Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

237

Afskrift i Politidirektørens Arkiv (LAS): Kancelliskrivelser 1690-1729,

Pag. 169.

41*. 1724, 7. Juni, Overhofmarskallen meddeler de deputerede for

Finanserne, at Kongen for 1000 Rdr. har overtaget de af Johan Kayser

til Teatret paa Kbhvns Slot anskaffede „Maskiner",

Original ved Rentekammerets danske Assignationskontors kgl. Resolu-

tioner 1724, Nr, 87,

42*. 1724, 26, Juni. Fortegnelse over Dekorationer, Sætstykker og

Dragter m, m. paa Slotsteatret.

Indført i Kbhvns Slots Inventarieregnskaber (RA.) 1723-27 og 1727-31.

43. 1724, før 23. Aug. Capion andrager om kgl. Bevilling til at gøre

en Rejse i Norge med en Trup danske Komedianter,

Uddrag i DK. Supplikprot. 1724 II, Nr. 228.

Tr>'kt: Danske Saml. II, 382 f.

44. Udateret (før 12. Jan. 1725). Montaigu andrager om iVloratoriam

paa to Aar.

Original ved Sjæll. aabne Breve 1725, Nr. 10.

Trykt: Danske Saml. II, 383 f,

45. 1725, 27. Febr. Byfoged Herman Krøyer klager til Kongen over

Politimester Ratecken, bl. a. i Anledning af en Eksekutionsforretning paa

Komediehuset for faa Dage siden.

Indført i Politi- og Kommercekollegiets Memorialbog (RSA) 1723-27,

Pag. 329.

Refereret i Oluf Nielsens Kjbhvns Hist. og Beskr. VI, 292.

46*. 1725, 4. Septbr. Jøden Levin Isaac Wallach overdrager Generalmajor

H. J. Arnoldt alle sine Fordringer i Komediehuset.

Indført i Kbhvns Bytings Obligationsbog (LAS) 1725-26, Fol. 464.

47*. 1725, Decbr.— 1726, Jan. Forhandlinger mellem General Arnoldt

og Krigskancelliforvalter Fred. Seckman om Auktionen over Komediehuset

i Novbr. 1725.

Indført i Kbhvns Notarialprotokol (LAS) 1724-26, Fol. 624 f., 627 f.,

696 f. og 703.

48*. 1726, 16. Septbr. Paa samtlige Aktørers Vegne klager Montaigu

til Politimesteren over en fremmed, kaldet Bredo, der har indfundet sig for

at vise sine Perspektiver.

Afskrift: RSA. Kollegiebreve 1726, Nr. 114.

49. 1726, 25. Septbr. Paa Aktørernes Vegne andrager Montaigu Kongen

om at forhindre Bredo i at give Forestillinger.

Original ved Sjæll, Missiver 1726, Nr, 378,

Trykt: Danske Magazin 4. R. VI (Et Par nye Bidrag til Belysning af

Forholdene ved Theatret i Grønnegade, ved Georg Kringelbach), 309 ff.

50*. 1726, 25. Septbr. Andragende i samme Anledning til Oversekre-

tær Møinichen.

Original ved Sjæll. Missiver 1726, Nr. 378.

51. 1726, 14. Oktbr. Kgl. Reskript til Politimester Himmerich om at

bortvise Bredo og paase, at ingen herefter gør de danske Aktører nogen

Hinder i deres Privilegier.

Original i Politimesterens Arkiv (LAS): Kancelliskrivelser 1690-1729,

Pag. 21 h

More magazines by this user
Similar magazines