Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

212

Enten det var Forestillinger fra Kongens pietistiske Omgivelser eller

Kongens egne Overvejelser, der blev det afgørende Lod i Vægtskaa-

len, saa var nu alt Haab ude. I Septbr. 1731 begyndte Nedbrydnin-

gen af det nyligt ombyggede Københavns Slot, der skulde give Plads

for Kristiansbo'rg, og med Slottet forsvandt Hoffets særlige Teater.

Pietismen vandt større og større Raaderum, omkring 1735 havde den

sejret over den gamle liberale Ortodoksi ; J. L. Holstein, der var blandt

dens ivrige Tilhængere, blev dette Aar (1. Juni) Oversekretær i Danske

Kancelli, og Tanken om en Fornyelse af Skuepladsen var dermed

udelukket, thi vel havde man i Frederik den Fjerdes Tid forsøgt at

holde Teatret oppe uden Kongens Hjælp, men i Kancelliet havde man

altid haft et fast Støttepunkt. Snart efter blev Skuespil lovformelig

forbudt. I 1735 (12. Marts) var udgaaet Forbud mod Skuespil paa

Søn- og Helligdage eller Aftenen forud, en Indskærpelse af tidligere

Forordninger, der ikke blev tilbørlig overholdt; men det var kun en

Indledning til Forordningen af 21. Marts 1738, hvorved alt Komedie-

spil banlystes i Kongens Riger og Lande. Lovbudet har næppe i fjerne

Provinser kunnet haandhæves i sin fulde Strenghed, men i Hovedstaden

var et fast Teater en Umulighed. Offentlige Forlystelser var her alle-

rede hørt op, det var Forholdene i Viborg og Biskop Andreas Wøldi-

kes Henstilling om et almindeligt Forbud mod disse „Køds- og Blods-

Fornøjelser", der gav Stødet til Forordningen; endnu var det Skik, at

Komedianter under Snapstinget agerede i det gamle Domhus paa Dom-

kirkegaarden, og Forargelsen var her større end andet Steds, „da lige

ved Siden af Kirken Satan saaledes søger at have sit Kapel" ^). For-

ordningen blev aldrig tilbagekaldt, baade under Frederik den Femte

og hans Efterfølgere benyttedes den til at dæmme op for Gøglerlivet,

naar det antog alt for frodige Former. Privilegierne for den genoprettede

Skueplads saavelsom alle senere Teaterbevillinger er i Grunden

at betragte som Dispensationer fra denne Forordning.

Den kloge General Arnoldt havde hurtig vejret, i hvilken Retning

Udviklingen gik, og søgte at blive af med Komediehuset. I Somme-

ren 1733 lod han det sætte til Auktion, men det lykkedes ikke at faa

det afhændet, og han havde ikke bedre Held, da han i Sommeren

1736 gentog Forsøget. Første Gang vilde han sælge Huset med Ret til

at holde Komedier, „naar de allernaadigst maatte tillades", anden Gang

Chr. Esmarch (sml. Luxdorphs Dagbøger I, 291 f.), men blandt disse Sager findes

en Mængde af den pietistisk paavirkede A, G. Moltkes private Samlinger

Brv

More magazines by this user
Similar magazines