Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

219

mand, som kunde fortsætte Bedriften. Pilloy, der ikke havde gjort

Svendestykke som Vinkyper — hvad hans svage Øjne, som han paastod,

hindrede ham i — kunde kun ved Hjælp af kgl. BevilHng komme

i Lavet, men den opnaaede han, navnhg fordi hans Fæstemø var Dat-

ter af en velmeriteret Lavsmester. Den 7. Juli 1741 fik han Privilegium

paa at handle med Vin baade i og ud af Huset, den 17. tog

han Borgerskab og i Aug. holdt han Bryllup. Han var nu forsørget.

Vinstuen laa i Højbrostrædet, en af de Gader, der forsvandt efter

Branden 1795 og udlagdes til det nuværende Højbroplads; han holdt

Svend, to Drenge og tre Piger, og stod højt i Skat^).

Under Frederik den Femte knyttedes Pilloy atter til Teatret, men

opgav derfor ikke sin borgerlige Næring. Efter den nye Skuepladses

Privilegier skulde nogle „fornemme og vederhæftige Mænd" være

Direktører, og blandt de fire første var foruden den tidligere omtalte

Købmand Søren Jørgensen ogsaa Pilloy. Han var den eneste af de

gamle Aktører, der fik med den genoprettede danske Komedie at gøre.

Hvad Montaigu var for den første Skueplads, var Pilloy for den anden

han skulde uddele Roller, have Tilsyn med Dragter, lede Prøver og

sørge for „Aktionen". Selv om Holberg undertiden overværede Prø-

verne, var det — efter Christoffer Roses Udsagn til Schwarz^) — Pil-

loy, der oplærte de nye Aktører. Han blev saaledes Bindeledet mellem

de første danske Komedianter og deres Efterfølgere, og gennem

ham opretholdtes og forplantedes Traditionen').

Pilloy var dog kun Direktør nogle Aar, fra 1747 til Sæsonens Ud-

gang 1750-51. Sit ulønnede Embede gjorde han indbringende ved „for-

søgsvis" at overtage Driften af Vinkælderen under det nye Komedie-

hus, da den i 1749 blev færdig. Pilloy var en vindskibelig Mand, der

maaske ogsaa havde andre Fordele af sin Stilling som Skuespildirek-

tør*). Han gik for at være velstaaende. Det lykkedes ham da heller

ikke at opnaa en lignende Begunstigelse for hans ganske unge Datter

og hendes tilkommende Ægtefælle som den, der var indrømmet hendes

Moder og ham selv — hans Anmodning herom blev afvist (Jan. 1755)^).

Han laa den Gang paa sit yderste, den 3. Febr. 1755 døde han, 53 Aar

gammel; i sin sidste Levetid havde han været aldeles blind. Enken,

der et Par Aar efter gik fallit, blev dog boende i sin fædrene Gaard i

') DK. Supplikprot. 1741 I, Nr. 835; Sjæll. aabne Breve 1741, Nr. 203;

RSA. Borgerskabsbog og Skattemandtaller 1738-43.

') Lommebog for Skuespilyndere 1785, S. 245 f.

*) Sml. Aumont, Holberg-Traditionen paa den danske Skueplads (Tilskue-

ren 1888, 631 ff.).

*) Sml. Overskou II, 100.

^) DK. Supplikprot. 1753 I, Nr. 292, 1754 II, Nr. 1110.

More magazines by this user
Similar magazines