Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

195

og indlemmede i Samsøstuen), sad i sin Tid i Baghuset til nuværende

Gadenumer 15 i Gothersgade^), der af Lokaltraditionen udpeges som

selve det gamle Komediehus eller en Del deraf — men med Urette.

Ganske vist er det den Bygning paa den tidligere Teatergrund, der

bedst har bevaret sin oprindelige Skikkelse, men den kan ikke være

opført før 1739, da Pladsen mod Gothersgade indtil dette Tidspunkt

laa ubebygget*). Bygningen tjener til Pakhus og alt Træværk ligger

blot; der findes flere Bjælker med gamle Taphuller, som godtgør, at

de har været benyttet før, men ingen paaviselige Levninger fra Kome-

diehuset.

Slotsteatret, hvor der ogsaa ageredes dansk Komedie i Frederik

den Fjerdes Tid, blev efter Operahusets Nedlæggelse indrettet for de

franske Komedianter og benyttedes siden af den tyske Opera^). Under

Slottets gennemgribende Ombygning maa det være bevaret*), og i For-

aaret 1728, da den danske Bande traadte i Kongens Tjeneste, blev det

repareret og indrettet paa ny. Et samtidigt Grundrids **) af det om-

byggede Slot i Forbindelse med bevarede Regnskabsbilag giver ret

instruktive Oplysninger. Teatret laa i andet Stokværk og stod i umid-

delbar Forbindelse med den store Riddersal. Det var indbygget i et

Hjørne mellem to Fløje, hvor Murene dannede en Smig, og var der-

for skævt i Grundplanen. Scene og Tilskuerplads maalte tilsammen

ca. 40 X 25 Al. eller i Areal ca. 1000 Kv.-Al., Tilskuerpladsen var i

Hesteskoform og vendte mod Riddersalen; Dækket, af grønt og kar-

moisinrødt Kattun, overstrøet med Kongekroner, bar det kgl. Vaaben

med Ordenskæde og Vildmænd®). Tør man stole paa Grundplanen i

Enkeltheder, var der 15 Loger Salen rundt, og da der var Loger i tre

Etager og tillige Bænke i Parterret, har Teatret kunnet rumme et an-

seligt Antal Tilskuere^).

Et Indblik i Slotsteatrets sceniske Udstyr giver en Liste over Deko-

rationer og Udstyrsgenstande, som Johan Kayser havde anskaffet til

tikel.

^) Katalog over Genstandene i Dansk Folkemuseum (1910), S, 61.

') Alfred Jacobsen har allerede paavist det i sin ovenfor anførte Ar-

») Sml. Side 49.

*) Det fremgaar af Slotsfogdens Inventarieregnskab 1723-27(RA). Hvis

Teatret var brudt ned under Slottets Ombygning og atter opført, havde

det ikke været nødvendigt at underkaste det saa omfattende en Reparation,

som virkelig fandt Sted 1728 (sml. de nedenfor citerede Partikulær-

kammer-Regnskabsbilag).

'")

i RA (blandt Kortene over Kbhvns Slot og Kristiansborg), gengivet

af Fr. Schiøtt i Architekten 1914, Nr. 31.

*) Det kaldes baade ,Fald[d]ecke" og „Gardine"; en Træstang, der forfær-

digedes til det, maalte 11^/2 Al. — formentlig Aabningen i Prosceniet.

') Partikulærk. Regnskab 1728, Bilag Nrr. 135-38, 171-79.

13*

More magazines by this user
Similar magazines