Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

137

her i Staden", medens han i Originalen fortæller, at han fik Pidsk i

Theben; i Borgerlige Adelsmand (3. Akt 14. Se, i Overs. 12. Se.) be-

rettes, at Mile Jourdains Bedsteforældre holdt Krambod ved Nørre-

port til Erstatning for Moliéres Porte St. Innocent; i Fruentimmersko-

len træder Leverrimene i Stedet for den franske Rimleg corbillon(l. Akt

1. Se), man støder paa Fiskerkællingerne ved Stranden (samme Se.)

og Datidens stærkt søgte Sommerforlystelsessteder Frederiksdal og Gyldenlund

(6. Ægteskabsregel) ; i Dépit amoureux finder man den murede

Galge uden for Vesterport (3. Akt 10. Se.) ; bouquetiére'n, der omtales

i 5. Akt (5. Se.), er remplaeeret af en Citron-Kone, en af Gadens Figu-

rer i København^); i Gnieren bliver trente-et-quarante Spillet (2. Akt

6. Se.) til Hanrej, Mariage og Puk, ete. ete.

Øjensynlig har man beflittet sig paa at brede et hjemligt Præg

over Komedieteksten, saaledes at den umiddelbart og uden Besvær

kunde tilegnes af Publikum. Oversætteren viser Omtanke, naar Sprog-

mesteren i Borgerlige Adelsmand forudsætter, at M. Jourdain er for-

trolig med Fransken, medens det hos Moliére er Latinen det gælder

(2. Akt 6. Se.); herhjemme var jo Kendskabet til det franske Sprog

Bourgeoisiets Fjer i Hatten. Naar Moliére nu og da bruger fremmed Dia-

lekt, snakker Personerne Jydsk i Oversættelsen, saaledes Masearille i

5. Akt af Fusentast. Overalt, hvor Lejlighed tilbyder sig, indflettes

Dagliglivets Udtryk og Talemaader; „at være vel opskørtet" findes i

Tartuffe (o. Akt 1. Se.) og i Amphitryon (2. Akt 2. Se.), „gaa Syger i

Vold" og „købe en Lus for en Daler paa Kreu-Tid"*) træffes i Gnie-

ren (1. Akt 3. Se., 2. Akt 1. Se.), „Grød at grine af" (noget at le af)

bl. a. i Dépit amoureux (3. Akt 11. Se.) og i Tartuffe (4. Akt 3. Se.),

„spille Bas med" (spille Halløj med) i Dépit amoureux (3. Akt 8. Se.),

„at kaute') Kastanjer af Emmerne med Kattens Pote" i Fusentast (3.

Akt 5. Se.), osv. osv. Folkelige Fyndord som „Muskater" (o: Kokaser),

„Fornuft-Kiste" (o: Hjernekiste) og deslige støder man paa snart hist,

snart- her.

Kort sagt — Moliéres Komedier som de fremstilledes paa den

første danske Skueplads har ogsaa i deres ydre Form, med de Til-

lempelser og Lokaliseringer, der øjensynlig tilstræbtes i Oversættelsen,

^) I Maskeraden (1. Akt 2. Se.) omtales „Lisbed Pomerantz-Kones" Datter,

hos Grove (S. 158) nævnes en afdanket Soldaterkone, der sælger

Citroner.

*) Maa forstaas som Krav-Tid ell. Kræve-Tid o : Terminstid. Formodentlig

er det en folkeetymologisk Omdannelse af Udtrykket „i eller paa Grevens

Tid" (sml. Kalkars Ordbog II, 72 og V, 375), sammentrukket til

„Grevetid*, d. v. s. en ulykkelig eller ubehagelig Tid. Jeg skylder Dr.

Brøndum-Nielsen og indirekte Prof. Vilh. Andersen denne Forklaring.

') Betyder her: rage (sml. Molbechs Dialekt-Lexikon).

More magazines by this user
Similar magazines