Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

18

Judith og Holofemes, ikke mindre end deres Paaberaabelse af, at

Disciplene i Vor Frue Skole aarlig plejede at agere, peger afgjort i

Retning af Skolekomedien*).

Fra Frederik den Tredjes Tronbestigelse laa disse tyske Trupper *

jævnlig paa Gæstespil hos os. Der kendes nogle Eksempler og for-

modentlig er Efterretningerne gaaet tabt om adskilligt flere. Selv i

den „bedrøvelige Belejringstid" ageredes der Komedie i København,

hvilket Biskop Hans Svane dog mente kunde give Anledning til „adskilligt,

som bedre var ladt end gjort og hvorved den højeste Gud

til videre Straf tilbørligen kan opvækkes". Der udstedtes ogsaa et

kongeligt Missive til Borgmestre og Raad (10. Jan. 1660) om at tilse,

at sligt ikke gik for sig^). Efter Krigens Afslutning tog Kome-

dianterne fat med fordoblet Kraft, ikke blot i Hovedstaden, ogsaa i

Provinsen; spredte Meddelelser lader formode, at saadanne Trupper

jævnlig har ageret paa Raadhussalene i de større Byer').

I København søgte man endog at indrette et fast Tilflugtssted for

disse skiftende Komedianttrupper. En driftig Mand, der paa denne

Maade troede at kunne skabe sig et indbringende og tiltrængt Aktiv,

fattede Ideen, og Kongen støttede ham dels med Privilegium, dels med

gratis Byggegrund.

Manden hed Andreas Joachimsen Wolf. Han var Hollænder, ikke

Bandeprincipal, som Werlauff og Overskou mener, men blot „Komediantforvalter".

Formodentlig var han oprindelig Købmand*) og kom

hertil omkring 1660 fra Amsterdam med en Del Varer, som han af-

satte til Standspersoner; kontante Penge var der ikke mange af mellem

Folk efter Svenskekrigenes nys overstaaede haarde Prøvelser, og

den fremmede Købmand fik forarmet Jordegods i Stedet, som ingen

Overkous

') Ny kirkehist. Saml. III, 138 og 196 ff. (Orig. i Konsistoriums Arkiv,

— i Pakken: Documenter ang. Studenterne). Sml. Werlauff 283 f.

Formodning (S. 81), at det var de samme unge Mennesker, der i Følge

Schfltzes Hamb. Theater-Geschichte gav Stapelii Irenaromachia i Hamborg,

foreligger der intet om.

^) Sjæll. Miss. 1660, Nr 34 (RA), jvfr. K. D. V, 690 f.

') Komedianter i Odense: se Molbechs Uddr. af Bircherods Dagbøger,

S. 73, og Karl Schmidt, Meddel, om Skuespil og Theaterforhold i Odense,

S. 2; i Viborg: se nedenfor S. 22; i Nyborg: se Stolpe, Dagspressen i

Danmark II. 194. Komedianterne i Odense, der optraadte i Oktbr. 1661,

har sikkert ikke det fjerneste med Andreas Wolf at gøre saaledes som

Overskou mener (S. 103), snarere kunde man gætte paa den Trup højtyske

Komedianter (vistnok Carl Paulsens Trup), der i April 1662 kom til Danzig

efter at have gjort Rejsen fra Danmark over Lybæk (Bolte, Das Danziger

Theater, S. 93).

*) Den hollandske Teaterhistorie kender ham kun fra hans Virksomhed

i København (se J. A. Worp, Geschiedenis van het Drama en van het

Tooneel in Nederland, II, Groningen 1908, S. 46).

More magazines by this user
Similar magazines