Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

176

skytteise fra oven gjorde Professorernes Stilling vanskelig; i det første

halve Aar synes man at have set Tiden an og ladet Tingene gaa sin

Gang, men ud paa Foraaret 1723 greb man ind.

To af de agerende Studenter, Hald og Gram^), trak sig i Tide ti'

hage; mod Ulsøe og Wegner, der helt havde brudt med Universitet

iil Fordel for Skuepladsen, kunde der ikke skrides ind, og sandsynli

vis har det samme været Tilfældet med Magnus Schou. Høberg dt

imod blev Syndebuk. Han havde gjort Dimisprædiken, laa nu pt

Valkendorffs Kollegium og havde disputeret offentlig. Rektor (det va

den lærde Teolog Hans Bartholin) foreholdt ham, at „det i ingen

Maade kunde forsvares eller tillades hannem at være en Komediant

og dagligen at lade sig se paa et Theatro, saafremt han ellers agtede

at nyde Stipendio Walchendorphiano, hvilket ad pios usus var hen-

lagt". Men Høberg havde alt sikret sig Rostgaards Bistand. I et Brev

til Kollegiets Efor havde Oversekretæren paa kraftigste Maade interce-

deret for ham og ladet forstaa, at det vilde være Universitetets Patron

til Mishag, om man i dette Tilfælde vilde gaa frem „efter Rigueur".

Professorerne var dog ikke til Sinds saaledes at lade sig trænge i

«n Krog. Sagen bragtes frem i Konsistoriums Møde den 13. Marts

1723 og paa Rektors Forslag, om der ikke burde kræves en nær-

mere Forklaring af dette Intercessionsbrev, bestemte Konsistorialeme,

at der skulde leveres Storkansleren Kopi af Valkendorffs Fundats og

tillige en Memorial „med underdanig Forespørgsel, hvorledes med

titbemeldte Høberg skal omgaas til denne nu forestundende Distri-

huts", d. V. s. til den Uddeling af Stipendiet, der skulde finde Sted

ved Paasketid. Storkansleren har næppe villet træffe endelig Bestem-

melse efter denne lidt paagaaende Henstilling og derved paatage sig

det hele Ansvar, men maa have udtalt sig til Fordel for Høberg, thi

i næste Møde (3. April) viste Rektor Tilbøjelighed til at ordne Sagen i

Mindelighed. Han henstillede, om ikke Høberg enten maatte beholde

sin Plads i Kollegiet eller ogsaa nyde fuld Distributs, da han endnu

ikke var bortvist. Men Konsistoriets Medlemmer var ikke saa velvillig

stemte; det besluttedes, at han hverken skulde nyde Distributs eller

have Lov til at blive i Kollegiet, dog indrømmede man ham 4 Rdr.

for den Disputats, han nylig havde ladet udgaa. Næste Gang Kon-

sistorium var samlet (10. April), blev den senere som Jurist bekendte

Andreas Lowson valgt til Alumnus i hans Sted.

Høberg vilde dog ikke give Køb og benyttede sig til det yderste

af den Interesse for Skuepladsen, der udvistes af Storkansleren og

^) Gram findes endnu i 2. Edition af Komediernes 1. Tome (1724) som

Frans i Jean de France; det er dog næppe andet end en Skødesløshed, thi

Lindorph og Rammel opføres i denne Udgave for hans andre Roller.

More magazines by this user
Similar magazines