Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

201

kunde staa, saa de ikke ses over Theatro, men dog lyse dem under

Ansigtet, som agere" — d. v. s. en Rampe; men da dette ikke er saa

let at bringe i Stand, anvises ogsaa andre Maader til at opnaa samme

Virkning.

Her foreskrives altsaa to Forhæng eller „brede Maskiner"^), som

de ogsaa kaldes, hvoraf det bageste er Mellemtæppet; det er ind-

rettet til at trække op, medens det paa et tysk Træsnit fra 1655^) er

vist som et folderigt Gardin, der drages til Siden. Komedieteksterne

giver nærmere Oplysning om dets Anvendelse. Foran Mellemtæppet

fremkommer Prologus og Epilogus; under de komiske Monologer fal-

der den „mellemste Maskine" og den lystige Person kommer ud fra

Side-Maskinerne; det samme er Tilfældet, naar der synges Arier; mens

Mellemtæppet er nede, anbringes Stol og Bord paa den bageste dæk-

kede Del af Theatrum og den optrædende Aktør placerer sig, etc.

Mellemtæppet, der jævnlig benyttes i de to Bibelkomedier, men derimod

ikke i Moliéres Stykke, som er i een Akt og spiller uden Op-

hold, er her navnlig anvendt som Baggrund for Sang og Mellemspil,

medens Fortæppet falder for hver Akt. Faglærte Komedianter kan imid-

lertid have givet denne Mellemtæppe-Teknik en langt rigere Anvendelse.

Paa det første danske Komediehus maa Mellemtæppet være anvendt

i hvert Fald i visse Tilfælde, f. Eks. i Intermediet til Kilderejsen, hvor

de gamle Kællinger først kommer humpende over Scenen i Forgrun-

den, hvorefter „fond de Théatre" aabnes og Kilden kommer til Syne;

naar Intermediet er til Ende, „sluttes" „fond de Théatre" igen. I

Paullis aldrig opførte Julestue og Maskerade foreskrives noget lignende

Theatrum aabnes bagtil og man ser en oplyst Sal. Wielandt giver i

sin Tragedie Anvisning paa et helt moderne Scenearrangement, der

ogsaa udkræver Mellemtæppe eller Mellem-Dekoration ; Theatrum fore-

stiller i 5. Akt et Forgemak og i Baggrunden et Alter i et Tempel;

nogle Scener hen i Akten gaar Personerne ind i Templet og Døren

lukker sig. Dette er Eksempler, hvor vi har det skrevne Ord at holde

os til, men ogsaa i mange andre Tilfælde kan Mellemtæppet tænkes

anvendt. Medens det var nede, kunde Dekorationsskifte iværksættes

blot ved Bagtæppets Forandring og Spillet paa Forscenen kunde uhin-

dret gaa sin Gang — en Fremgangsmaade, der netop indeholder en

Forklaring paa den ualmindelig korte Forestillingstid.

Af det samme Haandskrift faar man Oplysning om de saakaldte

„Fortoninger", som Holberg omtaler i ældste Redaktion af Barselstuen

^) Naar der andet Steds i Haandskriftet tales om tre „brede Maskiner",

da menes tillige Bagtæppet.

^) I en tysk Oversættelse af Corneilles Cid, trykt i Frankfurt det nævnte

Aar; gengivet i Archiv fur Theatergeschichte II (Berlin 1905).

More magazines by this user
Similar magazines