Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

213

kunde det ikke nytte at tilbyde Køberen en Rettighed, der foreløbig

ingen Udsigt var til at drage Fordel af^); han kunde vel ogsaa i sid-

ste Tilfælde gaa ind paa billigere Betingelser og lettere faa et Salg

bragt i Stand. Store Fordringer har han næppe stillet. Hans Penge i

Komediehuset havde altid været daarlig anbragt og det var sikkert ikke

høje Renter, han vandt ind nu. Da den femtenaarige skattefri Periode

var udløben i 1736, maatte han for enhver Pris af med det. Dertil kom,

at han selv var flyttet fra Hovedstaden og ikke mere kunde have sin

Ejendom under Øjne; i 1728 havde han faaet Garnison i Rendsborg,

i 1736 blev han kommanderende General i Norge med Bopæl i Kri-

stiania. Den 22. Aug. 1737 bortskødede han derfor Komediehuset til

Søren Jørgensen^), en velhavende Tømmerhandler i København, som

siden blev Raadmand i Staden og en af Direktørerne for Skuepladsen

under Frederik den Femte. Da han endelig afhændede det, beholdt

han Privilegierne, som ved given Lejlighed kunde komme ham til

Nytte og maaske holde ham skadesløs for de mange Aars Rentetab.

Den rige Tømmerhandler havde ikke erhvervet det gamle Skuespil-

hus af Interesse for den danske Komedie, men for at drive Forret-

ning med det. Han bortsolgte først den mindre Halvdel af Grun-

den ud mod Ny Adelgade, hvor Komediehuset endnu stod i Foraaret

1738*), til Johan Adam Schnabel, en af Byens talrige Byggespekulanter,

som Bolignøden efter den store Brand havde skabt; rundt om i Byen

besad han Ejendomme*), kaldes snart Snedker, snart Brændevinsbrænder

og er maaske identisk med en Vinhandler af ganske det samme og

sjældne Navn, som 1771 forsvandt af Frygt for sine Kreditorer og blev

erklæret fallit^). Komediehuset blev nu nedbrudt — hvori Søren Jørgen-

sen som Tømmerhandler maaske var interesseret — og Schnabel gik

straks i Lag med den ny Bebyggelse; han fik Skøde i Juni Termin

1738, men Handelen maa være sluttet tidligere, thi de tre smaa

Lejevaaninger, der afløste den gamle Teaterbygning, stod færdige i

Juli •) ; snart efter købte han den anden, større Halvdel, den hidtil ube-

') Extr. Rel. (8vo) 1733, Nr. 57, 1736, Nrr. 38 og 42; Huset kom 3

Gange til Auktion i 1736, sidste Gang 26. Juni, men kan ikke være bleven

solgt, saaledes som Werlauff siger (S. 481).

*) Rep. Nr. 80.

^) Det opføres endnu i Indkvarterings-Mandtal Michaeli 1737— Paaske

1738 (RSA).

*) RSA. Mag. Resol. Prot. 1737, 18. Novbr.; LAS. Kbhvns Bytingsprot.

1736-38, Fol. 49 og 193, Kbhvns Skøderegister 1740-41, Fol. 445.

**) LAS. Hof- og Stadsrettens Skifter 1771, Prot. 6, Nr. 10.

®) LAS. Kbhvns Bytings Skødebog 1738-39, Fol. 54; Martensen I, 107.

— I Skødet fra Søren Jørgensen til Schnabel omtales ikke Komediehuset,

men kun Grunden; hvad der stod paa den nu, var nemlig Schnabels

Ejendom.

More magazines by this user
Similar magazines