Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

133

med, hvad vi kan slutte os til af mange sammenstødende Omstæn-

digheder. „Det vore danske Acteurs ere at berømme for", siger han,

,er at de saa klogelig har overlagt deres Sager og ikke aleneste aabnet

deres Theatrum med et af Moliéres udvalgte Stykker, . . . men

endogsaa, saa ofte de kan faa et godt Stykke af Fransken oversat,

hellere spiller det end noget andet" ^). Det ligger i Forholdenes Natur,

at det maatte være saaledes, og det maa indrømmes Montaigu, at han

forstod at vælge med Skønsomhed. Et Blik paa Spillelisten, selv i

den ufuldkomne Skikkelse, vi kender den, overtyder derom.

Af Moliéres Stykker findes næsten alle de ypperste. Den ydre

Form, hvori de bragtes frem paa den danske Skueplads, er vi i Stand

til at danne os et godt Begreb om, da ikke mindre end syv forelig-

ger i samtidige Tryk og et enkelt, Eenaktskomedien Det tvungne Gif-

termaal, i Haandskrift. Det sidste Stykke findes som Nachspiel til

Esthers Komedie, der Fastelavnssøndag 1724 ageredes paa Nakskov

Raadstue af Folk fra Byen*). Den mærkelige Samm,enstilling af gam-

meldags Bibelkomedie og klassisk fransk Karakterkomedie viser tydelig

Paavirkningen fra den nyoprettede Skueplads i Hovedstaden, men

om Teksten i dette Tilfælde er den samme som den, der benyttedes

paa Komediehuset, er dog ikke helt sikkert, om end overvejende sand-

synligt. Dels var Stykket allerede opført i Januar 1723 ved den første

Forestilling paa Københavns Slot, dels findes i Haandskriftets Person-

lister blandt de agerende Nakskoviensere Navnet Horn, hvad der

kunde tyde paa en Forbindelse med den Student Niels Horn, som var

knyttet til den danske Bande i Skuepladsens første Tid; han hørte

hjemme i Nykøbing paa Falster') og var i en Række Aar Hører ved

Latinskolen.

Trykt foreligger:

Fusentast eller Den som fordærver god Leeg (L'Étourdi). 1723.

Comoedie om Gamle Jens Gnier eller Penge-Puger (L'Avare). 1724.

Tartuffe eller Den Skinhellige. 1724.

Fruentimmerets Skole (L'École des femmes). 1724.

Le Depit Amo[u]reux eller Den Kiærlige Forbittrelse. 1724.

Comoedie Om Den Høy-adelige Borger-Mand (Le Bourgeois Gentilhomme).

1725.

Amphitryon. Uden Aar.

I Haandskrift:

Det tvungne Giftermaal (Le Mariage force).

') Dansk Minerva 1818 I, 444.

') Thottske Saml. 8vo Nr. 469 (KBK). Haandskriftet er omtalt af Birket

Smith i Danske Saml. 2. R. III, 285 (Studier I, 117) og af Paludan i Hist.

Tidsskr. 5. R. II, 24.

*) Esther var opført i Nykøbing 1712, da Niels Horn var 16 Aar gi.

(Birket Smith anf. Sted).

More magazines by this user
Similar magazines