Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

115

Hvad der var forudset, indtraf ogsaa: Teatret maatte lukke. I 1726-27,

da Aktørerne forsøgte at bringe den danske Komedie paa Fode igen,

gik deres Bestræbelser atter ud paa at opnaa Kongens Støtte, men

stadig uden Held^). Vi ved ikke, om Kongehuset i denne Periode

overværede nogen dansk Komedie, men vi ved, at Aktørerne ved

given Lejlighed søgte at vise Hoffet Opmæricsomhed ; i Anledning af

Barnefødsler i den kongelige Familie blev der i 1726 givet to Fore-

stillinger, hvortil Adgangen var ganske gratis, 5. Juni efter Anna Sofies

Nedkomst^) og 21. Oktbr., da Kronprinsessen havde bragt en Datter

til Verden").

Efter Komediens Ligbegængelse søgte Montaigu endnu en Gang at

faa Kongen til at interessere sig for en Genfødelse af Skuepladsen.

Naar de danske Aktører, skrev han 24. Marts 1727, uden at lade sig

skræmme af de Tab, deres Entreprenør (d: Capion) har lidt, paa egen

Regning og Risiko har søgt at fortsætte disse Skuespil, har de troet at

gøre deres Land Nytte dermed; de har taget andre Nationer til Eks-

empel, hos hvem Teatret er en Skole, hvor Folket lærer at sky hvad

taabeligt er og hvor Sæderne forædles ved sund Latter, og i dette

patriotiske Øjemed har de frivillig forsømt at søge ad andre Veje, hvor

de kunde tjene Fædrelandet; det begyndte lovende, aldrig har nogen

Skueplads haft saa lykkelig en Begyndelse, men den mindre heldige

Ende det tog har sat dem ud af Stand til at fortsætte; tør de ikke

haabe paa Kongens Støtte, maa de mod deres Vilje opgive en Insti-

tution, som med Tiden kunde blive til Nytte og Hæder for Landet*).

Det var et Nødraab fra strandede, der stod uhjælpelig fast Men

endnu var Tiden ikke inde, endnu stod Slottets Ombygning paa, først

i Løbet af Aaret fuldendtes den, og Kongen opslog atter sin Resi-

dens paa Københavns Slot den 29. Novbr.^). I det ombyggede Slot

var Teatret bibeholdt, og Tanken om en Hofkomedie var saaledes ikke

opgivet.

Omsider kom der da lyse Tider for den danske Bande og en ny

Æra i dens Virksomhed begyndte. I Slutningen af Febr. 1728 for-

taltes det i Byen, at Montaigu havde faaet Løfte om 1500 Rdr. aariig

fra Kongen for at bringe den danske Komedie i Stand igen og med

Forpligtelse til, naar det ønskedes, at give Forestillinger for Herskaberne

paa Slottet®). Rygtet talte sandt, den 4. Marts kunde Montaigu

') Sml. Side 103 ff.

*) Barnet var Prins Frederik Kristian, der døde Aaret efter.

") Prinsesse Louise, den senere Hertuginde af Sachsen-Hildburghausen.

*) Rep. Nr. 55.

^) Extr. maanedl. Rel. 1727, Novbr.

«) HoUst. Corr. 1728, Nr. 35.

8*

More magazines by this user
Similar magazines