Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

105

Det drejede sig om Summer, der efter Datidens Pengeværdi ikke

var helt ringe, men heller ikke større end de Beløb, den franske Hof-

komedie havde kostet Landet, og der var den væsentlige Forskel, at

den danske Komedie i det store og hele skulde bære sig selv, Kon-

gen skulde kun støtte den. Skuepladsens Drift (Husleje og Forrent-

ning iberegnet) kalkuleredes til en aarligSum af 5125Rdr.^). SOSpilleaftener

og nogenlunde fuldt Hus vilde give 10120 Rdr. omAaret, men

Overslaget regnede kun med en Tredjedel eller ialt 3373 Rdr. 32 p,

og der blev saaledes et Underskud paa 1751 Rdr. 64 p, som i Begyndelsen

kunde indvindes ved Gagereduktioner og Besparelser. Ud-

byttet af det projekterede Lotteri,

drage 4000 Rdr., skulde bruges til

der i heldigste Tilfælde vilde an-

at sætte Komedien i Drift'). —

Men det hele var kun et Projekt og blev aldrig til mere. Kongen

lod det som saa mange andre, der mellem Aar og Dag blev ham

allerunderdanigst forelagt, sejle ned ad Lethe, ind i den store Glemsel.

Komediehuset blev endelig solgt i Efteraaret 1726 og kom ikke paa

Aktørernes Hænder. Krigshospitalskassens Fordring, der nu var steget

til 3572 Rdr., maatte inddrives, og Huset sattes atter til Auktion ; mel-

lem Arnoldt og Seckman maa der være sluttet en Overenskomst, thi

Kancelliforvalterens Krav var udgaaet af Konditionerne. Fire Gange

blev Huset udbudt, og da det 4. Novbr. for femte Gang kom under

Hammeren, fik Arnoldt det tilslaaet for 3681 Rdr. Han fik Skøde paa

Hus og Privilegier den 4. Decbr. 1726 og maatte stille Sikkerhed for

de Kapitaler, Krigshospitalet havde til Gode').

Aktørerne havde imidlertid begyndt Vinterforestillingerne den 4. Oktbr.

og spillede vistnok regelmæssig tre Gange om Ugen. Allerede 11. Novbr.,

otte Dage efter Komediehusets endelige Bortsalg, forberedte man Publikum

paa, at det kunde blive sidste Gang „for gyldige Aarsagers Skyld" *).

Men da kom Holberg dem til Hjælp med Den Stundesløse. Stykket

skulde have været frem Mandag den 18. Novbr., udsattes til Onsdag

den 20., og maatte atter aflyses; først blev en Aktør syg, siden en af

de fornemste Aktricer'') — hvis det ikke blot var Paaskud, der dæk-

kede over Stridigheder med Arnoldt. Endelig lykkedes det at faa

*) I Overslaget sættes Fattigafgiften til 4 Rdr. daglig. Oprindelig var den

6 Rdr. om Ugen (sml. Side 90), i Perioden 1726-27 vistnok 3 Rdr. af hver

Forestilling. Det synes at fremgaa af haandskrevne Notater paa en Række

Plakater (i KBK), der antagelig stammer fra Fattigdirektionens nu forsvundne

Arkiv (sml. Oluf Nielsen, Kjbhvns Hist. VI, 95).

') Rep. Nr. 52. (Det maa bemærkes, at Bruuns Gengivelse i Danske

Saml. II, 373 ff. ikke er nøjagtig i Enkeltheder.)

*) Rep. Nr. 54 jvfr. Nr. 80.

*) Plakat 1726 "/n.

*) Plakater, citeret i Spillelisten.

More magazines by this user
Similar magazines