Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

223

Jægersborg, men var for Resten ganske uskyldig. Det var nu Sviger-

faderens Tur at træde hjælpende UV). Von Qvoten drev stadig sit

gamle Erhverv, navnlig som Tandbrækker; Privilegiet af 1716 fik han

konfirmeret af Kristian den Sjette og han vaagede strengt over, at man

ikke gik ham i Næringen^). Han brugte næppe mere Harlekin og

Udraaber, det var Tiden ikke til, han levede stilfærdigt i Hovedstaden

og sad i meget smaa Kaar; da der i 1743 blev udskrevet Kopskat,

var han saa fattig, at han gik fri*). Sønnen Julius Henrik kaldes „Stu-

diosus", hvorved dog maaske kun skal forstaas, at han lagde sig efter

Faderens Haandtering, og det lykkedes den gamle von Qvoten at opnaa

Privilegium for ham til at praktisere Tandkunsten i Laaland og

Falster (19. April 1743). Den unge, der næppe var mindre foretagsom

end den gamle, vilde have sit Metier anerkendt af de høje Myndig-

heder og foreslog, at der ved Amtstueme paa Falster skulde op-

kræves to Skilling dansk af hver Tønde Hartkorn, som skulde tilfalde

ham for at aarelade Bønderne og kurere de fattige gratis, men

det vilde dog Kancelliet ikke gaa med til*).

Von Qvoten var kun Tandmedicus af Trang, hans gamle Kærlighed

var den tyske Komedie. Næppe var Frederik den Femte kommen paa

Tronen og Rygterne sivet ud om, at der atter skulde oprettes Skue-

spil, før han, under Henvisning til sin gamle Spilletilladelse af 1718,.

mødte med et fuldt udarbejdet Forslag, ledsaget af Rids og Beskrivelse

af et Komediehus ; hans gamle Teater var ganske vist brændt, men han

selv og Sønnen vilde anskaffe det altsammen igen. Samtidig havde

C. A. Thielo, en fattig tyskfødt Musiker, samlet en Bande af „skikke-

lige studerende Personer" og tilbød at oprette en ny Skueplads „efter

den Plan, som en Gang af Assessor Ludvig Holberg er anlagt i hans

danske Komødier". Kongen ønskede at gøre sig bekendt med begge

Projekter for nærmere at overveje Sagen og vælge imellem dem, men

da Afgørelsen faldt, blev Thielo den foretrukne; han fik sit Privilegium

inden Udgangen af 1746*). I de første Maaneder af det nye

*) DK. Supplikprot. 1732 I, Nr. 904, og RSA. Mag. Resolutionsprot.

1732, 17. Septbr.

^) DK. Sjællandske Konfirmationsprot. 1732, Nr. 8; sammen med en

Kollega klagede v. Qvoten 1734 over en fremmed Person ved Navn Dre-

witz, der udgav sig for Doktor og Tandlæge (Pers. Tidsskr. 5. R. VI, 53);

en Operatør Caspar Drewitz omtales allerede 1718 (DK. Supplikprot. 1718

II, Nr. 126).

') Tandlægebladet 1907, Nr. 1.

*) RA. Register over Kopskatten 1743, Kbhvn. Rosenborg Kvarter 162

og 163; Smaalandske aabne Breve 1743, Nr. 44; DK. Supplikprot. 1743 I,

Nrr. 466 og 784; sml. Werlauff 483.

*) DK. Supplikprot. 1746 II, Nrr. 1192 og 1193, jvfr. Werlauff 483 f.;

Sjæll. aabne Breve 1746, Nr. 172 (trykt Overskou II, 28 f., dog ikke helt korrekt).

More magazines by this user
Similar magazines