Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

141

fylde Aftenen ud — saaledes anvendte Aktørerne dem i al Fald. Man

vil lægge Mærke til, at der ingen udprægede Samfundssatirer er

blandt disse otte, det er fortrinsvis Stykker, hvori Løjerne har Over-

taget; de hører alle, paa eet nær, til de foran opstillede to sidste Grup-

per. Samtidig med, at Holberg mildnede Satiren og gav Komedierne

et endnu muntrere Tilsnit, gik han over til en mere moderne Form.

I den oprindelige Stamme, den vægtige Førstegrøde af hans drama-

tiske Forfatterskab, havde han holdt sig til den gamle Komedies regel-

rette Inddeling i fem Akter; thi ganske vist er Stundesløse — der hører

til de ældste, skønt den først fremkom 1726 — i sin nuværende Form

en Treaktskomedie, men allerede Rahbek formodede, hvad der vistnok

ogsaa er rigtigt, at den oprindelig havde været i fem Akter ^). Blandt de

otte derimod er der — som Martensen har gjort opmærksom paa^) —

ingen Femaktskomedier, største Parten er i tre, enkelte kun i een

Akt"). Rimeligt er det forøvrigt, at Skuepladsens praktiske Krav, navn-

lig den korte to Timers Spilletid, har bidraget til, at Holberg gik over

fra Fem- til Treaktsstykket — mere maaske end de litterære Hensyn.

Af Grundstammen kom kun tolv Komedier til Opførelse. Tre af

dem, som Holberg gav Løfte paa i Just Justesens Betænkning, nemlig

Johannes (senere Erasmus) Montanus, Don Ranudo og Hekseri eller

Blind Allarm, alle Femaktsstykker, kom slet ikke frem paa Komedie-

huset i Lille Grønnegade. Det samme gælder tre andre, der først duk-

ker op i Udgaven 1731, men efter al Rimelighed er skrevne i deAar,

Skuepladsen bestod; det er Femaktskomedien Rosiflengius (senere Det

lykkelige Skibbrud) og Treaktsstykkerne De usynlige og Den honnette

Ambition. I andet Levnedsbrev") har vi Holbergs Ord for, at de fem

af disse seks Komedier ikke spilledes i Frederik den Fjerdes Tid, for

Don Ranudo, der trods den først tagne Bestemmelse ikke kom med i

Udgaven 1731 ^), maa Beviset søges i den Notits, Benjamin Dass har

vedføjet sin Afskrift*). At de seks Komedier ikke opførtes, kan skyl-

des Tilfældigheder, det kan ogsaa være Aktørerne, der var utilbøjelige

til at lade dem komme frem, eller Holberg selv, der holdt dem til-

bage. De Formodninger, man kan opstille — og som Rahbek

^) Holberg som Lystspildigter III, 255.

^) Martensen I, 57, 275.

') Diderik Menschenskræk, der ligesom Arabiske Pulver og Julestuen

er overleveret os i een Akt, har Martensen inddelt i tre (I, 56 ff. og IX, 7 ff.).

*) Winkel Horns Oversættelse, S. 197 f.

^) Sml. Prænumerationsbekendtgørelsen i Lærde Tidender 1730, Nr. 26;

her findes ogsaa de ældre Titler Johannes Montanus eller Hans paa Bjerget

og Rosiflengius.

®) Conscripsit hane comoediam celeberr: Prof: Lud: Holberg, acutissimus

apud nos morum censor, nunqvam vero in Theatro Danico exhibita fuit,

nec typis impressa (findes paa Bindets første Inderside).

More magazines by this user
Similar magazines