Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

27.

franske Komedianter i Tjeneste og det hele Teatervæsen sattes i System.

Man kan mene om de tyske og nederlandske Trupper hvad man vil,

at det kun var lidet bevendt med deres Kunst, at den var plump og

raa — de har alligevel haft deres store kulturvækkende Mission, i

Tyskland som i Norden, ved at opdrage Folket til Forstaaelse af og

Interesse for den sceniske Kunst. Ganske vist var deres dramatiske

Fortolkning og Virkemidler knap nok Kunst endnu, i hvert Fald kun

Scenekunst paa et Mellemstadium. Man var nu ude over Dilettantis-

men, som herhjemme og i Tyskland navnlig havde floreret i Skolen

og ved Universiteterne — i England og Frankrig ogsaa i det bredere

Borgerskab —, men endnu var den tyske Scenekunst kun lavsmæssigt

Haandværk, solidt og kunstfærdigt, naar Banderne var gode. Og dette

Trin i Udviklingen maatte aabenbart med for at skaffe den mere maal-

bevidste og forfinede franske Kunst Indgang. Det er en falsk An-

skuelse, at den tyske Komedie var og altid havde været Smaafolks

Tidsfordriv og kun hørte hjemme i de lavere Lag. Paa Frederik den

Tredjes og Kristian den Femtes Tid er det i hvert Fald klart, at tysk

Komedie har spillet en fremtrædende Rolle i Hoffets Underholdning,

og selv i Frederik den Fjerdes Tid kan det bestemt konstateres, baade

at tyske Trupper har faaet Adgang til at agere for Hoffet og at de

intelligente Kredse har søgt den tyske Komedie. Men ganske vist

blev det efterhaanden en Forlystelse fortrinsvis for de bredere Lag,

navnlig fordi tysk Komedie i Tiden op mod Holberg bragtes til Danmark

af tredje Rangs Komedianter og Markskrigere, som med kraftige

dramatiske Virkemidler understregede hvad der maatte tiltale et naivt

og i Kunsten uerfarent Publikum.

Den tyske Komedie er til Dels en Omformning af de engelske

Komedianters Repertoire eller fri Tilpasning af andre fremmede dramatiske

Arbejder, og er allerede paa Grund af sit lidet originale Væsen

ikke af nogen høj litterær Værdi. Men Elementer deri er i Slægt

med Folkedigtningens Romantik. Det usandsynlige, det overdrevne,

de store Afstande i Tid og Rum, som Holberg spotter over, er et Sær-

kende paa Naivetet og umiddelbar Tankegang og maa netop ved sin

fantastiske Uhyrlighed have tiltalt et Publikum paa et vist uudviklet

Standpunkt; det gjaldt om at skabe dramatiske Situationer, der kunde

gaa den lidet reflekterende Tilskuer til Hjerte. Scenens Henlæggelse til

fjerne Egne, der i Datiden stod med et Skær af Romantik over sig,

ikke mindre end de halvt sagnagtige Figurer, Konger, Fyrster og

Prinsesser, maatte ligesom Ridderromaner og Folkebøger sætte Fantasien

i Bevægelse. Utvivlsomt var man herhjemme ved Tiden omkring Kri-

stian den Femtes Regeringstiltrædelse, selv i de højest dannede Kredse,

i dramatisk Henseende ikke naaet ud over dette primitive Trin.

More magazines by this user
Similar magazines