Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

123

den Frihed, enhver Borger og Bonde havde til at benytte sit Hus paa

bedste Maade, var ham berøvet; Aktørerne kunde ved at repetere

Stykker og præparere Maskiner stadig lægge Beslag paa det; om de

end undte Franskmændene saa mange Aftener, at de kunde holde

Livet oppe, vilde han ikke selv høste noget Udbytte^). Det var nu

blot Formodninger, thi de danske Aktører fik ikke mere Lejlighed til

at benytte Skuespilhuset og den franske Trup kom aldrig til at spille

Komedie i København*). Men Arnoldt forstod, at han havde kæmpet

for en Sejr, der ikke var Kampen værd — Sejren maatte udvides.

Indtrængende bad han Kongen om, at Montaigus Privilegium maatte

løses fra Skuespilhuset og Aktørerne faa anvist et andet Sted, hvor

de danske Komedier kunde opføres. Hvad der tidligere havde været

Modpartens Ønske, gjorde han nu til sit.

Det var i Haab om at faa udvirket en Afgørelse i denne Retning,

at han vedblivende, trods det nylig udgaaede kgl. Reskript, holdt Ko-

mediehuset lukket for de danske Aktører. I August var der ikke spil-

let (det plejede man ikke), heller ikke i September paa Grund af

den staaende Strid, men i Oktober skulde Vinterforestillingeme be-

gynde; den gode Tid var nu inde, og Aktørerne var rede til „at for-

nøje enhver dansk Patriot", saasnart Arnoldt blot vilde tillade det^).

Det gjaldt tillige om at komme Franskmændene i Forkøbet. Gennem

Notarius publicus lod de Arnoldt afæske Erklæring, om han vilde

rette sig efter Reskriptet og give dem Adgang til Teatret, de var paa

deres Side beredte til at efterleve Kongens Bud. Atter havde de sat

Generalen i Klemme, han vidste ikke bedre end at holde Notarius

hen med Udflugter. Den 14. Oktbr. havde Aktørerne søgt Bistand

hos denne Embedsmand, den 19. forlangte de Sagen sluttet, og Notarius

maatte opgive Ævret, da det ikke havde været muligt at faa et positivt

Svar. Samme Dag lod de Notarialattesten gaa til Kongen med

en Klage over Arnoldts Fremfærd*). Men da greb højere Magter ind

i Striden og bilagde den for stedse. Den 20. Oktbr. brød Ilden ud

og snart var mere end en Tredjedel af Hovedstaden lagt i Aske. De

alvorlige Tider, der fulgte paa. Nøden og det økonomiske Tryk gav

Indvaanerne andet at tænke paa og tage Vare; i Øjeblikket var der

ingen Udsigter til, at den danske Komedie kunde fortsætte sin Virk-

somhed.

Det er bekendt nok, at Byens Præsteskab udlagde den Ulykke,

der var overgaaet Staden, som en Hjemsøgelse, et Tugtens Ris for den

') Rep. Nr. 73.

') Rep. Nr. 75.

^) Rep. Nr. 75.

*) Rep. Nr 74 og 75.

More magazines by this user
Similar magazines