Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

98

at give en Forestilling for Kongen for saaledes at stemme Godtfolks

Interesse for den danske Komedie i Vejret. Men Haabet var bristet og

efter Helligdagene greb Kreditorerne til de yderste Midler. Var Mont-

aigus Person ukrænkelig i Kraft af Protektoriet, saa var Kassen paa

Komediehuset det ikke, om der blot var noget i den. Mod Slutningen

af Februar 1725, kort efter Fastelavnen, kastede Kreditorerne sig over

den og gjorde Arrest i dens Indhold. Man ligefrem sloges om de fat-

tige Skillinger. Nogle var gaaet til Politiet, andre til Byfogden, og

Politimesterens Betjente snappede i deres Tjenstivrighed Pengene bort

for Næsen af Byfogdens Fuldmægtig, da han i Embeds Medfør mødte

op med en af de mange uhonorerede Veksler^).

Alt Haab var nu foreløbig ude, selv Holberg synes at have opgivet

Tanken om en dansk Skueplads, der kunde holde sig oven Vande.

Det spores i den Omstændighed, at tredje Tome af Komedierne, da

den udkom i det tidlige Foraar 1725'), var forskellig fra sine Forgængere

deri, at Opførelsesaaret for hver Komedie var strøget og

Aktørernes Navne fjernet fra Personlisterne. Holberg ansaa Skue-

pladsen for død. Banden var nu splittet og Montaigu maatte for at

friste Livet atter slaa sig paa de sure Sproginformationer. Kreditorerne

havde kun liden Fornøjelse af at trække ham for Retten for de 400 Rdr.,

han var skyldig for Tiden 11. Juni— 11. Decbr. 1724, men gjorde det

alligevel og fik Borgretsdom over ham i Maj^). Han tog sig det ikke

nær, lod den ene Lejerate forfalde efter den anden og sørgede blot

for at faa sit Moratorium forlænget paa tre Aar fra 18. Juni 1725*),

saaledes at han var fri og frank over hele det Aaremaal, hvori den

med Capion indgaaede Kontrakt var løbende.

Der var ikke noget at stille op med Montaigu. Var han en klog

gammel Aktør, der havde udstuderet Teatret, havde han aabenbart ogsaa

haft Lejlighed til at udstudere Byens Jøder. Isaac Wallach var nu selv

ved at gaa ad undas og maatte afhænde sine Fordringer i Komedie-

huset. Den 4. Septbr. 1725 transporterede han dem alle, baade Kontrak-

ten om Lejemaal og Obligationerne, til Generalmajor, Chef for Fod-

garden Hans Jacob Amoldt^).

Det er første Gang dette Navn forekommer i Forbindelse med

Komediehuset i Lille Grønnegade. Alle Forfattere, der har haft Lejlighed

til at omtale den første danske Skueplads, fortæller, at det var

') Rep. Nr. 44 og 45; DK. Supplikprot. 1725 I, Nr. 288.

') Den blev udbudt til Salg i Extr. Rel. af 16. Marts 1725 og omtales

som nylig udkommen i Lærde Tidender af 29. Marts s. A. (sml. Hist. Tidsskr.

3. R. II, S. 11).

') Rep. Nr. 53.

*) Sjæll. Reg. 1725, Nr. 168.

^) Rep. Nr. 46.

More magazines by this user
Similar magazines