Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

184

De var fordelt i fire Lønningsklasser; Pilloy, Rammel og Mad. Mont-

aigu stod i første (200 Rdr. aarlig), Schumacher, Mile Hiort og Mile

Coffre i anden (175 Rdr.), Lindorph, Engelhardt og Mad. Coffre i

tredje (150 Rdr.), medens de tre ubekendte skulde lønnes hver med

100 Rdr, Blandt Aktørerne fattes Ulsøe og Wegner, og da de ikke

kan tænkes at være henregnet til de unævnte daarligst lønnede, maa

man formode, at de ikke hørte til Truppen paa dette Tidspunkt. Ulsøe

kan midlertidigt have været borte ; han stod atter ved den danske Komedie

i 1728, hvilket derimod ikke var Tilfældet med Wegner. At

Schumacher i Komediens Ligbegængelse (trykte Udgave) kalder Hen-

rik en Grønskolling, er anført som et Træk, der tyder paa, at det ikke

var Wegner, som nu spillede Henrik-Rollen, thi Holberg kunde daar-

ligt lade Schumacher, der var ny i Tjenesten, titulere sin ældre Kollega

paa den Maade^). Derpaa kan dog næppe bygges noget, da Stedet

øjensynlig er forvansket: i Dasses Afskrift, der ligger nær op mod

Stykkets Opførelsestid, staar ikke Grønskolling, men „grov Knolling"^.

Schumacher var en „spækfed" Person (som det hedder i samme Stykke)

og hans Medspiller er aabenbart mindre vel ved Magt, da han ærgrer

sig over denne Trivelighed i saadanne magre Tider; men Wegner var

„stor og lang" — hvis man da tør lægge noget ind i den vægelsindede

Madame Lucretias Ord til Torben'). Skønt man ikke kommer ret langt

med denne Argumentation, er det alligevel troligt nok, at Wegner

allerede 1725 har afsluttet sin Virksomhed som Aktør.

Ny tilkomne i Perioden 1726-27 var Johannes Schumacher, Engel-

hardt og Mile Coffre. Om dem vides intet med Sikkerhed. I 1728

finder vi Schumacher logerende hos Skifteskriver ved Underadmiralite-

tet Peder Sengeløse (t 1736), der tillige har sin Svigermoder Cathrine,

Enke efter Slotsforvalter Schumacher i Vordingborg (f 1704), boende

hos sig*); formodentlig er der Familieskab, men hvem Aktøren Schu-

macher iøvrigt var og hvad han tog sig for inden han kom til Teatret,

kan ikke oplyses. Om Engelhardt, der kun stod ved Truppen i denne

Periode, er vi endnu slettere underrettet, vi kender end ikke hans For-

navn^). Derimod er der næppe Tvivl om, at Mile Coffre var en af

Helene Coffres tre Døtre, rimeligvis den samme, der protegeredes af

^) Martensen I, 92.

^) Er aabenbart en Biform til Knold (Tysk: grober Knoll); i Haand-

skriftet kunde maaske ogsaa læses Knælling, der betyder en lille Fyr eller

Mandsling.

") Den Vægelsindede (5 Akter) 1. Akt 6. Se.

*) Grove, S. 159; Sø etatens kgl. Resol. 1738, Nr. 33 (RA); Vording-

borg Kirkebog (LAS).

^) Af Navnet Engelhardt var i Tiden omkring 1730 en Vintapper i

Kbhvn. og et Par norske Studenter.

More magazines by this user
Similar magazines