Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

192

dingsværk^), snarere, at det var et allerede eksisterende Fundament,

der blev gjort Brug af; Gaardspladsen mellem For- og Baghuse ud-

gravedes ved samme Lejlighed i en ret betydelig Bredde og stor

Dybde, men her fandtes intet Spor af ældre Fundamenter.

Hvis man antager, at den fundne Kampestenssætning oprindelig

har baaret Komediehusets Bagmur, bliver der en vis Overensstemmelse

i Maal og Forhold. Det vides, at Huset var omtrent halvt saa bredt

som det var langt, thi det hedder i Skødet af 1726, at det „bestaar

til Gaden af 17 Fag og paa Gavlen 8 Fag". Da der ikke omtales

Hegn af nogen Art mod Ny Adelgade, medens Stakit og Plankevær-

ker ellers omhyggelig opregnes i Skødet, maa man tro, at Facaden

har ligget i Gadelinjen og at Bygningen paa det nærmeste har strakt

sig i hele Grundens Bredde. Regner man da de 17 Fag mod Gaden

til henimod 50 Alen, faar man for de 8 i Gavlen omkring 22-23 Alen,

netop den Afstand fra Gadelinjen, hvori Kampestenssætningen laa, da

den bragtes for Lyset ^).

Hvis disse Slutninger er rigtige, har Komediehuset spændt over et

Flademaal af godt 1000 Kv.-Alen. Skuepladsen paa Kongens Nytorv,

opført 1748, var i sin ældste Skikkelse betydelig større (ca. 57 x 28 Al.

=:ca. 1600 Kv.-Al.) "''), selv Familien Prices Morskabsteater paa Vester-

bro, opført 1817, kunde opvise et større Areal (57 x 2OV2 Al. = ca.

1170 Kv.-Al.)*). I ethvert Skuespilhus fordrer Scenen og hvad dertil

hører paa det nærmeste Halvdelen af Pladsen — det er Tilfældet nu,

det var ogsaa Tilfældet i det 17. og 18. Aarhundrede ^). Fradrages

denne Halvdel, bliver der ca. 500 Kv.-Al. til Tilskuerplads samt de

fornødne Gange og Korridorer, og mindre kunde der daarligt være

efter Antallet af Pladser.

^) Det ses af Kbhvns Brandforsikrings Taksationer (i LAS), Købmager

Kvarter Nrr. 325 og 26. Disse Bygninger kaldes her „Tverhuse" (= Bag-

huse).

^) Alfred Jacobsen har i „Jule-Album 1903" givet et Par værdifulde

nye Oplysninger om det første danske Skuespilhus. Han gør det dog utvivlsomt

mindre end det var, idet han regner hvert Fag til 2 Al. og saaledes

faar en Bygning paa 16X34 Al., eller ialt kun 544 Kv.-Al. Paa det bedst

bevarede af de gamle Huse, der endnu staar paa den oprindelige Teatergrund

(Baghuset til Gothersgade 15), spænder hvert Bindingsfag over 2 Al.

6 Tm. inklusive Bjælketykkelse, men det maa erindres, at denne Bygning

har flere Etager end Komediehuset havde og at den er opført efter Branden

1728, da Kravene til SoHditet i alle Henseender blev skærpet. Man kan

godt forsvare at regne med Fag paa ca. 2 Al. 18 Tm. (inklusive Bjælketykkelse)

i Capions Komediehus.

^) Thurah, Hafnia hodierna, S. 202.

'^) Nystrøm, Offentlige Forlystelser I, 99.

') Sml. Planen i Wybrands Het Amsterdamsche Tooneel S. 104-5 og de

gamle (faksimilerede) Grundplaner i „Jule-Abum".

More magazines by this user
Similar magazines