Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

227

Scait-il tant de Metiers? dira quelqu'un. Ah bon!

il les fera toujours, soit qu'il les sache ou non.

Ogsaa Holberg har i et Epigram foreviget denne „vor Tigellius,

hvis Billede Efterverdenen higer efter at forestille sig":

Vis tibi describam curatius hic Capionem,

Nostra nequit tantum pingere penna virum.

Omnis homo Capio, Mercator & Archimagirus,

Coctor, Decoctor, Lenoque, Caupo, Faber;

Altemis vicibus modo pauper erat modo dives,

Creditor heic cunctis, debitor ille simul,

Fidus amicus erat, sed rursus erat malefidus,

Quæ posuit Juvenis cornua, calvus håbet ^).

Om det hele Galleri af Skikkelser, som er knyttet til den første

danske Skueplads, staar der en Glans af Fest og Farver. Men

det er ikke eget Lys, det er Refleksen fra Holbergs Lystspil. Per-

sonerne i sig selv er ikke stort andet end Navne og Data, der endda

kun med Vanskelighed lader sig opsøge; ingen af dem har sat sig et

Eftermæle, hvorpaa der kan bygges en egentlig Karakteristik. Scenens

Kunst er jo flygtig og hører Nuet til, vi er ikke i Stand til at skønne

over, hvad de har formaaet at yde paa Teatret. Udenfor var det Men-

nesker af Gennemsnittet, der faldt til Ro i smaa Embeder eller sank

ned i Folkets underste Lag. Kun i Montaigu træder der os en ejendom-

melig Personlighed i Møde.

Men ogsaa Billedet af ham er usikkert og taaget. Hans Oprin-

delse er uvis, hans personlige Forhold kan man ikke faa Rede paa

i Enkeltheder. Han er født den 6. Decbr. 1661 ^) og er saaledes kommet

til Danmark i sit 25. Aar. Den franske Moliéreforsker Monval

antager'), at han er Søn af Tragediedigteren Magnon, en af Moliéres

Venner. Det er rimeligt nok, at han i Virkeligheden hed Magnon*)

og at Montaigu var et Tilnavn, et nom de guerre, som Datidens fran-

ske Aktører gerne bar, men andet end Navneligheden er der heller ikke

at bygge paa. Sikkert er det derimod, at han hørte hjemme i litterære

*) Epigrammatum liber I, LXIII. I Vilh. Møllers Oversættelse (Tilskue-

For ringe

Alt er han: Købmand, Kok og

Bankerotterer, Ruffer, Krovært, Haandværksmand. | Rig er

ren anf. Sted): Du be'er, af Capion jeg et Portræt dig sender? j

| er min Pen, at ham den skildre kan.

Marketender, |

hver anden Dag og fattig han hver anden.

dog skylder og enhver. Din Ven i Gaar, |

Han hver Mand skylder, ham

|

dig fjendsk i Dag. — De Horn

i Panden, | Han andre gav som ung, han nu som skaldet bær. ||

2) Aumont i Biogr. Lex. XI, 468.

^) Privat Meddelelse til Vilh. Møller (Tilskueren anf. Sted).

*) I et latinsk Rejsepas kaldes han Renatus Magnon uden Tilføjelse af

Montaigu (RA. Patenten 1691 "/»), ligeledes i en Tilførsel i den katolske

Kirkebog (Daab 10. Aug. 1688).

15*

More magazines by this user
Similar magazines