Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

236

29. 1722, Decbr. Capion andrager om Moratorium.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1722 II, Nr. 867.

Trykt: Danske Saml. II, 369.

30. 1723, I.Jan. De danske Aktørers Nytaarsvers til Frederik Rostgaard.

Original: KBK. Ny kgl. Saml. Fol. 1381 a.

Trykt: Danske Saml. I, 42 f.

31*. 1723, før 10. Febr. Capions Kreditorer, der har indrømmet ham

to Aars Dilation, andrager Kongen om, at Hein Goldschmidt maa faa Ordre

til at indgaa paa de samme Betingelser.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1723 I, Nr. 82.

32. 1723, Marts-Septbr. Forhandlinger i Konsistorium ang. Jens Høberg,

Niels Horn og Hans Lindorph.

Indført i Acta Consistorii (UBK) 1723, 13. Marts, 3., 10. og 24. April,

8. Maj, 5., 12. og 19. Juni, 3. og 24. Juli, 4. og 18. Septbr.

Trykt: Hesperus V, 256 ff. (første Paginering) og Werlauff 343 f.

Indførselen for Mødet 24. Juli, der ikke er trykt disse Steder, lyder:

Som Lindorph ej endnu efter saa mange gjorte Erindringer har villet ud-

flytte af Regensen, bør han propter contumaciam uden videre Ophold at

relegeres.

33. Udateret (Marts 1723). Rimet Bønskrift fra Jens Høberg til Rostgaard

om Hassing Præstekald i Thy.

Original: KBK. Ny kgl. Saml. Fol. 1381 a.

Trykt: Danske Saml. I, 44 ff.

34*. 1723, før 26. Maj. Von Qvoten andrager om Tilladelse til at

agere Komedie uden for Porten med sin tyske Bande.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1723 I, Nr. 627.

35. 1723, før 16. Juni. Jens Høberg beder Kancelliet tage sig af hans Sag.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1723 I, Nr. 763.

Trykt: Danske Saml. II, 370.

36*. 1723, før 14. Juli. Capion, der sidder i Slutteriet, anmoder Kongen

om at skaffe ham Dilation hos sine Kreditoren indtil 11. Juni 1724.

Uddrag i DK. Kancelliprot. 1722-23, S. 685, og i Supplikprot. 1723 II,

Nr. 40.

37. 1723, Efteraar. Montaigu indbyder Storkanslerinden til for anden

Gang at besøge de danske Skuespil. Fransk Digt.

Original: UBK. Rostgaardske Saml. Fol. 159.

Trykt: Danske Saml. II, 371 f.

38*. 1723, før 10. Novbr. Capion, der har bragt i Erfaring, at Magistraten

agter at forbyde Assembleer, andrager om han endnu nogle Aar maa

fortsætte dermed i sit Hus.

Uddrag i DK. Supplikprot. 1723 II, Nr. 519.

39. 1724, 13. April. Montaigu beder „den danske Komedies Grundlægger"

om at faa de fremmede Spektakler banlyst fra Byen til Fordel for

de danske Skuespil.

Afskrift af Langebek (uden Adressat): KBK. Bøllings Brevsaml. D,

Fol. 299.

Trykt: Danske Saml. II, 381 f., i Oversættelse hos Overskou 220 f.

40*. 1724, 11. Maj. Kontrakt mellem Capion og Montaigu om Kome-

diehusets Benyttelse, gældende for fire Aar.

More magazines by this user
Similar magazines