Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

III

EFTER ILDEBRANDEN

Det staar tilbage at berette om den danske Komedie efter at Branden

havde hærget Byen og standset dens Virksomhed. Det kan kun

blive en Fortælling om skuffede Forhaabninger og hverdagsgraa Livs-

skæbner.

Havde Branden standset Skuepladsens Virksomhed, havde den dog

ikke udelukket ethvert Haab om Genfødelse. Thi vel havde Aktørerne

med Udgangen af 1728 mistet Hoffets Støtte, som havde vist sig at

være en nødvendig Betingelse for Komediernes Opretholdelse, men

selve den kongelige Tilkendegivelse indeholdt Løfter paa Fremtiden,

som man klyngede sig til. For Montaigu var Skuepladsens fortsatte

Bestaaen næsten en Livsbetingelse. Da Branden indtraf, var der Ud-

sigt til Forøgelse i hans Forpligtelser som Familieforsørger, og i

Foraaret 1729 skænkede den endnu unge Mad. Montaigu sin aldrende

Ægtefælle en Søn, som dog straks efter døde. Montaigu havde søgt

og faaet Hoffets Samtykke til at opkalde ham efter den spæde Prins

Karl, Kongens sidste Barn med Anna Sofie, men end ikke dette tyde-

lige Vink havde man villet forstaa, skønt hans Kaar var saa ringe

som næppe før; Jeg bereder mig til at dø af Sult", skriver han til

Løvenøm. Endnu var Stemningen i Byen trykket. Ulykkens tunge

Uvejrsskyer havde ikke faaet Tid til at sprede sig. Den efter Bran-

den nærmest følgende Jul var bleven en trist og glædesløs Højtid;

Julestuerne blev undertrykt og de uskyldige Kanefarter maatte opgives.

Montaigu havde haft i Sinde at give Forestillinger i Fastelavnen 1729,

for • dog at indtjene nogle Hundrede Daler, men hans Ønske blev ikke

opfyldt^).

Snart bedrede dog Forholdene sig og et lysere Syn paa Tilværel-

sen vandt Overhaand. Midt i Novbr. 1729 gik der Rygter om, at

Kongen vilde genrejse de danske Komedier. Endnu var Aktører og

Aktricer ved Haanden, thi ganske vist havde Ulsøe netop ansøgt om

den ledige Byfoged-Tjeneste i Grenaa, men han foretrak at øve Sce-

nens Kunst fremfor at pleje Ret og Skel i den jydske Købstad ; langt

hellere vilde han være med til at „gøre Majestæten en liden Diver-

tissement iblandt end derimod at faa anden Brød endnu", og han ud-

^) Utrykt udateret Brev fra Montaigu uden Adressat (maa være fra

Sommeren 1729 og rettet til Løvenørn) i Bøllings Brevsamling (KBK) D.

Fol. 301; Danske Saml. III, 37 f.

More magazines by this user
Similar magazines