Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

218

1648 indkaldt Daniel Pilloy, der efterfulgtes af Sønnen Frederik, og

begge havde de staaet i høj Gunst. Da Frederik Pilloy blev gammel

og der i Frankrig ventede ham en Arv, lod hans kongelige Herre ham

adle (23. Aug. 1728) for at han med større Virkning kunde optræde i

sine Fædres Land. Han rejste i Efteraaret, kort før Branden, for at

ordne Arven, men vendte aldrig tilbage — det følgende Foraar døde

han i Frankrig. Formodentlig var det denne Arv, Renterne af henimod

10000 Livres, som han 1725 sikrede sine dalevende tre Børn,

Datteren Marie Corneille Victoire, der var fornemt gift med en fransk

Markis, og Sønnerne Fran^ois Frederik og Frederik Daniel. Den sid-

ste var Aktøren i den danske Trup, men han fik ingen Arvepart, da

han fra Katolicismen var gaaet over til Lutherdommen. Saaledes for-

tæller han da^).

Han maatte bjerge Livet som han bedst kunde. Uden Held for-

søgte han (April 1729) at opnaa en Post ved Hoffet som Foder-Marskal,

en Slags Furer-Stilling^). Snart rejste han som Aktør i Tyskland,

Italien og Frankrig, snart levede han af Skriveri og skal endog have

haft en lille Bestilling i Danske Kancelli'). Da det næppe kastede meget

af sig, gav han sig til at være Traktør; i halvtredje Aar stod han i

Tjeneste hos Komedianternes gamle Krovært Matthieu Toyon, siden

var han i halvfjerde Aar i Kompagni med Cardinal, en anden af Byens

franske Traktører. Pilloy rejste ogsaa nu, ikke som Komediant, men

for at handle med Vin og lære Købmandsskab*). Smuk og be-

leven som denne Skuepladsens første Elsker maa have været, har han

utvivlsomt haft sine galante Eventyr^), men var i den som i andre

Retninger ikke uden praktisk Blik; sin Lykke gjorde han ved at ægte

en ikke helt ung Vinhandlerdatter, der bragte ham Ejendom og Vin-

kælder i fuld Drift.

Hendes Fader Lehnard Flør (eller Fløren) havde forinden sin Død

sørget for, at hun i tre Aar kunde udtappe Vin af ,

hans efteriadte

Lagre; Lavet holdt strengt paa sine Rettigheder og Kongens Tilladelse

havde han maattet indhente^). Det gjaldt da for den 33aarige Anna

Fløren om inden Udløbet af denne Frist at finde en passende Ægte-

^) RA. Patenten 1728 'V9; Danske Saml. III, 41; Pilloys Andragender

til Kongen af 1741 og 1754 (i RSA. Magistratens Kopibog 1741 A, Nr. 133,

og 1754 Juni-Decbr. Nr. 239); Pers. Tidsskr. 6. R. I, 25 og III, 81 ff.; LAS.

Kbhvns Notarialprotokol 1724-26, Fol. 540, jvfr. 528 og 654. — Svigersønnen

var Joseph Eustache Le Clerc de Lesseville, chevalier, marquis de Rozay.

S. 45.

2) RA. Kammerkollegiets Ekstraktprot. 1729, Nr. 203, og Journal s. A.,

^) Ovenfor cit. Andragende af 1754.

*) Ovenfor cit. Andragende af 1741.

^) DK. Supplikprot. 1741 II. Nr. 138.

«) Kgl. Bevilling af 18. Septbr. 1739 (Sjæll. aabne Breve 1739, Nr.319).

More magazines by this user
Similar magazines