Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

217

fik Medhold^). Mette Giessing flyttede til Viborg, der ansaas for

,et godt Levested for en fattig Enke", og døde her 1760 (begr. 20.

Oktbr.)').

Wegner blev heller ikke gammel. Efter alt at dømme forlod han

Skuepladsen ved Standsningen i 1725, men hvad han tog sig til i

de nærmest følgende Aar, ved vi ikke med Bestemthed. Da han i

1730 ansøgte om at maatte overtage sin Faders Postmesteri og tillige

blive Viceborgmester i Aarhus, var det med den Motivering, at han,

som havde .haft den Naade at være Hans Kongl. Majestæt til Diver-

tissement paa Theatro" (d. v. s. ved Forestillinger for Kongehuset i

1723 og 24), havde „tænkt at applicere sig til gejstlige Forretninger",

men havde maattet „forandre sit Propos" og lægge sig efter „verdslige

Sager" ^). Formodentlig har han forstaaet, at hans Virksomhed som Ko-

mediant maatte udelukke ham fra Kirkens eller Skolens Gerning, og,

som det den Gang var Skik, forberedt sig til et verdsligt Embede

enten hjemme i Aarhus eller hos en Retsbetjent ude i Landet*). Kon-

gen imødekom hans Begæring og ved Faderens Død blev han Post-

mester (11. Maj 1731). Snart kom han dog tilbage til Hovedstaden,

thi 11. Novbr. 1733 udnævntes han til Arkivar i Krigskancelliet og blev

6. Oktbr. 1741 tredje Kancellist — i Virkeligheden et Avancement, der

gav ham Haab om at komme op i højere Embedsstillinger*). Weg-

ner naaede dog ikke videre, han døde ugift den 1. Marts 1743 i en

Alder af o. 40 Aar. I hans Stue paa Amagertorv hang et Portræt

af Oversekretæren i Krigskancelliet, Poul Løvenørn, som maaske har

været Wegner til Støtte og Bistand ligesom han tog sig af Montaigu®).

Der er noget trist i disse de to mest fremragende Aktørers Skæbne;

begge søgte de at skabe sig en nogenlunde betrygget borgerlig Stil-

ling, men da det vel var lykkedes, blev deres Livstraad overklippet.

Pilloy fik mere ud af Livet, men ogsaa han havde trange Aar at gennemgaa

og maatte slaa sig til Ro i et Milieu, der betød social Ned-

gang. Hans Fader og Farfader havde i firsindstyve Aar været knyttet

til det danske Hof som Dansemestre; Dronning Sofie Amalie havde

^) Samme og Landstings-Dombog 1731-36, Fol. 164.

') Rørdam i Biogr. Lex. VI, 46, og LAN. Viborg Graabrødre Sogns

Kirkebog.

») DK. Gratialprotokol 1729-30, S. 213, sml. Werlauff 470.

*) Juridisk Eksamen oprettedes først 1736.

^) Jydske aabne Breve 1730, Nrr. 45 og 46 (3. Marts), 1731, Nr. 123;

RA. Krigskancelliets kgl. Eksped. 1733, Nr. 1078, 1741, Nr. 1052; Wegners

Formand var Kopist, da han beskikkedes til Arkivar (sml. A. D. Jørgensen,

De danske Rigsarkivers Hist., S. 182, og Statskalenderen 1742, S. 43).

*) Sml. Aumont i III. Tid. 17. Maj 1891 og i Biogr. Lex. XVIII, 357;

F.J.Meier, Henrik Wegner og hans Familie (i Museum 1891, II, 44 ff.);

Edv. Brandes, Holberg og hans Scene, 203 ff.

More magazines by this user
Similar magazines