Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

121

Om det virkelig er kommet saa vidt, at de danske Aktører har

maattet vige for den væbnede Magt, det skal ikke bestemt kunne

siges; Arnoldt fortæller kun, at han lod Døren lukke for dem^). Kri-.

gen stod paa i Dagene omkring den 14. Juli og Generalen vandt ikke

nogen afgørende Sejr. Da han ikke med Magt kunde bane Vej til

Komediehuset for Landes franske Trup, forsøgte han at gaa frem med

Lempe. I et Brev af 16. Juli^) skildrede han for Politimester Himme-

rich al den Besvær, han havde haft med de danske Aktører, der lige-

frem vilde hindre ham i at udnytte hvad der var hans med Rette, og

han bad indstændig om, at der ikke maatte lægges den franske Trup

Hindringer i Vejen. Politimesteren stod tvivlraadig og var vistnok

nærmest villig til at støtte Arnoldt. Da Kongen var paa Rejse, maatte

han imidlertid raadføre sig med Oversekretær Møinichen, hvis Stand-

punkt var klart og i Aktørernes Favør; i temmelig skarpe Udtryk lod

han Politimesteren vide, at han burde røgte sit Embede i Overens-

stemmelse med Kongens Befaling af 14. Oktbr. 1726, hvorved alle

fremmede Skuespil banlystes fra Byen^).

Ogsaa Aktørerne havde indanket Sagen for de høje Myndigheder.

I vidtløftige Memorialer til Kongen og Oversekretæren (af 18. Juli)

havde Montaigu søgt at stille Arnoldts Færd i det Lys, som den

maatte ses i fra Aktørernes Standpunkt, og at hævde deres Rettig-

heder. Men han forstod, at den hele Stilling var uholdbar og bøn-

faldt Kongen om enten at købe Komediehuset eller give dem et andet

Sted at agere ^). Man har Grund til at tro, at han dermed tænkte paa

Gæthuset*).

Der hørte Salomonisk Visdom til for at dømme retfærdigt i denne

Strid, at træffe den rette Skillelinje, saa at begge Parter fik hvad der

tilkom dem. Arnoldt havde en juridisk Ret, man ikke godt kunde

se bort fra, om ikke for andet saa for Anstændighedens Skyld, og

Aktørerne, skulde støttes i deres Virksomhed, nu da Kongen havde

taget sig af dem. Arnoldt havde 29. Juli indsendt til Kongen en om-

hyggelig dokumenteret Fremstilling af den hele Sag'^) og havde er-

klæret, at det ikke var hans Hensigt at staa de danske Aktører i

Vejen, blot Montaigu ikke fik ligefrem Magt til at bestemme over

') Rep. Nr. 63.

') DK. Oversekretærens Breve 1728, Nr. 238, jvfr. Oluf Nielsen, Kjbhvfls

Hist. og Beskr. VI, 296 f.

') Rep. Nr. 64 og 65.

*) Rep. Nr. 70.

^) Rep. Nr. 66. — Aktørernes Indlæg i Striden 1728 er, for saa vidt

de er affattede paa Fransk, alle skrevne med Montaigus egen Haand, Arnoldts,

der er paa Tysk, er derimod renskrevne, maaske ogsaa konciperede,

af hans Sekretær, paa dette Tidspunkt en Mons. Sommer (Rep. Nr. 74).

More magazines by this user
Similar magazines