Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

171

fra den første Tid kunde være bevaret, om de flittigere havde sørget

for nye Stykker^). Deri havde han nu næppe Ret, det var i andre

Aarsager, Miseren bundede. Naar man tager i Betænkning, at den

hele Virksomhed kun strakte sig over nogle faa Aar og var afbrudt

af lange Standsninger, er Repertoiret, selv i det Omfang, hvori vi ken-

der det, ikke helt ringe; det omfatter, bortset fra Stykker, om hvilke

vi bestemt ved, at de ikke kom paa Scenen:

af danske Originaler

Holberg 21

Paulli 2

af oversatte Stykker

Franske Komedier: Moliére 14

Regnard 6

Andre Autorer 5

Théatre Italien 4

Franske Tragedier 3

Engelske Komedier af fransk Oprindelse 2

Af Skuepladsens Repertoire kender vi saaledes ialt 57 Stykker'), paa

3 nær alle Lystspil. 34 er Oversættelser fra Fransk, i to Tilfælde med

Engelsk som Mellemled; 22 er Originaler i den franske klassiske Ko-

medies Stil, kun i et Tilfælde er der Tale om Bearbejdelse af en op-

rindelig engelsk Komedie (det ene af Paullis Stykker). Trods Materia-

lets Ufuldstændighed tør det derfor fastslaas, at den første danske

Skueplads var en Lystspilscene med udpræget Paavirkning af fransk

Teater — et Resultat, der efter hele den historiske Udvikling paa For-

haand maatte være givet.

AKTØRERNE

Da Skuepladsen i Efteraaret 1722 var i fuld Virksomhed, beskæftigede

den mere end tredive Mennesker. Det var dels Aktører og

Aktricer, dels Gagister. Den første Gruppe omfattede de udøvende

Scenekunstnere, den sidste de andre til Skuepladsens Drift nødvendige

Kræfter, baade Bandens øverste Leder, Montaigu, og de faste under-

ordnede Funktionærer. Efter det bevarede Konspektus fra 1726^) kunde

plads og ikke skyldes Holberg, vil komme til at foreligge i en samlet

Udgave. De fortjener det, da de sammen med Holbergs Komedier udgør

vor ældste, til egentlig Opførelse bestemte dramatiske Litteratur; de danner

tillige en Slags Baggrund for Holbergs Skuespildigtning og har desuden

betydelig sproglig Interesse. Maaske vil der under Arbejdet med denne

Udgave komme flere Tekster for Lyset end dem, der her er omtalt.

') Rep Nr. 63.

*) To Stykker, der kun vides at være spillet paa Fransk, er ikke medregnet.

») Rep. Nr. 52.

More magazines by this user
Similar magazines