Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

111

Maaske bygger denne Anskuelse dog mere paa Fornemmelser end paa

Indtrængen i de historiske Forhold.

Skønt vort Kendskab til Skuepladsens sociale Stilling — om man

kan udtrykke sig saaledes — er stærkt begrænset, saa staar det fast,

at ogsaa den fornemme Verden indfandt sig i Komediehuset^), selv

Personer af saa høj en Rang som Storkanslerinden. Montaigu sendte

hende 1723, ud paa Efteraaret, en rimet Indbydelse til at besøge

den danske Komedie — pour la prier d'honorer la Comédie Danoise

de sa présence. Da hun første Gang hædrede det danske Teater med

sin Nærværelse, var dette nok til at hiddrage talrige Skarer i de

næste fire-fem Maaneder, nu da Vinteren stundede til, bad han hende

vise den samme Godhed og atter samle Mængden, der forlængst var

spredt ved hendes skæbnesvangre lange Udebliven — det er Hoved-

indholdet af hans elegante franske Hyldestdigt*). Fra Dronningens

Søster til selve Kongeparret er Springet ikke langt, der foreligger endda

et Par Linjer fra Montaigus Haand, som daarlig kan forstaas anderledes,

end at Kongen virkelig nu og da besøgte Komediehuset. De

findes i et udateret Brev fra Tiden omkring Nytaar 1725, da Montaigu

og hans Fæller var saa ilde stedt som ingensinde før; Je ne me

suis rassuré dans mes malheurs", skriver han, „que sur l'espérance

des bontez de Vostre Majesté, et je me flatois du moins que parois-

sant quelquefois devant elle eet avantage ranimeroit l'ardeur des

peuples en faveur d'un spectacle qu'ils verroient honoré de la pré-

sence de leur auguste Maistre"^). Man skulde tro, at Montaigu vilde

udtrykke sig anderledes, om han sigtede til Forestillingerne paa Slot-

tet, som det store Publikum næppe havde Adgang til.

Det faar nu være med disse Argumenter som det være vil — det

paastaas ikke, at de er fyldestgørende; eet er imidlertid sikkert: under

denne Forudsætning falder der et klarere Lys over Nytaarsprologen

^) Gersdorff fortæller, at han en Dag i Febr. 1724 efter Middag kørte

i Besøg hos Grev Laurvig, der imidlertid stod i Begreb med at tage paa

den danske Komedie ; Gersdorff selv kom der ogsaa (Dagbog 4. og 18. Febr.

1724). Ferd. Ant. Danneskjold-Laurvigen (f 1754) var gift med en Søster

til Anna Sofie.

2) Rep. Nr. 37.

') Rep. Nr. 44. — I

HoUst. Corr. 1724, Nr. 3 findes følgende Meddelelse

fraKbhvn.: „Kunftigen Montag [3. Januar 1724] werden dieDånische

Bande Commoedianten fur der Konigl. Herrschafft spielen". Nogen Fore-

stilling paa Slottet ved Nytaarstid 1724 kendes ikke; men der kan naturlig-

vis være Tale om Forestillingen den 23. Febr; den har i saa Tilfælde oprinde-

lig været bestemt til et tidligere Tidspunkt og er bleven udsat. Mærkeligt er

det imidlertid, at der da ikke, som det er Tilfældet i de andre Meddelelser

om Hofforestillinger, udtrykkelig staar angivet, at den skal finde Sted paa

Slottet.

More magazines by this user
Similar magazines