Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

208

talte for Oversekretær Møinichen paa Pilloys og de andres Vegne

deres brændende Lyst til atter at optage den afbrudte Gerning^). Men

pludselig formørkedes Udsigterne. I Kongens før saa muntre og lette

Sind indtraadte et brat Omslag, da den lille Prins Karl næppe en

Maaned efter døde og saaledes delte Skæbne med sine tidligere Søskende;

ikke et af Anna Sofies Børn var levedygtigt, det var som om

der hvilede en ond Stjerne over hendes Forbindelse med Kongen. Det

greb ham dybt, og hertil kom den nagende Frygt for hendes Fremtid,

naar han ikke var mere. Kongen, der tidligere havde haft en udpræget

Sans for Fest, for Musik, Teater og alt hvad der kunde stemme

Sindet lyst, slog nu om. I sit sidste Leveaar var han melankolsk og

verdensfjendsk. I et endnu bevaret, egenhændigt „Projekt"^) ud-

kastede han Linjerne for sit Liv, som det fremtidig skulde forme sig:

med Dronningen vilde han trække sig tilbage til Fredensborg og leve

ganske ene, kun med faa Folk om sig; Musik behøvedes ikke. Spar-

kiær var ikke mere nødvendig. Helligdagsforordningen af 21. April

1730 blev en Frugt af denne tunge, indadvendte Sindsstemning. Til

det mørke Sind kom legemlig Svaghed, og samme Aar, den 12. Oktbr.

1730, døde han paa Odense Slot under en Rejse gennem Landet.

Kristian den Sjette var ved sin Regeringstiltrædelse næppe ugun-

stig stemt mod Skuepladsen. Nogen større Interesse for dens Trivsel

nærede han vel ikke, nogen egentlig Uvilje ikke heller. At der paa

hans Fødselsdag som Kronprins var givet dansk Komedie paa Slottet,

betød i sig selv ikke meget, men var dog ikke just Bevis for, at han

afskyede Skuespil, og Aktørerne havde i 1728, da de var traadt i

Kongens Tjeneste, heller ikke ment det forgæves at bejle til hans

Gunst i Fremtiden,

Saa paa den Grundvold, som Kong Friderich lod sætte

For danske Skuespil i Norden at oprette,

Af Kongesøn til Søn den Bygning rejses maa,

At man ved Seinen dem skal lære at forstaa^).

Det stod nu til ham, om han vilde genrejse Skuepladsen og yde

den Støtte. For dens vedblivende Bestaaen lagde han ingen Hindrin-

ger i Vejen, han tværtimod fornyede og bekræftede de Privilegier,

hans Fader havde udstedt. General Arnoldt viste sig ogsaa her som

den hurtige og omsigtsfulde Købmand han var; ængstelig for, at Skue-

spilprivilegiet, som i givet Tilfælde kunde blive et indbringende Aktiv,

skulde slippe ham ud af Hænderne, ansøgte han 15. Decbr., kun to

') Brev fra Ulsøe til Møinichen, dat. 15. Novbr. 1729 (vedJydske aabne

Breve 1730, Nr. 37), gengivet i det væsentlige hos Werlauff, S. 229 f.

^) RA. Kongehuset Fred. IV, Pakken: Egenhændige Optegnelser m. m.

Meddelt af Edv. Holm i D. Mag. 5. R. II, 254 f.

') Prolog 16. April 1728 {Overskou, S. 244).

More magazines by this user
Similar magazines