Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

Onsdag den 23. Febr. 1724.

(Gersdorffs Dagbog, anf. Dato).

130

Fredag den 16. April 1728. Prolog og to(?) Komedier.

(Extr. maanedl. Rel. 1728, April; Extr. Rel. (8vo) 1728, Nr. 31; Hollst.

Corr. 1728, Nr. 65).

Mandag den 11. Oktbr. 1728.

(Hollst. Corr. 1728, Nr. 167).

En nærmere Undersøgelse af Repertoiret viser, at Grundstammen var

de franske oversatte Stykker, først og fremmest Moliéres. Det er ikke

nogen Tilfældighed, at den danske Komedie i 1722 aabnes med Gnie-

ren og i 1726 efter den lange Standsning genaabnes med Tartuffe.

For os har Skuepladsen størst historisk Interesse, fordi den gav Stødet

til Holbergs nationale Komediedigtning, for Montaigu maatte Frem-

kaldelsen af en dansk Originalkomedie være underordnet — hvis

noget saadant overhovedet er faldet ham ind. Naar det er sagt^), at

Udtrykket „ludos scenicos Danico idiomate" ikke alene er at forstaa

om Sproget, men tillige om den danske Lokalfarve, og man ud der-

fra har sluttet, at Montaigus Plan har været baseret paa danske Origi-

nalkomedier, saa er dertil at bemærke, at det er Holberg, ikke Mont-

aigu, der udtrykker sig saaledes, og at han naturligvis ser Sagen fra

sit Standpunkt; Montaigu taler i sin Henvendelse til Kongen af 1. Juli

1722 kun om at indrette „une Comédie en langue Danoise", ikke om

at opelske en dansk dramatisk Digtning. Men hvis der i dette Tilfælde

ligger andet og mere i idioma end i lingua (hvad der næppe

gør), saa blev det af let forklarlige Hensyn til Publikum netop til-

stræbt ogsaa at give de oversatte Stykker en vis Lokalfarve — hvad

der i det følgende skal leveres talrige Eksempler paa.

Om Rostgaard sigter til Holberg med de bekendte Linjer i Indgangsprologen

Jeg nævner ingen Mand, ej Stad, ej Hus, ej Gade,

Men straffer uden Frygt alt, hvis man bør at hade,

Ogsaa det turde være Tvivl underkastet. Oprindelig har Rahbek og

Werlauff, i forsigtige Vendinger, fremsat denne Antagelse'), der efter-

haanden som den er gentaget af senere Forfattere har vundet i Fasthed

og er bleven „en af de Sandsynligheder, der grænser til Vis-

hed"'). Det maa dog hævdes, at Ordene med lige Ret kan gælde

Moliére, hvis moraliserende Satire ved at omplantes paa Dansk kom i

Niveau med Holberg. I sidste Halvdel af Septbr. 1722, da Prologen

maa være bleven til, var Gnieren og Den politiske Kandestøber begge

^) Dr. Just Bing i Letterstedtske Tidsskr. 1900, S. 294 f.

2) Fortalen til 1. Bd. af Rahbek og Boyes Komedieudg. (1824) og Werlauff 338.

^) Just Bing, anf. Sted.

More magazines by this user
Similar magazines