Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

148

Tilfældet med Sørgetoget i Komediens Ligbegængelse. Man ser det

af Benjamin Dasses Afskrift (fra Tiden 1731-34), sammenlignet med

Udgaven af 1746. I Dasses Afskrift findes kortelig skitseret, hvorledes

Processionen skal gaa for sig, medens den trykte Udgave omhygge-

lig beretter, hvorledes den arrangeredes paa Scenen^). Heraf fremgaar,

som det synes, at de morsomme Paafund med Hjulbøren som Lig-

vogn, Graven i Scenegulvet og Henriks fortvivlede Endeligt i Virke-

ligheden skyldes Aktørerne.

Spørges der, om Holberg høstede økonomisk Udbytte af Komedi-

ernes Opførelse, maa Svaret blive benægtende. Naar Skuepladsens

Forhold var saa miserable, at selv Kreditorer med retsgyldige Fordrin-

ger i Hænde maatte give Afkald, er det kun rimeligt, at Hensynet til

Autor var helt underordnet. Holbergs Udsagn i første Levnedsbrev,

at han „gav" (dabam) Komedianterne sine Stykker, behøver ikke netop

betyde, at han skænkede dem bort, men i andet Levnedsbrev, hvor der

staar „dono dåre", kan der ikke være Tvivl om Meningen. En anden

Sag er det, om ikke Forholdenes mindre tilfredsstillende Udvikling

bragte Forhaabninger til at briste, som han havde Grund til at nære.

I Paris var Forholdet det, at Komedianterne opførte hvad der var trykt

uden at spørge Forfatteren, men de købte ogsaa nye Komedier og be-

holdt da Manuskriptet saa længe Stykket trak Hus, for at Konkurren-

terne ikke skulde faa fat paa det^). Herhjemme var ingen Konkurren-

ter, der kunde tage sig af Holbergs danske Komedier, men det er

dog en Kendsgerning, at han ikke lod dem trykke før de var bragt

til Opførelse paa Skuepladsen. Først da Teatret var nedlagt, fremkom

de endnu uopførte i Udgaven af 1731. Det lyder som et Hjertesuk,

naar han i første Levnedsbrev taler om de franske og engelske Skue-

spilforfattere, der ikke sjælden har en Fortjeneste af to-tre Tusind

Daler af et Stykke, der modtages med Bifald^), medens det Udbytte,

han har høstet, kun har været Uro og strengt Arbejde. Holberg var

en Mand, der ønskede sin Møje betalt, forloren litterær Fornemhed

var ham fremmed; „saasom jeg skriver noget ofte", hedder det i

Hans Mikkelsens Fortale til første Tome af Komedierne, „er jeg at

anse som andre Købmænd, hvilke, hvor resolute de end ere, forære

de dog ikke gerne bort noget af de Varer, som de idelig drive Han-

del med"^).

^) De to Tekster trykt hos Martensen I, 171, og IX, 286.

') Jules Bonnassias, Les auteurs dramatiques et les théatres de province

aux XVIie et XVIIie siedes, Paris 1875, S. 8.

®) . . . Tales mihi messes pepererunt labores mei, cum autores in Gallia

& Anglia ex una sola fabula cum applausu exhibita duo vel tria thalerorum

millia non raro lucrantur (Originaludg. S. 144 f.).

*) Saml. Skr. II, 535.

More magazines by this user
Similar magazines