Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

22

til København over Helsingør (Velten var stadig med)^), stod det slet

til med Andreas Wolf. Komediantforvalteren var før han gav sig i

Lag med Teaterentreprisen en Mand paa Fallittens Rand og Kome-

diehuset med dets Privilegier synes ikke at have hjulpet ham ud af

hans betrængte Stilling. Herbergereren, der husede hans Komedianter,

havde gjort ham ansvarlig for deres Fortæring, havde trukket ham for

Retten og søgt at faa Indførsel i hans Gods, og et Par kongelige Drabanter,

der havde Pant i Komediehuset for ikke overvættes store Sum-

mer, forlangte det udlagt. Kongen vilde dog ikke give Huset til

Pris, men bestemte, at de skulde have deres Fordringer betalt af de

Indtægter, der kom ind, naar det benyttedes efter sit oprindelige Øje-

med. Michel Daniel sluttede sig ved Genkomsten til Wolfs utilfredse

Kreditorer. Han havde endnu en Sum til Gode for den Tjeneste, han

selv og hans Hustru havde ydet under Komedierne i det første Aar,

og han lod Wolf indstævne for Hofretten, der dømte ham til at betale.

Men ogsaa Michel Daniel stødte paa Kongens Uvilje mod at lade

Komediehuset gaa over paa andre Hænder; i Stedet for at komme i

Besiddelse af det, saaledes som han ønskede, anvistes der ham den

samme Udvej til at faa sin Fordring betalt som de to Drabanter: at

holde sig til Spilleindtægten ').

Komediantforvalterens Stilling var altsaa for saa vidt betrygget som

Kreditorerne var nødt til at gaa paa Akkord. Michel Daniel har sandsynligvis

ogsaa givet Forestillinger i Efteraaret (1664), men næppe

været tilfreds, thi han forlod Hovedstaden i Aarets bedste Spilletermin,

Tiden mellem Helligtrekonger og Fasten. Midt i Decbr. drog han

bort og vendte først i April 1665 tilbage; han havde været i Viborg,

hvor der i Snapstingstiden, som endnu faldt i Aarets Begyndelse, var

gyldne Dage for Gøglere og Komediantspillere ^). Samme Aar forlod

et større Antal Komedianter København og indskibede sig til Danzig;

da et Par af Navnene genfindes i Michel Daniels tidligere Bande, maa

det antages, at det var hans nuværende Trup, der tog Afsked med

Danmark*). Blandt disse bortdragende nævnes Joh. Velten ikke.

') Copenh. Guarn.-Journ. 1664, 4. Septbr. I Listen over hans Kome-

dianter, der er meddelt af Vilh. Møller (anf. Sted, S. 628), skal rettelig

læses: Christian Grantz (et andet Steds: Grams) og Michel Jacob Nandel-

stadt.

*) Sjæll. Miss. 1664, Nrr. 157, 337 og 497. I en Obligation, Wolf

havde udstedt til Treu i April 1664, lover han at levere: einen guldnen

mantell, einen bunten polnischen rocke und zwei romanische kleider.

*) Snapstinget flyttedes stadig længer frem i Aaret og blev sluttelig

1786 fastsat til Juni ligesom Sjællandsterminen.

*) Copenh. Guarn.-Journ. 1664, 10. Decbr., 1665, 7., 10. April, 3. Juni,

12. Juli, 7. Septbr.

More magazines by this user
Similar magazines