Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

15

og Robert Reynolds, der henvender sig til Raadet i Danzig for at

opnaa Tilladelse til at agere under Markedet i denne By, og i den An-

ledning lader falde en Ytring om, at de kommer fra „der loblichen

Cron Dennemarcken"^). John Green, som var Principal for en af de

mest ansete engelske Komediantbander, var en Mand med Tro paa

sit Kald. „Vist er det", erklærer han over for det højvise Raad, „at

Livets Gang ikke kan fremstilles mere kunstfærdigt end i Komedier

og Tragedier, der afspejler Menneskenes Gøren og Laden, Godt og

Ondt, saa at enhver kan lære at kende sig selv." Reynolds var Ko-

miker og anses for Skaber af den tyske Pickelhering^.

Dog har denne Konges Regeringstid ikke mange egentlig dramatiske

Forestillinger af professionelle Komedianter at opvise — maaske

kun fordi vor Viden er begrænset paa Grund af det ret fattige Kilde-

materiale. Werlauff formoder, at Festspillene ved den udvalgte Prin-

ses Bryllup i 1634, de to tyske Dramer af Hans Lauremberg og en

Tragedie med lystig Person, ageredes af en indkaldt Trup^), og rime-

ligvis har han Ret. Et andet af Bolte publiceret Aktstykke*) tyder i

hvert Fald paa, at en Trup engelske Komedianter ved denne Lejlighed

var i København. Føreren Arend Arschen eller Asken (der senere

forekommer i Forbindelse med Robert Reynolds) havde efter sit Udsigende

været i den polske Kong Sigismund III's Tjeneste og var ved

dennes Død (April 1632) bleven afskediget; Truppen havde derefter

været i Holland, ved det danske Hof, hos Hertugen af Holsten-Got-

torp, i Konigsberg, og søgte saa i Sommeren 1636 til Danzig. Det

passer godt ind i Tidsfølgen, naar Besøget i Danmark sættes til Ok-

tober 1634, da Fyrstebrylluppet fandt Sted. Der er iøvrigt intet i Vejen

for, at disse engelske Komedianter kan have opført Laurembergs tyske

Dramer. De engelske Trupper paa Fastlandet havde efterhaanden til-

lempet sig efter Forholdene, havde lært Landets Sprog for med større

Held at kunne agere deres Komedier for det tyske Publikum; Kome-

dianterne talte Tysk, mange af dem var maaske allerede paa dette

Tidspunkt af tysk Oprindelse og førte blot Navn af „engelske Komedianter",

fordi det karakteriserede Arten af deres Skuespil og desuden

var en utvivlsom Anbefaling. Tragedien „Von den Tugenden und

Lastem", hvori den lystige Person, Hans Bratwurst, som det ofte er

Tilfældet, betjener sig af det plattyske Maal, kan dog næppe antages

^) Bolte, Das Danziger Theater im 16. u. 17. Jahrh. (Hamburg u. Leipzig

1895), 47 ff.

^ W. Creizenach, Die Schauspiele der englischen Komodianten (Kurschners

Deutsche National-Litteratur Bd. 23, 1889), Indledning. Pickelhering-

Figurens hollandske Oprindelse tror tyske Teaterhistorikere ikke mere paa.

') Werlauff 285 jvfr. Christian den Fjerdes egenh. Breve III, 252.

*) Anf. Skrift, S. 63 f.

More magazines by this user
Similar magazines