Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

155

1726. De oprindelige Oversættelser er ikke mere til. Treaktskomedien

Le Grondeur, et Sidestykke til L'Avare, men langt fra saa betydeligt,

gjorde i Paris overordentlig Lykke, og tør man tro Aktørerne, fandt

den ved de første Opførelser i København „allerstørste Approbation"^).

De to andre var Eenaktsstykker og navnlig Le Port de mer synes at

have haft Sceneheld. Dertil bidrog vel ikke blot Marineballetten, hvormed

Stykket slutter, men nok saa meget det nationale og aktuelle

Udstyr. Skønt den franske Komedie er henlagt til Livorno, kaldes

den paa Dansk „Toldboden eller Søhavnen", og der blev „præsenteret

hele Prospekten af Reden saaledes som den i disse Dage [Maj 1726]

har været, med mangfoldige Orlogs-Skibe, Trekroner, andre smaa Far-

tøj og Chalupper, som ro her og der i Vandet". Det var Dagens

Krønike i levende Billeder. En stor engelsk Flaade, der var paa Vej

til Østersøen for at tvinge Sverig med ind i det hannoveranske For-

bund, havde netop ligget paa Københavns Red den 4.-13. Maj^).

At Skuepladsen i saa høj Grad prægedes af det franske Teater,

var en Følge af de Forhold, hvoraf den var fremgaaet. Som Skuespil-

kunsten historisk havde udviklet sig herhjemme var det kun naturligt,

og Holbergs Originalkomedie, der var fransk i sin ydre Karakter og

Opbygning, laa i Fortsættelsen af denne historiske Udvikling. Engelsk

Drama maatte staa os langt fjernere, det spores ogsaa kun svagt paa

den første danske Skueplads. Holberg selv satte den engelske Digte-

kunst højt, han hævdede, at næst Homer og Virgil kom ingen paa

Højde med Milton og Pope. Men i Komedien mente han ikke England

kunde staa Maal med Frankrig, og han havde vel nogen Ret i, at den

engelske dramatiske Smag var saa særegen, at den maatte støde en

fremmed'). Det havde vist sig herhjemme, siger han i tredje Levneds-

^) Plakat 1726 ^Vs. — Ved Skuepladsens Genaabning under Fred. V

spilledes Stykket efter en Oversættelse af Suhm under Titel ,Den knurvorne

Doktor", senere frit oversat af N. T. Bruun („Skændegæsten"). Sml. Chr.

Bruun, Peter Fred. Suhm (Kbhvn. 1898), S. 31.

2) Plakat 1726 ^"/s; Holm, Danm. Norges Hist. 1720-1814 I, 158 ff. —

Den franske Tekst (1704) i KBK i Samlingsbindet Collectio D|-amatum Gallicorum

Vol. 3. Stykket opførtes paa Teatret paa Kongens Nytorv i Over-

sættelse af Charl. Dorothea Biehl.

^) En kort sammenfattende Fremstilling af Holbergs Forhold til Eng-

land, formet som en Imødegaaelse af de nyeste Værker om dette Emne, Olsvigs

.Holberg og England" (1913) og Amerikaneren Campbells „The Come-

dies of Holberg" (1914), er givet af Jul. Paludan i „Edda" IV, 342 ff. Jvfr.

samme Forfatters Fransk-engelsk Indflydelse paa Danmarks Litteratur, S. 388 ff.

— „Grønstuen" eller „den grønne Stue", der forekommer i Jean de France

og i Don Ranudo (Saml. Skr. II, 664, og IV, 692), er næppe som Vilh. Møl-

ler tror (Tilskueren 1898, S. 904) et Tegn paa engelsk Paavirkning, selv

om Udtrykket maaske kan stamme fra det engelske green-room. „Grønstuen"

synes at være Betegnelse for et af Husets Rum, vistnok Forstuen;

More magazines by this user
Similar magazines