Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

178

Ham af sig. Naar han voterede i Konsistorium, fulgte han det liberale

Flertal ^), hvis Anskuelser dog var ganske modsatte dem, han lod Just

Justesen forfægte i sin Betænkning; en Student, der havde ageret paa

et Teater, havde selv efter Flertallets Mening ført et „uanstændigt Levned",

og man kunde ikke eftergive ham „hans Brøde" og indlade ham

til Examen theologicum, forinden han i nogen Tid havde vist Bedring

og opført sig saaledes som det anstod sig en skikkelig Studiosus^).

Sligt kunde Holberg billige i Egenskab af Konsistorialassessor, skønt

han som Komedieskriver fandt det i sin Orden, at brave Folk, som i

deres Ungdom havde ageret Komedier, siden var blevet forfremmede

til Akademi, Kirker og Skoler^); han var personlig nærværende i de

fleste af Møderne, hvor disse Studentersager kom for, uden at de be-

varede Forhandlingsprotokoller udviser nogen Slags Indsigelse fra hans

Side. Det er Kendsgerninger, der tegner os Billedet af en Mand, som

ved Skrivepulten kunde hudflette sin Samtid og i det daglige Om-

gangsliv var i Stand til at bøje af og følge Trop. Vi vilde have fore-

trukket at se de samme Anskuelser hævdede blandt de lærde Herrer i

Konsistorium som han i Fortalen til sine Komedier spredte i det store

Publikum.

Havde Høberg frit kunnet vælge mellem Teatret og et gejstligt

Embede, havde han næppe valgt det første. Medens Striden med Pro-

fessorerne endnu stod paa, rettede han et rimet Bønskrift til Oversekre-

tæren om Hassing Kald i Thy, nogle Mil fra Thisted*); det former

sig i Hovedsagen som et Forsvar for hans Stilling til Skuepladsen,

bl. a. hedder det:

Hvad har jeg Stymper gjort? Har jeg mod Himlen syndet,

Har jeg om rette Gud urette Tro forkyndet?

^) Det var Folk som Teologerne Hans Bartholin og Johannes Trellund,

Lægen Franckenau, Astronomen Peder Horrebow, Arne Magnusen, Andreas

Frølund m. fl.; det intransigente Mindretal var Biskop Worm, Caspar Bartholin

og Teologen Hans Steenbuch.

^) Forhandlingerne paa Konsistoriums Møde 24. April 1723 i Anledning

af den nedenfor omtalte Niels Horns Sag. — Universitetet henholdt sig

længe efter til dette Conclusum Consistoriale. I 1748 havde en Student

en kort Tid medvirket ved von Qvotens tyske Komedier, og da han Aaret

efter vilde indstille sig til teologisk Eksamen, blev det nægtet ham. Han

klagede til Kongen, men Fakultetet paaberaabte sig den gamle Konsistorialbeslutning

og Studenten maatte vente et Aar for at vise „Omvendelsens

Frugter" (Hesperus V, 242 ff., og Tritogenia II, 37; Akterne findes ved DK.

Oversekretærens Breve 1749, Nr. 235).

^) Saml. Skr. II, 538.

*) Rep. Nr. 33. Hassing Kald blev besat 2. April 1 723 og den foretrukne

Supplikants Andragende er af 17. Marts (Jydske aabne Breve 1723,

Nr. 44). Høbergs udaterede Bønskrift er da antagelig fra Marts.

More magazines by this user
Similar magazines