Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

187

der efter Branden gjordes Mandtal, rubricerede man flere af dem, baade

Aktører og Aktricer, under Tyendet^).

Til Bestemmelse af de enkeltes Rollefag har vi ikke andre Midler

end Personlisterne i de første Tomer af Holbergs Komedier. Ulsøe

var mest alsidig, men spillede dog fortrinsvis de komiske, lidt ældre

Karakterer, Pilloy var Elskeren, Spradebassen og den fornemme Mand,

Wegner havde de typiske Henrik-Roller; Hald gav ligeledes Tjenere,

Høberg hyppigst Arv og dermed beslægtede Figurer, Schou og Gram

de mere fremtrædende Bipersoner, Gram desuden Jeppe, fordi han

bedst af dem alle mestrede den sjællandske Bondedialekt. Lindorph

overtog senere Jeppe paa Bjerget og fik desuden tildelt nogle af de

ældre Karakterroller; Rammel, der spillede yngre Mænd og Tjenere,

arvede sandsynligvis Henrik efter Wegners Afgang, medens Schuma-

cher gav Herreroller ^). Af Truppens første Aktricer var Mad. Mont-

aigu tredive Aar, Mad. Coffre i hvert Fald ikke yngre. Mad. Lerche

— hvis hun er rigtig identificeret — tre Aar ældre. Uden egentligt

Princip synes Kvinderollerne at være fordelt mellem dem, dog har

Mad. Montaigu Pernillerne og Mad. Coffre Magdelonerne; Mad. Lerche

giver baade Nille og den purunge Elsebet i Jean de France, som siden

begge spilles af Sophie Hiort, der maa antages at have været yngre

end de andre og efterhaanden vistnok blev Truppens egentlige Elsker-

inde. Rollefordelingen i det oversatte Repertoire kan vi kun slutte os

til. At Mad. Montaigu og Pilloy trak det store Læs i de franske Styk-

ker, siger sig selv og var ganske i sin Orden. Det er derfor ikke

meget oplysende, naar vi erfarer, at Tartuffe maatte opsættes, da Mad.

Montaigu blev upasselig, eftersom „hendes Rolle i samme Stykke var

altfor considerable for at kunne give den til nogen anden". Forøvrigt

ved vi ikke, hvilken Rollen var; Rahbek gætter paa Elmire^), men

lige saa rimeligt er det, at hun har spillet Stykkets anden store

Kvinderolle Dorine.

, Om de enkelte Aktørers Præstationer og Truppens Spil i det hele

kan kun opstilles Gisninger. Løn og Roller gør det muligt for os at

sætte dem i Nummerorden og ad den Vej udpege de bedste. Wegner

plejer man, vel ogsaa med Rette, at fremhæve som den ypperste,

væsentlig fordi han vides at have ageret de store komiske Tjenerroller,

der har skaffet flere af hans Efterfølgere paa den danske Skueplads

Navnkundighed og som ogsaa i Datiden gjaldt for Hovedroller*) —

det var jo den gamle Komedies lystige Person i Karakterkomediens

^) Grove, passim.

*) Komediens Ligbegængelse 3. Se.

*) Nyt Aftenblad 1825, Nr. 37.

*) Sml. Komediens Ligbegængelse.

More magazines by this user
Similar magazines