Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

220

Højbrostrædet til ind i 1 760erne ^), Datteren blev to Gange gift, men

fik ingen Børn, og med hende uddøde Adelsslægten Pilloy (17. Septbr.

1798)').

Rammel fulgte Ulsøes Eksempel og levede længe nok til at opnaa

lokal Anseelse i en Afkrog af Landet. I Foraaret 1730 opholdt han

sig paa Glorup i Fyn, som da ejedes af Chr. Ludv. v. Plessen. I et

Brev til Møinichen, der synes at have været et faderligt Forsyn for de

nødlidende danske Aktører, taler han om sine Udsigter for Fremtiden.

Han er forlængst ked af at ligge ørkesløs og længes inderlig efter at

komme i anstændige Forretninger; kunde han nyde Ekspektance paa

et lidet Embede, vilde han være tilfreds, hvor længe det end skulde

vare — blot han kunde stoppe Munden paa sine „Modstandere", d. v. s.

Kreditorer. Det var Gælden fra de onde, og dog festlige Aktøraar,

der pinte ham som de andre. Møinichen har lovet at anbefale ham

til Landsdommerne i Jylland, og han føler ikke liden Lyst til at prak-

tisere dette Studium nogle Aar for at gøre sig bekvem til Landets

Tjeneste; „men jeg kan ikke heller nægte", siger han, „at om det

skulde være mig beskæret at opleve nogen Alder, jeg da vilde være

meget bange for at dø Prokurator, det er: i Armod og Elendighed".

Hellere vilde han anbringes i en lille Tolderbestilling, enten i Nyborg

eller Svendborg, eller i Kerteminde, hvor Borgmesterværdigheden

fulgte med^).

Borgmester blev han nu aldrig. Han kom tilbage fra Fyn og var

i 1731 blandt dem, der henvendte sig til Rantzau. I de nærmest føl-

gende Aar var han i Tjeneste hos Raadstueskriveren i København,

Kommerceraad Anthoni Raff, og lagde sig efter Lov og Ret, men sine

Forbindelser ude i Landet vedligeholdt han. Til dem maa have hørt

den gamle Byfoged i Nakskov, som paa Grund af Alder og Svagelig-

hed havde bestemt sig til at afstaa sine Embeder, og som i Aug. 1734

ansøgte Kongen om at faa Rammel til Efterfølger, hvis „uforfalskede

Hjertelav" han kunde stole paa; Efterfølgeren skulde nemlig forsørge

Enken. Rammel, der fik Bestalling som Byfoged i Nakskov og Her-

redsfoged i Sønder Herred paa Laaland den 22. Oktbr. 1734*), be-

klædte disse Poster til sin Død og røgtede desuden Landfiskal-Embe-

det, som førte ham rundt paa mange Rejser i Distriktet. Overalt vandt

han sine Omgivelser. Da han i 1741-42, for at øge sine smaa Ind-

tægter, søgte Embedet som Viceborgmester i Nakskov og da han i

1751 anholdt om en ledig Raadmandsplads, havde hans Medborgere

Sager.

') RSA. Skattemandtaller 1755-67; Aumont i Biogr. Lex. XIII, 114.

') RA. Bertouchs Korrespondance med Adelen, Litr. P.

^) Brev til Møinichen, dat. Glorup 8. April 1730, blandt DK. Henlagte

*) Smaalandske aabne Breve 1734, Nr. 100.

More magazines by this user
Similar magazines