Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

224

Aar gjorde den gamle von Qvoten og hans Søn ihærdige Anstrengel-

ser for dog at opnaa noget, enten Ret til at give danske eller tyske

Skuespil, eller blot Konfirmation paa den gamle Bevilling, hvorefter

von Qvoten maatte spille tysk Komedie „indtil videre". Men forgæves,

Kongen resolverede, at den unge von Qvoten derom maatte forenes

med General Arnoldt. Den gamle gav nemlig hurtig op i denne nerve-

oprivende og frugtesløse Kamp for atter at komme til at dyrke den

dramatiske Kunst og lod Sønnen optræde paa egne Vegne ^).

General Arnoldt havde ogsaa ventet paa denne Lejlighed for at

gøre Brug af sine Privilegier og indhøste en Del af de mange i Aa-

renes Løb tilsatte Renter. Men han var atter uheldig. Ingen kunde

vide, at den gamle Ekscellence nu tænkte paa at etablere Komedie-

spil i København, og Kancelliet havde uden videre givet Thielo Bevilling.

Den var udstedt 30. Decbr. 1746, medens Arnoldts Begæring

om Konfirmation var dateret den 31. Da der ikke kunde være Tale

om bagefter at indskrænke Thielos Rettigheder, var der ingen anden

Udvej end at knytte den indskrænkende Klavsul til Arnoldts Konfirmation,

at hans Privilegium ikke maatte præjudicere Thielos. Den

enevældige Konge var naturligvis ikke bundet af de før hans Tid ud-

stedte Benaadninger, men Administrationen, som ogsaa tidligere havde

forkludret Skuespilprivilegierne, havde alligevel begaaet en Fejl. Og

Arnoldt blev meget misfornøjet. Hans Ret var atter gjort illusorisk;

oven i Købet havde Thielo henvendt sig til ham for at faa truffet en

Akkord, men den nys udstedt^ Bevilling havde gjort alle Aftaler over-

flødig, havde vendt hele Forholdet paa Hovedet, saa det blev Arnoldt,

der skulde indrette sine Planer efter Thielos og ikke omvendt. Det

kunde se ud som Haan og Underfundighed, men var blot sammen-

stødende Tilfældigheder. Højlig beklagede Generalen sig og holdt

paa, at det maatte være afhængigt af ham, om Thielo overhovedet

kunde aabne sin Skueplads. Da man i Kancelliet nødig vilde støde

den høje militære Embedsmand for Hovedet, bad Oversekretær Hol-

stein ham om en nærmere Udtalelse, hvorpaa hans Besværinger

skulde blive Kongen refereret. Arnoldt efterkom prompte Anmod-

ningen og erklærede sig med al ønskelig Tydelighed: opgive sine

Privilegier vilde han ikke, dertil havde han haft for store Tab, han

agtede selv at „lade holde Komødier af de dertil forderligst indkaldende

duelige Acteurs". Generalen vilde altsaa selv oprette den nye Skue-

plads. Det havde været Kunsten til liden Baade, om det var sket,

men det skete ikke, thi Kongen vilde ikke fravige sin Beslutning, og

Arnoldt maatte resigneret tage mod de klavsulbehæftede Privilegier.

') DK. Supplikprot. 1747 I, Nrr. 52 og 96.

More magazines by this user
Similar magazines