Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

slagne Veje, alt er fundet frem, saa er det dog lykkedes at fremdrage

nye Aktstykker og Oplysninger, og ved kritisk Prøvelse har jeg søgt

at udnytte det hele Kildestof til det yderste. Jeg har paa dette Grund-

lag, i Forbindelse med et nøjere Studium af Repertoiret i det Omfang

det kendes, stræbt at bygge en sammenhængende Skildring op, saa

udtømmende som muligt, men mørke Punkter er der, og det vil der

sandsynligvis vedblive at være i al Fremtid.

At det indledende Afsnit, Baggrunden hvorpaa den danske Komedies

Oprindelse tegner sig, er gjort saa udførligt og gaar saa stærkt i En-

keltheder, som Tilfældet er, har sin Grund i, at ogsaa denne Periode

foreligger utilstrækkeligt og utilfredsstillende oplyst. Overalt har det

været nødvendigt at ty til Kildematerialet for at konstatere hvad der

virkelig vidstes og derigennem faa et paalideligt Overblik over, hvor-

ledes Forholdene laa ved Holbergs Fremtræden som Lystspildigter.

Emnet bevæger sig paa Grænsen mellem Kultur- og Litteratur-

historie, men hører dog nærmest Kulturhistorien til. Mit Forsøg paa

at løse Opgaven er sket ud fra dette Synspunkt. Jeg beskæftiger mig

med de historiske Forhold overvejende set under en kulturhistorisk

Synsvinkel og kommer kun i mindre Grad ind paa Litteraturhistoriens

Enemærker. Mine Resultater er væsentlig indvundet ad rent historisk

Vej, jeg har ikke følt mig kaldet til at gaa ind paa nærmere litteratur-

historiske Betragtninger.

De omfattende, gennem flere Aar fortsatte Studier, som Arbejdet har

medført, vilde det ikke have været muligt at føre til Ende, om ikke

Carlsbergfondet havde understøttet mig. For denne velvillige Støtte

beder jeg Direktionen modtage min ærbødige Tak. Udgiveren af Hol-

bergs Samlede Skrifter, Bibliotekar Carl S. Petersen, har jeg ligeledes

Tak at bringe. Han har udvist megen Interesse for det foreliggende

Arbejde og har i flere Tilfælde ydet mig kærkommen Bistand.

More magazines by this user
Similar magazines