Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

99

Amoldt, der laante Capion 7000 Rdr. til Husets Opførelse, men det

kan ikke være rigtigt. Intet samtidigt Dokument beretter om, at han

forstrakte Capion med Penge eller paa anden Maade støttede ham —

med mindre det var hans Kapitaler, Jøden opererede med og skulde

bringe det mest mulige ud af. Saaledes hænger det rimeligvis sammen,

vi har Beviser for, at Arnoldt i andre Tilfælde bar sig ad paa en ganske

lignende Maade. En Major Henrich Esemann havde, da han skulde

giftes, laant en Sum Penge hos Jøden Jacob Moses Fiirst og mente

ikke at have med andre at bestille, da hans Veksel pludselig var kommen

i General Amoldts Hænder. Majoren havde Vanskelighed ved

at yde de høje Renter og Amoldt tvang ham til at give Pant i sin

Ejendom, som han derpaa lod sætte til Auktion (1728)^). General Ar-

noldt var i det hele en bjergsom Mand. Han var en lille Tid Ejer af

Roskilde Kro, som han ligeledes fik udlagt for Prioritetsgæld, han

laante Penge ud mod Veksler, bl. a. til Hofretsassessor Conrad Bøfke,

der uheldigvis var umyndig ved Laanets Stiftelse og blev fritaget for

at betale ved Højesteretsdom. Uden Barmhjertighed lod han sine tid-

ligere Forbindelser sætte fast, naar de ikke kunde klare deres Gæld;

saaledes gik det i 1727 Isaac Wallach og i 1728 Kommerceassessor

Svend Kragh, der en Tid synes at have fungeret som hans Sekretær^).

Æren for at have hjulpet Capion til Opførelsen af det første danske

Skuespilhus tilkommer ikke Arnoldt I en Række Breve og Memo-

rialer fra 1728, hvori han omtaler sit Forhold til Komediehuset, staar

ikke noget saadant, først i et Privilegium fra 1747, som han sikrede sig

ved Skuepladsens Genaabning under Frederik den Femte, forekommer

den Ytring, tidligere Forfattere bygger paa. Ser man nøjere til, stammer

den fra ham selv. Da Iver Als og hans Fæller sendte Kongen

Udkast til Privilegier for den nye Skueplads, fik Arnoldt, der i det

sidste Afsnit af sit Liv opholdt sig i Kristiania, Udkastet til Erklæring;

man vilde nødig gaa hans gamle Rettigheder for nær. Stædigt, og

ud .fra rent økonomiske Synspunkter forsvarede han disse Rettigheder,

som han aldrig havde faaet Brug for. Man havde blot til Hensigt,

skrev han, at indskrænke hans Ret og selv faa Privilegium paa al

Slags Skuespil. ,Med lige saadan Privilegier haver da Estine Capion

^) DK. Oversekretærens Breve 1730, Nr. 180-81; Sjæll. Miss. 1730,

Nr. 187 (8. Maj); Major Esemann skriver 18. Febr. 1730 bl. a., at han,

,vom Anfang kein Geld vom H. General-Major Arnoldt empfangen, sondern

vom Juden, den er entweder mir unwifiend seine Gelder zu Vemegociren

gebraucht oder von denen er meine Wechfiels an sich gebracht."

^) LAS. Kbhvns Rytterdistrikts Birks Skøde- og Pantebog Litr. B, Fol. 192

og 257; DK. Supplikprot. 1726 1, Nr. 554, og Højesterets Voteringsprot. 1728,

Fol. 176 ff.; LAS. Kbhvns Notarialprot. 1724-26, Fol. 557, 1727-28, Fol. 232

og 575.

7*

More magazines by this user
Similar magazines