Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

234

9*. 1720, Decbr. Sundhedskommissionen forespørger Kancelliet, hvorledes

der skal forholdes med det Fjælehus, der er købt til Karantænehus

og som Eckenberg benytter.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1720 II, Nr. 762.

10*. 1721, før 15. Jan. Den stærke Mand beder om Privilegium og

tilbyder at nedsætte sig her i Landet.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1721 I, Nr. 8.

11. 1721, før 28. Jan. Supplik fra Capion, hvori han søger at hindre,

at den stærke Mand faar Ret til at agere.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1721 I, Nr. 61.

Trykt: Danske Saml. II, 358.

12. 1721, 6. Marts. Capion andrager om saadant Privilegium, at ingen

Komedianter kan vise deres Eksercitier i Kbhvn. uden alene de, som han

antager, og at han maa beholde det lidet Gæthus et Aars Tid endnu,

da han inden Aarets Udgang agter at lade opbygge Appartementer paa et

andet belejligt Sted.

Original ved Sjæll. aabne Breve 1721, Nr. 122.

Trykt: Danske Saml. II, 358 ff.

13. 1721, 12. Maj. Capions andet Privilegium.

Koncept ved Sjæll. aabne Breve 1721, Nr. 122.

Trykt (efter Registranten): Lommebog for Skuespilyndere 1785, 217f.

Hesperus V, 439; Overskou, 152ff.; K.D. VIII, 515 f.

14*. 1721, 23. Septbr. Montaigu og de øvrige franske Komedianter,

der har modtaget Meddelelse om, at de hamborgske Operister for Fremtiden

skal have Æren af at divertere Hans Majestæt, beder om, at deres

Gage maa løbe en Tid endnu (udfærdiget af Montaigu). Ved paategnet

kgl. Resolution af 16. Oktbr. tilstaas der dem Lønning Aaret ud.

Original ved Rentekammerets danske Assignationskontors kgl. Resolutio-

ner 1721, Nr. 136.

15. 1722, før 28. Jan. Capion andrager om at maatte holde Redoute

en masque i sit ny opbygte Hus.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1722 I, Nr. 144.

Trykt: Danske Saml. II, 361.

16. 1722, 13. Febr. Moratorium paa et Aar for René Montaigu.

Indført i Sjæll. Register 1722, Nr. 66.

Trykt: Danske Saml. II, 360.

17. 1722, før 10. Juni. Capion og Jacob Sayaux andrager om Moratorium

paa tre Aar.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1722 I, Nr. 787.

Trykt: Danske Saml. II, 361.

18. 1722, 1. Juli. Montaigu andrager om Bevilling til at oprette en

dansk Komedie.

Original ved Sjæll. aabne Breve 1722, Nr. 244.

Trykt: Danske Saml. II, 362 f.

19*. 1722, før 8. Juli. Eckenberg andrager om at maatte øve sine

Eksercitier om Søndagen efter Prædiken. Afslaas.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1722 I, Nr. 897.

20. 1722, 4. Aug. Capion klager over Eckenberg, der har spillet

paa hans Komediehus, men nu selv har ladet opbygge et Theatrum paa

Byens Grund.

More magazines by this user
Similar magazines