Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

107

Jeg som med oprakt Hals kom ind i bunted Klæder,

Med nedtrykt Hoved nu i Sørge-Dragt fremtræder,

Da var en Fødsels-Fest, nu følge vi en Død,

Da regned Velstand ned, nu truer Himmel Nød.

I første Aar, som vi en gylden Tid kand kalde.

Vi frygted for at see vort Gallerie at falde;

Det andet Aar var knapt, dog fik vi stundum lidt,

Den 3die Vinter vi fremslebed paa Credit.

Da Hunger nogle drev till Jylland, Fyen, Norge,

Da truede Toujon ej Draabe Vin at borge,

Hos Kræmmer, Handverksmænd, hos Bager, Brygger, Kok,

Eet Stik ej mere var at faae paa Karve-Stok.

Vi trække Vexler, men som ingen endossered,

De komme med Protest igien inhonorered.

Bød Assignation paa vented aarlig Løn,

Men allt omsonst, her hialp ej Løvter mer, ej Bøn.

Hos Israels Sønner selv, som af Sdobbelt Rente

Till Medynk drives tit, var intet mer at hente,

Paa stempledt, slett Papir vor Haand var lige god,

Nok at en Henrich og Pernille tegned stod.

I saadan Tillstand vi till denne Tid har levet,

Imellem Slutterie og Raadhus vi har svevet,

Indtill Comoedien sin Død og Hejsot fik,

I Dag all Verdens Gang af Hverdagsfaste gik.

DEN DANSKE KOMEDIE VED HOFFET OG

SKUEPLADSEN I 1728

Fra første Færd havde det øjensynlig været Montaigus Tanke, at de

danske Aktører skulde være Hoftrup eller i det mindste nyde en fast kgl.

Subvention. I hans Memorial om Oprettelse af en dansk Komedie

paakalder han Kongens Støtte, og Ledemotivet i flere af hans senere

Breve og Bønskrifter er tydelig nok at faa den danske Trup nærmere

knyttet til Hoffet. For den gamle Hofkomediant maatte Ønsket om

at genskabe sin tidligere sorgfri Stilling, om end under ændrede For-

lighedsstykke er skrevet til Lukningen i 1725; han bygger væsentlig paa

den Omstændighed, at kun de tre Vintre 1722-23, 1723-24 og 1724-25 om-

tales nærmere i Thaliæ Afskedstale. Det er sandt nok, men dels kan det Tids-

punkt, da nogle af Banden drog til Jylland, Fyn og Norge, daarligt falde før

é/^^r Lukningen i Febr. 1725, dels vilde Holberg næppe omtale den „tredje

Vinter" som han gør, om det var den man var i, og endelig ved vi ikke

noget om, at Aktøren Schumacher, der baade omtales i Stykket og optræder

under eget Navn, stod ved den danske Trup før i 1726. At Stykket

opførtes 1727, er imidlertid sikkert; Opførelsesdagen 25. Febr. 1727 findes

i den trykte Udgave og stemmer øjensynlig med hvad der staar i en Plakat

af 24. Febr. s. A., at der er „ikkun en eneste Gang tilbage, at de

danske Komødier nogen Tid bliver mere set", og desuden hedder det i

Prologus af 16. April 1728, at man begrov Komedien „afvigte Aar".

More magazines by this user
Similar magazines