nødvendig.

PARKEN forventer at kunne meddele yderligere om resultatet af

forhandlingerne med Københavns Kommune inden udgangen af

april 2010.

Projektomkostninger på 27 mio. kr. er nedskrevet i 2009.


Projekt Montepaone

I juni 2008 erhvervede koncernen 70% af selskabet Montepaone

s.r.l., i Italien. Selskabets formål var at etablere Europas største

sports- og feriecenter – et center med moderne faciliteter kombineret

med ferielejligheder.

Koncernens samarbejdspartner på projektet (30%-aktionæren i

Montepaone s.r.l.) var i henhold til aftalen forpligtet til at levere

en række aktiver og ydelser over for selskabet, herunder grund

og byggetilladelse. Leveringen af disse aktiver og ydelser var af

afgørende betydning for projektets gennemførsel.

I forbindelse med erhvervelsen overdrog koncernen vederlaget

til sælger bestående af 102.000 PARKEN aktier. Aktierne blev

samtidig pantsat til fordel for koncernen med henblik på frigivelse

til sælger, når de givne betingelser, herunder levering af grund og

byggetilladelse, var opfyldt.

I august 2009 indgik koncernen en ny aftale med sælger som

konsekvens af, at det ikke havde været muligt at få opfyldt de

i den oprindelige købsaftale forudsatte leverancer inden for de

fastsatte tidsterminer. Den nye aftale indebar bl.a., at de oprindeligt

overdragne 102.000 stk. PARKEN aktier skulle returneres.

Efterfølgende blev 66.045 stk. aktier returneret. Der udestår således

at blive returneret 35.955 stk. aktier, som det kontoførende

pengeinstitut i strid med betingelserne har afhændet. Koncernen

har fremsat krav om reetablering af depotet. Der er i februar 2010

opnået supplerende sikkerhed fra de bagvedliggende aktionærer

i Paceco ApS for, at Paceco ApS inden 15. november 2010 har

tilbageleveret i alt 35.955 stk. aktier til moderselskabet, hvorefter

samtlige de 102.000 styk overdragne aktier vil være tilbageleveret.

De til brug for Projekt Montepaone leverede aktier er taget af

moderselskabets egenbeholdning samt opkøbt i 1. halvår 2008.

Værdien af de 102.000 stk. aktier anvendt til Montepaone-projektet

udgjorde ca. DKK 126 mio. Denne værdi er beregnet som

102.000 stk. aktier multipliceret med en gennemsnitskurs på

1.232 (gennemsnitskursen er beregnet som et simpelt gennemsnit

af kursen pr. henholdsvis 1. januar 2008 og 24. juni 2008).

Værdien af de 35.955 stk. aktier, som fortsat udestår at blive returneret,

udgør ved anvendelsen af lukkekursen pr. 31. december

2009 i alt 10,9 mio. kr. Værdien af de tilbageleverede 66.045 stk.

aktier udgør 20,0 mio. kr. ved anvendelse af lukkekursen pr. 31.

december 2009.

Projektet blev skrinlagt i november 2009. I denne forbindelse blev

de aktiverede projektomkostninger på 11,5 mio. kr. nedskrevet. I

resultatopgørelsen er nedskrivningen indregnet i Særlige poster.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Anders Hørsholt er fratrådt som administrerende direktør i

PARKEN Venues A/S, og Lotte Reimar tiltrådt som ny administrerende

direktør.

Anders Hørsholt er tiltrådt som administrerende direktør i fitness dk.

Global Goal er afhændet.

Ledelsesberetning | Årsrapport 2009 | PARKEN | 15

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 26. februar 2010 besluttet

at kontakte Dansk Håndbold Forbund (DHF) angående en

dialog om en eventuel nedlæggelse af de professionelle aktiviteter

i FCK Håndbold efter indeværende sæson.

Samtidig fortsætter PARKEN drøftelserne med KasiGroup om

AG København. Den tidligere ikke-bindende hensigtserklæring

har fortsat ikke medført, at parterne har opnået enighed om en

aftale.

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer at træffe den endelige

beslutning om fremtiden for FCK Håndbold A/S i 1. halvår

2010.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 26. februar 2010 truffet

beslutning om at indlede dialog med Københavns Kommune om

anvendelsen af den tidligere skøjtehalsgrund ved PARKEN, der

blev købt med henblik på opførelse af en arena. Da Københavns

Kommune har en tilbagekøbsret til grundstykket i tilfælde af, at

byggeriet ikke påbegyndes senest 6 måneder efter, at Københavns

Kommune efter den 1. april 2010 afgiver påbud om påbegyndelse

af byggeriet af en arena, vil en dialog med Københavns

Kommune være nødvendig.

PARKEN forventer at kunne meddele yderligere om resultatet af

forhandlingerne med Københavns Kommune inden udgangen af

april 2010.

Koncernen har indgået en ny bankaftale med hovedbankforbindelsen.

I marts/april 2010 forventes gennemført en aktieemission med et

bruttoprovenu på 500 mio. kr.


16 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Fremtidsudsigter

Fremtidsudsigter

Fremtidsudsigter – forventninger til 2010 og 2011

Den globale finanskrise og dens negative økonomiske følger præger

fortsat de fleste brancher, og det forventes, at også de markeder,

hvor koncernen opererer, vil være præget af stor usikkerhed

i de førstkommende år.

I bestræbelserne på dels at styrke kapitalstrukturen og dels at

opnå markante forbedringer i indtjeningen iværksatte koncernen i

2009 en turnaroundplan med følgende hovedelementer:

• Omkostningsreduktioner

Omfattende spareplaner, der sigter på at skabe størst mulig

omkostningseffekt med den mindst mulige konsekvens for

den kundeoplevede kvalitet i de enkelte forretningsområder.

Planerne omfatter afskedigelser, ændrede arbejdsprocesser,

færre åbningsdage i Lalandia, almene besparelser på forbrug

m.v. Derudover adresserer planen koncernens tabsgivende

forretningsområder.

• Gældsnedbringelse / emission

I marts/april 2010 forventes gennemført en fortegningsemis sion

med et bruttoprovenu på 500 mio. kr., og den altover vejende

del af provenuet forventes anvendt til gældsnedbringelse.

Gennemførelse af ændringer i koncernens kapitalstruktur (og

deraf følgende reduktion i de finansielle omkostninger) er en

forudsætning for koncernens fortsatte udvikling.

• Bankaftale

Indgåelse af en ny tilfredsstillende bankaftale med hovedbankforbindelsen

(efter regnskabsårets udløb er der som beskrevet

i ledelsesberetningen indgået en ny bankaftale betinget af

gennemførsel af en aktieemission).

• Risikoeliminering

Projekter med høj risikoprofil skrinlægges.

• Forretningsudvikling

I bestræbelserne på at optimere indtjeningen uden større investeringer

fokuseres på en øget kapacitetsudnyttelse i koncernens

forretningsområder, der alle er karakteriserede ved

meget store kundevolumener, men også ved betydelig overkapacitet

– eksempelvis i form af ledige feriehuse i Lalandia,

ledig kapacitet i fitness dk-centrene på formiddage og tidlige

eftermiddage samt usolgte pladser i PARKEN til F.C. Københavns

kampe.

Turnaroundplanens konkrete tiltag forventes på længere sigt at

have en markant positiv betydning for koncernens indtjening.

På kort sigt er det imidlertid vurderingen, at de vanskelige samfundsøkonomiske

vilkår fortsætter i 2010, og da avancen fra salg

af feriehuse i Lalandia i Billund reduceres betydeligt i forhold til

2009 som følge af, at kun 34 af de solgte feriehuse mangler at

blive leveret og indtægtsført, forventes et resultat før dagsværdiregulering

af renteswaps og skat for 2010 i niveauet -100 mio. kr.

I forventningerne er taget højde for konsekvenserne af den planlagte

aktieemission.

For 2011 forventes et positivt resultat før dagsværdiregulering af

renteswaps og skat.

Koncernomsætningen for 2010 og 2011 forventes at ligge i størrelsesordenen

1,2 mia. kr. og 1,3 mia. kr mod 1,7 mia. kr. i 2009

(hvoraf salg af feriehuse udgjorde 560,5 mio. kr.).

Sport

Ved forårssæsonens indledning ligger F.C. København på en

andenplads i SAS Ligaen, og klubben har derfor et solidt udgangspunkt

for i 2010 at opfylde den sportslige målsætning om

kvalifikation til europæisk fodbold.

Som hovedregel budgetterer koncernen med, at F.C. København

via en placering i SAS Ligaens top 3 kvalificerer sig til deltagelse

i gruppespillet i UEFA Europa League, men klubbens efter skandinaviske

forhold relativt store økonomiske investeringer kan kun

forrentes tilfredsstillende, hvis klubben minimum en gang pr. løbende

5 sæsoner kvalificerer sig til gruppespillet i UEFA Champions

League.

Udover en ekstraordinær direkte indtægt på et trecifret millionbeløb

fra UEFA’s centrale tv- og markedsføringspuljer vil en eventuel kvalifikation

til gruppespillet i UEFA Champions League medføre en

tocifret millionindtægt fra entré samt mersalg af merchandise, food

& beverages i PARKEN samt kommercielle samarbejdsaftaler.

Med udgangspunkt i de senere sæsoners såvel nationale som

internationale succes for F.C. København (og deraf væsentligt

forbedrede placering på UEFA’s rangliste) og de nylige positive

ændringer i UEFA’s regler for kvalifikation til UEFA Champions

League, vil F.C. København i de kommende år fortsat have gode

muligheder for at kapitalisere økonomisk på klubbens kontinuerlige

sportslige oprustning.

I bestræbelserne på at optimere sandsynligheden for, at F.C. København

kvalificerer sig til det lukrative gruppespil i UEFA Champions

League minimum én gang inden udgangen af 2014, er det

koncernens strategi fortsat at allokere ressourcer til F.C. København

i et omfang, der fastholder klubbens sportslige styrke relativt

til primært de nationale og sekundært de relevante internationale

konkurrenter.

Konsekvensen af denne strategi er, at koncernens indtjening

i højere grad end tidligere vil være påvirket af F.C. Københavns

sportslige resultater. Udover de sportslige resultater samt F.C.

Københavns generelle attraktionsværdi for tilskuere, tv-selskaber

og -seere samt kommercielle samarbejdspartnere vil forretningsområdets

indtjening i høj grad være påvirket af udviklingen på det

internationale transfermarked for fodboldspillere.


Ca. 116.000

medlemmer benytter

jævnligt et af de 38

fitness dk centre i

Danmark

Fremtidsudsigter | Årsrapport 2009 | PARKEN | 17


18 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Fremtidsudsigter

2010

I 2010 forventes for F.C. København en nedgang i omsætningen

i forhold til 2009. En nedgang der kan henføres til dels et fald i

indtægter fra samarbejdspartnere (sponsorindtægter) som følge

af den samfundsøkonomiske lavkonjunktur, og derudover et fald i

indtægter som følge af, at der i 2009 var præmieindtægter på et

ekstraordinært højt niveau. Der forventes et fald i omkostningerne,

bl.a. som følge af fald i bonus til spillere, da der ikke budgetteres

med samme sportslige præstationer, som realiseredes i 2009.

Der forventes en betydelig positiv ændring i transferresultatet i

forhold til 2009, hvilket i det væsentligste kan henføres til et lavere

niveau for amortisering af kontraktrettigheder. Der budgetteres

ikke med indtægter fra salg af kontraktrettigheder i 2010.

I 2010 forventes FCK håndbold at realisere et større negativt resultat.

2011

I 2011 forventes for F.C. København en stigning i omsætningen

sammenholdt med 2010, hvilket primært tager udgangspunkt i

en forventning om generelle forbedringer i samfundsøkonomien.

Stigningen forventes i det væsentligste at hidrøre fra stigende

indtægter fra samarbejdspartnere (sponsorindtægter), således

at indtægterne stiger til et niveau, som ligger marginalt over

2009-niveauet, men markant over 2010-niveauet.

Der forventes en mindre stigning i omkostningerne sammenholdt

med 2010.

Transferresultatet forventes at udvikle sig positivt sammenholdt

med 2010, hvilket i det væsentligste kan henføres til en forventning

om indtægter fra salg af kontraktrettigheder.

For FCK Håndbold forventes 2011-resultatet ikke at have betydning

for det samlede koncernresultat.

PARKEN Venues

PARKEN fremstår efter den netop færdiggjorte modernisering

som et af Nordeuropas største og mest attraktive helårsanlæg for

store sports- og underholdningsarrangementer.

2010

Efter rekordåret 2009 med 41 meget velbesøgte arrangementer

forventes naturligt et mellemår i 2010, hvor antallet af betydende

fodboldlandskampe vil være moderat, og hvor antallet af

store musiknavne på verdensturné tegner til at blive beskedent.

Derfor forventes et resultat, der ligger på et lavere niveau end i

2009.

2011

Fra 2011 forventes antallet af store arrangementer i PARKEN at

være tilbage i nærheden af 2009-niveau.

Det forventes, at PARKEN Venues vil bidrage positivt til koncernens

resultat før skat med et resultat, som ligger betydeligt over

det budgetterede for 2010, men under 2009.

Kontorejendomme

Med færdiggørelsen af de to kontorbygninger i PARKEN i 2009

råder koncernen nu over ca. 23.500 m² til udlejning.

I de senere år har kontorejendommene i PARKEN været fuldt udlejet,

men markedet for kontorudlejning er cyklisk og præget af

en række samfundsøkonomiske forhold, ligesom udbud og efterspørgsel

har væsentlig indflydelse på tomgang og prisniveau. Det

storkøbenhavnske marked for kontorudlejning er aktuelt præget

af en vis overkapacitet med en generel tendens til stigning i tomgang

og deraf følgende pres på lejeniveauet.

Koncernen arbejder med en række specifikke tiltag for at sikre

udlejningen af kontorlejemålene, og det er koncernens overbevisning,

at PARKENs kontorlejemål er så attraktivt beliggende,

at investeringen i de nye kontorbygninger med en forbedring

af samfundsøkonomien som afgørende løftestang på længere

sigt vil leve op til de forventninger, der lå til grund for at opføre

dem.

2010

De ovenfor nævnte tiltag forventes i 2010 at føre til gen- og

nyudlejning af kontorarealer i PARKEN.

2011

For 2011 forventes en vis stigning i udlejningsaktiviteten i forhold

til 2010.

Lalandia

Fra 2. kvartal 2010 tilbyder Lalandia udlejning af totalt over 1.500

feriehuse med flere end 9.000 senge fordelt på de to centre i

henholdsvis Rødby og Billund.

Med en markedsandel på 29 procent og over 1,1 mio. persondøgn

i 2009 har Lalandia nået en kritisk kundemasse, der muliggør

stordrift inden for salg, markedsføring og en række andre

funktioner. Samtidig er andelen af børnefamilier, der vender tilbage

til Lalandia, traditionelt meget høj, hvilket også forventes at

blive en afgørende konkurrencefordel i fremtiden, når grundvolumen

øges markant på grund af eksistensen af to Lalandia-centre

frem for tidligere kun et.

På kort sigt vil udviklingen i de skandinaviske samfundsøkonomier

(ikke mindst den svenske) have betydning for Lalandias indtjening,

mens effektive samarbejder med større og mellemstore aktører

på det internationale rejsemarked på længere sigt forventes

at blive en vigtig løftestang for Lalandia. En udbygning af samarbejdet

i LEGOLAND Billund Resort vil også forbedre Lalandias

markedsposition i de kommende år.

2010

For 2010 forventes en betydelig stigning i antal boligdøgn og

en stigning i den gennemsnitlige boligdøgnspris samt tilkøb pr.

person. Udgangspunktet for forventningen er, at Lalandia i Billund

i 2010 har første fulde driftsår, og fra 1. januar 2010 har


727 feriehuse til rådighed (sammenholdt med 334 feriehuse

ved indgangen til 2009), og 761 feriehuse fra starten af 2. kvartal

2010.

Der forventes en væsentlig nettostigning i driftsudgifterne i dette

segment. Stigningen i driftsudgifterne kan henføres til Lalandia i

Billund, som har første fulde driftsår. For Lalandia i Rødby forventes

en mindre nedgang i driftsudgifterne som konsekvens af en

optimering af sæsonkalenderen (besparelse på lønudgifter, energiudgifter

m.v.) samt andre besparelsesinitiativer.

Samlet set forventes dette segment at bidrage til koncernens resultat

før skat med et væsentligt positivt resultat for 2010.

I 2010 leveres og indtægtsføres yderligere 34 huse, hvorefter alle

761 feriehuse, som blev solgt i 2007, er leveret og indtægtsført.

Det er Lalandias målsætning at øge sin markedsandel i 2010.

2011

For 2011 forventes en yderligere stigning i antal solgte boligdøgn,

hvilket er en væsentlig forudsætning for opnåelse af de

forventede indtægter fra husudlejning og tilkøb.

Der forudsættes en stigning i den gennemsnitlige boligdøgnspris

samt tilkøb pr. person i 2011, og der forventes en stigning i

driftsudgifterne i 2011 sammenholdt med 2010 som følge af den

fortsat stigende aktivitet.

Samlet set forventes dette segment at bidrage positivt til koncernens

resultat før skat med et resultat på et niveau, der er højere

end i 2010.

Det er Lalandias målsætning fortsat at øge sin markedsandel i

2011, og det er visionen at nå over 1,5 mio. årlige personovernatninger

inden for en kort årrække.

Der forventes, at være et grundlag for salg af yderligere feriehuse

i Lalandia i Billund, og på denne baggrund forventes en avance

fra salg af feriehuse i 2011, om end på et væsentligt lavere niveau

end i 2010.

fitness dk

Med over 5 års eksistens i en branche med stor udskiftning

blandt udbydere er fitness dk-brandet veletableret på det danske

marked.

På trods af det seneste års generelle søgning mod lavprissegmenter

som følge af den samfundsøkonomiske lavkonjunktur har

fitness dk som udbyder i den høje ende af mellemsegmentet fastholdt

en kritisk masse af medlemmer.

Med afsæt i det velkendte brand, en ny prisstrategi, kontinuerlig

fokus på kvalitet i rådgivning, faciliteter og træningskoncepter samt

en intensiv udvikling af medarbejdernes kompetencer er det koncernens

strategi at differentiere sig markant fra markedets øvrige

større udbydere og dermed sikre en optimal kapacitetsudnyttelse.

Når de samfundsøkonomiske rammebetingelser forbedres er det

koncernens overbevisning, at fitness dk vil styrke sin markedsposition

og indtjening, og den igangværende fokus på konsolidering,

rentabilitet og kundetilfredshed vil blive fastholdt.

Med 38 centre (inklusive centre i Lalandia i Rødby og Billund)

har kæden en størrelse, der muliggør stordriftsfordele (primært

på markedsføringsområdet), og der er ikke aktuelle planer om at

udvide antallet af centre, selv om visse logiske tilpasninger i centerporteføljen

ikke kan udelukkes.

2010

Fitness dk har ved indgangen til 2010 116.000 medlemmer. Dette

medlemstal forventes at udvikle sig positivt i 2010.

Fitness dk indførte pr. 1. januar 2010 en ny differentieret prisstruktur.

Denne kombineret med den nævnte udvikling i medlemsantallet

forventes i 2010 at føre til en lavere gennemsnitpris

og et omsætningsniveau under niveauet for 2009. Der forventes

en stigning i andre indtægter i form af merchandise og lignende.

Der forventes en stigning i den samlede omkostningsbase på

grund af et stigende aktivitetsniveau.

På denne baggrund forventes fitness dk at bidrage positivt til

koncernens resultat før skat i 2010, om end på et lavere niveau

end i 2009.

Det er fitness dk’s målsætning at udbygge markedsandelen i 2010.

2011

Fitness dk forventer en fortsat positiv udvikling i antal medlemmer,

og det forventes, at 2011 vil føre til en stigning i omsætningen i

forhold til 2010.

For 2011 forventes som udgangspunkt en uændret gennemsnitspris

pr. medlem i forhold til 2010. Der forventes en fortsat stigning i

andre indtægter i form af merchandise, fitness dk-produkter etc.

Der forventes en stigning i den samlede omkostningsbase på

grund af et stigende aktivitetsniveau.

På denne baggrund forventes fitness dk at bidrage positivt til

koncernens resultat i 2011 på et niveau højere end for 2010.

Det er fitness dk’s målsætning fortsat at udbygge sin markedsandel

i 2011.

Andet

Fremtidsudsigter | Årsrapport 2009 | PARKEN | 19

Creatrix ApS (Billetlugen)

Koncernen forventer at fastholde ejerandelen på 10% af anparterne

i Creatrix ApS.

Arenaen ved PARKEN (tidligere Capinordic Arena)

Koncernen forventer at kunne orientere nærmere om projektet inden

udgangen af april 2010.


20 | PARKEN | Årsrapport 2009


Årsrapport 2009 | PARKEN | 21

For første gang i klubbens

historie var F.C. København

deltager i en 16-dels-finale

i en UEFA-turnering, da

holdet i februar 2009 spillede

lige op med Manchester City i

UEFA-cuppen


22 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Risikofaktorer

Risikofaktorer

Følgende risikofaktorer bør overvejes omhyggeligt ved vurderingen

af en eventuel investering i selskabets aktier. Det er ledelsens

vurdering, at de væsentligste risici, som bør tages i betragtning i

forbindelse med en analyse af koncernens og dens aktiviteter, er

beskrevet nedenfor. De nedenfor angivne forhold er ikke nødvendigvis

udtømmende og er ikke opført i prioriteret rækkefølge.

Skulle nogle af de nedenfor angivne risikofaktorer blive en realitet,

kan det få væsentlig indflydelse på koncernens fremtidige udvikling,

resultater, pengestrømme og økonomiske stilling.

Risici forbundet med

selskabets aktiviteter og

markeder

Adskillige faktorer i relation til forbrugerpræferencer

og forbrugeradfærd kan reducere efterspørgslen efter

koncernens produkter

Sports-, koncert-, konference-, ejendoms-, ferie- og fitnessbranchen

er alle meget konkurrenceprægede. Fastholdelse af koncernens

konkurrenceposition afhænger af koncernens fortsatte

evne til at udbyde produkter, der appellerer til forbrugerne. Efterspørgslen

i ovennævnte brancher afhænger af en række forskellige

faktorer, herunder ændringer i den demografiske udvikling,

sociale forhold, lancering af alternative forbrugsmuligheder samt

ændringer i økonomiske forhold.

Koncernen er eksponeret for risikoen for økonomisk

afmatning eller recession samt fald i indkomsten pr.

indbygger

Koncernen er, som de fleste virksomheder, påvirket direkte og

indirekte af den krise, der ramte den finansielle sektor i 2008 – og

som senere har udviklet sig til en generel økonomisk krise – samt

den efterfølgende negative udvikling i konjunkturerne.

Koncernen vil også i fremtiden være eksponeret over for risikoen

for økonomisk afmatning eller recession på et eller flere af koncernens

markeder, ligesom koncernen kan risikere, at de nuværende

globale konjunkturer fremover forværres. Alt dette kan medføre

et fald i de priser, der kan opnås i sports-, koncert-, konference-,

ejendoms-, ferie- og fitnessbranchen, lavere omsætning og/eller

reduceret indtjening.

Katastrofer og andre ulykker

Koncernen driver forretningsaktiviteter, der samler et stort antal

mennesker på samme sted. Koncernens virksomhed og resultater

kan derfor blive påvirket af forskellige katastrofer eller andre

ulykker, herunder terrorhandlinger og epidemier samt andre begivenheder

(eksempelvis strømafbrydelser, tab af vandforsyning

og lignende).

Negativ omtale kan skade koncernens virksomhed

Mediedækning og offentlig omtale generelt kan få indflydelse på

forbrugeradfærd og -handlinger. Der har de senere år været en

markant medieomtale i Danmark af koncernen, herunder F.C. København,

FCK Håndhold, fitness dk og Lalandia. I det omfang

koncernen udsættes for negativ omtale, og i det omfang den negative

omtale medfører ændrede forbrugsmønstre, kan det få en

væsentlig negativ indvirkning på koncernen. En begivenhed eller

en række begivenheder, som i væsentlig grad skader et eller flere

af koncernens brands og omdømme, kan få en væsentlig negativ

indvirkning på værdien af de pågældende brands og efterfølgende

indtægter fra de pågældende brands og mere generelt på

koncernen.

Koncernen er muligvis ikke i stand til at beskytte sine

immaterielle rettigheder

Koncernens fremtidige succes afhænger i væsentlig grad af

koncernens evne til at beskytte sine eksisterende og fremtidige

brands og produkter samt til at forsvare sine immaterielle rettigheder

og forretningshemmeligheder. Koncernen har registreret

varemærke- og domænenavne med henblik på at beskytte en

række af koncernens brands og produkter. Koncernen kan ikke

være sikker på, at de tiltag, koncernen har taget for at beskytte

sin portefølje af immaterielle rettigheder (herunder varemærkeregistrering

og registrering af domænenavne) og forretningshemmeligheder,

er tilstrækkelige, eller at tredjeparter ikke vil krænke

eller uretmæssigt anvende immaterielle rettigheder og/eller forretningshemmeligheder.

Koncernen er udsat for risici i relation til ændringer i

eksisterende regulering, øget regulering eller ændringer

i praksis

Koncernens aktiviteter er underlagt lovgivningen og regulering,

for så vidt angår forhold som licenskrav, annoncering-, reklame-

og markedsføringspraksis, fødevareregulering, miljø-, arbejdsmarkedsrelaterede

og andre forhold. Manglende overholdelse af

disse love, regler, overenskomster og praksis kan resultere i tab,

tilbagekaldelse eller ophør af koncernens licenser, tilladelser eller

godkendelser. Endvidere kan ændringer i enhver af disse love

eller i andre love eller regler, overenskomster eller i administrativ

praksis eller offentlige tilladelser få en væsentlig negativ indvirkning

på koncernen.

Koncernen er udsat for risici forbundet med skatte­,

moms­ og afgiftslovgivning

Ændring i skatte-, moms- og afgiftslovgivningen, herunder myndighedernes

og domstolenes fortolkning heraf, kan få væsentlig

negativ indvirkning på koncernen. Som følge af skatte-, moms-

og afgiftslovgivningens kompleksitet, og idet efterlevelsen i

praksis indebærer en række skøn, kan det ikke udelukkes, at

eventuelle kontrolgennemgange foretaget af myndigheder kan

indeholde konklusioner af væsentlig negativ betydning for koncernen.

Koncernen er udsat for entrepriserisici i relation til

opført byggeri

I tilfælde af mangler på byggeri opført af koncernen inklusive kontortårne

og den nye tribune i PARKEN samt bygninger relateret

til opførelsen af Lalandia, er der stillet garanti fra de forskellige


entreprenører, der har opført bygningerne. Såfremt der konstateres

mangler på byggeriet, og den pågældende entreprenør er

gået konkurs, kan koncernen ikke få udbetalt erstatning ud over

stillede entreprisegarantier.

Koncernen er udsat for risici i forbindelse med IT

Koncernen er IT-afhængig. Hvis der skulle forekomme et længerevarende

IT-nedbrud, kan det have en negativ indvirkning på

koncernens aktiviteter.

Specifikke risikofaktorer

knyttet til koncernens

segmenter

Sport

Risici forbundet med sportslige resultater og samarbejde

med kommercielle samarbejdspartnere

En andel af koncernens indtægter genereres fra afholdelsen af

F.C. Københavns og FCK Håndbolds hjemmekampe. De sportslige

resultater for F.C. København og FCK Håndbold har indflydelse

på antallet af solgte billetter til de respektive kampe. F.C.

Københavns og FCK Håndbolds sportslige resultater har også

betydning for størrelsen af præmiepenge, specielt ved deltagelse

i de europæiske turneringer.

Den sportslige målsætning for F.C. København er deltagelse i

europæiske turneringer hvert år. Der er ingen sikkerhed for, at

F.C. København kan indfri de sportslige ambitioner og opnå de

ønskede resultater, herunder deltagelse i de europæiske turneringer,

endsige at forblive i SAS Ligaen.

Herudover kommer en væsentlig del af koncernens indtægter fra

kommercielle samarbejdspartnere (sponsorer). Kontrakter med

kommercielle samarbejdspartnere har almindeligvis en løbetid på

et til tre år. Koncernens muligheder for at forny de eksisterende

kontrakter og/eller finde nye kommercielle samarbejdspartnere

afhænger blandt andet af de sportslige resultater for henholdsvis

F.C. København og FCK Håndbold samt de ydelser og services,

der tilbydes.

Det kan ikke udelukkes, at den økonomiske afmatning indirekte

eller direkte har haft negativ indvirkning på koncernens mange

eksisterende og potentielle kommercielle samarbejdspartneres

finansielle stilling, og der er derfor risici forbundet med de eksisterende

kommercielle samarbejdspartneres evne til at honorere

deres økonomiske forpligtelser over for koncernen samt eksisterende

og potentielle kommercielle samarbejdspartneres vilje og/

eller evne til at forny henholdsvis indgå nye kommercielle samarbejdsaftaler.

Salg af merchandise påvirkes af sportslige resultater og den

generelle økonomiske situation. Ofte bliver afsætningen af forretningsområdets

produkter påvirket negativt, når de sportslige

resultater er dårlige, eller når kundernes privatøkonomi forringes.

Risikofaktorer | Årsrapport 2009 | PARKEN | 23

Risici forbundet med transferindtægter

Utilfredsstillende sportslige præstationer eller skader blandt spillere

kan påvirke muligheden for at handle spillere og dermed påvirke

koncernens nettotransferaktiviteter.

Risici forbundet med skader på spillere

Koncernen har for alle håndboldspillere og fodboldspillere tegnet

en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. For alle F. C. Københavns

fodboldspillere er der desuden tegnet en overenskomstmæssig

forsikring, hvor spilleren er den begunstigede. Endelig er der på

udvalgte fodboldspillere tegnet en forsikring, hvor koncernen er

den begunstigede, og hvor forsikringssummens størrelse som

udgangspunkt fastsættes på baggrund af F.C. Københavns teoretiske

økonomiske risiko. Bortset fra arbejdsskader, er de nævnte

forsikringer relevante, i det omfang en spiller erklæres uarbejdsdygtig

som fodboldspiller.

Den økonomiske risiko varierer fra spiller til spiller, og det kan ikke

udelukkes, at en spiller, der skades eller erklæres uarbejdsdygtig

som fodboldspiller, kan have yderligere negativ indvirkning på

koncernen.

Kontraktmæssige risici

Kontrakter med spillere og trænere i F.C. København og FCK

Håndbold følger de fodbold- og håndboldretlige regler, herunder

DBUs og DHFs regler og standardkontrakter. Håndhævelsen af

disse kontrakter afhænger i høj grad af den sportsretlige regulering,

der kan adskille sig fra reguleringen på arbejdsmarkedet i almindelighed.

Det er koncernens opfattelse, at der med det reviderede

transfersystem inden for fodbold, som er etableret i enighed med

EU-kommissionen, det europæiske fodboldforbund UEFA og verdensfodboldforbundet

FIFA, er fastlagt en ramme for spillerkontrakter,

som kommercielle virksomheder kan agere ud fra.

En del af koncernens indtægter hidrører fra TV-aftaler relateret til

henholdsvis fodbold og håndbold. Den nuværende TV-aftale for

fodbold udløber i sommeren 2012 og for håndbold i sommeren

2011. En stor del af TV-aftalerne er afhængig af de sportslige

resultater i koncernen.

Der er usikkerhed forbundet med de fremtidige TV-aftalers udformning,

herunder i relation til internettets betydning for fremtidens

distribution af fodbold- og håndboldkampe.

Ekstern regulering forbundet med F.C. København og FCK

Håndbold

Koncernen er underlagt en række sportsorganisatoriske regler

og bestemmelser. Sportsorganisatorisk kan f.eks. nye regler på

transferområdet samt ændringer i rammerne for de europæiske

turneringer få betydning for koncernen.

Ledelsen deltager aktivt i nationale og internationale sportspolitiske

fora, for herved at øge muligheden for at yde indflydelse på regler

og regulering i forhold til de sportslige aktiviteter i koncernen.

Spillelicenser

Opretholdelse af spillelicenserne for henholdsvis F.C. København

og FCK Håndbold er af afgørende betydning for, at koncernen kan

drive professionel fodbold og håndbold. I aftalen med B 1903 om

spillelicensen til F.C. København er det fastsat, at licensen skal


24 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Risikofaktorer

tilbageleveres til B 1903 i tilfælde af koncernens opløsning eller

i tilfælde af, at retten ifølge spillelicensen ikke længere benyttes.

Såfremt Selskabet ikke kan opfylde de økonomiske mindstekrav

til kontraktklubber m.v. i DBUs cirkulære nr. 45 (2006) vil F.C. København

ikke kunne få godkendt ansættelses- eller lejekontrakter

for nye spillere eller forlængelser af ansættelses- eller lejekontrakter

for eksisterende spillere indtil det tidspunkt, hvor de økonomiske

mindstekrav igen er opfyldt. I aftalen med Frederiksberg

Idræts-Forening (FIF), Håndbold om spillelicensen til FCK Håndbold

er det fastsat, at licensen skal tilbageleveres til FIF i tilfælde

af FCK Håndbold A/S’ konkurs eller betalingsstandsning, eller i

tilfælde af indførelse af nye betingelser fra Håndboldforbundet for

udøvelse af spillerettighederne, som FCK Håndbold A/S ikke kan

eller har til hensigt at opfylde.

PARKEN Venues

Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen

Flere af PARKEN Venues’ arrangementer er i sports- og underholdningsbranchen,

og PARKEN Venues konkurrerer således til

en vis grad med en række øvrige underholdningstilbud i Sydsverige

og Danmark, herunder biografer, teatre, koncerter, sports- og

andre arrangementer.

Store offentlige eller andre tilskud til konkurrerende arenaer og

stadioner eller til konkurrerende arrangementer kan påvirke konkurrenceforholdene

væsentligt.

Antallet af arrangementer i PARKEN vil også være afhængig af,

hvor attraktiv København og PARKEN vurderes internationalt som

hjemsted for eksempelvis koncerter, sports- og andre arrangementer.

Det afhænger af en række forhold uden for koncernens

kontrol, som f.eks. den trafikale infrastruktur, hotelkapaciteten og

opfattelsen af Danmark generelt i det internationale samfund.

Der er ingen sikkerhed for, at der ikke etableres en konkurrerende

arena i regionen omkring PARKEN, eller at efterspørgslen for

sports- og andre arrangementer vil fortsætte.

PARKEN Venues er afhængig af væsentlige samarbejdspartnere

PARKEN Venues’ indtægter er bl.a. baseret på kontrakter vedrørende

samarbejdspartnere og udlejning af PARKEN. PARKEN

Venues har bl.a. lejeaftaler med DBU, der sikrer, at samtlige

landsholdets kvalifikationskampe spilles i PARKEN. Aftalen med

DBU udløber ved udgangen af 2013. Hvorvidt det vil være muligt

at forlænge kontrakterne ved udløb, eller finde nye aftalepartnere

på lignende eller bedre betingelser, vil afhænge af en række faktorer,

herunder de ydelser og betingelser PARKEN Venues tilbyder,

samt aftaleparternes alternative muligheder.

PARKEN Venues er afhængig af lokalplan

PARKEN Venues aktiviteter er underlagt lovgivning og regulering,

herunder den lokalplan, der omfatter PARKEN. Ændringer i sådan

lovgivning og regulering, herunder lokalplanen, i form af eksempelvis

begrænsninger i omfang og/eller type af tilladte arrangementer,

parkerings- og/eller adgangsforhold kan påvirke koncernens afsætning

af de enkelte events og arrangementer i negativ retning.

Dette kan få en væsentlig negativ indvirkning på koncernen.

Salg af alkoholiske drikkevarer i forbindelse med

arrangementer

PARKEN Venues genererer en del af sine indtægter fra alkoholsalg

i forbindelse med afholdelse af arrangementer i PARKEN.

Der er ingen sikkerhed for, at PARKEN Venues fortsat vil kunne

sælge alkohol i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Kontorejendomme

Afhængighed af det generelle erhvervsudlejningsmarked

Koncernen udlejer kvadratmeter til kontorformål til eksterne lejere.

Hermed er koncernen påvirket af udviklingen på det generelle erhvervsudlejningsmarked.

Der er ingen sikkerhed for, at koncernen

kan udleje ledige kvadratmeter til eksterne lejere eller fastholde

eksisterende lejemål.

Risiko for at den nuværende samfundsøkonomiske situation

vil få yderligere negativ indflydelse på markedet for kontorlejemål

Der er en risiko for at den nuværende økonomiske situation vil

medføre yderligere tilbagegang i den økonomiske aktivitet med

fald i beskæftigelsen, og at dette i højere grad end antaget får

indflydelse på markedet for kontorlejemål. En sådan påvirkning

vil medføre risiko for større tomgang end forventet, ligesom lejeniveauet

kan komme under yderligere pres på grund af forholdet

mellem udbud og efterspørgsel på kontorlejemarkedet i Storkøbenhavn.

En ændring i afkastkrav til erhvervsejendomme, tomgang

eller lejeniveau kan medføre, at der skal foretages værdiregulering

af kontortårnene.

Opsigelse af lejekontrakter

For en lang række af kontorlejemålene er lejers uopsigelighedsperiode

enten udløbet eller tæt på at udløbe, og lejerne har derfor

mulighed for at opsige deres lejemål med det i lejekontrakten

fastsatte varsel, der typisk udgør 6 eller 12 måneder. Ved lejeres

opsigelse er der ingen sikkerhed for, at koncernen kan få genudlejet

det pågældende lejemål på tilfredsstillende vilkår inden

opsigelsesperiodens udløb.

Lalandia

Lalandias risici er primært knyttet til antal solgte boligdøgn, antal

persondøgn samt den gennemsnitlig boligdøgnspris og tilkøb pr.

person.

Ændringer i forbrugerpræferencer og -adfærd kan reducere

efterspørgslen efter ferieophold i Lalandia

Feriebranchen er meget konkurrencepræget. Fastholdelse af

Lalandias konkurrenceposition afhænger af Lalandias fortsatte

evne til at udbyde ferietilbud, der appellerer til forbrugerne. Forbrugerefterspørgsel

efter korttidsferie og aktivitetsferie i Danmark

afhænger af en række forskellige faktorer, herunder ændringer i

den demografiske og sociale udvikling, lancering af alter native

ferie muligheder samt negative ændringer i økonomiskeforhold,

som kan gøre forbrugerne mindre villige til at købe ferieophold.

En nedgang i antallet af besøgende, f.eks. grundet omlægning

af feriemønstrene i primært Skandinavien, Holland og Tyskland,

åbningen af konkurrerende ferieoplevelser og/eller negativ påvirkning

af Lalandias image som feriested vil have en negativ indvirkning

på Lalandia. Devalueringer af valutaen i nogle af de primære


Risikofaktorer | Årsrapport 2009 | PARKEN | 25


26 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Risikofaktorer

markeder, Norge og Sverige, kan ligeledes påvirke efterspørgslen

negativt. I 2009 oplevede Lalandia i Rødby en nedgang i efterspørgslen

blandt andet som følge af åbningen af Lalandia i Billund.

Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at denne nedgang

ikke vil fortsætte.

Ulykker og forurening

Lalandia i Billund og Lalandia i Rødby råder begge over store vandlande

som en af deres primære attraktioner til gæsterne. Vandfaciliteterne

kræver bl.a. overvågning fra livreddere og streng kontrol

med vandhygiejnen. Koncernen prioriterer sådanne områder meget

højt, men det kan ikke udelukkes, at ulykker og forurening af vandet

kan forekomme, hvilket kan medføre en nedgang i antallet af besøgende

gæster og derfor kan påvirke koncernen negativt.

Lalandia er afhængig af at kunne udleje feriehuse ejet af

tredjeparter

Lalandias indtjening er i høj grad baseret på indtægter fra udlejning

af feriehuse til de mange besøgende gæster. Feriehusene

er privatejede og gennem en formidlingsaftale mellem feriehusejeren

og Lalandia udlejes feriehusene til Lalandias gæster. Formidlingsaftalerne

har en løbetid på 12 måneder og koncernen

kan ikke garantere, at den enkelte formidlingsaftale fornyes. Hvis

Lalandias evne til at forny eksisterende formidlingsaftaler og/eller

indgå nye formidlingsaftaler påvirkes negativt, eller hvis fornyelse

henholdsvis indgåelse af nye formidlingsaftaler ikke kan opnås på

vilkår, der efter koncernens vurdering er tilstrækkeligt attraktive, vil

Lalandias grundlag for besøgende gæster samt Lalandias grundlag

for formidling af feriehuse kunne blive svækket.

fitness dk

fitness dks risici er primært knyttet til antallet af medlemmer i kæden

samt den gennemsnitlige medlemspris.

Medlemspræferencer og -adfærd kan reducere efterspørgslen

efter fitness dks ydelser

Fitnessbranchen i Danmark er meget konkurrencepræget. fitness

dk er underlagt konkurrence fra eksisterende konkurrenter og

potentielle nye aktører på markedet samt fra andre sportsgrene.

fitness dk konkurrerer mod såvel mindre lokale aktører som større

regionale og landsdækkende aktører. Fitnessudbydere konkurrerer

generelt på grundlag af beliggenhed, kritisk medlemsmasse,

brand, fitnesskoncept, pris, kundeservice, instruktørernes kvalifikationer

og kvaliteten af fitnesscentrene og -maskinerne. Fastholdelse

af fitness dks konkurrenceposition afhænger af fitness dks

evne til at udbyde produkter og services, der appellerer til medlemmerne.

Fitnessmedlemmer udviser generelt en lav loyalitet i

forhold til fitnessudbyderne. Der kan ikke gives nogen sikkerhed

for, at fitness dk fortsat kan fastholde eksisterende medlemmer

eller tiltrække nye medlemmer. Endvidere kan konkurrerende aktører

forbedre og/eller indføre nye brands, centre, fitnesskoncepter,

herunder med lavere priser eller andre konkurrencemæssige

fordele, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på fitness

dks evne til at fastholde og/eller tiltrække medlemmer.

fitness dks renommé kan skades gennem medlemmers

brug af ulovlige præstationsfremmende midler

Brugen af ulovlige præstationsfremmende midler er et problem

i flere sportsgrene, herunder inden for fitness. Dopingmistanke

eller afsløringer af brug af ulovlige præstationsfremmende mid-

ler blandt medlemmer af fitness dk vil kunne skade fitness dks

renomme og økonomi. Koncernen accepterer ikke anvendelse

af ulovlige præstationsfremmende midler. Koncernen bakker

op omkring forebyggende og kontrollerende antidopingarbejde

gennem organisationen Antidoping Danmark og antidopingorganisationen

WADA. Koncernen kan ikke garantere, at der i

strid med koncernens politik på dopingområdet ikke vil kunne

ske overtrædelse.

Manglende fleksibilitet i forhold til lejemål mindsker

handle frihed

En række af fitness dks lejemål har lang uopsigelighed fra lejers

side og/eller manglende afståelses- eller fremlejeret og/eller ret

til nedsættelse til markedsleje, hvilket kan medføre at fitness dk,

for et eller flere centre, ikke tilstrækkelig hurtigt kan reducere huslejeomkostninger

m.v., såfremt der måtte ske fald i omsætningen

for de respektive centre eller opstå andre forhold, som måtte påkræve

en sådan reduktion for at opnå eller opretholde den rette

indtjening.

Risici forbundet med

medarbejdere

Koncernen er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde

kvalificerede medarbejdere

Tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere har

betydning for koncernen. Der kan ikke gives sikkerhed for, at

koncernen fremover vil være i stand til at tiltrække og fastholde

sådanne medarbejdere på vilkår, der efter koncernens vurdering

er tilstrækkeligt attraktive.

Koncernen er udsat for risici i relation til ændringer i

overenskomster

En del af koncernens medarbejdere er ansat i henhold til en overenskomst,

ligesom det forventes, at der vedtages overenskomst for

yderligere medarbejdergrupper i koncernen. Ændringer i de indgåede

overenskomster eller en forpligtelse til at indtræde i en overenskomst

kan få en væsentlig negativ indvirkning på koncernen.

Finansielle risici

Der foretages ikke aktiv spekulation i finansielle risici, og koncernens

styring retter sig således alene mod styring af de finansielle

risici, der er en direkte følge af koncernens drift og finansiering.

Renterisici

Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering

eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Via afledte finansielle

instrumenter omlægges en række variabelt forrentede lån til

en fast rente, således at der sker en spredning af renterisikoen.

Kreditrisici

Koncernens kreditrisici knytter sig dels til tilgodehavender og likvide

beholdninger, dels til afledte finansielle instrumenter med

positiv dagsværdi. Den maksimale kreditrisiko, som knytter sig til


finansielle aktiver, svarer til de i balancen indregnede værdier. Der

vurderes løbende på alle tilgodehavender, og der foretages i fornødent

omfang nedskrivninger herpå.

Valutarisici

Koncernen er kun i begrænset omfang direkte påvirket af valutakursudviklingen.

Det knytter sig primært til transferaktiviteter

(tilgodehavender og gæld) samt præmieindtægter fra deltagelse

i internationale turneringer. Derudover har koncernen indgået renteswaps

i EUR.

Likviditetsrisici

Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler, værdipapirer

og kreditfaciliteter. Det er koncernens målsætning at have et

tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere

hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditeten.

Den i beretningen beskrevne aftale med hovedbankforbindelsen

er en vigtig forudsætning for koncernens likviditets- og kapitalberedskab.

Der henvises til koncernregnskabets note 1.

Videnressourcer

PARKEN besidder specifikke kompetencer såvel inden for det

sportslige område som inden for afvikling af store arrangementer.

På det sportslige område besiddes viden om den løbende udvikling

af elitespillere, specielt i Norden samt viden om talentudvikling.

Ligeledes besidder såvel fodboldspillere som håndboldspillere

specifikke højt udviklede kompetencer inden for deres

respektive sportsgrene.

Inden for afvikling af store arrangementer og live tv-udsendelser

besidder PARKEN stor viden om opbygning og afholdelse af

events. Samtidig besidder PARKEN stor viden om afvikling af

store tilskuerarrangementer, specielt har PARKEN en stor kompetence

inden for afvikling af højrisikoarrangementer.

Lalandia besidder kompetence inden for drift af feriecentre og

badeland samt inden for feriehusudlejning.

fitness dk besidder kompetence inden for drift af motionscentre.

Miljøforhold

Koncernen har ingen specielle miljømæssige forhold.

Forsknings­ og udviklingsaktiviteter

PARKEN driver ingen traditionelle forskningsaktiviteter, men udvikler

løbende sin forretning og sine kompetencer.

Hovedelementerne i koncernens interne kontrol­ og

risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens

risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen,

herunder overholdelse af relevant

lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen

(compliance). Som led heri har bestyrelsen nedsat revisionsudvalget

som, jf. dets kommissorium, har ansvaret for førnævnte

med reference til bestyrelsen.

Formålet med koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer

i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er at sikre, at regn-

skabsaflæggelsen sker i henhold til International Financial Reporting

Standards (IFRS) og anden regnskabsregulering gældende

for børsnoterede danske selskaber.

Det etablerede interne kontrol- og risikostyringssystem skal øge

sikkerheden for at væsentlige fejl eller uregelmæssigheder opdages

og korrigeres, men giver ingen sikkerhed for at sådanne fejl

og uregelmæssigheder opdages og korrigeres.

Beskrivelsen af de interne kontrol- og risikostyringssystemer kan

deles op i:

• Kontrolmiljø

• Risikovurdering

• Kontrolaktiviteter

• Information og kommunikation

• Overvågning

Risikofaktorer | Årsrapport 2009 | PARKEN | 27

Kontrolmiljø

Overvågningen af kontrol- og risikostyringssystemer varetages

af revisionsudvalget som en del af kommissoriet for revisionsudvalget.

Revisionsudvalget vurderer procedurer og kontroller på væsentlige

områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Revisionsudvalget vurderer koncernens organisationsstruktur,

bemanding og anvendelse af eksterne rådgivere for derved at

sikre, at kombinationen af kompetencer er tilstede med henblik

på en effektiv kontrol- og risikostyring på alle væsentlige områder

i relation til regnskabsaflæggelsen.

Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning

og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med

regnskabsaflæggelsen (compliance) og rapporterer herom til revisionsudvalget/bestyrelsen.

Koncernens virksomheder arbejder efter systematiske deadlines,

procedurer og rapporteringskrav i forhold til moderselskabet og

dermed koncernens regnskabsaflæggelse. I de enkelte af koncernens

virksomheder sker regnskabsaflæggelsen efter detaljerede

check- og dokumentationslister, som anvendes i forbindelse

med måneds-, kvartals- og årsafslutningen.

Moderselskabets økonomifunktion er controlling funktion i forhold

til kontrol af den finansielle rapportering fra datterselskaberne.

Risikovurdering

Revisionsudvalget og koncerndirektionen tager løbende stilling

til risici, som kan anses at have betydning for koncernens regnskabsaflæggelse.

Dette sker ud fra en konkret vurdering af væsentlighed

og sandsynlighed for den enkelte risiko.

Risikovurderingen tager sit udgangspunkt i regnskabsposterne

og indebærer en vurdering af den umiddelbare risiko på den enkelte

regnskabspost samt de kritiske processer, som danner de

enkelte regnskabsposter.

Bestyrelsen, revisionsudvalget og direktionen tager en gang årligt

stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der


28 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Risikofaktorer

skal tages med henblik på at reducere og/eller minimere disse

risici.

Kontrolaktiviteter

Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen, og

den overordnede målsætning er, at det interne kontrolmiljø tilrettelægges,

så det adresserer regnskabsmæssige risici til en sådan

grad, at den tilbageværende risiko i forbindelse med koncernregnskabsaflæggelsen

reduceres til et acceptabelt niveau, men

er ingen garanti mod fejl

Kontrolaktiviteterne omfatter såvel manuelle som fysiske kontroller

samt generelle IT kontroller og kontroller i applikationssystemer.

Der er en række gennemgående kontroller som f.eks. klare

og entydige organisations- og rapporteringsstrukturer, kommandoveje

samt beslutningskompetencer, funktionsadskillelse, autorisationsprocedurer

etc.

Der er etableret en formel koncernrapporteringsproces der omfatter:

• Detaljerede resultat-, balance- og likviditetsbudgetter for koncernen,

som direktionen fremlægger for bestyrelsen i slutningen

af året, således at budgettet kan vedtages inden det kommende

budgetårs begyndelse.

• En konsolideret månedlig rapportering for alle relevante forretningsområder,

der inkluderer realiserede tal i forhold til budget

og sidste år, målt på den enkelte måned og år til dato. Derudover

indeholder rapporteringen relevante nøgletal, KPI’er og

eventuelle supplerende talopstillinger samt en verbal beskrivelse

af udviklingen og eventuelle risici knyttet hertil.

• En kvartalsvis rapportering der, i tillæg til førnævnte, omfatter

balance samt likviditetsudvikling og -beredskab samt udviklingen

i nøgletal. Derudover indeholder rapporteringen et

forecast for helåret samt en vurdering af eventuelle risici knyttet

hertil.

• Moderselskabets økonomifunktion modtager rapportering fra

alle væsentlige dattervirksomheder hver måned omfattende

realiserede tal i forhold til budget og sidste år, målt på den

enkelte måned og år til dato. Derudover modtages en verbal

beskrivelse af udviklingen. Det fremsendte materiale gennemgås

som led i den generelle overvågning af den økonomiske

udvikling i dattervirksomhederne, før det indgår i det konsoliderede

regnskabsmateriale, der fremsendes til bestyrelsen.

• Der indhentes løbende oplysninger til brug for opfyldelsen af

eventuelle notekrav og andre oplysningskrav.

• Selskabets bestyrelsesformand modtager kopi af rapportering

fra de væsentligste dattervirksomheder.

• Koncerndirektionen er repræsenteret i alle væsentlige dattervirksomhedsbestyrelser.

På disse møder behandles og godkendes

periodisk den til moderselskabet fremsendte rapportering.

• Løbende rapportering til bestyrelsen om strategiske, kommercielle

og regnskabsmæssige forhold.

Selskabet er af den opfattelse, at ovennævnte ledelses- og styringssystemer

giver en effektiv rapportering og opfølgning.

Informations­ og kommunikationsprocesser

Selve regnskabsaflæggelsen (måned, kvartal, årligt) koordineres

af koncernøkonomifunktionen og sker efter koordinering med

kon cerndirektionen og revisionsudvalget.

Der er en tæt dialog med de regnskabsvarlige og adm. direktører

i koncernens virksomheder i relation til regnskabsaflæggelsen.

Der er en klar forståelse hos de respektive adm. direktører og

regnskabsansvarlige for, at kontrolmiljøet er vigtigt.

Revisionsudvalget fører tilsyn med koncerndirektionens afrapportering

til bestyrelsen omkring regnskabsaflæggelsen.

Overvågning

Selve risikostyrings- og kontrolsystemet skal overvåges, kontrolleres

og kvalitetscheckes for at sikre, at det er effektivt.

Eventuelle svagheder i det interne kontrolmiljø rapporteres til dels

det pågældende selskabs administrerende direktør dels til koncernens

økonomidirektør og administrerende direktør.

Bestyrelsen og revisionsudvalget modtager en årlig rapportering

herom.

Ekstern revision rapporterer i revisionsprotokollatet om væsentlige

svagheder i det interne kontrolmiljø. Mindre svagheder rapporteres

i et management letter til direktionen.

Bestyrelsen/revisionsudvalget overvåger, at direktionen følger effektivt

op på svagheder.

Samfundsansvar

PARKEN Sport & Entertainment A/S er bevidst om sit ansvar over

for samfundet, og koncernen vil i de kommende år implementere

systemer, der dels sikrer samfundsansvaret som et naturligt led i

koncernens beslutningssystemer og dels dokumenterer den indsats,

der sker på området.

Med over 1,1 mio. personovernatninger på Lalandia i Billund og

i Rødby, 116.000 medlemmer i fitness dk og cirka 950.000 gæster

i PARKEN er koncernen i længerevarende kontakt med et

stort antal mennesker.

Den betydelige og positive interaktion mellem mange mennesker,

der foregår i koncernens forretningsområder, indebærer en påvirkning

af nærmiljøet, og det er ambitionen, at denne påvirkning

skal foregå under ordnede forhold og med mindst mulig gene for

omgivelserne.

Flere af koncernens forretningsområder har et betydeligt forbrug

af energi, og af såvel økonomiske som miljømæssige årsager har

emnet ledelsens fulde opmærksomhed. Der allokeres midler til at

identificere og implementere energibesparende initiativer over alt

i koncernen.


I sagens natur bidrager fitness dk med over 116.000 medlemmer,

der i gennemsnit træner fysisk lidt over 1 gang om ugen,

væsentligt til sundheden i det danske samfund. Individualiserede

træningskoncepter, veluddannede instruktører og social

holdtræning hjælper mange medlemmer med deres helbredsmæssige

udfordringer. fitness dk har tillige en klart defineret

dopingpolitik med nul-tolerance, og i samarbejde med eksterne

eksperter foretages uanmeldte stikprøvetests af medlemmer og

medarbejdere.

Med åbningen af Lalandia i Billund bidrog koncernen i 2009 til

etableringen af et trecifret antal nye arbejdspladser, og Lalandia

i Rødby modtog erhvervslivets Ridderkors Netværksprisen 2009

for at indsluse og fastholde medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet

og sammensætte en arbejdsstyrke, så den afspejler

lokalområdet med en mangfoldighed af mennesker med anden

etnisk baggrund end dansk, mennesker med fysiske eller psykiske

handicap og udsatte unge. Der arbejdes kontinuerligt på

at begrænse energiforbruget i fritids- og aktivitetscentrene samt

feriehusene, og der er konstant fokus på at reducere anvendelsen

af kemikalier i eksempelvis Aquadome.

F.C. København har i årevis deltaget i antiracisme-kampagner arrangeret

af såvel DBU som UEFA, og klubben har i de senere

år indtaget en klar holdning over for uromagere, hærværks- og

voldsmænd. Med klar kommunikation, markant overvågning på

ude- og hjemmebane samt et indarbejdet og konsekvent sanktionssystem

(FCK Away) har klubben i væsentlig grad nedbragt

Risikofaktorer | Årsrapport 2009 | PARKEN | 29

antallet af negative episoder i forbindelse med kampe på specielt

udebane.

Med etablering af School of Excellence, der fremover vil være

klubbens omdrejningspunkt for talentudvikling, tilbydes unge

fodboldtalenter en hverdag, hvor talentet kan udvikles i optimale

rammer uden at spillerne mister fokus på hverken den boglige

uddannelse eller omgang med familie og venner.

I koncernen som helhed – men specielt i F.C. København og FCK

Håndbold – arbejdes der intensivt med give marginaliserede samfundsgrupper

eller borgere med begrænset økonomisk råderum

mulighed for at overvære koncerter, fodbold- og håndboldkampe.

Koncernen inviterer således hvert år et betydeligt femcifret antal

gæster i PARKEN til F.C. Københavns hjemmekampe. Endvidere

deltager koncernens højtprofilerede ledere, trænere og spillere i

velgørenhedssammenhænge – med specielt fokus på børn og

unge, der af forskellige årsager har brug for opmuntring i en svær

tid.

På alle organisatoriske niveauer er der en god forståelse for nødvendigheden

af, at PARKEN Sport & Entertainment A/S kontinuerligt

arbejder med sit ansvar for samfundet på de områder, hvor

effekten for samfundets borgere er størst, men det står også klart,

at det praktiske arbejde med at implementere, systematisere og

dokumentere indsatsen endnu er på et meget tidligt stadie. Det

er ledelsens intention at løfte ambitionsniveauet på dette område

markant i de kommende år.


30 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Corporate Governance

Corporate

Governance

Bestyrelsen og direktionen arbejder løbende med udvikling af god

selskabsledelse under hensyntagen til den enhver tid gældende

lovgivning og udvikling i praksis.

Selskabets stillingtagen til Komitéen for god Selskabsledelses

Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005 med

senere ændringer (”Anbefalinger for God Selskabsledelse”)

fremgår af selskabets hjemmeside www.parken.dk.

Bestyrelsen vurderer løbende anbefalingerne og deres relevans

for selskabet. I løbet af 2009 er en række yderligere anbefalinger

implementeret således, at anbefalinger, der ikke følges af selskabets

ledelse, er reduceret betydeligt.

På følgende områder gøres undtagelse fra Anbefalinger for God

Selskabsledelse:

• Eftersom koncernen i al væsentlighed alene opererer på det

danske marked og har ganske få udenlandske aktionærer offentliggøres

selskabets kommunikation på dansk, medmindre

særlige forhold taler for også at afgive informationen på engelsk.

• Bestyrelsen har ikke udpeget en næstformand, da der ikke

skønnes at være behov herfor. Bestyrelsesformanden mødes

jævnligt med formandskabet i revisionsudvalget.

• Bestyrelsen angiver ikke eksternt rekrutteringskriterier ved

valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Det vurderes ikke relevant.

Herudover oplyses ikke om det enkelte bestyrelsesmedlems

kompetenceprofil, da bestyrelsen vurderer, at det er den samlede

kompetenceprofil i bestyrelsen, som er afgørende.

• I henhold til selskabets vedtægter har KB og B 1903 hver ret

til at udpege ét medlem til selskabets bestyrelse. Ændring af

denne rettighed for KB og B 1903 kan kun ske med henholdsvis

KB’s og B 1903’s accept, så længe henholdsvis KB og B

1903 er aktionærer i selskabet.

• Der oplyses ikke om bestyrelsesmedlemmers ejerandele i andre

selskaber, da dette anses som et privat anliggende.

• Medarbejderne i koncernen har ikke valgt et medlem til selskabets

bestyrelse. Medarbejderne har en observatør i bestyrelsen

med fortrolighedspligt i forhold til bestyrelsesarbejdet.

• Selskabet har ingen aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne,

da kriteriet ikke vurderes relevant for bestyrelsesarbejdet.

• Selskabet følger ikke alle elementer i den anbefalede vederlagspolitik.

Det kan oplyses, at:

• Koncernens vederlagspolitik er, at aflønning skal ske på markedsmæssige

vilkår, som afspejler ansvar og kompetencer og

som skal tiltrække og fastholde talenter.

• Bestyrelsens vederlag godkendes af generalforsamlingen ved

godkendelse af årsrapporten for det forgangne år.

• Fra november 2009 indgår bestyrelsen ikke i selskabets incitamentsaflønning.

Det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger

følges af selskabets ledelse.

Kommunikation

Selskabet prioriterer at holde et højt informationsniveau til selskabets

ejere. Dette sker dels ved løbende information via selskabsmeddelelser,

dels ved information over selskabets hjemmeside,

www.parken.dk. Oplysninger om F.C. København, FCK Håndbold,

Lalandia, fitness dk og øvrige aktiviteter findes på deres

respektive hjemmesider.

Ledelsen anvender informationsteknologi i kommunikationen med

aktionærerne (eksempelvis i form af en aktionærportal på internettet)

og opfordrer derfor alle aktionærer til at lade deres aktier

notere på navn i selskabets aktiebog.

Incitamentsprogrammer

Koncernen anvender incitamentsprogrammer og medarbejderaktier

for at forene interesserne hos ledelsen og medarbejderne

med aktionærernes interesser.

Bestyrelse og koncerndirektion

Bestyrelsen har ansvaret for koncernens løbende strategiske

planlægning og udvikling i aktivt samspil med direktionen og de

ledende medarbejdere. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig

organisation af koncernens virksomheder og sikre, at koncernen

ledes i overensstemmelse med selskabets målsætning og

vedtægter og inden for rammerne af børs- og selskabslovgivningen.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer, hvoraf fodboldklubberne

KB og B 1903 hver udpeger et medlem. Generalforsamlingen

vælger ved almindelig stemmeflerhed de øvrige

bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen

vælger en formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fører tilsyn med koncerndirektionens ledelse af

koncernen, herunder dens beslutninger, og foretager en løbende

evaluering af koncerndirektionen.

Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til selskabets forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller en direktør forlanger

det, eller formanden skønner det nødvendigt, dog mødes

bestyrelsen som minimum en gang i kvartalet.

Selskabet har etableret et revisionsudvalg. I revisionsudvalget

indgår 2 til 4 medlemmer, hvor der som minimum skal indgå ét


Corporate Governance | Årsrapport 2009 | PARKEN | 31

PARKEN Sport & Entertaintment A/S’s ledelsesteam. Fra venstre: Finans- og økonomidirektør Jan S. Hansen, Adm. direktør i PARKEN

Venues Lotte Reimar, Koncernchef Dan Hammer, Adm. direktør i fitness dk Anders Hørsholt, Adm. direktør i Lalandia Jan Harrit


32 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Corporate Governance

uafhængigt medlem af bestyrelsen med kvalifikationer inden for

regnskabsvæsen og/eller revision.

På bestyrelsesmøder gennemgås forretningsforhold for koncernen

inden for de fem forretningsområder.

Bestyrelsen repræsenterer en for koncernen relevant kompetence-

og mangfoldighedsprofil. Kompetencerne omfatter bl.a. dansk og

international strategi- og forretningsudvikling, finans og økonomi,

risikostyring, ledelse- og organisationserfaring, erfaring inden for

sport og underholdning, brandbuilding, kommunikation ligesom

bestyrelsen repræsenterer et stærkt netværk. Aldersmæssigt er

der et fornuftigt spænd, og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er

uafhængige i henhold til de danske regler om god selskabsledelse

(der henvises til oversigten i koncernregnskabets note 36).

Evalueringen af bestyrelsen og koncerndirektionen foretages af

bestyrelsesformanden og drøftes i den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen har i 2009 afholdt syv møder. Ved tre af møderne var

et enkelt bestyrelsesmedlem fraværende og ved ét af møderne

var tre medlemmer fraværende. Ved øvrige møder har der været

fuld deltagelse.

Revisionsudvalget

Bestyrelsen etablerede i november 2008 et revisionsudvalg.

Revisionsudvalget fungerer også som aflønningskomité for selskabet.

Revisionsudvalget har følgende medlemmer (begge er medlem

af bestyrelsen):

Flemming Lindeløv (formand), (regnskabskyndig)

Hans Munk Nielsen (regnskabskyndig)

Revisionsudvalgets kommissorium er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen,

overvåge selskabets interne kontrolsystemer,

overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, overvåge

selskabets handel med egne aktier, indstille til bestyrelsen om

valg af revisor og forholde sig til selskabets risikopolitik.

Revisionsudvalget har i 2009 afholdt tretten møder og indtil videre

5 møder i 2010.

Bestyrelsesformanden og koncerndirektionen deltager på anfordring

i revisionsudvalgets møder, eller såfremt de selv ønsker det.

Selskabets finans- og økonomidirektør deltager som sekretær.

Selskabets eksterne revisor deltager på revisionsudvalgets møder

efter behov, eller hvis der anmodes fra den eksterne revisor

herom. Revisionsudvalget afholder én gang årligt møde med selskabets

revisor uden deltagelse af direktionen.


Aktionærinformation

Selskabets aktiekapital på 49.376 t.kr. er fordelt på 2.468.800

stk. aktier á 20 kr. Der er én aktieklasse og ingen begrænsninger i

stemmeret eller andre begrænsninger i aktionærrettighederne.

Aktien er noteret på NASDAQ OMX København og pr. 31. december

2009 var kursen 303 svarende til en markedsværdi på

748,0 mio. kr.

Der er flere end 14.000 navnenoterede aktionærer i selskabet.

Følgende aktionærer har meddelt at eje 5% eller mere af den

samlede kapital:

• Fåmandsforeningen LD, 739.234 stk. aktier svarende til

29,94% af den samlede kapital.

• Erik Skjærbæk, 384.694 stk. aktier, svarende til 15,58% af

den samlede kapital.

• KPS Invest A/S, 385.047 stk. aktier svarende til 15,60% af

den samlede kapital.

Bestyrelsens og direktionens beholdning af PARKEN Sport & Entertainment

A/S aktier udgjorde pr. 26. februar 2010 i alt 785.141

stk.

Aktionærinformation | Årsrapport 2009 | PARKEN | 33

Ændring af selskabets vedtægter kræver, at ¾ af aktiekapitalen

er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslag herom

vedtages med ¾ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen

repræsenteret aktiekapital.

Selskabet kan i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen

erhverve maksimalt nom. 4.937.600 kr. egne aktier (246.880 stk.),

svarende til 10% af aktiekapitalen frem til 23. oktober 2010.

Udbetalingen af udbytte sker under hensyntagen til den fornødne

konsolidering af egenkapitalen og målsætningen om en egenkapitalandel

på minimum 30%.

Der henvises i øvrigt til oversigten over koncernens hoved- og nøgletal

for informationer knyttet til udviklingen i aktiekurs, udbytte m.v.

Aktiekursudviklingen

Selskabets aktiekurs udgjorde ved regnskabsårets start 400 og

ved regnskabsårets afslutning 303.

Kursudviklingen synes bl.a. at have været påvirket af en storaktionærs

salg af sin aktiebeholdning i marts 2009 samt periodemeddelelsen

for 1. kvartal 2009 og delårsrapporterne for 2. og

3. kvartal 2009.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 23. april 2010, kl. 14.00

i PARKENs Matinique Lounge, indgang A 0.

Forslag til generalforsamlingen:

Forslag til ændringer i vedtægter som konsekvens af den forventede

ikrafttrædelse af den nye Selskabslov primo marts 2010.


34 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Aktionærinformation

Udsendte selskabsmeddelelser i 2009 og 2010

PARKEN Sport & Entertainment A/S har udsendt følgende selskabsmeddelelser:

Dato Indhold

22. januar 2009 PARKENs forretningsdrift er sund

10. februar 2009 Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup udtræder af bestyrelsen for SH Finans A/S

20. februar 2009 Storaktionærmeddelelse. SH Finans A/S sælger PARKEN aktier

20. februar 2009 Storaktionærmeddelelse. KPS Invest A/S køber PARKEN aktier

23. marts 2009 Storaktionærmeddelelse. SH Finans A/S sælger PARKEN aktier

23. marts 2009 Storaktionærmeddelelse. KPS Invest A/S køber PARKEN aktier

24. marts 2009 Storaktionærmeddelelse. SH Finans A/S sælger PARKEN aktier

24. marts 2009 Storaktionærmeddelelse. Erik Skjærbæk køber PARKEN aktier

26. marts 2009 Bestyrelsen

26. marts 2009 Finanskalender

8. april 2009 Ordinær generalforsamling

14. april 2009 Indberetning af transaktioner

23. april 2009 Ordinær generalforsamling

18. maj 2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009

21. august 2009 Projekt ”Sportscenter”

21. august 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009

3. september 2009 Artikel i Økonomisk Ugebrev

30. september 2009 Capinordic Arena

19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009

19. november 2009 Nedskrivninger og emission

1. december 2009 Ændring i koncerndirektionen

3. december 2009 Ekstraordinær generalforsamling

11. december 2009 Fuldstændige forslag – ekstraordinær generalforsamling

18. december 2009 Fuldmagter

21. december 2009 Finanskalender

21. december 2009 Ekstraordinær generalforsamling

7. januar 2010 FCK Håndbold A/S

28. januar 2010 Artikel i morgenavisen Jyllands-posten

22. februar 2010 Flemming Østergaard genopstiller ikke

26. februar 2010 Meddelelser om FCK Håndbold og arenaen ved PARKEN

Finanskalender og forventede selskabsmeddelelser i 2010

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer på nuværende tidspunkt at udsende følgende selskabsmeddelelser m.v. i 2010

Dato Indhold

26. februar 2010 Årsrapport 2009

26. februar 2010 Indstilling af nyt bestyrelsesmedlem

Marts/april 2010 Offentliggørelse af prospekt i forbindelse med emission med fortegningsret

23. april 2010 Ordinær generalforsamling

10. maj 2010 Delårsrapport, 1. kvartal 2010

30. august 2010 Delårsrapport, 2. halvår 2010

29. november 2010 Delårsrapport, 3. kvartal 2010


Regnskabsberetning

Indtægter

De samlede indtægter før dagsværdiregulering af investeringsejendomme

udgør 1,8 mia. i 2009 mod 1,6 mia. kr. i 2008.

Indtægterne er påvirket af fald i indtægterne fra salg af feriehuse,

561 mio. kr i 2009 mod 629 mio. kr. i 2008, mens stigningen

kan henføres til især følgende forhold:

• Stigningen i entré, TV- og præmieindtægter kan henføres til

F.C. Københavns deltagelse i UEFA Europa League via den

økonomisk attraktive play-off kamp til UEFA Champions League,

det danske mesterskab samt finalen i pokalturneringen

(Ekstra Bladet Cup).

• Den positive udvikling i indtægter fra samarbejdspartnere kan

bl.a. henføres til det vundne danske mesterskab samt sejr i

pokalturneringen (bonusser m.v.).

• PARKEN Venues bidrager i væsentligt omfang til stigningen i

F&B og konferencecenter med dets 41 arrangementer i 2009

sammenholdt med 34 i 2008.

• Åbningen af Lalandia i Billund i april 2009 bidrager ligeledes

positivt til F&B. Året 2009 er det første driftsår for Lalandia i

Billund (8 mdr.).

• Stigningen i provisioner m.v. kan ligeledes henføres til åbningen

af Lalandia i Billund (provisioner fra feriehusudlejning).

• fitness dk bidrog med en stigning i medlemskontingenterne

bl.a. som følge af en generel prisstigning på medlemskontingentet.

• Lejeindtægter fra udlejningsejendomme er i 2009 på niveau

med 2008.

• Andre indtægter er steget som følge af salg i fitness dk af

merchandise m.v.

Der er i 2009 foretaget værdiregulering af investeringsejendomme

med -38 mio. kr. (0 kr. i 2008).

Påvirkningen på årets resultat fra salg af feriehuse i 2009 og

2008 kan vises som følger:

t.kr.

Regnskabsberetning | Årsrapport 2009 | PARKEN | 35

2009 2008 I alt

Indtægter 560.504 628.782 1.189.286

Omkostninger

Avance ved salg

402.677 487.199 889.876

af feriehuse 157.827 141.583 299.410

Antal huse leveret 334 393 727

Der er solgt yderligere 34 feriehuse, som leveres og indtægtsføres

i 2010, hvorefter 761 feriehuse er leveret.

Eksterne omkostninger, personaleomkostninger og

af­ og nedskrivninger

I store træk følger udviklingen i eksterne omkostninger og personaleomkostninger

udviklingen i aktivitet og omsætning, idet dog

følgende forhold skal fremhæves:

• I eksterne omkostninger indgår vareforbrug i forbindelse med

salg af fritidshuse i Lalandia i Billund i 2009 med 402,7 mio.

kr. mod 487,2 mio. kr. i 2008.

• Stigningen i personaleomkostninger kan primært henføres til

åbningen af Lalandia i Billund. I 2009 har koncernen i gennemsnit

beskæftiget 983 medarbejdere mod 764 i 2008.

• Der er en stigning i afskrivninger i 2009 sammenholdt med

2008, hvilket kan henføres til ibrugtagningen af byggerierne i

PARKEN og Lalandia i Billund og i Rødby.

Amortiseringer

Amortiseringer er i 2009 på niveau med 2008.

Særlige poster

Særlige poster udgør i 2009 -242,9 mio. kr. mod 13,8 mio. kr. i

2008.

Særlige poster i 2009 kan henføres til nedskrivninger på goodwill,

ejendomme, nedskrivning af aktiverede projektomkostninger,

nedskrivning af aktiver i forbindelse med afvikling af aktiviteter

samt hensættelse til huslejeforpligtelser.

Særlige poster i 2008 var en nettoindtægt, som vedrørte salg

af dattervirksomhed (Billetlugen A/S), nedskrivning af ejendom

samt betaling for afståelse af lejemål.

Der henvises i øvrigt til koncernregnskabets note 10.


36 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Regnskabsberetning

Resultat af transferaktiviteter

I 2009 udgør transferindtægter 10,3 mio. kr. mod 59,5 mio. kr. i

2008, hvilket udtrykker, at F.C. København i 2009, som flertallet

af europæiske klubber, havde vanskeligt ved at afhænde spillere

på et meget stille transfermarked. Med et niveau for amortiseringer

på 82,8 mio. kr. i 2009 sammenholdt med 56,9 mio. kr. i

2008, førte det samlet set til et resultat af transferaktiviteter på

-86,4 mio. kr. mod -18,5 mio. kr. i 2008.

Finansielle poster

Finansielle omkostninger, netto, udgør 93,1 mio. kr. i 2009 mod

121,7 mio. kr. i 2008. I 2008 var indeholdt en negativ dagsværdiregulering

af renteswaps med 63,9 mio. kr. I 2009 udviklede

dagsværdien sig negativt, netto, med 2,7 mio. kr. Hvis der isoleres

for udviklingen i dagsværdien af renteswaps, er de finansielle omkostninger,

netto, øget med 32,6 mio. kr. i forhold til 2008. Stigningen

kan primært henføres til koncernens rentebærende gæld,

som i 2009 gennemgående lå på et højere niveau end i 2008.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat er i 2009 en indtægt mod en udgift i 2008.

Den effektive skatteprocent for 2009 er 3,2 % mod 27,9% i 2008.

Den effektive skatteprocent i 2009 er påvirket af, at der ikke er

skattemæssigt fradrag for størstedelen af de særlige poster, der

er beskrevet i koncernregnskabets note 10.

Årets resultat

I 2009 udgør årets resultat -239,0 mio. kr. mod 33,6 mio. kr. i

2008. Årets resultat er væsentligt påvirket af særlige poster som

beskrevet ovenfor.

Balance

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver er faldet med 233,5 mio. kr. til 416,6 mio.

kr. pr. 31. december 2009. Den væsentligste årsag hertil er

nedskrivning af goodwill med 163,8 mio. kr., som er nærmere

beskrevet i koncernregnskabets note 15. Derudover udgøres

faldet primært af en nettoreduktion i kontraktrettigheder på 62,9

mio. kr.

Det væsentligste immaterielle aktiv er goodwill på 288,5 mio. kr.,

som primært hidrører fra købene af fitness dk og Lalandia A/S

(Lalandia i Rødby). Goodwillværdierne er undergået en værdiforringelsestest,

der er nærmere beskrevet i koncernregnskabets

note 15.

Materielle aktiver

Materielle aktiver udgør pr. 31. december 2,1 mia. kr. mod 1,6

mia. kr. pr. 31. december 2008. Stigningen på 0,5 mia. kr. kan

i det væsentligste henføres til færdiggørelsen af byggerierne i

PARKEN (ny tribune indgår i Grunde og bygninger mens de to

nye kontortårne primært indgår i investeringsejendomme) samt

færdiggørelsen af Aquadome og aktivitetscentret i Lalandia i Billund

samt biografer og udendørs pool i Lalandia i Rødby.

Investeringsejendomme er i 2009 værdireguleret med -38 mio. kr.,

mens grunde og bygninger er nedskrevet med 12 mio. kr. I alt er

bygninger således nedskrevet med 50 mio. kr.

I materielle aktiver under opførsel og forudbetalinger for materielle

aktiver indgik pr. 31. december 2008 i alt 32,9 mio. kr. vedrørende

den påtænkte arena ved PARKEN. Med udgangspunkt

i usikkerhed omkring såvel gennemførsel som udformning af det

skitserede arenaprojekt ved PARKEN, besluttede bestyrelsen i

2009 at nedskrive aktiverede projektomkostninger til byggerådgivere

m.v., idet værdien svarende til kostprisen for grundstykket, 9

mio. kr., dog fortsat indgår som aktiveret projektomkostning.

Andre langfristede aktiver

Andre langfristede aktiver pr. 31. december 2009, som udgør

34,3 mio. kr., er på niveau med 31. december 2008.

Kortfristede aktiver

Kortfristede aktiver pr. 31. december 2009 udgør 393,8 mio. kr.,

hvilket er et fald på 558,8 mio. kr. i forhold til 31. december 2008.

Faldet kan væsentligst henføres til omklassificering af aktiver bestemt

for salg til investeringsejendomme (se koncernregnskabets

note 21), et fald i varebeholdninger (kostprisen pr. 31. december

2008 for feriehuse leveret i 2009) samt et fald i andre tilgodehavender

som følge af, at der i 2009 er frigivet et depot på 171 mio.

kr., som pr. 31. december 2008 var deponeret til fordel for de nye

feriehusejere i Lalandia i Billund (beløbet blev frigivet i forbindelse

med åbningen af Aquadome i Lalandia i Billund).

Forpligtelser

Koncernens nettorentebærende gæld udgør pr. 31. december

2009 i alt 1,9 mia. kr., hvilket er på niveau med 31. december

2008. Der henvises til koncernregnskabets note 25.

Egenkapital

Koncernens egenkapital inklusive minoritetsinteresser pr. 31. december

2009 udgør 318,5 mio. kr. mod 551,2 mio. kr. pr. 31.

december 2008. Den gennemsnitlige egenkapital blev forrentet

med -55% sammenholdt med 5,5% i 2008.

Egenkapitalandelen pr. 31. december 2009 udgør 10,9% mod

17,2% pr. 31. december 2008.

Minoritetsinteresser pr. 1. januar 2009 udgjordes af minoritetsandel

i dattervirksomheden Global Goal ApS. Global Goal Aps’

resultat i 2009 medførte, at minoritetsinteressernes andel af

egenkapitalen blev reduceret til 0 kr. I 2010 er Global Goal Aps

afhændet uden resultateffekt.

Pengestrømme

Driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet er steget fra -8,9 mio. kr. i 2008

til 584,8 mio. kr. i 2009.

Pengestrømme er positivt påvirket af 511,7 mio. kr. (-42,6 mio. kr.

i 2008) fra salg af feriehuse.

Investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet er faldet fra 751,9 mio. kr.

i 2008 til 579,7 mio. kr. i 2009.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet er negativt påvirket af

pengestrømme til byggeaktiviteter i PARKEN, Billund (feriecenter


og Aquadome) og Lalandia i Rødby samt køb af immaterielle aktiver

på 26,9 mio. kr. (se koncernregnskabets note 33).

Finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er faldet fra 782,3 mio. kr.

i 2008 til 44,9 mio. kr. i 2009, og er udtryk for et nettofald.

Faldet er primært et resultat af, at der i 2008 blev optaget lån hos

kreditinstitutter på 916,6 mio. kr. mod 85,8 mio. kr. i 2009, mens

stigningen er et resultat af, at der 2008 blev foretaget køb af

egne aktier for 125,3 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. i 2009.

Moderselskabet

Indtægter

De samlede indtægter før dagsværdiregulering af investeringsejendomme

udgør 240,9 mio. kr. i 2009 mod 200,2 mio. kr. i

2008. Følgende forhold kan fremhæves:

• Stigningen i entré, TV- og præmieindtægter kan især henføres

til F.C. Københavns deltagelse i UEFA Europa League via den

økonomisk attraktive play-off kamp til UEFA Champion League,

det danske mesterskab samt finalen i pokalturneringen

(Ekstra Bladet Cup).

• Den positive udvikling i indtægter fra samarbejdspartnere kan

bl.a. henføres til det vundne danske mesterskab samt sejr i

pokalturneringen (bonusser m.v.).

• Lejeindtægter fra udlejningsejendomme er i 2009 på niveau

med 2008.

Der er foretaget værdiregulering af investeringsejendomme i

2009 med -38 mio. kr. (0 kr. i 2008).

Eksterne omkostninger, personaleomkostninger og

af­ og nedskrivninger

Udviklingen i eksterne omkostninger og personaleomkostninger

følger udviklingen i aktivitet og omsætning.

Der er en stigning i af- og nedskrivninger i 2009 sammenholdt

med 2008, hvilket kan henføres til ibrugtagningen af byggeriet

i PARKEN.

Regnskabsberetning | Årsrapport 2009 | PARKEN | 37

Resultat af transferaktiviteter

I 2009 udgør transferindtægter 10,3 mio. kr. mod 59,5 mio. kr. i

2008, hvilket udtrykker, at F.C. København i 2009, som flertallet

af europæiske klubber, havde vanskeligt ved at afhænde spillere

på et meget stille transfermarked. Med et niveau for amortiseringer

på 81,9 mio. kr. i 2009 sammenholdt med 56,2 mio. kr. i

2008, førte det samlet set til et resultat af transferaktiviteter på

-85,4 mio. kr. mod -17,6 mio. kr. i 2008.

Særlige poster

Særlige poster udgør i 2009 -240,9 mio. kr. mod 22,2 mio. kr. i

2008.

Særlige poster i 2009 kan henføres til nedskrivninger på kapitalandele

og ejendomme, aktiverede projektomkostninger samt

hensættelse til huslejeforpligtelser. Særlige poster i 2008 var en

nettoindtægt, som kan henføres til salg af dattervirksomhed (Billetlugen

A/S).

Der henvises i øvrigt til regnskabets note 9.

Finansielle poster

Finansielle omkostninger, netto, udgør 79,2 mio. kr. i 2009 mod

86,1 mio. kr. i 2008. I 2008 var indeholdt en negativ udvikling

i dagsværdien af renteswaps på 40,5 mio. kr. I 2009 udviklede

dagsværdien sig negativt, netto, med 7,9 mio. kr. Hvis der isoleres

for udviklingen i dagsværdien af renteswaps, er de finansielle

omkostninger, netto, øget med 25,7 mio. kr. i forhold til

2008. Stigningen kan primært henføres til selskabets rentebærende

gæld, som i 2009 gennemgående lå på et højere niveau

end i 2008.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat er i 2009 og 2008 en indtægt.

Den effektive skatteprocent er 11,5% i 2009 sammenholdt med

20,4% i 2008. Den effektive skatteprocent i 2009 er påvirket af,

at der ikke er skattemæssigt fradrag på den væsentligste del af

de særlige poster, der er beskrevet i regnskabets note 9.

Årets resultat

I 2009 blev resultatet -388,0 mio. kr. mod -63,7 mio. kr. i 2008.

Årets resultat er væsentligt påvirket af særlige poster som beskrevet

ovenfor.


38 | PARKEN | Årsrapport 2009

Med åbningen af Lalandia i Billund

befæstede Lalandia sin position som

markedsleder på det skandinaviske

marked for ferie- og

aktivitetscentre


Årsrapport 2009 | PARKEN | 39


40 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Koncern regnskab

1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

t.kr.

Note 2009 2008

Nettoomsætning 2,3 1.752.192 1.597.904

Værdiregulering af investeringsejendomme 4 -38.000 0

Indtægter i alt 1.714.192 1.597.904

Eksterne omkostninger 5,6 990.804 978.578

Personaleomkostninger 7 459.091 378.444

Afskrivninger 9 83.328 62.962

Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster 180.969 177.920

Amortiseringer 9 5.378 4.982

Resultat af transferaktiviteter 8,9 -86.412 -18.453

Særlige poster 9,10 -242.955 13.827

Primært resultat -153.776 168.312

Finansielle poster

Finansielle indtægter 11 15.187 3.525

Finansielle omkostninger 12 108.251 125.206

Finansielle poster i alt -93.064 -121.681

Resultat før skat -246.840 46.631

Skat af årets resultat 13 -7.826 13.005

Årets resultat -239.014 33.626

Fordeles således:

Aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S -238.821 30.417

Minoritetsinteresserne -193 3.209

-239.014 33.626

Resultat pr. aktie 14

Resultat pr. aktie (EPS) a 20 kr. -100,93 12,78

Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) a 20 kr. -100,93 12,47


Totalindkomstopgørelse

t.kr.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 41

2009 2008

Årets resultat -239.014 33.626

Anden totalindkomst

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Årets værdiregulering 290 290

Skat af anden totalindkomst -73 -72

Anden totalindkomst efter skat 217 218

Totalindkomst i alt -238.797 33.844

Fordeles således:

Aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S -238.604 30.635

Minoritetsinteresser -193 3.209

-238.797 33.844


42 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Balance

t.kr.

Note 2009 2008

AKTIVER

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver 15

Goodwill 288.534 452.367

Lejeret 0 609

Kontraktrettigheder 115.554 178.419

Patenter og varemærker 0 1.657

Andre immaterielle aktiver 12.594 17.202

416.682 650.254

Materielle aktiver 16

Investeringejendomme 428.836 0

Grunde og bygninger 1.366.505 613.780

Indretning af lejede lokaler 56.789 59.326

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 202.018 122.769

Materielle aktiver under opførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 13.225 764.135

2.067.373 1.560.010

Andre langfristede aktiver

Deposita 18.373 17.850

Udskudt skat 23 3.063 3.758

Andre langfristede aktiver 17 5.445 5.445

Andre kapitalandele 18 7.500 7.500

34.381 34.553

Langfristede aktiver i alt 2.518.436 2.244.817

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 19 106.147 315.647

Tilgodehavender 20 96.914 291.604

Periodeafgrænsningsposter 9.086 15.601

Værdipapirer 18 9.000 7.950

Likvide beholdninger 172.607 122.554

393.754 753.356

Aktiver bestemt for salg 21 0 199.227

Kortfristede aktiver i alt 393.754 952.583

AKTIVER I ALT 2.912.190 3.197.400


Balance

t.kr.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 43

Note 2009 2008

PASSIVER

Egenkapital 22

Aktiekapital 49.376 49.376

Overkurs fra emission 279.411 279.411

Reserve for sikringstransaktioner -917 -1.134

Reserve for valutakursreguleringer -928 -928

Reserve for egne aktier -128.443 -128.183

Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver 0 46.222

Overført resultat 119.956 306.259

Aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S’ andel af egenkapitalen 318.455 551.023

Minoritetsinteresser 0 193

Egenkapital i alt 318.455 551.216

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Udskudt skat 23 112.412 126.319

Hensatte forpligtelser 24 47.345 35.736

Kreditinstitutter 25 1.016.336 1.114.301

Anden gæld 26 79.161 75.905

Deposita 4.100 1.042

Langfristede forpligtelser i alt 1.259.354 1.353.303

Kortfristede forpligtelser

Hensatte forpligtelser 24 13.973 11.331

Kreditinstitutter 25 1.101.007 964.921

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 27 170.328 259.690

Selskabsskat 5.842 7.038

Periodeafgrænsningsposter 28 43.231 43.316

1.334.381 1.286.296

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 29 0 6.585

Kortfristede forpligtelser i alt 1.334.381 1.292.881

Forpligtelser i alt 2.593.735 2.646.184

PASSIVER I ALT 2.912.190 3.197.400


44 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Egenkapitalopgørelse

t.kr.

Koncern

Aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S

Reserve

Reserve Reserve for dags-

for for valu- værdi på

Overkurs sikrings- takurs Reserve investe- Fore- Minori-

Aktie- fra trans- regu- for egne rings- Overført slået tetsinte-

kapital emission aktioner lering aktier aktiver resultat udbytte I alt resser I alt

Egenkapital 1. januar 2008 49.376 345.021 -1.352 -156 -68.519 46.222 259.558 0 630.150 34.408 664.558

Egenkapitalbevægelser i 2008:

Årets totalindkomst 0 0 218 0 0 0 30.417 0 30.635 3.209 33.844

Køb af egne aktier 0 0 0 0 -266.395 0 0 0 -266.395 0 -266.395

Salg af egne aktier 0 -20.472 0 0 161.593 0 0 0 141.121 0 141.121

Afgang af egne aktier 0 -45.138 0 0 45.138 0 0 0 0 0 0

Aktiebaseret vederlæggelse

Valutakursregulering, lån til

0 0 0 0 0 0 11.200 0 11.200 0 11.200

dattervirksomheder 0 0 0 -772 0 0 0 0 -772 0 -772

Skat, egne aktier 0 0 0 0 0 0 5.084 0 5.084 0 5.084

Afgang minioriteter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.424 -37.424

Egenkapitalbevægelser i

2008 i alt 0 -65.610 218 -772 -59.664 0 46.701 0 -79.127 -34.215 -113.342

Egenkapital

31. december 2008 49.376 279.411 -1.134 -928 -128.183 46.222 306.259 0 551.023 193 551.216

Egenkapitalbevægelser i 2009:

Overført 0 0 0 0 0 -46.222 46.222 0 0 0 0

Årets totalindkomst 0 0 217 0 0 0 -238.821 0 -238.604 -193 -238.797

Køb af egne aktier 0 0 0 0 -260 0 0 0 -260 0 -260

Aktiebaseret vederlæggelse

Egenkapitalbevægelser i

0 0 0 0 0 0 6.296 0 6.296 0 6.296

2009 i alt 0 0 217 0 -260 -46.222 -186.303 0 -232.568 -193 -232.761

Egenkapital

31. december 2009 49.376 279.411 -917 -928 -128.443 0 119.956 0 318.455 0 318.455


Pengestrømsopgørelse

t.kr.

Note 2009 2008

12 mdr. 12 mdr.

Nettoomsætning 1.752.191 1.597.904

Omkostninger -1.446.254 -1.368.533

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital 31 305.937 229.371

Ændring i driftskapital 32 375.307 -180.725

Pengestrøm fra primær drift 681.244 48.646

Renteindtægter, betalt 8.901 3.095

Renteomkostninger, betalt -99.366 -60.350

Pengestrøm fra ordinær drift 590.779 -8.609

Betalt selskabsskat -5.961 -336

Pengestrøm fra driftsaktivitet 584.818 -8.945

Køb af immaterielle aktiver -28.569 -123.714

Salg af immaterielle aktiver 10.338 59.508

Køb af materielle aktiver -536.884 -624.218

Salg af materielle aktiver 2.393 1.036

Køb af dattervirksomheder og aktiviteter 33 0 0

Køb af minoritetsinteresser 33 -26.940 -16.056

Køb af andre kapitalandele 33 0 -7.500

Salg af dattervirksomheder og aktiviteter 33 0 -41.000

Pengestrøm til investeringsaktivitet -579.662 -751.944

Fremmedfinansiering:

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -48.421 -22.330

Øvrige langfristede gældsforpligtelser 7.768 13.280

Optagelse af gæld til kreditinstitutter 85.810 916.634

Aktionærerne:

Køb af egne aktier -260 -266.395

Salg af egne aktier 0 141.121

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 44.897 782.310

Årets pengestrøm 50.053 21.421

Likvider, primo 122.554 101.133

Likvider, ultimo 172.607 122.554

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 45

Pengestrømme fra driftsaktivitet er i 2009 positivt påvirket med 511,7 mio. kr (-42,6 mio. kr. i 2008) fra salg af feriehuse.


46 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Oversigt over noter til

koncernregnskabet

Note

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

2 Segmentoplysninger

3 Nettoomsætning

4 Værdiregulering af investeringsejendomme

5 Eksterne omkostninger

6 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

7 Personaleomkostninger

8 Resultat af transferaktiviteter

9 Af- og nedskrivninger samt amortiseringer

10 Særlige poster

11 Finansielle indtægter

12 Finansielle omkostninger

13 Skat

14 Resultat pr. aktie

15 Immaterielle aktiver

16 Materielle aktiver

17 Andre langfristede aktiver

18 Andre kapitalandele og værdipapirer

19 Varebeholdninger

20 Tilgodehavender

21 Aktiver bestemt for salg

22 Aktiekapital

23 Udskudt skat

24 Hensatte forpligtelser

25 Kreditinstitutter

26 Anden gæld

27 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

28 Periodeafgrænsningsposter

29 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg

30 Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser

31 Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital

32 Ændring i driftskapital

33 Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter m.v.

34 Renterisici m.v. samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter

35 Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med

disse

36 Bestyrelse og direktion

37 Efterfølgende begivenheder

38 Anvendt regnskabspraksis

39 Ny regnskabsregulering


Noter

Note 1, Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Regnskabsmæssige vurderinger

vedrørende koncernregnskabet

Kapitalforhold

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt under forudsætning

om fortsat drift. Ledelsens vurdering heraf er baseret på,

at koncernen disponerer over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab

til understøttelse af koncernens daglige drift, betaling af

koncernens økonomiske forpligtelser samt implementering af

koncernens strategiplan, herunder planlagte investeringer. Likviditetsberedskabet

er opgjort efter foreliggende bestyrelsesgodkendte

drifts- og likviditetsbudgetter for koncernen og omfatter

nettoprovenu fra den planlagte aktieemission samt låneramme

i ny bankaftale indgået i februar 2010 med koncernens hovedbankforbindelse,

herunder tilhørende gældsafviklingsplan.

Driftsbudgettet

For 2010 forventes et resultat før dagsværdiregulering af renteswaps

og skat i niveauet -100 mio. kr. For 2011 forventes et

positivt resultat før dagsværdiregulering af renteswaps og skat.

De væsentligste skøn og forudsætninger for forventningerne til

drifts- og likviditetsbudgettet er beskrevet i nedenstående afsnit

om skønsmæssig usikkerhed vedrørende regnskabsposter.

Aktieemission

Som besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 21. december

2009 er bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre en aktieemission

på op til nominelt 200 mio. kr. fordelt på aktier á 20 kr.

pr. stk. Aktieemissionen, med et forventet bruttoprovenu på 500

mio. kr., er under visse betingelser fuldt garanteret af selskabets 3

største aktionærer samt hovedbankforbindelsen. Aktieemissionen

planlægges gennemført i marts 2010 og 90 % af nettoprovenuet

forventes i henhold til den ny bankaftale at blive anvendt til nedbringelse

af nuværende gæld til hovedbankforbindelsen.

Bankaftale

Lånerammen i den nye bankaftale udgør 1.407 mio. kr. efter nedbringelse

med 90 % af aktieemissionens nettoprovenu over for

hovedbankforbindelsen.

Lånerammen består af bankfaciliteter og realkreditlån som følger:

• 5 års committet revolverende kreditfacilitet på 250 mio. kr.

• Lån, som afdrages fra 2012-2015, på 387 mio. kr.

• 20-årige realkreditlån, som indeholder 5 års afdragsfrihed, på

i alt 770 mio. kr.

Der er til bankaftalen knyttet en ejerskabsbestemmelse, der berettiger

hovedbankforbindelsen til at opsige bankaftalen, såfremt

en ny storaktionær forskellig fra de nuværende storaktionærer, direkte

eller indirekte, opnår kontrol med selskabet alene eller sammen

med en eller flere af de eksisterende storaktionærer. Der er

derudover ikke knyttet særlige betingelser til bankaftalen ud over

sikkerhedsstillelser svarende til det i note 30 anførte.

Den ny bankaftale, som er nødvendig for koncernens likviditetsberedskab,

er betinget af gennemførelse af den planlagte

aktieemission og den omtalte nedbringelse af nuværende gæld

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 47

til hovedbankforbindelsen. Det er bestyrelsens og direktionens

vurdering, at aktieemissionen gennemføres som planlagt, og

at forudsætningerne for bankaftalen vil blive opfyldt, således at

aktie emissionen og den nye bankaftale vil sikre koncernen et tilfredsstillende

kapitalberedskab.

Det er bestyrelsen og direktionens vurdering, at likviditetsberedskabet

på baggrund af ovenstående er tilstrækkeligt for moderselskabet

og koncernen for 2010, og det anses derfor for velbegrundet

at lægge going concern-forudsætningen til grund for

regnskabsaflæggelsen for 2009.

Skønsmæssig usikkerhed vedrørende

regnskabsposter

Måling af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser

er baseret på skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder

påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen.

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen,

foretages bl.a. for langfristede aktivers levetid, pengestrømme fra

investeringer samt tilhørende diskonteringssatser, salgsværdier,

hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser.

De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske

erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige

efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og

uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller

unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan

opstå. Endvidere er koncernen underlagt risici og usikkerheder

som ikke kan kontrolleres og føre til, at de faktiske resultater afviger

fra disse skøn. Der er i noterne oplyst om forudsætninger om

fremtiden og andre skønsmæssige usikkerheder på balancedagen,

hvor der er betydelig risiko for ændringer, der kan føre til en

væsentlig regulering af den regnskabsmæssige værdi af aktiver

eller forpligtelser inden for det næste regnskabsår.

Skøn anvendt ved måling af regnskabsposterne goodwill og investeringsejendomme

vurderes, at være af særlig betydning for

koncernregnskabet.

Ændring i foretagne skøn

De foretagne skøn vurderes og opdateres løbende, såfremt der

indtræffer ændringer i de forudsætninger, der lå til grund herfor

eller på baggrund af ny viden, efterfølgende begivenheder og tilsvarende.

På baggrund heraf foretager bestyrelse og direktion

vurdering af nedskrivningsbehov. I 2009 er følgende væsentlige

skøn ændret:

• Den negative makroøkonomiske udvikling, der er fortsat i 2009,

forventes at præge 2010. Endvidere er markedet for fitness

præget af skærpet konkurrence og prispres. Begge faktorer har

medvirket til, at goodwill vedrørende fitness dk på baggrund af

værdiforringelsestest er nedskrevet med 160 mio. kr.

• Den negativt prægede konjunktur har endvidere påvirket markedet

for udlejning af kontorarealer. Ledelsen har på den baggrund

vurderet det nødvendigt, at ændre skøn vedrørende forventet

tomgangsperiode for egne udlejningsarealer samt tidligere afhændede

kontorarealer solgt med lejegaranti. Konsekvensen


48 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 1, Regnskabsmæssige skøn og vurderinger (fortsat)

heraf har været nedskrivning af værdien af egne kontorarealer

samt kontorarealer til udlejning med i alt 50 mio. kr. Endvidere

er indregnet lejegarantiforpligtelse vedrørende tomme arealer i

solgt ejendom med 11 mio. kr.

Bortset herfra er der ikke sket ændring i væsentlige skøn i 2009.

Væsentlige skøn og vurderinger anvendt i

årsrapporten.

Anvendte diskonteringsfaktorer og vækstrater

I diskonteringsfaktoren, anvendt ved tilbagediskontering af frie

pengestrømme, indgår skøn, som skal udtrykke den underliggende

indtjeningsrisiko for det pågældende aktiv.

Værdiforringelsestest af goodwill og tilhørende

nettoaktiver

Såfremt der er indikation på et nedskrivningsbehov på grund af

ændring i væsentlige forudsætninger, eller senest i forbindelse

med aflæggelse af koncernregnskabet, opdateres nedskrivningstest

af koncernens pengestrømsfrembringende enheder, som

goodwillen knytter sig til. I det omfang værdien af goodwill og

øvrige nettoaktiver i den pågældende del af virksomheden overstiger

de tilbagediskonterede nettopengestrømme foretages

nedskrivning af goodwill og om nødvendigt øvrige driftsaktiver.

For specifikke oplysninger om de foretagne værdiforringelsestests

vedrørende goodwill henvises til koncernregnskabets note 15.

Som følge af den foretagne nedskrivning af goodwill vedrørende

fitness dk knytter der sig særlig risiko til skøn vedrørende denne

virksomhed, da en negativ ændring i forudsætningerne som udgangspunkt

vil medføre et nedskrivningsbehov.

Ikke-finansielle aktiver

Væsentlige ikke-finansielle aktiver omfatter PARKEN (tribune,

stadion og egne kontorarealer), Lalandia i Billund, kontorarealer

til udlejning (investeringsejendomme) samt kontraktrettigheder

på fodboldspillere. De væsentligste skøn og forudsætninger herfor

kan beskrives således:

Stadion/kontraktrettigheder på fodboldspillere/egne kontorarealer

og driftsaktiver

Værdiansættelse af stadion, egne kontorarealer, driftsaktiver og

kontraktrettigheder på fodboldspillere baseres generelt på, at

2010 bliver et dårligere år end 2009. De sportslige forudsætninger

er bl.a. baseret på opnåelse af (minimum) en 2. plads i

SAS-Ligaen, årlig deltagelse i europæisk fodbold samt minimum

én kvalifikation til UEFA Champions League senest i 2014. Fra

2011 forudsættes bedre samfundsøkonomiske konjunkturer og

indtægter på niveau med 2009 og stigende inden for sport og

arrangementer.

Levetiden for stadion og egne kontorarealer svarer til restperioden

indtil tidspunktet for hjemfaldspligt.

Lalandia i Billund

Værdisættelse af Lalandia i Billund er særligt knyttet til skøn i antal

solgte boligdøgn, antal besøgende og tilkøb pr. besøgende.

Forudsætningerne i værdiansættelsen er baseret på, at Lalandia i

Billund er nyopført med 8 måneders drift i 2009, således at 2010

omfatter 12 måneders drift, udbygget udlejningskapacitet og et

generelt bedre kendskab til feriecentret og dermed en betydelig

vækst i omsætningen.

Kontorarealer til udlejning (investeringsejendomme)

Investeringsejendomme omfatter investeringer i ejendomme med

det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende

driftsafkast ved udlejning og/eller kapitalgevinst ved videresalg.

Finanskrisen har skabt usikkerhed om den nugældende

dagsværdi for investeringsejendomme. Endvidere er udlejningsmarkedet

generelt præget af dårlige betingelser, hvor der konstateres

overudbud af kontorarealer, hvilket medvirker til pres på

udlejningspriserne. Investeringsejendomme måles til dagsværdi

opgjort ved beregnede kapitalværdier for de forventede fremtidige

pengestrømme indtil tidspunktet for hjemfaldspligt ved brug af

DCF modellen.

Til at understøtte den beregnede kapitalværdi er indhentet en

ekstern mæglervurdering fra Sadolin & Albæk. Mæglervurderingen,

der i al væsentlighed er baseret på samme principper som

den interne DCF-model, angiver en værdi, der er på niveau med

den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2009. Væsentlige

skøn og forudsætninger i den internt beregnede kapitalværdi

omfatter:

• Tomgang, hvor den nuværende tomgang forventes afviklet

over en 3-årig periode og herefter med en mindre konstant

tomgangsfaktor.

• Lejepriser der modsvarer kontorarealernes stand og placering,

og i øvrigt et lejeniveau der følger den generelle prisudvikling.

• Diskonteringssats for kontorarealer i København, hvor sammenligninger

med sammenlignelige ejendomme indikerer et

niveau mellem 5,75% – 6,50%, hvor værdiansættelsen af

PARKEN’s kontorarealer er baseret på en diskonteringssats på

6,0% – 6,2%.

• Skattefordel på grund af særlige skatteafskrivningsregler for

hjemfaldspligtige ejendomme.

• Såfremt et eller flere af kontortårnene sælges separat effektueres

visse offentlige afgifter og forøger driftsomkostningerne,

hvilket værdiansættelsen er baseret på.

Anvendt regnskabspraksis

Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager

ledelsen vurderinger, ud over skønsmæssige vurderinger,

som kan have væsentlig indvirkning på de i koncernregnskabet

indregnede beløb. I 2009 har ledelsen foretaget sådanne vurderinger,

vedrørende nedenstående forhold.

Indtæger fra salg af feriehuse

Indregning og præsentation af solgte feriehuse er vurderet under

hensyntagen til transaktionernes karakter og tilknytning til koncernens

hovedaktiviteter, antal samt perioden de strækker sig


Noter

Note 1, Regnskabsmæssige skøn og vurderinger (fortsat)

over (gennemførte og planlagte). Ledelsen har på baggrund heraf

vurderet, at salg af feriehuse er relateret til koncernens primære

drift og indregnet transaktionerne i Omsætning og Eksterne omkostninger

(bruttoværdier), fremfor i Andre driftsindtægter (netto),

som omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens

hovedaktiviteter.

Særlige poster

Indregning og præsentation af særlige poster er vurderet under

hensyntagen til posternes art, hyppighed, om posterne direkte er

knyttet til den ordinære daglige drift samt deres likviditetsmæssige

effekt. Posterne kan være tilbagevendende, men klassifikationen

skal ultimativt medvirke til, at øge muligheden for sammen-

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 49

ligneligheden af de enkelte år. Poster der er vurderet af særlig

karakter fremgår af koncernregnskabets note 10 og årsregnskabets

note 9.

Klassifikation af egne kontorarealer og kontorarealer til udlejning

Klassifikationen af kontorarealer vedrørende koncernens kontortårne

er foretaget pr. etage, eftersom de enkelte etager principielt

kan afhændes individuelt. Forholdet mellem den interne og eksterne

udlejningsandel definerer om en etage klassificeres som et

investeringsaktiv, der indregnes som ovenfor beskrevet eller som

bygning, hvor indregningen foretages til anskaffelsespris, som afskrives

over perioden indtil hjemfaldspligt.


50 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 2

t.kr.

Rappor-

Kontor- terings-

ejen- PARKEN pligtige

Sport domme Venues Lalandia Fitness segmenter

Segmentoplysninger 2009:

Omsætning til eksterne kunder 210.743 18.003 161.427 905.844 454.893 1.750.910

Intern omsætning mellem segmenter 16.440 0 6.038 0 0 22.478

Værdiregulering af investeringsejendomme 0 -38.000 0 0 0 -38.000

Segmentomsætning 227.183 -19.997 167.465 905.844 454.893 1.735.388

Eksterne omkostninger 62.317 1.413 100.430 571.715 258.689 994.564

Personaleomkostninger 119.165 0 40.998 148.573 136.284 445.020

Afskrivninger 17.076 2.209 2.341 26.604 35.046 83.276

Resultat før amortiseringer, transferaktiviteter

og særlige poster 28.625 -23.619 23.696 158.952 24.874 212.528

Amortiseringer 0 0 0 0 5.217 5.217

Transferaktiviteter -86.412 0 0 0 0 -86.412

Særlige poster

Segmentresultat før

0 -12.000 -767 0 -172.695 -185.462

finansiering og skat -57.787 -35.619 22.929 158.952 -153.038 -64.563

Segmentaktiver 786.154 511.292 21.833 1.213.184 366.194 2.898.657

Anlægsinvesteringer i året 177.192 127.462 3.551 183.638 15.757 507.600

Segmentforpligtelser 98.651 8.708 23.621 82.742 73.907 287.629

Segmentoplysninger 2008:

Omsætning til eksterne kunder 170.294 17.197 119.787 860.413 425.583 1.593.274

Intern omsætning mellem segmenter 16.380 0 8.150 0 0 24.530

Segmentomsætning 186.674 17.197 127.937 860.413 425.583 1.617.804

Eksterne omkostninger 55.443 886 86.335 598.460 235.891 977.015

Personaleomkostninger 100.577 0 36.677 92.936 133.177 363.367

Afskrivninger 11.559 2.268 2.722 11.780 34.565 62.894

Resultat før amortiseringer, transferaktiviteter

og særlige poster 19.095 14.043 2.203 157.237 21.950 214.528

Amortiseringer 0 0 0 0 4.811 4.811

Transferaktiviteter -18.453 0 0 0 0 -18.453

Særlige poster

Segmentresultat

0 0 0 0 -13.608 -13.608

før finansiering og skat 642 14.043 2.203 157.237 3.531 177.656

Segmentaktiver 858.482 438.111 20.437 1.297.012 551.520 3.165.562

Anlægsinvesteringer i året 266.742 119.346 5.938 344.583 39.196 775.805

Segmentforpligtelser 170.899 8.480 12.925 115.134 58.730 366.168


Noter

Note 2 (fortsat)

Afstemning af rapporteringspligtige segmenters indtægter, resultat, aktiver og forpligtelser:

t.kr.

2009 2008

Indtægter

Segmentomsætning 1.735.388 1.617.804

Omsætning fra alle andre driftssegmenter 1.282 4.630

Eliminering af intern omsætning mellem segmenter -22.478 -24.530

Indtægter i alt, jf. resultatopgørelsen 1.714.192 1.597.904

Resultat

Segmentresultat før finansiering og skat -64.563 177.656

Resultat fra alle andre driftssegmenter -3.766 -1.411

Eliminering af interne transaktioner mellem segmenter 480 -3.880

Ikke-fordelte særlige poster -57.493 27.435

Ikke-fordelte koncernomkostninger, centrale funktioner -28.434 -31.488

Finansielle poster, netto -93.064 -121.681

Resultat før skat, jf. resultatopgørelsen -246.840 46.631

Aktiver

Totale aktiver for rapporteringspligtige segmenter 2.898.657 3.165.562

Totale aktiver for alle andre driftssegmenter 5.379 23.497

Andre ikke-fordelte aktiver 8.154 8.341

Aktiver i alt, jf. balancen 2.912.190 3.197.400

Forpligtelser

Totale forpligtelser for rapporteringspligtige segmenter 287.629 366.168

Totale forpligtelser for alle andre driftssegmenter 1.191 757

Andre ikke-fordelte forpligtelser, herunder gæld til kreditinstitutter 2.304.915 2.279.259

Forpligtelser i alt, jf. balancen 2.593.735 2.646.184

Koncernens aktiviteter er i Danmark, hvorfor der er ikke gives geografiske oplysninger.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 51


52 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

t.kr.

Note 3

2009 2008

Nettoomsætning

Entré-, TV- og præmieindtægter 87.160 51.955

Samarbejdspartnere 125.435 118.687

Udlejning af stadion og bygninger 41.858 25.859

Udlejning af investeringsejendomme 13.685 12.593

F&B og konferencecenter m.v. 200.829 159.283

Merchandise 20.044 23.806

Provisioner m.v. 167.345 92.712

Øvrigt varesalg 68.415 47.498

Medlemskontingenter 417.252 396.988

Salg af feriehuse 560.504 628.782

Andre indtægter 49.665 39.741

Nettoomsætning i alt 1.752.192 1.597.904

Note 4

Værdiregulering af investeringsejendomme

Værdiregulering til dagsværdi -38.000 0

Værdiregulering af investeringsejendomme i alt -38.000 0

Der henvises til note 16.

Note 5

Eksterne omkostninger

Driftsomkostninger ejendomme 240.239 186.724

Kamp- og spilleomkostninger 17.097 14.109

F&B og konferencecenter m.v. 77.207 50.854

Salgs- og markedsføringsomkostninger 47.915 35.942

Administrationsomkostninger 59.803 54.966

Vareforbrug m.v., merchandise 8.507 12.305

Vareforbrug m.v., øvrigt varesalg 38.696 38.339

Vareforbrug m.v., salg af feriehuse 402.677 487.199

Andre omkostninger 98.663 98.140

Eksterne omkostninger i alt 990.804 978.578

Driftsomkostninger i forbindelse med investeringsejendomme 1.413 886

Note 6

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

Samlet honorar til KPMG kan specificeres således:

Lovpligtig revision 1.300 1.651

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 82 107

Skatte- og momsmæssig rådgivning 1.457 994

Andre ydelser 618 819

3.457 3.571


Noter

t.kr.

Note 7

2009 2008

Personaleomkostninger

Honorar til moderselskabets bestyrelse * ) 4.833 5.250

Honorar til moderselskabets direktion 5.381 3.805

Gager og lønninger 403.265 326.984

Bidragsbaserede pensionsordninger 14.814 11.545

Andre omkostninger til social sikring 4.739 2.474

Aktiebaseret vederlæggelse 6.296 11.200

Øvrige personaleomkostninger 19.763 17.186

Personaleomkostninger i alt 459.091 378.444

Gennemsnitligt antal ansatte 983 764

Aktiebaseret vederlæggelse:

Bestyrelse 0 5.454

Direktion 4.530 3.089

Øvrige ledende medarbejdere 1.766 2.657

6.296 11.200

* ) Honoraret omfatter tillige honorar for sæde i revisionsudvalget.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 53

2009 2008

Samlet vederlag Aktie- Aktie-

til bestyrelsen Honorar optioner Total Honorar optioner Total

Flemming Østergaard 3.375 0 3.375 4.500 5.454 9.954

Niels-Chr Holmstrøm 100 0 100 80 0 80

Hans Jensen 117 0 117 50 0 50

Michael Kjær 283 0 283 160 0 160

Flemming Lindeløv 250 0 250 110 0 110

Hans Munk Nielsen 125 0 125 0 0 0

Peter Norvig 383 0 383 160 0 160

Benny Olsen 100 0 100 80 0 80

Karl Peter K. Sørensen 50 0 50 0 0 0

Hans Henrik Palm 50 0 50 110 0 110

Vederlag bestyrelsen 4.833 0 4.833 5.250 5.454 10.704

Bestyrelsen har anmodet bestyrelsens formand om at påtage sig særlige opgaver i forbindelse med køb af aktiviteter og igangværende

projekter af væsentlig økonomisk betydning for koncernen. Kompensationen herfor har i 2009 udgjort 2.250 t.kr.

(2008 4.500 t.kr.), som er medtaget i andre eksterne omkostninger.


54 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 7 (fortsat)

t.kr.

2009 2008

Løn, Løn,

Samlet vederlag til pension Aktie- pension Aktie-

koncerndirektion bonus m.v. optioner Total bonus m.v. optioner Total

Dan Hammer 2.290 2.317 4.607 1.527 907 2.434

Anders Hørsholt (indtrådt primo 2009) 1.200 1.562 2.762 - - -

Steen Keller (indtrådt primo 2009) 1.891 651 2.542 - - -

Jørgen Glistrup (fratrådt ultimo 2008) - - - 2.278 2.182 4.460

Vederlag koncerndirektion 5.381 4.530 9.911 3.805 3.089 6.894

Samlet vederlag til ledende medarbejdere udgør 6,8 mio. kr. (6,7 mio. kr. i 2008).

PARKEN Sport & Entertainment A/S har etableret en medarbejderobligationsordning.

Aktieoptionsprogrammer

PARKEN Sport & Entertainment koncernen har i 2009 tildelt aktieoptioner til en tidligere koncerndirektør og en direktør i et datterselskab.

Aktieoptionsordningen omfatter pr. 31. december 2009 i alt 11.300 stk. aktieoptioner. Hver aktieoption giver optionsejeren

ret til erhvervelse af en eksisterende aktie a nom. 20 kr. i selskabet. Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 0,46% af aktiekapitalen,

såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes. Optionerne kan alene udnyttes i en periode på 6 uger efter offentliggørelse af

hel- og delårsrapporter. Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret

til afregning af tildelte optioner.

Bestyrelsesformanden og direktionen har i november 2009 frasagt sig samtlige deres udestående optionsordninger.


Noter

Note 7 (fortsat)

Specifikation af udestående optioner:

t.kr.

Gennem-

Andre snitlig

ledende udnyttel-

Bestyrelses- med- sespris pr. Dagsværdi Dagsværdi

formand Direktion arbejdere I alt option pr. option 1) i alt 1)

Antal optioner

1. januar 2008 45.000 10.000 11.100 66.100

Udnyttet -45.000 -5.000 -5.800 -55.800 883

Tildelt 20.000 18.000 16.700 54.700 1.127 294,73 16.122

Antal optioner

1. januar 2009 20.000 23.000 22.000 65.000

Tildelt 0 3.000 1.300 4.300 637 183,26 788

Udløbet 0 -5.000 -10.700 -15.700

Ophørt

Antal optioner

-20.000 -21.000 -1.300 -42.300

31. december 2009 0 0 11.300 11.300

Antal optioner

der kan udnyttes

31. december 2009 0 0 11.300 11.300

1) På tildelingstidspunktet

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 55

Værdien af de i 2009 udstedte aktieoptioner er beregnet på basis af Black-Scholes-modellen. Ved beregningen er forudsat en udbytteprocent

på 0, en skønnet volatilitet på 30%, den risikofrie rente er på tildelingstidspunkterne fastsat til 4,3%-5,3%, og med en

forventet løbetid på 2,1 år.

For udestående optioner pr. 31. december 2009 udgør den gennemsnitlige restløbetid 1,1 år og udnyttelseskurserne ligger i intervallet

1.171-1.609 kr. pr. option.


56 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

t.kr.

Note 8

2009 2008

Resultat af transferaktiviteter

Indtægter 10.338 59.508

Omkostninger -13.991 -21.042

Amortiseringer af kontraktrettigheder -82.759 -56.919

Transferaktiviteter i alt -86.412 -18.453

Der henvises til koncernregnskabets note 15 vedrørende kontraktrettigheder.

Note 9

Af- og nedskrivninger indeholdt i:

Afskrivninger (materielle aktiver) 83.328 62.962

Særlige poster (materielle aktiver) 50.273 2.000

Særlige poster (immaterielle aktiver) 163.833 0

Af- og nedskrivninger i alt 297.434 64.962

Amortiseringer indeholdt i:

Amortiseringer (andre immaterielle aktiver) 5.378 4.982

Resultat af transferaktivitet (kontraktrettigheder) 82.759 56.919

Amortiseringer i alt 88.137 61.901

Der henvises til koncernregnskabets noter 15 og 16.

Note 10

Særlige poster

Særlige poster, som omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig

karakter i forhold til koncernens ordinære driftsaktiviteter, kan specificeres således:

Avance ved salg af Billetlugen 0 -29.435

Nedskrivning af goodwill 163.833 0

Nedskrivning af materielle aktiver 12.000 2.000

Nedskrivning af aktiverede projektomkostninger 38.273 0

Nedskrivning af aktiver i forbindelse med afvikling af aktiviteter 5.154 0

Hensættelse til huslejeforpligtelser 23.695 0

Betaling for afståelse af lejemål 0 13.608

Særlige poster i alt 242.955 -13.827

2009

Nedskrivning af goodwill vedrører væsentligst fitness dk og er beskrevet særskilt i note 15.

Nedskrivning af materielle aktiver vedrører et kontortårn i PARKEN. Der henvises til note 16.

Nedskrivning af aktiverede projektomkostninger samt nedskrivning af aktiver i forbindelse med afvikling af aktiviteter kan

henføres til Projekt ”Sportscenter” (Montepaone), arenaprojektet ved PARKEN samt Global Goal.

Hensættelse til huslejeforpligtelse omfatter huslejegaranti vedrørende afhændet kontortårn samt forpligtelse vedrørende lejemål,

som er besluttet afviklet. Forpligtelsen er opgjort som ledelsens skøn over det beløb, hvorved forpligtelserne forventes indfriet.

2008

Avance fra salg af Billetlugen er beskrevet særskilt i note 33.

Betaling for afståelse af lejemål, som er fraflyttet, vedrører fitness dk.

Nedskrivning af materielle aktiver vedrører en ejendom. Der henvises til note 16.


Noter

t.kr.

Note 11

2009 2008

Finansielle indtægter

Renter, likvide beholdninger og værdipapirer m.v. 8.901 3.095

Ændring af dagsværdi på værdipapirer 1.050 430

Ændring af dagsværdi på afledte finansielle instrumenter 5.236 0

Finansielle indtægter i alt 15.187 3.525

Note 12

Finansielle omkostninger

Renter og amortisering, bank- og prioritetsgæld m.v. 100.315 61.283

Ændring af dagsværdi på afledte finansielle instrumenter 7.936 63.923

Finansielle omkostninger i alt 108.251 125.206

Note 13

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 57

Skat

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat -7.826 13.005

Skat af egenkapitalbevægelser 73 -5.012

-7.753 7.993

Aktuel skat 5.850 12.267

Årets regulering af udskudt skat -14.753 483

Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år -391 4.241

Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 1.468 -3.986

Skat af årets resultat -7.826 13.005

Skat af årets resultat kan forklares således:

Beregnet skat 25% af resultat før skat

Skatteeffekt af:

-61.710 11.658

Ikke-skattepligtige/fradragsberettigede poster 52.807 1.092

Regulering af skat vedr. tidligere år 1.077 255

-7.826 13.005

Effektiv skatteprocent 3,2% 27,9%


58 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

t.kr.

Note 14

2009 2008

Resultat pr. aktie

PARKEN Sport & Entertainment koncernens andel af årets resultat -238.821 30.417

Gennemsnitligt antal aktier noteret på NASDAQ OMX 2.468.800 2.468.800

Gennemsnitligt antal egne aktier -102.569 -88.435

Gennemsnitligt antal aktier i omløb 2.366.231 2.380.365

Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt 0 59.154

Gennemsnitligt antal aktier udvandet 2.366.231 2.439.519

Resultat pr. aktie (EPS) a 20 kr. -100,93 12,78

Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) a 20 kr. -100,93 12,47


Noter

Note 15

t.kr.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 59

Færdig-

Kontrakt- Patenter gjorte Andre im-

Immaterielle Good- rettig- og udviklings- materielle

aktiver will Lejeret heder licenser projekter aktiver I alt

Kostpris 1. januar 2009 452.367 1.107 267.008 2.126 0 57.606 780.214

Tilgang 0 0 28.474 95 0 0 28.569

Afgang

Kostpris

-3.833 -1.107 -38.944 -2.221 0 0 -46.105

31. december 2009 448.534 0 256.538 0 0 57.606 762.678

Amortiseringer og nedskrivninger

1. januar 2009 0 498 88.589 469 0 40.404 129.960

Årets amortiseringer 0 609 82.759 161 0 4.608 88.137

Årets nedskrivninger 163.833 0 0 1.591 0 0 165.424

Afgang

Amortiseringer

-3.833 -1.107 -30.364 -2.221 0 0 -37.525

31. december 2009 160.000 0 140.984 0 0 45.012 345.996

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2009 288.534 0 115.554 0 0 12.594 416.682

Kostpris 1. januar 2008

Tilgang ved køb af

449.463 1.107 184.838 1.976 10.841 57.606 705.831

minoritetsinteresse 6.836 0 0 0 0 0 6.836

Tilgang

Afgang ved salg af

0 0 123.564 150 0 0 123.714

dattervirksomhed -3.932 0 0 0 -10.841 0 -14.773

Afgang

Kostpris

0 0 -41.394 0 0 0 -41.394

31. december 2008 452.367 1.107 267.008 2.126 0 57.606 780.214

Amortiseringer og nedskrivninger

1. januar 2008 0 295 61.849 298 7.413 35.796 105.651

Årets amortiseringer

Afgang ved salg af

0 203 56.919 171 0 4.608 61.901

dattervirksomhed 0 0 0 0 -7.413 0 -7.413

Afgang

Amortiseringer

0 0 -30.179 0 0 0 -30.179

31. december 2008 0 498 88.589 469 0 40.404 129.960

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2008 452.367 609 178.419 1.657 0 17.202 650.254

Andre immaterielle aktiver i 2009 og 2008 omfatter varemærker, kunderelationer og ordrebeholdning overtaget ved virksomhedssammenslutning.

Alle immaterielle aktiver antages at have begrænset levetid eksklusiv goodwill.


60 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 15 (fortsat)

Goodwill

Nedskrivninger i 2009:

t.kr.

fitness dk 160.000

Global Goal 2.498

PARKEN 1.335

Periodens nedskrivninger 163.833

Goodwill er allokeret til følgende pengestrømsfrembringende enheder:

t.kr.

2009

Ned-

01.01.2008 Tilgang Afgang 01.01.2009 skrivning 31.12.2009

PARKEN 3.753 0 0 3.753 -1.335 2.418

Billetlugen 3.932 0 -3.932 0 0 0

Global Goal 2.498 0 0 2.498 -2.498 0

Lalandia (Rødby) 72.335 6.836 0 79.171 0 79.171

fitness dk 366.945 0 0 366.945 -160.000 206.945

449.463 6.836 -3.932 452.367 -163.833 288.534

Koncernen har testet den regnskabsmæssige værdi af goodwill

for værdiforringelse på baggrund af forventningerne til fremtiden

i de pågældende virksomheder (pengestrømsfrembringende

enheder).

Forventningerne er dokumenteret ved bestyrelsesgodkendte

budgetter for 2010 samt underbyggede fremskrivninger inklusiv

konkret stillingtagen til markedssituationen, konkurrenceforhold,

udvikling i regulering, synergifordele, forretningsmæssig

optimering, besparelsesinitiativer, identifikation af trusler og

muligheder m.v.

De væsentligste parametre i værdiforringelsestestene er udvikling

i omsætning, vækst samt diskonteringsfaktor.

Genindvindingsværdien svarende til kapitalværdien er fastlagt

ved anvendelse af forventede nettopengestrømme på basis af

budgetter/estimater, som dækker en periode på op til fem år (estimatperioden)

tillagt pengestrømme i terminalperioden. Vækst i

terminalperioden er sat til 2% for alle værdiforringelsestests.

De anvendte diskonteringssatser afspejler driftsrisikoen, den

risikofrie rente, en markedsrisikopræmie, kapitalstruktur samt

renten på fremmedkapital.


Noter

Note 15 (fortsat)

Lalandia (Rødby)

Goodwill knyttet til Lalandia udgør i alt 79,2 mio. kr. (31. december

2008: 79,2 mio. kr.).

Ved opgørelse af kapitalværdien er anvendt en diskonteringsfaktor

før skat på 9,9% (31. december 2008: 9,7%).

De væsentligste parametre ved fastlæggelse af pengestrømmene

er antal boligdøgn/persondøgn, gennemsnitspris pr. boligdøgn

og tilkøb pr. person.

I forhold til resultatudviklingen i 2009 er der for estimatperioden

forudsat en moderat stigning i indtægterne og en mindre reduktion

i omkostningerne. I forudsætninger på indtægtssiden indgår

bl.a. en forventet normalisering af markedsforholdene samt en tilgang

af gæster som følge af nye distributionskanaler. Udviklingen

på omkostningssiden er i det væsentligste udtryk for en optimering

af sæsonkalenderen med deraf følgende forventede besparelser

på lønudgifter, energiomkostninger m.v. Dette forventes i

2010 at føre til en grundlæggende lavere omkostningsbase. Det

er ledelsens forventning, at de i 2009 åbnede biografer, fortsatte

driftsoptimeringer, stordriftsfordele m.v., kan understøtte de foretagne

estimater.

fitness dk

Goodwill knyttet til fitness dk udgør 206,9 mio. kr. (31. december

2008: 366,9 mio. kr.).

I 2009 er goodwill nedskrevet med 160,0 mio. kr. som en konsekvens

af den foretagne værdiforringelsestest. Den primære årsag

er en forventning til et lavere omsætningsniveau i estimatperioden

sammenholdt med de estimater, der lå til grund for værdiforringelsestesten

foretaget ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2008.

Pr. 1. januar 2010 har koncernen indført en ny prisstrategi, hvis

forventede effekt er indarbejdet i budgettet for 2010, og som udgør

en væsentlig forudsætning for opnåelse af det budgetterede

resultat i estimatperioden.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 61

De væsentligste parametre er udvikling i omsætning (antal medlemmer/pris),

vækst samt diskonteringsfaktor.

Der er i estimatperioden inkluderet en forudsætning om en markant

stigning i antal medlemmer og omsætning sammenholdt

med ultimo 2009 niveauet.

Ved opgørelse af kapitalværdien er anvendt en diskonteringsfaktor

før skat på 10,2 % (31. december 2008: 10,2 %).

Følsomhedsanalyse

I konsekvens af den ovenfor beskrevne nedskrivning er genindvindingsværdien

stort set lig den regnskabsmæssige værdi. I det

følgende vises, hvilken nedskrivning eventuelle negative ændringer

i en række nøgleforudsætninger vil føre til. Det er forudsat, at

øvrige variable er uændrede.

Ændring i Ned-

Nøgleforudsætning: estimatperioden: skrivning:

Ændring i antal medlemmer/

gennemsnitspris pr. medlem -5,0% 22 mio. kr.

Diskonteringsfaktor +0,5% 21 mio. kr.

Vækstfaktor (terminalperioden) -0,5% 15 mio. kr.

Global Goal og PARKEN

Goodwill i Global Goal på 2,5 mio. kr. er nedskrevet til 0 kr. i

2009. Goodwill i PARKEN er i 2009 nedskrevet med 1,3 mio.

kr.

For begge beløb var der ikke udsigt til at de underliggende aktiviteter

kunne bidrage med den fornødne indtjening til at opretholde

goodwillværdierne.

Global Goal er efterfølgende afhændet.


62 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 16

t.kr.

Andre

Invest- Øvrige Grunde Ind- anlæg, Materielle

erings- Stadion- grunde og byg- retning driftsma- aktiver

ejendom- anlægget og byg- ninger af lejede teriel og under

me PARKEN ninger i alt lokaler inventar opførsel I alt

Kostpris 1. januar 2009 0 307.946 380.755 688.701 80.987 274.756 764.135 1.808.579

Reklassifikation * ) 83.437 -6.338 -95.022 -17.923 0 5.724 0 -12.199

Tilgang

Overført fra aktiver

0 5.128 17.829 22.957 7.904 14.338 437.930 483.129

bestemt for salg 162.645 0 0 162.645 0 0 0 162.645

Overført 171.973 259.731 608.432 1.040.136 0 109.924 -1.150.060 0

Afgang

Kostpris

0 -267 -116 -383 0 -9.422 -38.780 -48.585

31. december 2009 418.055 566.200 911.878 1.896.133 88.891 395.320 13.225 2.393.569

Af- og nedskrivninger

1. januar 2009 0 47.261 27.660 74.921 21.661 151.987 0 248.569

Reklassifikation 0 -164 -14 -178 0 178 0 0

Afskrivninger 0 9.477 15.736 25.213 10.441 47.674 0 83.328

Nedskrivninger 0 0 12.000 12.000 0 42 38.273 50.315

Afgang

Af- og nedskrivninger

0 -267 -116 -383 0 -6.579 -38.273 -45.235

31. december 2009 0 56.307 55.266 111.573 32.102 193.302 0 336.977

Dagsværdireguleringer

1. januar 2009

Overført fra aktiver

0 0 0 0 0 0 0 0

bestemt for salg 36.582 0 0 36.582 0 0 0 36.582

Reklassifikation * ) 12.199 0 0 12.199 0 0 0 12.199

Dagsværdireguleringer

Dagsværdireguleringer

-38.000 0 0 -38.000 0 0 0 -38.000

31. december 2009 10.781 0 0 10.781 0 0 0 10.781

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2009 428.836 509.893 856.612 1.795.341 56.789 202.018 13.225 2.067.373

* ) Kontortårn F er ultimo 2009 reklassificeret fra Grunde og bygninger til Investeringsejendomme. Af den samlede værdi, 95,6 mio.kr.,

udgør kostprisen 83,4 mio.kr. mens tidligere års værdireguleringer udgør, 12,2 mio.kr. Reklassifikation af værdireguleringen udgør

forskelsbeløbet i ”I alt” kolonnen.

Materielle aktiver under opførsel er reduceret betydeligt i 2009 som følge af færdiggørelsen af den nye SuperBest tribune, de nye

kontortårne samt oplevelsescenter og vandland ved Lalandia i Billund. Færdiggørelse af disse byggerier er ligeledes baggrunden

for de væsentlige tilgange på grunde og bygninger. Årets tilgang omfatter renter i opførelsesperioden på 15.303 t.kr. (gennemsnitlig

kapitaliseringsfaktor 3,0%). Nedskrivninger i 2009 omfatter nedskrivning af ejendom i forbindelse med færdiggørelse af byggerierne i

PARKEN samt arena og projekt Montepaone.

Tilgange i 2009 under investeringsejendomme kan henføres til færdiggørelsen af kontortårnene i PARKEN.

Investeringsejendomme er optaget til dagsværdi. Dagsværdien er opgjort ved brug af en afkastbaseret model baseret på et afkastkrav

på 6,0% – 6,2%. Det tilbagediskonterede cash flow, er opgjort med udgangspunkt i forventede lejeindtægter (på markedsniveau)

reduceret for nuværende tomgang og med fradrag for udlejers andel af driftsomkostninger. Værdiansættelsen er baseret på,

at tomgang afvikles løbende over en 3-årig periode og, at der gælder særlige skatteafskrivningsregler for ejendomme omfattet af

hjemfaldspligt. Under de nuværende ejerforhold er kontorejendommene fritaget for visse offentlige afgifter. Såfremt et eller flere af

kontortårnene sælges separat effektueres disse afgifter og forøger driftsomkostningerne, hvilket værdiansættelsen er baseret på.


Noter

Note 16 (fortsat)

t.kr.

Andre

Øvrige Grunde anlæg, Materielle

Stadion- grunde og byg- Indretning driftsma- aktiver

Materielle anlægget og byg- ninger af lejede teriel og under

aktiver PARKEN ninger i alt lokaler inventar opførsel I alt

Kostpris 1. januar 2008 280.631 331.457 612.088 71.936 247.104 242.808 1.173.936

Tilgang 6.387 48.226 54.613 9.051 52.443 543.350 659.457

Overført

Afgang ved salg af

20.928 1.072 22.000 0 23 -22.023 0

dattervirksomhed 0 0 0 0 -8.435 0 -8.435

Afgang

Kostpris

0 0 0 0 -16.379 0 -16.379

31. december 2008 307.946 380.755 688.701 80.987 274.756 764.135 1.808.579

Af- og nedskrivninger

1. januar 2008 41.000 17.349 58.349 11.899 131.132 0 201.380

Afskrivninger 6.261 8.311 14.572 9.762 38.628 0 62.962

Nedskrivninger

Afgang ved salg af

0 2.000 2.000 0 0 0 2.000

dattervirksomhed 0 0 0 0 -6.968 0 -6.968

Afgang

Af- og nedskrivninger

0 0 0 0 -10.805 0 -10.805

31. december 2008 47.261 27.660 74.921 21.661 151.987 0 248.569

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2008 260.685 353.095 613.780 59.326 122.769 764.135 1.560.010

Hovedparten af materielle aktiver under opførsel omfatter den nye SuperBest tribune, de nye kontortårne samt oplevelsescenter og

vandland ved Lalandia i Billund. Årets tilgang omfatter renter i opførelsesperioden på 13.373 t.kr. (gennemsnitlig kapitaliseringsfaktor:

5,1%).

Nedskrivninger i 2008 omfatter nedskrivning af ejendom til skønnet nettorealisationsværdi.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 63


64 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 17

Andre langfristede aktiver

Omfatter lån ydet til Billetlugen A/S. Lånet forrentes med 9% p.a. og forfalder til betaling i 2015.

Note 18

t.kr.

Andre kapitalandele og værdipapirer 2009 2008

Værdipapirer

Unoterede aktier og anparter 7.500 7.500

Børsnoterede obligationer 9.000 7.950

Værdipapirer i alt 16.500 15.450

der indregnes således:

Andre kapitalandele, langfristede aktiver 7.500 7.500

Værdipapirer, kortfristede aktiver 9.000 7.950

t.kr.

Regnskabsmæssig

værdi Effektiv rente

2009 2008 2009 2008

% %

Obligationer, DKK 9.000 7.950 5,2 5,2

9.000 7.950

Andre kapitalandele omfatter en 10%’s ejerandel i selskabet bag Billetlugen A/S, Creatrix ApS. Andre kapitalandele måles til kostpris,

da der ikke kan opgøres en pålidelig dagsværdi.


Noter

t.kr.

Note 19

2009 2008

Varebeholdninger

Grunde og bygninger 76.292 286.516

Øvrige handelsvarer 29.855 29.131

106.147 315.647

Grunde og bygninger omfatter kostprisen for feriehuse samt byggeretter ved Lalandia i Billund.

Note 20

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 45.672 60.892

Deponerede salgssummer vedrørende feriehuse 0 171.498

Tilgodehavender fra deltagelse i fodboldturneringer samt TV penge 24.565 15.111

Moms 0 21.655

Andre tilgodehavender 26.677 22.448

96.914 291.604

Andre tilgodehavender, der forfalder senere end 1 år, udgør 9.521 t.kr. (2008: 9.590 t.kr.).

Nedskrivninger, der er indeholdt i ovenstående tilgodehavender, har udviklet sig som følger:

1. januar 7.895 6.247

Nedskrivninger i året 7.585 2.843

Realiseret i året -3.622 -651

Tilbageført -939 -544

31. december 10.919 7.895

Note 21

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 65

Aktiver bestemt for salg

Investeringsejendomme 0 199.227

0 199.227

Pr. 31. december 2008 blev dagsværdien opgjort ved brug af en afkastbaseret model baseret på et afkastkrav på 6,2%.

Salgsprocessen, som forventedes at indeholde en udbudssum på over 200 mio. kr., var fortsat i gang, hvorfor klassifikationen i årsrapporten

for 2008 blev fastholdt i forhold til 2006/07.

Ejendommen opfylder ikke længere kriteriet for at blive klassificeret som aktiver bestemt for salg, hvorfor denne indgår i koncernens

materielle aktiver pr. 31. december 2009.


66 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 22

t.kr.

2004/05 2005/06 2006/07 2008 2009

Aktiekapital

Aktiekapital primo og ultimo 49.376 49.376 49.376 49.376 49.376

Egne aktier

Egne aktier primo -2.531 -618 -3.168 -1.096 -2.042

Køb -537 -3.118 -2.411 -4.313 -10

Salg 2.450 568 4.483 2.648 0

Afgang 0 0 0 719 0

Egne aktier ultimo -618 -3.168 -1.096 -2.042 -2.052

Aktiekapital i omløb 48.758 46.208 48.280 47.334 47.324

Aktiekapitalen sammensætter sig af 2.468.800 stk. aktier à 20 kr.

t.kr.

Antal stk. Nominel værdi (t.kr.) % af selskabskapital

Egne aktier 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Egne aktier primo 102.106 54.796 2.042 1.096 4,1 2,3

Køb 500 215.640 10 4.313 0,1 8,7

Salg 0 -132.375 0 -2.648 0,0 -5,4

Afgang 0 -35.955 0 -719 0,0 -1,5

Egne aktier ultimo 102.606 102.106 2.052 2.042 4,2 4,1

Heraf stillet til sikkerhed 0 66.045 0 1.321 0,0 2,7

Egne aktier i behold 102.606 36.061 2.052 721 4,2 1,4

PARKEN Sport & Entertainment A/S kan i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen erhverve maksimalt nom. 4.937.600 kr.

egne aktier (246.880 stk.), svarende til 10% af aktiekapitalen frem til 23. oktober 2010. Egne aktier erhverves med henblik på incitamentsprogrammer,

løbende tilpasning af koncernens kapitalstruktur, finansiering af eventuelle opkøb, finansielle transaktioner eller

en eventuel nedskrivning af aktiekapitalen.

Pr. 31. december 2009 udgjorde PARKENs beholdning af egne aktier 102.606 stk. og incitamentsprogrammerne har et samlet maksimum

på 11.300 stk. aktier. I 2009 er der erhvervet egne aktier for 260 t.kr. I 2008 blev der erhvervet egne aktier for 266.395 t.kr. og

afhændet egne aktier for 141.121 t.kr.

I 2008 overdrog koncernen 102.000 stk. PARKEN aktier som vederlag til sælger af Montepaone projektet. Aktierne med tilhørende

stemmeret og udbytteret blev samtidig pantsat til fordel for koncernen indtil sælger opfyldte sin leveringsforpligtelse af grund og

relevante tilladelser i Montepaone. I årsrapporten for 2008 blev de overførte aktier således behandlet som en sikkerhedsstillelse.

I august 2009 indgik koncernen en ny aftale med samarbejdspartneren som bl.a. indebar, at de oprindeligt overdragne 102.000 stk.

PARKEN aktier skulle returneres. 66.045 stk. aktier er returneret. Der udestår således fortsat at blive returneret 35.955 stk. aktier, som

det kontoførende pengeinstitut i strid med betingelserne har afhændet. Koncernen har fremsat krav om reetablering af depotet. Der

er i februar 2010 opnået supplerende sikkerhed fra de bagvedliggende aktionærer i Paceco ApS for, at Paceco inden 15. november

2010 tilbageleverer i alt 35.955 stk. aktier til moderselskabet, hvorefter samtlige de 102.000 stk. overdragne aktier vil være tilbageleveret.

Der henvises til note 30.


Noter

Note 22 (fortsat)

Kapitalstyring

Koncernen vurderer løbende behovet for tilpasning af kapitalstrukturen. Egenkapitalens andel af de samlede passiver udgjorde ved

udgangen af regnskabsåret 10,9% (2008 17,2%). Målsætningen for egenkapitalandelen er på minimum 30%.

Koncernens har en målsætning om et indtjeningskrav til resultat før skat, som modsvarer en forrentning af primo egenkapitalen (inklusiv

minoritetsinteresser), der tager udgangspunkt i den 10-årige risikofrie rente samt et risikotillæg på 6%.

Udbetalingen af udbytte sker under hensyntagen til målsætningen om en egenkapital på minimum 30%.

Udbytte

Udlodning af udbytte til PARKEN Sport & Entertainment A/S’ aktionærer har ingen skattemæssige konsekvenser for PARKEN Sport

& Entertainment A/S.

t.kr.

Udskudt skat 2009 2008

Note 23

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 67

Udskudt skat 1. januar 122.561 127.733

Afgang ved salg af virksomheder 0 -1.741

Årets regulering af udskudt skat -13.212 -3.431

Udskudt skat 31. december 109.349 122.561

Årets regulering fordeles således:

Indregnet i resultatopgørelsen 13.285 3.503

Indregnet i egenkapitalen -73 -72

13.212 3.431

Udskudt skat fordeles således:

Immaterielle aktiver 2.946 4.698

Materielle aktiver 102.371 100.660

Kortfristede aktiver 25.519 34.017

Hensatte forpligtelser -9.822 -5.485

Øvrige forpligtelser -306 -650

Skattemæssige underskud til fremførsel -11.359 -10.679

109.349 122.561

Udskudt skat (aktiv) -3.063 -3.758

Udskudt skat (forpligtelse) 112.412 126.319

109.349 122.561


68 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 23 (fortsat)

Udskudt skat

Ændringer i midlertidige forskelle i årets løb

t.kr.

Afgang ved Indregnet Indregnet Balance

Balance salg af i årets i egen- 31.

1. januar virksomhed resultat kapitalen december

2009

Immaterielle aktiver 4.698 0 -1.752 0 2.946

Materielle aktiver 100.660 0 1.711 0 102.371

Tilgodehavender 34.017 0 -8.498 0 25.519

Hensatte forpligtelser -5.485 0 -4.337 0 -9.822

Øvrige forpligtelser -650 0 271 73 -306

Skattemæssige underskud -10.679 0 -680 0 -11.359

122.561 0 -13.285 73 109.349

2008

Immaterielle aktiver 12.590 -1.741 -6.151 0 4.698

Materielle aktiver 81.142 0 19.518 0 100.660

Tilgodehavender 42.073 0 -8.056 0 34.017

Andre kortfristede aktiver -673 0 673 0 0

Hensatte forpligtelser -4.938 0 -547 0 -5.485

Øvrige forpligtelser -659 0 -63 72 -650

Skattemæssige underskud -1.802 0 -8.877 0 -10.679

127.733 -1.741 -3.503 72 122.561


Noter

t.kr.

Note 24

2009 2008

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser 1. januar 47.067 34.255

Årets hensættelse 31.811 21.718

Anvendt af årets hensættelse -11.570 -8.906

Tilbageførte hensættelser -5.990 0

Hensatte forpligtelser 31. december 61.318 47.067

Hensatte forpligtelser 31. december kan speciferes således:

Huslejeforpligtelser 22.323 0

Fraflytningsforpligtelser 16.500 16.500

Betingede bonusaftaler 21.833 30.567

Øvrige poster 662 0

Hensatte forpligtelser 31. december 61.318 47.067

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:

0-1 år 13.973 11.331

1-5 år 26.470 19.236

> 5 år 20.875 16.500

Hensatte forpligtelser 31. december 61.318 47.067

Note 25

Kreditinstitutter

Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen:

Langfristede forpligtelser 1.016.336 1.114.301

Kortfristede forpligtelser 1.101.007 964.921

Gæld i alt 2.117.343 2.079.222

Dagsværdi 2.122.163 2.078.927

Nominel værdi 2.125.606 2.087.964

Forfaldstidspunkterne for gældsforpligtelserne er som følger:

0-1 år 1.101.007 964.921

1-5 år 400.367 399.256

> 5 år 615.969 715.045

2.117.343 2.079.222

Til dækning af renterisici har koncernen indgået renteswaps, jf. note 34.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 69


70 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 25 (fortsat)

Koncernen har følgende lån og kreditter:

Fast/

Effektiv rente Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi

Lån Udløb variabel 2009 2008 2009 2008 2009 2008

% %

DKK 2016 Variabel 4,57 6,71 608.000 650.000 608.000 650.000

DKK 2010* Variabel 3,39 5,95 982.161 901.719 982.431 901.719

EUR 2010* Variabel 2,49 3,43 20.722 15.337 20.722 15.337

DKK 2012 Fast 7,45 7,45 5.048 5.082 5.048 5.082

DKK 2016 Variabel 4,27 5,58 132.002 132.000 128.056 130.020

DKK 2018 Fast 5,70 4,16 63.663 69.527 68.529 67.442

DKK 2028 Variabel 4,09 5,97 245.968 245.797 249.377 249.327

DKK 2024 Variabel 5,45 4,99 59.779 59.760 60.000 60.000

* Kassekreditter

Der henvises til note 1 for så vidt angår den nye bankaftale, som er indgået i februar 2010.

Note 26

Anden gæld

Anden gæld kan specificeres således:

t.kr.

2.117.343 2.079.222 2.122.163 2.078.927

2009 2008

Negativ værdi af renteswaps 69.197 66.497

Skyldig købesum 9.367 8.898

Øvrige poster 597 510

79.161 75.905

Den skyldige købesum, som forfalder senest i 2013, vedrører Lalandia i Billund.


Noter

t.kr.

Note 27

2009 2008

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

Leverandørgæld 54.641 154.257

Skyldig anskaffelsessum vedrørende køb af dattervirksomhed 0 26.940

Feriepengeforpligtelser 26.692 25.916

Moms 21.163 752

A-skat m.v. 25.184 10.516

Skyldige omkostninger 28.992 30.286

Øvrige poster 13.656 11.023

170.328 259.690

Udviklingen i leverandørgæld kan henføres til feriehuse i Lalandia i Billund.

Note 28

Periodeafgrænsningsposter

Kontingenter 14.169 13.367

Formidlingsaftaler/udlejning (feriehuse) 10.144 8.553

Forudbetalinger fra samarbejdspartnere m.v. 14.787 20.218

Forudbetalte lejeindtægter 3.769 853

Gavekort og tilgodebeviser 362 325

43.231 43.316

Note 29

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 71

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg

Deposita 0 2.658

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 0 896

Periodeafgrænsningsposter 0 3.031

0 6.585

I 2008 var et kontortårn klassificeret som aktiver bestemt for salg. Ejendommen opfylder ikke længere kriteriet for at blive klassificeret

som aktiver bestemt for salg, hvorfor denne indgår i koncernens materielle aktiver pr. 31. december 2009.


72 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 30

Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Eventualaktiver

Skattemæssig behandling af transferindtægter

Koncernen fører en skattesag ved Højesteret. Retssagen vedrører

spørgsmålet om den skattemæssige behandling af transferindtægter

og -udgifter i forbindelse med afståelse og erhvervelse

af retten til at benytte en fodboldspiller. Koncernen gør gældende,

at der ikke er hjemmel til at beskatte transferindtægter, henset til

at der er tale om afhændelse af et formueaktiv, hvilket efter statsskattelovens

§ 5 ikke er skattepligtigt. Transferudgifterne kan efter

koncernens vurdering afskrives, jf. statsskattelovens § 6.

Retssagen udspringer af, at Højesteret i 1998 statuerede, at

statsskattelovens § 5, litra a, udelukkende omfattede handelsnæring.

Ifølge Højesteret foreligger handelsnæring ikke blot fordi erhvervelsen

er et led i den erhvervsmæssige aktivitet, men alene

hvis opnåelse af fortjeneste er det væsentligste formål i forbindelse

med køb og salg af ydelsen.

Koncernen rettede herefter henvendelse til det daværende Ligningsråd

og anmodede om bekræftelse på, at koncernen ikke

længere var at betragte som næringsdrivende vedrørende retten

til at benytte fodboldspillere, og dermed ikke længere var skattepligtig

af indtægterne ved salg af sådanne rettigheder. Ligningsrådet

bekræftede, at koncernen ikke længere var næringsdrivende

med den pågældende aktivitet. Ligningsrådet statuerede dog

også, at koncernen fortsat var skattepligtig af transferindtægter

efter statsskattelovens § 4, da der var tale om en løbende indkomst

hidrørende fra koncernens virksomhed.

Landsskatteretten og Østre Landsret har stadfæstet Ligningsrådet

besvarelse.

Sagen er af koncernen indbragt for Højesteret, hvor koncernen

har gentaget sin påstand. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse

af Landsrettens dom, og subsidiært påstået, at såfremt

koncernen ikke er skattepligtig af indtægter, vil der ikke kunne

afskrives på udgifterne.

Hovedforhandlingen i Højesteret er berammet til den 27. august

2010.

Retssagen har betydning for beskatningen af transferindtægter

og -udgifter for indkomståret 2000/01 og efterfølgende indkomstår.

Koncernen har ladet sig beskatte af indtægterne, og

afskrevet udgifterne. Da koncernen således har indrettet sig på

Skats opfattelse, vil et uændret resultat i Højesteret ikke medføre

nogen økonomiske konsekvenser for koncernen. Opnår

koncernen fuldt medhold, vil skat af transferindtægter blive refunderet.

Medgiver Højesteret i dette tilfælde, at udgifterne ikke

kan afskrives, vil dette reducere tilbagebetalingen af skatten af

transfer indtægterne.

Der er ikke foretaget indregning af tilgodehavende skatter, idet

aktivitets eksistens er afhængig af flere usikre fremtidige begivenheder,

som er uden for koncernens kontrol.

Kontraktrettigheder

Til enkelte salg af kontraktrettigheder knytter sig betalinger, der

først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Indtægter

herfra indregnes, når betingelserne herfor er opfyldt.

Lejemål

Koncernen har indgået 13 (2008: 15) eksterne erhvervsudlejningskontrakter

med en gennemsnitlig restløbetid på 17 måneder

(2008: 20 måneder) med en gennemsnitlig årlig lejeindtægt på

14,5 mio. kr. (2008: 14,9 nio. kr.). Fire af lejemålene er opsagt og

fraflyttes i 2010.

Eventualforpligtelser

Deponerede aktier

I 2008 overdrog koncernen 102.000 stk. PARKEN aktier som

vederlag til sælger i forbindelse med Montepaone projektet. Efterfølgende

er 66.045 stk. aktier returneret. Der udestår således

at blive returneret 35.955 stk. aktier, som det kontoførende pengeinstitut

i strid med betingelserne har afhændet. Koncernen har

fremsat krav om reetablering af depotet. Der er i februar 2010

opnået supplerende sikkerhed fra de bagvedliggende aktionærer

i Paceco ApS for, at Paceco Aps inden 15. november 2010 tilbageleverer

i alt 35.955 stk. aktier til selskabet, hvorefter samtlige

de 102.000 stk. overdragne aktier vil være tilbageleveret.

Stadionanlæg m.v.

Der påhviler hjemfaldspligt på stadionanlæg og tilhørende kontortårne.

Hjemfaldspligten effektueres den 15. november 2020, med

mulighed for forlængelse i yderligere 40 år. Ved forlængelse skal

erlægges i alt 2 mio. kr.

Københavns Kommune har tilbagekøbsret til den tidligere skøjtehalsgrund

ved PARKEN.

Retssager

Koncernen er part i enkelte igangværende retssager. Det er ledelsens

opfattelse, at udfaldet af disse retssager ikke vil påvirke

koncernens finansielle stilling ud over de tilgodehavender og forpligtelser,

der er indregnet i balancen pr. 31. december 2009.

Kontraktforpligtelser

Til enkelte køb af kontraktrettigheder knytter sig betalinger, der

først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Udgifter

hertil indregnes i takt med, at betingelserne opfyldes.


Noter

Note 30 (fortsat)

Øvrige forpligtelser

Koncernen har indgået uopsigelige lejekontrakter med seneste

udløb i 2023. De samlede lejeforpligtelser forfalder således:

t.kr.

2009 2008

< 1 år 94.723 103.488

1-5 år 314.817 330.594

> 5 år 268.447 400.442

677.987 834.524

Forpligtelserne omfatter træningslokaler samt lokaler til administration.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har afgivet selvskyldnerkaution

på 1,5 mio. kr. over for Billetlugen A/S’s bankengagement.

Der er indgået entreprisekontrakter om opførsel af tribune, kontorbygninger,

feriehuse, vandland og oplevelsescenter. Pr. 31.

december 2009 udgør den resterende del af den samlede anskaffelsessum

59 mio. kr (31. december 2008: 835 mio. kr.).

t.kr.

Note 31

Sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter:

t.kr.

Regnskabsmæssig 2009 2008

værdi i t.kr.

Grunde og bygninger samt

investeringeejendomme 1.700.050 504.978

Materielle aktiver under opførelse 0 715.989

Aktiver bestemt for salg 0 199.227

1.700.050 1.420.194

Tilhørende gæld

til kreditinstitutter

udgør pr. 31. december 2.117.343 2.079.222

Koncernens hovedbankforbindelse har pant i aktierne i alle koncernens

væsentlige datterselskaber.

2009 2008

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital

Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster 180.969 177.920

Reguleringer for ikke-likvide driftsposter m.v.:

Afskrivninger 83.328 62.962

Værdiregulering af investeringsejendomme 38.000 0

Særlige poster 0 -13.608

Øvrige reguleringer 3.640 2.097

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital i alt 305.937 229.371

Note 32

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 73

Ændring i driftskapital

Varebeholdninger 206.979 -3.712

Tilgodehavender m.v. 200.682 -176.611

Leverandørgæld, anden gæld m.v. -32.354 -402

Ændring i driftskapital i alt 375.307 -180.725


74 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 33 Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter m.v.

Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter m.v. – 2009

Der har ikke været køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter i 2009.

Resterende anskaffelsessum fra køb af 25% i Lalandia A/S 26,9 mio. kr., jf. nedenfor, er betalt i 2009.

Efter årsafslutningen har koncernen afhændet anparterne i Global Goal Aps.

Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter m.v. – 2008

Køb af minoritetsinteresse

Koncernen erhvervede i 2008 de resterende 25% i Lalandia A/S til en samlet købspris på 43 mio. kr. Af den samlede anskaffelsessum

blev 16,1 mio. kr. betalt kontant i regnskabsåret. Den resterende del af anskaffelsessummen blev betalt kontant primo 2009.

Transaktionen førte til en merpris på 6,8 mio. kr., som indregnes som goodwill.

Salg af dattervirksomheder og aktiviteter

Salget af koncernens 55% ejerandel af Billetlugen A/S i februar 2008 gav en regnskabsmæssig avance på 29,4 mio. kr., som kan

vises som følger:

t.kr.

Langfristede aktiver 8.827

Tilgodehavender 17.469

Likvider 65.965

Langfristede forpligtelser -6.196

Kortfristede forpligtelser -89.272

Afhændede nettoaktiver -3.207

Minoritetsinteresser -1.263

Regnskabsmæssig avance 29.435

Salgspris 24.965

Heraf likvide beholdninger -65.965

Pengestrøm fra salg -41.000

I forlængelse af salget af Billetlugen A/S erhvervede koncernen 10% af anparterne i Creatrix ApS, der blandt andet ejer Billetlugen

A/S.

Køb af kapitalandele

Anskaffelsessummen for kapitalandelen i Creatrix ApS andrager 7.500 t.kr.

Note 34

Renterisici m.v. samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Koncernens risikostyringspolitik

Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene

mod styring af finansielle risici vedrørende drift og finansiering. Vedrørende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og metoder,

herunder anvendte indregningskriterier og målingsgrundlag, henvises til omtale under anvendt regnskabspraksis.


Noter

Note 34 (fortsat)

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 75

Finansielle risici

Renterisici

Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Via afledte finansielle

instrumenter omlægges en række variabelt forrentede lån til en fast rente, således at der sker en spredning af renterisikoen.

En stigning i renteniveauet på 1% p.a. i forhold til balancedagens renteniveau ville alt andet lige have haft en negativ indvirkning på

resultat efter skat og egenkapital på 10,5 mio. kr. (2008: 10,2 mio. kr.). Et fald i renteniveauet ville have haft en tilsvarende positiv indvirkning.

Beregninger er foretaget under hensyntagen til de indgåede renteswaps. Der er ikke korrigeret for afdrag og låneoptagelse

ved beregningerne.

Dagsværdien af de på balancedagen udestående renteswaps udgør -69.197 t.kr. (2008: -66.497 t.kr.). De bagvedliggende renteswaps

er følgende:

Hovedstol Dagsværdi Udløbs- Effektiv

Valuta i 1.000 i t.kr. år rente

31. december 2009:

DKK 40.000 -1.913 2012 4,29

EUR 13.400 -5.805 2012 3,63

EUR 16.750 -10.632 2012 4,24

EUR 27.000 -16.314 2013 4,22

DKK 23.952 -1.611 2017 4,85

EUR 13.400 -14.723 2017 4,75

EUR 16.800 -18.199

-69.197

2038 4,95

31. december 2008:

DKK 40.000 -858 2012 4,29

EUR 13.400 -4.321 2012 3,63

EUR 16.750 -9.080 2012 4,24

EUR 27.000 -14.679 2013 4,22

DKK 26.639 -1.374 2017 4,85

EUR 13.400 -12.750 2017 4,75

EUR 16.800 -23.435

-66.497

2038 4,95


76 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 34 (fortsat)

Kreditrisici

Koncernens kreditrisici knytter sig dels til tilgodehavender og likvide beholdninger, dels til afledte finansielle instrumenter med positiv

dagsværdi. Den maksimale kreditrisiko, som knytter sig til finansielle aktiver, svarer til de i balancen indregnede værdier. Der vurderes

løbende på alle tilgodehavender, og der foretages i fornødent omfang nedskrivninger herpå. Koncernen har ikke væsentlige risici

vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Der forefindes ikke væsentlige koncentrationer af kreditrisici. På koncernens

tilgodehavender pr. 31. december 2009 er der foretaget reservation til imødegåelse af tab med i alt 10,9 mio. kr. (2008: 7,9 mio. kr.).

Herudover indgår tilgodehavender, der var overforfaldne, men ikke nedskrevet, som følger:

t.kr.

2009 2008

Forfaldsperiode:

Op til 30 dage 5.466 3.090

Mellem 30 og 90 dage 3.264 1.840

Over 90 dage 1.906 1.185

10.636 6.115

Valutarisici

Vurderingen er, at valutakursrisikoen er begrænset, da koncernen primært har finansielle aktiver og forpligtelser i DKK og EUR.

Ændringer i valutakurserne vurderes, medmindre der er tale om markante ændringer i EUR, at ville have en mindre betydning for de

regnskabsmæssige resultater.


Noter

Note 34 (fortsat)

Likviditetsmæssige risici

Koncernens likviditetsreserve består af likvide midler, værdipapirer og kreditfaciliteter. Det er koncernens målsætning at have et

tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditeten. Der

henvises i øvrigt til note 1.

Koncernens gældsforpligtelser forfalder som følger:

t.kr.

Regn- Kontraktskabs-

lige

mæssig penge- Inden for

værdi strømme 1 år 1 til 5 år Efter 5 år

2009

Ikke-afledte finansielle instrumenter

Kreditinstitutter 2.117.343 2.306.133 1.152.457 477.023 676.653

Leverandørgæld og anden gæld 83.633 83.633 83.633 0 0

Afledte finansielle instrumenter

Renteswaps 69.197 168.530 26.226 71.258 71.046

31. december før forpligtelser bestemt for salg 2.270.173 2.558.296 1.262.316 548.281 747.699

31. december korrigeret for forpligtelser

bestemt for salg 2.270.173 2.558.296 1.262.316 548.281 747.699

Der er indgået en ny bankaftale med hovedbankforbindelsen i februar 2010, som er betinget af gennemførsel af en aktieemission.

Der er til bankaftalen knyttet en ejerskabsbestemmelse, der berettiger hovedbankforbindelsen til at opsige bankaftalen, såfremt en

ny storaktionær forskellig fra de nuværende storaktionærer, direkte eller indirekte, opnår kontrol med selskabet alene eller sammen

med en eller flere af de eksisterende storaktionærer. Der er derudover ikke knyttet særlige betingelser til bankaftalen.

Lånerammen i den nye aftale udgør 1.407 mio. kr. efter nedbringelse med 90% af nettoprovenuet over for hovedbankforbindelsen.

Lånerammen består af bankfaciliteter og realkreditlån som følger:

5 års committet revolverende kreditfacilitet på 250 mio. kr.

Lån, som afdrages fra 2012-2015, på 387 mio. kr.

20-årige realkreditlån, som indeholder 5 års afdragsfrihed, på i alt 770 mio. kr.

Derudover har koncernen fortsat realkreditlån i andet kreditinstitut.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 77

2008

Ikke-afledte finansielle instrumenter

Kreditinstitutter 2.079.222 2.617.547 1.088.408 616.851 912.288

Leverandørgæld og anden gæld 212.379 212.379 212.379 0 0

Afledte finansielle instrumenter

Renteswaps 66.497 76.902 7.345 27.195 42.362

31. december før forpligtelser bestemt for salg 2.358.098 2.906.828 1.308.132 644.046 954.650

Forpligtelser bestemt for salg -896 -896 -896 0 0

31. december korrigeret for

forpligtelser bestemt for salg 2.357.202 2.905.932 1.307.236 644.046 954.650

Forfaldsanalysen er baseret på alle udiskonterede pengestrømme inklusive renter til nugældende renteniveauer.


78 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 34 (fortsat)

t.kr.

Kategorier af finansielle instrumenter 2009 2008

Regnskabs- Regnskabs-

mæssig mæssig

værdi Dagsværdi værdi Dagsværdi

Værdipapirer 9.000 9.000 7.950 7.950

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi

via resultatopgørelsen 9.000 9.000 7.950 7.950

Udlån 5.445 5.445 5.445 5.445

Deposita 18.373 18.373 17.850 17.850

Tilgodehavender fra salg 45.672 45.672 60.892 60.892

Andre tilgodehavender 37.672 37.672 195.568 195.568

Likvide beholdninger 172.607 172.607 122.554 122.554

Udlån og tilgodehavender 279.769 279.769 402.309 402.309

Andre kapitalandele 7.500 7.500 7.500 7.500

Finansielle aktiver disponible for salg 7.500 7.500 7.500 7.500

Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning

Finansielle forpligtelser der måles til dagsværdi

69.197 69.197 66.497 66.497

via resultatopgørelsen 69.197 69.197 66.497 66.497

Kreditinstitutter 2.117.343 2.122.163 2.079.222 2.078.927

Deposita 4.100 4.100 1.042 1.042

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 83.633 83.633 211.483 211.483

Finansielle forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0 0 3.554 3.554

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 2.205.076 2.209.896 2.295.301 2.295.006

Metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier

Værdipapirer

Beholdningen af børsnoterede obligationer værdiansættes til noterede priser.

Andre kapitalandele

Andre kapitalandele, som omfatter en 10%’s ejerandel i Creatrix ApS (selskabet bag Billetlugen A/S) måles til kostpris, da en

dagsværdi ikke kan opgøres pålideligt.

Afledte finansielle instrumenter

Renteswaps værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker baseret på relevante observerbare swap-kurver.

Øvrige finansielle instrumenter (måles til amortiseret kostpris i balancen)

Dagsværdien af fastforrentede lån er værdiansat på baggrund af dagsværdien på de underliggende obligationer.

Dagsværdien af deposita vurderes tilnærmelsesvis at være lig den regnskabsmæssige værdi.

Finansielle instrumenter vedrørende salg og køb af varer m.v. med en kort kredittid vurderes at have en dagsværdi, som er lig den

regnskabsmæssige værdi.


Noter

Note 34 (fortsat)

t.kr.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 79

Ikke-obser-

Noterede Observer- verbare

Dagsværdihieraki for finansielle instrumenter, Priser bare input input

der måles til dagsværdi i balancen (Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) I alt

2009

Finansielle aktiver

Værdipapirer 9.000 0 0 9.000

Finansielle aktiver i alt 9.000 0 0 9.000

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning 0 69.197 0 69.197

Finansielle forpligtelser i alt 0 69.197 0 69.197

2008

Finansielle aktiver

Værdipapirer 7.950 0 0 7.950

Finansielle aktiver i alt 7.950 0 0 7.950

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning 0 66.497 0 66.497

Finansielle forpligtelser i alt 0 66.497 0 66.497


80 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 35

Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse

PARKEN Sport & Entertainment A/S’ nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabets bestyrelse, direktion og ledende

medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte

personkreds har væsentlige interesser.

Der er gennemført transaktioner med nærtstående parter vedrørende lejemål, konsulentydelser og samarbejdsaftaler. Alle transaktioner

er gennemført på markedsmæssige vilkår og udgør:

t.kr.

2009 2008

Erhvervslejekontrakter 1.794 1.718

Konsulentaftale med Flemming Østergaard Management A/S 2.250 4.500

Køb af egne aktier fra bestyrelsesmedlemmer 0 96.473

Køb af egne aktier fra direktionen 0 6.320

Salg af samarbejdsaftaler og markedsføringsaftaler 2.580 2.380

6.624 111.391

Koncernen har en formidlingsaftale med Nybolig Erhverv, hvorefter Nybolig Erhverv har fået eksklusivitet til formidling af udlejning i de

nyopførte kontortårne H og F1 samt til dele af de eksisterende kontortårne i PARKEN. Tidligere bestyrelsesmedlem i moderselskabet,

Peter Norvig, er indehaver af en række Nybolig forretninger, men er i øvrigt ikke medejer af Nybolig Erhverv.

Koncernen erhvervede i 2008 100% af anpartskapitalen i ERS Invest ApS, der ejede de resterende 25% af Lalandia A/S, Ejendomsselskabet

4F A/S og Skansen Huse A/S, af tre medarbejdere med ledende stillinger, herunder én som adm. direktør i Lalandia A/S på

erhvervelsestidspunktet. Der henvises i øvrigt til koncernregnskabets note 33.

I tilknytning til den planlagte aktieemission har selskabet med en række aktionærer indgået forhåndstilsagn om tegning af deres respektive

andel af de udbudte aktier i henhold til hvilke forhåndstilsagn visse aktionærer har deponeret et beløb. Forhåndstilsagn indgået med

to af aktionærerne indbefatter deponering af 50% af tegningstilsagnet. I øvrige forhåndstilsagn er der indgået aftale om deponering af

100% af tegningstilsagnet. For alle deponeringsaftaler er der indgået aftale om, at moderselskabet er pligtig at tilskrive en rente svarende

til diskontoen med tillæg af 3% p.a. på de af aktionærerne deponerede midler, hvilken rente er højere end den rente, som tilskrives

deponeringskontiene. Én aktionær har ikke foretaget deponering i forbindelse med tegningstilsagnet.

Selskabet har i 2008 solgt licens- og patentrettighederne til Global Goal Aps på det amerikanske marked til Peter Østergaard, der er

søn af bestyrelsesformand Flemming Østergaard.

I forbindelse med Jørgen Glistrups fratræden som adm. direktør blev der indgået en konsulentaftale mellem selskabet og Jørgen Glistrup

om konsulentassistance til en række definerede enkeltstående opgaver. Konsulentaftalen blev indgået for en 2-årig periode. I november

2009 har selskabet opsagt aftalen ved udløb af den 2-årige periode, og samtidig meddelt, at man ikke ønsker at anvende yderligere

konsulentassistance i restperioden.

KB og B 1903 har i henhold til moderselskabets vedtægter ret til at udpege hver ét medlem til moderselskabets bestyrelse. Moderselskabet

har indgået aftale med B 1903 om benyttelse af spillelicens og med KB om samarbejde i relation til elitesport.

Transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsvilkår. Den mellem koncernen og Flemming Østergaard Management A/S

indgåede samarbejdsaftale kan ikke anses som sædvanlig. Aftalens vilkår var imidlertid begrundet i, at de aftalte opgaver havde et

betydeligt omfang og væsentlig økonomisk betydning for koncernen. Bestyrelsen har derfor fundet, at det var formålstjenligt at indgå

samarbejdsaftalen. Bestyrelsen har løbende oplyst om omkostningerne i relation til samarbejdsaftalen i koncernens årsrapporter, der er

godkendt på moderselskabets generalforsamlinger.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har en række aftaler med KB og B1903 om bl.a. brugsret af træningsfaciliteter m.v.

Bestyrelsens og direktionens vederlæggelse og udnyttelse af optioner fremgår af note 7.

Koncernen har i øvrigt tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for Flemming Østergaards virke som bestyrelsesformand i SH Finans A/S, og

for Jørgen Glistrups virke som bestyrelsesmedlem i SH Finans A/S og SL Nordic Holding ApS. Både Flemming Østergaard og Jørgen

Glistrup udtrådte af bestyrelsen i SH Finans A/S og SL Nordic Holding ApS i februar 2009.


Noter

Note 36

Bestyrelse og direktion

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i andre danske aktie- og anpartsselskaber bortset

fra 100% ejede dattervirksomheder. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern nævnes alene moderselskabet.

De med * ) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

Ledelseshverv i andre danske

Bestyrelse: aktie- og anpartsselskaber

Flemming Østergaard Stilling: Bestyrelsesformand i

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Født 1943 Bestyrelsesposter:

I bestyrelsen fra: 1997 Flemming Østergaard

Management A/S, formand

PARKEN aktier: Skodsborg Fysioterapi v/ Autoriseret

10.582 stk. Fysioterapeut Jan Ove Myklebust ApS,

bestyrelsesformand

Bacher A/S, bestyrelsesmedlem

TV2/Danmark A/S, bestyrelsesmedlem

Thura Film A/S, bestyrelsesmedlem

All Right Biografer A/S, bestyrelsesmedlem

Niels-Christian Holmstrøm Stilling: Konsulent

All Right Film A/S, bestyrelsesmedlem

JLG Entreprise A/S, bestyrelsesmedlem

Albatros Travel A/S, bestyrelsesmedlem

Født 1947 Bestyrelsesposter:

I bestyrelsen fra: 1994 Ingen

PARKEN aktier: 1.150 stk.

Flemming Lindeløv * ) Stilling: Administrerende direktør i

Hegelund Invest

Født 1948 Bestyrelsesposter:

I bestyrelsen fra: 2005 Deltaq A/S, bestyrelsesformand

PARKEN aktier: Illums Bolighus A/S, bestyrelses-

425 stk. formand

Illums Bolighus Holding A/S, bestyrelsesformand

IBH 3 ApS, bestyrelsesformand

Prime Office A/S, bestyrelsesformand

Hegelund Invest ApS, bestyrelsesformand

Copenhagen Artists A/S, bestyrelsesformand

Nielsen & Partnere Erhverv ApS,

bestyrelsesformand

Index Award A/S, bestyrelsesmedlem

Institut for Selskabsledelse ApS,

bestyrelsesmedlem

Sav-Danmark A/S, bestyrelsesmedlem

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 81

Ledelseshverv i andre danske

Bestyrelse: aktie- og anpartsselskaber

Benny Olsen Stilling: Centerchef i UU-Sjælsø

Født 1953 Bestyrelsesposter:

I bestyrelsen fra: Ingen

1991-1995

Og igen fra: 1999

PARKEN aktier: 213 stk.

Hans Munk Nielsen * ) Stilling: Bestyrelsesmedlem og viceborgmester

Født 1946 Bestyrelsesposter:

I bestyrelsen fra: 2009 Kalmar Structured Finance A/S, bestyrelsesformand

Kalmar Structured Finance Holding

A/S, bestyrelsesformand

Collateralized Mortgage Obligations

Denmark A/S, bestyrelsesformand

Collateralized Mortgage Obligations

Denmark Holding A/S, bestyrelsesformand

Alipes Capital ApS, bestyrelsesformand

Nordea Invest Fund Management A/S,

bestyrelsesnæstformand

Jeudan A/S, bestyrelsesmedlem

Karl Peter K. Sørensen * ) Stilling: Direktør

Født 1952 Bestyrelsesposter:

I bestyrelsen fra: 2009 Skakt A/S, bestyrelsesmedlem

PARKEN aktier: KPS Invest A/S,

385.047 stk. bestyrelsesmedlem

Arca A/S, bestyrelsesmedlem

Erik Skjærbæk * ) Stilling: Direktør

Født 1959 Bestyrelsesposter:

I bestyrelsen fra: 2009 Young Driver ApS, bestyrelsesmedlem

PARKEN aktier:

384.694 stk.

Viedan A/S, bestyrelsesmedlem


82 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 36 (fortsat)

Ledelseshverv i andre danske

Direktion: aktie- og anpartsselskaber

Dan Hammer Stilling: Administrerende direktør/

Koncernchef i PARKEN Sport &

Entertainment A/S

Født 1963 Bestyrelsesposter:

PARKEN aktier: Superligaen A/S, bestyrelsesmedlem

2.965 stk.

Anders Hørsholt Stilling: Vicekoncernchef i PARKEN

Sport & Entertainment A/S

Født 1966 Bestyrelsesposter:

PARKEN aktier: X-Large A/S, bestyrelsesformand

65 stk.

Note 37

Efterfølgende begivenheder

Anders Hørsholt er fratrådt som administrerende direktør i PARKEN Venues A/S, og Lotte Reimar er tiltrådt som ny administrerende

direktør.

Anders Hørsholt er tiltrådt som administrerende direktør i fitness dk.

Global Goal ApS er afhændet. Dette har ikke resultateffekt i 2010.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 26. februar 2010 besluttet at kontakte Dansk Håndbold Forbund (DHF) angående en dialog om

en eventuel nedlæggelse af de professionelle aktiviteter i FCK Håndbold efter indeværende sæson.

Samtidig fortsætter PARKEN drøftelserne med KasiGroup om AG København. Den tidligere ikke-bindende hensigtserklæring har fortsat

ikke medført, at parterne har opnået enighed om en aftale.

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer at træffe den endelige beslutning om fremtiden for FCK Håndbold A/S i 1. halvår 2010.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 26. februar 2010 truffet beslutning om at indlede dialog med Københavns Kommune om anvendelsen

af den tidligere skøjtehalsgrund ved PARKEN, der blev købt med henblik på opførelse af en arena. Da Københavns Kommune har

en tilbagekøbsret til grundstykket i tilfælde af, at byggeriet ikke påbegyndes senest 6 måneder efter, at Københavns Kommune efter den

1. april 2010 afgiver påbud om påbegyndelse af byggeriet af en arena, vil en dialog med Københavns Kommune være nødvendig.

PARKEN forventer at kunne meddele yderligere om resultatet af forhandlingerne med Københavns Kommune inden udgangen af april

2010.

Koncernen har indgået en ny bankaftale med hovedbankforbindelsen, jf. note 1.

I marts/april 2010 forventes gennemført en aktieemission med et bruttoprovenu på 500 mio. kr.


Noter

Note 38

Anvendt regnskabspraksis

PARKEN Sport & Entertainment A/S er et aktieselskab hjemmehørende

i Danmark. Årsrapporten for perioden 1. januar–31.

december 2009 omfatter både koncernregnskab for PARKEN

Sport & Entertainment A/S og dets dattervirksomheder (koncernen)

samt separat årsregnskab for moderselskabet.

Årsrapporten for PARKEN Sport & Entertainment A/S for 2009

aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting

Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf.

IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting

Standards (IFRS) udstedt af IASB.

Grundlag for udarbejdelse

Årsrapporten aflægges i danske kroner og afrundet til nærmeste

kr. 1.000.

Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprisprincip,

bortset fra at følgende aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi:

Investeringsejendomme og afledte finansielle instrumenter.

Langfristede aktiver og afhændelsesgrupper bestemt for salg

måles til den laveste værdi af regnskabsmæssig værdi før den

ændrede klassifikation eller dagsværdi fratrukket salgsomkostninger.

Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er

anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene.

Ændret klassifikation

Af hensyn til sammenligneligheden præsenteres særlige poster

særskilt i resultatopgørelsen. Regnskabsposten omfatter væsentlige

indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter

i forhold til koncernens ordinære driftsaktiviteter herunder nedskrivning

af immaterielle og materielle aktiver.

Ændringerne i præsentationen af resultatopgørelse og segmentoplysninger

påvirker ikke periodens resultat, aktiver og egenkapital.

Der er foretaget ændring af sammenligningstallene.

Den ændrede klassifikation har ikke påvirket indregning og måling

og har således ikke påvirket resultat pr. aktie og udvandet resultat

pr. aktie.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Koncernen har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret:

• IAS 1 (ajourført 2007) Præsentation af årsregnskaber

• IAS 23 (ajourført 2007) Låneomkostninger

• IFRS 8 Driftssegmenter

• IFRS 2 Share-based Payments: Vesting Conditions and Cancellations

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 83

• Amendments to IAS 32 and IAS 1: Puttable Financial Instruments

and Obligations Arising on liquidation

• Amendments to IFRS 1 og IAS 27: Cost of an investment in a

Subsidiary, Jointly-Controlled Entity or Associate

• Amendment to IFRS 7: Improving Disclosures about Financial

Instruments

• Dele af Improvements to IFRSs May 2008 med ikrafttrædelsesdato

1. januar 2009 og

• IFRIC 14-17.

IAS 1 ændrer præsentationen af de primære opgørelser og visse

noteoplysninger.

IFRS 8 påvirker alene koncernens oplysninger om segmenter.

Standarden kræver, at koncernens segmentrapportering tager

afsæt i driftssegmenter. Driftssegmenter er de forretningsenheder,

som den daglige koncernledelse løbende overvåger, og for

hvilke der findes separat regnskabsrapportering til ledelsesformål,

som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering

og resultatopfølgning. I modsætning hertil krævede

IAS 14 en opdeling på forretningsmæssige henholdsvis geografiske

områder. Segmentnoten er tilpasset i overensstemmelse

hermed.

IAS 23 kræver, at låneomkostninger fra både specifik og generel

låntagning, der direkte vedrører opførelse eller udvikling af kvalificerende

aktiver (immaterielle og materielle aktiver samt varebeholdninger

og investeringsejendomme, der måles til kostpris),

henføres til kostprisen for sådanne aktiver. Koncernen har hidtil

indregnet låneomkostninger i kostprisen for førnævnte aktiver,

hvorfor indregning og måling i 2009 ikke er påvirket.

De øvrige nye standarder og fortolkningsbidrag har ligeledes ikke

påvirket indregning og måling i 2009.

Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie for 2009 er således

ikke påvirket af de nye standarder og fortolkningsbidrag.

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet PARKEN Sport

& Entertainment A/S samt dattervirksomheder, hvori PARKEN

Sport & Entertainment A/S har bestemmende indflydelse på

virksomhedens finansielle og driftsmæssige politikker for at opnå

afkast eller andre fordele fra dens aktiviteter. Bestemmende indflydelse

opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over

mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kontrollere

den pågældende virksomhed.

Ved vurdering af om PARKEN Sport & Entertainment A/S har bestemmende

eller betydelig indflydelse tages højde for potentielle

stemmerettigheder, der på balancedagen kan udnyttes.

En koncernoversigt fremgår af side 120.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets

og de enkelte dattervirksomheders regnskaber

opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for kon-


84 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 38 (fortsat)

cerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne

mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede

fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Urealiserede fortjenester ved transaktioner med associerede

virksomheder elimineres i forhold til koncernens ejerandel i

virksomheden. Urealiserede tab elimineres på samme måde som

urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke er sket værdiforringelse.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter

100%. Minoritetsinteressernes andel af årets resultat

og af egenkapitalen i dattervirksomheder, der ikke ejes 100%,

indgår som en del af koncernens resultat henholdsvis egenkapital,

men vises særskilt.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet

fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede

virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse

frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke

for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder.

Ved køb af nye virksomheder, hvor PARKEN Sport & Entertainment

A/S opnår bestemmende indflydelse over den købte

virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders

identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan

udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret, og dagsværdien

kan opgøres pålideligt. Der indregnes udskudt skat af de foretagne

omvurderinger.

Minoritetsinteresser måles ved første indregning til den forholdsmæssige

andel af den overtagne virksomheds identificerbare aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor PARKEN Sport &

Entertainment A/S faktisk opnår kontrol over den overtagne virksomhed.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for virksomheden

og dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som goodwill under

immaterielle aktiver. Goodwill afskrives ikke, men testes årligt

for værdiforringelse. Første værdiforringelsestest udføres inden

udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill

til de pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende

danner grundlag for værdiforringelsestest. Negative forskelsbeløb

(negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det aftalte

vederlag med tillæg af omkostninger, der direkte kan henføres til

overtagelsen.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om målingen

af overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser,

sker første indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte

dagsværdier. Såfremt det efterfølgende viser sig, at identificerbare

aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser havde en

anden dagsværdi på overtagelsestidspunktet end først antaget,

reguleres goodwill indtil 12 måneder efter overtagelsen. Effekten

af reguleringerne indregnes i primoegenkapitalen, og sammenligningstal

tilpasses. Herefter reguleres goodwill alene som

følge af ændringer i skøn over betingede købsvederlag, med

mindre der er tale om væsentlige fejl. Dog medfører efterfølgende

realisation af den overtagne virksomheds udskudte skatteaktiver,

som ikke blev indregnet på overtagelsestidspunktet,

indregning af skattefordelen i resultatopgørelsen og samtidig

nedskrivning af den regnskabsmæssige værdi af goodwill til

det beløb, der ville have været indregnet, såfremt det udskudte

skatteaktiv havde været indregnet som et identificerbart aktiv på

overtagelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder

opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen

og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver

inkl. goodwill på salgstidspunktet samt omkostninger til salg eller

afvikling.

Omregning af fremmed valuta

For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes

en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta,

som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte

rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer

end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed

valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning

til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer,

der opstår mellem transaktionsdagens kurs og

kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under

finansielle indtægter og omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta

omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem

balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets

eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport

indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter

og omkostninger.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder med en anden

funktionel valuta end DKK omregnes resultatopgørelserne

til transaktionsdagens kurs, og balanceposterne omregnes til

balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendes

gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang

dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Kursforskelle,

opstået ved omregning af disse virksomheders egenkapital ved

årets begyndelse til balancedagens valutakurser og ved omregning

af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens

valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen under

overført resultat.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes og måles i balancen til

dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle

instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden

gæld, og modregning af positive og negative værdier foretages

alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere

kontrakter samlet (ved differenceafregning). Dagsværdier for


Noter

Note 38 (fortsat)

afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af aktuelle

markedsdata og anerkendte værdiansættelsesmetoder.

Dagsværdisikring

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er

klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien

af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i

resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede

aktiv eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del,

der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme i henhold til

en indgået aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som

sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse.

Pengestrømssikring

Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter,

der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring

af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer

i fremtidige pengestrømme, indregnes i egenkapitalen under under

en særskilt reserve for sikringstransaktioner, indtil de sikrede

pengesstrømme påvirker resultatopgørelsen. På dette tidspunkt

overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner

fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost

som det sikrede.

Forventes de sikrede pengestrømme ikke længere at blive realiseret

overføres den akkumulerede værdiændring straks til resultatopgørelsen.

Andre afledte finansielle instrumenter

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne

for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer

i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen under finansielle

poster.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter periodiserede indtægter fra entré,

TV-aftaler, samarbejdsaftaler, udlejning af stadion, udlejning af

investeringsejendomme, udlejning af bygninger, F&B og konferencecenter,

salg af merchandise, provisioner og billetgebyrer,

medlemskontingenter samt detailvaresalg m.v.

Nettoomsætningen måles ekskl. moms og afgifter opkrævet på

vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i

nettoomsætningen.

Værdiregulering af investeringsejendomme

Koncernens investeringsejendomme måles til dagsværdi og

værdireguleringerne indregnes i resultatopgørelsen.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger medgået til opnåelse

af nettoomsætningen samt omkostninger til drift af ejendomme,

salg, markedsføring og administration m.v.

Investeringsejendommenes driftsomkostninger omfatter omkostninger

til ejendomsskatter, forbrugsafgifter m.v.

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 85

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, gager, honorarer samt

omkostninger til pension og social sikring. Endvidere omfatter

personaleomkostninger indtægter fra udlejning af spillere samt

omkostninger til leje af spillere.

Resultat af transferaktiviteter

Indtægter omfatter beløb opnået ved salg af kontraktrettigheder,

herunder efterfølgende performancebaserede betalinger, med

fradrag af eventuelle salgsomkostninger, herunder honorarer

til agenter, solidaritetsbetalinger til spillerens tidligere klubber

m.v.

Omkostninger omfatter amortiseringer og eventuelle nedskrivninger

på kontraktrettigheder, den ikke-amortiserede del af

kontraktrettigheder på salgstidspunktet, præmier til forsikring af

spillertrupperne, nedskrivning af tilgodehavender fra salg af kontraktrettigheder

samt forventede omkostninger til overholdelse af

betingede forpligtelser i indgåede kontrakter m.v.

Kontraktrettighederne amortiseres lineært over kontraktperioderne.

Særlige poster

Af hensyn til sammenligneligheden præsenteres særlige poster

særskilt i resultatopgørelsen. Regnskabsposten omfatter væsentlige

indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter

i forhold til koncernens ordinære driftsaktiviteter herunder nedskrivning

af immaterielle og materielle aktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster

og -tab samt op- og nedskrivninger vedrørende værdipapirer,

gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering

af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser

under acontoskatteordningen m.v. Endvidere medtages realiserede

og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle

instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler.

Låneomkostninger fra generel låntagning eller lån, der direkte

vedrører anskaffelse, opførelse eller udvikling af kvalificerende

aktiver, henføres til kostprisen for sådanne aktiver.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om sambeskatning af

PARKEN Sport & Entertainment koncernens danske selskaber.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag

mellem de sambeskattede selskaber i forhold

til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager

selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag

fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse

af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring

i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats –

indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til

årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.


86 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 38 (fortsat)

Balancen

Immaterielle aktiver

Goodwill

Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til kostpris

som beskrevet under ”Virksomhedssammenslutninger”. Efterfølgende

måles goodwill til kostpris med fradrag af akkumulerede

nedskrivninger. Der foretages ikke amortisering af goodwill.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncernens

pengestrømsfrembringende enheder på overtagelsestidspunktet.

Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder

følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring.

Kontraktrettigheder

Kontraktrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

amortiseringer og eventuelle nedskrivninger. Kostprisen

omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet

anskaffelsen.

Kontraktrettighederne amortiseres lineært over kontraktperioderne.

Amortiseringerne indregnes i resultatopgørelsen under resultat

af transferaktiviteter.

Eventuelle yderligere betalinger indregnes på det tidspunkt, hvor

betalingerne bliver sandsynlige, og amortiseres lineært over kontrakternes

restløbetid. Ved forlængelse af en kontrakt i kontraktperioden,

ændres amortiseringsperioden i overensstemmelse hermed.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af kontraktrettigheder opgøres

som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger

og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under resultat

af transferaktiviteter.

Udviklingsprojekter, patenter og licenser m.v.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor

den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt

fremtidigt marked eller anvendelsesmulighed i virksomheden

kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre

eller anvende projektet, indregnes som immaterielle aktiver, såfremt

kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed

for, at den fremtidige indtjening eller nettosalgsprisen kan dække

salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne.

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen,

efterhånden som omkostningerne afholdes.

Indregnede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter

gager, afskrivninger og andre omkostninger, der kan henføres til

koncernens udviklingsaktiviteter og låneomkostninger fra specifik

og generel låntagning, der direkte vedrører udviklingen af udviklingsprojekter.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet amortiseres udviklingsprojekter

lineært over den vurderede økonomiske brugstid

fra det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Amortiseringsperioden

udgør sædvanligvis 4 år og overstiger ikke 10 år. Amortiseringsgrundlaget

reduceres med eventuelle nedskrivninger.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

amortiseringer. Patenter og licenser amortiseres lineært over

den resterende patent- eller aftaleperiode eller brugstiden, hvis

denne er kortere.

Andre immaterielle aktiver

Andre immaterielle aktiver, herunder immaterielle aktiver erhvervet

i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, måles til

kostpris med fradrag af amortiseringer. Andre immaterielle aktiver

amortiseres lineært over den forventede brugstid som udgør optil

10 år.

Immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid amortiseres dog

ikke, men testes årligt for værdiforringelse.

Materielle aktiver

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme indregnes på opførelsestidspunktet til

kostpris omfattende omkostninger medgået til opførsel samt låneomkostninger

fra specifik og generel låntagning, der direkte

vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi og

værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen i en særskilt

post. Værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i en afkastbaseret

værdiansættelsesmodel. I modellen indgår bl.a. ejendommenes

driftsresultat og et af koncernen fastsat afkastkrav. Afkastkravet

fastsættes på grundlag af udviklingen i markedsforholdene

og renteudviklingen.

Grunde og bygninger m.v.

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar

måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte

tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til

brug. Kostprisen tillægges låneomkostninger fra specifik og generel

låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele

af et materielt aktiv, indregnes i den regnskabsværdi værdi

af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil

medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen. Indregning

af de udskiftede bestanddele i balancen ophører, og den regnskabsmæssige

værdi overføres til resultatopgørelsen. Alle andre

omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes

i resultatopgørelsen ved afholdelsen.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der

afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele

er forskellig. Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes

forventede brugstid, der udgør:

Stadionanlægget PARKEN: 20-62 år

Øvrige bygninger: 20-50 år

Vandrutchebaner: 20 år

Teleskoptribune: 15 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-10 år


Noter

Note 38 (fortsat)

Grunde afskrives alene under hensyntagen til hjemfaldspligt.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets

scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien

fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi,

ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes

virkningen for afskrivninger fremadrettet, som en ændring i regnskabsmæssigt

skøn.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen i en særskilt post.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres

som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger

og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre

driftsindtægter eller eksterne omkostninger.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid testes

årligt for værdiforringelse, første gang inden udgangen af overtagelsesåret.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse

sammen med de øvrige langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende

enhed, hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives

til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige

værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres

som hovedregel som nutidsværdien af de forventede fremtidige

nettopengestrømme fra den virksomhed eller aktivitet (pengestrømsfrembringende

enhed), som goodwill er knyttet til. Nedskrivning

af goodwill indregnes i særlige poster i resultatopgørelsen.

Den samlede værdi af kontraktrettigheder testes pr. aktivitet (fodbold

og håndbold) for værdiforringelse sammen med de øvrige

langfristede aktiver tilknyttet den underliggende aktivitet. Der

nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt

den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien

opgøres pr. aktivitet på basis af fremtidige nettopengestrømme

ved aktivernes brug eller samlet skønnet salgsværdi.

Der foretages individuel værdiforringelsesvurdering for skadede

og udlejede spillere samt spillere som langsigtet ikke vurderes at

indgå i planerne for 1. holdstruppen.

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang,

det er sandsynligt, at de vil blive udnyttet.

Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede aktiver vurderes

årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse.

Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets

dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger

eller kapitalværdi. Kapitalværdien beregnes som nutidsværdien af

forventede fremtidige pengestrømme fra aktivet eller den pengestrømsfrembringende

enhed, som aktivet er en del af.

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige

værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende

enhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 87

enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes

i særlige poster i resultatopgørelsen.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på

andre aktiver tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i de

forudsætninger og skøn, der førte til nedskrivningen. Nedskrivninger

tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæssige

værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet

ville have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke havde været

nedskrevet.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien

lavere end kostprisen, nedskrives til denne

lavere værdi.

Kostpris for grunde og bygninger omfatter omkostninger medgået

til opførsel af bygningerne samt låneomkostninger fra specifik

og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det

enkelte aktiv.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som

salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere

salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed,

ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages

nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være

indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er

værdiforringet.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige

værdi og nutidsværdien af de forventede pengestrømme,

herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter

betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår og

måles til kostpris.

Værdipapirer

Aktier og obligationer, der løbende overvåges, måles og rapporteres

til dagsværdi i henhold til koncernens investeringspolitik,

indregnes på handelsdatoen til dagsværdi under kortfristede

aktiver og måles efterfølgende til dagsværdi. Ændringer

i dagsværdien indregnes løbende i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

Aktiver bestemt for salg

Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og afhændelsesgrupper,

som er bestemt for salg. Afhændelsesgrupper er

en gruppe af aktiver, som skal afhændes samlet ved salg eller

lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser vedrørende aktiver

bestemt for salg er forpligtelser direkte tilknyttet disse aktiver,

som vil blive overført ved transaktionen. Aktiver klassificeres som


88 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 38 (fortsat)

”bestemt for salg”, når deres regnskabsmæssige værdi primært

vil blive genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i

henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse.

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg, måles

til den laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi på tidspunktet

for klassifikationen som ”bestemt for salg” eller dagsværdien

med fradrag af salgsomkostninger. Der afskrives og amortiseres

ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som

”bestemt for salg”.

Tab ved værdiforringelse, som opstår ved den første klassifikation

som ”bestemt for salg”, og gevinster eller tab ved efterfølgende

måling til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi

eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger indregnes i

resultatopgørelsen under de poster, de vedrører. Gevinster og

tab oplyses i noterne.

Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser udskilles i særskilte linjer

i balancen, og hovedposterne specificeres i noterne. Sammenligningstal

i balancen tilpasses ikke.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse

på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Udbytte, som foreslås udbetalt for året, vises som en særskilt

post under egenkapitalen.

Reserve for egne aktier

Reserve for egne aktier indeholder anskaffelsessummer for selskabets

beholdning af egne aktier. Udbytte for egne aktier indregnes

direkte i overført resultat i egenkapitalen.

Gevinst og tab ved salg af egne aktier føres på overkurs ved

emission.

Reserve for valutakursregulering

Reserve for valutakursregulering omfatter kursdifferencer, opstået

ved omregning af regnskaber for enheder med en anden funktionel

valuta end danske kroner, og kursreguleringer vedrørende

aktiver og forpligtelser, der udgør en del af koncernens nettoinvestering

i sådanne enheder.

Reserven vedrører selskab i Sydafrika uden aktivitet.

Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne

i resultatopgørelsen.

Reserve for sikringstransaktioner

Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede

nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder

kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den

sikrede transaktion endnu ikke er realiseret.

Reserven vedrører renteswaps indgået før 2007, som blev behandlet

som sikringstransaktioner. De pågældende renteswaps

er efterfølgende lukket.

Reserve for dagsværdiregulering på

investeringsaktiver

Reserve for dagsværdiregulering på investeringsaktiver omfatter

akkumulerede ændringer af dagsværdien på investeringsaktiver.

Reserven blev med virkning fra 2009 opløst i henhold til ændring

i Årsregnskabsloven.

Overkurs ved emission

Overkurs ved emission omfatter beløb ud over den nominelle aktiekapital,

som er indbetalt af aktionærerne ved kapitaludvidelser

samt gevinster og tab ved salg af egne aktier. Reserven er en del

af virksomhedens frie reserver.

Incitamentsprogrammer

Koncernens incitamentsprogrammer omfatter aktieoptionsprogrammer

og medarbejderaktier.

Aktieoptionsprogram

Værdien af serviceydelser modtaget som modydelse for tildelte

optioner måles til dagsværdien af optionerne.

For egenkapitalafregnede aktieoptioner måles dagsværdien på tildelingstidspunktet

og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger

over perioden, hvor den endelige ret til optionerne

optjenes. Modposten hertil indregnes direkte i egenkapitalen.

I forbindelse med første indregning af aktieoptionerne skønnes

over antallet af optioner medarbejderne forventes at erhverve ret

til. Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet over antallet af

retserhvervede optioner, således at den samlede indregning er

baseret på det faktiske antal retserhvervede optioner.

Dagsværdien af de tildelte optioner estimeres ved anvendelse

af en optionsprismodel. Ved beregningen tages der hensyn til

de betingelser og vilkår, der knytter sig til de tildelte aktieoptioner.

Medarbejderaktier

Når PARKEN Sport & Entertainment koncernens medarbejdere

gives mulighed for at tegne aktier til en kurs, som er lavere end

markedskursen, indregnes favørelementet som en omkostning

under personaleomkostninger. Modposten hertil indregnes direkte

i egenkapitalen. Favørelementet opgøres på tegningstidspunktet

som forskellen mellem dagsværdien og tegningskursen

for de tegnede aktier.

Betalbar skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes

i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst

reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt

for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af

alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig

værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt

skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke

afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre

poster, hvor midlertidige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser

– er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt


Noter

Note 38 (fortsat)

på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse

af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler,

måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse

af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede

skattemæssige underskud, indregnes under andre

langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive

anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller

ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser,

der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når

den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i

udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i

resultatopgørelsen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en

begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske

fordele for at indfri forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser, herunder til istandsættelse af lejemål ved

fraflytning, måles til ledelsens bedste skøn over det beløb, hvormed

forpligtelsen forventes at kunne indfries.

Ved målingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering

af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen,

såfremt dette har en væsentlig effekt på målingen af

forpligtelsen. Der anvendes en før-skat diskonteringsfaktor, som

reflekterer samfundets generelle renteniveau med tillæg af de

konkrete risici, som skønnes at være på den hensatte forpligtelse.

Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier indregnes under finansielle

omkostninger.

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter m.v. indregnes ved lånoptagelse til det

modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser

til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved

anvendelse af ”den effektive rentes metode”, således at forskellen

mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

over låneperioden.

Øvrige finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter

modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende

år, målt til kostpris.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-,

investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i

likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat

under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsop-

Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 89

gørelsen indregnes købte virksomheders pengestrømme fra overtagelsestidspunktet,

og solgte virksomheders pengestrømme

indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode

som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændring i driftskapital, modtagne og betalte renter, modtagne udbytter

samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm til investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse

med køb og salg af virksomheder og aktiviteter, køb

og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver

samt køb og salg af værdipapirer, der ikke medregnes som likvider.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i

størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger

forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende

gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer med en

restløbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes

til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici

for værdiændringer.

Segmentoplysninger

Der gives oplysninger på forretningssegmenterne: Sport, PAR-

KEN Venues, Kontorejendomme, Lalandia og fitness dk.

Segmentet Sport omfatter fodboldaktiviteterne i F.C. København

og håndboldaktiviteterne i FCK Håndbold.

PARKEN Venues omfatter aktiviteterne i selve PARKEN (sportsarrangementer,

konference- og logeaktiviteter m.v.).

Kontorejendomme omfatter koncernens erhvervslejemål i PAR-

KEN.

I segmentet Lalandia indgår aktiviteterne i Lalandia i Billund og i

Lalandia i Rødby.

I segmentet fitness dk indgår koncernens fitness aktiviteter.

I ikke-fordelte koncernomkostninger indgår en række af moderselskabets

omkostninger, herunder koncernfunktioner.

Der gives ikke segmentoplysninger for geografiske markeder, idet

koncernen alene opererer på det danske marked.

Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse med

koncernens anvendte regnskabspraksis og følger den interne

ledelsesrapportering.

Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og

-forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det

enkelte segment, samt de poster, der kan allokeres til det enkelte


90 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Koncernregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 38 (fortsat)

segment på et pålideligt grundlag. Ikke-fordelte poster omfatter

primært aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger

vedrørende koncernens administrative funktioner, investeringsaktivitet,

indkomstskatter m.v.

Langfristede aktiver i segmentet omfatter de langfristede aktiver,

som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle

og materielle aktiver. Kortfristede aktiver i segmentet omfatter

de kortfristede aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift,

herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, andre

tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter samt likvide beholdninger.

Note 39

Ny regnskabsregulering

IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder (IAS og

IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), der ikke er obligatoriske for

PARKEN Sport & Entertainment A/S ved udarbejdelsen af årsrapporten

for 2009: IFRS 3, amendments to IAS 27, flere amendments

til IAS 32 og 39 samt IFRIC 9, amendments to IFRS 2,

amendments to IFRS 1, enkelte dele af ”improvement to IFRSs

(May 2008), ”improvements to IFRSs (April 2009)”, IFRIC 17-

19, amendment to IFRIC 14, revised IAS 24 og IFRS 9. Amendments

to IFRS 2, amendments to IFRS 1, Improvements to IFRS

(April 2009), IFRIC 19, amendment to IFRIC 14, revised IAS 24

og IFRS 9 er endnu ikke godkendt af EU.

Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets

drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser

samt anden gæld.

Nøgletal

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D)

opgøres i overensstemmelse med IAS 33.

Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den

Danske Finanslytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2005”.

Nøgletalsdefinitioner fremgår af side 119.

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer at implementere

de nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, når de bliver

obligatoriske. De standarder og fortolkningsbidrag, der godkendes

med en anden ikrafttrædelsesdato i EU end de tilsvarende

ikrafttrædelsesdatoer fra IASB, førtidsimplementeres, således at

implementeringen følger IASBs ikrafttrædelsesdatoer. Ingen af de

nye standarder eller fortolkningsbidrag forventes at få væsentlig

indvirkning på regnskabsaflæggelsen for PARKEN Sport & Entertainment

A/S.


Årsregnskab

1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

t.kr.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 91

Note 2009 2008

Nettoomsætning 2 240.866 200.172

Værdiregulering af investeringsejendomme 3 -38.000 0

Indtægter i alt 202.866 200.172

Eksterne omkostninger 4,5 109.065 89.370

Personaleomkostninger 6 107.628 95.520

Afskrivninger 7 19.198 13.789

Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster -33.025 1.493

Resultat af transferaktiviteter 8 -85.393 -17.619

Særlige poster 9 -240.896 22.215

Primært resultat -359.314 6.089

Finansielle poster

Finansielle indtægter 11 4.501 8.387

Finansielle omkostninger 12 83.779 94.570

Finansielle poster i alt -79.278 -86.183

Resultat før skat -438.592 -80.094

Skat af årets resultat 13 -50.561 -16.361

Årets resultat -388.031 -63.733

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -388.031 -63.733

-388.031 -63.733

Totalindkomstopgørelse

Årets resultat -388.031 -63.733

Anden totalindkomst

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Årets værdiregulering 290 290

Skat af anden totalindkomst -73 -72

Anden totalindkomst efter skat 217 218

Totalindkomst i alt -387.814 -63.515


92 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Balance

t.kr.

Note 2009 2008

AKTIVER

Langfristede aktiver

Immaterielle aktiver 14

Goodwill 1.245 1.245

Kontraktrettigheder 115.021 177.267

116.266 178.512

Materielle aktiver 15

Investeringeejendomme 428.836 0

Grunde og bygninger 618.619 403.652

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 39.271 22.562

Materielle aktiver under opførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 11.635 293.839

1.098.361 720.053

Andre langfristede aktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder 10 485.596 673.492

Andre langfristede aktiver 16 5.445 5.445

Andre kapitalandele 17 7.500 7.500

498.541 686.437

Langfristede aktiver i alt 1.713.168 1.585.002

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 7.857 10.404

Tilgodehavender 18 117.834 181.844

Periodeafgrænsningsposter 4.441 6.684

Likvide beholdninger 1.256 102.142

131.388 301.074

Aktiver bestemt for salg 19 0 199.227

Kortfristede aktiver i alt 131.388 500.301

AKTIVER I ALT 1.844.556 2.085.303


Balance

t.kr.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 93

Note 2009 2008

PASSIVER

Egenkapital 20

Aktiekapital 49.376 49.376

Overkurs fra emission 279.411 279.411

Reserve for sikringstransaktioner -917 -1.134

Reserve for valutakursreguleringer -928 -928

Reserve for egne aktier -128.443 -128.183

Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver 0 46.222

Overført resultat -169.886 165.627

Egenkapital i alt 28.613 410.391

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Udskudt skat 21 56.433 59.033

Hensatte forpligtelser 22 19.650 19.236

Kreditinstitutter 23 705.541 803.662

Anden gæld 24 60.962 52.469

Deposita 4.100 1.042

Langfristede forpligtelser i alt 846.686 935.442

Kortfristede forpligtelser

Hensatte forpligtelser 22 11.811 11.331

Kreditinstitutter 23 786.756 563.244

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 25 156.037 138.005

Periodeafgrænsningsposter 26 14.653 20.305

969.257 732.885

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 27 0 6.585

Kortfristede forpligtelser i alt 969.257 739.470

Forpligtelser i alt 1.815.943 1.674.912

PASSIVER I ALT 1.844.556 2.085.303


94 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Egenkapitalopgørelse

t.kr.

Reserve

Reserve Reserve for dags-

for for valu- værdi på

Overkurs sikrings- takurs- Reserve investe-

Aktie- fra trans- regu- for egne rings- Overført

kapital emission aktioner leringer aktier aktiver resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2008 49.376 345.021 -1.352 -156 -68.519 46.222 179.096 549.688

Egenkapitalbevægelser i 2008

Årets totalindkomst 0 0 218 0 0 0 -63.733 -63.515

Køb af egne aktier 0 0 0 0 -266.395 0 0 -266.395

Salg af egne aktier 0 -20.472 0 0 161.593 0 0 141.121

Afgang af egne aktier 0 -45.138 0 0 45.138 0 0 0

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200

Tilgang ved fusion 0 0 0 0 0 0 33.980 33.980

Valutakursregulering, lån til dattervirksomheder 0 0 0 -772 0 0 0 -772

Skat, egne aktier 0 0 0 0 0 0 5.084 5.084

Egenkapitalbevægelser i 2008 i alt 0 -65.610 218 -772 -59.664 0 -13.469 -139.297

Egenkapital 31. december 2008 49.376 279.411 -1.134 -928 -128.183 46.222 165.627 410.391

Egenkapitalbevægelser i 2009

Overført 0 0 0 0 0 -46.222 46.222 0

Årets totalindkomst 0 0 217 0 0 0 -388.031 -387.814

Køb af egne aktier 0 0 0 0 -260 0 0 -260

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 0 0 0 6.296 6.296

Egenkapitalbevægelser i 2009 i alt 0 0 217 0 -260 -46.222 -335.513 -381.778

Egenkapital 31. december 2009 49.376 279.411 -917 -928 -128.443 0 -169.886 28.613


Pengestrømsopgørelse

t.kr.

Note 2009 2008

Nettoomsætning 240.866 200.172

Omkostninger -212.987 -182.610

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital 29 27.879 17.562

Ændring i driftskapital 30 -34.316 -5.081

Pengestrøm fra primær drift -6.437 12.481

Renteindtægter, betalt 4.501 8.387

Renteomkostninger, betalt -74.995 -53.234

Pengestrøm fra ordinær drift -76.931 -32.366

Betalt selskabsskat 26.298 0

Pengestrøm fra driftsaktivitet -50.633 -32.366

Køb af immaterielle aktiver -28.277 -122.929

Salg af immaterielle aktiver 10.338 59.462

Køb af materielle aktiver -293.529 -247.180

Salg af materielle aktiver 461 735

Køb af dattervirksomheder og aktiviteter 31 0 0

Køb af minioritetsinteresser 31 -26.940 -16.056

Køb af andre kapitalandele 31 0 -7.500

Salg af dattervirksomheder og aktiviteter 31 0 24.965

Pengestrøm til investeringsaktivitet -337.947 -308.503

Fremmedfinansiering:

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -48.421 -19.103

Øvrige langfristede gældsforpligtelser 4.768 9.956

Optagelse af gæld til kreditinstitutter 173.254 633.624

Lån til / fra dattervirksomheder 158.353 -62.622

Aktionærerne:

Køb af egne aktier -260 -266.395

Salg af egne aktier 0 141.121

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 287.694 436.581

Årets pengestrøm -100.886 95.712

Likvider, primo 102.142 6.430

Likvider, ultimo 1.256 102.142

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 95


96 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Oversigt over noter til

årsregnskabet

Note

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

2 Nettoomsætning

3 Værdiregulering af investeringsejendomme

4 Eksterne omkostninger

5 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

6 Personaleomkostninger

7 Af- og nedskrivninger

8 Resultat af transferaktiviteter

9 Særlige poster

10 Kapitalandele i dattervirksomheder

11 Finansielle indtægter

12 Finansielle omkostninger

13 Skat

14 Immaterielle aktiver

15 Materielle aktiver

16 Andre langfristede aktiver

17 Andre kapitalandele

18 Tilgodehavender

19 Aktiver bestemt for salg

20 Aktiekapital

21 Udskudt skat

22 Hensatte forpligtelser

23 Kreditinstitutter

24 Anden gæld

25 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

26 Periodeafgrænsningsposter

27 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg

28 Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser

29 Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital

30 Ændring i driftskapital

31 Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter m.v.

32 Renterisici m.v. samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter

33 Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med

disse

34 Efterfølgende begivenheder

35 Anvendt regnskabspraksis

36 Ny regnskabsregulering


Noter

Note 1, Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Der henvises til koncernregnskabets note 1 med den forskel, at

der foretages værdiforringelsestest af kapitalandele i dattervirksomheder

fremfor goodwill.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 97


98 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

t.kr.

Note 2

2009 2008

Nettoomsætning

Entré-, TV- og præmieindtægter 83.726 48.784

Samarbejdspartnere 104.033 99.274

Udlejning af stadion og bygninger 16.338 16.624

Udlejning af investeringsejendomme 13.685 12.593

Merchandise 18.762 19.176

Andre indtægter 4.322 3.721

Nettoomsætning i alt 240.866 200.172

Note 3

Værdiregulering af investeringsejendomme

Værdiregulering til dagsværdi -38.000 0

Værdiregulering af investeringsejendomme i alt -38.000 0

Der henvises til koncernregnskabets note 16.

Note 4

Eksterne omkostninger

Driftsomkostninger ejendomme 11.052 9.767

Kamp- og spilleomkostninger 11.586 9.495

Salgs- og markedsføringsomkostninger 47.228 38.677

Administrationsomkostninger 25.950 17.440

Vareforbrug m.v. merchandise 8.119 9.015

Andre omkostninger 5.130 4.976

Eksterne omkostninger i alt 109.065 89.370

Driftsomkostninger i forbindelse med investeringsejendomme 1.413 886

Note 5

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

Samlet honorar til KPMG kan specificeres således:

Lovpligtig revision 484 598

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 17 11

Skatte- og momsmæssig rådgivning 760 510

Andre ydelser 365 383

1.626 1.502


Noter

t.kr.

Note 6

2009 2008

Personaleomkostninger

Honorar til moderselskabets bestyrelse * ) 4.833 5.250

Honorar til moderselskabets direktion 2.290 3.325

Gager og lønninger 88.067 68.930

Bidragsbaserede pensionsordninger 1.825 2.764

Andre omkostninger til social sikring 616 583

Aktiebaseret vederlæggelse 6.296 11.200

Øvrige personaleomkostninger 3.701 3.468

Personaleomkostninger i alt 107.628 95.520

Gennemsnitligt antal ansatte 107 89

Aktiebaseret vederlæggelse:

Bestyrelse 0 5.454

Direktion 4.530 3.089

Øvrige ledende medarbejdere 1.766 2.657

6.296 11.200

* ) Honoraret omfatter tillige honorar for sæde i revisionsudvalget.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 99

2009 2008

Samlet vederlag Aktie- Aktie-

til bestyrelsen Honorar optioner Total Honorar optioner Total

Flemming Østergaard 3.375 0 3.375 4.500 5.454 9.954

Niels-Chr. Holmstrøm 100 0 100 80 0 80

Hans Jensen 117 0 117 50 0 50

Michael Kjær 283 0 283 160 0 160

Flemming Lindeløv 250 0 250 110 0 110

Hans Munk Nielsen 125 0 125 0 0 0

Peter Norvig 383 0 383 160 0 160

Benny Olsen 100 0 100 80 0 80

Karl Peter K. Sørensen 50 0 50 0 0 0

Hans Henrik Palm 50 0 50 110 0 110

Vederlag bestyrelsen 4.833 0 4.833 5.250 5.454 10.704

Bestyrelsen har anmodet bestyrelsens formand om at påtage sig særlige opgaver i forbindelse med køb af aktiviteter og igangværende

projekter af væsentlig økonomisk betydning for koncernen. Kompensationen herfor har i 2009 udgjort 2.250 t.kr. (2008

4.500 t.kr.), som er medtaget i andre eksterne omkostninger.


100 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

2009 2008

Løn, Løn,

Samlet vederlag til pension Aktie- pension Aktie-

koncerndirektion bonus m.v. optioner Total bonus m.v. optioner Total

Dan Hammer 2.290 2.317 4.607 1.287 907 2.194

Anders Hørsholt (indtrådt primo 2009) - 1.562 1.562 - - -

Steen Keller (indtrådt primo 2009) 651 651 - - -

Jørgen Glistrup (fratrådt ultimo 2008) - - - 2.038 2.182 4.220

Vederlag koncerndirektion 2.290 4.530 6.820 3.325 3.089 6.414

PARKEN Sport & Entertainment A/S har etableret en medarbejderobligationsordning.

Aktieoptionsprogrammer

Der henvises til koncernregnskabets note 7 vedrørende beskrivelse af koncernens aktieoptionsprogrammer.

t.kr.

Note 7

2009 2008

Af- og nedskrivninger indeholdt i:

Afskrivninger (materielle aktiver) 19.198 13.789

Særlige poster (materielle aktiver) 39.000 0

Af- og nedskrivninger i alt 58.198 13.789

Amortiseringer indeholdt i:

Resultat af transferaktivitet (kontraktrettigheder) 81.943 56.211

Amortiseringer i alt 81.943 56.211

Der henvises til noterne 14 og 15.

Note 8

Resultat af transferaktiviteter

Indtægter 10.338 59.462

Omkostninger -13.788 -20.870

Amortiseringer af kontraktrettigheder -81.943 -56.211

Transferaktiviteter i alt -85.393 -17.619

Der henvises til note 14 vedrørende kontraktrettigheder.

Note 9

Særlige poster

Særlige poster, som omfatter væsentlige omkostninger, der har en særlig karakter

i forhold til selskabets ordinære driftsaktiviteter, kan specificeres således:

Avance ved salg af dattervirksomhed 0 22.215

Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder 190.896 0

Nedskrivning af materielle aktiver 12.000 0

Nedskrivning af aktiverede projektomkostninger 27.000 0

Hensættelse til huslejeforpligtelser 11.000 0

Særlige poster i alt 240.896 22.215


Noter

2009

Nedskrivning af kapitalandele kan primært henføres til nedskrivning af kapitalandele i fitness dk som nærmere beskrevet i note 10.

Nedskrivning af materielle aktiver vedrører et kontortårn i PARKEN. Der henvises til note 15.

Nedskrivning af aktiverede projektomkostninger kan henføres til arenaprojektet ved PARKEN.

Hensættelse til huslejeforpligtelse omfatter huslejegarati vedrørende afhændet kontortårn. Forpligtelsen er opgjort som ledelsens

skøn over det beløb, hvorved forpligtelserne forventes indfriet.

2008

Der henvises til koncernregnskabets note 33 vedrørende avance fra salg af dattervirksomhed.

t.kr.

Note 10

2009 2008

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 678.094 639.236

Afgang 0 -2.750

Afgang ved fusion 0 -1.388

Tilgang 3.000 42.996

Kostpris 31. december 681.094 678.094

Reguleringer 1. januar -4.602 -4.602

Årets reguleringer -190.896 0

Reguleringer 31. december -195.498 -4.602

Regnskabsmæssig værdi 31. december 485.596 673.492

Navn Hjemsted Ejerandel Selskabskapital

PARKEN Venues A/S København 100% kr. 5.000.000

FCK Håndbold A/S København 100% kr. 500.000

RoBow Investments No. 93 (Propriertary) Ltd. Port Elizabeth 100% ZAR 1

Driftsselskabet af 1. marts 2006 A/S København 100% kr. 1.111.611

Fitness.dk Holding A/S København 100% kr. 38.333.332

ERS Invest af 23/7 1999 ApS Rødby 100% kr. 127.500

Lalandia A/S Rødby 75%* ) kr. 5.000.000

Ejendomsselskabet 4F A/S Rødby 75%* ) kr. 5.000.000

Skansen Huse A/S Rødby 75%* ) kr. 500.000

Lalandia Billund A/S Billund 75%* ) kr. 15.000.000

Global Goal ApS København 70% kr. 333.333

Montepaone s.l.r. Rom 70% EURO 10.000

* ) ERS Invest af 23/7 1999 ApS er ejer af 25% af Lalandia A/S, Ejendomsselskabet 4F A/S og Skansen Huse A/S. PARKEN Sport &

Entertainment A/S’ samlede ejerandel af Lalandia A/S, Ejendomsselskabet 4F A/S og Skansen Huse A/S udgør således 100%. Der

henvises i øvrigt til koncernregnskabets note 34.

Årets regulering vedrører væsentligst nedskrivning af kapitalandele i fitness dk til genindvingsværdi. Der henvises i øvrigt til koncernregnskabets

note 15.

Med virkning pr. 1. januar 2009 er Lalandia Billund Holding A/S fusioneret med Lalandia Billund A/S som det fortsættende selskab.

Pr. samme dato er Super Shoppen A/S fusioneret med moderselskabet som det fortsættende selskab.

Der henvises i øvrigt til koncernoversigten på side 120.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 101


102 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

t.kr.

Note 11

2009 2008

Finansielle indtægter

Renter, likvide beholdninger og værdipapirer m.v. 3.767 2.163

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 734 6.224

Finansielle indtægter i alt 4.501 8.387

Note 12

Finansielle omkostninger

Renter og amortisering, bank- og prioritetsgæld m.v. 74.849 51.390

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 994 2.692

Ændring af dagsværdi på afledte finansielle instrumenter 7.936 40.488

Finansielle omkostninger i alt 83.779 94.570

Note 13

Skat

Årets skat kan opdeles således:

Skat af årets resultat -50.561 -16.361

Skat af egenkapitalbevægelser 73 -5.012

-50.488 -21.373

Aktuel skat 0 0

Sambeskatningsbidrag -47.216 -20.132

Årets regulering af udskudt skat -3.390 4.038

Regulering af skat vedrørende tidligere år -672 -248

Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 717 -19

Skat af årets resultat -50.561 -16.361

Skat af årets resultat kan forklares således:

Beregnet skat 25% af resultat før skat

Skatteeffekt af:

-109.648 -20.024

Ikke-skattepligtige/fradragsberettigede poster 59.042 3.930

Regulering af skat vedrørende tidligere år 45 -267

-50.561 -16.361

Effektiv skatteprocent 11,5% 20,4%


Noter

Note 14

t.kr.

Kontrakt-

Immaterielle aktiver Goodwill rettigheder I alt

Kostpris 1. januar 2009 1.245 264.797 266.042

Tilgang 0 28.277 28.277

Afgang 0 -38.944 -38.944

Kostpris 31. december 2009 1.245 254.130 255.375

Af- og nedskrivninger 1. januar 2009 0 87.530 87.530

Afskrivninger 0 81.943 81.943

Afgang 0 -30.364 -30.364

Af- og nedskrivninger 31. december 2009 0 139.109 139.109

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009 1.245 115.021 116.266

Kostpris 1. januar 2008 1.245 183.012 184.257

Tilgang 0 122.929 122.929

Afgang 0 -41.144 -41.144

Kostpris 31. december 2008 1.245 264.797 266.042

Af- og nedskrivninger 1. januar 2008 0 61.248 61.248

Afskrivninger 0 56.211 56.211

Afgang 0 -29.929 -29.929

Af- og nedskrivninger 31. december 2008 0 87.530 87.530

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2008 1.245 177.267 178.512

Alle immaterielle aktiver antages at have begrænset levetid eksklusiv goodwill.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 103


104 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 15

t.kr.

Andre

Øvrige Grunde anlæg, Materielle

Investe- Stadion- grunde og byg- driftsma- aktiver

Materielle ringsejen- anlægget og byg- ninger teriel og under

aktiver domme PARKEN ninger i alt inventar opførsel I alt

Kostpris 1. januar 2009 0 307.946 147.328 455.274 42.945 293.839 792.058

Reklassifikation * ) Overført fra aktiver

83.437 -6.338 -95.022 -17.923 5.724 0 -12.199

bestemt for salg 162.645 0 0 162.645 0 0 162.645

Tilgang 0 5.128 223 5.351 1.733 269.094 276.178

Overført 171.973 259.731 75.489 507.193 16.598 -523.791 0

Afgang

Kostpris

0 -267 -116 -383 -3.433 -27.507 -31.323

31. december 2009 418.055 566.200 127.902 1.112.157 63.567 11.635 1.187.359

Af- og nedskrivninger

1. januar 2009 0 47.261 4.361 51.622 20.383 0 72.005

Reklassifikation 0 -164 -14 -178 178 0 0

Afskrivninger 0 9.477 2.945 12.422 6.776 0 19.198

Nedskrivninger 0 0 12.000 12.000 0 27.000 39.000

Afgang

Af- og nedskrivninger

0 -267 -116 -383 -3.041 -27.000 -30.424

31. december 2009 0 56.307 19.176 75.483 24.296 0 99.779

Dagsværdireguleringer

1. januar 2009

Overført fra aktiver

0 0 0 0 0 0 0

bestemt for salg 36.582 0 0 36.582 0 0 36.582

Reklassifikation * ) 12.199 0 0 12.199 0 0 12.199

Dagsværdiregulering

Dagsværdireguleringer

-38.000 0 0 -38.000 0 0 -38.000

31. december 2009 10.781 0 0 10.781 0 0 10.781

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2009 428.836 509.893 108.726 1.047.455 39.271 11.635 1.098.361

* ) Kontortårn F er ultimo 2009 reklassificeret fra Grunde og bygninger til Investeringsejendomme. Af den samlede værdi, 95,6 mio.kr.,

udgør kostprisen 83,4 mio.kr. mens tidligere års værdireguleringer udgør 12,2 mio.kr. Reklassifikation af værdireguleringen udgør

forskelsbeløbet i ”I alt” kolonnen

Materielle aktiver under opførsel er reduceret betydeligt i 2009 som følge af færdiggørelsen af den nye SuperBest tribune og de nye

kontortårne. Færdiggørelse af disse byggerier er ligeledes baggrunden for de væsentlige tilgange til grunde og bygninger. Årets

tilgang omfatter renter i opførelsesperioden på 11.301 t.kr. (gennemsnitlig kapitaliseringsfaktor: 3,0%). Nedskrivninger i 2009 omfatter

nedskrivning af ejendom i forbindelse med færdiggørelse byggerierne i PARKEN samt arena.

Der henvises til koncernregnskabets note 16.


Noter

Note 15 (fortsat)

t.kr.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 105

Andre

Øvrige Grunde anlæg, Materielle

Stadion- grunde og byg- driftsma- aktiver

anlægget og byg- ninger teriel og under

Materielle aktiver PARKEN ninger i alt inventar opførsel I alt

Kostpris 1. januar 2008 280.631 141.091 421.722 41.589 67.037 530.348

Tilgang 6.387 5.166 11.553 1.835 248.825 262.213

Tilgang ved fusion 0 0 0 372 0 372

Overført 20.928 1.071 21.999 24 -22.023 0

Afgang 0 0 0 -875 0 -875

Kostpris 31. december 2008 307.946 147.328 455.274 42.945 293.839 792.058

Af- og nedskrivninger

1. januar 2008 41.000 1.398 42.398 16.327 0 58.725

Afskrivninger 6.261 2.963 9.224 4.565 0 13.789

Afgang

Af- og nedskrivninger

0 0 0 -509 0 -509

31. december 2008 47.261 4.361 51.622 20.383 0 72.005

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2008 260.685 142.967 403.652 22.562 293.839 720.053

Hovedparten af materielle aktiver under opførsel omfatter den nye SuperBest tribune og de nye kontortårne. Årets tilgang omfatter

renter i opførelsesperioden på 7.780 t.kr. (gennemsnitlig kapitaliseringsfaktor: 5,1%).


106 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

t.kr.

Note 16

Andre langfristede aktiver

Omfatter lån ydet til Billetlugen A/S. Lånet forrentes med 9% p.a. og forfalder til betaling i 2015.

Note 17

2009 2008

Andre kapitalandele

Unoterede aktier og anparter 7.500 7.500

7.500 7.500

Andre kapitalandele aktier omfatter en 10% ejerandel i selskabet bag Billetlugen A/S, Creatrix ApS.

Note 18

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.834 42.628

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5.590 80.519

Tilgodehavende selskabsskat 47.216 25.144

Tilgodehavende fra deltagelse i fodboldturneringer samt TV penge 24.565 15.111

Moms 0 4.371

Andre tilgodehavender 13.629 14.071

117.834 181.844

Andre tilgodehavender, der forfalder senere end 1 år, udgør 9.521 t.kr. mod 9.590 t.kr. i 2008.

Nedskrivninger, der er indeholdt i ovenstående tilgodehavender, har udviklet sig som følger:

1. januar 5.917 4.261

Tilgang ved fusion 0 79

Nedskrivninger i året 3.948 1.968

Realiseret i året -3.423 -367

Tilbageført -623 -24

31. december 5.819 5.917


Noter

t.kr.

Note 19

2009 2008

Aktiver bestemt for salg

Investeringsejendomme 0 199.227

0 199.227

I 2008 blev dagsværdien opgjort ved brug af en afkastbaseret model baseret på et afkastkrav

på 6,2%.

Salgsprocessen, som forventedes at indeholde en udbudssum på over 200 mio. kr., var fortsat

i gang, hvorfor klassifikationen i årsrapporten for 2008 blev fastholdt.

Ejendommen opfylder ikke længere kriteriet for at blive klassificeret som aktiver bestemt for

salg, hvorfor denne indgår i koncernens materielle aktiver pr. 31. december 2009.

Note 20

Aktiekapital

Der henvises til koncernregnskabets noter 22 og 28.

Note 21

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 107

Udskudt skat

Udskudt skat 1. januar 59.033 55.115

Tilgang ved fusion 0 -173

Årets regulering af udskudt skat -2.600 4.091

Udskudt skat 31. december 56.433 59.033

Årets regulering fordeles således:

Indregnet i resultatopgørelsen 2.673 -4.019

Indregnet i egenkapitalen -73 -72

2.600 -4.091

Udskudt skat fordeles således:

Materielle aktiver 68.047 66.015

Kortfristede aktiver -871 1.080

Hensatte forpligtelser -2.740 -1.315

Øvrige forpligtelser 0 -650

Skattemæssige underskud til fremførsel -8.003 -6.097

56.433 59.033

Udskudt skat (forpligtelse) 56.433 59.033

56.433 59.033


108 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

t.kr.

Note 21 (fortsat)

Tilgang Indregnet Balance

Balance ved i årets 31.

Ændringer i midlertidige forskelle i årets løb 1. januar fusion resultat december

2009

Materielle aktiver 66.015 - 2.032 68.047

Tilgodehavender 1.080 - -1.951 -871

Hensatte forpligtelser -1.315 - -1.425 -2.740

Øvrige forpligtelser -650 - 650 0

Skattemæssige underskud -6.097 - -1.906 -8.003

59.033 - -2.600 56.433

2008

Materielle aktiver 56.358 -115 9.772 66.015

Tilgodehavender 606 6 468 1.080

Hensatte forpligtelser -1.190 -64 -61 -1.315

Øvrige forpligtelser -659 - 9 -650

Skattemæssige underskud 0 - -6.097 -6.097

55.115 -173 4.091 59.033

Note 22

2009 2008

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser 1. januar 30.567 21.079

Årets hensættelse 18.454 18.394

Anvendt af årets hensættelse -11.570 -8.906

Tilbageførte hensættelser -5.990 0

Hensatte forpligtelser 31. december 31.461 30.567

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:

0-1 år 11.811 11.331

1-5 år 19.650 19.236

> 5 år 0 0

Hensatte forpligtelser 31. december 31.461 30.567

Hensatte forpligtelser 31. december kan speciferes således:

Huslejeforpligtelser 9.628 0

Betingede bonusaftaler 21.833 30.567

Hensatte forpligtelser 31. december 31.461 30.567


Noter

Note 23

t.kr.

2009 2008

Kreditinstitutter

Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen:

Langfristede forpligtelser 705.541 803.662

Kortfristede forpligtelser 786.756 563.244

Gæld i alt 1.492.297 1.366.906

Heraf fastforrentet 63.663 69.527

Dagsværdi 1.493.218 1.362.841

Nominel værdi 1.497.179 1.372.345

Forfaldstidspunkterne for gældsforpligtelserne er som følger:

0-1 år 786.756 563.244

1-5 år 395.319 394.174

> 5 år 310.222 409.488

1.492.297 1.366.906

Til dækning af renterisici har PARKEN Sport & Entertainment indgået renteswaps, jf. note 32.

Moderselskabet har følgende lån og kreditter:

Fast/ Effektiv rente Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi

Lån Udløb variabel 2009 2008 2009 2008 2009 2008

% %

DKK 2016 Variabel 4,57 6,71 608.000 650.000 608.000 650.000

DKK 2010* Variabel 3,39 5,95 667.910 500.042 667.911 500.042

EUR 2010* Variabel 2,49 3,43 20.722 15.337 20.722 15.337

DKK 2016 Variabel 4,27 5,58 132.002 132.000 128.056 130.020

DKK 2018 Fast 5,70 4,16 63.663 69.527 68.529 67.442

* Kassekreditter

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 109

1.492.297 1.366.906 1.493.218 1.362.841

Der henvises til koncernregnskabets note 1 for så vidt angår den nye bankaftale, som er indgået i februar 2010.


110 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

t.kr.

Note 24

2009 2008

Anden gæld

Negativ værdi af renteswaps 50.998 43.062

Skyldig købesum 9.367 8.898

Øvrige poster 597 509

60.962 52.469

Den skyldige købesum, som forfalder senest i 2013, vedrører Lalandia i Billund.

Note 25

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

Leverandørgæld 12.802 49.312

Skyldig anskaffelsessum vedrørende køb af dattervirksomhed 0 26.940

Feriepengeforpligtelser 7.311 7.173

Gæld til tilknyttede virksomheder 111.979 28.555

Moms 488 733

A-skat m.v. 5.902 483

Skyldige omkostninger 13.504 20.723

Øvrige poster 4.051 4.086

156.037 138.005

Note 26

Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalinger fra samarbejdspartnere m.v. 10.522 19.127

Forudbetalte lejeindtægter 3.769 853

Gavekort og tilgodebeviser 362 325

14.653 20.305

Note 27

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg

Deposita 0 2.658

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 0 896

Periodeafgrænsningsposter 0 3.031

0 6.585

I 2008 var et kontortårn klassificeret som aktiver bestemt for salg. Ejendommen opfylder ikke længere kriteriet for at blive klassificeret

som aktiver bestemt for salg, hvorfor denne indgår i materielle aktiver pr. 31. december 2009.


Noter

Note 28

Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Eventualaktiver

Skattemæssig behandling af transferindtægter

Selskabet fører en skattesag ved Højesteret. Retssagen vedrører

spørgsmålet om den skattemæssige behandling af transferindtægter

og -udgifter i forbindelse med afståelse og erhvervelse af

retten til at benytte en fodboldspiller. Selskabet gør gældende, at

der ikke er hjemmel til at beskatte transferindtægter, henset til at

der er tale om afhændelse af et formueaktiv, hvilket efter statsskattelovens

§ 5 ikke er skattepligtigt. Transferudgifterne kan efter

selskabets vurdering afskrives, jf. statsskattelovens § 6.

Retssagen udspringer af, at Højesteret i 1998 statuerede,

at statsskattelovens § 5, litra a, udelukkende omfattede handelsnæring.

Ifølge Højesteret foreligger handelsnæring ikke blot

fordi erhvervelsen er et led i den erhvervsmæssige aktivitet, men

alene hvis opnåelse af fortjeneste er det væsentligste formål i

forbindelse med køb og salg af ydelsen.

Selskabet rettede herefter henvendelse til det daværende Ligningsråd

og anmodede om bekræftelse på, at selskabet ikke længere

var at betragte som næringsdrivende vedrørende retten til at

benytte fodboldspillere, og dermed ikke længere var skattepligtig

af indtægterne ved salg af sådanne rettigheder. Ligningsrådet

bekræftede, at sel-skabet ikke længere var næringsdrivende med

den pågældende aktivitet. Ligningsrådet statuerede dog også, at

selskabet fortsat var skattepligtig af transferindtægter efter statsskattelovens

§ 4, da der var tale om en løbende indkomst hidrørende

fra selskabets virksomhed.

Landsskatteretten og Østre Landsret har stadfæstet Ligningsrådet

besvarelse.

Sagen er af selskabet indbragt for Højesteret, hvor selskabet

har gentaget sin påstand. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse

af Landsrettens dom, og subsidiært påstået, at såfremt

selskabet ikke er skattepligtig af indtægter, vil der ikke kunne

afskrives på udgifterne.

Hovedforhandlingen i Højesteret er berammet til den 27. august

2010.

Retssagen har betydning for beskatningen af transferindtægter og

-udgifter for indkomståret 2000/01 og efterfølgende indkomstår.

Selskabet har ladet sig beskatte af indtægterne, og afskrevet udgifterne.

Da selskabet således har indrettet sig på Skats opfattelse,

vil et uændret resultat i Højesteret ikke medføre nogen økonomiske

konsekvenser for selskabet. Opnår selskabet fuldt medhold,

vil skat af transferindtægter blive refunderet. Medgiver Højesteret

i dette tilfælde, at udgifterne ikke kan afskrives, vil dette reducere

tilbagebetalingen af skatten af transferindtægterne.

Der er ikke foretaget indregning af tilgodehavende skatter, idet

aktivitets eksistens er afhængig af flere usikre fremtidige begivenheder,

som er uden for selskabets kontrol.

Kontraktrettigheder

Til enkelte salg af kontraktrettigheder knytter sig betalinger, der

først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Indtægter

herfra indregnes, når betingelserne herfor er opfyldt.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 111

Lejemål

Selskabet har indgået 13 (2008: 15) eksterne erhvervsudlejningskontrakter

med en gennemsnitlig restløbetid på 17 måneder

(2008: 20 måneder) med en gennemsnitlig årlig lejeindtægt på

14,5 mio. kr. (2008: 14,9 mio. kr.). Fire af lejemålene er opsagt

og fraflyttes i 2010.

Eventualforpligtelser

Kontraktforpligtelser

Til enkelte køb af kontraktrettigheder knytter sig betalinger, der

først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Udgifter

hertil indregnes i takt med, at betingelserne opfyldes.

Øvrige forpligtelser

Deponerede aktier

I 2008 overdrog koncernen 102.000 stk. PARKEN aktier som

vederlag til sælger i forbindelse med Montepaone projektet. Efterfølgende

er 66.045 stk. aktier returneret. Der udestår således

at blive returneret 35.955 stk. aktier, som det kontoførende pengeinstitut

i strid med betingelserne har afhændet. Koncernen har

fremsat krav om reetablering af depotet. Der er i februar 2010

opnået supplerende sikkerhed fra de bagvedliggende aktionærer

i Paceco ApS for, at Paceco inden 15. november 2010 har tilbageleveret

i alt 35.955 stk. aktier til selskabet, hvorefter samtlige

de 102.000 stk. overdragne aktier vil være tilbageleveret.

Stadionanlæg m.v.

Der påhviler hjemfaldspligt på stadionanlæg og tilhørende kontortårne.

Hjemfaldspligten effektueres den 15. november 2020, med

mulighed for forlængelse i yderligere 40 år. Ved forlængelse skal

erlægges i alt 2 mio. kr.

Københavns Kommune har tilbagekøbsret til den tidligere skøjtehalsgrund

ved PARKEN.

Retssager

Selskabet er part i enkelte igangværende retssager. Det er ledelsens

opfattelse, at udfaldet af disse retssager ikke vil påvirke

selskabets finansielle stilling ud over de tilgodehavender og forpligtelser,

der er indregnet i balancen pr. 31. december 2009.

Øvrige forpligtelser

PARKEN Sport & Entertainment A/S har indgået uopsigelige lejekontrakter

med seneste ophør i marts 2014. De samlede lejeforpligtelser

forfalder således:

t.kr.

2009 2008

< 1 år 4.800 3.782

1-5 år 5.182 16.298

> 5 år 0 731

9.982 20.811

Forpligtelserne omfatter lokaler til administration.


112 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 28 (fortsat)

PARKEN Sport & Entertainment A/S har afgivet selvskyldnerkaution

på 28,5 mio. kr. over for Lalandia-gruppens bankengagement.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har afgivet selvskyldnerkaution

på 180,0 mio. kr. over for fitness dk A/S’ bankengagement.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har afgivet selvskyldnerkaution

på 373,9 mio. kr. over for Lalandia Billund A/S’ bankengagement.

t.kr.

Sikkerhedsstillelser

Moderselskabet har stillet aktierne i alle væsentlige dattervirksomheder til sikkerhed

over for kreditinstitutter.

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter:

2009 2008

Regnskabsmæssig værdier i t.kr.

Grunde og bygninger samt investeringsejendomme 1.021.183 377.498

Materielle aktiver under opførelse 0 252.961

Kapitalandele i dattervirksomheder 440.450 626.696

Aktiver bestemt for salg 0 199.227

1.461.633 1.456.382

Tilhørende gæld til kreditinstitutter udgør pr. 31. december 1.492.297 1.366.906

Note 29

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital

Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster -33.025 1.493

Reguleringer for ikke-likvide driftsposter m.v.:

Afskrivninger 19.198 13.789

Værdiregulering af investeringsejendomme 38.000 0

Øvrige reguleringer 3.706 2.280

Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital i alt 27.879 17.562

Note 30

Ændring i driftskapital

Varebeholdninger 2.547 -2.148

Tilgodehavender m.v. 12.914 -16.914

Leverandørgæld, anden gæld m.v. -46.777 13.981

Ændring i driftskapital i alt -31.316 -5.081

Note 31

Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter m.v.

Der henvises til koncernregnskabets note 33.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har afgivet selvskyldnerkaution

på 1,5 mio. kr. over for Billetlugen A/S’s bankengagement.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har afgivet selvskyldnerkaution

på 1,0 mio. kr. over for PARKEN Venues A/S’s bankengagement.

Der er indgået entreprisekontrakter om opførsel af tribune og kontorbygninger.

Pr. 31. december 2009 udgør den resterende del af

den samlede anskaffelsessum 25 mio. kr. (2008: 286 mio. kr.).


Noter

Note 32

Renterisici m.v. samt anvendelse af afledte finansielle

instrumenter

Moderselskabets risikostyringspolitik

Det er moderselskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation

i finansielle risici. Den finansielle styring retter sig således alene

mod styring af finansielle risici vedrørende drift og finansiering.

Vedrørende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og metoder,

herunder anvendte indregningskriterier og målingsgrundlag, henvises

til omtale under anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 113

Finansielle risici

Renterisici

Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering

eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Via afledte finansielle

instrumenter omlægges en række variabelt forrentede lån til

en fast rente, således at der sker en spredning af renterisikoen.

En stigning i renteniveauet på 1% p.a. i forhold til balancedagens

renteniveau ville alt andet lige have haft en negativ indvirkning på

resultat efter skat og egenkapital på 6,8 mio. kr. (2008: 5,8 mio.

kr.). Et fald i renteniveauet ville have haft en tilsvarende positiv

indvirkning. Begge beregninger under hensyntagen til de indgåede

renteswaps. Der er ikke korrigeret for afdrag og låneoptagelse

ved beregningerne. Dagsværdien af de på balancedagen udestående

renteswaps udgør -50.998 t.kr. (2008: -43.062 t.kr.). De

bagvedliggende renteswaps er følgende:

Hovedstol Dagsværdi Effektiv

Valuta i 1.000 i t.kr. Udløbsår rente

31. december 2009:

DKK 40.000 -1.913 2012 4,29

EUR 13.400 -5.805 2012 3,63

EUR 16.750 -10.632 2012 4,24

EUR 27.000 -16.314 2013 4,22

DKK 23.952 -1.611 2017 4,85

EUR 13.400 -14.723

-50.998

2017 4,75

31. december 2008:

DKK 40.000 -858 2012 4,29

EUR 13.400 -4.321 2012 3,63

EUR 16.750 -9.080 2012 4,24

EUR 27.000 -14.679 2013 4,22

DKK 26.639 -1.374 2017 4,85

EUR 13.400 -12.750

-43.062

2017 4,75


114 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 32 (fortsat)

Kreditrisici

Selskabets kreditrisici knytter sig dels til tilgodehavender og likvide

beholdninger, dels til afledte finansielle instrumenter med

positiv dagsværdi. Den maksimale kreditrisiko, som knytter sig

til finansielle aktiver, svarer til de i balancen indregnede værdier.

Der vurderes løbende på alle tilgodehavender, og der foretages

i fornødent omfang nedskrivninger herpå. Selskabet har ikke væsentlige

risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner.

Der forefindes ikke væsentlige koncentrationer af kreditrisici.

I moderselskabets balance pr. 31. december 2009 er der foretaget

reservation til imødegåelse af tab med i alt 5,8 mio. kr. (2008:

5,8 mio. kr.).

Herudover indgår tilgodehavender, der var overforfaldne, men

ikke nedskrevet, som følger:

t.kr.

Forfaldsperiode 2009 2008

Forfaldsperiode:

Op til 30 dage 2.860 1.485

Mellem 30 og 90 dage 884 622

Over 90 dage 914 479

4.658 2.586

Valutarisici

Vurderingen er, at valutakursrisikoen er begrænset, da der primært

er tale om finansielle aktiver og forpligtelser i DKK og EUR.

Ændringer i valutakurserne vurderes, medmindre der er tale om

markante ændringer i EUR, at ville have en mindre betydning for

de regnskabsmæssige resultater.

Likviditetsrisici

Moderselskabets likviditetsreserve består af likvide midler og

kreditfaciliteter. Det er moderselskabets målsætning at have et

tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere

hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditeten.

Der henvises i øvrigt til koncernregnskabets note 1.


Noter

Note 32 (fortsat)

Moderselskabets gældsforpligtelser forfalder som følger:

t.kr.

Regnskabs- Kontraktlige

mæssig penge- Inden for

værdi strømme 1 år 1 til 5 år Efter 5 år

2009

Ikke-afledte finansielle instrumenter

Kreditinstitutter 1.492.297 1.598.432 824.335 450.406 323.691

Leverandørgæld og anden gæld 138.285 138.285 138.285 0 0

Afledte finansielle instrumenter

Renteswaps 50.998 88.850 22.169 55.032 11.649

31. december før forpligtelser bestemt for salg 1.681.580 1.825.567 984.789 505.438 335.340

Forpligtelser bestemt for salg 0 0 0 0 0

31. december korrigeret for

forpligtelser bestemt for salg 1.681.580 1.825.567 984.789 505.438 335.340

Der er indgået en ny bankaftale med hovedbankforbindelsen i februar 2010, som er betinget af gennemførsel af en aktieemission.

Der er til bankaftalen knyttet en ejerskabsbestemmelse, der berettiger hovedbankforbindelsen til at opsige bankaftalen, såfremt en

ny storaktionær forskellig fra de nuværende storaktionærer, direkte eller indirekte, opnår kontrol med selskabet alene eller sammen

med en eller flere af de eksisterende storaktionærer. Der er derudover ikke knyttet særlige betingelser til bankaftalen.

Koncernens låneramme i den nye aftale udgør 1.407 mio. kr. efter nedbringelse med 90% af nettoprovenuet over for hovedbankforbindelsen.

Lånerammen knyttet til moderselskabet består af bankfaciliteter og realkreditlån som følger:

5 års committet revolverende kreditfacilitet på 250 mio. kr.

Lån, som afdrages fra 2012-2015, på 387 mio. kr.

20-årige realkreditlån, som indeholder 5 års afdragsfrihed, på 282 mio. kr.

Derudover har moderselskabet fortsat realkreditlån i andet kreditinstitut.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 115

2008

Ikke-afledte finansielle instrumenter

Kreditinstitutter 1.366.906 1.649.978 646.761 547.597 455.620

Leverandørgæld og anden gæld 135.324 135.324 135.324 0 0

Afledte finansielle instrumenter

Renteswaps 44.062 27.685 4.961 17.658 5.066

31. december før forpligtelser bestemt for salg 1.546.292 1.812.987 787.046 565.255 460.686

Forpligtelser bestemt for salg -896 -896 -896 0 0

31. december korrigeret for

forpligtelser bestemt for salg 1.545.396 1.812.091 786.150 565.255 460.686

Forfaldsanalysen er baseret på alle udiskonterede pengestrømme inklusive renter til nugældende renteniveauer.


116 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 32 (fortsat)

Kategorier af finansielle instrumenter 2009 2008

Regnskabs- Regnskabs-

mæssig mæssig

værdi Dagsværdi værdi Dagsværdi

Udlån 5.445 5.445 5.445 5.445

Tilgodehavender fra salg 26.834 26.834 42.628 42.628

Andre tilgodehavender 32.892 32.892 24.070 24.070

Likvide beholdninger 1.256 1.256 102.142 102.142

Udlån og tilgodehavender 66.427 66.427 174.285 174.285

Andre kapitalandele 7.500 7.500 7.500 7.500

Finansielle aktiver disponible for salg 7.500 7.500 7.500 7.500

Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning 50.998 50.998 43.062 43.062

Finansielle forpligtelser der måles til dagsværdi

via resultatopgørelsen 50.998 50.998 43.062 43.062

Kreditinstitutter 1.492.297 1.493.218 1.366.906 1.362.841

Deposita 4.100 4.100 1.042 1.042

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 26.306 26.306 63.035 63.035

Finansielle forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0 0 3.554 3.554

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 1.522.703 1.523.624 1.434.537 1.430.472

Metoder og forudsætninger for dagsværdier

Andre kapitalandele

Andre kapitalandele, som omfatter en 10%’s ejerandel i Creatix ApS (selskabet bag Billetlugen A/S) måles til kostpris, da en dagsværdi

ikke kan opgøres pålideligt.

Afledte finansielle instrumenter

Renteswaps værdiansættes efter almindeligt anderkendte værdiansættelsesteknikker baseret på relevante observerbare swap-kurver.

Øvrige finansielle instrumenter (måles til amortiseret kostpris i balancen)

Dagsværdien af fastforrentede lån er værdiansat på baggrund af dagsværdien på de underliggende obligationer.

Dagsværdien af deposita vurderes tilnærmelsesvis at være lig den regnskabsmæssige værdi.

Finansielle instrumenter vedrørende salg og køb af varer m.v. med en kort kredittid vurderes at have en dagsværdi, som er lig den

regnskabsmæssige værdi.


Noter

Note 32 (fortsat)

t.kr.

Ikke-obser-

Noterede Observer- verbare

Dagsværdihieraki for finansielle instrumenter, Priser bare input input

der måles til dagsværdi i balancen (Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) I alt

2009

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning 0 50.998 0 50.998

Finansielle forpligtelser i alt 0 50.998 0 50.998

2008

Finansielle forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning 0 43.062 0 43.062

Finansielle forpligtelser i alt 0 43.062 0 43.062

Note 33

Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse

Udover omtalen i koncernregnskabets note 35 omfatter moderselskabets nærtstående parter dattervirksomheder, jf. note 10 til

moderselskabets årsregnskab.

Samhandel med dattervirksomheder og øvrige nærtstående har omfattet følgende:

t.kr.

2009 2008

Udlejning af stadion 12.020 12.020

Salg af samarbejdsaftaler og markedsføringsaftaler 4.420 4.360

Leje af beboelsesejendom 480 480

Køb af F&B m.v. 6.038 8.150

Køb af samarbejdsaftaler og markedsføringsaftaler 28.000 23.900

50.958 48.910

Bestyrelsens og direktionens vederlæggelse og udnyttelse af optioner fremgår af note 6.

Note 34

Efterfølgende begivenheder

Koncernen har indgået en ny bankaftale med hovedbankforbindelse, jf. koncernregnskabets note 1.

I marts/april 2010 forventes gennemført en aktieemission med et bruttoprovenu på 500 mio. kr.

Global Goal Aps er afhændet. Dette har ikke resultateffekt i 2010.

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 117


118 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Noter

Note 35

Anvendt regnskabspraksis

Det separate årsregnskab for moderselskabet er i årsrapporten,

fordi årsregnskabsloven kræver et separat moderselskabsregnskab

for IFRS-aflæggere.

Moderselskabets årsregnskab af lægges i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards (IFRS) som

godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter

for børsnoterede virksomheder.

Selskabet er fusioneret med Super Shoppen A/S pr. 1. januar

2009. Sammenligningstal er tilpasset.

Ændret klassifikation

Der henvises til beskrivelsen i note 38 til koncernregnskabet.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Moderselskabet har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret

den ændrede IAS 27 Koncernregnskaber og separate

årsregnskaber. Ændringen betyder, at udbytter fra dattervirksomheder

i moderselskabets årsregnskab altid skal indregnes i

resultatopgørelsen og ikke modregnes i kostprisen, selv om udlodning

måtte hidrøre fra resultater vedrørende perioden fra før

overtagelsestidspunktet. Ændringen har ikke haft betydning for

årsregnskabet 2009 eller sammenligningstal.

Herudover henvises til beskrivelsen i note 38 til koncernregnskabet.

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis

I forhold til den beskrevne anvendte regnskabspraksis for koncernregnskabet

(se note 38 til koncernregnskabet) afviger moderselskabets

anvendte regnskabspraksis kun på følgende punkter:

Finansielle poster

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i

moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet

deklareres. Hvis der udloddes mere end periodens totalindkomst

i dattervirksomheder i den periode, hvor udbyttet deklareres,

gennemføres nedskrivningstest.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets årsregnskab

til kostpris. Hvis der er indikation på værdiforringelse,

foretages værdiforringelsestest som beskrevet i anvendt regnskabspraksis

for koncernregnskabet. Hvor den regnskabsmæssige

værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne

lavere værdi.

Skat af årets resultat

PARKEN Sport & Entertainment A/S er omfattet af de danske

regler om sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder.

PARKEN Sport & Entertainment A/S er administrationsselskab

for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle

betalinger af dansk selskabsskat med skattemyndighederne.

Sambeskatningsbidrag til/fra dattervirksomheder indregnes under

skat af årets resultat, skyldig og tilgodehavende skat opføres

under kortfristede aktiver/forpligtelser og skyldig henholdsvis tilgodehavende

sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under

tilgodehavender hos eller gæld til tilknyttede virksomheder.


Noter

Note 35 (fortsat)

Nøgletalsdefinitioner

Nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2005”.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster x 100

Indtægter i alt

Afkastningsgrad Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster x 100

Aktiver, ultimo

Likviditetsgrad Kortfristede aktiver x 100

Kortfristede forpligtelser

Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt

Indre værdi pr. aktie Egenkapital inkl. minoritetsint.

Antal aktier, ultimo

Egenkapitalforrentning Årets resultat

Gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsint.

Resultat pr. aktie (EPS) Aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S andel af årets resultat

Gennemsnitligt antal aktier i omløb

Resultat pr. aktie Diluted (EPS-D) Aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S andel af årets resultat

Gennemsnitligt antal aktier udvandet

inkl. udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt

Cash Flow Per Share (CFPS) Pengestrøm fra driftsaktivitet

Gennemsnitligt antal aktier

Payout ratio Samlet udbyttebetaling

Aktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S andel af årets resultat

Note 36

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009 | Årsrapport 2009 | PARKEN | 119

Ny regnskabsregulering

Der henvises til note 39 i koncernregnskabet. Ingen af de anførte standarder eller fortolkningsbidrag ventes at få effekt på moderselskabets

årsrapport.


120 | PARKEN | Årsrapport 2009 | Årsregnskab 1. januar – 31. december 2009

Koncernoversigt

100 %

100 %

FCK Håndbold A/S

(nom. DKK 500.000)

PARKEN Venues A/S

(nom. DKK 5.010.000)

Driftsselskabet af

1. marts 2006 A/S**

(nom. DKK 1.111.611)

Fitness dk Holding A/S

(nom. DKK 38.333.332)

Fitness dk A/S

(nom. DKK 2.062.000)

Fdk, Faaborg ApS

(nom. DKK 500.000)

100 %

100 %

100 %

100 %

PARKEN Sport & Entertainment A/S*

Nom. DKK 49.376.000

ERS Invest af 23/7 1999 ApS

(nom. DKK 127.500)

100 % 100 %

25 % Skansen Huse A/S

(nom. DKK 500.000)

75 %

25 % Ejendomsselskabet 4 F A/S

(nom. DKK 5.000.000)

75 %

25 % Lalandia A/S

(nom. DKK 5.000.000)

75 %

100 %

Lalandia Badeland A/S

(nom. DKK 500.000)

Lalandia Billund A/S

(nom. DKK 15.000.000)

* Indeholder F.C. København, Kontorejendomme samt moderselskabsaktiviteter. Global Goal ApS er pr. 31. december 2009 ejet

med 70 %, men er solgt i februar 2010. RoBow Investments No. 93 (Propriertary) Ltd. ejes med 100 %. Selskabet er uden aktivitet

(Sydafrika).

** Montepaone s.r.l. ejes med 70 % og er uden aktivitet (Italien).


Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Tryk: PrintDivision Papir: Galerie Art Silk


PARKEN Sport & Entertainment A/S

CVR. nr.: 15 10 77 07

P.H. Lings Allé 2

2100 København Ø

Telefon 35 43 31 31

Telefax 35 43 31 13

Hjemmesider www.parken.dk, www.fck.dk

E-mail info@parken.dk

More magazines by this user
Similar magazines